Quản lý tài chính tại công ty TNHH MTV 76, tổng cục công nghiệp quốc phòng

91 45 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 14:29

PHẦN I. MỞ ĐẦU1.1 Tính cấp thiết của đề tàiTài chính DN là các phương thức huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính nhằm đạt tới những mục tiêu kinh doanh của DN. Quản lý tài chính tốt là nhân tố quan trọng, bảo đảm cho hoạt động SXKD của DN ngày càng mở rộng và hiệu quả. Vì lẽ đó, Quản lý tài chính là bài toán luôn được đặt ra cho tất cả các DN cho dù bối cảnh của DN đó như thế nào. Kinh nghiệm cho thấy bất cứ khi nào và ở đâu, quản lý bị buông lỏng cũng là tiền đề cho những bất cập và vô hiệu quả. Mặt khác, mục tiêu hoạt động của DN xét cho cùng là tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa giá trị DN. Do đó, quản lý tài chính cũng chính là góp phần thực hiện mục tiêu này.Công ty TNHH một thành viên 76 hoạt động trong lĩnh vực sản xuất những mặt hàng phục vụ cho quốc phòng và kinh tế, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Trong những năm qua Công ty đã từng bước khẳng định được tên tuổi của mình được Tập đoàn IKEA Thụy Điển công nhận là nhà cung cấp số 1 Châu Á, quy mô của Công ty ngày càng mở rộng, hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng. Bên cạnh những thành công bước đầu, trong quá trình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên 76 vẫn còn bộc lộ những tồn tại, bất cập trong hoạch định chiến lược tài chính, phương pháp quản lý, điều hành… dẫn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh chưa cao, tỷ suất sinh lời còn thấp, khả năng cạnh tranh trên thị trường hạn chế. Hơn lúc nào hết Công ty TNHH một thành viên 76 phải ý thức được rằng quản lý tài chính là một trong những yếu tố trọng tâm trong công tác quản lý.Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, việc nghiên cứu đề tài: “Quản lý tài chính tại Công ty TNHH MTV 76, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng” là cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.1.2. Mục tiêu nghiên cứu DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQP CNQP DN DNNN DNQĐ QLTC ROA ROE ROI SXKD TCDN TK TNDN TNHH MTV TCT TGĐ HĐQT SXKD CT : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Bộ Quốc phòng Cơng nghiệp Quốc phòng Doanh nghiệp Doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp quân đội Quản lý tài Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Suất sinh lời vốn đầu tư Sản xuất kinh doanh Tài doanh nghiệp Tài khoản Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn thành viên Tổng công ty Tổng giám đốc Hội đồng quản trị Sản xuất kinh doanh Công ty PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Tài DN phương thức huy động, phân bổ sử dụng nguồn lực tài nhằm đạt tới mục tiêu kinh doanh DN Quản lý tài tốt nhân tố quan trọng, bảo đảm cho hoạt động SXKD DN ngày mở rộng hiệu Vì lẽ đó, Quản lý tài tốn ln đặt cho tất DN cho dù bối cảnh DN Kinh nghiệm cho thấy đâu, quản lý bị buông lỏng tiền đề cho bất cập vô hiệu Mặt khác, mục tiêu hoạt động DN xét cho tối đa hóa lợi nhuận tối đa hóa giá trị DN Do đó, quản lý tài góp phần thực mục tiêu Cơng ty TNHH thành viên 76 hoạt động lĩnh vực sản xuất mặt hàng phục vụ cho quốc phòng kinh tế, cung cấp cho thị trường ngồi nước Trong năm qua Cơng ty bước khẳng định tên tuổi Tập đồn IKEA Thụy Điển cơng nhận nhà cung cấp số Châu Á, quy mô Công ty ngày mở rộng, hoạt động kinh doanh ngày đa dạng Bên cạnh thành công bước đầu, trình sản xuất kinh doanh, cơng tác quản lý tài Cơng ty TNHH thành viên 76 bộc lộ tồn tại, bất cập hoạch định chiến lược tài chính, phương pháp quản lý, điều hành… dẫn đến hiệu hoạt động kinh doanh chưa cao, tỷ suất sinh lời thấp, khả cạnh tranh thị trường hạn chế Hơn lúc hết Công ty TNHH thành viên 76 phải ý thức quản lý tài yếu tố trọng tâm công tác quản lý Trên sở lý luận thực tiễn, việc nghiên cứu đề tài: “Quản lý tài Cơng ty TNHH MTV 76, Tổng cục Cơng nghiệp Quốc phòng” cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung - Trên sở hệ thống hóa lý luận quản lý tài Cơng ty TNHH thành viên 76, phân tích thực trạng quản lý tài Công ty TNHH thành viên 76 nhằm đề xuất giải pháp quản lý tài Cơng ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản lý tài doanh nghiệp; - Đánh giá thực trạng phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tài Cơng ty TNHH MTV 76 giai đoạn 2014 - 2016; - Đề xuất giải pháp quản lý tài Cơng ty TNHH MTV 76 1.3 Yêu cầu đề tài Nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi sau liên quan đến quản lý tài Cơng ty TNHH MTV 76: Thực trạng quản lý tài Cơng ty TNHH MTV 76 thời gian qua diễn nào? Những kết đạt được, yếu nguyên nhân ảnh hưởng đến quản lý tài Công ty TNHH MTV 76 thời gian qua? Để quản lý tài đảm bảo kinh doanh phát triển bền vững Cơng ty TNHH MTV 76 cần phải làm thời gian tới? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến quản lý tài Công ty TNHH MTV 76,Tổng cục Công Nghiệp Quốc Phòng 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.1 Phạm vi không gian - Nghiên cứu thực Công ty TNHH MTV 76,Tổng cục Cơng Nghiệp Quốc Phòng 1.4.2.2 Phạm vi thời gian - Thời gian tiến hành nghiên cứu thu thập: từ tháng 5/2016 đến tháng 10/2017 - Các liệu, thông tin phục vụ cho nghiên cứu thu thập khoảng thời gian từ 2014 - 2016 - Các giải pháp đề xuất đến năm 2020 PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái quát tài doanh nghiệp 2.1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp DN chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh thị trường nhằm mục đích tăng giá trị chủ sở hữu DN DN chia thành DN tài DN phi tài DN tài DN kinh doanh lĩnh vực tiền tệ như: DN bảo hiểm, ngân hàng thương mại, cơng ty chứng khốn… DN phi tài tổ chức kinh doanh có nhiệm vụ sản xuất sản phẩm hàng hóa cung ứng dịch vụ Quy mô DN lớn, nhỏ không giống đặc điểm hoạt động DN đa dạng Song doanh nghiệp có điểm chung: muốn SXKD, cần phải có vốn Vốn phản ánh nguồn lực tài đầu tư vào SXKD Vấn đề DN làm để bảo đảm đủ vốn, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh.Tiếp đó, phải thực đầu tư vốn, phân bổ vốn cho hợp lý để đạt mục tiêu đề cách hiệu Quá trình huy động vốn, đầu tư vốn làm hình thành nên quỹ tiền tệ, phân phối sử dụng cho mục đích định.Q trình làm xuất dòng tiền tệ vào khỏi DN Từ thấy, TCDN quan hệ kinh tế biểu hình thức giá trị (quan hệ tiền tệ) phát sinh trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ nhằm phục vụ trình tái sản xuất DN góp phần tích lũy vốn cho Nhà nước Các quan hệ kinh tế TCDN bao gồm: - Quan hệ kinh tế DN với Nhà nước; - Quan hệ kinh tế DN với thị trường; - Quan hệ kinh tế nội DN Các quan hệ kinh tế biểu vận động tiền tệ thơng qua q trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ Vì vậy, thường xem quan hệ tiền tệ Những quan hệ phản ánh DN chủ thể kinh tế độc lập phận hệ thống tài Với phân tích trên, quan điểm đại cho rằng: Tài DN phương thức huy động, phân bổ sử dụng nguồn lực tài doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu kinh doanh DN 2.1.1.2 Chức tài doanh nghiệp Tài DN khâu quan trọng hệ thống tài gồm: TCDN, ngân sách Nhà nước, tài dân cư thị trường tài Vì vậy, TCDN mang đầy đủ chức tài nói chung, bao gồm: - Chức phân phối lợi nhuận: Quá trình phân phối lợi nhuận làm giảm lượng tiền DN mà đưa vào hoạt động kinh doanh có khả tạo lợi nhuận cao Chính sách phân phối lợi nhuận hợp lý có ý nghĩa quan trọng phát triển DN gia tăng giá trị DN Chính sách phân phối lợi nhuận tốt cân đối phần lãi đem chia, phần lãi không chia chênh lệch mức sinh lợi đầu tư với tỷ suất chiết khấu thị trường vấn đề nhiều đối tượng quan tâm ý Khi mức sinh lợi đầu tư lớn tỷ suất chiết khấu thị trường, dẫn đến việc chia lãi khơng có lợi việc giữ lại để đầu tư vào SXKD điều gia tăng tiềm tăng trưởng DN ngược lại - Chức giám đốc TCDN: nhờ vào việc kiểm tra đồng tiền thực trình vận động nguồn lực tài nhằm tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ DN theo mục tiêu xác định Đối tượng kiểm tra, kiểm sốt q trình vận động đồng vốn kinh doanh qua khâu khác trình kinh doanh.Chủ thể giám đốc chủ thể phân phối, để trình phân phối hợp lý, cần phải kiểm tra xem xét kỹ lưỡng vấn đề Kết giám đốc tài phát mặt chưa trình phân bổ sử dụng, từ đề xuất giải pháp điều chỉnh hoàn thiện hoạt động tài phục vụ tốt cho mục tiêu kinh doanh 2.1.1.3 Đặc điểm vai trò tài doanh nghiệp * Đặc điểm tài doanh nghiệp Tài DN khâu hệ thống tài khâu sở, nên có đặc điểm: Thứ nhất, gắn liền với trình hoạt động kinh doanh DN, có quan hệ tài đa dạng phát sinh quan hệ nộp, cấp DN với Nhà nước, quan hệ toán với chủ thể khác xã hội, với người lao động DN Thứ hai, vận động quỹ tiền tệ, vốn kinh doanh có nét riêng biệt, là: vận động vốn kinh doanh gắn liền với yếu tố vật tư lao động; phần tạo lập ban đầu chúng bổ sung từ kết kinh doanh; vận động vốn kinh doanh mục tiêu lợi nhuận tối đa hóa giá trị DN * Vai trò tài doanh nghiệp Trong hoạt động kinh doanh DN, TCDN có vai trò chủ yếu sau: Thứ nhất, huy động đảm bảo đầy đủ kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh DN Để thực mục tiêu kinh doanh, DN cần có vốn, TCDN trước hết phải xác định xác nhu cầu vốn thời kỳ.Trên sở tiến hành lựa chọn cơng cụ huy động vốn thích hợp với chi phí thấp Thứ hai, tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm có hiệu Đây phải coi điều kiện tồn phát triển DN TCDN có vai trò đánh giá lựa chọn phương án đầu tư; huy động tối đa số vốn có vào hoạt động kinh doanh, phân bổ hợp lý nguồn vốn, sử dụng biện pháp để tăng nhanh vòng quay vốn, nâng cao khả sinh lời vốn kinh doanh Thứ ba, đòn bẩy kích thích điều tiết kinh doanh Vai trò TCDN thể thông qua việc tạo sức mua hợp lý để thu hút vốn đầu tư, lao động, vật tư, đồng thời xác định giá bán hợp lý phát hành cổ phiếu, hàng hóa, dịch vụ thông qua hoạt động phân phối lợi nhuận để điều tiết hài hòa lợi ích chủ thể Thứ tư, giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh DN Thông qua tiêu tài thực mà nhà quản lý nhận thực trạng q trình kinh doanh, từ đánh giá khái quát kiểm soát điều chỉnh hoạt động kinh doanh hướng theo mục tiêu đặt 2.1.2 Quản lý tài doanh nghiệp 2.1.2.1 Khái niệm quản lý tài doanh nghiệp Nói chung, quản lý q trình phức tạp, xem xét nhiều góc độ khác nhau: - Cơng tác quản lý DN trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát hoạt động thành viên, phận DN nhằm huy động nguồn lực để đạt mục tiêu đề - Theo quan điểm hệ thống quản lý, quản lý việc thực hành hoạt động tổ chức cách có ý thức liên tục Quản lý DN tồn hệ thống bao gồm khâu, phần phận có liên hệ mật thiết với Quản lý diễn nhiều lĩnh vực hoạt động lại chất quản lý quản lý thời gian quản lý quan hệ người Thực chất trình quản lý cách tiến hành cơng việc cách có hệ thống Do vậy, coi quản lý trình, người ta muốn nhấn mạnh tất nhà quản lý với đầy đủ khiếu kỹ làm việc họ sử dụng hệ thống hoạt động có mối liên hệ tác động qua lại với nhằm đạt mục tiêu đặt Nói cách khác, trình quản lý tổng thể hoạt động phương pháp hành động mang tính hệ thống diễn thời gian định, theo quy trình cụ thể để quản lý hoạt động DN Người làm công tác quản lý tài DN có trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát báo cáo tất hoạt động tài DN q trình kinh doanh Như vậy, người làm công tác quản lý tài phải có hiểu biết, kỹ thực hành định quản lý hoạt động tài Quản lý tài chính, chủ yếu phải nắm số lượng lưu chuyển tiền kinh doanh DN (thu – chi) Lập kế hoạch tài lập kế hoạch kinh doanh phương diện tài chính, xác định mục tiêu tài cần đạt tương lai Từ lý luận trên, theo tác giả: Quản lý tài DN tập hợp chế, cơng cụ, hình thức phương pháp nhằm hướng hoạt động tài thực theo mục tiêu DN thời kỳ định 2.12.2 Mục tiêu quản lý tài doanh nghiệp Khi tiến hành hoạt động TCDN phải xác định mục tiêu cần đạt gì? Trong điều kiện, bối cảnh khác nhau, mục tiêu khác nhau, song mục tiêu Quản lý TCDN nhằm: - Tối đa hóa lợi nhuận Đây mục tiêu hợp lý tất yếu định đến tồn phát triển DN Mục tiêu phù hợp với yêu cầu nguyên tắc hạch tốn kinh doanh: lấy thu bù chi có lãi Vì vậy, mục tiêu đạt DN tăng cường lực, cải tiến kỹ thuật, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm… Tuy nhiên, mục tiêu có mặt trái: + Có thể dẫn đến tình trạng lãi giả, lỗ thật phân bổ sai chi phí + Khơng trọng tới chiến lược phát triển lâu dài DN mà quan tâm tới lợi nhuận trước mắt + Chỉ quan tâm tới lợi nhuận mà không quan tâm tới doanh thu thực hiện, gây tình trạng thiếu tiền mặt, từ làm cho sản xuất khơng vận hành liên tục, chí phá sản + Vì lợi nhuận, DN vi phạm pháp luật Nhà nước… - Tối đa hóa giá trị DN Chuẩn mực để đánh giá hiệu hoạt động DN nhìn nhận góc độ mới: tối đa hóa giá trị tài sản cho chủ sở hữu Hướng tới mục tiêu này, DN phải áp dụng chiến lược tài để khơng ngừng tăng nhanh tài sản DN làm cho tổng giá trị DN đạt mức tối đa Mục tiêu đặc biệt phù hợp với công ty cổ phần việc xác định mục tiêu thể rõ lợi ích bật sau: + Vẫn phát huy ưu điểm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mà không mắc phải nhược điểm mục tiêu + DN trọng đến việc quản lý vốn Không trọng đến lợi nhuận mà quan tâm đến lưu lượng vốn DN + Bảo vệ tối đa cho nhà đầu tư vào DN, có lợi cho phát triển lâu dài DN + DN phải quan tâm đến chiến lược phát triển lâu dài 2.1.2.3 Nội dung quản lý tài doanh nghiệp Hoạt động TCDN có vai trò quan trọng đặc biệt, chi phối tất khâu trình kinh doanh DN Hoạt động quản lý TCDN bao gồm nội dung chủ yếu sau: * Xây dựng kế hoạch tài doanh nghiệp Để xây dựng kế hoạch năm tài DN phải tổng kết đánh giá kết thực nhiệm vụ năm tài thực hiện, xác định thuận lợi, khó khăn, biện pháp thực nhiệm vụ năm kế hoạch để xây dựng kế hoạch sát với thực tế đảm bảo tính khả thi Kế hoạch tài doanh nghiệp gồm nội dung sau: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cho năm tài phải dựa tiêu nhu cầu đơn đặt hàng, cương lĩnh mặt hàng khách hàng xác định cách tin cậy để lập kế hoạch giá trị sản xuất doanh thu - Dự báo biến động giá vật tư, nguyên nhiên liệu thị trường nước giới, yếu tố chi phí tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, CĐ chi phí khác để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho sản phẩm, xác định tương đối xác yếu tố chi phí SXKD để đưa kế hoạch lợi nhuận đạt cho năm tài Đồng thời xây dựng nhu cầu vật tư, quỹ tiền lương, khoản thu nộp ngân sách - Lập kế hoạch thu nộp ngân sách, dự toán chi khoản ngân sách cấp năm kế hoạch đảm bảo sát thực tế với nội dung, nhiệm vụ, đối tượng, dự án, định mức kinh tế Nhà nước ban hành * Quản lý hoạt động tài doanh nghiệp Để tiến hành hoạt động kinh doanh cần phải có vốn, điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa định tới bước trình kinh doanh * Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tài Kiểm tra, giám sát hoạt động quan trọng thiếu cơng tác quản lý tài Kiểm tra tài kiểm tra tiền gắn với trình vận động dòng tiền qua khâu khác q trình kinh doanh, nhằm xem xét tính đắn, hợp lý, hợp pháp khoản chi, tính tiết kiệm hiệu việc sử dụng chúng Việc tổ chức kiểm tra tài cách hiệu bảo đảm cho người quản lý công ty nắm xác, tồn diện tình hình tài để điều hành kiểm sốt hoạt động kinh doanh Đồng thời phát kịp thời tồn kinh doanh để nhanh chóng đưa định điều chỉnh hoạt động phù hợp với diễn biến thị trường, phát khai thác triệt để tiềm cơng ty, góp phần thực mục tiêu tối đa hóa giá trị cơng ty Muốn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phải làm tốt biện pháp sau: - Làm cho người, phận cơng ty có nhận thức đắn vị trí vai trò cơng tác kiểm tra, kiểm soát, đồng thời hiểu nguyên tắc kiểm tra tài chính, quy định, điều lệ, chế độ quản lý tài Phát huy vai trò, tính gương mẫu đội ngũ cán lãnh đạo, huy - Kiện toàn quản lý hoạt động Kiểm sốt viên cơng ty Cần bảo đảm tính độc lập tương đối Kiểm soát viên hoạt động kinh doanh phân phối lợi nhuận - Công tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành cách thường xuyên, liên tục, toàn diện trình lập, thực sau thực kế hoạch tài Trong có kiểm tra trọng điểm hoạt động kinh doanh chính, hoạt động sử dụng nhiều vốn phức tạp, kiểm tra chứng từ, sổ sách thực tế - Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật chi tiết, cụ thể cho hoạt động thời gian, không gian, công nghệ khác Đồng định mức cho sản phẩm kinh tế sản phẩm quốc phòng - Dự kiến biện pháp điều chỉnh định tài phù hợp cho phương án kiểm tra * Nâng cao chất lượng phân tích tài doanh nghiệp Kết phân tích tài tốt sở quan trọng để nhà quản lý tài nhận thức chất hoạt động, đồng thời dự đoán xu hướng vận động tượng tương lai, mà dự đốn tảng lực Muốn nâng cao chất lượng phân tích tài cần phải: - Nâng cao chất lượng nguồn thơng tin cho phân tích Để tiến hành phân tích TCDN, nhà phân tích phải sử dụng nhiều tài liệu khác nhau, chủ yếu báo cáo tài Báo cáo tài hữu ích với quản lý DN nguồn thơng tin chủ yếu người ngồi DN Báo cáo TCDN phận báo cáo kế tốn, phản ánh hệ thống thơng tin xử lý hệ thống kế tốn tài chính, nhằm cung cấp thơng tin kinh tế - tài có ích cho đối tượng sử dụng Báo cáo tài DN loại báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn tình hình kết hoạt động DN thời kỳ định, thể thông qua hệ thống tiêu có mối liên hệ với nhà nước quy định thống mang tính bắt buộc Nó cung cấp cho người sử dụng thấy tranh tồn cảnh tình hình hoạt động DN Bản chất báo cáo tài phản ánh kết hợp kiện xảy khứ với nguyên tắc chuẩn mực kế toán thừa nhận đánh giá cá nhân, nhằm chủ yếu cung cấp thơng tin tài hữu dụng cho đối tượng sử dụng bên ngồi DN Một mặt thơng tin trình bày báo cáo tài chủ yếu chịu chi phối đánh giá ngườii lập báo cáo tài chính, mặt khác có tách biệt sở hữu khả nãng kiểm sốt ngýời cung cấp vốn cho DN, báo cáo tài phải bảo đảm độ tin cậy định Chất lượng phân tích tài phụ thuộc nhiều vào chất lượng báo cáo tài Qua nghiên cứu tình hình cơng tác kế tốn, tài cơng ty TNHH MTV 76, để nâng cao chất lượng báo cáo tài chính, DN cần làm tốt số việc sau: + Có quan điểm, nhận thức đắn, khách quan chất lượng báo cáo tài chính, giáo dục cho cán nhân viên làm nghiệp vụ kế tốn tài tinh thần trách nhiệm, tiêu chuẩn nghề nghiệp + Tuân thủ nghiêm chỉnh quy định Quản lýtài chính, quy định, chuẩn mực hệ thống kế toán hành, phản ánh trung thực, kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tránh tình trạng phản ánh chậm, sai dẫn đến việc kiểm tra, đối chiếu thời gian công sức làm giảm độ tin cậy báo cáo tài Cần có chế kiểm tra, kiểm soát nội DN + Do hệ thống kế tốn DN thực bán thủ công nên tốc độ xử lý công việc chậm, thiếu xác, khó khăn cho việc kiểm sốt quan lực Vì vậy, DN cần nhanh chóng xúc tiến việc ứng dụng hạch tốn hệ thống máy tính nối mạng sử dụng phần mềm kế toán thống với DN khác Tổng cục CNQP + Ngoài cần thiết phải thiết lập kênh thông tin trực tuyến thơng suốt từ Bộ Quốc phòng (đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước) đến Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (cơ quan chủ quản) DN, thơng tin đến khách hàng, nhà cung cấp vật tư, vật liệu (tránh tình trạng độc quyền, ép giá), thơng tin thị trường đầu DN toàn quân - Vận dụng linh hoạt phương pháp tiêu phân tích tài đại Các hoạt động kinh tế - tài DN diễn phức tạp, bao gồm nhiều trình, với biểu khác Xu hướng vận động hoạt động tuân theo quy luật khác nhau, có đơi đối lập Vì vậy, để có nhận thức đắn chất tượng, đòi hỏi phân tích tài phải sâu vào khía cạnh khác tượng, xác định rõ nhân tố ảnh hưởng đến vận động tượng nhằm đề giải pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp với điều kiện thị trường Tuy nhiên, phương pháp phân tích làm rõ nội dung định, phân tích cần có kết hợp phương pháp, đặc biệt vận dụng phương pháp phân tích tài đại Qua nghiên cứu, đánh giá thực trạng chất lượng số nội dung phân tích tài cơng ty TNHH MTV 76, để khắc phục thiếu sót, tồn tại, DN cần thực tốt số điểm sau: + Căn vào nhu cầu thông tin cho hoạt động quản lý để xác định xác mục đích phân tích tài Bởi việc xác định mục đích sở quan trọng để lựa chọn phương pháp phân tích Ví dụ: mục tiêu quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, nhu cầu lượng thông tin phải bao gồm: biến động vốn lưu động, nhân tố ảnh hưởng đến biến động đó, làm để tác động tác động vào khâu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Như vậy, ta hình dung phải sử dụng phương pháp phân tích như: so sánh, phân tích nhân tố, phân tích qua hệ số Mặt khác, nhóm phương pháp lại có nhiều phương pháp cụ thể, phải chọn phương pháp phù hợp với đặc điểm tượng nhằm phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm phương pháp + Phải liên tục cập nhật kiến thức, tri thức phương pháp phân tích tài đại, vận dụng sáng tạo, có hiệu phân tích TCDN Phải sử dụng có hiệu trợ giúp phương tiện xử lý thông tin đại, khai thác tối đa tính phần mềm phục vụ q trình phân tích tài DN Ngày với phát triển khoa học cơng nghệ, cơng nghệ thơng tin có bước phát triển đột phá, tạo diện mạo cho việc xử lý thơng tin Các phân tích TCDN khơng đứng ngồi lợi ích Trước hết, việc sử dụng hệ thống máy tính nối mạng, sử dụng phần mềm kế tốn Quản lýtài thống nhất, giúp cho việc phản ánh, hạch toán, cung cấp số liệu xác, kịp thời, đầy đủ minh bạch cho phân tích tài chính, đẩy nhanh tốc độ xử lý thông tin - Tổ chức tốt công tác phân tích tài DN Tổ chức phân tích TCDN vận dụng tổng hợp phương pháp phân tích để đánh giá kết quả, rõ sai lầm tìm biện pháp sửa chữa thiếu sót hoạt động kinh doanh Đây yêu cầu có ý nghĩa thực tiễn nhà quản lý DN Một nhà Quản lýcầu thị thảo chương trình chung chung, trái lại họ phải nghiên cứu cẩn thận thực trạng, rõ tồn biện pháp để khắc phục Mọi việc nghiên cứu chung chung, đại khái dẫn đến thất bại, vậy, để tiến hành tổ chức tốt, có hiệu cơng tác phân tích tài chính, DN cần làm tốt việc sau: + Tổ chức hợp lý lực lượng cán phương tiện thực phân tích tài Trong điều kiện nay, DN chưa có phận làm chức phân tích tài cách chun nghiệp, cần phải có phối hợp nhịp nhàng phận, có phân cơng rõ ràng trách nhiệm phận, cá nhân, phòng Tài chính- kế tốn DN đóng vai trò trung tâm, làm tham mưu cho lãnh đạo huy công ty phân tích tài Các phận thơng tin kinh tế nghiệp vụ có trách nhiệm thơng tin nhanh tiêu tiến độ, chất lượng công việc hàng ngày từ phân xưởng, phận + DN cần xây dựng quy trình phân tích tài cụ thể, có hướng dẫn chi tiết rõ ràng Nhất thiết phải thành lập tổ trung tâm kiêm nhiệm phân tích tài chính, giúp lãnh đạo DN tổ chức phân tích + Thực tốt quy trình tổ chức phân tích, từ việc xác định đắn mục đích phân tích cần rõ nội dung, phạm vi thời gian cách thức tổ chức phân tích Tiến hành sưu tầm đủ tài liệu hệ thống tài liệu phải bảo đảm chất lượng với độ tin cậy cao Trên sở xác định, tính tốn tiêu tài phương pháp phân tích phù hợp Báo cáo tài phải đánh giá điểm mạnh, yếu, xác định rõ nguyên nhân đề xuất giải pháp hợp lý Các báo cáo phân tích phải có đóng góp ý kiến của thành viên tham gia phân tích, cần tranh thủ ý kiến chuyên gia để phát huy trí tuệ tập thể nhằm hồn thiện báo cáo phân tích TCDN 4.2.2.3 Nhóm giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp Tái cấu trúc DN hiểu việc thiết lập lại trạng thái cân nội DN nhằm trì tính ổn định tạo sở cho DN phát triển điều kiện, hoàn cảnh thay đổi Tái cấu trúc DN, bao gồm hoạt động như: điều chỉnh cấu hoạt động, cấu sản xuất, cấu tổ chức máy, cấu thể chế cấu nguồn lực Tuy nhiên, trước mắt công ty TNHH MTV 76 cần tập trung vào: * Cải tổ máy lực, xếp lại số phận Quản lýtài phụ thuộc nhiều vào cấu tổ chức máy, tinh gọn, hợp lý phận Việc kiện toàn tổ chức cơng việc quan trọng, chí nhạy cảm, nên phải thường xuyên quan tâm đạo thực cách liệt mang lại kết Trước mắt cần: - Tiêu chuẩn hóa bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài (hoặc phó giám đốc phụ trách tài chính), phân cơng trách nhiệm, quyền hạn, phân cấp quản lý rõ ràng, hợp lý - Rà soát, nghiêm túc đánh giá hiệu phận, xây dựng mô tả công việc cho hoạt động để có biện pháp tuyển dụng phân công lao động hợp lý, người, việc, nâng cao suất lao động - Nên loại bỏ số hoạt động kinh doanh ngành dịch vụ thương mại nhỏ lẻ, không hiệu Từ đó, tập trung chuyên sâu vào hoạt động sản xuất sản phẩm quốc phòng kinh tế, sản phẩm phục vụ dân sinh nước * Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hố doanh nghiệp Hiện mơ hình cơng ty TNHH MTV bước đệm cho giải pháp đồng triệt để để tái cấu trúc DNNN, thay đổi tính chất sở hữu DN mơ hình cơng ty cổ phần lựa chọn Cổ phần hóa thực với nhiều hình thức khác Hình thức bán phần vốn Nhà nước có DN hình thức áp dụng phổ biến Ngồi có hình thức bán tồn phần vốn Nhà nước hình thức giữ nguyên vốn Nhà nước phát hành thêm cổ phiếu Qua cổ phần hóa, khơng vốn Nhà nước DN đánh giá lại xác BQP thu phần vốn để thực mục tiêu đầu tư khác, mà điều quan trọng huy động thêm vốn người lao động DN, thể nhân pháp nhân DN để đầu tư, đổi công nghệ, mở rộng SXKD Sự hình thành phát triển thị trường chứng khốn gắn liền với DN cổ phần hóa: mặt, thị trường chứng khoán dần trở thành trợ lực hữu hiệu cho việc cổ phần hóa; mặt khác, hình thành cơng ty cổ phần góp phần tạo thêm hàng hóa cho thị trường chứng khoán Hơn nữa, việc tham gia thị trường chứng khốn buộc cơng ty phải cơng khai, minh bạch tình hình tài kết SXKD, từ cơng tác quản lý tài nề nếp hơn, hiệu hơn, tăng cường giám sát xã hội với DN Qua cổ phần hóa, chế quản lý đổi mới, hiệu kinh doanh nâng cao Chủ sở hữu vốn tài sản công ty xác định cụ thể Cơ chế chủ quản xóa bỏ, quyền chủ động tính tự chịu trách nhiệm nâng cao, chế hoạt động linh hoạt thích ứng với điều kiện thị trường Cơng tác quản lý tài có nhiều đổi mới, quan tâm nhiều đến tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu kinh doanh Tuy nhiên, lúc muốn cổ phần hóa DN mình, cần ý số biện pháp: - Tạo đồng thuận nhận thức sở làm rõ vai trò DNNN vị trí cổ phần hóa đổi DNNN Hiện nay, khơng Cơng ty TNHH MTV 76 mà nhiều DNQĐ chí đội ngũ nhà quản lý cấp Bộ băn khoăn việc đẩy nhanh q trình cổ phẩn hóa dẫn đến suy yếu kinh tế Nhà nước ảnh hưởng tiêu cực đến phát huy vai trò kinh tế nhà nước cấu kinh tế nhiều thành phần Đặc biệt, tính đặc thù DNQĐ nên băn khoăn khả đáp ứng yêu cầu có tình phức tạp xảy Một phận không nhỏ người lao động chưa thật hiểu biết đầy đủ công ty cổ phần cổ phần hóa DNNN - Hồn thiện bổ sung quy định pháp lý liên quan đến cổ phần hóa DNNN Về chế sách vướng mắc chưa hoàn toàn tháo dỡ tồn đọng tài DNNN, chế độ ưu đãi người lao động, tính tốn giá trị quyền sử dụng đất… Vì vậy, phương thức thị trường cần áp dụng, theo đó: + Đối với loại tài sản vật cần phân loại loại bỏ (trả lại cho Bộ Quốc phòng) tài sản không phù hợp với phương án kinh doanh công ty cổ phần + Các khoản công nợ cần phân loại để xác định có lý, có tình khoản công ty cổ phần tương lai phải kế thừa khoản chuyển giao lại cho Bộ Quốc phòng + Thực đấu giá cơng khai giá trị DN theo hình thức thích hợp phân loại, chia nhỏ tài sản, tổ chức định giá sử dụng chuyên gia (nếu cần) Giá trị quyền sử dụng đất thực theo quy định luật đất đai + Việc xác định ưu đãi dành cho người lao động chế độ khác với người lao động cứng nhắc theo phương thức thị trường - DN cần có kế hoạch cụ thể, xây dựng phương án chi tiết, lộ trình rõ ràng, lựa chọn thời điểm thích hợp cho việc cổ phần hóa DN 4.2.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng bảo đảm, quản lý sử dụng nguồn lực tài * Bảo đảm vốn kinh doanh Từ thực trạng tình hình bảo đảm vốn cơng ty TNHH MTV 76 cho thấy sách sử dụng nợ mạo hiểm tỷ trọng khoản nợ ngắn hạn cao có xu hướng tăng Trong đó, đặc điểm sản xuất sản xuất sản phẩm xuất mơ hình nghi trang chiến tranh công nghệ cao, chu kỳ sản xuất kéo dài, chịu ảnh hưởng biến động tỷ giá ngoại tệ, vậy, việc sử dụng vốn ngắn hạn nguồn chủ yếu để tài trợ cho sản xuất biện pháp trước mắt, lâu dài, cơng ty cần ý số biện pháp sau: - Căn kế hoạch nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng, hợp đồng có, đồng thời dự báo tình hình thị trường, từ xác định nhu cầu vốn kỳ thời điểm cụ thể để xây dựng phương án huy động phù hợp, hiệu - Khai thác triệt để nguồn lực tài từ bên (các quỹ, khoản chưa đến kỳ toán…) để tài trợ cho hoạt động ngắn hạn Đây coi biện pháp có chi phí tài thấp (hoặc khơng có) Bên cạnh phải tăng vòng quay tài sản nhằm tạo lượng vốn tiết kiệm tương đối, đồng thời tăng cường kiểm soát khoản phải thu nhằm giảm khả bị chiếm dụng vốn khoản nợ xấu, tránh để vốn - Đa dạng hóa nguồn tài trợ từ bên thời hạn sử dụng nợ Trước hết nguồn từ ngân hàng, bên cạnh đó, cần xúc tiến biện pháp tín dụng khác phát hành trái phiếu, hình thức ghi nợ… Mặc dù, việc chiếm dụng vốn thông qua mua chịu nguyên vật liệu không cho kênh huy động vốn hợp pháp, chừng mực định phải xem xét tính đến - Xây dựng mối quan hệ đối tác tốt để tiến hành hoạt động liên doanh, liên kết hoạt động sản xuất, vừa kênh huy động vốn tốt, đồng thời tận dụng kinh nghiệm quản lý nói chung quản lý tài nói riêng - Tiếp tục bám nắm tận dụng nguồn vốn ứng trước cho sản xuất sản phẩm quốc phòng để hồn thành nhiệm vụ trọng tâm Bộ Quốc phòng giao Mặt khác, nguồn đáng kể bổ sung cho nguồn vốn công ty với chi phí tài tối thiểu, ngồi có nguồn từ đầu kỳ, tạo nguồn lợi sử dụng cách đánh giá giá trị tiền tệ theo thời gian * Quản lý sử dụng vốn Muốn sử dụng vốn có hiệu quả, cơng tác quản lý tài cần làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai kết thúc chu kỳ vận động nguồn lực tài chính, cụ thể là: - Tiến hành xây dựng dự toán ngân sách hợp lý, sát tình hình hoạt động phận, khoản chi phí sản xuất phải xác định gắn liền với hoạt động quản lý theo nội dung chi phí - Phối hợp phòng kỹ thuật rà sốt, điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý, đồng thời so sánh DN ngành việc xây dựng định mức Bên cạnh đó, q trình lực, sử dụng tài sản cần hướng dẫn, phân cấp Quản lýrõ ràng để xác định rõ trách nhiệm cá nhân - Tiến hành đánh giá hiệu việc sử dụng vốn hai tiêu giá trị vật để đánh giá thực chất, đồng thời làm giảm bớt tượng tiêu cực… - Giáo dục người lao động việc tiết kiệm nguyên vật liệu sản xuất, đồng thời có chế thưởng, phạt nghiêm minh cho hoạt động, sáng kiến làm lãng phí thất thốt… Tiến hành chia nhỏ công việc, phân công lao động hợp lý sử dụng chế khốn gọn - Tìm kiếm thị trường, đặt hàng với số DN có uy tín nước để cung cấp số loại linh kiện, vật tư nguyên liệu thay cho việc nhập khẩu, nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm - Thường xuyên theo dõi, đôn đốc hoạt động tốn, tránh nợ kéo dài, có biện pháp cụ thể xử lý khoản nợ xấu Trên số nhóm giải pháp cho khả thi, cần thiết với Công ty TNHH MTV 76 thời gian tới Trong nhóm giải pháp có biện pháp thực cụ thể, hy vọng giúp quản lý tài Cơng ty nâng lên, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh, tạo lợi cạnh tranh PHẦN V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Quản lý tài nội dung quan trọng hoạt động Quản lý DN, kết tài tranh tồn cảnh, rõ nét tình hình kinh doanh DN Quản lý tài có đóng góp khơng nhỏ vào nâng cao hiệu kinh doanh, tạo lợi cạnh tranh tốt kinh tế thị trường Vấn đề bàn đến nhiều, song tính thời ngun giá trị, mặt khác thời điểm khác nhau, tình khác nhau, DN khác khau… phương pháp để quản lý khác nhau, hay nói cách khác quản lý tài vừa khoa học, vừa nghệ thuật Việc nghiên cứu đề tài “Quản lý tài cơng ty TNHH MTV 76, Tổng cục Cơng nghiệp Quốc phòng” đạt kết sau: - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận TCDN, quản lý TCDN, quản lý TCDN Trong đó, luận văn mạnh dạn đưa quan niệm cá nhân quản lý quản lý TCDN Luận văn xác định rõ nhân tố ảnh hưởng, nội dung tiêu chí đánh giá quản lý TCDN - Là người trực tiếp lực, theo dõi hoạt động tài cơng ty, qua nghiên cứu khảo sát, đánh giá cách toàn diện, với phương pháp phù hợp nguồn số liệu phong phú, luận văn cho thấy thực trạng quản lý tài với tồn - Trên sở luận văn đề xuất hệ thống giải pháp khả thi nhằm quản lý tài Cơng ty TNHH MTV 76 Những nhóm giải pháp khơng mới, song lại cần thiết hữu dụng công ty thời điểm Quản lý tài lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, phương pháp áp dụng DN khác lại cho kết khác nhau, bên cạnh cách đánh giá quản lý có khía cạnh khơng định lượng Tính phức tạp hoạt động thể lý luận thực tiễn, vậy, kết nghiên cứu luận văn đóng góp nhỏ cho phát triển khoa học tài chính, song trình độ hạn chế, chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả luận văn mong muốn nhận nhiều góp ý kiến nhà khoa học để luận văn ngày hồn thiện 5.2 Kiến nghị Để giúp cơng tác quản lý tài cơng ty TNHH MTV 76 có chất lượng cao, tơi xin kiến nghị sau: * Với Bộ Quốc phòng: - Xem xét, phê duyệt điều chỉnh hỗ trợ vốn điều lệ cho DN - Giao nhiệm vụ sản xuất mặt hàng quốc phòng nhóm I cho cơng ty để phát huy hết khả dự án đầu tư tránh lãng phí máy móc thiết bị cơng nghệ - Định hướng phát triển cho công ty thời kỳ hoàn thiện chế Quản lý tài DNQP theo lộ trình chung * Với Tổng cục CNQP: - Quan tâm, tư vấn, giới thiệu với đối tác nước sản phẩm dịch vụ để phát huy lợi công ty - Tiến hành rà soát DN Tổng cục, xây dựng lộ trình tái cấu trúc DN, đổi DN… theo tinh thần nghị Trung ương khóa XI./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài cơng ty TNHH MTV 76 giai đoạn 2014 - 2016 Các văn pháp quy Quản lý tài Nhà nước, Bộ Tài chính, Cục Tài – Bộ Quốc phòng Tổng cục CNQP Nguyễn Văn Chọn (1999), Quản lý Nhà nước kinh tế quản trị kinh doanh xây dựng, Nxb Xây dựng – Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân (2010), Tài liệu Quản lý chiến lược - Viện Quản trị kinh doanh, Nxb Tài – Hà Nội Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh (2006), Nxb Giáo dục – Hà Nội Giáo trình Phân tích tài DN (2009), Nxb Tài - Hà Nội Giáo trình Quản trị chất lượng (2009), Nxb Thống kê – Hà Nội Giáo trình Quản trị kinh doanh (2010), Nxb Thống kê – Hà Nội Giáo trình Quản trị Tài (2008), Nxb Thống kê – Hà Nội 10 Giáo trình Tài DN(2010), Nxb Tài – Hà Nội 11 Giáo trình Tài – Tiền tệ(2011), Nxb Tài – Hà Nội 12 Nguyễn Đăng Hạc (1998), Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh DN xây dựng, Nxb Xây dựng – Hà Nội 13 Kinh tế Quản lýmôi trường (2004), Nxb Giáo dục – Hà Nội 14 Quốc hội Việt Nam (2005), Luật DN 15 Quản lý tính sáng tạo đổi (2009), Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh – Tp Hồ Chí Minh 16 Viện Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Quốc dân (2010), Tài liệu Kinh doanh lực, Nxb Tài – Hà Nội 17 Tài dành cho người Quản lý(2009), Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh ... thức quản lý tài yếu tố trọng tâm công tác quản lý Trên sở lý luận thực tiễn, việc nghiên cứu đề tài: Quản lý tài Cơng ty TNHH MTV 76, Tổng cục Cơng nghiệp Quốc phòng cần thiết, có ý nghĩa lý. .. đề lý luận thực tiễn liên quan đến quản lý tài Cơng ty TNHH MTV 76 ,Tổng cục Cơng Nghiệp Quốc Phòng 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.1 Phạm vi không gian - Nghiên cứu thực Công ty TNHH MTV 76 ,Tổng. .. pháp quản lý tài Công ty TNHH MTV 76 1.3 Yêu cầu đề tài Nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi sau liên quan đến quản lý tài Công ty TNHH MTV 76: Thực trạng quản lý tài Cơng ty TNHH MTV 76 thời gian qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tài chính tại công ty TNHH MTV 76, tổng cục công nghiệp quốc phòng, Quản lý tài chính tại công ty TNHH MTV 76, tổng cục công nghiệp quốc phòng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay