Tăng cường tự chủ tài chính tại trung tâm y tế huyện bình giang tỉnh hải dương

58 11 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 14:12

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. Tính cấp thiết của đề tàiSức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Con người là một nhân tố quan trọng nhất quyết định trực tiếp đến sự phát triển của xã hội, của đất nước. Vì vậy muốn có một xã hội phát triển đòi hỏi chúng ta phải phát triển nguồn nhân lực trong đó có việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Do đó hoạt động y tế hoạt động chăm sóc sức khỏe cho con người là hoạt động rất quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Ở nước ta, Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm và chú trọng phát triển ngành y tế và việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, gắn các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với các mục tiêu phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành y tế phấn đấu đảm bảo công bằng, nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho mọi tầng lớp nhân dân. Với chức năng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, ngành y tế giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hoạt động y tế chỉ duy trì được khi có một cơ chế tài chính hợp lý.Trước năm 1989, Nhà nước đã cung cấp gần như toàn bộ nguồn tài chính cho các hoạt động của các cơ sở y tế công lập. Tuy nhiên, trước những khó khăn về kinh tế, nguồn kinh phí ngân sách quá eo hẹp, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để xã hội hóa các hoạt động y tế như: Quyết định số 95HĐBT ngày 25041989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ) cho phép ngành y tế được thu một phần viện phí nhằm giải quyết một số khó khăn cho công tác khám chữa bệnh, bên cạnh đó luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân, chính sách Bảo hiểm y tế (ra đời năm 1992), Nghị định số 90CP ngày 2181997 và Nghị định số 46NQTW ngày 2322005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị định số 052005NQCP ngày 1842005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao, đã tạo điều kiện pháp lý để huy động các nguồn lực khác của xã hội tham gia vào phát triển các dịch vụ y tế phục vụ việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.Hiện nay Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách lớn liên quan đến hệ thống y tế, tạo cơ chế tài chính hợp lý cho ngành y tế, góp phần tạo nên sự thay đổi sâu sắc trong cơ chế tài chính y tế của Việt Nam. Trong đó có chính sách về quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự bảo đảm chi phí hoạt động hoặc tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động đối với các đơn vị y tế công lập được quy định tại Nghị định 102002NĐCP và được bổ sung trong Nghị định 432006NĐCP và Nghị định 162015NĐCP. Đây là một động lực mới của ngành y tế, góp phần làm cho một số đơn vị y tế đạt được nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, chính sách này lại chưa được thực hiện một cách hiệu quả đối với các cấp bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến huyện.Xuất phát từ những yêu cầu về lý luận, nhận thức được tầm quan trọng, tính cấp thiết của vấn đề, học viên đã lựa chọn đề tài “Tăng cường tự chủ tài chính tại Trung tâm y tế huyện Bình Giang Tỉnh Hải Dương” làm đề tài Luận văn thạc sỹ cuối khóa học. MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận tự chủ tài đơn vị nghiệp 2.1.1 Khái quát đơn vị nghiệp 2.1.2 Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc, điều kiện thực tự chủ tài 2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN CÔNG TÁC TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 2.2.1 Kinh nghiệm thực việc tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Chư Păh gặp khó khăn tự chủ tài 2.2.2 Kinh nghiệm thực việc tự chủ tài trường đại học Bách khoa Hà Nội 2.2.3 Bài học kinh nghiệm rút thực tự chủ tài đơn vị nghiệp thực tự chủ tài i PHẦN ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 3.1.1 Vị trí địa lý tự nhiên 3.1.2 Vị trí, chức nhiệm vụ Trung tâm y tế huyện Bình Giang – Tỉnh Hải Dương 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Trung tâm 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 3.2.2 Phương pháp tính toán tổng hợp số liệu 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Tình hình thực tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang – Tỉnh Hải Dương TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BHXH BHYT CBVC CNH, HĐH KBNN KPCĐ KT NCKH NS NSNN SNCL TSCĐ XH TTYT SYT NĐ CP Nghĩa tiếng việt Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Cán viên chức Cơng nghiệp hố, đại hố Kho bạc nhà nước Kinh phí cơng đồn Kinh tế Nghiên cứu khoa học Ngân sách Ngân sách Nhà nước Sự nghiệp công lập Tài sản cố định Xã hội Trung tâm Y tế Sở Y tế Nghị định Chính phủ TT BHTN UBND SKSS ĐVSN XHH Thông tư Bảo hiểm thất nghiệp Ủy ban nhân dân Sức khỏe sinh sản Đơn vị nghiệp Xã hội hóa iii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình số lượng cán Trung tâm Y tế huyện Bình Giang năm 2014-2016 Bảng 3.2 Quy mô đào tạo Trung tâm Y tế huyện Bình Giang Bảng 3.3 Bảng đánh giá mức độ Likert iv DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức máy Trung tâm Y tế huyện Bình Giang v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Sức khỏe vốn quý người toàn xã hội Con người nhân tố quan trọng định trực tiếp đến phát triển xã hội, đất nước Vì muốn có xã hội phát triển đòi hỏi phải phát triển nguồn nhân lực có việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Do hoạt động y tế - hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người hoạt động quan trọng tất quốc gia giới Ở nước ta, Đảng Nhà nước quan tâm trọng phát triển ngành y tế việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, gắn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu phát triển nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân Ngành y tế phấn đấu đảm bảo công bằng, nâng cao chất lượng hiệu chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho tầng lớp nhân dân Với chức bảo vệ chăm sóc sức khỏe, ngành y tế giữ vai trò quan trọng phát triển chung kinh tế xã hội Tuy nhiên, hoạt động y tế trì có chế tài hợp lý Trước năm 1989, Nhà nước cung cấp gần toàn nguồn tài cho hoạt động sở y tế công lập Tuy nhiên, trước khó khăn kinh tế, nguồn kinh phí ngân sách eo hẹp, Đảng Nhà nước ban hành nhiều sách để xã hội hóa hoạt động y tế như: Quyết định số 95/HĐBT ngày 25/04/1989 Hội đồng Bộ trưởng (nay phủ) cho phép ngành y tế thu phần viện phí nhằm giải số khó khăn cho cơng tác khám chữa bệnh, bên cạnh luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân, sách Bảo hiểm y tế (ra đời năm 1992), Nghị định số 90/CP ngày 21/8/1997 Nghị định số 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị định số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 Chính phủ đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa thể dục thể thao, tạo điều kiện pháp lý để huy động nguồn lực khác xã hội tham gia vào phát triển dịch vụ y tế phục vụ việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Hiện Đảng Nhà nước có nhiều sách lớn liên quan đến hệ thống y tế, tạo chế tài hợp lý cho ngành y tế, góp phần tạo nên thay đổi sâu sắc chế tài y tế Việt Nam Trong có sách quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm tài chính, tự bảo đảm chi phí hoạt động tự bảo đảm phần chi phí hoạt động đơn vị y tế công lập quy định Nghị định 10/2002/NĐ-CP bổ sung Nghị định 43/2006/NĐ-CP Nghị định 16/2015/NĐ-CP Đây động lực ngành y tế, góp phần làm cho số đơn vị y tế đạt nhiều tiến Tuy nhiên, sách lại chưa thực cách hiệu cấp bệnh viện, đặc biệt bệnh viện tuyến huyện Xuất phát từ yêu cầu lý luận, nhận thức tầm quan trọng, tính cấp thiết vấn đề, học viên lựa chọn đề tài “Tăng cường tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương” làm đề tài Luận văn thạc sỹ cuối khóa học 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đề tài nghiên cứu thực trạng cơng tác tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang -Tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014-2016, từ đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang -Tỉnh Hải Dương năm tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn cơng tác tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập có thu - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Khung lý thuyết vấn đề thực tiễn sâu vào công tác tự chủ tài đơn vị nghiệp có thu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: nghiên cứu thực trạng công tác thực tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang – Tỉnh Hải Dương với tư cách đơn vị nghiệp có thu - Phạm vi khơng gian: Nghiên cứu Trung tâm y tế huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Phạm vi thời gian: Số liệu nghiên cứu từ năm 2014 đến năm 2016 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận tự chủ tài đơn vị nghiệp 2.1.1 Khái quát đơn vị nghiệp 2.1.1.1 Khái niệm Đơn vị nghiệp (ĐVSN) tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước thành lập theo quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý Nhà nước Các đơn vị hoạt động lĩnh vực: Giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao du lịch, thơng tin truyền thơng báo chí, khoa học cơng nghệ, nghiệp kinh tế nghiệp khác Theo Quy định Nghị định Nhà nước quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập đơn vị nghiệp xác định tiêu thức sau: Có văn định thành lập đơn vị nghiệp quan có thẩm quyền Trung ương địa phương Hoạt động cung cấp dịch vụ công lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học, cơng nghệ, văn hóa thể dục thể thao… Được Nhà nước đầu tư hỗ trợ đầu tư sở vật chất, chi phí hoạt động thường xuyên để thực nhiệm vụ, chuyên môn giao Có tư cách pháp nhân, có dấu, có tài khoản riêng 2.1.1.2 Đặc điểm đơn vị nghiệp Thứ nhất: ĐVSN tổ chức hoạt động theo ngun tắc phục vụ xã hội, khơng mục đích kiếm lời Trong kinh tế thị trường, sản phẩm, dịch vụ hoạt động nghiệp tạo trở thành hàng hóa cung ứng cho thành phần xã hội Việc cung ứng hàng hóa cho thị trường chủ yếu khơng mục tiêu lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà nước tổ chức trì tài trợ cho hoạt động nghiệp để cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho thị trường trước hết nhằm thực vai trò Nhà nước việc phân phối lại thu nhập thực sách phúc lợi công cộng can thiệp vào thị trường, nhờ hỗ trợ cho ngành, lĩnh vực kinh tế hoạt động bình thường, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đảm bảo nguồn nhân lực, thúc đẩy hoạt động kinh tế phát triển ngày đạt hiệu cao Thứ hai: Sản phẩm đơn vị nghiệp mang tính lợi ích chung có tính bền vững gắn bó hữu với trình tạo cải vật chất giá trị tinh thần Sản phẩm dịch vụ hoạt động nghiệp tạo chủ yếu giá trị tri thức, văn hóa, phát minh, sức khỏe, đạo đức, giá trị xã hội Đây sản phẩm vơ hình dùng chung cho nhiều người, cho nhiều đối tượng phạm vi rộng Nhìn chung, đại phận sản phẩm ĐVSN có tính phục vụ khơng bó hẹp ngành, lĩnh vực định mà sản phẩm tiêu dùng thường có tác dụng lan tỏa, truyền tiếp Thứ ba: Hoạt động nghiệp ĐVSN gắn liền bị chi phối chương trình phát triển kinh tế xã hội Nhà nước Với chức mình, Chính phủ ln tổ chức, trì đảm bảo hoạt động nghiệp để thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Để thực mục tiêu kinh tế xã hội định, Chính phủ tổ chức thực chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình xóa mù chữ, chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, Những chương trình mục tiêu quốc gia có Nhà nước Với vai trò thực cách triệt để có 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Trung tâm a Lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng huyện có Giám đốc Phó Giám đốc; b Các phòng chức năng, nghiệp vụ gồm: - Phòng Hành tổng hợp; - Phòng Truyền thơng Giáo dục sức khoẻ c Các khoa chun mơn gồm: - Khoa Kiểm sốt dịch, bệnh, HIV/AIDS; - Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm; - Khoa Y tế cơng cộng; - Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản; - Khoa Xét nghiệm d Biên chế định mức lao động: Biên chế, định mức lao động Trung tâm Y tế dự phòng huyện thực theo quy định pháp luật đ Kinh phí hoạt động - Ngân sách nghiệp y tế; - Ngân sách chương trình mục tiêu y tế quốc gia; - Thu phí theo quy định pháp luật; - Viện trợ nguồn kinh phí hợp pháp khác e Nhiệm vụ Khoa, Phòng - Phòng Hành tổng hợp: + Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm, Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực kế hoạch; + Tổ chức thực nhiệm vụ hành chính, quản trị, phục vụ cho hoạt 39 động Trung tâm; + Quản lý tài chính, tài sản, thuốc, vật tư, hoá chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, hoạt động trung tâm chịu trách nhiệm thanh, toán theo quy định pháp luật; + Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực chế độ, sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định pháp luật; + Thực tổng hợp, thống kê, báo cáo hoạt động Trung tâm theo quy định - Phòng Truyền thông Giáo dục sức khoẻ: + Thực việc tuyên truyền đường lối, sách Đảng Nhà nước lĩnh vực y tế; + Chịu trách nhiệm tổ chức thực hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông giáo dục sức khoẻ y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; an tồn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản địa bàn huyện; + Thực tư vấn sức khoẻ cho người dân hướng dẫn nghiệp vụ tư vấn sức khoẻ sở y tế địa bàn - Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS: + Thực giám sát thường xuyên quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS địa bàn; tổ chức triển khai hoạt động phòng, chống dịch, bệnh; + Tổ chức điều tra định hình bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS sở y tế cộng đồng địa bàn huyện; + Tổ chức triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV gia đình cộng đồng; phối hợp với bệnh viện địa bàn huyện quản lý công tác điều trị HIV/AIDS; 40 + Quản lý chặt chẽ ổ dịch cũ, phát kịp thời ổ dịch mới; tiến hành biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan; + Tổng hợp số liệu, lập đồ, biểu đồ loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS địa phương; + Triển khai thực chương trình mục tiêu y tế quốc gia, dự án liên quan y tế dự phòng, phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS địa bàn huyện; - Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm: + Hướng dẫn thực quy định pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm phổ biến kiến thức dinh dưỡng cộng đồng cho quan, tổ chức địa bàn huyện; + Giám sát việc thực điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm địa bàn huyện; + Thực kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm sở dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố, sở sản xuất thực phẩm địa bàn huyện; điều tra triển khai biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định; + Phối hợp thực “Tháng hành động chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” + Triển khai thực chương trình mục tiêu y tế quốc gia, dự án liên quan an toàn vệ sinh thực phẩm địa bàn huyện; - Khoa Y tế công cộng: + Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa sử dụng cơng trình vệ sinh; biện pháp xử lý chất thải địa bàn huyện; 41 + Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng hiệu thực điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chuyên môn kỹ thuật sở, quan, tổ chức địa bàn huyện; + Lập hồ sơ vệ sinh lao động tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; + Phối hợp với quan chức năng, ban, ngành, đoàn thể địa bàn huyện việc xây dựng làng văn hoá sức khoẻ, mơ hình cộng đồng an tồn, phòng, chống tai nạn thương tích; + Triển khai thực chương trình mục tiêu y tế quốc gia, dự án sức khoẻ mơi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích phòng, chống bệnh nghề nghiệp địa bàn huyện - Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản: + Quản lý số chăm sóc sức khoẻ sinh sản đánh giá thực trạng sức khoẻ sinh sản huyện; + Giám sát hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật y tế tuyến xã thực theo hướng dẫn chuẩn quốc gia dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản; + Cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, phòng, chống nhiễm khuẩn đường sinh sản; + Triển khai thực chương trình mục tiêu y tế quốc gia, dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em địa bàn - Khoa Xét nghiệm: + Thực xét nghiệm phục vụ cho công tác chuyên môn Trung tâm y tế tuyến xã; lấy mẫu bảo quản mẫu xét nghiệm gửi tuyến theo quy định; + Phối hợp với Khoa Cận lâm sàng Bệnh viện địa bàn 42 huyện để triển khai xét nghiệm phục vụ kịp thời công tác chuyên môn; + Tổ chức thực dịch vụ xét nghiệm thuộc lĩnh vực theo quy định cấp có thẩm quyền Ban giám đốc (Giám đốc Phó giám đốc) Các Khoa; Trạm yt tế; Các phòng chức Phòng Tổ chức cán Phòng Truyền thơng Giáo dục sức khoẻ Khoa Kiểm sốt dịch, bệnh, HIV/AI DS; Khoa Xét nghiệ m Phòng Hành chính, Tổng hợp 17 trạm y tế xã, Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm; Trạm Y tế Thị trấn Sặt Khoa Y tế công cộng; Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức máy Trung tâm Y tế huyện Bình Giang Bảng 3.1 Tình hình số lượng cán Trung tâm Y tế 43 Khoa Chă m sóc sức khoẻ sinh sản; huyện Bình Giang năm 2014-2016 Đơn vị tính: người Diễn giải Biên chế giao Biên chế có mặt Trong đó: - Cán viên chức - Hợp đồng theo QĐ58 TTg ngày 3/2/1994 - Hợp đồng tiêu - Hợp đồng theo NĐ 68 3.Trình độ a/ Trên đại học - Thạc sỹ - BSCK II - BSCK I b/ Đại học - BS chức - Đại học điều dưỡng chức - Cử nhân y tế công cộng - Đại học khác chức c/ Cao đẳng d/ Trung cấp Điều dưỡng Y sỹ KTV Dược NHS Năm 2015/2014 Tăng Tỉ lệ giảm (%) Năm 2016/2015 Tăng Tỉ lệ giảm (%) Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 33 33 33 34 33 34 103 0 0 29 29 29 0 0 0 0 33 1 10 1 34 1 1 34 1 1 1 -1 0 -1 100 300 -10 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 21 2 21 2 -1 -1 0 -5 -11 0 0 0 0 0 0 0 (Nguồn: Phòng Tổ chức – Trung tâm Y tế huyện Bình Giang, 2016) Qua bảng 3.1 cho thấy phần lớn cán công nhân viên Trung tâm y tế huyện Bình Giang nằm chế độ biên chế theo số lượng tiêu Sở y tế giao, có số người lao động theo diện hợp đồng, 44 0 chưa biên chế thức Xét trình độ: số lượng cán cơng nhân viên có trình độ đại học đại học chiếm 1/3 tổng số cán công nhân viên trung tâm, số cán nhân viên có trình độ trung cấp chiếm 2/3 tổng số cán nhân viên Đây tỷ lệ hợp lý, cân đối mặt cấu tổ chức chun mơn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân Bảng 3.2 Quy mô đào tạo Trung tâm Y tế huyện Bình Giang Đơn vị tính: người Loại hình đào tạo Năm 2014 Nă m 2015 Nă m 2016 Thạc sỹ 3 BS chuyên khoa 1 2 BS chuyên khoa 1 Đại học quy 6 Hệ vừa học, vừa làm 5 Hệ cao đẳng 5 Các loại hệ trung cấp Y, dược, kỹ thuật viên, nhu, điều dưỡng 11 103 103 Tổng cộng 12 125 125 (Nguồn: Phòng Tổ chức – Trung tâm Y tế huyện Bình Giang, 2016) Qua bảng 3.2 cho thấy Trung tâm y tế huyện Bình Giang ln trọng tới việc nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho cán nhân viên trung tâm với việc cử cán nhân viên học chuyên tu trường Đại học, cao đẳng y tế nước với nguồn kinh phí chủ yếu Trung tâm y tế, phần kinh phí nhà nước hỗ trợ Nhiều cán với ý thức học hỏi không ngừng làm đơn xin tự học mà khơng cần nguồn kinh phí hỗ trợ từ phía nhà nước hay quan Tất nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng y tế, hiệu công tác phục vụ y tế 45 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 3.2.1.1 Thu thập thông tin thứ cấp Số liệu, thông tin phục vụ cho việc thực đề tài thu thập từ nguồn khác bao gồm công bố thức cấp, ngành, cụ thể sau: Các văn chủ trương, sách, pháp luật Đảng nhà nước sách, báo, tạp chí; Các tài liệu khoa học, cơng trình nghiên cứu, luận văn thạc sĩ khóa trước thơng tin, số liệu phòng ban Trung tâm y tế huyện Bình Giang – Tỉnh Hải Dương 3.2.1.2 Thu thập thông tin sơ cấp - Số liệu thu thập phiếu điều tra tiêu chuẩn + Phương pháp chọn mẫu: Chúng sử dụng phương pháp chọn mẫu có chọn lọc + Số mẫu điều tra: số mẫu điểu tra xác định dựa số lượng cán bộ, giảng viên Trung tâm y tế huyện Bình Giang Hiện Trung tâm y tế huyện Bình Giang có tổng số 34 cán cơng nhân viên, chọn 30 cán bộ, nhân viên để điều tra Bên cạnh đó, phương pháp chuyên gia, vấn sâu quan sát sử dụng để thu thập thêm thông tin từ chuyên gia có kinh nghiệm việc giải cơng việc có liên quan 3.2.2 Phương pháp tính tốn tổng hợp số liệu Số liệu sau thu thập địa bàn nghiên cứu kiểm tra, bổ sung thông tin chưa đầy đủ, xếp lại tổng hợp phân loại thành nhóm tiêu chí, từ tính tốn tiêu thống kê mơ tả đặc trưng nhóm dựa phần mềm EXCEL sau trình bày dạng bảng biểu, sơ đồ hình, phục vụ q trình phân tích 46 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 3.2.3.1 Phương pháp thống kê mô tả Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá tình hình tự chủ trường thông qua tiêu tổng hợp số tuyệt đối, số tương đối, số bình qn để mơ tả thực trạng cơng tác tự chủ tài chính, thuận lợi khó khăn q trình thực tự chủ tài 3.2.3.2 Phương pháp chuyên gia Các ý kiến đánh giá tham vấn chuyên gia việc thực tự chủ tài sở cơng lập nói chung Trung tâm y tế nói riêng sử dụng trình phân tích 3.2.3.3 Phương pháp so sánh Để tiến hành so sánh, phải giải vấn đề xác định điều kiện so sánh, xác định số gốc để so sánh, xác định kỹ thuật so sánh Thứ nhất: Điều kiện so sánh Phải tồn 02 đại lượng (2 tiêu) - Các đại lượng (các tiêu) phải đảm bảo so sánh Đó thống nội dung kinh tế, thống phương pháp tính tốn, thống thời gian đơn vị đo lường Thứ hai: Xác định gốc để so sánh Kỳ gốc so sánh tuỳ thuộc vào mục đích phân tích Cụ thể - Khi xác định xu hướng tốc độ phát triển tiêu phân tích gốc so sánh xác định trị số tiêu phân tích kỳ trước hàng loạt kỳ trước (năm trước) - Khi xác định vị trí đơn vị gốc so sánh giá trị trung bình ngành hay tiêu phân tích đối thủ cạnh tranh 47 Thứ ba: Kỹ thuật so sánh - So sánh số tuyệt đối để thấy biến động số tuyệt đối tiêu phân tích - So sánh số tương đối để thấy thực tế so với kỳ gốc tiêu tăng hay giảm % 3.2.3.4 Phương pháp thang đo mức độ Likert Thang đo Likert với cấp độ công tác tự chủ thực hiện: tốt (1), tốt (2), bình thường- mức đảm bảo (3), chưa tốt lắm, thiếu chưa đảm bảo (4), chưa tốt (5) dùng để đánh giá Đánh giá theo thang đo Giá trị trung bình tính tốn theo phương pháp bình quân gia quyền, đó, mức độ tốt cho điểm 1, mức độ tốt 2, mức độ trung bình 3, mức độ chưa tốt 4, mức độ chưa tốt điểm Giá trị khoảng cách = (tối đa - tối thiểu) / n = (5 -1) / = 0,8 Do đó, mức độ ý nghĩa giá trị thể bảng 3.3 Bảng 3.3 Bảng đánh giá mức độ Likert Stt Mức độ khoảng 1,00-1,80 1,81-2,60 2,61-3,40 3,41-4,20 4,21-5,00 Ý nghĩa Công tác tự chủ tốt Công tác tự chủ tốt Cơng tác tự chủ bình thường (đảm bảo) Cơng tác tự chủ chưa tốt (có thể làm việc khó khăn) Cơng tác tự chủ chưa tốt, chưa đảm bảo 48 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Tình hình thực tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang – Tỉnh Hải Dương 4.1.1 Đặc điểm cán lấy ý kiến điều tra 4.1.2 Xây dựng quy chế chi tiêu nội 4.1.3 Tự chủ lập dự tốn kinh phí 4.1.4 Cơ chế tự chủ quản lý nguồn thu Trung tâm y tế huyện Bình Giang 4.1.5 Cơ chế tự chủ quản lý nguồn chi Trung tâm y tế huyện Bình Giang 4.2 Thực trạng chế quản lý vật tư tài sản Trung tâm y tế huyện Bình Giang 4.3 Đánh giá chung chế tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang 4.3.1 Kết đạt 4.3.2 Hạn chế nguyên nhân 4.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới chế tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang 4.4.1 Nhân tố bên ngồi 4.4.2 Nhân tố bên 4.5 Giải pháp tăng cường tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang 4.5.1 Định hướng phát triển mục tiêu quản lý tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang 4.5.1.1 Định hướng chung ngành y tế 4.5.1.2 Định hướng phát triển Trung tâm y tế huyện Bình Giang 4.5.1.3 Mục tiêu tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang 4.5.2 Giải pháp tăng cường tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang PHẦN V Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nhà nước 5.2.2 Đối với đơn vị chủ quản 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2011) Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 Đề án “Đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa số loại hình dịch vụ nghiệp cơng” Bộ Tài (2006) Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 Bộ Tài việc hướng dẫn thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính Phủ Chính phủ (2006) Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Chính phủ (2014) Nghị số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 Chính phủ việc thí điểm đổi chế hoạt động sở giáo dục đại học cơng lập giai đoạn 2014-2017 Chính phủ (2009) Nghị định số 52/2009/NĐ-CP việc Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Chính phủ (2010) Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Chính phủ việc việc quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, sử dụng học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 Quốc hội (2008) Luật quản lý sử dụng tài sản Nhà nước NXB Chính trị quốc gia Quốc hội (2012) Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 Quốc hội (2009) Nghị số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Quốc họi khóa XII chủ trương, định hướng đổi số chế tài giáo dục đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 50 PHỤ LỤC PHIẾU HỎI Ý KIẾN CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH GIANG VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH (Phiếu hỏi dùng để nghiên cứu tình hình thực tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang, khơng dùng cho mục đích khác) I ĐỒNG CHÍ VUI LỊNG CHO BIẾT MỘT SỐ THÔNG TIN: Họ tên Năm sinh .Giới tính: Nam Nữ Vị trí công tác: Số năm công tác đồng chí (kể thời gian làm hợp đồng, có): Trình độ văn hóa: a Tiến sĩ b.Thạc sĩ c.Đại học d Cao đẳng e.Trung cấp Theo đồng chí, việc thực tự chủ tài có tốt khơng a Có b Khơng 6- Đề nghị đồng chí cho ý kiến cá nhân cơng tác tự chủ tài Trung tâm Y tế huyện Bình Giang? (lựa chọn đánh dấu X vào ô tương ứng: 1- Rất tốt; 2- Khá tốt; 3-Bình thường; 4- Chưa tốt lắm; 5Không tốt) ST T I Chỉ tiêu đánh giá Quy chế chi tiêu nội Quy chế quy định thể đầy đủ nội dung cần thiết Quy chế quy định cụ thể Quy chế rõ ràng Quy chế phổ biến công khai Quy chế phù hợp với điều kiện trường Quy chế chi tiêu dễ hiểu Quy chế chi tiêu dễ thực II Cơng tác lập dự tốn Dự tốn trường cơng bố cơng khai Dự tốn phù hợp Mức độ đánh giá III Công tác quản lý nguồn thu Trường khai thác triệt để nguồn thu Các nguồn thu đảm bảo thu đủ Công tác thu thực Công tác thu kịp thời Công tác thu rõ ràng, công khai IV Công tác quản lý chi Hoạt động chi Các khoản chi phù hợp Các khoản chi công khai V Cơng tác phân phối kết tài sử dụng quỹ Công tác phân phối kết tài thực cơng khai Cơng tác phân phối kết tài đảm bảo tính dân chủ Việc sử dụng quỹ trường đảm bảo tính hợp lý VI Công tác quản lý tài sản Công tác lập kế hoạch mua sắm tài sản công bố công khai Công tác mua sắm tài sản thực Mua sắm tài sản phù hợp Quy trình mua sắm tài sản đảm bảo rõ ràng, dân chủ Chất lượng tài sản mua sắm đảm bảo Giá tài sản mua sắm phù hợp Tài sản bàn giao cho phận/người sử dụng Tài sản sử dụng hợp lý Tài sản sử dụng mục đích Tài sản kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu kỹ thuật Tài sản đánh giá thường xuyên Tài sản lý phù hợp Tài sản khấu hao phù hợp Theo đồng chí, việc tự chủ tài mang lại kết tốt hay không tốt cho Trung tâm y tế huyện Bình Giang ? a/ Kết tốt b/ Kết không tốt c/ Không ý kiến Việc tự chủ tài có ảnh hưởng đến thu nhập đồng chí nào: a/Thu nhập có xu hướng giảm b/Thu nhập có xu hướng tăng c/ Khơng ảnh hưởng Đồng chí vui lòng cho biết số yếu tố tích cực việc thực tự chủ tài quan: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 10 Đồng chí vui lòng cho biết số yếu tố hạn chế việc thực tự chủ tài quan: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 11 Hãy chọn phương án sau: a/ Tiếp tục thực sách tự chủ tài b/ Tiếp tục thực sách tự chủ tài cần điều chỉnh bổ sung số nội dung cho phù hợp c./ Khơng thực sách tự chủ tài chính, nhà nước bao cấp hồn tồn Xin cảm ơn đồng chí! ... chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập có thu - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường tự chủ tài Trung. .. viện tuyến huyện Xuất phát từ y u cầu lý luận, nhận thức tầm quan trọng, tính cấp thiết vấn đề, học viên lựa chọn đề tài Tăng cường tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương ... 201 4-2 016, từ đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường tự chủ tài Trung tâm y tế huyện Bình Giang -Tỉnh Hải Dương năm tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn công tác tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường tự chủ tài chính tại trung tâm y tế huyện bình giang tỉnh hải dương, Tăng cường tự chủ tài chính tại trung tâm y tế huyện bình giang tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay