Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội quận ba đình, thành phố hà nội

115 49 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 14:32

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀIBảo hiểm xã hội là chính sách có tính nhân văn sâu sắc, có tầm quan trọng và vai trò to lớn đối với người lao động. Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta xác định: Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm giải quyết các vấn đề xã hội. Bảo hiểm xã hội góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính và đã phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của một Quốc gia trong hiện tại cũng như tương lai. Các chính sách bảo hiểm xã hội luôn được đổi mới, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình chính trị, xã hội bảo đảm đời sống của người lao động. Bảo hiểm xã hội không đơn thuần chỉ là số tiền mà người lao động và người chủ sử dụng lao động đóng góp vào quỹ BHXH để giải quyết các chế độ chính sách cho người tham gia BHXH. Thông qua những chế độ, chính sách mà người lao động được hưởng, sẽ làm cho người lao động an tâm làm việc giúp chủ sử dụng lao động có nguồn nhân lực ổn định, có khả năng hoạch định được chính sách, chiến lược sản xuất, kinh doanh từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển.Để ngành BHXH phát triển và lớn mạnh thì công tác thu BHXH và quản lý thu BHXH có vị trí hết sức quan trọng, bởi lẽ thu BHXH là yếu tố hàng đầu, đóng vai trò then chốt trong việc tạo lập quỹ BHXH (quỹ BHXH là quỹ tiền tệ tập trung, nằm ngoài ngân sách nhà nước, dùng để chi trả các chế độ BHXH cho người lao động và duy trì hoạt động của bộ máy BHXH).Trong những năm qua, BHXH Quận Ba Đình đã có nhiều chính sách khác nhau để cải thiện và nâng cao chất lượng công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác thu BHXH vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế nhất định cần quan tâm giải quyết đó là: Tình trạng vi phạm pháp luật trốn đóng, nợ đọng BHXH, chưa tham gia hoặc tham gia không đầy đủ cho số lao động làm việc tại đơn vị diễn ra khá phức tạp. Có nhiều doanh nghiệp thành lập, sử dụng lao động nhưng trốn đóng hoặc đóng không đúng đối tượng, không đủ quỹ tiền lương của đơn vị khi trích khoản đóng của người lao động lại kéo dài thời gian làm tăng tình trạng nợ đọng BHXH. Cá biệt có nhiều đơn vị lạm dụng quỹ BHXH, tiền đóng BHXH của người lao động làm vốn sử dụng và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, gây ra nhiều khó khăn cho việc quản lý thu BHXH, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác thu nộp nói riêng và công tác thu chi nói chung của ngành BHXH. Công tác tuyên truyền pháp luật về BHXH của cơ quan BHXH và các đơn vị chưa được thường xuyên; công tác kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật BHXH đối với các chủ Doanh nghiệp cố tình không đóng, đóng không đúng, không kịp thời, đầy đủ BHXH cho người lao động còn chưa được quan tâm đúng mức; giải quyết nợ đọng BHXH là một trong những vấn đề gây bức xúc hịên nay. Trong tình hình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp mới được thành lập và cũng có không ít doanh nghiệp không đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường, hoặc làm ăn thua lỗ kéo dài phải giải thể, phá sản. Dẫn đến những biến động tăng, giảm, di chuyển lao động rất phức tạp và xẩy ra thường xuyên, liên tục khó khăn cho công tác quản lý người tham gia cũng như thu BHXH. Như vậy, sự thách thức đối với hoạt động thu BHXH bắt buộc là rất lớn; tất cả những điều đó đang đặt ra những vấn đề bức xúc cần có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu BHXH làm cơ sở để giải quyết chế độ chính sách cho người tham gia, đảm bảo tăng trưởng quỹ BHXH và thực hiện công bằng xã hội. Qua thời gian công tác tại Bảo hiểm xã hội Quận Ba Đình là cán bộ thu chuyên quản đơn vị, tiếp xúc với nhiều người lao động và chủ sử dụng lao động trên địa bàn quận, từ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác cùng kiến thức cơ bản trong khóa học; Để hạn chế và khắc phục những tồn tại trên, được sự phân công của khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh Học viện nông nghiệp Việt Nam tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội ” MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục sơ đồ, biểu đồ Trích yếu luận văn Thesis abstract Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phần Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 2.1 Cơ sở ̀ lý luận quản lý thu bhxh bắt buộc 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Đặc điểm BHXH BHXH bắt buộc 2.1.3 Vai trò BHXH bắt buộc 2.1.4 Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 2.1.5 Quyền lợi người tham gia BHXH bắt buộc 2.1.6 Các chế độ trợ cấp BHXH bắt buộc 2.2 Quản lý thu bhxh bắt buộc 2.2.1 Khái niệm thu BHXH bắt buộc 2.2.2 Nội dung quản lý thu BHXH bắt buộc 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thu BHXH bắt buộc i 2.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN 2.3.1 Kinh nghiệm quản lý thu BHXH bắt buộc số nước giới 2.3.2 Kinh nghiệm quản lý thu BHXH bắt buộc số địa phương Việt Nam 2.3.3 Bài học kinh nghiệm quản lý thu BHXH bắt buộc rút cho BHXH quận Ba Đình 2.4 Một số cơng trình nghiên cứu liên quan Phần Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý BHXH quận Ba Đình 3.1.3 Chức nhiệm vụ BHXH quận Ba Đình 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 3.2.4 Các tiêu sử dụng nghiên cứu Phần Kết nghiên cứu thảo luận 4.1 Thực trạng tham gia bhxh bắt buộc quận ba đình 4.1.1 Thực trạng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 4.1.2 Tình hình tiền lương, tiền cơng làm đóng BHXH bắt buộc 4.2 Thực trạng quản lý thu bhxh bắt buộc BHXH quận ba đình 4.2.1 Tổ chức đăng ký thực hiện thu BHXH bắt buộc 4.2.2 Quy trình quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH Quận Ba Đình 4.2.3 Xác định mức thu phương thức thu BHXH bắt buộc 4.2.4 Xây dựng kế hoạch thu BHXH Quận Ba Đình 4.2.5 Kết thu BHXH 4.2.6 Nợ đọng BHXH bắt buộc xử lý nợ đọng địa bàn Quận 4.2.7 Thanh tra, kiểm tra thu BHXH địa bàn Quận 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thu bhxh bắt buộc quận Ba Đình 4.3.1 Yếu tố khách quan 4.3.2 Yếu tố chủ quan ii 4.4 Đánh giá chung tình hình quản lý thu bhxh bắt buộc BHXH quận ba đìn h 4.4.1 Kết đạt 4.4.2 Hạn chế tồn 4.4.3 Nguyên nhân hạn chế tồn 4.5 Định hướng giải pháp hoàn thiện quản lý thu bhxh bắt buộc BHXH quận ba đình năm tới 4.5.1 Định hướng mục tiêu hoàn thiện quản lý thu BHXH bắt buộc 4.5.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH quận PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với các Bộ, ngành 5.2.2 Đối với BHXH thành phố Hà Nội 5.2.3 Đối với UBND quận Ba Đình Tài liệu tham khảo Phụ lục iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BHTN BHXH BHYT CCHC CNTT DN DNNN DNNQD ĐTNN HCSN HĐLĐ HĐLV KD LĐ LĐTB&XH NLĐ SDLĐ SXKD UBND Nghĩa tiếng việt Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Cải cách hành Cơng nghệ thơng tin Doanh nghiệp Doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp quốc doanh Đầu tư nước ngồi Hành nghiệp Hợp đồng lao động Hợp đồng làm việc Kinh doanh Lao động Lao động - Thương binh Xã hội Người lao động Sử dụng lao động Sản xuất kinh doanh Ủy ban nhân dân iv DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Cán bộ, viên chức BHXH quận Ba Đình năm 2016 Bảng 3.2 Bảng tổng hợp mẫu điều tra năm 2016 Bảng 4.1 Số đơn vị tham gia BHXH bắt buộc (2014-2016) Bảng 4.2 So sánh đơn vị tham gia BHXH bắt buộc với đơn vị có quận Ba Đình năm 2016 Bảng 4.3 Số người tham gia BHXH bắt buộc quận Ba Đình (20142016) Bảng 4.4 So sánh lao động tham gia BHXH bắt buộc với lao động có quận Ba Đình năm 2016 Bảng 4.5 Tình hình quỹ lương trích nộp BHXH quận Ba Đình (20142016) Bảng 4.6 Đơn vị đăng ký tham gia BHXH (2014-2016) Bảng 4.7 Tổng hợp mức lương thực tế mức lương làm đóng BHXH Bảng 4.8 Tình hình lập giao kế hoạch thu BHXH quận Ba Đình (2014-2016) Bảng 4.9 Kết thu BHXH từ năm 2014 đến năm 2016 Bảng 4.10 Tình hình thực kế hoạch thu BHXH bắt buộc Quận Ba Đình (2014 - 2016) Bảng 4.11 Tổng hợp số nợ đóng BHXH BHXH quận Ba Đình (20142016) Bảng 4.12 Số đơn vị nợ BHXH quận Ba Đình (2014-2016) Bảng 4.13 Nợ BHXH bắt buộc BHXH quận Ba Đình (2014-2016) Bảng 4.14 Tình hình nợ đọng BHXH bắt buộc BHXH quận Ba Đình (2014 - 2016) Bàng 4.15 Kết thu hồi nợ đọng BHXH quận Ba Đình (2014-2016) Bảng 4.16 Kết kiểm tra BHXH đơn vị địa bàn Quận Ba Đình ( 2014-2016) Bảng 4.17 Đánh giá doanh nghiệp BHXH năm 2016 Bảng 4.18 Tổng hợp số tiền thu BHXH so với kế hoạch thu giao BHXH Quận Ba Đình ( 2014 - 2016) v Bảng 4.19 Mục tiêu phát triển số đơn vị số lao động tham gia BHXH bắt buộc BHXH Ba Đình vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Tổng quỹ lương trích nộp BHXH qua năm 2014-2016 Sơ đồ 2.1 Mô hình tổng quan phân cấp quản lý thu BHXH Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức máy BHXH quận Ba Đình Sơ đồ 4.1 Quy trình chi tiết thu BHXH bắt buộc BHXH Quận Ba Đình vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: HỒNG THỊ KIM THOA Tên Luận văn: Quản lý thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Trên sở phân tích thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc địa bàn Quận Ba Đình năm gần yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thu; Luận văn đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thu BHXH bắt buộc cho BHXH Quận Ba Đình thời gian tới Mục tiêu cụ thể: - Góp phần hệ thống hoá sở lý luận bản, thực tiễn BHXH, BHXH bắt buộc quản lý thu BHXH bắt buộc - Đánh giá thực trạng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thu BHXH bắt buộc địa bàn quận Ba Đình Thành phố Hà Nội năm qua - Định hướng đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý thu BHXH bắt buộc Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội năm tới Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: Ngoài số liệu thứ cấp, đề tài còn thu thập số liệu sơ cấp thông qua vấn trực tiếp bảng câu hỏi Đối tượng vấn đơn vị sử dụng lao động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội Tổng số mẫu thu thập 300 mẫu Trong đó, phiếu doanh nghiệp 150 người sử dụng lao động 150 Khu vực doanh nghiệp quốc doanh có 108 phiếu doanh nghiệp 100 phiếu người lao động Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước vấn 17 doanh nghiệp 20 người lao động; tiến hành vấn 25 đơn vị hành nghiệp với 30 lao động Bên cạnh đó, vấn sâu tiến hành với giám đốc quan BHXH cán trực tiếp phụ trách - Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu xử lý Excel - Phương pháp phân tích số liệu: Số liệu phân tích phương pháp thống kê mô tả, so sánh chuyên gia Các tiêu sử dụng nghiên cứu gồm: nhóm tiêu phản ánh số đơn vị, người lao động; Các tiêu phản ánh mức độ tham viii gia BHXH bắt buộc; nhóm tiêu phản ánh tình hình thu BHXH bắt buộc Kết kết luận BHXH khẳng định vị trí quan trọng đời sống người lao động sách xã hội các quốc gia, với phát triển kinh tế lớn mạnh không ngừng hệ thống an sinh xã hội, sách BHXH đổi mới; sách BHXH phát huy vai trò trụ cột hệ thống an sinh xã hội Ðánh giá phân tích thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH Quận Ba Đình cho thấy:Trong năm qua, mặc dù Bảo hiểm Xã hội q̣n Ba Đình đạt nhiều thành tích thực hiện công tác BHXH số đơn vị tham gia BHXH ngày tăng cao (9.18%/năm), số lao động tham gia BHXH tăng 2%/năm/ Số thu BHXH không ngừng lớn mạnh (từ 890 tỉ năm 2014 lên 1146 tỉ năm 2016,… Tuy nhiên, so với tiềm thực tế địa phương tỷ lệ đạt còn thấp; tỷ lệ doanh nghiệp tham gia BHXH 43% lao động tham gia BHXH (59%) còn thấp so với số lao động thực có, còn tình trạng trốn tránh tham gia BHXH, đóng khơng đủ số người (90%), mức đóng thấp, nợ đọng, trây ỳ kéo dài gây thất thu quỹ BHXH ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động nói riêng tình hình an ninh, trị, xã hội phát triển kinh tế địa phương nói chung Các giải pháp đề luận văn nhằm tạo điều kiện cho người lao động, các quan tổ chức thực hiện đầy đủ quyền nghĩa vụ mình, thực hiện việc "Sống làm việc theo Hiến pháp Pháp luật" Các giải pháp tập trung vào tuyên truyền BHXH, hoàn thiện cấu máy BHXH; cải cách hành thu BHXH; Phát huy vai trò hệ thống trị tổ chức thực hiện công tác BHXH; Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác BHXH; Nâng cao ý thức trách nhiệm thái độ phục vụ nhân viên ngành Bảo hiểm xã hội ix THESIS ABSTRACT Master candidate: HOANG THI KIM THOA Thesis title: A study on collecting management of compulsory social insurance at Social Insurance Department of Ba Dinh district Major: Business management Code: 60340102 Educational organization: Vietnam National University of Agriculture (VNUA) Research Objectives: Main objectives is to analyze the collecting management of compulsory social insurance in Ba Dinh district then to provide recommendations to improve the collecting management of compulsory insurance at Ba Dinh district Specific objectives: - Contribute to literature review on social insurance and compulsory social insurance and its collection buy the social insurance organizations - Evaluate the collecting management of compulsory insurance and its determinants in Ba Dinh district, Ha Noi city - Provide recommendations to improve the collecting management of compulsory insurance in Ba Dinh district Materials and Methods: Concerning with the secondary data, the thesis collect data through the sample surveys using questionnaires Total observations were 300 including 150 employers and 150 employees The private sectors were interviewed 208 observations (108 employers and 100 employees) The foreign direct investment sector had 37 observations (17 employers and 20 employees) The number of observation collected from administration agencies were 55 including 25 employers and 30 employees In addition, in-depth interviewed were conducted with the leaders and responsibility staffs of Social Insurance Organizations Data were processed through M Excel Descriptive analysis, comparison method are the main methods using in the thesis together with the evaluation indicators such as: number of entitled employers and employees, Percentages of participation in compulsory social insurance, indicators reflexed the collection of compulsory social insurance Main findings and conclusions - Social insurance has the main contribution to National welfare and develop x chủ doanh nghiệp, chủ các hộ, các tổ chức, đồn thể trị- xã hội v.v Là người đóng vai trò nòng cốt việc vận động, tuyên truyền người tham gia BHXH Hình thức tuyên truyền, phổ biến các phương tiện thơng tin đại chúng: báo chí, phát thanh, truyền hình, tuyên truyền viên, báo cáo viên, các báo cáo hàng ngày Trung ương địa phương, các báo cáo tuần, tạp chí thi tìm hiểu, áp phích qua các ấn phẩm như: tờ rơi, hiệu, lịch treo tường, sổ tay công tác, xuất các loại sách báo theo chuyên đề, mẫu biểu tượng ngành Tổ chức các hội nghị, hội thảo BHXH: phổ biến điển hình hay, kinh nghiệm quý báu, kiến nghị với Đảng, Nhà nước vấn đề khó khăn, vướng mắc chế, sách có liên quan Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phối hợp chặt chẽ các bên tham gia BHXH hệ thống trị, tuyên truyền làm chuyển biến bản, nhận thức toàn xã hội, trước hết cấp ủy Đảng, các quan quyền Nhà nước, đội ngũ lãnh đạo các cấp, các ngành đoàn thể các quan doanh nghiệp, NLĐ trực tiếp tham gia BHXH Xây dựng chuyên mục Đài Phát & Truyền hình quận xây dựng các chuyên trang các Báo địa phương sách pháp luật BHXH; tổ chức các thi tìm hiểu BHXH Tiến hành tuyên truyền trực tiếp thông qua phát hành tờ rơi, tờ gấp, pa nơ, áp phích Xây dựng trang Web BHXH để cung cấp các thông tin thủ tục, văn pháp luật, văn hướng dẫn BHXH, đến với các doanh nghiệp người lao động b Tăng cường quản lý đối tượng tham gia BHXH để xây dựng kế hoạch thu sát với thực tế Khó khăn quan BHXH xác định quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, quan BHXH chủ yếu thu BHXH từ số lao động mà các đơn vị, DN tự đăng ký đóng BHXH, mặt khác số lượng DN có quy mơ nhỏ 10 LĐ phát triển tương đối nhiều, chiếm số lượng lớn phần nhiều không tham gia đóng BHXH cho NLĐ, điều gây thất thoát số lượng không nhỏ nguồn thu BHXH công tác xây dựng kế hoạch thu BHXH hàng năm khó khăn Đề khắc phục điều cần có các biện pháp như: - Phối hợp chặt chẽ với Sở kế hoạch đầu tư đảm bảo có đơn vị đến làm thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh phải bổ sung giấy phép đăng ký tham gia BHXH, có đóng dấu xác nhận quan BHXH Nếu khơng 90 khơng cấp giấy phép đăng ký kinh doanh - Hiện chế tài xử phạt còn chưa rõ ràng, chưa đủ mạnh mang tính răn đe Để khắc phục điều cần phối hợp tốt với ngành Thuế thực hiện công tác thu BHXH yêu cầu DN kinh doanh quốc doanh việc đăng ký kinh doanh phải đăng ký mã số thuế, đăng ký số lao động có thay đổi lao động phải thông báo cho quan BHXH biết 4.5.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán thu BHXH BB BHXH quận Để công tác quản lý thu BHXH đạt hiệu cao trước hết cần có đội ngũ cán giỏi chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu các sách BHXH, phẩm chất đạo đức trị vững vàng, động, sáng tạo cơng việc, hiện BHXH quận Ba Đình đa số cán đào tạo chuyên môn BHXH ngành không nhiều, số cán chuyển sang từ các ngành khác như: ngành LĐTB XH, ngày Y tế, liên đoàn Lao động để nâng cao hiệu cơng tác thu việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ thường xuyên cần thiết Hơn nữa, công tác quản lý thu đòi hỏi người cán phải thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng tham gia BHXH, phát sinh nhiều tình khó khăn thực tế, khơng có lý thuyết hay quy định Luật, đòi hỏi người cán phải có chuyên môn giỏi, lập trường vững vàng, đồng thời phải linh hoạt cách xử lý cơng việc, vậy việc sử dụng cán đòi hỏi phân cơng người, việc Từ khó khăn trên, đòi hỏi BHXH q̣n Ba Đình phải có các biện pháp để hoàn thiện nghiệp vụ cán quản lý thu BHXH như: - Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên BHXH cho cán công chức - Hàng năm cử cán quan học hỏi kinh nghiệm các địa phương khác các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, tăng cường công tác hợp tác nước quốc tế BHXH, đẩy mạnh quan hệ với các tổ chức BHXH, lao động quốc tế với mục đích trao đổi, đào tạo cán bộ, chuyên gia để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán làm công tác BHXH - Tạo điều kiện cho cán trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm tham gia học các lớp chuyên ngành BHXH để đào tạo cách có hệ thống, khoa học - Luôn coi trọng công tác giáo dục trị, tư tưởng, lực chun mơn 91 ý thức trách nhiệm cán làm công tác quản lý thu BHXH - Hiện nay, đối tượng tham gia BHXH phát triển theo năm, để công tác quản lý thu BHXH đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao ngành BHXH, theo kịp phát triển chung toàn xã hội cần đặc biệt đào tạo các chuyên gia giỏi tin học, phần mềm quản lý, các chuyên gia sách , pháp lý BHXH, các cán làm cơng tác kiểm tra, tính toán số liệu vùng với các phương tiện hiện đại, phương pháp quản lý kinh tế để hoàn thành nghiệp chung BHXH 4.5.2.7 Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát thực thu BHXH - Trên sở chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền giao, hàng năm Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra việc chấp hành sách BHXH các đơn vị sử dụng lao động theo kế hoạch kiểm tra giao Kết kiểm tra phát hiện nhiều doanh nghiệp có biểu hiện khơng chấp hành nghiêm chỉnh Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lao động tham gia BHXH không đủ số lao động doanh nghiệp, mức tham gia thấp so với mức tiền lương, tiền công thực tế người lao động hưởng, nhiều doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng kéo dài Sau kiểm tra kiến nghị thu hồi hàng trăm triệu đồng nộp vào quỹ BHXH, nhiều lao động hưởng quyền lợi BHXH Tuy nhiên, chức tra xừ phạt vi phạm hành lĩnh vực đóng BHXH, BHYT, BHTN Chính phủ giao cho ngành BHXH có hiệu lực từ 01/6/2016 khơng phân cấp cho BHXH cấp quận; Bảo hiểm xã hội Quận có chức kiểm tra mà khơng có chức tra nên khơng có thẩm quyền xử phạt các đơn vị vi phạm, dừng việc kiến nghị các đơn vị vi phạm để xử lý các hành vi vi phạm gửi thủ tục lên Liên đồn lao động Q̣n Ba Đình khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng BHXH Công tác kiểm tra sách BHXH có ý nghĩa vơ quan trọng, qua kiểm tra nắm bắt tình hình chấp hành luật pháp các đơn vị sử dụng lao động công tác BHXH; công tác phối kết hợp việc thực hiện giải các nghĩa vụ, quyền lợi cho người lao động BHXH; tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân tồn tại, vướng mắc Từ có những giải pháp, điều chỉnh sách phù hợp công tác quản lý BHXH nói chung, cơng tác quản lý thu BHXH nói riêng đảm bảo kịp thời, hiệu 92 - Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm; Tổ chức thực hiện xây dụng kế hoạch kiểm tra, chủ động phối hợp ban hành quy chế, chương trình, kế hoạch kiểm tra, tra liên ngành thực hiện sách BHXH cho người lao động các đơn vị sử dụng lao động Xử lý các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH hoặc các tổ chức cá nhân liên quan phải xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm, thậm chí tiến hành khởi kiện Tòa án - BHXH cấp tỉnh, cấp huyện chức nhiệm vụ chủ động lập kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện hiệu chương trình, kế hoạch cơng tác kiểm tra BHXH tỉnh có trách nhiệm tra phối hợp với tra nhà nước, tra sở LĐTB&XH tổ chức tra, kiểm tra báo cáo kết với quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 93 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN BHXH khẳng định vị trí quan trọng đời sống người lao động sách xã hội các quốc gia thực sự tương trợ cộng đồng, người khoẻ giúp người yếu, người trẻ giúp người già, người có thu nhập giúp người bị thu nhập, nhằm giảm bớt bất bình đẳng xã hội, bảo đảm sống vật chất tinh thần thành viên xã hội hướng tới mục tiêu cao sống tốt đẹp cộng đồng Cơng tác quản lý thu BHXH, bên cạnh mặt bản, còn bộc lộ số hạn chế, cần tiếp tục nghiên cứu mặt lý luận tổng kết thực tiễn để tìm giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH, nhằm đáp ứng yêu cầu công phát triển kinh tế - xã hội Đi với phát triển kinh tế lớn mạnh không ngừng hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt sách BHXH đổi mới; sách BHXH phát huy vai trò trụ cột hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định an ninh, xã hội, thực hiện mục tiêu ”Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công văn minh” Trên sở lý luận thu BHXH bắt buộc quản lý thu BHXH bắt buộc góp phần làm sáng tỏ nội dung vấn đề quản lý thu BHXH bắt buộc thời điểm hiện Ðánh giá phân tích thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH Quận Ba Đình cho thấy:Trong năm qua, mặc dù Bảo hiểm Xã hội quận Ba Đình đạt nhiều thành tích thực hiện cơng tác BHXH số đơn vị số lao động tham gia BHXH ngày tăng cao, số thu BHXH không ngừng lớn mạnh… Tuy nhiên, so với tiềm thực tế địa phương tỷ lệ đạt còn thấp; tỷ lệ lao động tham gia BHXH còn thấp so với số lao động thực có, còn tình trạng trốn tránh tham gia BHXH, đóng khơng đủ số người, mức đóng thấp, nợ đọng, trây ỳ kéo dài gây thất thu quỹ BHXH ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động nói riêng tình hình an ninh, trị, xã hội phát triển kinh tế địa phương nói chung 94 Để tăng cường quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH quận Ba Đình ḷn văn đưa các giải pháp hồn thiện quản lý thu BHXH bắt buộc sau: Đẩy mạnh cơng tác thơng tin, tuyền truyền thực hiện sách BHXH; Hồn thiện chế, sách BHXH; Tăng cường cải cách hành chính; Nâng cao chế tài xử phạt vi phạm; Phát huy vai trò hệ thống trị; Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát; Nâng cao ý thức trách nhiệm thái độ phục vụ nhân viên ngành Bảo hiểm xã hội BHXH q̣n Ba Đình ln ý thức tầm quan trọng công tác quản lý thu BHXH, đôn đốc cán nhân viên trọng đặc biệt đến công tác quản lý thu BHXH, đưa nhiều giải pháp quan trọng phát huy hiệu quản lý thu BHXH bắt buộc; Vì vậy BHXH quận Ba Đình đạt nhiều thành tích khả quan, ln hồn thành vượt mức kế hoạch thu giao qua năm, số thu năm sau cao năm trước, số người tham gia BHXH ngày mở rộng, nợ đọng giảm dần, góp phần ổn định tình hình an ninh trị trật tự an tồn xã hội Để các giải pháp thực hiện có kết quả, luận văn có kiến nghị cụ thể với các quan, ban ngành chức sau: 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với Bộ, ngành - Điều chỉnh, sửa đổi quy định tiền lương, tiền cơng đóng BHXH bắt buộc theo hướng mức thu BHXH tính tổng thu nhập hàng tháng người lao động bao gồm các khoản tiền lương phụ cấp thực lĩnh - Nâng mức xử phạt lĩnh vực BHXH dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành lên mức 500 triệu đồng Trên sở sửa đổi, bổ sung Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 Chính phủ theo hướng nâng mức xử phạt tiền hành vi khơng đóng, đóng khơng đầy đủ mức 20% số tiền nợ BHXH, tối đa mức 500 triệu đồng tăng mức tiền lãi phạt chưa đóng, chậm đóng BHXH lên gấp 03 lần lãi liên ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước đạo các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc việc trích tiền từ tài khoản doanh nghiệp nợ BHXH để đóng BHXH theo quy định Thơng tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTCBLĐTBXH-NHNN trích từ tài khoản tiền gửi người SDLĐ mở ngân hàng để nộp BHXH 95 - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đạo tổ chức Cơng đồn các cấp, đặc biệt Cơng đồn các đơn vị SDLĐ, tích cực bảo vệ quyền lợi người lao động, việc đóng BHXH bắt buộc cho người lao động - Bộ LĐTB&XH chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo nghiên cứu, đưa vào chương trình giảng dạy các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề mơn học sách BHXH NLĐ nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức, nhận thức quyền lợi tham gia BHXH trước họ làm việc thức 5.2.2 Đối với BHXH thành phố Hà Nội Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức chuyên trách, chuyên sâu lĩnh vực tra, kiểm tra, nhằm đảm bảo công tác tra BHXH đạt hiệu Thường xuyên tổ chức tập huấn, triển khai văn đạo ngành, có hình thức đào tạo lại nghiệp vụ cho nhân viên vào ngành, nâng cao nghiệp vụ công tác BHXH Tăng cường đội ngũ cán viên chức, giảm tải áp lực công việc cho các cán BHXH quận Ba Đình hiện cán phải đảm nhiệm từ hai đến ba cơng việc, dẫn tới tình trạng cơng việc giao còn tồn đọng, chưa giải kịp thời Các giải pháp đề luận văn nhằm tạo điều kiện cho người lao động, các quan tổ chức thực hiện đầy đủ quyền nghĩa vụ mình, thực hiện việc "Sống làm việc theo Hiến pháp Pháp luật" 5.2.3 Đối với UBND quận Ba Đình - Quan tâm, đạo các ngành LĐTB&XH, Tài chính, Liên đồn Lao động, Thanh tra Nhà nước phối hợp chặt chẽ với quan BHXH để thực hiện tốt sách BHXH địa bàn, tập trung vào phát triển đối tượng tham gia BHXH, giải nợ đọng nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động - Có chế khen thưởng cụ thể các đơn vị thực hiện tốt các chế độ, sách BHXH cho NLĐ nhằm động viên, khuyến khích người sử dụng LĐ NLĐ tích cực tham gia thực hiện tốt quyền nghĩa vụ BHXH - Thành lập Tổ Công tác liên ngành thực hiện công tác xử lý nợ đọng, chống thất thu BHXH số tỉnh, quận huyện thực hiện 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảo hiểm xã hội Quận Ba Đình (2016) Báo cáo tình hình thực hiện thu BHXH các năm từ 2014-2016 Bảo hiểm xã hội Quận Ba Đình (2016) Báo cáo Tổng kết công tác BHXH các Năm từ 2014-2016 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2003) Quyết định số 722/QĐ-BHXH ngày 26/5/2003 việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2008) Quyết định số 1333/QĐ-BHXH, ngày 21/2/2008, sửa đổi, bổ sung số điểm Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 quy định quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2015) Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT Bộ LĐ-TBXB (2007) Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn thực hiện số điều Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 Chính phủ hướng dẫn số điều Luật BHXH BHXH BB Bộ LĐ-TBXB (2015) Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 hướng dẫn thực hiện số điều Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 Chính phủ Chính phủ (1995) Nghị định 19-CP ngày 16/2/1995 việc thành lập BHXH Việt Nam sở thống các tổ chức BHXH hiện TW địa phương Chính phủ (2006) Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn số điều Luật bảo hiểm xã hội BHXH bắt buộc 10 Chính phủ (2015) Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 hướng dẫn số điều Luật bảo hiểm xã hội BHXH bắt buộc 11 Công ước 102 (1952) 12 Dương Xuân Triệu (2000) Cơ sở khoa học hồn thiện quy trình quản lý thu BHXH, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, BHXH Việt Nam 13 Dương Xuân Triệu (2003) Nghiên cứu, đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội Việt Nam 97 14 http://www.baohiemxahoi.gov.vn 15 http://www.vi.wikipedia.org 16 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BHXH 17 Ngơ Thị Minh Chi (2011) Công tác thu BHXH bắt buộc khối doanh nghiệp quốc doanh Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình; Thực trạng giải pháp 18 Nguyễn Dương (2010) Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thu BHXH Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 19 Nguyễn Thu Thủy (2010) Công tác thu BHXH BHXH quận Ba Đình; Thực trạng giải pháp 20 Nguyễn Văn Châu (1996) Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội hiện các biện pháp nâng cao hiệu công tác thu 21 Nguyễn Văn Định (2008) Giáo trình Kinh tế Bảo hiểm NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 22 Phạm Thị Phúc Lâm (2015) Nghiên cứu giải pháp quản lý chống thất thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội Luận văn thạc sĩ QTKD Học viện nông nghiệp Việt nam 23 Phòng LĐTB XH Quận Ba Đình (2013) Khảo sát, thống kê tình hình lao động địa bàn Quận Ba Đình 24 Phòng LĐTB XH Quận Ba Đình (2014) Khảo sát, thống kê tình hình lao động địa bàn Quận Ba Đình 25 Phòng LĐTB XH Quận Ba Đình (2015) Khảo sát, thống kê tình hình lao động địa bàn Quận Ba Đình 26 Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014) Luật bảo hiểm xã hội, Nxb Lao động-Xã hội, Hà Nội 27 Từ điển Bách khoa, trang 18 98 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT (Đối tượng: người lao động) Phần I: Thông tin cá nhân : - Họ tên người trả lời vấn - Điện thoại:……………………………Email:………………………… - Đơn vị công tác Phần II: Phần trả lời câu hỏi: Hãy đánh dấu ( x ) vào ô vuông bạn chọn Câu hỏi 1:Ông/ Bà đối tượng sau đây? Vui lòng đánh dấu (X) vào trống Là người lao động làm thuê có hợp đồng lao động từ tháng trở lên Là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an Là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân đội, công an nhân dân Là người lao động làm th có HĐLĐ tháng hoặc khơng có HĐLĐ Là người tự kinh doanh Đối tượng khác vui lòng ghi rõ Câu hỏi 2: Theo Ông/ Bà, Các yếu tố sau có ảnh hưởng đến quản lý thu BHXH bắt buộc Quận Ba Đình nay?Vui lòng khoanh tròn lựa chọn Khơng ảnh hưởng, ảnh hưởng , ảnh hưởng, khá ảnh hưởng, Ảnh hưởng lớn MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ TT Yếu tố (Từ không ảnh hưởng đến ảnh hưởng rất lớn) Hệ thống pháp luật bảo hiểm xã hội Sự phát triển hay suy thoái kinh tế Ý thức tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội đơn vị sử dụng lao động Sự hiểu biết nhận thức người lao động bảo hiểm xã hội 99 Lòng tin người dân cam kết bảo đảm quyền lợi họ Mức thu tỷ lệ thu BHXH Các yếu tố khác ( xin vui lòng nêu rõ)… Câu hỏi 3: Hiện Ơng/Bà có thức việc đóng BHXH hiểu biết BHXH hay khơng? Vui lòng đánh dấu (X) vào trống Đang tham gia đóng BHXH bắt buộc hiểu rõ BHXH Đang tham gia đóng BHXH tự nguyện hiểu rõ BHXH Đang tham gia đóng BHXH bắt bc hiểu BHXH Đang tham gia đóng BHXH tự nguyện hiểu BHXH Đang tham gia đóng BHXH bắt bc khơng hiểu BHXH Đang tham gia đóng BHXH tự ngụn khơng hiểu BHXH Khơng tham gia đóng BHXH hiểu rõ BHXH Khơng tham gia đóng BHXH hiểu BHXH Khơng tham gia đóng BHXH khơng hiểu BHXH 10.Khác Câu hỏi 4: Ông/Bà am hiểu BHXH tự nguyện mức độ sau đây? Không hiểu BHXH tự ngụn Có hiểu chút BHXH tự nguyện Có am hiểu BHXH tự nguyện không rõ Hiểu rõ BHXH tự nguyện Mức độ khác Hà Nội , ngày … tháng … năm 2017 Người vấn Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Tình hình thực sách lao động BHXH 100 Nhằm phục vụ cho nghiên cứu đề tài : " Quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội”, với mục đích tìm hiểu khó hành khăn, vướng mắc quá trình thực hiện sách BHXH, từ đưa giải pháp nhằm giúp đỡ, tháo gỡ cho người lao động, người sử dụng lao động quá trình thực thi sách BHXH, đảm bảo quyền, lợi ích nghĩa vụ các bên tham gia BHXH theo quy định Bộ Luật Lao động Luật BHXH Chúng tiến hành khảo sát số đối tượng địa bàn Quận Ba Đình, TP Hà Nội Rất mong nhận cộng tác tham gia ý kiến các đơn vị Chúng đảm bảo thông tin giữ bí mật dùng phục vụ tư vấn cho doanh nghiệp quá trình thực thi pháp luật lao động theo quy định I THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp: Ngày thành lập: Địa chỉ: Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp tư nhân Công ty cổ phần Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác Cơng ty hợp danh DN có vốn đầu tư nước Khác Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh: Sản xuất Thương mại Dịch vụ Khác Quy mô lao động theo phương án thành lập: người 101 II TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, BHXH A Tình hình sử dụng lao động Tổng số lao động làm việc tại đơn vị: người Tổng số lao động được ký HĐLĐ: người Trong đó: HĐLĐ 03 tháng: người HĐLĐ 03 tháng: người Tình hình đăng ký sử dụng lao động: Đã đăng ký Chưa đăng ký Đăng ký thang bảng lương Đã đăng ký Chưa đăng ký B Tình hình thực chế độ BHXH Tình hình tham gia BHXH: Đã tham gia Đang tham gia Chưa tham gia hiện không tham gia Thời điểm bắt đầu tham gia BHXH: Tháng năm Số lao động tham gia BHXH: người Lý chưa tham gia hoặc ngừng tham gia BHXH: Chưa quan Nhà nước tuyên truyền BHXH Thủ tục tham gia BHXH khó khăn, phức tạp Chế độ, sách BHXH còn bất hợp lý Tham gia BHXH làm giảm lợi nhuận đơn vị Thái độ phục vụ nhân viên ngành BHXH Mức phạt thấp, không bị phạt chậm nộp, chế tài chưa đủ mạnh Tỷ lệ đóng doanh nghiệp quá cao Khác Nắm bắt đơn vị về chế độ sau tham gia BHXH: 102 Hưu trí Trợ cấp ốm đau Trợ cấp tai nạn LĐ Trợ cấp thai sản Trợ cấp bệnh nghề nghiệp Trợ cấp lần Tất các chế độ Tử tuất Khơng biết Thái độ phục vụ nhân viên ngành BHXH: Ân cần, chu đáo Bình thường Thiếu thiện cảm Thời gian giải quyết chế độ BHXH so với quy định: Nhanh Bình thường Chậm Đánh giá về loại chế độ BHXH nay: Tốt Khá Trung bình Kém Tham gia BHXH có tạo được mơi trường cạnh tranh lành mạnh với doanh nghiệp ngành nghề không (các ́u tố khác nhau): Có Khơng 10 Đóng BHXH cho người lao động theo phương án sau đây: Tổng thu nhập Lương DN Mức lương tối thiểu chung Khác………….…………………… C Một số đề xuất quan chức Xây dựng các quy định chế độ, sách BHXH có tính lâu dài, ổn định; hạn chế thay đổi để thuận tiện quá trình thực hiện Đẩy mạnh CCHC, giảm bớt các bảng biểu, thủ tục hành Có chế tài xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; có sách khen thưởng, động viên khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các sách BHXH tạo cơng các đơn vị việc thực hiện các chế độ, sách BHXH Tăng cường cơng tác tun truyền, tập huấn các chế độ, sách BHXH Cung cấp kịp thời các thông tin liên quan 103 Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, dùng thẻ điện tử thay sổ BHXH, cung cấp phần mềm cho doanh nghiệp khai báo, đăng ký tham gia BHXH Định kỳ (tháng, quý) đến các doanh nghiệp hỗ trợ mặt nghiệp vụ giải các phát sinh, vướng mắc Ý kiến khác: …………………………………………………… Trân trọng cảm ơn quý doanh nghiệp tham gia ý kiến 104 ... xã hội Việt Nam ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế a Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc: Đơn vị tham... lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc Bảo hiểm xã hội Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội ” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thu. .. thiện quản lý thu BHXH bắt buộc Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội năm tới 1.3 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH Quận Ba Đình- TP Hà Nội 1.3.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội quận ba đình, thành phố hà nội, Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội quận ba đình, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay