Quản lý nhà nước của sở KHĐT đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh

118 17 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 14:36

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀIỞ các quốc gia trong từng giai đoạn lịch sử, Nhà nước đóng vai trò rất khác nhau, song vai trò cơ bản của Nhà nước thường bao gồm: cung cấp hàng hoá công; duy trì trật tự xã hội; hoạch định khung khổ thể chế điều tiết nền kinh tế; khắc phục những bất cập của thị trường; phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội; đại diện hợp pháp cho quốc gia trên trường quốc tế; khuyến khích bảo tồn và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trong nhiều trường hợp, Nhà nước đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, nhưng nhiều trường hợp khác Nhà nước cũng có thể gây ra những tác hại lớn cho xã hội xuất phát từ những hạn chế của mình như đặt ra các chính sách sai lầm; gây ra tình trạng mất ổn định; can thiệp quá sâu vào các hoạt động kinh tế; dễ bị tổn thương trước làn sóng toàn cầu hoá; bộ máy cồng kềnh dẫn tới hiệu quả hoạt động kém; làm sói mòn năng lực cá nhân; tư tưởng vị kỷ, cục bộ trong đội ngũ quan chức. Trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế để thúc đẩy, hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp xảy ra hết sức phổ biến cả ở các nước đang phát triển cũng như các nước phát triển. Trong những năm gần đây, sự chuyển đổi của một loạt các quốc gia từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường với định hướng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần như Trung Quốc, Việt Nam,... cũng đã tạo cơ hội to lớn cho sự phát triển của khu vực doanh nghiệp tại các quốc gia này. Ở nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản... (nơi tập trung nhiều tập đoàn kinh tế lớn, nổi tiếng thế giới), Nhà nước cũng xác định vai trò quan trọng, lâu dài của doanh nghiệp trong nền kinh tế, vì nó là bộ phận cấu thành không thể thiếu được của nền kinh tế. Các học giả trên thế giới khá dễ dàng trong việc thống nhất về vai trò quan trọng của khu vực doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế, song lại hết sức khác biệt trong quan điểm thế nào là vai trò hợp lý của Nhà nước trong phát triển doanh nghiệp. Ở nước ta Đại hội lần thứ IX của Đảng đã nhấn mạnh: Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp cạnh tranh và hợp tác để phát triển; bằng chiến lược quy hoạch, kế hoạch và chính sách, kết hợp với sử dụng lực lượng vật chất của Nhà nước để định hướng phát triển kinh tế xã hội, khai thác hợp lý các nguồn lực của đất nước, bảo đảm cân đối vĩ mô nền kinh tế, điều tiết thu nhập; kiểm tra, kiểm soát, thanh tra mọi hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật….Quán triệt chủ trương này, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trong những năm qua đã đánh dấu nhiều cải cách to lớn, đặc biệt là trong việc tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ra đời và hoạt động. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khu vực doanh nghiệp, công tác quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập được đổi mới, khắc phục nhiều yếu kém của phương thức quản lý trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung trước đây, từng bước hoàn thiện phù hợp với nền kinh tế thị trường, góp phần quan trọng vào sự phát triển và nâng cao vai trò của các doanh nghiệp trong nền kinh tế.Bắc Ninh là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trong tam giác tăng trưởng: Hà Nội Quảng Ninh Hải Phòng. Trong những năm 2010 2015 cùng với sự chuyển biến của nền kinh tế cả nước, nền kinh tế của tỉnh đã có những thay đổi và tạo bước phát triển đáng kể. Tốc độ tăng trưởng GDP cao, trung bình 10,4%năm. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch mạnh theo hướng CNH, HĐH. Cùng với sự phát triển năng động của nền kinh tế, các doanh nghiệp được đánh giá cao và có những đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Các DN đã giải quyết được nhiều việc làm, đóng góp phần lớn nguồn thu ngân sách, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, làm cho tình hình an ninh chính trị xã hội được giữ vững.Đi đôi với sự phát triển nhanh mạnh của các doanh nghiệp thì quản lý nhà nước (QLNN) của các cơ quan Ban, Ngành trong tỉnh đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt là cơ chế quản lý và các chính sách của Nhà nước đối với các doanh nghiệp của tỉnh trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập của tỉnh cũng còn nhiều hạn chế như thiếu thống nhất và đồng bộ giữa nội dung với tổ chức thực hiện, giữa phương thức với công cụ quản lý, giữa quy định pháp luật với điều kiện để thực thi pháp luật đã trở thành một nhu cầu bức thiết đối với Nhà nước và xã hội. Với những lý do nêu trên, việc nghiên cứu chủ đề “Quản lý nhà nước của Sở KHĐT đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” là đòi hỏi khách quan và cần thiết, được chọn làm đề tài nghiên cứu cho luận văn này, với hy vọng góp phần vào việc giải quyết vấn đề đặt ra. MỤC LỤC Lời cam đoan .i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình, hộp vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung .3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .3 1.3 Đối tượng phạm vị nghiên cứu .3 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phần Cơ sở lý luận thực tiễn .4 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm vai trò QLNN doanh nghiệp 2.1.2 Đặc điểm quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký 2.1.3 Nội dung quản lý Nhà nước Sở KH&ĐT doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 11 2.1.4 Xu hướng đổi quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập .16 2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước Sở Kê hoạch Đầu tư doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 20 2.2 Cơ sở thực tiễn 28 2.2.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập số địa phương .28 2.2.2 Một số học kinh nghiệm quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập số tỉnh mà Bắc Ninh cần quan tâm 32 Phần Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu 34 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 34 3.1.1 Đặc điểm tỉnh Bắc Ninh .34 3.1.2 Giới thiệu Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh 40 3.2 Phương pháp nghiên cứu 43 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 43 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 45 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu .45 3.2.4 Các tiêu nghiên cứu 45 Phần Kết nghên cứu thảo luận 47 4.1 Thực trạng quản lý nhà nước sở kế hoạch đầu tư doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh .47 4.1.1 Thực trạng doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh .47 4.1.2 Thực trạng xây dựng ban hành sách doanh nghiệp 54 4.1.3 Cải cách thủ tục hành doanh nghiệp 57 4.1.4 Thực hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trình sản xuất kinh doanh 59 4.1.5 Kiểm tra, kiểm soát doanh nghiệp 67 4.2 Yếu tố ảnh hưởng tới quản lý nhà nước sở kế hoạch đầu tư doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 71 4.2.1 Các yếu tố thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư 71 4.2.2 Yếu tố bên 74 4.3 Định hướng giải pháp tăng cường quản lý nhà nước sở kế hoạch đầu tư doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh .84 4.4.1 Định hướng 84 4.4.2 Các giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước Sở Kế hoạch Đầu tư doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh 87 Phần Kết luận kiến nghị 101 5.1 Kết luận .101 5.2 Kiến nghị 102 5.2.1 Kiến nghị với Chính Phủ Bộ Kế hoạch đầu tư 102 5.2.2 Kiến nghị với UBND tỉnh Bắc Ninh 103 5.2.3 Kiến nghị với quan QLNN liên quan 104 Tài liệu tham khảo 105 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt CNH HĐH QLNN KH&ĐT DNTN TNHH UBND HĐND QLKCN TTHC CCHC ĐKDN CCVC ĐKKD KTTT XHCN GDP GTSX DN KSDN QTKD TBXH CBCC QLDN DNNVV Nghĩa tiếng Việt Cơng nghiệp hóa Hiện đại hóa Quản lý nhà nước Kế hoạch đầu tư Doanh nghiệp tư nhân Trách nhiệm hữu hạn Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Quản lý khu công nghiệp Thủ tục hành Cải cách hành Đăng ký doanh nghiệp Công chức viên chức Đăng ký kinh doanh Kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa Tổng sản phẩm quốc nội Giá trị sản xuất Doanh nghiệp Khởi doanh nghiệp Quản trị kinh doanh Thương binh xã hội Cán công chức Quản lý doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ vừa DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Đơn vị hành tỉnh Bắc Ninh 35 Bảng 3.2 Cơ cấu kinh tế ngànhcủa tỉnh Bắc Ninh từ 2012 - 2016 .39 Bảng 3.3 Số lượng cỡ mẫu điều tra 45 Bảng 4.1 Số lượng doanh nghiệp đăng ký giai đoạn 2014 – 2016 địa bàn tỉnh Bắc Ninh .47 Bảng 4.2 Số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh chia theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2014 – 2016 48 Bảng 4.3 Tổng hợp số lượng doanh nghiệp theo tình trạng hoạt động thời điểm 2014 – 2016 .49 Bảng 4.4 Số lượng doanh nghiệp đăng ký phân theo ngành kinh tế 50 Bảng 4.5 Số lượng lao động doanh nghiệp hoạt động thời điểm 31/12/2016 52 Bảng 4.6 Một số tiêu tài doanh nghiệp 53 Bảng 4.7 Tổng hợp sách doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh 55 Bảng 4.8 Đánh giá DN thủ tục hành Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh .59 Bảng 4.9 Tình hình xây dựng khai thác sở liệu pháp luật phục vụ hoạt động doanh nghiệp 61 Bảng 4.10 Tình hình thực hỗ trợ đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp 62 Bảng 4.11 Đánh giá doanh nghiệp công tác hỗ trợ thông tin, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường 63 Bảng 4.12 Đánh giá doanh nghiệp sách đầu tư 65 Bảng 4.13 Đánh giá doanh nghiệp công tác quy hoạch .66 Bảng 4.14 Đánh giá doanh nghiệp cơng tác kiểm tra, kiểm sốt .70 Bảng 4.15 Số lượng CCVC lao động Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh phân theo trình độ chun mơn nghiệp vụ 72 Bảng 4.16 Đánh giá doanh nghiệp trình độ cán quản lý nhà nước sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh 73 Bảng 4.17 Đánh giá doanh nghiệp sách Nhà nước 76 Bảng 4.18 Đánh giá doanh nghiệp điều kiện kinh tế địa bàn tỉnh Bắc Ninh .78 DANH MỤC HÌNH, HỘP Hình 3.1 Bản đồ hành tỉnh Bắc Ninh 35 Hình 3.2 Bộ máy tổ chức Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh 42 Hộp 4.1 Sự phối hợp Sở, Ban ngành địa bàn tỉnh Bắc Ninh 81 Hộp 4.2 Ý thức doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh .83 TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Trần Bá Thôn Tên Luận văn: Quản lý nhà nước Sở KH&ĐT doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận QLNN Sở KH&ĐT doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, đề tài luận văn đánh giá thực trạng QLNN Sở KH&ĐT doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh địa bàn tỉnh Bắc Ninh, từ đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian tới Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập thông tin - Số liệu thứ cấp từ thông tin công bố công khai quan, tổ chức như: thông tin uỷ ban vật giá, báo tạp chí chun ngành, đài truyền hình, truyền thanh… Số liệu thống kê diễn đàn, thơng tin báo chí website điện tử - Số liệu sơ cấp khóa luận tơi sử dụng phương pháp điều tra 100 doanh nghiệp 10 cán quản lý thuộc quan huyện tỉnh, phòng ban, sở chức có liên quan Thơng qua phiếu điều tra, vấn trực tiếp, gửi mail thông qua mẫu phiếu điều tra phát Đây thông tin quan trọng giúp cho việc tìm hiểu cơng tác QLNN Sở KH&ĐT doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh địa bàn tỉnh Bắc Ninh  Xử lý số liệu Số liệu xử lý tính tốn phần mềm Excel  Phương pháp phân tích - Phương pháp thống kê: Những ý kiến đánh giá doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh công tác quản lý Nhà nước sau doanh nghiệp thành lập thông qua số tuyệt đối, số tương đối, bảng biểu số liệu, nội dung khác đề tài - Phương pháp so sánh: Từ ý kiến đánh giá DN sau dùng phương pháp so sánh số tuyệt đối tương đối, so sánh qua năm để thấy động thái phát triển Kết kết luận Qua nghiên cứu thực trạng Quản lý nhà nước Sở KH&ĐT doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho thấy: - Tính đến thời điểm ngày 31/12/2016, địa bàn tỉnh có 6.647 doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, tăng 102,48% so với năm 2015 Doanh nghiệp thực tế hoạt động 4.389 doanh nghiệp chiếm 66,03%; Doanh nghiệp đăng ký thành lập chưa vào hoạt động 465 doanh nghiệp chiếm %; Doanh nghiệp đăng ký thành lập tạm ngừng hoạt động gặp khó khăn 531 doanh nghiệp chiếm 8%; Doanh nghiệp phải tự giải thể khơng thể hoạt động có 598 doanh nghiệp, chiếm % - Cơng tác Kiểm tra, kiểm sốt doanh nghiệp diễn thương xuyên Năm 2016, có 121 doanh nghiệp bị giải thể thu hồi giấy phép kinh doanh, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2015 Cơng tác cải cách thủ tục hành doanh nghiệp ngày hoàn thiện Năm 2016, đơn vị tiếp nhận 6.157 hồ sơ TTHC, có 10 trường hợp bị trả hạn Nguyên nhân hồ sơ bị trả hạn có nhiều hồ sơ phức tạp, cần có ý kiến ngành, địa phương liên quan ảnh hưởng đến thực tế giải quyết… - Có nhóm yếu tố ảnh hưởng đến công tác QLNN Sở KH&ĐT doanh nghiệp sau đăng ký thành lập sau: (1)Các yếu tố thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư (năng lực ban lãnh đạo Sở, số lượng trình độ CCVC, sở vật chất kỹ thuật); (2) Yếu tố bên ngồi (chính sách Nhà nước, điều kiện kinh tế, phối hợp quan quản lý Nhà nước, đặc điểm ý thức doanh nghiệp) - Các giải pháp nhằm tăng cường QLNN Sở KH&ĐT doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian tới là: Hoàn thiện biện pháp hỗ trợ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; Hoàn thiện thúc đẩy sách doanh nghiệp; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành doanh nghiệp; Xây dựng đội ngũ quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; …Các giải pháp có tính khả thi, dễ áp dụng thực tiễn THESIS ABSTRACT The writer: Tran Ba Thon The master thesis: "State management of the Department of Planning and nvestment for enterprises after registration established in the province of Bac Ninh " Major in: Business Administration Code: 60340102 Training facility: Vietnam National University and Agriculture Research purposes On the basis of the State management theory of the Department of Planning and Investment for enterprises after business registration, the thesis on the assessment of the state of the state management of the Department of Planning and Investment for enterprises after business registration in the province of Bac Ninh, To issue some solutions to improve state management of enterprises after registration for establishment in Bac Ninh province in the coming time Research Methods - Method of information collection + Secondary data from publicly available information of agencies and organizations such as: information of the pricing committee, newspapers and magazines, television and radio stations Statistics of the forums, press information on the website + Primary data in this thesis I used the survey method of 100 enterprises and 10 managers of district and provincial agencies, departments and related departments Through questionnaires, live interviews, and e-mails, the questionnaires were distributed This is important information that helps to understand the state management of the Department of Planning and Investment for enterprises after business registration in Bac Ninh province - Data processing Data is processed using Excel software - Analysis method + Statistical methods: The opinions of enterprises in Bac Ninh province on the management of the State after the enterprise was established by the absolute number, relative number, tables of figures , and other contents of the topic + Comparison method: From the opinions of the evaluation of the enterprises then using the method of comparison absolute and relative numbers, compared over the years to see the dynamics of development Main results and conclusions Through the study of state management of the Department of Planning and Investment for enterprises after registration established in Bac Ninh province shows that: - Up to 31/12/2016, the province has 6,647 enterprises after registration established, up 102.48% compared to 2015 The actual operating enterprises are 4,389 enterprises accounting for 66, 03%; Enterprises registered but not yet in operation are 465 enterprises accounting for 7%; Enterprises registered to establish but suspended operation due to difficulties are 531 enterprises accounted for 8%; The enterprise has to dissolve itself by failing to operate 598 enterprises, accounting for 9% - Inspection and control of enterprises is carried out regularly In 2016, 121 enterprises were dissolved and the business license was revoked, 1.8 times higher than that of 2015 The reform of administrative procedures for enterprises has been improved In 2016, the unit received 6,557 ADR records, of which only 10 cases were overdue Cause of overdue documents is due to many complicated documents, need opinions of the concerned branches and localities affect the actual settlement - There are two groups of factors that affect the management of the Department of Planning and Investment for the following enterprises: (1) Factors belonging to the Department of Planning and Investment (the capacity of the Department of Planning and Investment, Number and level of CCVC, technical facilities); (2) External factors (government policy, economic conditions, coordination between state management agencies, characteristics and awareness of enterprises) - Solutions to enhance the State management of the Department of Planning and Investment for enterprises after registration to establish in Bac Ninh province in the coming time are: Complete measures to support business activities of enterprises; Complete and promote policies for businesses; Promote the reform of administrative procedures for enterprises; Establishing the state management team for enterprises after registration of establishment The solutions are feasible and easy to apply in practice * Hoạt động quản lý nhà nước đầu tư Trong năm qua công tác quản lý nhà nước Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh dự án đầu tư địa bàn tỉnh có chuyển biến rõ rệt theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành tăng cường phối hợp quan chuyên môn giải thủ tục đầu tư xây dựng cho doanh nghiệp, công tác kiểm tra giám sát dự án đầu tư bước đầu phát huy hiệu việc phát dự án chậm triển khai, hoạt động hiệu quả, gây nhiễm mơi trường… góp phần bước hạn chế khắc phục vi phạm pháp luật lĩnh vực Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước đầu tư Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh dự án đầu tư nước, dự án khu công nghiệp địa bàn tỉnh thời gian qua nhiều hạn chế: công tác hậu kiểm dự án đầu tư chưa tiến hành thường xuyên; phối hợp Sở, Ban, Ngành quản lý đầu tư chưa chặt chẽ dẫn đến chất lượng dự án đầu tư địa bàn chưa cao, thiếu liên kết doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước phát triển công nghiệp phụ trợ, công tác kiểm tra, giám sát việc thực nghĩa vụ nhà đầu tư việc đảm bảo tiến độ đầu tư báo cáo tình hình thực dự án đầu tư chưa tốt… Vì vậy, vấn đề tăng cường cơng tác quản lý nhà nước Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh doanh nghiệp sau đăng ký thành lập , nhằm kịp thời phát chỉnh sửa sai phạm doanh nghiệp, giám sát đảm bảo tiến độ thực dự án đầu tư, tăng cường phối hợp cấp, ngành việc quản lý giám sát dự án đầu tư, đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch thuận lợi cho nhà đầu tư cần thiết tình hình Do vậy, để khắc phục hạn chế bất cập quản lý dự án đầu tư, thời gian tới, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cần tiến hành giải pháp sau: Thứ nhất, nâng cao hiệu quản lý hành chính, tạo niềm tin cho Nhà đầu tư, lành mạnh hố mơi trường đầu tư, từ đẩy mạnh thu hút đầu tư Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thực tốt biện pháp giảm thủ tục hành phiền hà, cơng khai hố minh bạch hố q trình cấp phép Giải kịp thời khiếu nại nhà ĐTNN, kiên xử lý trường hợp sách nhiễu, vô trách nhiệm cán bộ, quan công 94 quyền Cần chấp hành nghiêm túc, pháp luật, đồng thời chủ động giải vấn đề phát sinh hoạt động doanh nghiệp Thứ hai, tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Ninh việc đầu tư xây dựng đồng hệ thống kết cấu hạ tầng hàng rào KCN Hệ thống kết cấu hạ tầng hàng rào KCN nhân tố quan trọng định đầu tư Nhà đầu tư, đồng thời nhân tố giải triệt để yếu tố ảnh hưởng đến môi trường sống người dân xung quanh KCN Do đó, cần có đạo sát Chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN việc đầu tư xây dựng đồng hệ thống kết cấu hạ tầng KCN điện, giao thông, cấp nước, xử lý nước thải, thơng tin liên lạc, tài ngân hàng, hải quan đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Kiên đạo hoàn thiện việc đầu tư hệ thống nhà máy xử lý nước thải KCN trước đưa KCN vào hoạt động Công tác triển khai đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng KCN cần có gắn kết chặt chẽ với hệ thống kết cấu hạ tầng KCN tạo đồng bộ, thống nhất, gắn chặt quy hoạch KCN với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương Thứ ba, tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng triển khai có hiệu đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực địa phương, trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Thực tế tốc độ phát triển KCN thời gian qua dự báo năm tới, nhu cầu nhân lực đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà đầu tư KCN lớn Việc quy hoạch nguồn nhân lực đủ số lượng, có chất lượng cao nhân tố góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp KCN, đồng thời yếu tố quan trọng Nhà đầu tư xem xét đầu tư vào KCN Do đó, tỉnh cần có đạo cấp, ngành liên quan hoàn thiện đưa đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực vào triển khai thực Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích tổ chức trị xã hội, thành phần kinh tế đầu tư, liên kết đầu tư phát triển loại hình đào tạo nghề cho người lao động Xây dựng đội ngũ lao động có chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chỉ đạo Sở, ngành thực đồng giải pháp để nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm nâng cao giá trị, vị tỉnh tỉnh bạn với nhà đầu tư 95 Thứ tư, hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ sau cấp phép đầu tư: Sau cấp phép đầu tư, quan cấp giấy phép đầu tư rà soát, phân loại dự án FDI cấp giấy phép đầu tư để có biện pháp thích hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Trong phạm vi thẩm quyền mình, quan quản lý hỗ trợ thơng qua khuyến khích động viên kịp thời; tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp về: giải phóng mặt bằng, thủ tục nhập máy móc thiết bị, nguyên liệu phục vụ dự án đầu vào, thị trường tiêu thụ, thuế ; giải vướng mắc, kể việc điều chỉnh mục tiêu quy mô hoạt động dự án Đồng thời, dự án chưa triển khai khơng có khả hoạt động cần kiên thu hồi giấy phép, dành địa điểm cho nhà đầu tư khác Thứ năm, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quy chế phối hợp quản lý nhà nước đầu tư dự án đầu tư doanh nghiệp địa bàn tỉnh việc xem xét lực, chủ trương đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực Cần hạn chế khuyến khích đầu tư theo quy định Chính phủ, quy hoạch sử dụng đất, bảo vệ môi trường từ giới thiệu địa điểm đầu tư; phối hợp thẩm tra dự án đầu tư, việc quản lý dự án chuyển nhượng tài sản quyền sử dụng đất, xin trả nhận quyền sử dụng đất; đảm bảo nghĩa vụ tài phát sinh Phối hợp thẩm định điều chỉnh quy hoạch mục đích sử dụng đất; phối hợp giải thủ tục ưu đãi, khuyến khích đầu tư; phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý dự án đầu tư; phối hợp thông tin quản lý Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Lao động TB&XH, Cục Thuế, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, ngành UBND huyện, thị xã, thành phố Điều chỉnh, bổ sung quy định ký quỹ bảo đảm thực dự án đầu tư có sử dụng đất địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo hướng bổ sung đối tượng ký quỹ dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất, chuyển đổi từ dự án khác Xây dựng tiêu chuẩn khuyến khích, hạn chế định hướng phân bố dự án đầu tư sản xuất, dịch vụ nêu cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật dự án làm sở cho việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo dõi, kiểm tra, giám sát (suất đầu tư tối thiểu dự án sử dụng nhiều đất, tiêu chuẩn khoa học công nghệ, môi trường…) 4.4.2.3 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành doanh nghiệp 96 Trên sở Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư văn pháp luật liên quan đến QLNN doanh nghiệp Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trình quản lý tất khâu, bước trình quản lý Từ việc tìm kiếm xúc tiến đầu tư đến khâu thủ tục lập hồ sơ thẩm định cấp đăng ký kinh doanh, đầu tư sau trình triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát doanh nghiệp cấp giấy phép Như vậy, từ khâu đầu đến khâu cuối trình quản lý phải biết vận dụng quy định pháp luật, sách Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi, thơng thống cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh Để hoạt động QLNN Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh doanh nghiệp ngày đem lại hiệu quả, cơng tác đạo Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh phải tập trung nữa, kịp thời xác Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc doanh nghiệp Từ đó, đạo quan QLNN thực tốt nhiệm vụ Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh phải nhanh chóng ban hành đạo việc tổ chức thực quy định cải cách hành chính, đặc biệt thực chế cửa QLNN Đối với doanh nghiệp bắt đầu khởi gia nhập thị trường, quan QLNN liên quan, Sở Kế hoạch Đầu tư phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt chi phí thời gian thành lập doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc khởi gia nhập thị trường doanh nghiệp, thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời áp dụng rộng khắp mơ hình cửa liên thơng Sở Kế hoạch đầu tư có trách nhiệm phối hợp với ngành chuyên môn để thực vai trò QLNN Các quan chun mơn liên quan trực tiếp tài chính, thuế, tài nguyên môi trường, xây dựng, công thương du lịch phải đề cao trách nhiệm quản lý chuyên ngành cần có phận chuyên trách với đội ngũ cán am hiểu chun mơn, có đạo đức tốt, có lực làm việc giải trực tiếp cơng việc thuộc trách nhiệm quản lý Nâng cao lực, trách nhiệm phối hợp chặt chẽ thống quan hữu quan việc tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt, cấp phép kinh doanh, cấp phép đầu tư, tránh tình trạng quan chức thiếu phối hợp QLDN doanh nghiệp Quy trình làm việc phải thơng thống, nhanh chóng tinh thần phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển 97 Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành việc cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, đầu tư doanh nghiệp Cải tiến mạnh mẽ thủ tục cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành theo ngun tắc “một cửa” Với dự án phải lập báo cáo, quan thẩm định phải tiến hành khẩn trương bảo đảm độ xác cao, để vừa rút ngắn thời gian đăng ký, vừa hạn chế công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường Tạo điều kiện cho doanh nghiệp sau cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đầu tư triển khai nhanh sớm vào hoạt động sản xuất kinh doanh Đối với doanh nghiệp chưa vào sản xuất kinh doanh, Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh cần phối hợp với doanh nghiệp tìm nguyên nhân gây ách tắc, từ tập trung tháo gỡ Bãi bỏ thủ tục không cần thiết, công bố rõ ràng quy trình, trách nhiệm, thời gian xử lý thủ tục Xử lý công bằng, nghiêm minh, kịp thời tượng vòi vĩnh, sách nhiễu nhà đầu tư Cung cấp giới thiệu cho nhà đầu tư vào doanh nghiệp đối tác nước có tiềm lực tài phù hợp với dự án để hợp tác thực Đối với dự án hết hạn hoạt động, cần chủ động tiếp xúc với doanh nghiệp để vận động họ gia hạn hoạt động, hướng họ đầu tư vào dự án Có hoạt động đầu tư doanh nghiệp liên tục phát triển, thể quan điểm tỉnh bám sát, hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn thành công 4.4.2.4 Xây dựng đội ngũ quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập Mặc dù công tác QLNN Sở Kế hoạch Đầu tư doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian qua đạt nhiều thành tựu đáng kể, song có hạn chế, bất cập, có yếu đội ngũ cán bộ, công chức Do vậy, thời gian tới Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh cần có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức QLNN doanh nghiệp sau: Một là, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cần có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức QLNN doanh nghiệp, mà trước tiên cán bộ, công chức QLNN kinh tế Hai là, kế hoạch hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức QLNN doanh 98 nghiệp Xuất phát từ mục tiêu hoạt động mà Sở Kế hoạch Đầu tư phải làm tốt công tác kế hoạch hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức QLNN doanh nghiệp Hay nói cách khác, từ chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt cấu tổ chức để xác định số lượng, chất lượng công chức Trên sở có kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, xếp, đề bạt, bố trí sử dụng đánh giá cán Để làm tốt công tác kế hoạch hóa, trước tiên Sở Kế hoạch Đầu tư phải dự báo tình hình cán bộ, cơng chức, biến động cán bộ, công chức nhu cầu số lượng chất lượng cán bộ, công chức Lập kế hoạch bổ sung cán bộ, công chức QLNN doanh nghiệp kế hoạch ln chuyển cán bộ, cơng chức Trên sở đó, xác định biện pháp hình thức tuyển chọn cán bộ, công chức từ nội từ bên Ba là, phân định rõ chức năng, quyền hạn trách nhiệm cán bộ, công chức QLNN doanh nghiệp Căn vào chức năng, nhiệm vụ Sở Kế hoạch Đầu tư phân rõ chức năng, quyền hạn QLNN doanh nghiệp, Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn cán bộ, cơng chức, cơng chức giữ vị trí lãnh đạo để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ Bốn là, lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cơng chức QLNN doanh nghiệp Việc lựa chọn cán bộ, công chức QLNN doanh nghiệp phải xuất phát từ yêu cầu công việc Mặc dù đội ngũ cán bộ, công chức QLNN doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, luật pháp ngoại ngữ Song so với yêu cầu phải tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo nhiều hình thức khác để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm đương công việc tình hình Về lâu dài, cần tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi thuộc chuyên ngành như: QLKT, ngoại thương, luật kinh tế… theo chế độ công chức Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban quản lý KCN… Đây nguồn nhân lực chất lượng cao bổ sung cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác QLNN doanh nghiệp Công tác cán đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán QLNN doanh nghiệp thông qua hệ thống trường chuyên ngành nước để đào 99 tạo cán chuyên trách hoạt động lĩnh vực QLNN doanh nghiệp, mà mạnh dạn cử nước đào tạo Điều chỉnh mạnh nhân sự, cán bộ, công chức liên quan đến hoạt động QLNN doanh nghiệp Năm là, bố trí sử dụng cán bộ, cơng chức QLNN doanh nghiệp Việc bố trí cán bộ, công chức QLNN doanh nghiệp, tạo điều kiện bổ sung mặt mạnh, khắc phục hạn chế để qua mà nhanh chóng nâng cao trình độ người vào phát triển kinh tế địa phương đất nước Việc bố trí cán bộ, cơng chức vào vị trí cơng tác, đặc biệt đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý quan QLNN doanh nghiệp lâu theo chế quy hoạch, bổ nhiệm… Mặc dù chế có ưu điểm định, nhiều hạn chế Do vậy, thời gian tới, UBND tỉnh quan QLNN cần tổ chức thí điểm hình thức thi tuyển để đưa vào vị trí, chức vụ quan QLNN kinh tế Để bổ nhiệm vị trí cơng tác quan QLNN kinh tế, cần phải thơng báo rộng rãi để có nhu cầu phù hợp với tiêu chuẩn tham gia thi tuyển 4.4.2.5 Các giải pháp khác Tăng cường công tác tra, kiểm tra doanh nghiệp theo chức năng, thẩm quyền, thủ tục pháp luật quy định, bảo đảm tính xác, khách quan, cơng khai, dân chủ Giải dứt điểm trường hợp giải thể; đề xuất biện pháp để thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký mẫu dấu dấu nhằm ngăn chặn kịp thời trường hợp doanh nghiệp giải thể tiến hành hoạt động kinh tế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Tăng cường phối hợp việc tuyên truyền, phổ biến quán triệt quy định pháp luật cho doanh nghiệp thông qua hoạt động tổ chức đảng đoàn thể; xây dựng đạo điểm doanh nghiệp điển hình tiên tiến thực tốt quy định pháp luật nhằm tuyên truyền, nhân rộng khối doanh nghiệp Tăng cường ứng dụng triệt để công nghệ thông tin quản lý: Công tác phối hợp, trao đổi thơng tin tồn diện doanh nghiệp; xây dựng hệ thống sở liệu quản lý doanh nghiệp, hệ thống sở liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh 100 doanh nghiệp dùng chung để kết nối, chia sẻ liệu pháp lý doanh nghiệp, tiến tới công khai rộng rãi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận Tăng cường tổ công tác hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp sau đăng ký thành lập doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Hỗ trợ miễn phí doanh nghiệp công bố thông tin đăng ký kinh doanh cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp 101 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Thực đường lối đổi Đảng Nhà nước, Đảng quyền tỉnh Bắc Ninh có nhiều chủ trương, chế sách tạo mơi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển số lượng chất lượng Cho đến doanh nghiệp địa bàn tỉnh tạo vị trí định thị trường, đóng góp phần không nhỏ vào phát triển chung tỉnh, góp phần vào việc phát huy nội lực kinh tế, thu hút vốn, lao động, tăng thu nhập, tăng trưởng kinh tế; đồng thời làm cho kinh tế tỉnh bước đầu động, hiệu Tuy nhiên, trình phát triển, doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh bộc lộ yếu quy mơ doanh nghiệp, trình độ kinh nghiệm quản lý hạn chế, hiệu thấp so với yêu cầu Sự yếu đó, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan Trong nguyên nhân chủ quan hạn chế QLNN doanh nghiệp địa bàn tỉnh thời gian qua Mặc dù tỉnh có nhiều chế, sách QLNN doanh nghiệp phát huy tác dụng từ khâu cấp phép kinh doanh, đến khâu quản lý sau cấp phép đăng ký kinh doanh tạo môi trường thể chế thuận lợi, dễ dàng khởi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Tuy nhiên QLNN doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhiều hạn chế yếu kém, chưa đạt yêu cầu đề Mơi trường pháp luật hạn chế, chế sách chưa thơng thống, thực cơng tác cải cách thủ tục hành chậm, mối quan tâm hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp chưa nhiều Với ý nghĩa đó, luận văn nghiên cứu vấn đề QLNN doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh, luận văn giải vấn đề sau: - Luận văn hệ thống hóa làm rõ thêm số vấn đề lý luận thực tiễn doanh nghiệp QLNN doanh nghiệp như: khái niệm, đặc điểm, nội dung QLNN doanh nghiệp nhân tố ảnh hưởng đến việc QLNN doanh nghiệp điều kiện CNH, HĐH hội nhập quốc tế Những kinh nghiệm địa phương đạt việc QLNN doanh nghiệp, luận văn rút học kinh nghiệm có giá trị cho tỉnh Bắc Ninh cần quan tâm 102 - Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh QLNN doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm qua khía cạnh: Xây dựng ban hành sách doanh nghiệp; Cải cách thủ tục hành doanh nghiệp; Thực hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trình sản xuất kinh doanh (hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ đào tạo nhân lực, hỗ trợ thông tin, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường …); Kiểm tra, kiểm soát doanh nghiệp Kết phát triển doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho thấy có 6.647 doanh nghiệp đăng ký thành lập, số doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh 4.389 doanh nghiệp, chiếm 66,03% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập Sử dụng 261.559 lao động; số lao động làm việc doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng cao có xu hướng tăng nhanh qua năm Nguồn vốn đăng ký 275.236 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chiếm 51.09 % Luận văn đưa yếu tố ảnh hưởng đến công tác QLNN Sở KH&ĐT doanh nghiệp sau đăng ký thành lập sau: (1)Các yếu tố thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư (năng lực ban lãnh đạo Sở, số lượng trình độ CCVC, sở vật chất kỹ thuật); (2) Yếu tố bên ngồi (chính sách Nhà nước, điều kiện kinh tế, phối hợp quan quản lý Nhà nước, đặc điểm ý thức doanh nghiệp) - Trên sở đánh giá thực trạng QLNN Sở KH&ĐT doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh, luận văn đưa số giải pháp nhằm tăng cường QLNN Sở KH&ĐT doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm tới: Hoàn thiện biện pháp hỗ trợ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; Hoàn thiện thúc đẩy sách doanh nghiệp; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành doanh nghiệp; Xây dựng đội ngũ quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;…Các giải pháp có tính khả thi, dễ áp dụng thực tiễn 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Kiến nghị với Chính Phủ Bộ Kế hoạch đầu tư Cần phải có quản lý thống nhất, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ ngành, cấp công tác quản lý Nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 103 Nhanh chóng hồn thiện chế, sách (xây dựng hệ thống, công cụ pháp lý, máy, nguồn lực) để thực công tác hậu kiểm doanh nghiệp đảm bảo tốt việc thực chức mục tiêu QLNN doanh nghiệp Hoàn thiện quy định để xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động hoàn thiện quy định giải thể doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa thủ tục Cần thực liệt cải cách TTHC, tập trung vào cải cách thể chế máy hành để thực CCHC Coi trọng việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin việc quản lý hành nhà nước, đẩy mạnh xây dựng phủ điện tử cơng cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu quản lý nhà nước doanh nghiệp Cần tạo môi trường thuận lợi khuyến khích người dân thành phần kinh tế tham gia giám sát hoạt động doanh nghiệp việc thực QLNN doanh nghiệp máy QLNN Mọi ý kiến, vướng mắc cá nhân, tổ chức doanh nghiệp chuyển đến quan nhà nước phải tiếp thu, trả lời cơng khai, minh bạch, đảm bảo ngun tắc ln có quan nhà nước cụ thể chịu trách nhiệm giải vấn đề 5.2.2 Kiến nghị với UBND tỉnh Bắc Ninh Quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp địa bàn tỉnh, xây dựng sách quản lý Nhà nước cho phù hợp với doanh nghiệp, cải thiên môi trường đầu tư kinh doanh Cần nghiên cứu thành lập Ban đạo tỉnh công tác quản lý doanh nghiệp Đây quan độc lập, chuyên trách, chịu trách nhiệm cơng tác quản lý nhà nước doanh nghiệp quy định Luật doanh nghiệp Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn tài trợ, viện trợ để tạo nguồn lực cho việc đầu tư mức máy, hệ thống đội ngũ quản lý nhà nước doanh nghiệp Tổng kết mơ hình cửa liên thơng để hoàn thiện quy định, quy chế phối hợp liên nghành giải thủ tục ĐKKD, đăng ký thuế đăng ký dấu đối doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật doanh nghiệp Tăng cường chương trình đối thoại với doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp để tiếp thu, ghi nhận đầy đủ nguyện vọng, ý kiến đóng 104 góp cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời giải vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền 5.2.3 Kiến nghị với quan QLNN liên quan Tăng cường đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp việc triển khai thực mơ hình cửa liên thơng với quan quản lý nhà nước Xác định rõ quyền hạn trách nhiệm quan Nhà nước quản lý doanh nghiệp (UBND cấp, bộ, sở ngành, quản lý thị trường, hải quan, công an…), đồng thời xây dựng quy chế, quy trình phối hợp rõ ràng, khoa học Kiến nghị quan thuế bố trí cán tư vấn, hướng dẫn giải đáp vướng mắc liên quan đến thủ tục thuế cho doanh nghiệp Tăng cường phối hợp quan ĐKKD quan thuế việc trao đổi thông tin doanh nghiệp phản hồi từ quan thuế đến quan ĐKDN kịp thời, đầy đủ 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tư (2011) Đề án đổi quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, Số 8925/ĐA-BKHĐT Bộ Kế hoạch Đầu tư (2013) Quy định Bộ Kế hoạch Đầu tư việc cải cách, thay đổi công tác QLNN doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo chuẩn mực quốc tế Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch Đầu tư (2014) Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đăng ký doanh nghiệp, Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh (2016), Niên giám thống kê năm 2014 – 2016, NXB Thống Kê Chính phủ (2013) Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 22/02/2013 Thủ tướng Chính phủ; xây dựng mơ hình liên kết hỗ trợ doanh nghiệp nước sản xuất sản phẩm cơng nghiệp Chính phủ (2009) Quyết định số 419/QĐ-TTg Phê duyệt “Đề án đổi quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập” Chính phủ (2010) Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp Chính phủ (2010) Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 9/01/2013 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp Đinh Văn Ân, Lê Xuân Bá (2006) Tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 10 Đỗ Tiến Thịnh (2012), Tổng quan pháp luật quản trị doanh nghiệp - Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia 11 Lê Quang Mạnh (2011) Phát huy vai trò Nhà nước quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Mai Thế Cường (2012) "Phối hợp quản lý nhà nước doanh nghiệp", Báo cáo Diễn đàn phát triển Việt Nam, Hà Nội 13 Nguyễn Cúc (2010) Đổi chế sách quản lý nhà nước doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 106 14 Nguyễn Phương (2011) Quản lý nhà nước doanh nghiệp tư nhân địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Kinh doanh quản lý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Thị Thanh Lan (2013) Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Kinh doanh quản lý, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh 16 Nguyễn Văn Tiến (2013) Giải pháp hỗ trợ Nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sĩ Kinh doanh quản lý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 17 Quốc hội (2005) Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư 18 Quốc hội (2009) Luật Doanh nghiệp văn hướng dẫn (tái lần thứ có sửa chữa, bổ sung 2009) Nxb Tài chính, Hà Nội 19 Quốc hội (2014) Luật Doanh nghiệp văn hướng dẫn (tái lần thứ có sửa chữa, bổ sung 2014) Nxb Tài chính, Hà Nội 20 Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh (2014) Báo cáo tổng hợp kết rà soát, điều tra doanh nghiệp năm 2013 tỉnh Bắc Ninh 21 Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh (2014) Báo cáo tổng kết thi hành Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư giai đoạn 2010 - 2013 22 Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh (2016) Báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước doanh nghiệp bàn tỉnh, giai đoạn 2014 - 2016 23 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh (2012) Đề án "Tăng cường công tác quản lý đầu tư doanh nghiệp địa bàn tỉnh" 24 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh (2013), Đề án “Thu hút đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn 2030” 25 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2012), Quyết định số 165/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “Một cửa liên thông” việc thực cải cách thủ tục hành doanh nghiệp địa bàn tỉnh 26 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2013), Quyết định số 81/QĐ-UBND, ban hành quy định nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp 27 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2014), Quyết định số 386/QĐ - UBND, Quy chế phối hợp quan quản lý nhà nước doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh 107 28 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2014), Quyết định số 392/QĐ-UBND, Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng doanh nghiệp ngồi khu cơng nghiệp tỉnh Bắc Ninh 29 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2015), Quyết định số 372/QĐ - UBND, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 30 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2016), Quyết định số 02/QĐ - UBND, Triển khai Chương trình truyền thơng phát triển doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh 31 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2016), Quyết định số 67/QĐ - UBND, Về việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2016, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường 32 Viện Ngôn ngữ học (2006) Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng - Trung tâm từ điển, Hà Nội - Đà Nẵng 108 ... quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập Chỉ đội ngũ cán quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký thành lập làm chủ hệ thống trang thiết bị đại, quy trình quản lý nhà nước doanh nghiệp. .. tư doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh .47 4.1.1 Thực trạng doanh nghiệp sau đăng ký thành lập địa bàn tỉnh Bắc Ninh .47 4.1.2 Thực trạng xây dựng ban hành sách doanh nghiệp. .. 2.1.3 Nội dung quản lý Nhà nước Sở KH&ĐT doanh nghiệp sau đăng ký thành lập Theo Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung quản lý nhà nước sở Kế hoạch Đầu tư doanh nghiệp sau đăng ký thành lập bao gồm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước của sở KHĐT đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh, Quản lý nhà nước của sở KHĐT đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay