Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

71 10 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 13:46

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. N TR NG CH C SINH HO T, HUY NH THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI IH C : : Khoa h Khoa : ng ng : 2011 - 2015 2015 A C NÔNG LÂM N TR NG CH C SINH HO T, HUY NH THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI IH C : : Khoa h L p : K43 Khoa : ng KHMT N01 ng : 2011 - 2015 Gi ng d n : ng Th H - 2015 A L IC hoàn thành t châm h ng, v i hành, m ng c n chu n b cho ng ki n th c c n thi t, chuyên môn v ng vàng Quãng th i gian th c t p t t nghi n vơ c n thi l i tồn b i v i m i sinh viên, nh m h th ng c h c v n d ng lý thuy t vào th c ti ng s hoàn thi n v ki n th pháp làm vi c công tác, nh c yêu c u c a th c ti n công vi c cs nghiên c ng ý c a Ban ch nhi tài n hành n tr ng ch t, huy a nh Thái Nguyên Trong trình th c hi u ki c sinh ho tà cs ng ý ki t n tình, t o xây d ng hồn thi n khóa lu n Em xin trân tr ng c ng, Ban ch nhi m ng th y cô giáo khoa, em xin g i l i c c bi n giáo ng d t tình ch b o, ng Th H tài t t nghi s chân thành c m c a cán b u ki n t t nh em trình th c t p t M c dù b n thân em có nhi u c g ng, song ki n th c th i gian có h n nên khóa lu n c a em khơng tránh kh i nh ng h n ch thi u sót Em r t mong nh c cs a th y, giáo, b khóa lu n c hồn ch Em xin chân thành c Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên DANH M C CÁC B NG B ng 3.1 Ch 34 B ng 4.1:Th ng kê tình hình s d c sinh ho t c t Phú 40 B ng 4.2: Th ng kê ch c gi ng c a m t s h a bàn xã t 42 B ng 4.3: B ng mô t v trí l y m B ng 4.4: B ng k t qu phân tích m t Huy c sinh ho t t i Xóm Làng Ngòi Xã c sinh ho t t i Xóm Cây Châm Xã nh Thái Nguyên 51 B ng 4.7.B ng k t qu phân tích m t Huy c sinh ho t t i Xóm Làng Ch o Xã g T nh Thái Nguyên 49 B ng 4.6.B ng k t qu phân tích m t Huy t 44 nh Thái Nguyên 47 B ng 4.5: B ng k t qu phân tích m t Huy c sinh ho t t c sinh ho t t ng nh Thái Nguyên 53 DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1: Tình hình s d Hình 4.2: Bi ch c sinh ho t c c gi ng c a m t s h t 41 a bàn xã t 43 Hình 4.3: K t qu c ng m t i xóm Làng Ch o 48 Hình 4.4: K t qu phân tích Zn c a m u t i xóm Cây Châm 52 DANH M C CÁC T , C M T BTNMT : B Tà ng CP : Chính Ph FAO : T ch c th gi i nh QCVN : Quy chu n Vi t Nam TCVN : Tiêu chu n Vi t Nam TT : Thôn UBND : y ban nhân dân UNICEF : Qu ng liên h p qu c VI T T T M CL C U PH N I: M Tính c p thi t c tài 1.2 M u 1.3 Yêu c u c tài tài PH N II: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 T ng quan v c 2.1.1 Khái ni mc 2.1.2 Ngu n g c ng m c ng m 2.1.3 T m quan tr ng vai trò c 2.1.4 Khái ni m nhi 2.1.5 Khái ni m v c c lo i ô nhi c 11 c s ch 13 2.1.6 Các thông s c 14 2.1.5.1 Các ch tiêu v lý h c 14 2.1.5.2 Các ch tiêu v hóa h c 16 2.1.4.3 Các ch tiêu v sinh h c 17 2.2 Hi n trang s d c Th Gi i Vi t Nam 18 2.2.1 Hi n tr ng s d c th gi i 18 2.2.2 Hi n tr ng s d c 2.3 Các ngu n gây ô nhi Vi t Nam 20 c n pháp lu t v qu n c ta hi n 25 c ng m 28 PH N III: NG, N C U 30 ng ph m vi nghiên c u 30 ng nghiên c u 30 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 30 m th i gian nghiên c u 30 3.3 N i dung nghiên c u 30 u ki n t nhiên kinh t xã h i c t Tháng Nguyên 30 3.3.2 Ngu c tình hình s d c sinh ho t t t Phú Thái Nguyên 30 c sinh ho t t t Thái Nguyên 30 3.3.4 Nguyên nhân gây ô nhi m ngu c sinh ho i bàn xã 30 xu t m t s b n pháp phòng ng a gi m thi u x lý ô nhi c sinh ho t 30 u 31 3.4.1 Kh o sát th a 31 p x lý s li u 31 32 y m u phân tích phòng thí nghi m 32 PH N IV: K T QU VÀ TH O LU N 35 u ki n t nhiên kinh t xã h i c t - huy t nh Thái Nguyên [1,2] 35 u ki n t nhiên 35 4.1.2 Th c tr ng v kinh t - xã h i 35 4.3.4 V an ninh, quân s 38 4.2 Ngu c tình hình s d c sinh ho t t t - huy n - t nh Thái Nguyên 39 4.3 Th c tr c sinh ho t t t Thái Nguyên 44 4.3.1 Th c tr c sinh ho t t i xóm Làng Ch o 46 4.3.2 Th c tr c sinh ho t t i Xóm Làng Ngòi 48 4.3.4.Th c tr c sinh ho t t m 52 4.4 Nguyên nhân gây ô nhi m ngu c sinh ho t t t - Huy n - T nh Thái Nguyên 53 4.4.1 Ô nhi m t ch t th i sinh ho t c a h 4.4.2 Ô nhi nh 54 c th i sinh ho t 54 4.4.3 Ơ nhi m ho ng nơng nghi p 55 4.4.4 Ơ nhi m ho ng cơng nghi p 55 4.4.5 Ô nhi m ch t th 55 xu t m t s bi n pháp phòng ng a gi m thi u x lý ô nhi c sinh ho t 56 4.5.1 Bi n pháp k thu t 56 4.5.2 Bi n pháp tuyên truy n giáo d c 57 PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH 58 5.1 K t lu n 58 5.2 ki n Ngh 58 TÀI LI U THAM KH O PH L C c thành ph n ch y u c nh s thành công chi xã h i, b c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t m qu c phòng, an ninh qu c gia N t không th t n t 3- i Tuy nhiên s th v i t hóa, cơng c cung c p cho sinh ho t ng công nghi p ngày nhi u, nhu c u phát tri n kinh t nhanh v i m c tiêu l i nhu n cao, tình b n mơi ng m t cách tr c ti p ho c gián ti nguyên Hi n nay, có r t nhi c ng m nghiêm tr ng ho v c chi m 99% c 70% tr nghi ho i hàng ngày c n t ng sinh ho ng sinh v t s c c cu c s ng c Trung bình m ng nhu c tr ng s ng, quy t ng x u t i ngu n tài ô nhi m ngu c m t ng khai thác, qu p lý ng rác th i t khu công nghi p, nhà máy, làng ngh , khu dân lý ho c x nh Theo s li t hi u qu ng t i s c kh e ho ng c i môi i u tra th c tr ng v ng v sinh cá nhân nông thôn Vi t Nam B y t UNICEF th c hi n k t qu - Ch y t xã , 16,1% u d c máy (ngu i tiêu dùng) nông thôn, 14,2% tr m ng h c x lý d n b ng m c ti p c n s ng n n m gi i h n cho phép theo QCVN 09:2008/ BTNMT- Quy chu n k thu t qu c gia v ch c ng m m b o cho nhu c u sinh ho t c i dân có m tv c b ô nhi t gi i h n cho phép g p g n l n làm n s c kh e c i dân Xóm Làng Ch ô nhi c c ng m t h th th y l i ý th c nh n th c i dân th p x th i tr c ti p rác th c th i sinh ho nuôi xu ng h th ng nhi c c gi ng g ng b cs u b ng p úng ch t b n ng m vào ngu gi cb Hình 4.3: K t qu c c ng m t i xóm Làng Ch o c 4.3.2 Làng Ngòi m t thơn n ph ng qu c l a hình thơn b ng i dân ch y u tr ng lúa, có su i nh ch y qua, r t thu n ti n ngu i tiêu i dân xóm ch y u làm ru ng, s làm ngh bn bán, xóm Làng Ngòi m t xóm cách xa trung tâm xã, n n kinh t tri a bàn xóm khơng có h th ng cung c c s ch cho h cl yt ng c t thâm canh tr ng rau, g th i c n c, g n su i nh c th c ng tr i cách xa gi ng kho ng 30m Tên tiêu STT ch pH DO EC K t qu QCVN 09:2008/ phân tích BTNMT KH: M4 6,32 5,5 - 8,5 5,49 0,170 - Mg/l mS/cm Mg C ng 41,4 CaCO3/l NO3Mg/l 0,009 Zn Mg/l 0,25 Mn Mg/l KPH Fe Mg/l 0,0004 COD Mg/l 3,4 ( Ngu n: k t qu phân tích m t qu so v i QCVN t - 500 15 0,3 0,5 c ng m t i phòng thí nghi i h c Nơng Lâm Thái Nguyên ) t t t t t t m khoa Ghi chú: KPH: không phát hi n (- nh QCVN: Quy chu n Vi t Nam M4: M u s Nh n xét: qua b ng 4.5 ta th y m u n c l y tr c ti p t gi ng d ng hàng ngày c a h t qu phân tích t t c - ch c u n m gi i h n cho phép theo QCVN 09:2008/ BTNMT- Quy chu n k thu t qu c gia v ch c c ng m b o cho nhu c u sinh ho t i dân ng c m quan c s su c gi ng b c thôn n m g n ng p, ch t b n mua kéo xu ng ng m vào c ng m 4.3.3 Th c tr c sinh ho t t i Xóm Cây Châm Xóm Cây Châm m i dân v n ch y u s ng b ng ngh nông, tr ng lúa, tr ng rau a bàn xóm có m khai thác qu n khai thác: công ty TNHH Nh ph M cl yt m c a nhà: gi ng khoan nhà Anh Nguy g n m khai thác qu ng Titan n n m u cl y âm Tên STT tiêu ch C ng NO3- Mg/l mS/cm Mg CaCO3/l Mg/l Zn Mg/l pH DO EC K t qu phân tích M3 M2 (Gi ng (Gi ng Khoan) 6,04 6,01 5,25 4,73 0,276 0,029 QCVN 09:2008/ BTNMT 34,5 500 0,004 0,007 15 0,37 0,06 KPH KPH 3,1 c ng qu so v i QCVN 5,5 - 8,5 - 31,5 Mn Mg/l KPH Fe Mg/l 0,03 COD Mg/l 3,5 ( Ngu n: k t qu phân tích m t t t t M u M1 không 0,3 t, M u M2 t 0,5 t t t m t i phòng thí nghi m khoa i H c Nông Lâm Thái Nguyên ) Ghi chú: KPH: Không phát hi n (- nh Nh n xét: Qua b ng 4.6 ta th y m u ch có m u s b nhi tiêu chu n cho phép 1,2 l n, l u n m gi i h n cho phép c a u cho th y ch khoan t t c l y m t xóm, m c c a gi ng ul yg n m khai thác qu ng Titan Do ho ng khai thác qu ng c a m qu ng châm cơng ty c ph n khống s c c a h dân, ho ng t i ngu n c th i xu ng su i g n vùng khái thác nên làm ô nhi m ngu c su i d c ng ng M u gi nhi m Zn do: + Do có m khai thác qu ng Titan g n v i gi ng + Do gi sâu th p nên kh m kim lo c th i sinh ho t th i khu v c gi ng, g t thâm canh có s d ng nhi u hóa ch t, thu c b o v th c v t, ch t th Hình 4.4: K t qu phân tích Zn c a m u t i xóm Cây Châm 4.3.4.Th c tr c sinh ho t t m m m t xóm phát tri n nh t c qu c l m d c theo thu hút nhi i i dân xóm ch y u dùng c gi chung, rác th c th i sinh ho c thu gom, v y ch c th i vào h th ng c ng rãnh ng t STT K t qu Tên tiêu phân tích ch KH: M1 t QCVN 09:2008/ qu so v i BTNMT QCVN pH - 6,0 5,5 - 8,5 DO Mg/l 4,13 - - T0 C 30,4 - - EC mS/cm 0,259 - - C ng 32,5 500 t Mg CaCO3/l t NO3- Mg/l 0,07 15 t Zn Mg/l 0,05 0,3 t Mn Mg/l 0,0006 0,5 t Fe Mg/l 0,0004 t COD Mg/l 2,4 t ( Ngu n: k t qu phân tích m c ng m t i phòng thí nghi m khoa Môi i h c Nông Lâm Thái Nguyên ) Nh n xét: qua b ng 4.7 cho th y ch tiêu phân tích p NO3- c ng, u n m gi i h n cho phép theo QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chu n k thu t qu c gia v ch cho nhu c u sinh ho t c mb ov 4.4 Nguyên c ng i dân mb o t tránh kh i ô nhi m v lâu dài t t m u dân s làm ngh nông chi t ng s dân c a tồn xã Vì v y nghiên nhân ch y u gây ô nhi m ngu c ng m ho ho t ng s n xu t nông nghi p t ho is ng a bàn có m Cây Châm khai thác qu ng c ng m b nhi m ình Nh i s ng c a c c i thi n ng t rác th i sinh ho c nâng c qua tâm u tra kh o sát th c t bình m t cho th ng rác th i trung i th i kho ng 1-2 kg rác th i n ng rác th i sinh ho t l n thu gom x lý, ch y y m t kh i i dân th c i dân gom l i v n, ho khô r i t, m t s h g n sơng v t ln xu ng sông Ngu c th i sinh ho t ch y myt ng h a bàn xã t h nc c th i sinh ho t ch y u ch t d phân h y sinh h c, ch a nhi u thành ph c th H u h t h c ti m i ng ch y u a nhi u lo i vi khu n u khơng có h th ng c ng rãnh d n, ao, su c th i m xu c ng m Các h khơng có c ng th n, sân ri ng làm cho ô nhiêm khu v c quanh gi hóa ch t t ch y t y r a ng m xu c b nhi m kim lo i n dân b nhi m k m u th i tr c ti p c th c ng m cc ah y u canh tác nông nghi p nên không th tránh kh i tình tr ng s d ng thu c b o v th c v h n ch tri n c a sâu b nh h n s phát i dân ch nên l m d ng thu c b o v th c v t, phân bón hóa h t b thối hóa, b nhi m kim lo i n ng, t hóa ch t b o v th c v t phân bón hóa h c t Các ngu n ô nhi m ch y u ý th c c i dân sau s d ng thu c b o v th c v t v t v chai, l ng thu c b o v th c v t v t tr c ti p b ru ng, xu ng c ng rãnh, sông su n ch Vi c ng m i dân l m d ng thu c b o v th c v t phân bón hóa h c làm cho ch t hóa h c t h g c, gi ng c a ig nv t canh tác, ch có m t s h dân ng qu c l nên không th chánh kh c gi ng b ô nhi m kim lo i n ng a bàn có m khai thác qu c r t nhi c r a qu su i, khu ch a bùn th bùn n ho n ch t cx mb od ng s n xu t nông nghi p c tr c ti p xu ng n tràn bùn, v p ch i dân khơng ch a bàn xã mà c nh ng xã lân c c gi ng b Ch t th c x lý t t x gây ô nhi m khơng ch có c gây nhi lý, ho t th hoai m c mà bón cho tr xu ng ru t b nhi m kim lo i n ng s tr ng gây ô nhi m ngu n c ng m nâng cao ch c ng i ph i có h th i dân th i gian t i ng b v t ch t, qu n lý, m t s gi i pháp sau: 4.5.1 Bi n pháp k thu t - Quy ho ch h th c th i: Hi n t th c th i h p v sinh Vì v y c n xây d ng h th c th c th i sinh ho t, th c c n ph i xây d thu t y kín, khơng b rò r - Quy ho ch x c th i: Ph i x c th c x vào sông su i, ao, h c th lý vào h tràn b m t t th t ho ch y c th i sinh ho t c n thu gom, x lý khu x lý c th ng - Quy ho ch bãi rác t p trung: ng bãi rác th i t p trung c a xã ho c Ti n hành thu gom rác th xã lân c n a bàn xã xã lân c n theo h p ng d ch v Gi m thi u ô nhi c m t nh vào loài th c v t th ng c c c i thi n - Khai thác ngu c ng thu t: + Khoan gi bi úng k thu t: C n có hi u bi t v k thu t khoan, hi u pv c a ch có ch n khoan gi ng ph khoan + Ph i trám l p gi ph i trám l ch c khơng s d ng nh k thu tránh xâm nh c b n vào t ng c i b o v v sinh gi ng: Các gi ng khoan ho c gi c ph i cách xa nhà v sinh, su i, ao, h h th ng x th ng x th i c t 10 m tr lên Không khoan ho ng g giao thông, khơng b trí v t d ng d gây ô nhi nh ng t d u n khu c c gi ng + Các gi ng ph c xây d ng b cao, có n m b o h p v sinh 4.5.2 Bi n pháp tuyên truy n giáo d c Có th áp d ng bi n pháp tuyên truy n giáo d i hình th c c th - S d ng ph bi radio, loa phát c i dân hi ng, b o v ngu c ng m - Tuyên truy n s c kh i dân hi c m i quan h gi ng i - Tuyên truy nhi m ngu v sinh môi c v i s c kh - C n tuyên truy n r xây d ng cơng trình x i dân bi t c t m quan tr ng tác h i c a ô nâng cao ý th c b o v ng i dân tham gia tham gia vào vi c c s d ng 5.1 K t lu n Ch ng ngu c sinh ho t i t t, nhiên qua k t qu phân tích cho th y ch có s m u b ô nhi m kim lo i n ng Zn, l là: Mn, NO3- c u khơng b nhi u n m gi h n cho phép c a QCVN 09:2008/ BTNMT- Quy chu n k thu t qu c gia v ch c ng m Zn vi khoáng c n thi nh ng tri u ch ng b nh lý, Zn có th kinh, , th a hay thi u sinh t bi n, gây ng c h th n ng t i s nh y c m, kh i Ngu n gây ô nhi m nghiêm tr ng ngu khai thác khoán s c ng môi c ng m ho ng c bi t xóm Cây Châm, bên ng s n xu t nông nghi p vi c s d l m d ng thu c b o v th c v t phân bón hóa h c, vi c v t túi nilon, v chai l ng thu c b o v th c v Ngu c b ô nhi m không b o m t s b nh truy n nhi 5.2 K n -V i c C n tích c c t ho m v sinh nguyên nhân gây nên ng khai thác khoáng s ng bi n pháp qu n lý x lý ngu n th i t c khí th H n ch ho c nên kh c ph c tình tr ng bên ngồi c th i ch t th i sinh ho t kênh r ch, sông su i th ng x Xây d ng công trình c xã lân c n c th i, bãi rác th i t c s ch cho h t quy chu a bàn xã -P i dân C n nâng c p nh n th c c i dân v vi c b o v c ng m, h n ch th i ch t th i xu ng kênh, r ch, sông su i, T giác th c hi ng b o v ng, thu gom, phân lo i x lý ch t th i sunh ho t m t cách h p lý, h n ch x d ng túi nilon, chai nh a khó phân h y i v i ho d c i nh l , khuy n khích s ch, thân thi n v c x lý tri , có h th c, ch t ph ng ch t th c, x c th i x d ng lý phân chu ng Báo cáo công tác qu n lý b o v r t huy n nh thái Nguyên Báo cáo k t qu th c hi n nhi m v kinh t - xã h nhi m v tr ng tâm tháng cu B ng, QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chu n k thu t qu c gia v ch c ng m Nguy c c a Vi t Nam không ph i vô h n http://www.baomoi.com/Tai-nguyen-nuoc-cua-Viet-Nam-khongphai-la-vo-han/144/5050888.epi i h c Nơng Lâm thành ph H Chí Minh (2013), c hi n tr ng s d c s ch s tr thành th xa x http://suckhoedoisong.vn/binh-luan/nuoc-sach-se-tro-thanh-thu-xa-xi20110414050444785.htm n Thanh H i (2010), gi ng ô nhi m môi ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên Khoa ( ch biên ) (2002), khoa h ng, Nxb giáo d c Cao liên Tr n c nông nghi p b o v i h c giáo d c chuyên nghi p, Hà N i 10 Lu t b o v ng s c Qu c H c C ng Hòa Xã H i Ch t Nam khóa XIII, k h p th thơng qua ngày 23 11 Lu Ch 12 Nguy n Ng c Qu c H c C ng Hòa Xã H i t Nam khóa XIII, k h p th thông qua ngày 2/6/2012 ng Th H ng lu t i h c Nông Lâm Thái Nguyên 13 c Thành (2008), ng qu c khoán s i h c Nông Lâm Thái Nguyên 14 Nguy n Th c sinh ho t xu t mơ hình x c s ch quy mô h ih ng Hà N i PH L C QCVN 09:2008/BTNMT TT Giá tr gi i h n Thông s pH - 5,5 - 8,5 mg/l 500 Ch t r n t ng s mg/l 1500 COD (KMnO4) mg/l Amơni (tính theo N) mg/l 0,1 Clorua (Cl-) mg/l 250 Florua (F-) mg/l 1,0 mg/l 1,0 mg/l 15 mg/l 400 11 Xianua (CN ) mg/l 0,01 12 Phenol mg/l 0,001 13 Asen (As) mg/l 0,05 14 Cadimi (Cd) mg/l 0,005 15 Chì (Pb) mg/l 0,01 16 Crom VI (Cr6+) mg/l 0,05 17 mg/l 1,0 18 K m (Zn) mg/l 3,0 19 Mangan (Mn) mg/l 0,5 20 Th y ngân (Hg) mg/l 0,001 21 S t (Fe) mg/l 22 Selen (Se) mg/l 0,01 10 c ng (tính theo CaCO3) Nitrit (NO-2) (tính theo N) Nitrat (NO-3) (tính theo N) Sulfat (SO42-) - ng (Cu) 23 T ng ho phóng x Bq/l 0,1 24 T ng ho phóng x Bq/l 1,0 25 E.Coli MPN/100ml khơng phát hi n th y 26 Coliform MPN/100ml ... t nhiên kinh t xã h i c t Tháng Nguyên 30 3.3.2 Ngu c tình hình s d c sinh ho t t t Phú Thái Nguyên 30 c sinh ho t t t Thái Nguyên 30 3.3.4 Nguyên nhân gây... Chính v tài: ánh giá hi n tr ng ch t huy 1.2 M c sinh ho t nh Thái Nguyên c th c hi n c sinh ho t a bàn xã u c hi n tr ng ch t - Huy 1.3 Yêu c u c - Ngu n s li - - T nh Thái Nguyên tài u tra,... m t s h a bàn xã t 42 B ng 4.3: B ng mơ t v trí l y m B ng 4.4: B ng k t qu phân tích m t Huy c sinh ho t t i Xóm Làng Ngòi Xã c sinh ho t t i Xóm Cây Châm Xã nh Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay