Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang (Khóa luận tốt nghiệp)

89 7 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 16:36

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải Hân TrangHoàn thiện công tác kế toán thanh toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải Hân TrangHoàn thiện công tác kế toán thanh toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải Hân TrangHoàn thiện công tác kế toán thanh toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải Hân TrangHoàn thiện công tác kế toán thanh toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải Hân TrangHoàn thiện công tác kế toán thanh toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải Hân TrangHoàn thiện công tác kế toán thanh toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TỐN Sinh viên: Hồng Thị Minh Phƣơng Giảng viên hƣớng dẫn: ThS.Nguyễn Văn Thụ HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÂN TRANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên: Hoàng Thị Minh Phƣơng Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Nguyễn Văn Thụ HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Hoàng Thị Minh Phƣơng Mã SV:1513401045 Lớp: QTL902K Ngành: Kế toán – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn Cơng ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập thƣơng mại dịch vụ vận tải Hân Trang NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Trình bày khái quát vấn đề cơng tác kế tốn tốn Cơng ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập thƣơng mại dịch vụ vận tải Hân Trang - Phản ánh đƣợc thực trạng cơng tác kế tốn tốn Cơng ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập thƣơng mại dịch vụ vận tải Hân Trang - Đƣa nhận xét kế tốn tốn Cơng ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập thƣơng mại dịch vụ vận tải Hân Trang, từ đƣa biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tốn cho Cơng ty Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Sử dụng số liệu năm 2015 Địa điểm thực tập tốt nghiệp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÂN TRANG CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Văn Thụ Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn cơng ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập thƣơng mại dịch vụ vận tải Hân Trang Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hƣớng dẫn: Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 10 tháng 10 năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 31 tháng 12 năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hoàng Thị Minh Phƣơng ThS Nguyễn Văn Thụ Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHIẾU NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: - Chăm học hỏi, chịu khó sƣu tầm số liệu, tài liệu phục vụ cho viết; - Nghiêm túc, có ý thức tốt q trình làm đề tài tốt nghiệp; - Chủ động công tác nghiên cứu Đánh giá chất lƣợng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T.T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu ): Bài viết sinh viên Hoàng Thị Minh Phương đáp ứng đƣợc yêu cầu khoá luận tốt nghiệp Kết cấu khoá luận đƣợc tác giả xếp khoa học, hợp lý đƣợc chia làm chƣơng: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơng tác kế tốn với người mua, người bán doanh nghiệp Trong chƣơng tác giả hệ thống hóa cách chi tiết đầy đủ vấn đề lý luận cơng tác kế tốn tốn doanh nghiệp theo quy định hành Chương 2: Thực trạng công tác kế toán toán với người mua, người bán Công ty TNHH xuất nhập thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang Trong chƣơng tác giả giới thiệu đƣợc nét Công ty nhƣ: lịch sử hình thành phát triển, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, mơ hình tổ chức máy quản lý, máy kế toán Đồng thời tác giả trình bày đƣợc chi tiết cụ thể thực trạng cơng tác kế tốn tốn Cơng ty Bài viết có số liệu minh họa cụ thể (Năm 2015) Số liệu minh họa viết chi tiết, phong phú có tính logic cao Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH xuất nhập thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang Trong chƣơng tác giả đánh giá đƣợc ƣu điểm, nhƣợc điểm cơng tác kế tốn tốn Cơng ty, sở tác giả đƣa đƣợc giải pháp hồn thiện có tính khả thi tƣơng đối phù hợp với tình hình thực tế công ty Cho điểm cán hƣớng dẫn (ghi số chữ): Bằng số: Bằng chữ: Hải Phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2016 Cán hướng dẫn Ths Nguyễn Văn Thụ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƢỜI MUA, NGƢỜI BÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1:Phƣơng thức tốn hình thức tốn 1.2 Nội dung kế toán toán với ngƣời mua (khách hàng) 1.2.1 Nguyên tắc kế toán toán với người mua 1.2.2 Chứng từ, tài khoản sổ sách sử dụng kế toán toán với người mua 1.2.3 Kế toán nghiệp vụ toán với người mua( sử dụng theo định 48 Bộ tài chính) 1.3 Nội dung kế toán toán với ngƣời bán 10 1.3.1 Nguyên tắc kế toán toán với người bán 10 1.3.2 Chứng từ, tài khoản sổ sách sử dụng kế toán toán với người bán 11 1.3.3 Kế toán nghiệp vụ toán với người bán 12 1.4: Nội dung kế tốn nghiệp vụ tốn có liên quan đến ngoại tệ 16 1.4.1 Tỷ giá quy định sử dụng tỷ giá kế toán 16 1.4.2.Kế toán nghiệp vụ tốn với người mua, người bán có liên quan đến ngoại tệ 17 1.5.Đặc điểm kế toán tốn theo hình thức kế tốn 18 1.5.1 Hình thức nhật ký chung 19 1.5.2 Hình thức kế tốn Nhật ký- Sổ 20 1.5.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 21 1.5.4: Hình thức kế tốn máy 22 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƢỜI MUA, NGƢỜI BÁN TẠI CƠNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÂN TRANG 24 2.1 Khái quát chung công ty TNHH xuất nhập thƣơng mại dịch vụ vận tải Hân Trang 24 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty TNHH xuất nhập thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang 24 2.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty TNHH xuất nhập thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang 26 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn sách kế tốn áp dụng cơng ty TNHH xuất nhập thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang 27 2.1.3.1: Tổ chức máy kế toán 27 2.1.3.2 Chế độ kế toán áp dụng doanh nghiệp 28 2.1.3.3 Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản Công ty 29 2.1.3.4: Hệ thống sổ sách kế toán hình thức kế tốn 29 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH xuất nhập thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang 31 2.2.1 Đặc điểm phương thức tốn hình thức tốn với người mua, người bán Công ty TNHH xuất nhập thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang 31 2.2.2 Thực trạng kế toán toán với người mua công ty TNHH xuất nhập thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang 32 2.2.3 Thực trạng kế toán toán với người bán Công ty XNK TM DV Vận tải Hân Trang 46 CHƢƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƢỜI MUA, NGƢỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÂN TRANG HÂN TRANG 59 3.1 Đánh giá cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tốn nói riêng công ty TNHH xuất nhập thƣơng mại dịch vụ vận tải Hân Trang 59 3.1.1 Ưu điểm 60 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tốn với ngƣời mua, ngƣời bán Công ty TNHH xuất nhập thƣơng mại dịch vụ vận tải Hân Trang 62 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty TNHH xuất nhập thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang 62 3.2.2 Ngun tắc hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán Cơng ty TNHH xuất nhập thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang 63 3.2.3 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán công ty TNHH xuất nhập thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang 64 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC THAM KHẢO 79 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng, đƣợc dạy dỗ tận tình thầy khoa quản trị kinh doanh, em tích lũy cho kiến thức cân thiết để tự tin bƣớc đƣờng chọn, em biết ơn thầy điều thầy làm cho chúng em Trong trình thực đề tài, em gặp khơng khó khăn, bỡ ngỡ Nếu nhƣ khơng có giúp đỡ lời động viên chân thành ngƣời, có lẽ em khơng hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Lời đầu tien, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS Nguyễn Văn Thụ- ngƣời hƣớng dẫn, giúp em chỉnh sửa góp ý để em hồn thành tốt khóa luận Tiếp đến em xin cảm ơn hƣớng dẫn tận tình anh chị phòng kế tốn Cơng ty TNHH xuất nhập thƣơng mại dịch vụ vận tải Hân Trang Đặc biệt bà Nguyễn Phƣơng Anh – Kế toán trƣởng Công ty Tôi xin cảm ơn bạn bè, ngƣời sát cánh bên đƣờng tích lũy kiến thức q báu ngày hơm Và sau cùng, xin cảm ơn gia đình, chỗ dựa vững tinh thần suốt hành trình vào đời Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng  Kiến nghị 1: Trích lập dự phòng phải thu khó đòi Việc lập dự phòng phải thu khó đòi giúp cho doanh nghiệp hạn chế tối đa số tổn thất phải chịu có khách hàng xảy cố khơng thể đòi đƣợc nợ Căn để trích lập dự phòng dựa vào văn pháp luật thơng tƣ số 228/2009 – BTC, sửa đổi bổ sung theo thông tƣ số 34/2011 – BTC thông tƣ số 89/2013 – BTC Nợ khó đòi hay gọi nợ xấu khoản nợ dƣới chuẩn, hạn bị nghi ngờ khả trả nợ lẫn khả thu hồi vốn chủ nợ, điều thƣờng xảy nợ tuyên bố phá sản tẩu tán tài sản Nợ xấu gồm khoản nợ hạn trả lãi gốc thƣờng ba tháng vào khả trả nợ khách hàng để hạch tốn khoản vay vào nhóm thích hợp Gồm có: + Nợ phải thu q hạn tốn ghi hợp đồng kinh tế, khế ƣớc vay nợ cam kết nợ khác + Nợ phải thu chƣa đến thời hạn toán nhƣng tổ chức kinh tế (các công ty, doanh nghiệp tƣ nhân, hợp tác xã, tổ chức tín dụng ) lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể, ngƣời nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án chết + Những khoản nợ hạn từ năm trở lên coi nhƣ nợ khơng có khả thu hồi Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo chứng chứng minh khoản nợ khó đòi nói Trong đó:  Đối với nợ phải thu q hạn tốn, mức trích lập dự phòng nhƣ sau: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến dƣới năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến dƣới năm + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến dƣới năm + 100% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm trở lên Sinh viên HồngThị Minh Phương Lớp QTL 902K 65 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng - Đối với nợ phải thu chƣa đến hạn toán nhƣng tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; ngƣời nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử thi hành án doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất khơng thu hồi đƣợc để trích lập dự phòng - Sau lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp tồn khoản dự phòng khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp Việc trích lập dự phòng nhƣ hạch tốn theo tài khoản 159, tài khoản dùng để phản ánh tình hình trích lập, sử dụng hồn nhập khoản dự phòng khoản phải thu khó đòi có khả khơng đòi đƣợc vào cuối niên độ kế tốn Kết cấu tài khoản 159(2): dự phòng phải thu khó đòi Bên Nợ: - Hồn nhập dự phòng phải thu khó đòi - Xố khoản nợ phải thu khó đòi Bên Có: Số dự phòng phải thu khó đòi đƣợc lập tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp Số dƣ bên Có: Số dự phòng khoản phải thu khó đòi có cuối kỳ Các nghiệp vụ liên quan đến trích, lập dự phòng xử lý dự phòng đƣợc thể nhƣ sơ đồ 3.1 sau đây: Sinh viên HoàngThị Minh Phương Lớp QTL 902K 66 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp TK159 (2): Dự phòng phải thu khó đòi TK131, 138 TK 642 (3a) (1) (2) (3b) TK 159(2) TK 711 (4) (5) Chú giải: (1): Lập dự phòng phải thu khó đòi (theo số chênh lệch phải lập kỳ lớn số lập kỳ trƣớc chƣa sử dụng hết) (2): Hồn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi (Theo số chênh lệch kỳ nhỏ số lập kỳ trƣớc chƣa sử dụng hết) (3a): Xóa sổ nợ phải thu khó đòi (đã lập dự phòng) (3b): Xóa sổ nợ phải thu khó đòi (phần đƣợc tính vào chi phí) (4): Tiền thu từ việc bán nợ cho công ty mua bán nợ (5): Nợ khó đòi đòi đƣợc (sau đánh giá lại tình trạng nợ) Sinh viên HồngThị Minh Phương Lớp QTL 902K 67 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị: Cơng ty TNHH XNK TM DV VT Hân Trang Địa chỉ: Số 14Đ22 Nguyễn Bình, Phƣờng Đổng Quốc Bình, NQ, HP BÁO CÁO TÌNH HÌNH CƠNG NỢ ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2015 STT Tên công ty Dƣ nợ đến 31/12/2015 Chƣa đến hạn toán Đến hạn toán Quá hạn tốn Ghi tháng 38.167.000 38.167.000 Xí nghiệp tƣ nhân khí Hồng Tuấn Cơng ty TNHH Song Hồng 20.600.000 20.600.000 Cơng ty TNHH XNK Nam Sơn 24.980.000 … Công ty TNHH TM Sen Vàng Công ty TNHH Quang Tử Công ty CP Bắc Việt Công ty CP TM Long Biên … Tổng cộng 40.348.970 40.348.970 100.670.000 55.890.320 76.090.890 91.205.350 58.490.560 … … 2.454.681.848 1.265.735.908 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên HồngThị Minh Phương Lớp QTL 902K Kế tốn trƣởng (Ký, họ tên) năm tháng ngày 24.980.000 năm tháng 44.779.680 76.090.890 32.714.790 … … … 752.541.386 636.404.554 Ngày 31 tháng 12năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 68 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị: Cơng ty TNHH XNK TM DV VT Hân Trang Địa chỉ: Số 14Đ22 Ngyễn Bình, Phƣờng Đổng Quốc Bình, NQ, HP BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHỊNG NỢ PHẢI THU KHĨ ĐỊI Năm 2015 STT Tên khách hàng Xí nghiệp tƣ nhân khí Hồng Tuấn Cơng ty TNHH Song Hồng Công ty TNHH XNK Nam Sơn … Thời gian hạn 38.167.000 tháng 20.600.000 năm tháng ngày 24.980.000 năm tháng Số tiền nợ Tỷ lệ trích Số tiền trích 30% 50% 11.450.100 10.300.000 70% 17.486.000 … … … … … Tổng cộng 636.404.554 x x 195.921.366 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên HồngThị Minh Phương Lớp QTL 902K Kế tốn trƣởng (Ký, họ tên) Ngày 31 tháng 12năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 69 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nhìn vào báo cáo thấy Cơng ty cần trích lập dự phòng năm 2015 khoản nợ nhƣ sau: - Xí nghiệp tƣ nhân khí Hồng Tuấn theo biên đối chiếu cơng nợ ngày 31/12/2015 khoản nợ 38.167.000 đồng có hạn tốn ngày 31/03/2015, q hạn tốn tháng - Cơng ty TNHH Song Hồng theo biên đối chiếu cơng nợ ngày 31/12/2015 khoản nợ 20.600.000 có hạn toán ngày 29/11/2012, hạn năm tháng - Công ty TNHH XNK Nam Sơn theo biên đối chiếu cơng nợ ngày 31/12/2015 khoản nợ 24.980.000 có hạn tốn ngày 30/06/2013, q hạn năm tháng Mặc dù khoản nợ q hạn nhƣng Cơng ty khơng tiến hành trích lập dự phòng nhƣ khơng tiến hành xử lý xóa sổ, việc khơng trích lập nợ phải thu khó đòi dẫn đến ảnh hƣởng mặt tài cơng ty mà tƣơng lai cơng ty không thu hồi đƣợc nợ Kiến nghị 2: Tin học hóa cơng tác kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn thủ cơng làm giảm tiến độ cơng việc, doanh nghiệp nên áp dụng hình thức kế tốn máy để việc hạch tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhƣ việc quản lý số liệu đƣợc thực nhanh chóng, gọn nhẹ hiệu Trong thời đại hầu hết cơng ty áp dụng hình thức kế tốn máy nên cơng ty nên tiếp thu tiến để giúp cho việc quản lý nghiệp vụ kinh tế phận kế toán nhƣ ban lãnh đạo công ty dễ dàng Để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đƣợchiệu cơng tác quản lý đóng vai trò quan trọng Trƣớc áp dụng phần mềm kế toán công ty cử nhận viên đào tạo để tiếp cận với phần mềm kế tốn, có kiến thức phần mềm kế tốn để áp dụng cơng ty Nếu cơng ty hồn thiện đƣợc máy kế tốn áp dụng phƣơng pháp kế tốn máy hiệu công việc cao hơn, việc cung cấp thơng tin số liệu đƣợc xác nhanh chóng giúp nhà quản lý đƣa phƣơng pháp Sinh viên HoàngThị Minh Phương Lớp QTL 902K 70 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng lãnh đạo cơng ty tốt làm cho công ty đạt lợi nhuận cao Sau em xin đƣa số phần mềm phổ biến nay:  Phần mềm kế toán M S Phiên M S SM N T 2014 Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2014 đƣợc thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tƣ nhiều chi phí, khơng cần hiểu biết nhiều tin học kế tốn mà sở hữu làm chủ đƣợc thống phần mềm kế toán, quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh Ưu điểm: - Giao diện dễ sử dụng, cho phép cập nhật liệu linh hoạt, bám sát chế độ kế toán - Phần mềm cho phép tạo nhiều CSDL, nghĩa đơn vị đƣợc thao tác sở liệu độc lập - Tính xác cao Ít xảy sai sót - Tính bảo mật có khả cao chạy cơng nghệ SQL Nhược điểm: - Cấu hình máy u cầu cao chạy cơng nghệ SQL - Tốc độ xử lý liệu chậm - Các báo cáo kết xuất excel xếp khơng theo thứ tự khiến cho kế tốn gặp khó khăn việc lập báo cáo Sinh viên HồngThị Minh Phương Lớp QTL 902K 71 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng  Phần mềm kế toán Fast Accounting Ưu điểm: - Giao diện dễ sử dụng, sổ sách chứng từ bám sát chế độ kế toán hành - Tốc độ xử lý nhanh - Kết xuất excel với mẫu biểu xếp đẹp Nhược điểm: - Tính bảo mật khơng cao - Dung lƣợng phần mềm lớn Sinh viên HoàngThị Minh Phương Lớp QTL 902K 72 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng  Phần mềm kế tốn 3TSOFT 2013 Ưu điểm: - Giao diện đẹp, dễ sử dụng, tốc độ xử lý nhanh - Ít tốn tài nguyên Nhược điểm: - Bảo mật chƣa cao, thƣờng xảy lỗi Sinh viên HoàngThị Minh Phương Lớp QTL 902K 73 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Theo em Cơng ty nên sử dụng phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2014 phần mềm phổ biến, dễ sử dụng giá phải  Kiến nghị 3: Hồn thiện sách chiết khấu tốn Hiện nay, cơng ty TNHH xuất nhập thƣơng mại dịch vụ vận tải Hân Trang chƣa áp dụng linh hoạt sách chiết khấu tốn vào áp dụng để khuyến khích khách hàng tốn nợ trƣớc thời hạn hợp đồng Vì để nâng cao hiệu sử dụng vốn thu hồi vốn nhanh cơng ty nên áp dụng hình thức chiết khấu toán Mức chiết khấu toán đƣợc cơng ty dựa thực tế cơng ty nhƣng tham khảo số doanh nghiệp ngành tƣơng đồng quy mô Tỷ lệ chiết khấu toán đƣợc kế toán ƣớc tính vào quy mơ nợ, tình hình toán, thời gian trả nợ trƣớc hạn tỷ lệ lãi suất Ngân hàng Tài khoản sử dụng: TK 635: chi phí tài Số chiết khấu tốn phải trả cho ngƣời mua ngƣời mua toán tiền mua hàng trƣớc thời hạn quy định, kế toán ghi: Nợ TK 635: Chi phí tài (Số tiền chiết khấu tốn) Có TK 131: Phải thu khách hàng Có TK 111: Tiền mặt Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng VD: Ngày 12/9/2015 công ty TNHH Trung Linh thuê xe vận chuyển hàng Móng Cái, tổng số tiền toán 200.000.000 Do toán trƣớc thời hạn hai tháng cho cơng ty TNHH Trung Linh hƣởng chiết khấu 6.5% số nợ lại, trừ vào nợ phải thu Phiếu xác định chiết khấu toán Số tiền chiết khấu cho cơng ty Trung Linh đƣợc tính nhƣ sau: Lãi suất huy động vốn ngân hàng Teckcombank 6%/ năm Lãi suất cho vay 9%/ năm Lãi suất công ty Trung Linh đƣợc hƣởng: 6%< Chiết khấu đƣợc hƣởng< 9% Ở đây, công ty Trung Linh đƣợc hƣởng chiết khấu 6.5%/ năm Sinh viên HoàngThị Minh Phương Lớp QTL 902K 74 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Phiếu chiết khấu tốn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU XÁC ĐỊNH CHIẾT KHẤU THANH TỐN Bên mua: Cơng ty TNHH Trung Linh Địa chỉ: 32 Hùng Vƣơng, Ngơ Quyền, Hải Phòng Mã số thuế: 0200454057 Ngƣời đại diện: Trần Văn Hƣng Chức vụ: Giám đốc Bên bán: Công ty TNHH XNK TM DV Vận Tải Hân Trang Địa chỉ: Số 14Đ22 Nguyễn Bình, Phƣờng Đổng Quốc Bình, Quận Ngơ Quyền, TP Hải Phòng, VN Mã số thuế: 0200748949 Ngƣời đại diện: Nguyễn Thúy Hƣờng Chức vụ: Giám đốc Căn vào khoản 4.4, điều hợp đồng kinh tế số 92/PL-HP ngày 12/9/2015 Căn vào số tiền quý công ty tốn ngày 20/9/2015 Cơng ty TNHH TM DV Vận Tải Hân Trang xin thông báo khoản chiết khấu mà quý công ty đƣợc hƣởng là: 10.833.333= (200.000.000 – 100.000.000.)* 1.083% Chúng tơi trừ trực tiếp vào số phải thu quý công ty Tổng số tiền phải toán: 200.000.000 Đã toán: 100.000.000 Chiết khấu tốn: 10.833.333 Còn lại: 89.166.667 Căn vào phiếu tính chiết khấu, kế tốn định khoản Nợ TK 635: Có TK 131: 10.833.333 10.833.333  Một số kiến nghị khác Nên bƣớc xây dựng tiêu chuẩn nghề nghiệp ứng với chức danh, vị trí cơng việc làm sở cho việc hƣớng đến việc tiêu chuẩn hóa cán theo Sinh viên HồngThị Minh Phương Lớp QTL 902K 75 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng cấp độ đào tạo khác Đào tạo bồi dƣỡng, cập nhật kiến thức kinh doanh cho cán có nhằm đáp ứng yêu cầu ngày phức tạp chịu áp lực cạnh tranh ngày cao môi trƣờng kinh doanh Chú trọng việc đào tạo kỹ mềm, kỹ quản lý cho cán quản lý cấp trung cấp cao nhằm tạo đột phá tƣ kỹ quản lý, tạo tiền đề cho việc triển khai kế hoạch cải cách chấp nhận thay đổi cấp điều hành cấp thực Đa dạng hoá việc đào tạo kỹ chuyên nghiệp cho đội ngũ giao dịch viên chuyên viên quan hệ khách hàng Bên cạnh việc đào tạo chun mơn cơng ty nên động viên tinh thần cán nhân viên cách tổ chức kì nghỉ, chuyến tham quan cho tồn thể nhân viên tạo nên gắn kết công ty với nhân viên Sinh viên HoàngThị Minh Phương Lớp QTL 902K 76 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập thực tế Công ty TNHH xuất nhập thƣơng mại dịch vụ vận tải Hân Trang, em nhận thấy rõ đƣợc tầm quan trọng ảnh hƣởng cơng tác kế tốn tốn tới q trình kinh doanh cơng ty Có thể nhận thấy rằng, cơng tác hạch tốn - kế tốn tốn với khách hàng nhà cung cấp Công ty phát huy đƣợc hiệu nhờ đảm bảo tốt tình hình tốn xử lý cơng nợ, đóng góp quan trọng vào phát triển Công ty Tuy vậy, khẳng định chắn rằng: Kết khả quan đảm bảo vững cho tăng trƣởng phát triển bền vững Cơng ty Vì vậy, tích cực hồn thiện cơng tác kế tốn tốn, đảm bảo phù hợp thực tế làm việc với quy chế điều chỉnh đƣa Cơng ty nhanh chóng hòa nhập chung vào hệ thống kế tốn quốc gia quốc tế, từ tạo tiền đề tốt cho bƣớc phát triển Công ty xu hội nhập khu vực quốc tế Đề tài khóa luận tốt nghiệp “Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn Cơng ty TNHH xuất nhập thƣơng mại dịch vụ vận tải Hân Trang” nêu đƣợc vấn đề sau: Về lý luận: Khóa luận hệ thống hóa lý luận chung cơng tác kế toán toán doanh nghiệp Về thực tiễn: Khóa luận phản ánh trung thực, khách quan thực trạng cơng tác kế tốn tốn công ty với số liệu năm 2015 minh chứng cho lập luận đƣa Sau đánh giá công tác tổ chức kinh doanh, tổ chức quản lý, tổ chức cơng tác kế tốn, đặc biệt sâu đánh giá cơng tác kế tốn tốn với ngƣời mua ngƣời bán, khóa luận đƣa kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tốn Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thƣơng Mại Dịch Vụ Vận tải Hân Trang Kiến nghị 1: Lập trích dự phòng phải thu khó đòi Kiến nghị 2: Tin học hóa cơng tác kế tốn cơng ty Kiến nghị 3: Hồn thiện sách sách chiết khấu cơng ty Sinh viên HoàngThị Minh Phương Lớp QTL 902K 77 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Do thời gian thực tập khơng nhiều dƣới góc độ sinh viên thực tập, chƣa có nhiều kinh nghiệm, trình độ nhận thức hạn chế nên viết em nhiều thiếu sót em mong nhận đƣợc giúp đỡ đóng góp ý kiến thầy bạn để em hồn thiện đƣợc khóa luận tốt Cuối cùng, em xin chân thành cám ơn ban lãnh đạo, nhận viên phòng kế tốn phòng ban khác Cơng ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thƣơng Mại Dịch Vụ Vận Tải Hân Trang, hƣớng dẫn tận tình thầy giáo Th.S Nguyễn Văn Thụ giúp đỡ em hoàn thành viết Em xin chân thành cảm ơn! Sinh Viên Hoàng Thị Minh Phương Sinh viên HoàngThị Minh Phương Lớp QTL 902K 78 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC THAM KHẢO Thông tƣ TT228/TT-BTC trích lập dự phòng phải thu Khố luận tốt nghiệp anh chị khoá Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo định số 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/09/2006 Bộ Truởng BTC 4.Sách „„Chế độ kế tốn doanh nghiệp vừa nhỏ‟‟, NXB Tài Chính Thƣ viện số truờng Đại học Dân lập Hải Phòng Các tài liệu mạng internet khác Sinh viên HoàngThị Minh Phương Lớp QTL 902K 79 ... Cơng ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập thƣơng mại dịch vụ vận tải Hân Trang - Phản ánh đƣợc thực trạng cơng tác kế tốn tốn Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập thƣơng mại dịch vụ vận tải Hân Trang. .. nhập thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang 31 2.2.2 Thực trạng kế toán toán với người mua công ty TNHH xuất nhập thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang 32 2.2.3 Thực trạng kế toán. .. quản lý công ty TNHH xuất nhập thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang 26 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn sách kế tốn áp dụng cơng ty TNHH xuất nhập thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang (Khóa luận tốt nghiệp), Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải Hân Trang (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay