Hoàn thiện công tác tự chủ tài chính tại trường đại học y dược thái nguyên

122 28 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 15:05

PHẦN MỞ ĐẦU1. Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứuThực tiễn phát triển giáo dục Đại học ở những nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực đã cho thấy tự chủ đại học là xu hướng tất yếu của xã hội phát triển. Hoạt động trong môi trường mới, các trường Đại học công lập cần phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính để làm cho trường phát triển mạnh và bền vững. Tự chủ đại học có ba nội dung chủ yếu là: Tự chủ công tác tổ chức điều hành, tự chủ hoạt động và tự chủ tài chính. Trong đó tự chủ tài chính đóng vai trò nền tảng để thực hiện hiệu quả và bền vững các nội dung tự chủ công tác tổ chức điều hành và tự chủ hoạt động. Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới công tác quản lý tài chính được coi là chìa khóa của sự thành công trong quá trình thực hiện tự chủ tài chính. Đây là vấn đề then chốt nhằm đảm bảo quá trình tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trường Đại học công lập được thực hiện đầy đủ, khách quan, công bằng và minh bạch.Ý thức được tầm quan trọng của tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các trường đại học công lập nói riêng Chính phủ đã ban hành Nghị định 432006NĐCP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ và tổ chức hoạt động. Sau gần 10 năm thực hiện, Nghị định 432006NĐCP ngày 2542006 của Chính phủ đã cho thấy việc mở rộng trao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp đã góp phần nâng cao số lượng và chất lượng dịch vụ công; tạo điều kiện cho người dân có thêm cơ hội lựa chọn, tiếp cận các dịch vụ công với chất lượng ngày càng cao, đồng thời góp phần cải thiện từng bước thu nhập của người lao động tại các đơn vị sự nghiệp.Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Nghị định 43 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần được sửa đổi: các đơn vị sự nghiệp chưa được giao quyền tự chủ một cách đầy đủ; chưa thực sự khuyến khích các đơn vị có điều kiện vươn lên tự chủ ở mức cao hơn… Bên cạnh đó, những cơ chế chính sách vận dụng trong ngành giáo dục và đào tạo và quản lý tài chính lại chưa được sửa đổi một cách đồng bộ, nhất là trong các vấn đề: Làm rõ trách nhiệm chia sẻ kinh phí đào tạo giữa Nhà nước, xã hội và người học; quy định mức trần học phí; và cơ chế cấp phát ngân sách. Do đó việc ban hành Nghị định 162015NĐCP ngày 14022015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đã kịp thời đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của hoạt động sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Trường Đại học Y dược Thái Nguyên là trường Đại học công lập có sứ mạng đào tạo cán bộ Y Dược có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế, cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam và cả nước. Cùng với sự phát triển của nhà trường, nhu cầu về tài chính ngày một gia tăng trong khi nguồn ngân sách nhà nước cấp ngày một hạn chế. Do vậy đòi hỏi nhà trường cần phải có các giải pháp hữu hiệu hơn nữa giúp cho tình hình tài chính được ổn định từ đó nâng cao mức độ tự chủ tài chính, thực hiện tốt các nhiệm vụ.Với mong muốn góp phần nhận thức đầy đủ, đánh giá toàn diện vai trò, vị trí của đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và đơn vị sự nghiệp giáo dục nói riêng học viên đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác tự chủ tài chính (tại của) trường Đại học Y dược Thái Nguyên” làm đề tài Luận văn thạc sỹ cuối khóa học. MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC SƠ ĐỒ v PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp khoa học đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Tổng quan đơn vị nghiệp công lập 1.1 Khái niệm phân loại đơn vị nghiệp công lập 1.2 Vai trò đơn vị nghiệp cơng lập phát triển Kinh tế Xã hội 1.3 Khái quát đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục đào tạo Cơ chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập 2.1 Khái quát, mục tiêu, vai trò chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập 2.1.3 Vai trò tự chủ tài 11 2.2 Nội dung cơng tác tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập 15 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tự chủ tài đến đơn vị nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giáo dục - đào tạo Cơ sở thực tiễn cơng tác tự chủ tài học kinh nghiệm i 26 với đơn vị nghiệp Giáo dục - đào tạo công lập 4.3 28 Bài học kinh nghiệm rút thực tự chủ tài đơn vị nghiệp giáo dục - đào tạo công lập 31 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2.1 2014 – 2016 33 Khái quát trường đại học y dược thái nguyên 33 2.1.1 Vị trí địa lý q trình phát triển 33 2.1.2 Vị trí, chức nhiệm vụ nhà trường 39 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhà trường 41 2.1.4 Đội ngũ cán quy mô đào tạo 44 2.1.5 Tổ chức máy tài chính-kế tốn 45 2.1.6 Cơ chế tự chủ tài áp dụng Trường Đại học Y dược Thái Nguyên 2.2 47 Thực trạng chế tự chủ tài trường đại học y dược thái nguyên 48 2.2.1 Xây dựng Quy chế chi tiêu nội 48 2.2.2 Tự chủ việc lập dự tốn kinh phí 50 2.2.3 Thực trạng khai thác nguồn thu 52 2.2 Nguồn thu sản xuất kinh doanh thu dịch vụ khác: 58 2.2.4 Thực trạng quản lý nguồn chi 63 2.2.5 81 Cơ chế phân phối chênh lệch thu-chi 2.2.6 Cơ chế quản lý sử dụng tài sản 2.3 85 Đánh giá chung thực trạng chế tự chủ tài Trường Đại học Y dược Thái Nguyên 88 2.3.1 Những kết đạt được: 88 2.3.2 Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc: 90 2.3.3 Một số nguyên nhân: 92 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN 3.1 Định hướng phát triển Trường Đại học Y dược năm ii 94 tới 94 3.1.1 Định hướng phát triển Giáo dục – đào tạo Việt Nam năm tới 94 3.1.2 Định hướng phát triển Trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm tới 95 3.1.3 Quan điểm mục tiêu thực tự chủ tài Trường đại học Y dược Thái Nguyên thời gian tới 3.2 96 Gải pháp hoàn thiện chế tự chủ tài Trường Đại học Y dược Thái Nguyên 97 3.2.1 Nâng cao nhận thức tự chủ tài lãnh đạo cán bộ, giảng viê n 97 3.2.2 Kiện toàn tổ chức máy 98 3.2.3 Đa dạng nguồn thu tăng cường công tác quản lý thu 98 3.2.4 Kiểm sốt quản lý có hiệu nội dung chi 102 3.2.4 Tăng cường quản lý kiểm sốt q trình chấp hành kỷ luật tài nhà trường 106 3.2.5 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt cơng khai tài nhằm nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 109 3.2.6 Làm tốt công tác quản lý sử dụng tài sản 111 3.2.6 Nâng cao lực vai trò cơng tác tài kế tốn 112 3.2.7 Xây dựng, hoàn thiện quy chế đánh giá kết lao động cá nhân 114 3.2.8 Tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin tin học hóa cơng tác quản lý tài 115 3.2.9 Tổng hợp, đánh giá kết thực chế tự chủ tài từ 117 3.3 117 Một số kiến nghị làm sở thực tốt tự chủ tài 3.3.1 Kiến nghị với nhà trường 117 5.2.2 Kiến nghị với Nhà nước 118 KẾT LUẬN 121 iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình cán trường năm 2014-2016 44 Bảng 2.2 Số lượng sinh viên tuyển qua năm trường Đại học Y dược Thái Nguyên 44 Bảng 2.3 Tổng hợp kinh phí NSNN cấp giai đoạn 2014 - 2016 51 Bảng 2.3: Bảng tổng hợp nguồn thu năm 2014-2016 53 Bảng 2.4: Bảng tổng hợp nguồn kinh phí NSNN cấp cho Trường 55 Bảng 2.5: Tổng hợp nguồn thu nghiệp Trường 57 Bảng 2.7: Bảng chi tiết nguồn thu nghiệp Trường Đại học Y - Dược, ĐHTN giai đoạn 2014 - 2016 58 Bảng 2.8 Mức đảm bảo chi hoạt động thường xuyên giai đoạn 2014- 2016 62 Bảng 2.9 Cơ cấu chi từ nguồn NSNN cấp năm 2014-2016 63 Bảng 2.10 Cơ cấu chi thường xuyên từ nguồn kinh phí NSNN Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 65 Bảng 2.11 Cơ cấu chi không thường xuyên năm 2014-2016 67 Bảng 2.12 Cơ cấu khoản chi từ nguồn thu nghiệp năm 2014-2016 69 Bảng 2.13 Cơ cấu chi toán cá nhân Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 71 Bảng 2.14: Chi hàng hoá dịch vụ Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên 74 Bảng 2.15 Kết chênh lệch thu-chi năm 2014-2016 81 Bảng 2.16 Tình hình chi trả thu nhập tăng thêm năm 2014-2016 82 Bảng 2.17 Tình hình trích lập sử dụng Quỹ năm 2014-2016 84 iv DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy Trường Đại học Y - Dược, ĐHTN 43 Biểu đồ 2.1: Nguồn thu, cấu nguồn thu nghiệp hoạt động SXKD 59 Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng trích lập sử dụng quỹ năm 2014 - 2016 84 v PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu Thực tiễn phát triển giáo dục Đại học nước tiên tiến giới khu vực cho thấy tự chủ đại học xu hướng tất yếu xã hội phát triển Hoạt động môi trường mới, trường Đại học công lập cần phải nâng cao hiệu công tác quản lý tài để làm cho trường phát triển mạnh bền vững Tự chủ đại học có ba nội dung chủ yếu là: Tự chủ công tác tổ chức - điều hành, tự chủ hoạt động tự chủ tài Trong tự chủ tài đóng vai trò tảng để thực hiệu bền vững nội dung tự chủ công tác tổ chức - điều hành tự chủ hoạt động Trong bối cảnh nay, đổi công tác quản lý tài coi chìa khóa thành cơng q trình thực tự chủ tài Đây vấn đề then chốt nhằm đảm bảo trình tự chủ tự chịu trách nhiệm trường Đại học công lập thực đầy đủ, khách quan, công minh bạch Ý thức tầm quan trọng tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập nói chung trường đại học cơng lập nói riêng Chính phủ ban hành Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập nhằm tạo điều kiện cho đơn vị nghiệp chủ động việc thực nhiệm vụ tổ chức hoạt động Sau gần 10 năm thực hiện, Nghị định 43/2006/NĐCP ngày 25/4/2006 Chính phủ cho thấy việc mở rộng trao quyền tự chủ cho đơn vị nghiệp góp phần nâng cao số lượng chất lượng dịch vụ cơng; tạo điều kiện cho người dân có thêm hội lựa chọn, tiếp cận dịch vụ cơng với chất lượng ngày cao, đồng thời góp phần cải thiện bước thu nhập người lao động đơn vị nghiệp Tuy nhiên, trình triển khai thực hiện, Nghị định 43 bộc lộ hạn chế, bất cập cần sửa đổi: đơn vị nghiệp chưa giao quyền tự chủ cách đầy đủ; chưa thực khuyến khích đơn vị có điều kiện vươn lên tự chủ mức cao hơn… Bên cạnh đó, chế sách vận dụng ngành giáo dục đào tạo quản lý tài lại chưa sửa đổi cách đồng bộ, vấn đề: Làm rõ trách nhiệm chia sẻ kinh phí đào tạo Nhà nước, xã hội người học; quy định mức trần học phí; chế cấp phát ngân sách Do việc ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập kịp thời đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển hoạt động nghiệp công kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Trường Đại học Y dược Thái Nguyên trường Đại học cơng lập có sứ mạng đào tạo cán Y Dược có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế, cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam nước Cùng với phát triển nhà trường, nhu cầu tài ngày gia tăng nguồn ngân sách nhà nước cấp ngày hạn chế Do đòi hỏi nhà trường cần phải có giải pháp hữu hiệu giúp cho tình hình tài ổn định từ nâng cao mức độ tự chủ tài chính, thực tốt nhiệm vụ Với mong muốn góp phần nhận thức đầy đủ, đánh giá toàn diện vai trò, vị trí đơn vị nghiệp cơng lập nói chung đơn vị nghiệp giáo dục nói riêng học viên lựa chọn đề tài “Hoàn thiện cơng tác tự chủ tài (tại/ của) trường Đại học Y dược Thái Nguyên” làm đề tài Luận văn thạc sỹ cuối khóa học Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đề tài nghiên cứu thực trạng cơng tác tự chủ tài Trường Đại học Y dược Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016, từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác chủ tài trường năm tới 2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn cơng tác tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác tự chủ tài Trường Đại học Y dược Thái Nguyên - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện tự chủ tài Trường Đại học Y dược Thái Nguyên Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu việc thực tự chủ tài Trường Đại học Y dược Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: nghiên cứu thực trạng công tác thực tự chủ tài Trường Đại học Y dược Thái Nguyên - Phạm vi không gian: Nghiên cứu trường Trường Đại học Y dược Thái Nguyên - Phạm vi thời gian: Số liệu nghiên cứu từ năm 2014 đến năm 2016 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp như: phương pháp vật biện chứng vật lịch sử để lý giải vấn đề nghiên cứu Bên cạnh phương pháp: phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp nội dung lý luận thực tiễn để làm rõ đánh giá, nhận định rút kết luận cần thiết Đóng góp khoa học đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chế tự chủ tài sở đào tạo cơng lập theo quy định phủ ứng dụng vào thực tiễn hoàn thiện Cơ chế tự chủ tài Đại học Y dược Thái Nguyên - Luận văn phản ánh cách đầy đủ tồn diện thực trạng cơng tác xây dựng chế tự chủ tài Đại học Y dược Thái Nguyên thời gian qua - Luận văn đề tiêu chí đánh giá thực trạng chế tự chủ tài Đại học Y dược Thái Nguyên góc độ kinh tế, xã hội, - Đề giải pháp nhằm hoàn thiện Cơ chế tự chủ tài Đại học Y dược Thái Nguyên cho năm Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn bao gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chế tự chủ tài đơn vị nghiệp giáo dục đào tạo công lập Chương 2: Thực trạng chế tự chủ tài trường Đại học Y dược Thái Nguyên Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chế tự chủ tài trường Đại học Y dược Thái Nguyên CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Tổng quan đơn vị nghiệp công lập 1.1 Khái niệm phân loại đơn vị nghiệp công lập 1.1.1 Khái niệm Theo Thông tư 71/2006/TT- BTC ngày 09/08/2006, đơn vị nghiệp công lập đơn vị xác định tiêu thức sau: - Do quan nhà nước có thẩm quyền thành lập (đơn vị dự tốn độc lập, có dấu, tài khoản riêng, tổ chức máy kế toán theo quy định Luật kế tốn) hoạt động cung cấp dịch vụ cơng lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường, y tế, văn hóa thể dục thể thao, nghiệp kinh tế, dịch vụ việc làm - Được nhà nước đầu tư sở vật chất, đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên để thực nhiệm vụ trị, chun mơn giao - Được Nhà nước cho phép thu số loại phí, lệ phí định trình tiến hành hoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ để bù đắp chi phí hoạt động, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức - Có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng 1.1.2 Phân loại đơn vị nghiệp cơng lập Thực tế có nhiều tiêu thức để phân loại đơn vị nghiệp công lập Dựa vào định, đơn vị nghiệp công lập phân loại sau: - Căn vào lĩnh vực hoạt động: Đơn vị nghiệp phân theo ngành kinh tế, kỹ thuật đơn vị nghiệp giáo dục - đào tạo; đơn vị nghiệp y tế; đơn vị nghiệp văn hố thơng tin; đơn vị nghiệp thể dục, thể thao - Căn chủ thể quản lý: Đơn vị nghiệp phân thành đơn vị nghiệp trung ương quản lý đơn vị nghiệp địa phương quản lý - Căn vào mức độ tự đảm bảo kinh phí chi đầu tư chi thường xuyên việc kiểm soát chi ngân sách kho bạc để đảm bảo nguyên tắc tất khoản chi kiểm sốt, chấm dứt tình trạng bảng kê tốn khơng với thực tế khoản chi đơn vị - Kế toán, tốn ngân sách Cơng tác hạch tốn kế tốn công cụ quan trọng hàng đầu công tác tài Nội dung giai đoạn chu trình ngân sách phản ánh, đánh giá kiểm tra lại trình lập chấp hành ngân sách Việc cần thiết trước mắt đưa công tác kế toán đơn vị vào nề nếp, thực nghiêm quy định Luật Kế toán, Chế độ kế tốn hành nghiệp văn pháp quy có liên quan Với trình độ cán làm cơng tác kế tốn đơn vị nay, bên cạnh việc rà soát, xếp lại, tổ chức, đào tạo, tập huấn cần thiết phải nghiên cứu, lựa chọn phương pháp hạch toán hệ thống sổ kế toán theo quy định phù hợp với đặc thù ngành, khơng đòi hỏi q nhiều mẫu biểu, đơn giản tiện lợi Phải thực coi trọng cơng tác tốn ngân sách, đánh giá cơng tác tốn hoạt động kiểm sốt sau chi ngân sách, cụ thể: + Thực nghiêm chế độ báo cáo tài định kỳ với đầy đủ mẫu biểu theo quy định + Cải tiến cơng tác thẩm tra xét duyệt tốn hàng năm đơn vị dự toán Để khắc phục hạn chế thời gian kiểm tra xét duyệt toán hàng năm cần thực chế độ kiểm tra thường xuyên năm + Thiết lập hệ thống kiểm tốn nội bộ, hoạt động độc lập với phòng Tài – kế tốn nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn xử lý hành vi tiêu cực, gian lận quản lý, mua sắm vật tư, trang thiết bị, điều hành hoạt động tài kế tốn Góp phần nâng cao hiệu sử dụng tài sản, nhân lực, tiền vốn; hạn chế lãng phí, tham nhũng, góp phần hồn thiện cơng tác tự chủ tài Thứ hai, Để cơng tác chấp hành kỷ luật tài đơn vị bước 103 vào nề nếp, Nhà trường cần thực biện pháp sau: Quy định rõ chế độ trách nhiệm cán làm cơng tác tài kế tốn, tăng cường kiểm soát trước duyệt chi Sử dụng phương thức toán chuyển khoản, uỷ nhiệm chi chủ yếu, hạn chế toán tiền mặt nhằm tránh tượng tham ô, tham nhũng theo quy định Nhà nước Có biện pháp xử lý kiên trường hợp vi phạm kỷ luật tài như: khoản thu để ngồi sổ kế tốn, lập chứng từ tốn khơng với thực tế 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt cơng khai tài nhằm nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm Để đảm bảo công tác quản lý thu - chi tài có hiệu vấn đề kiểm tra, kiểm sốt tài phận trường cần thiết Biện pháp tốt để kiểm soát khoản chi tiêu phận trường kiểm soát qua Quy chế chi tiêu nội Quy chế chi tiêu nội khung pháp lý cho công tác chi tiêu phận trường để giám sát trở lại hoạt động thu-chi tài nhà trường Mọi khoản thu-chi thường xuyên phải cụ thể, chi tiết Quy chế chi tiêu nội phải thường xuyên bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế Mặt khác, trình thực cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tài trường phải dựa sở thực công khai tài Đây biện pháp phát huy quyền làm chủ cán bộ, giảng viên việc thực quyền kiểm tra, giám sát trình sử dụng kinh phí, tài sản nhà trường cách khách quan, kịp thời phát ngăn chặn hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, đảm bảo việc sử dụng kinh phí cách có hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí Thực tốt cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tài vừa góp phần thực tốt cơng tác quản lý tài nhà trường, vừa đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giảng viên động lực để hoàn thành tốt 104 nhiệm vụ giao Cần phải quán triệt quan điểm kiểm soát chi trách nhiệm ngành, cấp, đơn vị có liên quan riêng ngành tài Kho bạc nhà nước Tuy nhiên cần nhấn mạnh vai trò kiểm sốt Kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch Để mở rộng quyền tự chủ cho quan hành sử dụng nguồn kinh phí giao, đảm bảo hiệu phương thức kiểm sốt, giám sát Kho bạc nhà nước quan hành thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí quản lý hành phải thay đổi cho phù hợp Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt tài đơn vị nghiệp mình: Để đảm bảo cơng tác quản lý tài tốt vấn đề kiểm tra, kiểm sốt tài đơn vị cần thiết Việc kiểm tra, kiểm sốt tài phải thực từ bên bên đơn vị Bên cạnh việc kiểm soát chi tiêu qua Quy chế chi tiêu nội đơn vị, yêu cầu cán bộ phận tài chính-kế tốn thường xun thực việc kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán đảm bảo khớp số liệu nội dung chi Thực cơng khai tài đơn vị giải pháp tăng cường công tác kiểm tra giám sát tài Nhà trường Hoạt động cơng khai tài giúp cán bộ, giảng viên nắm bắt tình hình tài trường tham gia việc quản lý, theo dõi hoạt động thu chi nhằm phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật Công tác quản lý tài thực tốt quyền lợi người lao động đảm bảo, tạo động lực để hoàn thành nhiệm vụ Nhà trường giao cho Hiện Trường Đại học Y dược Thái Nguyên tiến hành nối mạng nội bộ, thông tin liên quan đến chế độ, sách, định mức thu, chi cần chia sẻ qua mạng nội để cán bộ, giảng viên nắm thơng tin Tăng cường tính cơng khai minh bạch như: Công khai tiêu chuẩn định mức, chế độ chi tiêu quy định Quy chế chi tiêu nội bộ; Cơng khai 105 việc trích lập sử dụng quỹ; Công khai phương án chi trả thu nhập tăng thêm khen thưởng cho cán bộ, viên chức Nhà trường 3.2.6 Làm tốt công tác quản lý sử dụng tài sản Việc quản lý tốt, sử dụng khai thác có hiệu tài sản nhà trường góp phần quan trọng vào nâng cao nguồn thu, tiết kiệm chi phí, tránh thất khơng đáng có Do giúp thực tốt cơng tác tự chủ tài nhà trường Trong công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà trường cần thực tốt nội dung sau: - Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản, cần quy định chi tiết cụ thể thủ tục trình tự mua sắm, trang thiết bị, tài sản; quy trình quản lý, sử dụng, điều chuyển, sửa chữa, thay thế, bán, lý tài sản; quy định rõ ràng cụ thể trách nhiệm, quyền hạn đơn vị, cá nhân công tác quản lý sử dụng tài sản - Củng cố, kiện toàn máy quản lý, theo dõi tài sản; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ chun mơn cán theo dõi quản lý tài sản - Thực trích khấu hao tài sản theo quy định pháp luật hành, số tiền khấu hao tài sản cố định trích để tái đầu tư, thay thế, đổi tài sản cố định cho mục đích kinh doanh theo quy định pháp luật - Đối với tài sản có chưa cần sử dụng, thực cho thuê tài sản để tăng nguồn thu, đảm bảo nguyên tắc có hiệu bảo tồn phát triển vốn, tránh để tài sản khấu hao vơ hình, lãng phí Việc sử dụng tài sản cho thuê, chấp phải tuân theo quy định Bộ luật Dân sự, quy định hành pháp luật - Nhượng bán, lý Tài sản cố định hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, khơng có nhu cầu sử dụng không sử dụng để thu hồi vốn - Hàng năm phải tổ chức kiểm kê tài sản, xác định số lượng tài sản, đối chiếu tài sản cho thuê; nhượng bán, lý… lý gây biến động tài sản trường - Có biện pháp thích hợp xử lý trường hợp sai phạm quản lý 106 sử dụng tài sản gây lãng phí, thất tài sản 3.2.6 Nâng cao lực vai trò cơng tác tài kế tốn - Nâng cao lực đội ngũ cán kế tốn – tài Đội ngũ cán kế toán phận quan trọng khơng thể thiếu máy kế tốn tài nói riêng cơng tác quản lý tài nói chung Năng lực làm việc đội ngũ cán kế tốn tài định chất lượng, hiệu cơng tác hạch tốn kế tốn cơng tác quản lý tài Cán làm cơng tác tài phải cán trung thực, có phẩm chất đạo đức trị tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, hiểu biết sâu rộng lĩnh vực phụ trách, cập nhật thường xuyên sách chế độ Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm công việc từ lập kế hoạch, thẩm định, tổng hợp dự toán, tới toán…tham mưu tốt cho chủ tài khoản việc chi tiêu cho chế độ quy định tổ chức công tác tài đơn vị cách chặt chẽ, tiết kiệm, có hiệu Vì vậy, nâng cao lực đội ngũ cán kế tốn tài yêu cầu đơn vị trước yêu cầu chế tài Đây vấn đề trường Đại học Y dược Thái Ngun q trình đổi hồn thiện chế quản lý tài chính, thực tự chủ tài Để thực mục tiêu nâng cao lực đội ngũ cán kế toán tài cần có kế hoạch tổng thể, thực thời gian dài với nhiều phương thức thích hợp để tuyển chọn, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng cán Theo hướng đó, giải pháp cần thực là: + Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn nghiệp vụ đội ngũ cán kế tốn tài từ làm để tuyển dụng cán Tạo điều kiện cho cán trẻ tuyển dụng nhằm phát huy lực cán bộ, nâng cao kinh nghiệm công tác chuyên môn + Tích cực cho cán trẻ làm cơng tác tài kế tốn học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngồi nước: chương trình đào tạo sách cơng, chương trình đào tạo cán quản lý dự án, đề án thí điểm 107 phát hiện, đào tạo tài lãnh đạo quản lý… + Đối với số cán cơng tác có trình độ nghiệp vụ thấp cần có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ Có sách động viên, khuyến khích cán học tập, đáp ứng yêu cầu chuyên môn giao Trong cần kết hợp với nỗ lực cá nhân + Thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng chế độ, sách quản lý tài văn liên quan đến chế quản lý tài tự chủ tài chính, giúp cán cập nhật nghiên cứu thực đúng, hiệu văn quản lý Nhà nước + Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán trị, tin học, ngoại ngữ nhằm trang bị kỹ cần thiết phục vụ công việc chuyên môn - Sắp xếp hồn thiện máy kế tốn tài Quản lý tài khơng thể tách rời hoạt động cơng tác kế tốn tài Trong hạch tốn kế tốn cơng cụ đắc lực phục vụ quản lý thông qua việc thu thập, xử lý cung cấp thơng tin cách liên tục, tồn diện cho nhà quản lý Để thực tốt vai trò chức trên, đòi hỏi máy kế tốn tài phải tổ chức cách khoa học, hợp lý Với thực trạng nay, trường Đại học Y dược Thái Ngun cần phải có giải pháp hồn thiện tổ chức máy kế tốn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác kế tốn tài Các giải pháp cần thực hiện: + Rà sốt, đánh giá kiện tồn lại máy kế tốn tài theo hướng tinh gọn, chuyên trách hoạt động có hiệu quả, đáp ứng đòi hỏi chế + Đảm bảo phối hợp chặt chẽ phận tài kế tốn với đơn vị, phòng ban có liên quan việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin kế tốn tài phục vụ quản lý hoạt động nhà trường Thiết lập hệ thống thu thập báo cáo thơng tin kịp thời tình hình thực nhiệm vụ phận cho phòng ban nhà trường giám sát lẫn Xây dựng hệ thống truyền dẫn thông tin nội bộ, nối mạng cho việc thu 108 thập, phân tích, đánh giá, xử lý thơng tin tài kịp thời phục vụ cho việc quản lý kiểm soát khoản thu - chi nhà trường + Thực bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định Luật kế toán, - Nâng cao vai trò trách nhiệm chủ tài khoản Chủ tài khoản trường Đại học Y dược Thái Nguyên Hiệu trưởng nhà trường Là người chịu trách nhiệm trước Đại học Thái Nguyên hoạt động chung tồn trường có cơng tác quản lý tài Nghị định 16/2015/NĐ-CP Chính phủ bước tiến so với Nghị định 43/2006/NĐ-CP theo hướng trao quyền chủ động mạnh cho đơn vị sử dụng ngân sách quyền hạn trách nhiệm chủ tài khoản lớn Chủ tài khoản định số định mức chi tiêu nội đơn vị Nghị định 16 có nhiều điểm so với nghị định 43, trước hết chủ tài khoản phải người nắm rõ tinh thần Nghị định 16 để thực quyền hạn trách nhiệm cách tích cực Do vậy, đòi hỏi chủ tài khoản phải bao quát hết cơng tác tài kế tốn nhà trường có kiến thức định lĩnh vực tài chính, kế tốn đồng thời phải chịu trách nhiệm cơng tác quản lý tài nhà trường 3.2.7 Xây dựng, hoàn thiện quy chế đánh giá kết lao động cá nhân Một mục tiêu quan trọng Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị nghiệp, phát huy khả đơn vị để cung cấp dịch vụ công với chất lượng cao cho xã hội, tăng nguồn thu nhằm bước giải thu nhập cho người lao động Nguyên tắc chi trả thu nhâp tăng thêm cho người lao động người có hiệu suất cơng tác cao, có đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi trả cao Do vậy, để tạo động lực khuyến khích cán bộ, giảng viên nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác, phát huy nguồn thu thiết phải xây dựng hồn chỉnh quy chế khen thưởng, đánh giá kết lao động cá nhân đơn vị - Quy chế phải đưa tiêu chí đánh giá cán tiêu chí đánh 109 giá giảng viên gắn với chất lượng công việc, đạo đức tốt, tác phong làm việc động tích cực Đối với cán bộ, tiêu chí đánh giá phải dựa tiêu: Khối lượng cơng việc phải hồn thành năm, chất lượng cơng việc hoàn thành duyệt chấp thuận, chấp hành kỷ luật lao động theo quy định, tác phong thái độ làm việc mực… Đối với giảng viên, không vào số lượng giảng mà phải vào mức độ hồn thành cơng việc, chất lượng cơng việc Mỗi giảng viên có hai nhiệm vụ giảng dạy sáng kiến kinh nghiệm Để đánh giá chất lượng giảng dạy vào chất lượng chuẩn bị giảng, trình đứng lớp, kết học tập sinh viên, đánh giá sinh viên chất lượng giảng giảng viên thông qua phiếu điều tra Về nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm vào số lượng đề tài, giáo trình, viết kinh nghiệm mà giáng viên tham gia, chất lượng đề tài nghiệm thu… - Ngoài phòng, ban, phận, cá nhân tìm hợp đồng dịch vụ cho Nhà trường cần có chế thích hợp để khuyến khích tăng thu cho Nhà trường Có chế thưởng phòng, ban, phận tiết kiệm kinh phí khốn chi - Việc đánh giá kết lao động tương xứng với đóng góp cá nhân khen thưởng kịp thời, mức có tác động khuyến khích lớn cán bộ, viên chức Thông qua quy chế này, nâng cao ý thức phấn đấu rèn luyện cá nhân giúp Ban lãnh đạo Nhà trường thực xếp, tinh giản biên chế để máy đơn giản, gọn nhẹ có hiệu 3.2.8 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tin học hóa cơng tác quản lý tài Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật cơng nghệ, đặc biệt tin học với tốc độ phát triển mạnh mẽ có tác động sâu rộng đến tất lĩnh vực hoạt động đời sống kinh tế - xã hội Hoạt động trường đại học, cao đẳng khơng đơn đào tạo mà mở rộng nhiều lĩnh vực khác: nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh dịch vụ, triển 110 khai ứng dụng công nghệ Do vậy, việc quản lý nói chung quản lý tài trường Đại học Y dược Thái Ngun nói riêng trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi có đầu tư lớn chất xám lực máy móc thiết bị Quá trình thu nhận, xử lý thơng tin định quản lý thuận tiện, nhanh chóng, xác mang lại hiệu cao áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, cơng nghệ thơng tin có vai trò quan trọng Với khối lượng thông tin cần xử lý ngày lớn, trình xử lý tài nhà trường tổ chức theo hình thức phân tán thủ cơng, khơng có hỗ trợ công nghệ thông tin tin học hóa khơng đáp ứng u cầu quản lý điều kiện Vì vậy, cơng tác quản lý tài cần trang bị hệ thống máy móc, thiết bị lưu trữ xử lý thơng tin đại, tự động hóa tính tốn, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quản lý Ứng dụng tin học hóa cơng tác quản lý tài theo hướng trang bị đồng thiết bị tin học nối mạng để trao đổi thông tin, liệu nội bộ, tra cứu, truy cập thơng tin liệu bên ngồi phục vụ cho yêu cầu quản lý Đi đôi với việc trang bị máy móc, thiết bị tin học phục vụ quản lý cần có kế hoạch đào tạo trình độ tin học cho đội ngũ cán làm cơng tác kế tốn, tài cán quản lý tài Trong điều kiện thuận lợi cho việc tiếp xúc ứng dụng thành tựu công nghệ thơng tin tin học hóa Trình độ tin học đội ngũ cán trường biết sử dụng máy tính phần mềm có sẵn phục vụ cho công việc tác nghiệp thường xuyên Tuy nhiên mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tin học hóa quản lý tài chưa tương xứng với tiềm lực có đội ngũ sở vật chất trường Mặt khác Trường cần tập trung khai thác hiệu hệ thống mạng Internet để phục vụ cho công tác quản lý tài Tăng cường ứng dụng phần mềm quản lý tài chính, đồng thời có chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho cán quản lý tài cơng nghệ thơng tin, tin học phần mềm ứng dụng trực tiếp cho quản lý tài như: Chương trình kế tốn 111 máy, chương trình quản lý tài sản cơng, chương trình lương, phần mềm thu học phí, phần mềm quản lý đào tạo 3.2.9 Tổng hợp, đánh giá kết thực chế tự chủ tài từ Chủ động đưa đề xuất, kiến nghị quan quản lý nhà nước Sau năm triển khai thực chế độ tự chủ tài tài (giai đoạn 2014-2016), Nhà trường có đổi bước hồn thiện quy trình xử lý cơng việc, tăng cường trách nhiệm Thủ trưởng quan cán bộ, viên chức Có chuyển biến chất lượng hiệu công việc, thu nhập cán bộ, viên chức người lao động đảm bảo Thực chế tự chủ tài rõ ràng bước đột phá với đơn vị nghiệp công lập, giúp đơn vị phát huy khả để cung cấp dịch vụ công chất lượng cao cho xã hội Tuy nhiên, trình thực có khó khăn, bất cập Để có cách nhìn tổng thể trình chuyển đổi sang chế tự chủ tài theo Nghị định số 16/2015/NĐ- CP, Nhà trường tạo cần thiết phải có tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động chế mới, đánh giá kết đạt hạn chế tồn để đề phương hướng hoạt động cụ thể, đề xuất quan nhà nước tạo điều kiện cho đơn vị tăng thu, tiết kiệm chi giảm gánh nặng cho Ngân sách nhà nước tiến tới không lệ thuộc hoàn toàn vào Ngân sách nhà nước 3.3 Một số kiến nghị làm sở thực tốt tự chủ tài 3.3.1 Kiến nghị với nhà trường Để hồn thiện chế quản lý tài tốt thực chế tự chủ tài thuận lợi, đòi hỏi phải có trí cao đội ngũ giáo viên ủng hộ xã hội với tinh thần phát huy cao độ tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo tinh thần Nghị định số 16/2015/ NĐ – CP Chính phủ Đồng thời đòi hỏi phải có quan tâm cấp ủy Đảng, quyền nghiệp đào tạo trường Để thực hố giải pháp thưc tự chủ tài chính, cần thực tốt số yêu cầu sau: 112 Thứ nhất: cần có đồng tâm, trí cao tập thể cán bộ, giảng viên đạo sát sao, thường xuyên tập thể đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường Thứ hai: thực việc kiểm tra nội bộ, đánh giá tình hình tài nhà trường cách thường xuyên, bao gồm kiểm tra định kỳ kiểm tra đột xuất Bằng hình thức tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra giúp nhà trường phát khoản chi sai quy định, khoản chi không hợp lý phát khoản thu thực chưa ghi sổ sách Nhà trường cần ban hành văn quy định nội công tác kế hoạch kiểm tra đơn vị để tiền hành thống Thứ ba: đẩy mạnh việc cải cách hành chính, tinh giản biên chế, thực hành tiết kiệm Cải cách hành nhà trường theo hướng giảm bớt khâu trung gian, xây dựng đội ngũ cán công chức vừa có trình độ chun mơn kỹ nghề nghiệp cao, vừa có đạo đức tinh thần trách nhiệm, yêu nghề Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhà trường khoản chi tiêu chung văn phòng phẩm, điện nước nên quy định cụ thể cho phòng ban dựa nhu cầu cơng việc thực tế để người có ý thức tiết kiệm Dự toán chi cho mục chi cần xây dựng dựa kế hoạch công tác hàng năm để tổng hợp vào chi chung đơn vị Đối với khoản chi hội nghị, chi tiếp khách cần quy định rõ định mức chi cho đối tượng để có thực kiểm soát toán Thứ tư: Khẩn trương xây dựng Phương án tự chủ tài theo tinh thần Nghị định 16/2015/NĐ- CP nhằm nâng cao hiệu tự chủ tài chính, nâng cao hiệu đào tạo tạo tính tự chủ tự chịu trách nhiệm Chủ tài khoản cá nhân cán bộ, giảng viên nhà trường giảm bớt lệ thuộc vào Ngân sách nhà nước 5.2.2 Kiến nghị với Nhà nước Để phát triển hoạt động nghiệp hoàn thiện chế tự chủ đơn vị quy định, chế, sách Đảng Nhà nước đóng vai trò sở, tảng Nếu chế sách khơng phù hợp hay tồn 113 bất hợp lý rào cản gây khó khăn cho đơn vị nghiệp trình thực tự chủ tài Vì vậy, can thiệp gián tiếp Nhà nước thông qua chế, sách quan trọng, tạo động lực cho đơn vị trình thực tự chủ Để tạo điều kiện cho trường đại học, cao đẳng hoàn thiện chế tự chủ đơn vị mình, nhà nước cần thực hiện: Thứ nhất: Bộ, ngành cần sớm ban hành văn hướng dẫn, tiêu chí đánh giá mức độ chất lượng hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao tự chủ nhằm tháo gỡ khó khăn chế, sách Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành tiêu chuẩn, định mức mở rộng lĩnh vực giao quyền tự chủ cho đơn vị; Sửa đổi chế độ khấu hao tài sản cố định; Sửa đổi sách phí, lệ phí cho phù hợp với điều kiện thực tế Nhà nước cần đổi phương pháp phân bổ kinh phí Ngân sách nhà nước cho sở giáo dục đại học theo kết đầu ra; giao ngân sách gắn với nhiệm vụ sản phẩm cuối cùng; giao ngân sách gắn với hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo, định mức phân bổ chi phí đào tạo, có phân biệt sở hoạt động có chất lượng hiệu với sở chất lượng, không hiệu quả, đồng thời, thực chế đặt hàng đào tạo đại học Tất sở giáo dục đại học tham gia vào quy trình tuyển chọn kinh phí đặt hàng đào tạo từ Ngân sách nhà nước Thứ hai: trao quyền tự chủ mức thu cho trường Đại học cơng lập, trước hết thu học phí, lệ phí Các sở giáo dục Đại học công lập phép tính đủ chi phí tiền lương chi phí hoạt động thường xuyên giá dịch vụ đơn vị nghiệp công lập sở khung giá Nhà nước quy định, chi phí khấu hao tài sản cố định học phí sở giáo dục Đại học công lập, đảm bảo nguyên tắc lấy thu đủ bù đắp chi phí đào tạo học phí Thứ ba: song song với việc tháo gỡ khó khăn lĩnh vực tự chủ tài chính, Nhà nước cần ban hành đầy đủ quy định chuẩn mực chất lượng đào tạo tiêu chí kiểm định chất lượng đào tạo Các quy định cần bước tiếp cận với tiêu chuẩn khu vực, quốc tế định kiểm định chất 114 lượng đào tạo sở đào tạo Trong trình đào tạo cần yêu cầu sở đào tạo có trách nhiệm nâng cao chất lượng đổi giáo trình, phương pháp giảng dạy, sở vật chất trang thiết bị; đồng thời, tăng cường công tác tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo thông qua quan quản lý nhà nước thông qua tổ chức kiểm định độc lập Thứ tư: Nhà nước cần quy hoạch, tổ chức hệ thống hóa sở đào tạo theo hướng chuyên mơn hóa, phát huy mạnh khả truyền thống trường Tránh tình trạng mở trường đại học, mở ngành đào tạo tràn lan, cạnh tranh không lành mạnh cách giảm chất lượng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến thực nhiệm vụ tự chủ tài trường thực tự chủ tài Thứ năm: thay đổi quy định giao tiêu tuyển sinh cao học, đại học, cao đẳng…để trường có quyền tự chủ việc xác định tiêu cho phù hợp với yêu cầu xã hội, lực đào tạo nguồn lực tài trường Việc tuyển sinh trường Nhà trường vào thực trạng sở vật chất, số lượng, chất lượng giáo viên khả tài để xác định cho phù hợp Nhà nước thay việc giao tiêu tuyển sinh việc quy định tiêu tuyển sinh đảm bảo yêu cầu chất lượng, thực thống trường Tạo điều kiện, hỗ trợ cho trường Đại học việc liên kết đào tạo với nước ngoài, gửi cán nước ngồi học tập nâng cao trình độ theo ngân sách Nhà nước cấp Cơng khai hố chủ trương, sách, quy trình, tiêu để khuyến khích thu hút đầu tư quốc tế giáo dục – đào tạo Nhìn chung, để hoat động giáo dục Đại học hoạt động có chất lượng, trước mắt, cần tập trung kiểm tra, rà soát lại việc đảm bảo điều kiện giảng viên, sở vật chất chất lượng đào tạo trường thành lập Các quan chuyên quản cần kiên chấn chỉnh trường chưa đảm bảo đủ quy định thành lập trường, tiêu chí giảng viên, sở vật chất Cần thiết yêu cầu sáp nhập đình hoạt động để củng cố chất lượng, đạt yêu cầu tiếp tục hoạt động KẾT LUẬN 115 Hoạt động tự chủ tài Trường Đại học Y dược Thái Nguyên tạo điều kiện cho Trường chủ động sử dụng nguồn lực tài chính, lao động, sở vật chất để thực nhiệm vụ giao, chủ động phân bổ nguồn tài đơn vị theo nhu cầu chi tiêu lĩnh vực tinh thần tiết kiệm, thiết thực hiệu quả, đồng thời mở rộng hoạt động dịch vụ, tăng nguồn thu Cơ chế tự chủ tạo điều kiện cho Trường thực việc kiểm soát chi tiêu nội bộ, phát huy tính dân chủ, chủ động, sáng tạo, người lao động; nâng cao kỹ quản lý, chất lượng hoạt động nghiệp; yêu cầu công khai, minh bạch tổ chức xếp công việc, nhân sự, chi tiêu tài thực hiện, tạo khơng khí đồn kết, phấn khởi nội đơn vị Trong nhiều năm thực theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Thủ tướng Chính Phủ tự chủ tài chính, cơng tác tự chủ tài Trường vào nề nếp đạt thành tựu đáng kể Tuy nhiên tồn tại, vướng mắc khó khăn định Những kết đạt đơn vị nghiệp có thu nói chung Trường Đại học Y dược Thái Nguyên nói riêng việc thực chế tự chủ tài đáp ứng yêu cầu đổi quản lý kinh tế, góp phần thực thắng lợi mục tiêu cải cách tài Trường năm qua Song trình thực chế số điểm hạn chế như: Chưa xây dựng Phương án tự chủ tài theo tinh thần Nghị định 16/2015/NĐ- CP Nhận thức cán nhân viên nhà trường tự chủ tài chưa sâu chưa rõ, trình độ đội ngũ cơng tác tài kế tốn hạn chế, chưa khai thác triệt để nguồn thu, cấu thu chưa hợp lý phụ thuộc nhiều vào cấp phát Ngân sách nhà nước, quy chế chi tiêu nội chưa chi tiết cụ thể, nhiều khoản chi lãng phí, chế độ trả vượt chưa khuyến khích người lao động làm việc, với hạn chế nêu cần phải có giải pháp hồn thiện Vì luận văn đưa giải pháp nhằm giúp Nhà trường hồn thiện cơng tác tự chủ tài 116 Trong khn khổ giới hạn luận văn khả trình độ tác giả, luận văn chắn không tránh khỏi hạn chế định Nhưng hy vọng vấn đề nêu lên luận văn đóng góp phần nhỏ bé việc hồn thiện chế tự chủ tài đơn vị nghiệp có thu Trường Đại học Y dược Thái Ngun nói riêng hồn thiện chế Tổ chức tài đơn vị nghiệp giáo dục – đào tạo nói chung Tác giả mong góp ý q thầy giáo, nhà nghiên cứu bạn đọc quan tâm để luận văn hoàn thiện hơn./ 117 ... Tổ chức m y tài chính- kế tốn 45 2.1.6 Cơ chế tự chủ tài áp dụng Trường Đại học Y dược Thái Nguyên 2.2 47 Thực trạng chế tự chủ tài trường đại học y dược thái nguyên 48 2.2.1 X y dựng Quy chế chi... Trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm tới 95 3.1.3 Quan điểm mục tiêu thực tự chủ tài Trường đại học Y dược Thái Nguyên thời gian tới 3.2 96 Gải pháp hồn thiện chế tự chủ tài Trường Đại học Y. .. nghiệp giáo dục đào tạo công lập Chương 2: Thực trạng chế tự chủ tài trường Đại học Y dược Thái Nguyên Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chế tự chủ tài trường Đại học Y dược Thái Nguyên CHƯƠNG I CƠ SỞ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tự chủ tài chính tại trường đại học y dược thái nguyên, Hoàn thiện công tác tự chủ tài chính tại trường đại học y dược thái nguyên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay