Hoàn thiện công tác tự chủ tài chính tại trường đại học y dược thái nguyên

122 56 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 15:05

PHẦN MỞ ĐẦU1. Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứuThực tiễn phát triển giáo dục Đại học ở những nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực đã cho thấy tự chủ đại học là xu hướng tất yếu của xã hội phát triển. Hoạt động trong môi trường mới, các trường Đại học công lập cần phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính để làm cho trường phát triển mạnh và bền vững. Tự chủ đại học có ba nội dung chủ yếu là: Tự chủ công tác tổ chức điều hành, tự chủ hoạt động và tự chủ tài chính. Trong đó tự chủ tài chính đóng vai trò nền tảng để thực hiện hiệu quả và bền vững các nội dung tự chủ công tác tổ chức điều hành và tự chủ hoạt động. Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới công tác quản lý tài chính được coi là chìa khóa của sự thành công trong quá trình thực hiện tự chủ tài chính. Đây là vấn đề then chốt nhằm đảm bảo quá trình tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trường Đại học công lập được thực hiện đầy đủ, khách quan, công bằng và minh bạch.Ý thức được tầm quan trọng của tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các trường đại học công lập nói riêng Chính phủ đã ban hành Nghị định 432006NĐCP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ và tổ chức hoạt động. Sau gần 10 năm thực hiện, Nghị định 432006NĐCP ngày 2542006 của Chính phủ đã cho thấy việc mở rộng trao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp đã góp phần nâng cao số lượng và chất lượng dịch vụ công; tạo điều kiện cho người dân có thêm cơ hội lựa chọn, tiếp cận các dịch vụ công với chất lượng ngày càng cao, đồng thời góp phần cải thiện từng bước thu nhập của người lao động tại các đơn vị sự nghiệp.Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Nghị định 43 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần được sửa đổi: các đơn vị sự nghiệp chưa được giao quyền tự chủ một cách đầy đủ; chưa thực sự khuyến khích các đơn vị có điều kiện vươn lên tự chủ ở mức cao hơn… Bên cạnh đó, những cơ chế chính sách vận dụng trong ngành giáo dục và đào tạo và quản lý tài chính lại chưa được sửa đổi một cách đồng bộ, nhất là trong các vấn đề: Làm rõ trách nhiệm chia sẻ kinh phí đào tạo giữa Nhà nước, xã hội và người học; quy định mức trần học phí; và cơ chế cấp phát ngân sách. Do đó việc ban hành Nghị định 162015NĐCP ngày 14022015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đã kịp thời đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của hoạt động sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Trường Đại học Y dược Thái Nguyên là trường Đại học công lập có sứ mạng đào tạo cán bộ Y Dược có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế, cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam và cả nước. Cùng với sự phát triển của nhà trường, nhu cầu về tài chính ngày một gia tăng trong khi nguồn ngân sách nhà nước cấp ngày một hạn chế. Do vậy đòi hỏi nhà trường cần phải có các giải pháp hữu hiệu hơn nữa giúp cho tình hình tài chính được ổn định từ đó nâng cao mức độ tự chủ tài chính, thực hiện tốt các nhiệm vụ.Với mong muốn góp phần nhận thức đầy đủ, đánh giá toàn diện vai trò, vị trí của đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và đơn vị sự nghiệp giáo dục nói riêng học viên đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác tự chủ tài chính (tại của) trường Đại học Y dược Thái Nguyên” làm đề tài Luận văn thạc sỹ cuối khóa học. ... Tổ chức m y tài chính- kế tốn 45 2.1.6 Cơ chế tự chủ tài áp dụng Trường Đại học Y dược Thái Nguyên 2.2 47 Thực trạng chế tự chủ tài trường đại học y dược thái nguyên 48 2.2.1 X y dựng Quy chế chi... Trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm tới 95 3.1.3 Quan điểm mục tiêu thực tự chủ tài Trường đại học Y dược Thái Nguyên thời gian tới 3.2 96 Gải pháp hồn thiện chế tự chủ tài Trường Đại học Y. .. nghiệp giáo dục đào tạo công lập Chương 2: Thực trạng chế tự chủ tài trường Đại học Y dược Thái Nguyên Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chế tự chủ tài trường Đại học Y dược Thái Nguyên CHƯƠNG I CƠ SỞ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tự chủ tài chính tại trường đại học y dược thái nguyên, Hoàn thiện công tác tự chủ tài chính tại trường đại học y dược thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay