Giải pháp hạn chế nợ đọng và trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tỉnh bắc ninh

106 12 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 15:02

1. MỞ ĐẦU1.1. Tính cấp thiết của đề tàiBảo hiểm xã hội là chính sách quan trọng trong hệ thống các chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác BHXH và xác định đây là một trong những chính sách xã hội cơ bản nhất nhằm đảm bảo thu nhập, đời sống cho hàng triệu người lao động, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nền kinh tế nước ta đang chuyển mạnh sang cơ chế thị trường, các thành phần kinh tế đan xen lẫn nhau, các quan hệ lao động cũng trở nên đa dạng và phức tạp hơn. Do vậy, chính sách BHXH không ngừng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bắc Ninh là một tỉnh đang có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh theo hướng công nghiệp. Việc hình thành và mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng nghề... đã và đang thu hút được số lượng lớn lao động, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn tỉnh và giải quyết các vẫn đề xã hội. Trong những năm qua, chính sách BHXH nói chung, công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại tỉnh Bắc Ninh nói riêng đã đạt được những thành tích đáng khích lệ như: số đơn vị, số người, số tiền tham gia BHXH ngày càng tăng, quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH bắt buộc được đảm bảo. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thu BHXH bắt buộc ở Bắc Ninh vẫn còn một số hạn chế đang được quan tâm cần giải quyết như có nhiều đơn vị, doanh nghiệp còn chưa nghiêm túc trong việc thực hiện pháp luật về BHXH, tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH bắt buộc ngày càng phổ biến, gia tăng ở hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh. Dẫn đến hệ quả là số lượng lớn người lao động không được đóng BHXH bắt buộc hoặc đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH bắt buộc không đầy đủ, lợi ích của người lao động bị xâm phạm, mọi chế độ của người lao động không được giải quyết. Tình trạng trên đã ảnh hưởng xấu đến chính sách BHXH nói riêng và hệ thống an sinh xã hội nói chung. Vì vậy, thực hiện tốt công tác quản lý thu, giảm nợ đọng, trốn đóng BHXH bắt buộc có ý nghĩa sâu sắc về lý luận và thực tiễn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của cả nước nói chung cũng như tại tỉnh Bắc Ninh nói riêng.Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Giải pháp hạn chế nợ đọng và trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tỉnh Bắc Ninh”. MỤC LỤC MỤC LỤC I DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT V DANH MỤC BẢNG .VI VI DANH MỤC SƠ ĐỒ VII MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm, vai trò chất BHXH bắt buộc 2.1.2 Chức tính chất BHXH bắt buộc 2.1.3 Thu quản lý thu BHXH bắt buộc 2.1.4 Nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc 2.1.5 Phân loại loại hình BHXH 2.2 Cơ sở thực tiễn 24 2.2.1 Kinh nghiệm số nước giới 2.2.2 Kinh nghiệm Việt Nam 2.2.3 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Bắc Ninh nhằm khắc phục nợ đọng, trốn đóng BHXH bắt buộc i 2.3 Một số cơng trình nghiên cứu liên quan 30 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .32 3.1.1 Khái quát chung hệ thống BHXH tỉnh Bắc Ninh 3.1.2 Các đặc điểm chủ yếu tỉnh Bắc Ninh ảnh hưởng đến công tác thu BHXH bắt buộc địa bàn tỉnh 3.2 Phương pháp nghiên cứu 37 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 3.2.2 Phương pháp phân tích 3.2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .43 4.1 Thực trạng công tác thu quản lý thu BHXH bắt buộc tỉnh Bắc Ninh 2009-2013 43 4.1.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động thu quản lý thu BHXH bắt buộc 4.1.2 Thực trạng công tác thu quản lý thu BHXH bắt buộc tỉnh Bắc Ninh 4.2 Thực trạng nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc Bắc Ninh 57 4.2.1 Thực trạng nợ đọng BHXH bắt buộc Bắc Ninh 4.2.2 Thực trạng trốn đóng BHXH bắt buộc Bắc Ninh 4.3 Nguyên nhân nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc 65 4.3.1 Tính tuân thủ pháp luật đơn vị sử dụng lao động BHXH 4.3.2 Công tác tra, kiểm tra chưa thường xuyên Trong thời gian qua, công tác tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật lao động, Luật BHXH Đảng uỷ, Ban Giám đốc quan BHXH tỉnh Bắc Ninh quan tâm, xác định nhiệm vụ chủ chốt công tác quản lý thu BHXH bắt buộc, nhằm hạn chế mặt tồn cơng tác quản lý thu hạn chế tối đa nợ đọng, trốn đóng BHXH bắt buộc Tuy nhiên công tác tra, kiểm tra thực chính sách pháp luật BHXH đơn vị, doanh nghiệp chưa thực thường xuyên Vì ii hiệu đạt công tác tra, kiểm tra chưa thật đạt kết mong muốn Qua bảng 4.18 ta thấy tổng số doanh nghiệp điều tra nhóm chưa tham gia BHXH bắt buộc có 06 doanh nghiệp tra, kiểm tra công tác thực Luật BHXH (chiếm 12%) Trong nhóm doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc điều tra có 23 doanh nghiệp tra, kiểm tra việc thực Luật BHXH (chiếm 46%) Bảng 4.18: Tình hình tra, kiểm tra việc thực Luật BHXH 100 DN điều tra năm 2013 Chỉ tiêu68 Đvt 68 Nhóm DN chưa tham gia BHXH bắt buộc Nhóm DN tham gia BHXH bắt buộc DN tra, kiểm tra DN chưa tra, kiểm tra DN tra, kiểm tra DN chưa tra, kiểm tra Số lượng DN DN 69 69 44 69 23 69 27 69 Tỷ lệ 69 % 69 12,0 69 88,0 69 46,0 69 54,0 69 iii (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra DN năm 2013) Trong số 12 doanh nghiệp thời điểm tra, kiểm tra không tham gia BHXH bắt buộc sau tra, kiểm tra có 10 doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH bắt buộc theo quy định, đạt tỷ lệ 83,3% Trong số 09 doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc thời điểm tra, kiểm tra có 04 doanh nghiệp đóng khơng đủ số người phải tham gia, 05 doanh nghiệp nợ BHXH bắt buộc Sau tra, kiểm tra có 03 đơn vị nộp hết số tiền nợ BHXH bắt buộc (đạt 60,0%), 02 đơn vị nộp 50% số tiền nợ BHXH bắt buộc (đạt 40,0%), 04 đơn vị đóng đủ số người phải tham gia BHXH bắt buộc (đạt 100%) Như vậy, ta thấy công tác tra, kiểm tra có tác động trực tiếp đến việc tham gia đóng BHXH bắt buộc địa bàn Nếu cơng tác tra, kiểm tra quan tâm, thực thường xun cơng tác thu BHXH bắt buộc địa bàn doanh nghiệp thuận lợi, hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH bắt buộc ngược lại 4.3.3 Nhận thức đơn vị sử dụng lao động người lao động chưa cao 69 4.3.4 Tình hình SXKD quy mơ lao động DN 4.3.5 Công tác tuyên truyền 4.3.6 BHXH tỉnh Bắc Ninh 4.3.7 Chế tài xử phạt đơn vị nợ BHXH bắt buộc chưa đủ mạnh 4.3.8 Sự phối hợp ngành liên quan chưa thường xuyên 4.4 Một số giải pháp hạn chế nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc tỉnh Bắc Ninh thời gian tới 75 4.4.1 Các giải pháp hạn chế nợ đọng, trốn đóng BHXH bắt buộc thực Bắc Ninh 4.4.2 Quan điểm, định hướng số giải pháp hạn chế nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc tỉnh Bắc Ninh thời gian tới KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 iv 5.1 Kết luận 88 5.2 Kiến nghị 89 5.2.1 Đối với Nhà nước 5.2.2 Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam 5.2.3 Đối với tỉnh Bắc Ninh TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ASXH An sinh xã hội BHXH Bảo hiểm xã hội BHXH huyện Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố BHYT Bảo hiểm y tế CB,CC,VC Cán bộ, cơng chức, viên chức CHLB Cộng hồ Liên Bang DN Doanh nghiệp HCSN Hành chính nghiệp HĐLĐ Hợp đồng lao động KCN Khu công nghiệp NLĐ Người lao động NQD Ngoài quốc doanh NSDLĐ Người sử dụng lao động UBND Uỷ ban nhân dân v DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 3.1 Tình hình lao động BHXH tỉnh năm 2013 .35 Bảng 3.2: Dung lượng mẫu điều tra 39 Bảng 4.1: Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tỉnh Bắc Ninh (2009-2013) 48 Bảng 4.2: Số đơn vị tham gia BHXH bắt buộc theo khối quản lý (2009-2013) 49 Bảng 4.3: Số lao động tham gia BHXH bắt buộc theo loại hình DN, tổ chức (2009-2013) 50 Bảng 4.4: Số tiền phải thu BHXH bắt buộc phân theo loại hình DN, tổ chức (2009-2013) 51 Bảng 4.5: Tình hình tăng trưởng thu BHXH bắt buộc tỉnh Bắc Ninh (2009 – 2013) 53 Bảng 4.6: Kết thu BHXH bắt buộc theo loại hình DN, tổ chức (2009 – 2013) 54 Bảng 4.7 Tình hình nợ đọng BHXH tỉnh Bắc Ninh (2009 -2013) 58 Bảng 4.8: Số đơn vị nợ BHXH bắt buộc theo loại hình DN, tổ chức .59 Bảng 4.9: Số tiền nợ BHXH bắt buộc phân theo loại hình DN, tổ chức (2009-2013) .60 Bảng 4.10: Tỷ trọng số tiền nợ BHXH bắt buộc theo loại hình DN, tổ chức (2009-2013) 61 Bảng 4.11: Tỷ lệ DN nợ BHXH bắt buộc Bắc Ninh (2009-2013) .62 Bảng 4.12: Số lượng DN trốn đóng BHXH bắt buộc Bắc Ninh (2009-2013) 63 Bảng 4.13: Số tiền trốn đóng BHXH bắt buộc tỉnh Bắc Ninh 64 Bảng 4.14: Lao động trốn đóng BHXH bắt buộc tỉnh Bắc Ninh .65 Bảng 4.15: Tình hình tuân thủ pháp luật BHXH DN 66 Bảng 4.16: Tình hình tuân thủ pháp luật BHXH DN 67 Bảng 4.17: Tình hình chấp hành luật BHXH số DN năm 2013 67 Bảng 4.20: Mức thu nhập NLĐ DN điều tra năm 2013 70 Bảng 4.21: Tổng hợp điều tra số lao động DN điều tra năm 2013 .70 Bảng 4.22: Mức độ tuyên truyền BHXH DN điều tra năm 2013 71 Bảng 4.23: Mức độ tiếp cận thông tin BHXH Chủ SDLĐ DN điều tra năm 2013 72 Bảng 4.24: Tình hình phối hợp BHXH tỉnh BN với sở, ngành năm 2013 74 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 2.1: Quy trình quản lý thu BHXH bắt buộc 16 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức quản lý BHXH tỉnh Bắc Ninh 33 Sơ đồ 4.1: Quy trình quản lý tiền thu BHXH bắt buộc 48 vii MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Bảo hiểm xã hội chính sách quan trọng hệ thống chính sách Đảng Nhà nước ta Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến công tác BHXH xác định chính sách xã hội nhằm đảm bảo thu nhập, đời sống cho hàng triệu người lao động, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự an tồn xã hội, thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nước Nền kinh tế nước ta chuyển mạnh sang chế thị trường, thành phần kinh tế đan xen lẫn nhau, quan hệ lao động trở nên đa dạng phức tạp Do vậy, chính sách BHXH không ngừng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội đất nước Bắc Ninh tỉnh có chuyển dịch cấu kinh tế mạnh theo hướng công nghiệp Việc hình thành mở rộng khu cơng nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề thu hút số lượng lớn lao động, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp địa bàn tỉnh giải đề xã hội Trong năm qua, chính sách BHXH nói chung, cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc tỉnh Bắc Ninh nói riêng đạt thành tích đáng khích lệ như: số đơn vị, số người, số tiền tham gia BHXH ngày tăng, quyền lợi người lao động tham gia BHXH bắt buộc đảm bảo Tuy nhiên, trình tổ chức thu BHXH bắt buộc Bắc Ninh số hạn chế quan tâm cần giải có nhiều đơn vị, doanh nghiệp chưa nghiêm túc việc thực pháp luật BHXH, tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH bắt buộc ngày phổ biến, gia tăng hầu hết địa phương toàn tỉnh Dẫn đến hệ số lượng lớn người lao động không đóng BHXH bắt buộc đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH bắt buộc khơng đầy đủ, lợi ích người lao động bị xâm phạm, chế độ người lao động khơng giải Tình trạng ảnh hưởng xấu đến chính sách BHXH nói riêng hệ thống an sinh xã hội nói chung Vì vậy, thực tốt cơng tác quản lý thu, giảm nợ đọng, trốn đóng BHXH bắt buộc có ý nghĩa sâu sắc lý luận thực tiễn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội nước nói chung tỉnh Bắc Ninh nói riêng Xuất phát từ thực tế trên, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài “Giải pháp hạn chế nợ đọng trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tỉnh Bắc Ninh” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tình hình nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian qua; đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc thời gian tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hố sở lý luận BHXH, quản lý thu BHXH, nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc - Phân tích, đánh giá thực trạng nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc; khó khăn vướng mắc trình thực thu BHXH bắt buộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian qua - Đề xuất số giải pháp kiến nghị để hạn chế tình trạng nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian tới 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến việc nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế quốc doanh 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng thu, nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Bắc Ninh; giải pháp hạn chế nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc tỉnh Bắc Ninh - Về không gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Về thời gian: Đề tài thực dựa vào thu thập tài liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu từ năm 2009 đến năm 2013 Các giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc giai đoạn 2015-2020 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm, vai trò chất BHXH bắt buộc 2.1.1.1 Khái niệm BHXH bắt buộc Sự đời BHXH kết trình đấu tranh lâu dài giai cấp công nhân làm thuê với giới chủ tư bản, điều nước giới ghi nhận cố gắng xây dựng cho quốc gia hệ thống BHXH phù hợp Từ kỷ 19 đến nay, kinh tế hàng hố phát triển, việc th nhân cơng trở nên phổ biến, mâu thuẫn chủ - thợ phát sinh, giới thợ liên kết đấu tranh buộc chủ phải thực cam kết Cuộc đấu tranh diễn ngày rộng lớn có tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế xã hội Do vậy, Nhà nước phải đứng can thiệp điều hoà mâu thuẫn Sự can thiệp mặt làm tăng vai trò nhà nước, mặt khác buộc giới chủ giới thợ phải đóng khoản tiền định hàng tháng tính toán chặt chẽ dựa sở xác suất rủi ro xảy người làm thuê Số tiền đóng góp chủ thợ hình thành quỹ tiền tệ tập trung phạm vi quốc gia Quỹ bổ sung từ ngân sách nhà nước cần thiết nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động gặp phải biến cố bất lợi Chính mối quan hệ ràng buộc mà rủi ro, bất lợi người lao động dàn trải, sống người lao động gia đình họ ngày đảm bảo ổn định Giới chủ thấy có lợi bảo vệ, sản xuất kinh doanh diễn bình thường, tránh xáo trộn khơng cần thiết Vì vậy, nguồn quỹ tiền tệ tập trung thiết lập ngày lớn nhanh chóng, khả giải phát sinh lớn quỹ ngày đảm bảo Đó chính nguồn gốc đời BHXH Ở Việt Nam, BHXH bắt đầu có từ thời phong kiến Pháp thuộc Sau cách mạng tháng 8/1945 thành công, sở Hiến pháp năm 1946 nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ ban hành loạt sắc lệnh quy định chế độ trợ cấp ốm đau, tai nạn, hưu trí cho công nhân viên chức Nhà nước Đến năm 1986, nước ta tiến hành cải cách kinh tế chuyển đổi kinh tế từ chế kế hoạch hóa tập trung sang chế thị trường, thay đổi chế kinh tế đòi hỏi có BHXH với quan Thuế Khi phối hợp hai quan thực hiệu chặt chẽ loại bỏ tình trạng người sử dụng lao động có ký đến hợp đồng với người người lao động với mức tiền lương, tiền cơng khác với mục đích trốn đóng BHXH bắt buộc cho người người lao động - Phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội: Phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, luật BHXH; tăng cường phối hợp công tác tra, kiểm tra Định kỳ hàng tháng, BHXH tỉnh cung cấp thông tin cho Sở Lao động Thương binh Xã hội danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH từ tháng trở nên; tình hình doanh nghiệp khắc phục sai phạm sau tra, kiểm tra cung cấp thông tin thực pháp luật BHXH doanh nghiệp theo yêu cầu Thanh tra Sở để tăng cường quản lý doanh nghiệp Sở Lao động Thương binh Xã hội cung cấp thông tin kết xử lý doanh nghiệp vi phạm đến BHXH tỉnh để biết Hai quan tổ chức họp định kỳ hàng tháng để đánh giá tình hình kiểm tra, xử lý doanh nghiệp có kiến nghị với UBND tỉnh - Phối hợp với ngành Ngân hàng Tồ án nhân dân: Khi tình trạng trốn đóng BHXH xảy làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng người lao động việc xử lý kịp thời, đủ sức răn đe thực cần thiết Cần có chế phối hợp BHXH ngành Ngân hàng việc thực phong toả tài khoản doanh nghiệp xác định trốn đóng BHXH bắt buộc BHXH tỉnh, BHXH huyện, thị xã, thành phố cần cung cấp thông tin đầy đủ, phối hợp với Tồ án để sớm thống quy trình thụ lý xét xử, rút ngắn thời gian tố tụng, nhanh chóng trả lại quyền lợi cho người lao động - Phối hợp quan BHXH với tổ chức cơng đồn: Cơ quan BHXH cấp phối hợp với tổ chức cơng đồn giám sát tình hình sử dụng lao động, quy chế tiền lương Thơng qua tuyên truyền chính sách BHXH lắng nghe phản ánh khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp, người người lao động thực chính sách BHXH để tìm giải pháp tháo gỡ Cơ quan BHXH với tổ chức cơng đồn khuyến khích người lao động đàm phán, ký kết thoả hiệp lao động tập thể với người sử dụng lao động Thông qua hoạt động đối thoại trực tiếp, quan BHXH tổ chức cơng đồn tun truyền, giải đáp thắc mắc 85 người lao động đề liên quan đến BHXH Đặc biệt, phải giúp người lao động nhận thức rõ cần thiết việc người sử dụng lao động đóng BHXH mức tiền lương, tiền công thực tế trả cho người lao động hàng tháng Trên sở đó, người lao động hiểu không ký hai đến ba hợp đồng với mức tiền lương, tiền công khác g) Nâng cao nhận thức đơn vị SDLĐ NLĐ Để hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH bắt buộc cấp, ngành cần phải nhanh chóng đưa Luật BHXH vào sống, nâng cao nhận thức đơn vị SDLĐ NLĐ thông qua biện pháp: - Các quan, đơn vị SDLĐ cần tổ chức cho CB, CC, VC, công nhân lao động học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Luật BHXH, từ người nhận biết hiểu rõ trách nhiệm quyền lợi tham gia thực nghĩa vụ đóng BHXH bắt buộc đầy đủ theo quy định, sớm nhận thức đắn chất vai trò BHXH bắt buộc hình thức bắt buộc đơn vị SDLĐ NLĐ phải tham gia, khác hồn tồn với loại hình bảo hiểm khác Bố trí cán có phẩm chất đạo đức, lực chuyên môn để làm công tác BHXH đơn vị, thường xuyên có mối liên hệ chặt chẽ với quan BHXH cấp để giải kịp thời chế độ cho NLĐ, hướng dẫn, giải thích quy trình thủ tục đăng ký tham gia BHXH bắt buộc trích nộp tiền kịp thời - Cơ quan BHXH tỉnh ngành liên quan cần tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho chủ SDLĐ cán làm công tác BHXH đơn vị SDLĐ Đặc biệt đồng chí lãnh đạo với đơn vị SDLĐ trao đổi vấn đề vướng mắc liên quan đến BHXH, giải đáp thắc mắc đơn vị SDLĐ NLĐ, tiếp thu khắc phục hạn chế, tồn chưa thực - Bên cạnh đó, cần tổ chức buổi đối thoại trực tiếp khu công nghiệp, cụm công nghiệp địa bàn tỉnh với đơn vị SDLĐ NLĐ; đồng thời rà soát, lập danh sách đơn vị hoạt động SXKD địa bàn, xác định chính xác đơn vị chưa tham gia tham gia BHXH bắt buộc chưa hết số lao động thuộc diện phải tham gia, đơn vị nợ tiền BHXH với số tiền lớn, thời gian nợ kéo dài gửi văn yêu cầu tham mưu cho cấp có thẩm quyền đạo 86 đơn vị tham gia đối thoại, từ nâng cao nhận thức chủ SDLĐ NLĐ BHXH làm giảm tình trạng nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc địa bàn h) Nâng cao lực quản lý thu BHXH bắt buộc thực tốt cơng tác thi đua khen thưởng - Hồn thiện hệ thống tổ chức, tạo môi tường pháp lý giúp cho việc đạo theo hệ thống ngành dọc dễ dàng, tạo điều kiện tốt cho cán nghiệp vụ thu BHXH bắt buộc thực nhiệm vụ - Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán làm công tác BHXH, đặc biệt cán làm nghiệp vụ thu BHXH bắt buộc có chính sách khuyến khích đơn vị thu nộp tiền thời hạn - Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tồn ngành thơng qua việc thực có hiệu chế cửa liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tất khâu nghiệp vụ quản lý ngành - Hàng năm BHXH tỉnh khen thưởng, nêu gương điển hình đơn vị cá nhân làm tốt cơng tác thu nộp BHXH bắt buộc để làm mơ hình nhân rộng tồn tỉnh Có chế độ thưởng nhằm hỗ trợ động viên kịp thời đơn vị cá nhân thực tốt chính sách BHXH Đề nghị cấp uỷ đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể đưa công tác BHXH bắt buộc đơn vị, DN vào tiêu xét thi đua khen thưởng 87 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận BHXH bắt buộc đời phát triển ngày khẳng định vai trò nhiều phương diện khác thực tế sống, phát triển kinh tế - xã hội đất nước BHXH bắt buộc thành phần quan trọng hệ thống ASXH, sở để phát triển phận ASXH khác Ngoài việc đảm bảo đời sống kinh tế cho nhân dân lao động, BHXH bắt buộc giúp cho người sử dụng lao động ổn định nguồn chi, ổn định sản xuất kinh doanh Kể từ thành lập, BHXH tỉnh Bắc Ninh không ngừng nỗ lực cố gắng thực chính sách BHXH, đạt kết quan trọng số đơn vị, số lao động tham gia BHXH bắt buộc, số thu BHXH bắt buộc hàng năm tăng, góp phần giúp Quỹ BHXH tăng trưởng bền vững, đảm bảo lợi ích NLĐ Tuy nhiên, năm gần đây, hành vi vi phạm pháp luật BHXH địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, số DN NQD tham gia BHXH bắt buộc cho NLĐ thấp, chưa tương xứng so với số DN có địa bàn; tình trạng DN nợ đọng, trốn đóng BHXH bắt buộc ngày phổ biến, gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi NLĐ, trật tự, an toàn xã hội ảnh hưởng đến lòng tin nhân dân vào chính sách Đảng Nhà nước Mặt khác hệ thống sở pháp lý cho chính sách BHXH chưa đầy đủ đồng bộ, việc thực thi pháp luật chưa nghiêm Luận văn “Giải pháp hạn chế nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc tỉnh Bắc Ninh” nghiên cứu, hệ thống hoá vấn đề lý luận BHXH, quản lý thu BHXH bắt buộc, nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc; nguyên nhân nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc Luận văn đưa giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh như: Tăng cường công tác tra, kiểm tra, khởi kiện đơn vị nợ tiền BHXH bắt buộc, đặc biệt DN cố tình vi phạm; xây dựng chế phối hợp quan chức với đạo sát chính 88 quyền địa phương, đặc biệt phối hợp ngành Lao động - Thương binh Xã hội, Liên đoàn Lao động, Ban Quản lý khu công nghiệp ngành BHXH việc đôn đốc thu thực pháp luật BHXH; phối hợp với quan cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp, quan quản lý thuế, để chủ động nắm bắt thông tin lao động, việc làm, tiền lương doanh nghiệp, làm sở để thực thi pháp luật BHXH; giải kịp thời chế độ, quyền lợi hợp pháp cho người lao động; tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Nhà nước - Có chế tài xử phạt vi phạm Luật BHXH có vấn đề nợ đọng BHXH bắt buộc - Hành vi trốn đóng BHXH bắt buộc, chiếm dụng tiền đóng, nợ đóng BHXH bắt buộc cần nghiên cứu đưa vào Luật hình sự, nghiên cứu thành lập tra chuyên ngành BHXH để xử lý vi phạm BHXH bắt buộc 5.2.2 Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Xây dựng quy trình quản lý thu BHXH bắt buộc phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động DN - Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng nguồn thu BHXH để tác động trở lại đơn vị SDLĐ NLĐ, nhằm hỗ trợ DN giảm bớt khó khăn sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho NLĐ, động viên, khuyến khích tạo nguồn tham gia BHXH bắt buộc 5.2.3 Đối với tỉnh Bắc Ninh - Có chiến lược phát triển BHXH bắt buộc loại hình DN, đưa mục tiêu phát triển DN tham gia BHXH bắt buộc vào Nghị tỉnh - Thành lập Ban thu nợ BHXH, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, số ngành liên quan làm thành viên 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảo hiểm xã hội (2010), 15 năm thực chính sách BHXH, BHYT góp phần đảm bảo ASXH Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo tổng kết năm (từ 2009-2013) thực công tác Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2000), Kỷ yếu khoa học Tập 1, Tóm tắt nội dung chủ yếu đề tài nghiên cứu từ năm 1996 - 1998, Hà Nội tháng 10/2000 Bộ Chính trị (1997), Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 26/5/1997 Bộ Chính trị, Về tăng cường lãnh đạo thực chế độ BHXH Bộ Lao động Thương binh Xã hội - Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2008, Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi người sử dụng lao động để nộp tiền Bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng tiền lãi phát sinh Chính phủ (1995), Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 Về việc ban hành Điều lệ BHXH Chính phủ (1998), Nghị định số 09/1999/NĐ-CP ngày 23/01/1998 Chính phủ chế độ sinh hoạt phí cán xã, phường, thị trấn Chính phủ (2003), Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 Chính phủ Chính phủ (2006), Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 “Hướng dẫn số điều Luật Bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội bắt buộc” 10 Chính phủ (2010), Nghị định số 86/2010/NĐ-CP việc quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực BHXH 11 Chính phủ, 1999, “Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 Chính phủ chính sách khuyến khích xã hội hoá hoạt động lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao” 12 Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh, “Niên giám thống kê Bắc Ninh năm 2009- 2013’’Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII 14 Đảng tỉnh Bắc Ninh ( 2010), “Báo cáo chính trị Đại hội Đảng tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVIII năm 2010’’ 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII 16 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI 17 Nguyễn Văn Định, năm 2001, Giáo trình Bảo hiểm, Nhà xuất Thống kê 18 Hiến pháp năm 1992 90 19 Phạm Trường Giang, 2010, Hoàn thiện chế thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ 20 Quốc hội (2006), Luật BHXH Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng năm 2006 21 Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh, Báo cáo tổng kết năm (từ 2009-2013) 22 Tạp chí Bảo hiểm xã hội, số 138, tháng 9/2009, trang 6, Kinh nghiệm thu nợ đọng Hải Phòng 23 Tạp chí Bảo hiểm xã hội, số 155, tháng 6/2010 24 Tổng giám đốc BHXH Việt Nam (2008), Quyết định số 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 quy định chức nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức BHXH địa phương 25 Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 quy định quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc 26 UBND tỉnh Bắc Ninh (2011), “Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011-2015” 27 http://www.bhxhhaiphong.vn 28 http://www.bhxhtphcm.gov.vn 29 http://www.bacninh.gov.vn 30 http://www.baohiemxahoi.gov.vn 31 http://www.chinhphu.vn 91 PHIẾU ĐIỀU TRA A – BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN DOANH NGHIỆP ĐANG THAM GIA BHXH BẮT BUỘC: Trước hết, xin cảm ơn chủ doanh nghiệp đồng ý tham gia chương trình vấn chúng tơi Mục tiêu chính sách bảo hiểm xã hội Đảng ta chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe người lao động Xin ông (bà) vui lòng cho biết thơng tin sau: I CÁC THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên Chủ SDLĐ:………… ………………………… Giới tính: - Nam - Nữ Tuổi:…… tuổi (hoặc năm sinh:……………………) Loại hình doanh nghiệp: - Doanh nghiệp tư nhân - Công ty trách nhiệm hữu hạn - Công ty cổ phần - Công ty hợp danh Ngành nghề kinh doanh - Nông, lâm nghiệp, thủy sản - Công nghiệp khai thác mỏ, chế biến, sản xuất phân phối khí đốt nước - Xây dựng, thương nghiệp, đồ dùng gia đình, khách sạn nhà hàng - Vận tải, kho bãi thông tin liên lạc - Tài chính, tín dụng - Hoạt động khoa học CN, kinh doanh tài sản dịch vụ tư vấn - Giáo dục, đào tạo, y tế, hoạt động cứu trợ xã hội, văn hóa thể thao - Các dịch vụ khác (hoạt động phục vụ cá nhân cộng đồng, dịch vụ khác) Địa doanh nghiệp:…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 92 Ồng (bà) cho biết tình hình lao động doanh nghiệp: STT Chỉ tiêu Số lượng Tổng số lao động có doanh nghiệp Trong + HĐLĐ có thời hạn 12 tháng + HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng + HĐLĐ không xác định thời hạn + Khơng ký HĐLĐ Trình độ lao động + Lao động phổ thông + Sơ cấp/Trung cấp + Cao đẳng/ Đại học trở lên Số lao động tham gia BHXH, BHYT Thu nhập lao động bình quân doanh nghiệp năm qua:…… đồng 9- Doanh nghiệp có thành lập tổ chức cơng đồn, sở Đảng khơng? - Có - Khơng 10- Doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương với quan quản lý lao động khơng? - Có - Khơng II KIẾN THỨC, THƠNG TIN VỀ BHXH: 11 Hiện ơng/bà có biết chế độ BHXH bắt buộc hành không? - Có biết - Biết chút - Khơng biết 12 Nếu có biết, biết chưa đầy đủ liệt kê chế độ BHXH bắt buộc hành mà Ông/Bà biết được: -…………………………………………………………………………… -…………………………………………………………………………… -…………………………………………………………………………… -…………………………………………………………………………… 93 13 Ông (bà) hiểu biết BHXH bắt buộc thông qua hình thức (có thể khoanh tròn vào nhiều số): - Nghe giới thiệu hội nghị tập huấn - Tạp chí, báo BHXH - Nghiên cứu, đọc tài liệu/tờ gấp, tờ rơi - Đài phát thanh/TV/các phương tiện thông tin đại chúng khác - Hướng dẫn cơng đồn - Nghe người khác nói lại - Khác (ghi rõ)……………………………………………………… 14 Theo ơng (bà) hoạt động BHXH có phải kinh doanh khơng? - Có kinh doanh - Không kinh doanh - Không biết/không trả lời - Khác (ghi rõ) ………………………………………………………… 15 Ông (bà) cho biết tham gia BHXH loại hình - Bắt buộc - Tự chọn - Khơng biết/khơng trả lời 16 Ơng (bà) cho biết mức đóng BHXH bắt buộc hành bao nhiêu? ……………đồng hoặc………….% so với tiền lương 17 Phương thức đóng BHXH bắt buộc Doanh nghiệp? - Hàng tháng - tháng đóng lần - tháng đóng lần - năm đóng lần 18 Ơng (bà) cho biết quyền lợi người lao động tham gia BHXH bắt buộc (có thể khoanh tròn vào nhiều số) - Trợ cấp ốm đau - Trợ cấp thai sản - Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Hưu trí - Tử tuất 94 - Bảo hiểm y tế - Trợ cấp thất nghiệp - Khác……………………………………………………………… 19 Ơng (bà) có biết mức hưởng CĐ hưu trí khơng? - Có - Biết chút ít - Khơng biết III THƠNG TIN VỀ CƠ QUAN BHXH 20 Ông (bà) cho biết thủ tục đăng ký tham gia BHXH bắt buộc - Thuận tiện - Rườm rà - Khó khăn - Khơng biết/ Khơng trả lời 21 Tình hình cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT người lao động - Kịp thời - Không kịp thời - Khác (ghi rõ)…………………………………………………… 22 Công tác giải chế độ chính sách cho người lao động - Thn tiện - Khó khăn - Khơng biết/ Không trả lời 23 Trong thời qian qua doanh nghiệp có tra, kiểm tra cơng tác BHXH khơng? - Có - Khơng Ngày…… tháng… năm 2014 Xin chân thành cảm ơn ông/bà! 95 B – BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN DOANH NGHIỆP CHƯA ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH BẮT BUỘC: Trước hết, xin cám ơn chủ doanh nghiệp đồng ý tham gia chương trình vấn Mục tiêu chính sách bảo hiểm xã hội Đảng ta là, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe người lao động Xin ơng bà vui lòng cho biết thơng tin sau: I CÁC THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên chủ SDLĐ:……………………………………………………… Giới tính: - Nam - Nữ Tuổi:…… tuổi (hoặc năm sinh:……………………) Loại hình doanh nghiệp: - Doanh nghiệp tư nhân - Công ty trách nhiệm hữu hạn - Công ty cổ phần - Công ty hợp danh Ngành nghề kinh doanh - Nông, lâm nghiệp, thủy sản - Công nghiệp khai thác mỏ, chế biến, sản xuất phân phối khí đốt nước - Xây dựng, thương nghiệp, sửa chữa xe có động đồ dùng gia đình, khách sạn nhà hàng - Vận tải, kho bãi thông tin liên lạc - Tài chính, tín dụng - Hoạt động khoa học CN, kinh doanh tài sản dịch vụ tư vấn - Giáo dục, đào tạo, y tế, hoạt động cứu trợ xã hội, văn hóa thể thao - Các dịch vụ khác (hoạt động phục vụ cá nhân cộng đồng, dịch vụ khác) Địa Doanh nghiệp:……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 96 Tình hình lao động doanh nghiệp: STT Chỉ tiêu Số lượng Tổng số lao động có doanh nghiệp Trong + HĐLĐ có thời hạn 12 tháng + HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng + HĐLĐ không xác định thời hạn + Không ký HĐLĐ Trình độ lao động + Lao động phổ thông + Sơ cấp/Trung cấp + Cao đẳng/ Đại học trở lên Thu nhập bình quân lao động ND năm qua ……………đồng Doanh nghiệp có thành lập tổ chức cơng đồn, sở Đảng khơng? - Có - Khơng 10 Doanh nghiệp có xây dựng thang lương, bảng lương với quan quản lý lao động khơng? - Có - Khơng II KIẾN THỨC, THƠNG TIN VỀ BHXH BẮT BUỘC: 11 Hiện ơng/bà có biết chế độ BHXH bắt buộc hành khơng? - Có biết - Biết chút - Khơng biết 12 Nếu có biết, biết chưa đầy đủ liệt kê chế độ BHXH bắt buộc hành mà Ông/Bà biết được: -………………………………………………………………………………… -………………………………………………………………………………… -………………………………………………………………………………… -………………………………………………………………………………… 97 13 Lý ông/ bà chưa tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động -………………………………………………………………………………… -………………………………………………………………………………… -………………………………………………………………………………… -………………………………………………………………………………… 14 Ơng (bà) hiểu biết BHXH thơng qua hình thức (có thể khoanh tròn vào nhiều số): - Nghe giới thiệu hội nghị tập huấn - Tạp chí, báo BHXH - Nghiên cứu, đọc tài liệu/tờ gấp, tờ rơi - Đài phát thanh/TV/các phương tiện thông tin đại chúng khác - Hướng dẫn cơng đồn - Nghe người khác nói lại - Khác (ghi rõ)…………………………………………………… 15 Theo ơng (bà) hoạt động BHXH có phải kinh doanh khơng? - Có kinh doanh - Khơng kinh doanh - Không biết/không trả lời - Khác (ghi rõ)………………………………………………………………… 16 Doanh nghiệp đóng BHXH cho người lao động loại hình - Bắt buộc - Tự nguyện - Khơng biết/khơng trả lời 17 Ơng (bà) cho biết mức đóng BHXH bắt buộc hành bao nhiêu? ……………đồng hoặc………….% so với tiền lương 18 Phương thức đóng BHXH bắt buộc Doanh nghiệp? - Hàng tháng - tháng đóng lần - tháng đóng lần - năm đóng lần 19 Ơng (bà) cho biết quyền lợi người lao động tham gia BHXH bắt buộc (có thể khoanh tròn vào nhiều số) 98 - Trợ cấp ốm đau - Trợ cấp thai sản - Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Hưu trí - Tử tuất - Bảo hiểm y tế - Trợ cấp thất nghiệp - Khác………………………………………………………………………… 20 Ơng (bà) có biết mức hưởng CĐ hưu trí khơng? - Có - Biết chút ít - Không biết 21 Trong năm qua, quan quản lý Nhà nước có tra, kiểm tra cơng tác BHXH khơng - Có - Không 22 Nếu doanh nghiệp không tham gia BHXH bắt buộc có bị xử phạt khơng? - Có, với mức phạt: ……………… đồng - Không 23 Trong thời gian tới ông bà có tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động khơng? - Có - Khơng Ngày…… tháng… năm 2014 Xin chân thành cảm ơn ông/bà! 99 ... đọng trốn đóng BHXH bắt buộc Bắc Ninh 57 4.2.1 Thực trạng nợ đọng BHXH bắt buộc Bắc Ninh 4.2.2 Thực trạng trốn đóng BHXH bắt buộc Bắc Ninh 4.3 Nguyên nhân nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc. .. tỉnh Bắc Ninh thời gian tới 75 4.4.1 Các giải pháp hạn chế nợ đọng, trốn đóng BHXH bắt buộc thực Bắc Ninh 4.4.2 Quan điểm, định hướng số giải pháp hạn chế nợ đọng trốn đóng. .. đánh giá thực trạng thu, nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc doanh nghiệp ngồi quốc doanh địa bàn tỉnh Bắc Ninh; giải pháp hạn chế nợ đọng trốn đóng BHXH bắt buộc tỉnh Bắc Ninh - Về không gian: Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hạn chế nợ đọng và trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tỉnh bắc ninh, Giải pháp hạn chế nợ đọng và trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay