Quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc ninh

96 46 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 13:50

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hội nhập quốc tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi quốc gia, trong xu thế hiện nay và Việt Nam cũng đang vận hành nền kinh tế trong xu thế hội nhập đó. Ngày nay, muốn cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài thì ngân hàng trong nước phải ngày càng mở rộng quy mô chiếm nhiều thị phần, phát triển trên cơ sở an toàn, bền vững và hiệu quả bởi vì an toàn là nền tảng để ngân hàng lớn, mạnh và phát triển. Tuy nhiên, để làm được điều này các ngân hàng cần phải có một lượng vốn đáng kể và lượng vốn đó được huy động từ nhiều hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay ngân hàng đóng vai trò hết sức quan trọng. Ngân hàng là trung gian tài chính cho các hoạt động đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thông qua việc huy động nguồn tiền nhàn rỗi của tổ chức kinh kế và dân cư, sau đó dùng nguồn tiền huy động đó đem cho vay đối với doanh nghiệp và dân cư đang cần vốn để kinh doanh. Mặt khác, ngân hàng giúp cho đồng tiền của người dân được sinh sôi nảy nở, giúp cho luồng tiền chu chuyển nhiều hơn tạo nên một nền kinh tế đa dạng và phát triển.Ngân hàng là loại hình doanh nghiệp đặc biệt, kinh doanh trên lĩnh vực đặc thù kinh doanh tiền tệ, do đó vốn là yếu tố tiên quyết trong việc quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng thương mại. Vì vậy hoạt động huy động vốn là vấn đề then chốt trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nhận thức được điều này các ngân hàng luôn chú trọng nâng cao khả năng huy động vốn của mình. Trong những năm gần đây, sự cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng thương mại ngày càng gay gắt. Vậy để có thể huy động vốn có hiệu quả, các ngân hàng cần nhận thức đúng đắn, sâu sắc các quan điểm có tính định hướng cho việc huy động vốn ở các đơn vị kinh tế, trong dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.Để tạo dựng cho mình một năng lực cạnh tranh đủ mạnh và bền vững, quản lý huy động vốn là công cụ quan trọng để thực hiện được mục tiêu huy động vốn có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Quản lý huy động vốn thông qua lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá thường xuyên công tác huy động vốn giúp cho ngân hàng thực hiện hoạt động huy động vốn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn nói riêng và hoạt đông kinh doanh của ngân hàng nói chung.Với mục tiêu là tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò là Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam. Trong những năm qua, hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam luôn được coi trọng và đã đạt được một số thành công. Song bên cạnh những thành công và kết quả đạt được thì hệ thống ngân hàng nói chung và Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Bắc Ninh nói riêng đang gặp phải rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý huy động vốn. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh công tác quản lý huy động vốn tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Bắc Ninh trở thành vấn đề then chốt quyết định sự thành bại trong kinh doanh của ngân hàng. Xuất phát từ những vấn đề lý luận và thực tiễn nói trên, cùng với mong muốn học hỏi thêm kiến thức về hoạt động ngân hàng đó là đề tài: “Quản lý huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh” được lựa chọn để nghiên cứu. MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng .vii Danh mục sơ đồ viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phần Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1 Cơ sở lý luận quản lý huy động vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại .4 2.1.1 Tổng quan vốn ngân hàng thương mại 2.1.2 Khái niệm vai trò quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại 2.1.3 Nội dung quản lý huy động vốn ngân hàng thương mại 13 2.1.4 Quy trình quản lý huy động vốn ngân hàng thương mại 16 2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý huy động vốn ngân hàng thương mại .20 2.2 Cơ sở thực tiễn quản lý huy động vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại .26 2.2.1 Kinh nghiệm quản lý huy động vốn hoạt động kinh doanh số ngân hàng thương mại 26 i 2.2.2 Bài học Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh .29 Phần Địa bàn nghiên cứu phương pháp nghiên cứu .31 3.1 Khái quát ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển chi nhánh bắc ninh 31 3.1.1 Giới thiệu Ngân hàng 31 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh 32 3.1.3 Bộ máy tổ chức Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh 34 3.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh 36 3.2 Phương pháp nghiên cứu 38 3.2.1 Thu thập số liệu thứ cấp xử lý số liệu 38 3.2.2 Phân tích số liệu 39 3.2.3 Hệ thống tiêu phân tích 39 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 42 4.1 Thực trạng hoạt động quản lý huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển chi nhánh bắc ninh 42 4.1.1 Lập kế hoạch huy động vốn 42 4.1.2 Tổ chức thực huy động vốn .45 4.1.3 Kiểm soát kết hoạt động huy động vốn 58 4.2 Đánh giá quán lý huy động vốn ngân hàng tmcp đầu tư phát triển chi nhánh bắc ninh giai đoạn năm 2014 – 2016 66 4.2.1 Đánh giá hoạt động quản lý huy động vốn 66 4.2.2 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý huy động vốn 68 4.3 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý huy động vốn ngân hàng tmcp đầu tư phát triển việt nam – chi nhánh bắc ninh 72 4.3.1 Định hướng mục tiêu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển chi nhánh Bắc Ninh 72 4.3.2 Các giải pháp hoàn thiện quản lý huy động vốn .75 ii Phần Kết luận kiến nghị .83 5.1 Kết luận 83 5.2 Kiến nghị 84 5.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 84 5.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam 84 Tài liệu tham khảo 86 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ATM BHXH BIDV ĐCTC DPRR FDI HĐV KKH Nghĩa tiếng Việt Máy giao dịch Ngân hàng tự động Bảo hiểm xã hội Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam Định chế tài Dự phòng rủi ro Đầu tư trực tiếp nước ngồi Huy động vốn Khơng kỳ hạn NHNN Ngân hàng nhà nước NHTMCP NHTW NV TCTD TGTT TSC WTO Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng trung ương Nguồn vốn Tổ chức tín dụng Tiền gửi tốn Trụ sở Tổ chức Thương mại giới iv DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2014 – 2016 36 Bảng 3.2 Bảng thu thập thông tin tài liệu công bố 38 Bảng 4.1 Chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn năm 2014 – 2016 44 Bảng 4.2 Chỉ tiêu thực huy động vốn Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn năm 2014 – 2016 46 Bảng 4.3 Thực huy động vốn Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn năm 2014- 2016 48 Bảng 4.4 Sử dụng vốn Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn năm 2014- 2016 .51 Bảng 4.5 Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2014 - 2016 53 Bảng 4.6 Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn giai đoạn năm 2014 – 2016 55 Bảng 4.7 Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền tệ giai đoạn năm 2014 2016 57 Bảng 4.8 So sánh huy động vốn kế hoạch thực phòng Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn năm 2014- 2016 59 Bảng 4.9 Tỷ lệ sử dụng vốn Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc ninh giai đoạn 2014 - 2016 62 Bảng 4.10 Huy động vốn sử dụng vốn theo kỳ hạn giai đoạn 2014-2016 63 Bảng 4.11 Lãi suất huy động bình quân của Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn năm 2014 - 2016 64 Bảng 4.12 Phân tích tình hình kinh doanh giá vốn FTP Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh .65 v DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Bộ máy tổ chức Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh 35 vi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Trần Thị Minh Ngọc Tên luận văn: “Quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh” Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh - Phân tích thực trạng quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Thu thập số liệu thứ cấp xử lý số liệu; Phân tích số liệu; Hệ thống tiêu phân tích (Tỷ lệ tăng trưởng huy động vốn, Chỉ tiêu huy động vốn theo đối tượng, Chỉ tiêu huy động vốn theo kỳ hạn, Chỉ tiêu huy động vốn theo loại tiền, Hệ số sử dụng vốn, Tỷ suất chi phí lãi bình qn) Kết kết luận - Luận văn hệ thống hóa sở lý luận quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh - Luận văn tìm hiểu phân tích thực trạng quản lý huy động vốn Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam; đưa kết đạt hạn chế - Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý huy động vốn Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam: Nhân tố chủ quan (Chính sách khách hàng, Mạng lưới giao dịch hạn hẹp, Hoạt động marketing cơng tác huy động vốn chưa trọng, Cơ sở vật chất chưa đồng bộ, Trình độ cán cơng tác quản lý tiếp tục phải cải thiện; Các sản phẩm dịch vụ liên quan đến huy động vốn chưa trọng phát triển; Huy động vốn dân cư chưa thực quan tâm; Sự cân đối vii huy động vốn sử dụng vốn); Nhân tố khách quan (Mơi trường kinh doanh; Chính sách mơi trường pháp lý sách Chính phủ; Tâm lý thói quen khách hàng; Chính sách ngân hàng; Các sản phẩm thiếu tính cạnh tranh so với đối thủ khu vực; Sự giảm sút thị phần Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam địa bàn) Luận văn đề xuất hệ thống giải pháp, kiến nghị đồng nhằm hoàn thiện quản lý huy động vốn Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam chiến lược sách khách hàng phù hợp, lập kế hoạch huy động vốn, cấu vốn sử dụng vốn hợp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, hoàn thiện máy quản lý huy động vốn viii THESIS ABSTRACT Master candidate: Tran Thi Minh Ngoc Thesis title: Management of capital mobilization at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Bac Ninh Branch Major: Business Administration Code: 60.34.01.02 Educational organization: Vietnam National University of Agriculture Research Objectives - To systematize theoretical basis of capital mobilization management at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Bac Ninh Branch - To analysis reality of capital mobilization management at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Bac Ninh Branch - To propose some solutions to complete capital mobilization management of at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Bac Ninh Branch Materials and Methods Topics used the following research methods: Collection of secondary data and processing data; Data analysis; Systematization of analytical targets (Growth rate of capital mobilization; Capital mobilization targets acording to subjects; Capital mobilization targets acording to term; Capital mobilization targets acording to money kind; Coefficient of using capital; Rate average interest expense) Main findings and conclusions The thesis has systematized theoretical basis of capital mobilization management at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Bac Ninh Branch - These has investigated, analyzed reality of capital mobilization at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Bac Ninh Branch; given results attended - The factors affecting to management activities of capital mobilization management at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of ix Vietnam - Bac Ninh Branch: Subjective factors (Customer policy; Trading network is limited; Marketing activities in mobilizing capital have not been paid much attention; Facilities are not synchronized; Level of staff and management work continues to improve; Products and services related to capital mobilization have not been paid much attention; Mobilization of residential capital has not been really paid attention; Imbalance between mobilization and use of capital) Objective factors (Business environment; Legal environment policy and government policy; Psychological habits of customers; The Bank policy; Products lack competitiveness compared to competitors in the same area; Decline in market share of Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam on the locality) The thesis has proposed a solution system; synchronous recommendations to complete management of capital mobilization at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Bac Ninh Branchabout on the appropriate customer policy strategy; Planning for capital mobilization; Capital structure and use of capital reasonably; improve the quality of banking services; complete the management system of capital mobilization x sản phẩm bật tiền gửi tiết kiệm lãi suất bậc thang theo số tiền gửi, tiết kiệm dự thưởng trúng vàng trao giải hàng tuần, tiền gửi lĩnh lãi định kỳ rút gốc linh hoạt trước hạn phần… Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chưa triển khai thực - Sự giảm sút thị phần Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam địa bàn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nước, giữ vai trò, chức quan trọng kinh tế, đầu mối thông tin phản hồi tham mưu Ngân hàng Nhà nước việc điều tiết kinh tế vĩ mô Tuy nhiên, phát triển mạng lưới Ngân hàng thương mại cổ phần nước xuất Ngân hàng nước thời gian vừa qua nguyên nhân khiến thị phần Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giảm Xét tương quan thị phần khách hàng mạng lưới hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh nhận thấy có xu hướng giảm dần 4.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH 4.3.1 Định hướng mục tiêu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển chi nhánh Bắc Ninh 4.3.1.1 Định hướng chung Trước dự báo kinh tế năm 2017 nhiều khó khăn, Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng thương mại lớn địa bàn, tiên phong thực có hiệu giải pháp tiền tệ, hoạt động ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, định hướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, trọng tâm triển khai liệt giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp địa bàn tỉnh, hỗ trợ thị trường, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, phát triển bền vững, hiệu lực cạnh tranh thị trường thông qua phát triển dịch vụ ngân hàng đa dạng, tiện ích đại Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh xác định mục tiêu tổng quát năm 2017 là: “Tập trung nguồn lực để thực thành công Đề án Tái cấu giai đoạn 2016 - 2020 cam kết trung ương phê duyệt, tạo tiền đề vững cho kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020, trọng nâng cao quản 72 trị điều hành, hướng hoạt động kinh doanh tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả, đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, bước tiếp cận đáp ứng chuẩn mực, thông lệ quốc tế” - Nỗ lực, linh hoạt đạo điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh, bám sát diễn biến thị trường, môi trường kinh doanh để đẩy nhanh tiến trình tái cấu theo kịch xây dựng nhằm nâng cao hiệu chất lượng: Đến 31/12/2017 nguồn vốn huy động đạt 4.200 tỷ đồng, dư nợ cuối kỳ đạt 3.400 tỷ đồng, chênh lệch thu chi đạt 100 tỷ đồng, thu nợ hạch toán ngoại bảng đạt 80 tỷ đồng, Nim tín dụng đạt 1,56% Nim huy động vốn 1,58%, thu dịch vụ ròng đạt 24 tỷ đồng, Nợ xấu kiểm soát mức 0,75%, kinh doanh thẻ đạt doanh số 12.000 thẻ thu phí 1,2 tỷ, thu phí BSMS đạt 1,2tỷ đồng với khoảng 22.000 khách hàng - Đổi nâng cao lực tài chính, cải thiện cấu thu nhập thu từ hoạt động tín dụng - huy động vốn - dịch vụ theo hướng tích cực: Phát triển hoạt động bán lẻ đặc biệt trọng khách hàng FDI, gia tăng Nim huy động vốn Nim tín dụng thu ròng dịch vụ - Tiếp tục triển khai giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu Xác định rõ mục tiêu điều hành tín dụng phải gắn hiệu quả, đảm bảo an tồn đồng thời kiểm sốt chặt chẽ chất lượng tín dụng, trích đủ dự phòng rủi ro - Củng cố nâng cao hiệu quả, giữ vững vai trò, vị trí uy tín Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh địa bàn: Tiếp tục nâng cao thương hiệu, xây dựng, triển khai chiến lược phát triển thương hiệu đồng chương trình An sinh xã hội phát triển chung cộng đồng 4.3.1.2 Định hướng công tác huy động vốn Trên sở mục tiêu chung nêu trên, để hoàn thành nhiệm vụ mình, Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh xây dựng định hướng cho công tác huy động vốn thời gian tới - Thực cấu lại khách hàng đảm bảo tính bền vững vốn cách tập trung huy động nhóm khách hàng dân cư làm nòng cốt; trì phát triển nguồn vốn định chế tài theo hướng đa dạng khách hàng giảm dần phụ thuộc vào số khách hàng; đẩy mạnh khai thác nguồn vốn từ tổ chức kinh tế, quỹ tín dụng nhân dân đặc biệt đối tượng khách hàng lớn FDI; thu hút, phát triển khách hàng khu công nghiệp - Tiếp tục phân đoạn khách hàng tiền gửi để xây dựng chế, sách 73 chăm sóc khách hàng phù hợp theo quy định Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam song song với áp dụng chế động lực cán - Tăng cường bám sát quy định, quy chế điều chuyển vốn nội sở giá mua/bán vốn Chi nhánh với Trung ương để khai thác nguồn vốn mang lại hiệu cao - Lãi suất huy động điều hành theo hướng linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường lãi suất FTP Các lãi suất huy động đưa mức hợp lý cạnh tranh sở tính tốn cân đối thu nhập, chi phí khách hàng, đảm bảo lợi ích người gửi tiền lợi ích Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh 4.3.1.3 Mục tiêu công tác huy động vốn Trên sở định hướng công tác huy động vốn, Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh xây dựng mục tiêu công tác huy động vốn giai đoạn 2016 – 2020 Chi nhánh không để vốn sụt giảm mà tăng trưởng huy động vốn năm 2017 lên 4.200 tỷ tăng 802 tỷ so với 2016, gia tăng chủ yếu vốn huy động từ dân cư tổ chức cụ thể: tăng huy động vốn dân cư 350 tỷ, tăng tuyệt đối huy động vốn tổ chức 452 tỷ Mở rộng sản phẩm dịch vụ chất lượng cao: Thẻ tín dụng quốc tế, thẻ ghi nợ quốc tế, E - banking, smartbanking, Bankplus đáp ứng đầy đủ nhu cầu dịch vụ khách hàng Tiếp tục phát triển khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử Tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán tác nghiệp, đào tạo bồi dưỡng cán Tổ chức đổi địa bàn cán bộ, lãnh đạo theo quy định đảm bảo an toàn kinh doanh Tập trung tái cấu khách hàng huy động vốn nguồn vốn theo hướng gia tăng tỷ trọng khách hàng bán lẻ, nguồn vốn dân cư, định hướng đến hết năm 2017 tỷ trọng vốn huy động dân cư chiếm 50% - 55% tổng nguồn vốn Hướng nguồn vốn huy động chi nhánh ổn định, biến động Bên cạnh việc tìm kiếm nguồn khách hàng mới, cần nhanh chóng đưa sách ưu đãi hiệu để giữ vững khách hàng cũ, khách hàng truyền thống có số dư tiền gửi lớn chi nhánh 4.3.2 Các giải pháp hoàn thiện quản lý huy động vốn 74 Với thực trạng thị trường huy động vốn cạnh tranh ngày gay gắt hơn, từ đầu năm hầu hết ngân hàng đưa nhiều hình thức huy động tiền gửi có khuyến phong phú, lãi suất hấp dẫn Để đảm bảo an toàn hiệu kinh doanh, việc đặc biệt quan tâm tới công tác huy động vốn sản phẩm, dịch vụ nhằm thực mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn, tăng thu phí, đảm bảo cân đối vốn an toàn hiệu quả, đồng thời nâng cao vị ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam, việc xây dựng chương trình, giải pháp hồn thiện công tác quản lý huy động nguồn vốn năm 2016 năm góp phần mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng ngày phát triển, góp phần tăng uy tín lợi cạnh tranh ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam 4.3.2.1 Hoàn thiện chiến lược sách khách hàng phù hợp Để xây dựng sách chăm sóc khách hàng trước tiên cần phải có chiến lược phân đoạn thành nhóm khách hàng theo cấp độ định Các khách hàng khác độ tuổi, ngành nghề, địa vị xã hội có tâm lý thói quen có nhu cầu khác Cần tiến hành chương trình khảo sát nhu cầu khách hàng để đưa sách linh hoạt nhằm nắm bắt kịp thời nhu cầu họ, có thuyết phục họ sử dụng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Có thể chia nhóm khách hàng theo số dư tiền gửi để có hình thức chăm sóc phù hợp Đối với nhóm khách hàng có số dư lớn có thêm ưu đãi sách linh hoạt để khuyến khích khách hàng không sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm mà dịch vụ tốn ngân hàng Nếu ưu đãi phí dịch vụ, điều kiện tốn khả khách hàng sử dụng thêm dịch vụ khác ngân hàng lớn Cần có kế hoạch chăm sóc khách hàng linh hoạt thường xuyên sở đánh giá chất lượng hoạt động khách hàng Chi nhánh Chăm sóc tặng quà khách hàng vào dịp đặc biệt ngày sinh nhật, ngày tết, ngày kỷ niệm lớn 8/3, 20/10, 30/4, 02/09… theo đối tượng khách hàng Tăng cường tiện ích nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng thu chi tiền nhà hay địa điểm khách hàng yêu cầu với giao dịch có số dư lớn Thành lập tổ nhóm chăm sóc khách hàng trọng tâm, bố trí cán tư vấn, giải đáp thắc mắc khách hàng qua điện thoại, thông báo sản phẩm 75 dịch vụ mới, thông báo sổ đến hạn, thơng báo lợi ích mà khách hàng hưởng cách rõ ràng nhanh chóng giảm bớt thời gian khách hàng giao dịch Chính sách khuyến khích khách hàng:  Đối với cá nhân khách hàng chi nhánh thực hình thức sau: + Tặng thẻ khách hàng thân thiết, khách hàng VIP cho khách hàng có doanh số lớn, giao dịch thường xuyên, khách hàng giao dịch lâu năm Thẻ nhận khuyến mại ưu đãi giảm phí dịch vụ, ưu đãi lãi suất, tặng quà vào dịp sinh nhật, ưu tiên thứ tự phục vụ… + Cộng thêm lãi suất phụ trội cho khách hàng gửi tiết kiệm số tiền từ 100 triệu đồng trở lên với kỳ hạn khác + Tặng thêm lãi suất cho khách hàng giới thiệu thêm khách hàng Đây hình thức sử dụng ngân hàng TMCP nhiên BIDV chưa đưa vào sử dụng Một khách hàng giao dịch chi nhánh giới thiệu thêm khách hàng tặng thêm lãi suất cho khoản tiền gửi tặng phiếu mua hàng Điều khuyến khích khách hàng giới thiệu người thân bạn bè để gửi tiết kiệm sử dụng dịch vụ Ngân hàng  Đối với khách hàng doanh nghiệp tổ chức thực hình thức sau: + Khuyến khích doanh nghiệp mở tài khoản trả lương cho nhân viên qua Ngân hàng cách giảm miễn phí phát hành thẻ lần đầu, miễn phí dịch vụ tra cứu số dư tài khoản, giảm miễn phí trả lương hàng tháng, miễn phí quản lý tài khoản + Cung cấp gói dịch vụ với chi phí thấp khách hàng thơng thường cho doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ chi trả lương qua tài khoản ngân hàng, gửi tiền, toán ngoại tệ Chi nhánh 4.3.2.2 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch huy động vốn, cấu vốn sử dụng vốn hợp lý Huy động vốn phải gắn liền với hoạt động sử dụng vốn có hiệu quả, quy mơ cấu trúc nguồn vốn tối ưu mục tiêu quan trọng Ngân hàng Quy mô cấu trúc nguồn vốn phải thay đổi 76 theo giai đoạn phát triển Ngân hàng thời kỳ định Cần phải có phận chun trách phân tích nguồn vốn có khả dự báo biến động quy mô cấu trúc nguồn vốn, cán phụ trách phải có lực chun mơn kinh nghiệm lĩnh vực Các định hướng, kế hoạch công tác huy động vốn chi nhánh phải xuất phát từ yêu cầu sau: - Công tác nguồn vốn chi nhánh phải quán triệt quan điểm phát huy nội lực - Coi trọng khai thác triệt để nguồn vốn hình thức, theo nhiều kênh khác vừa nhiệm vụ lâu dài, vừa u cầu mang tính giải pháp tình - Gắn chiến lược tạo nguồn vốn với chiến lược sử dụng nguồn vốn thành thể thống nhất, đồng - Luôn ý đến biện pháp nâng cao tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn khách hàng tổ chức, khách hàng doanh nghiệp FDI đồng thời với việc tăng khối lượng tiền gửi từ tầng lớp dân cư để tạo lập mặt vốn luân chuyển vững 4.3.2.3 Hồn thiện cơng tác nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng Dịch vụ ngân hàng có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động huy động vốn nói riêng Do để quản lý hoạt động huy động vốn việc nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điều cần thiết Đối với dịch vụ toán, dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ chuyển tiền cần phải không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin đại vào nghiệp vụ, tăng cường trang bị hệ thống máy tính đại đổi cơng nghệ tốn Khơng ngừng tập trung vào doanh nghiệp truyền thống có quan hệ giao dịch với Chi nhánh mà mở rộng cá nhân đến giao dịch toán qua Chinhánh Xu cạnh tranh cạnh tranh lĩnh vực chất lượng dịch vụ Dịch vụ sản phẩm ngân hàng cung cấp cho khách hàng, nên ngân hàng cần phải quan tâm nhiều đến loại hình Qua việc cung cấp loại hình dịch vụ, ngân hàng nắm bắt nhu cầu ngày cao khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi hoạt động huy động vốn nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung Mở rộng dịch vụ ngân hàng trả lương ATM cho doanh nghiệp quan hệ với ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam tốn 77 lương cho cơng nhân, doanh nghiệp có nhiều cơng nhân với mức thu nhập cao, thực bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh bảo hành sản phẩm, cơng trình, mở LC nhập cho doanh nghiệp, tái bảo lãnh Để nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, Chi nhánh sử dụng số biện pháp: - Hồn thiện quy trình, nghiệp vụ, đơn giản thủ tục điều kiệnsửdụng sản phẩm dịch vụ Qua đó, tăng tính thuận tiện, nhanh chóng xác,an tồn trình khách hàng sử dụng sản phẩm - Thái độ phục vụ, hướng dẫn khách hàng nhân viên Chi nhánh yếu tố quan trọng Sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao đem lại hấp dẫn cho dịch vụ ngân hàng - Tăng giá trị sử dụng sản phẩm dịch vụ, sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhiều nhu cầu cho khách hàng, ví dụ sản phẩm dịch vụ smartbanking khách hàng chuyển tiền khác hệ thống, gửi rút tiết kiệm, toán tiền điện định kỳ, tiền vé máy bay, nạp tiền điện thoại, - Địa điểm giao dịch ngân hàng quan trọng, nơi giao dịch khang trang tất nhiên tốt thuận tiện cho khách hàng như: có nơi để xe an tồn, rộng rãi hay nơi giao dịch ln ngăn nắp sẽ, thể cẩn thận, chu đáo ngân hàng việc đón tiếp khách hàng ngân hàng sử dụng trang thiết bị đại khách hàng cảm thấy thoải mái thuận tiện giao dịch Việc hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng không giúp Chi nhánh trì khách hàng cũ mà thu hút lượng khách hàng đáng kể 4.3.2.4 Hoàn thiện máy quản lý huy động vốn  Vận dụng linh hoạt chế giá FTP chế độ lãi suất linh hoạt Lãi suất công cụ quan trọng công tác huy động vốn ngân hàng, đặc biệt huy động vốn từ tầng lớp dân cư, sách lãi suất linh hoạt vừa có sức cạnh tranh vừa đảm bảo hiệu kinh doanh Trên thực tế, để trì khách hàng giữ vững tốc độ tăng trưởng số dư huy động vốn, ngân hàng thương mại sử dụng nhiều thủ thuật khác lãi suất công cụ hữu hiệu để tăng khả cạnh tranh ngân hàng Hiện nay, lãi suất Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh hoàn toàn phụ thuộc vào chế giá vốn FTP ngân hàng TMCP đầu 78 tư phát triển Việt Nam quy định thời kỳ Vì vậy, sách lãi suất Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh cần xây dựng nguyên tắc sau: - Lãi suất phải xây dựng nguyên tắc cung cầu vốn, bám sát lãi suất thị trường tài lãi suất đối thủ cạnh tranh địa bàn, có điều chỉnh hợp lý nhằm đưa mức lãi suất mà người gửi tiền chấp nhận đảm bảo lợi nhuận ngân hàng - Lãi suất phải nằm khung giá FTP ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam quy định để đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng tránh rủi ro lãi suất, thực chế lãi suất NHNN ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam thời kỳ - Áp dụng chế lãi suất linh hoạt lãi suất phân tầng, lãi suất bậc thang, lãi suất rút vốn linh hoạt… nhằm khuyến khích khách hàng trì số dư lớn ổn định, khách hàng có luồng tiền vào lớn thường xuyên, qua góp phần mở rộng thị phần tốn trì mở rộng mối quan hệ với khách hàng - Nâng cao lãi suất tiền gửi trung dài hạn, hạ lãi suất tiền gửi không kỳ hạn ngắn hạn, đảm bảo lãi suất trung bình khơng tăng lên toàn nguồn vốn, tạo khoảng cách phân biệt lãi suất ngắn hạn, trung hạn dài hạn để đảm bảo cấu vốn an tồn hợp lý  Nâng cao trình độ nghiệp vụ cán đổi công tác quản lý Con người nhân tố quan trọng đóng vai trò định thành cơng hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức mà người thành viên Đặc biệt hoạt động kinh doanh ngân hàng, lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro Do việc nâng cao trình độ cán nhân viên ngân hàng đóng vai trò quan trọng Chi nhánh cần thường xuyên tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ cho cán bộ, bên cạnh cần trọng đào tạo kỹ mềm để giúp cán linh hoạt xử lý tình huống, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, lịch sự, phấn đấu đào tạo lớp cán trẻ vững vàng tư tưởng đạo đức giỏi chuyên môn nghiệp vụ Nhân viên huy động vốn người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, 79 có trách nhiệm giải thích thắc mắc khách hàng, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng việc nâng cao trình độ nhân viên trực tiếp làm công tác huy động vốn cần thiết Chi nhánh cần xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ vững vàng để tác nghiệp nhanh chóng, an tồn khơng gây thời gian cho khách hàng Bên cạnh thái độ phục vụ phải tận tình, chu đáo để lại ấn tượng tốt cho khách hàng Nếu lãi suất huy động có hấp dẫn đến đâu mà nhân viên Ngân hàng không ghi điểm mắt khách hàng khơng thể thu hút khách hàng đến gửi tiền Muốn chi nhánh thường xuyên tổ chức đào tạo kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, lớp đào tạo giao tiếp ứng xử với khách hàng Tổ chức đợt thăm dò ý kiến khách hàng để nâng cao thái độ phục vụ, lấy tiêu chí để đánh giá hiệu cơng việc Cần bố trí cán vào vị trí, người việc vừa tăng tính hiệu vừa đảm bảo khơng làm lãng phí lực cán Cần có sách động viên khuyến khích cán tự nâng cao nghiệp vụ, tạo điều kiện cho cán tìm hiểu nghiên cứu, học tập hay tiếp cận với mơ hình hoạt động, quy trình nghiệp vụ nước có hệ thống ngân hàng phát triển đại Chi nhánh cần đặc biệt quan tâm trọng chọn lọc từ khâu tuyển dụng cán đến khâu đào tạo quản lý Đồng thời kiện tồn máy quản lý, bố trí xếp nhân lực hợp lý, ổn định theo hướng người có trình độ khả phù hợp với công việc Tổ chức máy hoạt động theo hướng gọn nhẹ, hiệu  Đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao uy tín Ngân hàng Để thu hút khách hàng đến với ngân hàng nhiều ngân hàng cần có sách quảng bá hình ảnh ngân hàng hiệu Chi nhánh cần có phận phòng ban chun trách cơng tác marketing để thu thập thông tin, nắm bắt nhu cầu khách hàng, phân loại thị trường, tìm kiếm khách hàng Hiện hoạt động chưa thực tốt chi nhánh, chi nhánh chưa thực chủ động tìm kiếm khách hàng mà chủ yếu khách hàng tìm đến với ngân hàng Trong thời gian tới, chi nhánh cần có định hướng cụ thể hoạt động + Tăng cường công tác quảng cáo truyền hình, tạp chí, internet… để khách hàng biết đến kịp thời sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Tổ chức 80 giám sát việc bố trí ấn phẩm quảng bá sản phẩm tiền gửi quầy giao dịch, đảm bảo khách hàng dễ dàng nhận biết sản phẩm, dịch vụ chương trình khuyến mại, tiếp thị BIDV Chú trọng quảng cáo sản phẩm mới, đại như: Homebanking, e-banking, chuyển tiền quốc tế, Westion Union… + Tìm kiếm đối tượng cá nhân, tổ chức trung gian môi giới mang nguồn vốn huy động cho chi nhánh chế chi hoa hồng Tặng thêm lãi suất cho khách hàng giới thiệu thêm khách hàng Đây hình thức sử dụng ngân hàng thương mại cổ phần nhiên BIDV chưa đưa vào sử dụng rộng rãi Một khách hàng giao dịch chi nhánh giới thiệu thêm khách hàng tặng thêm lãi suất cho khoản tiền gửi tặng phiếu mua hàng Điều khuyến khích khách hàng giới thiệu người thân bạn bè để gửi tiết kiệm sử dụng dịch vụ ngân hàng + Đẩy mạnh công tác tư vấn thuyết phục khách hàng lợi ích lâu dài mà họ nhận gửi tiền Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam kỳ hạn dài để huy động nguồn vốn dài hạn từ dân cư  Phát triển, mở rộng mạng lưới Chi nhánh Bắc Ninh có số lượng phòng giao dịch nằm khu cơng nghiệp, chưa nhiều trải rộng khắp so với ngân hàng khác địa bàn Trong năm tới, chi nhánh cần nỗ lực tìm kiếm địa điểm phù hợp để mở rộng thêm phòng giao dịch  Đổi đại hố cơng nghệ Ngân hàng Mục đích giải pháp gia tăng mức độ hài lòng khách hàng, làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái đến với ngân hàng Chi nhánh cần nghiên cứu nâng cấp sở vật chất hội sở phòng giao dịch, bố chí thêm chỗ để xe cho khách hàng, có sơ đồ dẫn, phân luồng khách hàng, nâng cấp hệ thống máy tính, cải thiện đường truyền mạng để hạn chế đến mức thấp tượng lỗi mạng, nghẽn mạng, đảm bảo hoạt động liên tục, không bị ách tắc Củng cố sở hạ tầng mạng, thiết bị truyền thông, trang thiết bị theo hướng đại, có khả mở rộng nâng cấp đáp ứng theo chiến lược phát triển chung toàn ngành nhu cầu chi nhánh, đảm bảo khơng tụt hậu Đơn giản hóa thủ tục giấy tờ cách vi tính hóa, điều khơng tăng hài lòng khách hàng mà rút ngắn thời gian giao dịch, tăng 81 suất lao động cán Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp phải đảm bảo với quy định chế độ chứng từ kế toán Bộ tài Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình nghiệp vụ, cải tiến nghiệp vụ tốn truyền thống, thực tốt quy trình giao dịch cửa để tạo thuận lợi cho khách hàng Tăng cường hệ thống thông tin ngân hàng đảm bảo tính an tồn bảo mật hoạt động tốn: Đảm bảo tính an tồn, bảo mật hoạt động dịch vụ dịch vụ ngân hàng điện tử: Smartbanking, E-Banking, Homebanking, Bankplus, xây dựng môi trường mạng viễn thông công cộng nên chứa đựng nhiều rủi ro nguy xâm phạm vấn đề kỹ thuật, gây thiệt hại nghiêm trọng vật chất, hệ thống phải đảm bảo tính bảo mật cao đường truyền, liệu, xác nhận khách hàng 82 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Trong chương trình hoạt động ngành Ngân hàng phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa Đất nước, ngân hàng thương mại đề định hướng phát triển chiến lược cho riêng mình, mục tiêu quan trọng khơng thể thiếu việc đáp ứng vốn huy động vốn kinh tế để phục vụ cho công phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên để đảm bảo huy động vốn có hiệu cao, ngân hàng thương mại cần phải có giải pháp cụ thể để quản lý huy động vốn Đặc biệt tình hình kinh tế giới nước có biến động lớn làm tăng tính cấp thiết việc quản lý hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam ngân hàng khác hệ thống ngân hàng có biện pháp quản lý mang tính chiến lược nhằm nâng cao hiệu công tác huy động vốn đạt thành tựu đáng kể: Nguồn vốn huy động không ngừng tăng lên qua năm, đảm bảo khả toán đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh ngân hàng,… Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam có số hạn chế định cần phải khắc phục: Tỉ lệ nợ xấu cao, nguồn vốn huy động chủ yếu từ dân cư, chưa đa dạng sản phẩm huy động vốn, nguồn vốn ngoại tệ khiêm tốn,… Để vững bước phát triển thành ngân hàng lớn mạnh, thời gian tới Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam cần khắc phục hạn chế có giải pháp hồn thiện công tác quản lý huy động vốn ngân hàng Nhận thức tầm quan trọng công tác quản lý huy động vốn Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh, luận văn với đề tài : “Quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh” hoàn thành nhiệm vụ sau: Trên sở lý luận quản lý huy động vốn thông qua việc đánh giá thực trạng quản lý huy động vốn Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh Luận văn đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản lý huy động vốn chi nhánh Bắc ninh Một là: chiến lược sách khách hàng phù hợp; Hai là: lập kế hoạch huy động vốn, cấu vốn sử dụng vốn hợp lý; 83 Ba là: nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng; Bốn là: hoàn thiện máy quản lý huy động vốn Đây giải pháp có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn hoạt động quản lý huy động vốn Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh Để từ góp phần giúp Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển chi nhánh Bắc Ninh quản lý huy động vốn ngày hiệu 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Nhà nước cần hỗ trợ, cung cấp chi tiết, kịp thời cho ngân hàng thương mại thơng tin, sách, định hướng phát triển lĩnh vực tài - ngân hàng Tập trung xây dựng hoàn thiện sách tiền tệ, tín dụng thúc đẩy phát triển nghiệp vụ ngân hàng Đổi sách tiền tệ theo hướng sử dụng đồng bộ, linh hoạt Trong cần khuyến khích tiết kiệm, tập trung vốn nhàn rỗi đầu tư cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng cạnh tranh lành mạnh, tự chủ kinh doanh Ngân hàng Nhà nước cần dùng lãi suất làm “đòn bẩy” thúc đẩy ngân hàng thương mại trọng huy động vốn Muốn Ngân hàng Nhà nước cần điều hành lãi suất theo quan hệ cung cầu thị trường, khơng nên áp đặt hành Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước cần củng cố, lành mạnh hóa khơng ngừng nâng cao vị tổ chức tín dụng Việt Nam Đứng tổ chức hội thảo ngân hàng thương mại để tạo thống định hướng phát triển, hoạt động tín dụng 5.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - Thứ nhất: Hoàn thiện chế quản lý huy động vốn thời gian tới, với mục tiêu giữ vững nguồn vốn, tạo lập khách hàng bền vững tăng trưởng mạnh mẽ quy mô vốn đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng Hội sở cần tiếp tục tạo linh hoạt tối đa cho chi nhánh việc tăng cường lực cạnh tranh địa bàn sở lãi suất FTP mua vốn với hội sở Lãi suất FTP mua vốn cần sát với diễn biến thị trường để tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh đẩy mạnh hoạt động huy động vốn Đối với khoản tiền gửi lớn, chi nhánh cần có đồng ý hội sở sách lãi suất ưu đãi hội sở cần nhanh chóng đưa định, tránh việc khách hàng bỏ đi, hội kinh doanh chi 84 nhánh Hội sở cần có thêm chế động lực khen thưởng chi nhánh có thành tích tốt cơng tác huy động vốn, nhằm khuyến khích chi nhánh nỗ lực công việc - Thứ hai: Trong điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt, thị phần giảm sút phát triển ngân hàng cổ phần, với danh mục sản phẩm đa dạng tăng khả thu hút khách hàng đến với ngân hàng Mục tiêu để phát triển thị phần huy động vốn song song với sử dụng vốn hiệu cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm dịch vụ truyền thống bên cạnh việc nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ mới, tạo khác biệt với ngân hàng khác - Thứ ba: Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng Cơng nghệ thơng tin có vai trò quan trọng hoạt động ngân hàng Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin đại ngồi việc thuận lợi cho khách hàng giao dịch góp phần không nhỏ việc giảm bớt thao tác không cần thiết để tăng hiệu làm việc cán nhân viên Hội sở cần nghiên cứu tìm kiếm nhà thầu có uy tín để nâng cấp đại phần mềm, chương trình ứng dụng có nhằm đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ Cùng với cần sửa đổi, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ để phù hợp với nghiệp vụ ngày đa dạng phức tạp Chủ động tiếp nhận chuyển giao công nghệ ngân hàng đại, trọng ứng dụng ngân hàng cốt lõi từ phát triển dịch vụ ngân hàng đại - Thứ tư: Tăng cường công tác marketing, quảng bá sản phẩm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam có lợi ngân hàng lâu đời nhiều khách hàng biết tới Tuy nhiên vài năm trở lại đây, bùng nổ hệ thống ngân hàng thời kỳ hậu WTO khiến cho thị phần Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam có giảm sút Do đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam cần nỗ lực cơng tác quảng cáo hình ảnh ngân hàng phương tiện đại chúng, thường xuyên thông tin tới khách hàng sản phẩm, dịch vụ, tiện ích Ngân hàng để cạnh tranh tốt với đối thủ Tận dụng mối quan hệ với tập đoàn, doanh nghiệp lớn để quảng bá hình ảnh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO ABbank (2016) Báo cáo thường niên ABbank năm 2016 BIDV Chi nhánh Bắc Ninh (2014) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 BIDV Chi nhánh Bắc Ninh (2015) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 BIDV chi nhánh Bắc Ninh (2016a) Báo cáo thường niên năm 2016 BIDV Chi nhánh Bắc Ninh (2016b) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 BIDV chi nhánh Bắc Ninh (2016c) Cơ chế quản lý vốn tập trung BIDV – tài liệu đào tạo nội Federic S Minskin (1995) Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Học viện Tài (2010), Lý thuyết tài – tiền tệ, NXB Tài Lê Văn Tư (2004) Giáo trình ngân hàng thương mại, NXB Tài 10 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2003), Luật tổ chức tín dụng (2009), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 MBbank (2016) Báo cáo thường niên MBbank năm 2016 12 Nguyễn Hữu Tài (2009) Giáo trình Lý thuyết tài tiền tệ, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 13 Phan Thị Thu Hà (2007) Ngân hàng thương mại NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 14 Quốc hội (2003) Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2003) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Quốc hội (2010) Luật tổ chức tín dụng (2010) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Thái Văn Đại (2009) Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Đại học Cần Thơ 17 Vietinbank (2016) Báo cáo thường niên Vietinbank năm 2016 86 ... quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh - Phân tích thực trạng quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát. .. thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản lý huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc ninh, Quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay