Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc Tế (Khóa luận tốt nghiệp)

103 6 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 16:36

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc TếHoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc TếHoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc TếHoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc TếHoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc TếHoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc TếHoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc Tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2008 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN KIỂM TỐN Sinh viên : Hà Giang Hà Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Nguyễn Đức Kiên HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ QUỐC TÊ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN KIỂM TOÁN Sinh viên :Hà Giang Hà Giảng viên hƣớng dẫn:ThS Nguyễn Đức Kiên HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Hà Giang Hà Mã SV: 1513401058 Lớp: QTL901K Ngành: Kế tốn Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính toán vẽ) - Nghiên cứu lý luận chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mô tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần định giá tƣ vấn đầu tƣ quốc tế - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần định giá tƣ vấn đầu tƣ quốc tế Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Số liệu tình hình kinh doanh cơng ty cổ phần định giá tƣ vấn đầu tƣ quốc tế năm gần - Số liệu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần định giá tƣ vấn đầu tƣ quốc tế Địa điểm thực tập tốt nghiệp: công ty cổ phần định giá tƣ vấn đầu tƣ quốc tế CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Đức Kiên Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: - Định hƣớng cách nghiên cứu giải đề tài tốt nghiệp cấp cử nhân - Định hƣớng cách hệ thống hóa vấn đề lý luận kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Định hƣớng cách mô tả phân tích thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần định giá tƣ vấn đầu tƣ quốc tế - Định hƣớng cách đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện đề tài nghiên cứu Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hƣớng dẫn: Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 18 tháng năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 09 tháng năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Sinh viên Nguyễn Đức Kiên Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: - Chăm thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu - Chịu khó nghiên cứu lý luận thực tế, mạnh dạn đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp để hoàn thiện đề tài nghiên cứu - Có thái độ nghiêm túc, khiêm tốn, ham học hỏi q trình viết khóa luận - Tuân thủ yêu cầu tiến độ thời gian nội dng nghiên cứu đề tài giáo viên hƣớng dẫn quy định Đánh giá chất lƣợng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): - Về mặt lý luận: tác giả hệ thống hóa đƣợc vấn đề lý luận đối tƣợng nghiên cứu - Về mặt thực tế: tác giả mơ tả phân tích đƣợc thực trạng đối tƣợng nghiên cứu theo trạng chế độ chuẩn mực kế toán Việt Nam - Những giải pháp mà tác giả đề xuất gắn với thực tiễn sản xuất – kinh doanh, có giá trị mặt lý luận có tính khả thi việc kiện tồn cơng tác kế tốn đơn vị thực tập - Những số liệu minh họa khóa luận có tính logic dòng chạy số liệu kế tốn có độ tin cậy Cho điểm cán hƣớng dẫn (ghi số chữ): Điểm số: 10,0 Điểm chữ: Mười điểm Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2016 Cán hƣớng dẫn Nguyễn Đức Kiên MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Nội dung tiêu liên quan đến doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 1.3 Nguyên tắc kế toán doanh thu 1.4 Nhiệm vụ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.5 Nội dung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.5.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.5.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 10 1.5.3 Kế toán giá vốn hàng bán 12 1.5.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 17 1.6 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài 19 1.7 Nội dung kế tốn thu nhập, chi phí hoạt động khác 22 1.8 Tổng hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tồn doanh nghiệp25 1.9 Đặc điểm kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh theo hình thức kế tốn 28 1.9.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 28 1.9.2 Hình thức kế tốn Nhật ký – Sổ 29 1.9.3 Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 30 1.9.4 Hình thức kế tốn máy vi tính 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ QUỐC TẾ 32 2.1 Đặc điểm chung ảnh hƣởng đến cơng tác hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 32 2.1.2 Đối tƣợng kỳ hạch tốn doanh thu, chi phí, kết kinh doanh Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 33 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 33 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn sách kế tốn áp dụng Cơng ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 36 2.2 Thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí Cơng ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 38 2.2.1 Nội dung kế tốn doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 38 2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 38 2.2.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán 46 2.2.1.3 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 50 2.2.2 Nội dung kế tốn doanh thu, chi phí hoạt động tài Cơng ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 57 2.2.3 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động khác Cơng ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 60 2.2.4 Tổng hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 60 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ QUỐC TẾ 75 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết nói riêng Cơng ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 75 3.1.1 Ƣu điểm 75 3.1.2 Nhƣợc điểm 76 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh 76 3.3 Yêu cầu phƣơng hƣớng hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh 77 3.4 Nội dung hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 77 3.4.1 Kiến nghị 1: Về hạch tốn chi tiết doanh thu, chi phí kết kinh doanh 77 3.4.2 Kiến nghị 2: Về khoản trích Kinh phí cơng đồn 80 3.4.3 Kiến nghị 3: Về ứng dụng công nghệ thông tin 82 3.5 Điều kiện để thực giải pháp hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 86 3.5.1 Về phía Nhà nƣớc 86 3.5.2 Về phía doanh nghiệp 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………89 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ theo phƣơng thức tiêu thụ trực tiếp Sơ đồ 1.2 Sơ đồ trình tự hạch tốn kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ theo phƣơng thức bán hàng trả chậm, trả góp Sơ đồ 1.3 Sơ đồ trình tự hạch tốn kế tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ theo phƣơng thức bán hàng qua đại lý Sơ đồ 1.4 Sơ đồ trình tự hạch toán kế toán khoản giảm trừ doanh thu 11 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 15 Sơ đồ 1.6 Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ doanh nghiệp thƣơng mại 16 Sơ đồ 1.7 Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ 16 Sơ đồ 1.8 Sơ đồ hạch tốn chi phí quản lý kinh doanh 18 Sơ đồ 1.9 Sơ đồ hạch tốn kế tốn doanh thu chi phí hoat động tài 21 Sơ đồ 1.10 Sơ đồ hạch tốn thu nhập chi phí hoạt động khác 24 Sơ đồ 1.11 Sơ đồ hạch toán tổng hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 27 Sơ đồ 1.12 Trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu , chi phí kết kinh doanh theo hình thức kế toán Nhật ký chung 28 Sơ đồ 1.13 Trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu, chi phí, kết kinh doanh theo hình thức kế tốn Nhật ký – Sổ 29 Sơ đồ 1.14 Trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh theo hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 30 Sơ đồ 1.15 Trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh theo hình thức kế tốn máy vi tính 31 Sơ đồ 2.1 Mơ hình tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 35 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty Cổ phần Định giá 37 Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 37 Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu , chi phí Cơng ty Cổ phần 37 Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 37 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG CHƢƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ TƢ VẤN ĐẦU TƢ QUỐC TẾ 3.1 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết nói riêng Cơng ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 3.1.1 Ƣu điểm  Về máy kế toán: - Đội ngũ kế tốn viên trẻ, động, có trình độ chun mơn nghiệp vụ, làm việc nghiêm túc, có tính thần trách nhiệm cao phối hợp với để cơng việc đạt hiệu tốt - Phòng kế tốn có mối quan hệ chặt chẽ với phận phòng ban khác cơng ty nhằm đảm bảo liệu ban đầu đƣợc cập nhật kịp thời, xác đảm bảo luân chuyển chứng từ theo chế độ - Việc tổ chức máy kế toán nhƣ đảm bảo thống cơng tác kế tốn, giúp cho kế tốn phát huy đầy đủ vai trò chức  Về hình thức kế tốn: - Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn nhật ký chung với ƣu điểm dễ hiểu, dễ ghi chép, dễ áp dụng dễ phát sai sót, phù hợp với tình hình hoạt động cơng ty Đây hình thức kế toán đơn giản, mẫu sổ dễ hiểu, dễ ghi chép thuận tiện cho việc phân công công tác kế toán Việc ghi chép dựa sở chứng từ hợp pháp đƣợc xếp khoa học nên số liệu sổ kế toán trùng khớp với số liệu chứng từ - Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng phù hợp với biểu mẫu Nhà nƣớc quy định, quy trình luân chuyển chứng từ hợp lý  Về hệ thống tài khoản kế tốn: - Cơng ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng Bộ Tài Chính - Các báo cáo tài đƣợc lập theo quy định, đầy đủ, kịp thời - Các chứng từ kế toán đƣợc ghi chép cách chặt chẽ, lúc Luân chuyển chứng từ theo trình tự đƣợc xếp cách có hệ thống Sinh viên: Hà Giang Hà – QTL901K 75 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG 3.1.2 Nhƣợc điểm  Về kế tốn chi tiết doanh thu, chi phí Cơng ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế chƣa thực việc mở loại sổ chi tiết doanh thu, chi phí Điều dễ gây nhầm lẫn trình theo dõi doanh thu, việc hạch tốn khơng xác kết kinh doanh không đáp ứng đƣợc yêu cầu thông tin lãnh đạo  Về ứng dụng công nghệ: Hiện công ty tiến hành ghi chép theo dõi sổ sách kế tốn theo phƣơng pháp thủ cơng Việc gây nhiều hạn chế cho kế tốn  Về sách chăm sóc người lao động: Hiện cơng ty chƣa áp dụng việc trích kinh phí cơng đồn cho ngƣời lao động Trên thực tế kinh phí cơng đồn nguồn tài bảo đảm hoạt động cơng đoàn, tổ chức đại diện cho ngƣời lao động làm việc quan, doanh nghiệp để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đáng ngƣời lao động; mặt khác để đảm bảo vai trò cơng đồn việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến doanh nghiệp; giáo dục, động viên ngƣời lao động thực tốt cơng việc, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh quan, đơn vị; làm nhiều sản phẩm, bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động bình thƣờng phát triển 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Ngày để nâng cao khả cạnh tranh thị trƣờng, nhà quản trị công ty cần sử dụng thông tin kế tốn cung cấp Thơng tin kế tốn nguồn tài ngun quan trọng Đó liệu có ích, đƣợc tổ chức xếp theo cách hệ thống để từ đƣa đƣợc định đắn Nó làm sở cho q trình đƣa định phân phối, điều hòa nguồn nhân lực, trợ giúp cho doanh nghiệp thực mục đích kinh doanh Bộ phận kế tốn với chức cung cấp thông tin cho nhà quản lý đánh giá hoạt động kinh doanh công ty phận quan trọng công ty Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phần hành kế toán có ý nghĩa vai trò quan trọng cơng tác kế tốn cơng ty Vì việc nâng cao công tác quản lý, cung cấp thơng tin kịp thời nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung nhƣ hồn thiện cơng tác kế toán doanh Sinh viên: Hà Giang Hà – QTL901K 76 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quóc Tế cần thiết - - - 3.3 Yêu cầu phƣơng hƣớng hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Để máy kế toán thực tốt chức cách đầy đủ, xác kịp thời đảm bảo tính khoa học cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh hồn thiện phải đảm bảo yêu cầu sau: Hoàn thiện sở tơn trọng chế tài chính, tơn trọng chế độ kế tốn Kế tốn khơng cơng cụ quản lý kinh tế đơn vị mà công cụ quản lý kinh tế Nhà nƣớc Mỗi quốc gia phải có chế quản lý tài định xây dựng hệ thống kế toán thống phù hợp với chế tài Việc tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị kinh tế cụ thể đƣợc phép vận dụng cải tiến không bắt buộc phải dập khn hồn tồn theo chế độ nhƣng khn khổ phải tôn trọng chế độ, tôn trọng chế Hoàn thiện phải sở phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp, phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Hệ thống kế toán ban đầu đƣợc soạn thảo cơng phu nhƣng thiết kế tổng thể Các doanh nghiệp bắt buộc phải áp dụng hệ thống nhƣng đƣợc quyền sửa đổi phạm vi định cho phù hợp với đặc điểm riêng doanh nghiệp nhằm mang lại hiệu cao Hoàn thiện phải đảm bảo đáp ứng đƣợc thơng tin kịp thời, xác phù hợp với yêu cầu quản lý Hoàn thiện hải dựa sở tiết kiệm chi phí mục đích doanh nghiệp kinh doanh có lãi đem lại hiệu cao 3.4 Nội dung hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 3.4.1 Kiến nghị 1: Về hạch toán chi tiết doanh thu, chi phí kết kinh doanh - Lý kiến nghị: Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế chƣa tiến hành việc mở sổ chi tiết doanh thu, chi phí - Mục tiêu giải pháp: Việc công ty mở sổ chi tiết doanh thu, chi phí giúp cho kế tốn thuận lợi việc hạch toán chi tiết kết kinh doanh theo đơn hàng, vụ việc - Cách thức tiến hành giải pháp: mở sổ chi tiết nhƣ biểu 3.1 biểu 3.2 Sinh viên: Hà Giang Hà – QTL901K 77 TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu 3.1: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Đơn vị : Mẫu số S18 - DNN Địa : (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 Bộ trởng BTC) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH (Dùng cho TK 642,632,…) Tài khoản:……………………… Tên phân xƣởng:………………… Tên sản phẩm dịch vụ:………… Ngày tháng Chứng từ Ghi nợ tài khoản TK Số hiệu Ngày tháng Diễn giải ghi sổ A B C D đối ứng Tổng tiền E Chia … … … … … … … … - Số dƣ đầu kỳ - Số phát sinh kỳ - Cộng số phát sinh kỳ - Ghi có TK - Số dƣ cuối kỳ Sổ có trang, đánh từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Ngày tháng năm Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng (Ký ,họ tên) (Ký ,họ tên) Sinh viên: Hà Giang Hà – QTL901K 78 TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu 3.2: Sổ chi tiết bán hàng Đơn vị : Mẫu số S17 - DNN Địa : (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ BTC ngày 14/9/2006 Bộ trởng BTC) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hoá ,dịch vụ,bất động sản đầu tƣ): Năm Quyển số : Ngày Chứng từ tháng ghi Số Ngày sổ hiệu tháng A B Doanh thu TK Diễn giải đối ứng D E C Các khoản tính trừ Số Đơn Thành Thuế lƣợng giá tiền 3=1x2 Khác (5212, 5231) Cộng số phát sinh - Doang thu - Giá vốn hàng bán - Lãi gộp - Sổ có trang, đánh từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Ngày tháng năm Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng (Ký ,họ tên) (Ký ,họ tên) Sinh viên: Hà Giang Hà – QTL901K 79 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG 3.4.2 Kiến nghị 2: Về khoản trích Kinh phí cơng đồn - Lý kiến nghị: Kinh phí cơng đồn nguồn tài để chăm lo, bảo vệ quyền lợi ngƣời lao động, góp phần vào việc khuyến khích, động viên ngƣời lao động tích cực học tập, sáng tạo, thi đua thực tốt nhiệm vụ kinh doanh doanh nghiệp Qua trình tìm hiểu công ty em nhận thấy công ty chƣa tiến hành trích khoản kinh phí cơng đồn - Mục tiêu giải pháp: Việc cơng ty tiến hành trích kinh phí cơng đồn nhằm đảm bảo đời sống cho ngƣời lao động tốt hơn, đồng thời phản ánh đầy đủ chi phí phát sinh cơng ty - Cách thức tiến hành giải pháp: Tiến hành trích Kinh phí cơng đồn cho ngƣời lao động nhƣ biểu 3.3 Tỷ kệ trích 2% quỹ tiền lƣơng làm đóng bảo hiểm xã hội cho ngƣời lao động Quỹ tiền lƣơng tổng mức tiền lƣơng ngƣời lao động thuộc đối tƣợng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội  Hiệu mang lại thực giải pháp: Nếu Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế áp dụng sách trích kinh phí cơng đồn cho ngƣời lao động khuyến khích động viên ngƣời lao động tích cực cơng tác, giúp cho cơng ty có khối lƣợng nhân viên trung thành, gắn bó lâu dài với cơng ty, kế tốn đầy đủ chi phí phát sinh theo chế độ kế tốn Sinh viên: Hà Giang Hà – QTL901K 80 TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Biểu 3.3: Bảng phân bổ tiền lƣơng Đơn vị: Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc tế Địa chỉ: 37B Linh Lang – Ba Đình – Hà Nội Mẫu số 11 - LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƢƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Năm 2015 Ghi có TK ST T Ghi nợ TK Lƣơng phải trả ngƣời lao động Cộng có TK 334 Lƣơng trích bảo hiểm Đơn vị tính : đồng TK 338 Các khoản trích tính trừ vào lƣơng Các khoản trích tính vào chi phí Cộng có TK 334 BHXH BHYT BHTN KPCĐ Cộng BHXH BHYT BHTN (18%) (3%) (1%) (2%) (24%) (8%) (1.5%) (1%) Cộng (10.5%) Cộng có TK 338 TK 642 98.450.000 98.450.000 17.721.000 2.953.500 984.500 1.969.000 21.659.000 21.659.000 TK 154 140.500.000 140.500.000 25.290.000 4.215.000 1.405.000 2.810.0000 30.910.000 30.910.000 TK 334 Cộng 238.950.000 238.950.000 43.011.000 7.168.500 Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) 2.389.500 Kế toán trƣởng (ký, họ tên) 4.779.000 57.348.000 19.116.000 3.584.250 2.389.500 25.089.750 25.089.750 19.116.000 3.584.250 2.389.500 25.089.750 82.437.750 Giám đốc (ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài Cơng ty Cổ phần Định giá Tư vấn Đầu tư Quốc Tế) Sinh viên: Hà Giang Hà – QTL901K 81 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG 3.4.3 Kiến nghị 3: Về ứng dụng cơng nghệ thông tin  Lý kiến nghị: Hiện Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế chƣa tiến hành sử dụng phần mềm kế tốn Tồn cơng tác hạch tốn kế tốn đƣợc nhân viên thực theo phƣơng pháp thủ công Điều gây ảnh hƣởng lớn trình quản lý, tìm kiếm, thực hành cơng tác kế tốn công ty  Mục tiêu giải pháp: Nếu công ty tiến hành áp dụng công nghệ thông tin cơng tác kế tốn tiết kiệm thời gian, giảm bớt khối lƣợng cơng việc cho phòng kế tốn Khắc phục đƣợc sai sót sổ sách, số liệu q trình tính tốn  Cách thức tiến hành giải pháp: Cơng ty tham khảo, định lựa chọn phần mềm kế toán sau đây: - - - - a Phần mềm kế toán MISA Với 21 năm kinh nghiệm việc sản xuất, cung cấp phần mềm, MISA đạt nhiều thành tích, giải thƣởng minh chứng cho chất lƣợng sản phẩm MISA MISA đạt đƣợc chứng CMMi, ISO 9001 Quản lý chất lƣợng ISO 27000 Hệ thống quản lý an ninh thông tin, bảo chứng cho việc sản phẩm dịch vụ MISA cung cấp có chất lƣợng tốt an tồn bảo mật cao Với 130.000 khách hàng Doanh nghiệp, HCSN đơn vị xã/phƣờng triệu khách hàng cá nhân, MISA trở thành ngƣời bạn đồng hành thiếu cộng đồng doanh nghiệp nhƣ khối quan nhà nƣớc, cá nhân 05 VP đại diện MISA thực chức xúc tiến, triển khai sản phẩm MISA, tổ chức khóa tập huấn hƣớng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng Việc đƣa phần mềm MISA phổ biến 63 tỉnh thành kỳ tích cán bộ, nhân viên văn phòng MISA SME.NET phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lƣơng, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp MISA SME.NET phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: Thƣơng mại; Dịch vụ; Xây lắp; Sản xuất Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần MISA Website: http://www.misa.com.vn/ Sinh viên: Hà Giang Hà – QTL901K 82 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG - Giá sản phảm: Gói sản phẩm Đơn giá (VND) Mơ tả express Miễn phí Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lƣơng, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp Số lƣợng chứng từ đƣợc nhập vào phần mềm tối đa 150 chứng từ/năm Starter 2.950.000 Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lƣơng, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp Số lƣợng chứng từ đƣợc nhập vào tối đa 1.000 chứng từ/năm Standard 6.950.000 Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hố đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Cơng cụ dụng cụ, Tổng hợp Không giới hạn số lƣợng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng Professional 8.950.000 Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hố đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Cơng cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lƣơng, Tổng hợp.Không giới hạn số lƣợng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng Enterprise 10.950.000 Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lƣơng, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp Không giới hạn số lƣợng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng Hình 3.1: Giao diện hoạt động phần mềm kế toán MISA Sinh viên: Hà Giang Hà – QTL901K 83 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - - TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG b Phần mềm kế toán FAST Fast Accounting Online phần mềm kế toán điện toán đám mây (cloud computing), dành cho doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ Fast Accounting đƣợc phát triển liên tục hoàn thiện từ năm 1997, có 10.000 khách hàng đạt nhiều giải thƣởng khác nhƣ Sao Khuê, BIT CUP, sản phẩm đƣợc nhiều ngƣời sử dụng, CUP CNTT,… Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp FAST Website: http://fast.com.vn/ Giá sản phẩm: Loại hình doanh nghiệp (2) Giá phần mềm (3) Giá dịch vụ đào tạo, tƣ vấn (4) Số buổi (2.5h/buổi) Dịch vụ (12 phân hệ) 5.900.000đ 2.950.000đ Thƣơng mại (13 phân hệ) 7.900.000đ 2.950.000đ Xây lắp (14 phân hệ) 9.900.000đ 2.950.000đ Sản xuất (15 phân hệ) 11.900.000đ 4.450.000đ Sinh viên: Hà Giang Hà – QTL901K 84 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG Hình 3.2: Giao diện hoạt động phần mềm kế toán FAST c Phần mềm kế toán ACCNET  Năm 1995, phần mềm AccNet thƣơng hiệu phần mềm kế tốn tài trọn gói Việt Nam Gần 20 năm qua, liên tục phát triển sản phẩm qua phiên nâng cấp số lƣợng khách hàng sử dụng phần mềm đến tăng lên tới gần 5.000 doanh nghiệp tồn quốc  Đơn vị cung cấp: Cơng ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Website: http://www.accnet.vn/  Giá sản phẩm: liên hệ nhà cung cấp phần mềm Sinh viên: Hà Giang Hà – QTL901K 85 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG Hình 3.3: Giao diện hoạt động phần mềm kế toán ACCNET - Hiệu mang lại giải pháp: Việc sử dụng phần mềm kế toán giúp cho việc quản lý, kiểm tra, giám sát số liệu đƣợc nhanh chóng, xác, tiết kiệm đƣợc thời gian, cơng sức kế tốn viên Hạn chế đƣợc rủi ro sai sót trình tính tốn 3.5 Điều kiện để thực giải pháp hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 3.5.1 Về phía Nhà nước  Cần đƣa văn luật hƣớng dẫn chung, tạo khung pháp lý chung cho tất doanh nghiệp nƣớc áp dụng Đồng thời tạo điều kiện tổ chức cá nhân kinh doanh cách hợp pháp thuận lợi thông qua việc hạn chế thủ tục hành phức tạp khơng cần thiết  Cần xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, rõ rang, mang tính bắt buộc cao, tính pháp quy chặt chẽ, có sách khen thƣởng doanh nghiệp làm tốt có biện pháp xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật  Cần có sách ƣu đãi đặc biệt công ty chuyển sang hình thức cổ phần hóa Sinh viên: Hà Giang Hà – QTL901K 86 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG 3.5.2 Về phía doanh nghiệp  Cần phối hợp phòng ban cách nhịp nhàng, cụ thể: phối hợp chặt chẽ phòng kế hoạch với phòng tài kế tốn, phòng kinh doanh với phòng tài kế tốn việc giao dịch với khách hàng  Cần tổ chức phân công công việc rõ rang cho phận, phân công trách nhiệm cho nhân viên, tránh chồng chéo cơng việc  Cần xây dựng khơng khí làm việc thoải mái công ty, kết nối phòng ban, thành viên cơng ty  Ban lãnh đạo công ty cần phải kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ cơng tác kế tốn  Cơng ty phải có khả tài để đầu tƣ trang thiết bị, máy móc đại phục vụ cơng tác kế toán  Trong việc quản lý sử dụng tiền vốn phải tiết kiệm, chống lãng phí Chấp hành nghiêm chỉnh quy định quản lý tài  Công ty nên quan tâm tạo điều kiện cho cán cơng nhân viên có điều kiện nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Bên cạnh đội ngũ cán kế tốn phải ngƣời có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp  Thƣờng xuyên cập nhật thơng tin chế sách Đảng Nhà nƣớc phục vụ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Sinh viên: Hà Giang Hà – QTL901K 87 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KẾT LUẬN Kế tốn tập hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh có vị trí đặc biệt quan trọng cơng tác kế toán doanh nghiệp Qua việc hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh giúp cung cấp số liệu kịp thời cho nhà quản lý doanh nghiệp tình hình kinh doanh nhƣ phản ánh kịp thời, đầy đủ, xác kết cuối doanh nghiệp, phục vụ cho việc quản lý hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Sau thời gian thực tập em tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế nghiên cứu đề tài “Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế” Có thể thấy Cơng ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế hệ thống tƣơng đối đầy đủ lý luận doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Bài viết đƣa số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng cơng tác kế tốn nói chung Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế nhƣ: - Kiến nghị hạch tốn chi tiết doanh thu, chi phí kết kinh doanh - Kiến nghị khoản trích Kinh phí cơng đồn - Kiến nghị ứng dụng cơng nghệ thơng tin Do thời gian nghiên cứu hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót định, em mong thầy phòng kế tốn Cơng ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế đóng góp ý kiến để khóa luận em hoàn thiện Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn tận tình thầy giáo Ths Nguyễn Đức Kiên phòng kế tốn Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này! Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng ngày 29 tháng 12 năm 2016 Sinh viên Hà Giang Hà Sinh viên: Hà Giang Hà – QTL901K 88 TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Bộ Tài ban hành ngày 14/09/2006 Thơng tƣ 138/2011/TT – BTC Bộ Tài ban hành ngày 04/10/2011 Chuẩn mực số 14 ban hành công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐBTC ngày 31/12 /2001 Bộ Tài Nguồn số liệu kế tốn công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế Sinh viên: Hà Giang Hà – QTL901K 89 ... tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế - Đề xuất số giải pháp để hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh. .. kết kinh doanh Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế Chƣơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn. .. dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động khác Cơng ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn Đầu tƣ Quốc Tế 60 2.2.4 Tổng hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Định giá Tƣ vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc Tế (Khóa luận tốt nghiệp), Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc Tế (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay