Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế thành phố lào cai

134 65 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 13:46

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀISự hình thành và phát triển của ngành thuế có quan hệ mật thiết với sự hình thành và phát triển của Nhà nước, thuế là công cụ chủ yếu trong việc thu ngân sách quốc gia, nó góp phần duy trì sự tồn tại chính quyền nhà nước, thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Ở nước ta thu từ thuế hàng năm chiếm tỷ trọng gần 80% trong tổng thu của Ngân sách Nhà nước (NSNN). Số thuế thu được từ khu vực kinh tế cá thể tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu ngân sách nhưng đối tượng quản lý lại phổ biến, có tính phức tạp cao. Vì vậy, làm tốt công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể (KDCT) sẽ có tác dụng động viên, tăng nguồn lực tài chính cho đất nước.Chi cục Thuế thành phố Lào Cai là cơ quan chuyên môn nằm trong hệ thống thuế Nhà nước, được giao nhiệm vụ thu thuế và các khoản thu khác trên địa bàn thành phố Lào Cai. Số thu từ các hộ KDCT trên địa bàn chiếm tỷ trọng không lớn nhưng cũng đóng góp không nhỏ trong việc đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu theo dự toán được giao, đặc biệt là đảm bảo bình đẳng, công bằng xã hội. Là thành phố biên giới nằm trong tỉnh Lào Cai có lợi thế trong phát triển thương mại, buôn bán nên số đối tượng quản lý của Chi cục Thuế thành phố Lào Cai là rất lớn so với các huyện khác trong tỉnh. Trong những năm qua cùng với xu thế phát triển kinh tế xã hội toàn thành phố có hơn 5.000 hộ KDCT, với quy mô, hình thức kinh doanh đa dạng, nhưng ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế (NNT) lại chưa cao. Đây là khu vực có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho cộng đồng dân cư, song cũng là lĩnh vực quản lý phức tạp, chịu tác động của yếu tố: số lượng hộ kinh doanh thường xuyên thay đổi; nguồn thu luôn trong trạng thái biến động; tình trạng thất thu, nợ đọng, bỏ sót hộ chưa quản lý vẫn tồn tại; doanh thu tính thuế chưa sát thực tế…Do đó, việc tăng cường công tác quản lý thuế, nhằm thực hiện nhiệm vụ thu đúng, thu đủ cho NSNN từ khu vực hộ KDCT là nhiệm vụ của ngành thuế nói chung và Chi cục Thuế thành phố Lào Cai nói riêng.Chi cục Thuế thành phố Lào Cai là đơn vị được giao thu NSNN cao nhất trong 9 Chi cục Thuế địa phương của tỉnh. Do vậy, quản lý tốt nguồn thu, hạn chế thất thu thuế là nhiệm vụ cấp thiết. Xuất phát từ thực tế cũng như tính cấp thiết của việc kiểm soát nguồn thu từ các hộ KDCT trên địa bàn, tôi lựa chọn đề tài: “Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế thành phố Lào Cai” làm đề tài này để làm luận văn thạc sĩ của mình. MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ, hình ix Trích yếu luận văn .x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thê 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phần Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể 2.1 Cơ sở lý luận quản lý thuế hộ kinh doanh cá thê .3 2.1.1 Khái niệm thuế quản lý thuế 2.1.2 Đặc điêm vai trò hộ kinh doanh cá thê 2.1.3 Thuế hộ kinh doanh cá thê 10 2.1.4 Sự cần thết phải quản lý thuế hộ kinh doanh cá thê 13 2.2 Nội dung công tác quản lý thuế hộ kinh doanh cá thê 15 2.2.1 Công tác hỗ trợ người nộp thuế .15 2.2.2 Quản lý hoạt động khai thuế hộ KDCT 18 2.2.3 Thu nộp chấm thuế 27 2.2.4 Xử lý miễn, giảm thuế hộ kinh doanh 29 2.2.5 uản lý hộ ngừng, nghỉ, bỏ kinh doanh 32 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thuế hộ kinh doanh cá thê 33 2.3.1 Các nhân tố thuộc ngành Thuế 33 i 2.3.2 Các nhân tố bên .34 2.4 Cơ sở thực tiễn quản lý thuế hộ kinh doanh cá thê 35 2.4.1 Khái quát thực tiễn phát triên pháp luật thuế hộ kinh doanh .35 2.4.2 Kinh nghiệm quản lý thuế hộ KDCT số địa phương .37 2.4.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tiễn 40 Phần Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu 41 3.1 Đặc điêm địa bàn nghiên cứu 41 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 41 3.1.2 Thực trạng phát triên kinh tế xã hội 41 3.2 Giới thiệu chi cục thuế thành phố Lào Cai 43 3.2.1 Chức năng, nhiệm vụ .43 3.2.2 Cơ cấu tổ chức 46 3.3 Phương pháp nghiên cứu 49 3.3.1 Xây dựng khung phân tích 49 3.3.2 Phương pháp thu thập thông tin 50 3.3.3 Phương pháp phân tích thơng tin .52 3.3.4 Hệ thống tiêu phân tích .53 Phần Kết nghiên cứu thảo luận .54 4.1 Thực trạng công tác quản lý thuế hộ kinh doanh cá thê chi cục thuế thành phố Lào Cai 54 4.1.1 Khái quát hộ kinh doanh cá thê địa bàn thành phố Lào Cai 54 4.1.2 Quy trình quản lý thu thuế thực hộ KDCT địa bàn thành phố Lào Cai 56 4.1.3 Tình hình quản lý thu thuế hộ KDCT địa bàn thành phố Lào Cai 60 4.2 Đánh giá công tác quản lý thuế hộ kinh doanh cá thê qua nghiên cứu điều tra địa bàn thành phố Lào Cai 81 4.2.1 Đánh giá công tác đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế 81 4.2.2 Đánh giá công tác quản lý thuế 84 4.2.3 Công tác điều tra doanh thu .87 4.2.4 Đánh giá tính hợp lý cơng tác quản lý thuế hộ kinh doanh 89 ii 4.3 Đánh giá kết đạt qua công tác quản lý thu thuế hộ KDCT chi cục thuế thành phố Lào Cai 90 4.3.1 Nhận xét chung 90 4.3.2 Hạn chế nguyên nhân 91 4.4 Định hướng giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế hộ KDCT thành phố Lào Cai 96 4.4.1 Định hướng mục tiêu quản lý thuế hộ kinh doanh cá thê 96 4.4.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thê Chi cục Thuế thành phố Lào Cai 97 Phần Kết luận 105 5.1 Kết luận 105 5.2 Kiến nghị .106 Tài liệu tham khảo 108 iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CCT CQT CSDL DN GTGT HC-NS-TV-AC HTX HĐND HĐTVT KDCT KK-KKT LXP MTTQ NLD NNT NSNN QLAC QLN SXKD TMS TNCN TNDN TTHT NNT TTĐB TH-KK,KKT&TH THNVDT UBND XNK Diễn giải Chi cục Thuế Cơ quan thuế Cơ sở liệu Doanh nghiệp Giá trị gia tăng Hành chính- Nhân - Tài Vụ-Ấn Hợp tác xã Hội đồng nhân dân Hội đồng Tư vấn thuế Kinh doanh cá thê Kê khai – Kế toán thuế Liên xã phường Mặt trận tổ quốc Người lao động Người nộp thuế Ngân sách nhà nước Quản lý ấn Quản lý nợ Sản xuất kinh doanh Hệ thống quản lý thuế tập trung Thu nhập cá nhân Thu nhập doanh nghiệp Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt Tổng hợp – Kê khai, kế toán thuế Tin học Tổng hợp nhiệp vụ dự toán Ủy ban nhân dân Xuất nhập iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Lịch sử tên gọi sắc thuế thu hộ KDCT 36 Bảng 3.1 Cơ cấu kinh tế thành phố Lào Cai giai đoạn 2014-2016 42 Bảng 3.3 Cơ cấu, phân loại cán bộ, công chức Chi cục Thuế thành phố Lào Cai qua năm (2014-2016) 48 Bảng 3.4 Tổ chức nhân theo Đội quản lý năm 2016 49 Bảng 3.6 Số lượng mẫu điều tra hộ KDCT theo ngành nghề năm 2016 51 Bảng 4.1 Số lượng hộ kinh doanh hoạt động địa bàn năm 2016 55 Bảng 4.2 Thống kê tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh địa bàn thành phố Lào Cai 61 Bảng 4.3 Thống kê trạng thái hoạt động hộ KDCT Chi cục Thuế thành phố Lào Cai 63 Bảng 4.4 Tình hình quản lý hộ KDCT nộp thuế khoán hoạt động năm 64 Bảng 4.5 Kết kiêm tra việc ngừng nghỉ kinh doanh HKD nộp thuế khoán 2014-2016 65 Bảng 4.6 Kết xử lý hộ kinh doanh ngừng, nghỉ không thông báo với CQT Chi cục Thuế thành phố Lào Cai 67 Bảng 4.7 Doanh thu mức thuế khốn bình quân hộ KDCT năm 2016 70 Bảng 4.8 Tình hình hộ KDCT báo cáo sử dụng hóa đơn kê khai thuế doanh thu sử dụng hóa đơn Chi cục Thuế thành phố Lào Cai 72 Bảng 4.9 Dự toán thu ngân sách từ hộ KDCT thành phố Lào Cai giai đoạn 2014 - 2016 .73 Bảng 4.10 Tổng hợp thuế thu từ hộ KDCT, thuế thu bình quân hộ giai đoạn 2014-2016 76 Bảng 4.11 Kết thu Ngân sách từ hộ KDCT năm 2016 .77 Bảng 4.12 Phân loại nợ thuế theo tuổi nợ thời điêm 31/12/2016 78 Bảng 4.13 Kết đôn đốc thu nợ, xử lý nợ HKD năm 2016 79 Bảng 4.14 Kết kiêm tra thuế Hộ KDCT năm 2016 80 Bảng 4.15 Tình hình Đăng ký kinh doanh HKD địa bàn thành phố Lào Cai năm 2016 83 v Bảng 4.16 Đánh giá hộ KDCT công tác quản lý thuế năm 2016 85 Bảng 4.17 Kết điều tra doanh thu khoán thuế Hộ KD năm 2016 88 Bảng 4.18 Đánh giá HKD tính hợp lý cơng tác QLT năm 2016 địa bàn thành phố Lào Cai 89 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 2.1 Quản lý hộ KDCT khai thuế, lập sổ thuế khoán 22 Sơ đồ 3.1 Tổ chức máy Chi cục Thuế thành phố Lào Cai 46 Sơ đồ 3.2 Khung phân tích .50 Sơ đồ 4.1 Quy trình quản lý thu thuế HKD 58 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Ngô Ngọc Nam Tên luận văn: “Quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế thành phố Lào Cai” Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thuế quản lý thuế hộ kinh doanh cá thê - Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế hộ KDCT Chi cục Thuế thành phố Lào Cai - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế hộ KDCT địa bàn Phương pháp nghiên cứu Xây dựng khung phân tích Phương pháp thu thập thơng tin sơ cấp thứ cấp Phương pháp phân tích thơng tin Hệ thống tiêu phân tích Kết kết luận - Công tác quản lý thuế địa bàn thành phố Lào Cai cập nhật công nghệ quản lý thuế đại, đồng toàn ngành thống thực thi toàn quốc tồn nhiều mặt hạn chế, chế sách, chế quản lý, tổ chức máy đội ngũ công chức Nguyên nhân tồn có yếu tố khách quan chủ quan, việc cần thiết ngành thuế phải nhìn nhận kịp thời tồn đê nâng cao chất lượng quản lý thuế - Luận văn hệ thống hóa sở lý luận quản lý thuế hộ KDCT theo quy định pháp luật hành kinh nghiệm thực tiễn số địa phương, thực trạng thực Chi cục Thuế thành phố Lào Cai Trên địa bàn thành phố Lào Cai qua năm 2014-2016 công tác quản lý thuế hộ KDCT đạt kết tốt, nhiên bộc lộ hạn chế - Tác giả đề xuất số giải pháp chủ yếu giúp cho Chi cục Thuế thành phố Lào viii Cai tổ chức thực quản lý thuế hộ KDCT chặt chẽ, hiệu hơn, bao gồm: Nâng cao lực, hiệu quản lý thuế cho công chức thuế thuộc Chi cục; Nâng cao hiệu giám sát thu nộp thuế ; Tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng NNT; Nâng cao trách nhiệm quyền phường xã Hội đồng tư vấn thuế; Phối hợp với quan chức thực tốt việc thu nộp tiền thuế vào NSNN; Đẩy mạnh việc phát triên công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý thuế HKD ix THESIS ABSTRACT Master candidate: Ngo Ngoc Nam Thesis title: Tax administration for individual business households at Taxation Department of Lao Cai City" Major: Business Administration Code: 60.34.01.02 Educational organization: Vietnam National University of Agriculture Research Objectives - To systematize theoretical issues on taxes and tax administration for individual business households - To assess the situation tax administration for individual business households at Taxation Department of Lao Cai City - To propose some solutions to strengthen tax administration for individual business households on the locality Materials and Methods - Build an analytical framework; - Method of collecting primary and secondary information - Method of information analysis - Systematize analytical targets Main findings and conclusions The tax administration in Lao Cai city fundamentally updated with modern tax administration technology, in sync with the whole industry, unified implementation across the country, but there were still many drawbacks, both mechanism of policy, management mechanism, organizational structure and staff The cause of these shortcomings had objective and subjective factors, it was necessary that the taxation industry always saw in time the shortcomings to improve the quality of tax administration - The thesis has systematized theoretical issues on taxes and tax administration for individual business households according to the current legislation and practical experience in some localities, the actual situation at Lao Cai Taxation Department In Lao Cai city through 2014-2016, the tax administration fundamentally had achieved good results, however, there were some limitations x 14 Quốc hội nước CHXHCN (2012) Luật số 26/2012/QH13 Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật thuế TNCN 15 Quốc hội nước CHXHCN (2013) Luật thuế số 31/2013/QH13 sửa đổi bổ sung luật thuế GTGT 16 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2007) Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 17 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2008) Luật GTGT số 13/2008/QH12 18 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2008) Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 19 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Luật thuế số 21/2013/QH13 sửa đổi bổ sung số điều Luật Quản lý thuế 20 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2015) Luật số 97/2015/QH13 Phí Lệ phí 21 Tổng cục Thuế (2014) Quyết định số 1688/QĐ-TCT việc ban hành quy trình quản lý thuế hộ kinh doanh 22 Tổng cục Thuế (2015) Quyết định số 2371/QĐ-TCT việc ban hành quy trình quản lý thuế cá nhân kinh doanh 23 UBND tỉnh Lào Cai (2016) Quyết định số 4568/QĐ-UBND việc giao tiêu kế hoạch phát triên kinh tế-xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 24 UBND tỉnh Lào Cai (2017) Quyết định số 1602/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Lào Cai 25 UBND thành phố Lào Cai (2016) Quyết định số 6811/QĐ-UBND việc giao tiêu kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 26 Vương Thị Thu Hiền (2007) Giáo trình thuế NXB Tài chính, Hà Nội 27 Website thức Tổng cục Thuế Mof.gdt.gov.vn 109 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 110 PHỤ LỤC 01: BIỂU THUẾ MÔN BÀI ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH (Áp dụng giai đoạn 2003-2016) Bậc thuế Thu nhập/tháng(đồng) Mức thuế năm Trên 1.500.000 1.000.000 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000 Trên 750.000 đến 1.000.000 500.000 Trên 500.000 đến 750.000 300.000 Trên 300.000 đến 500.000 100.000 Bằng thấp 300.000 50.000 (Nguồn: Mục 2, Phần I thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thực nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 Chính phủ) 111 PHỤ LỤC 02: MỨC THU LỆ PHÍ MƠN BÀI ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH (Áp dụng từ 01/01/2007) STT Doanh thu/năm Mức thu Trên 500 triệu đồng 1.000.000 đồng/năm Trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng 500.000 đồng/năm Trên 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng 300.000 đồng/năm (Nguồn: Khoản Điều Thơng tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 Bộ Tài chính) 112 PHỤ LỤC 03: BIỂU TỶ LỆ % THUẾ GTGT TRÊN DOANH THU THEO NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG STT Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động Tỷ lệ % tính thuế GTGT Phân phối, cung cấp hàng hóa 1% Dịch vụ, xây dựng không bao thầu NVL 5% Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL 3% Hoạt động kinh doanh khác 2% Cho thuê tài sản 5% Đại lý xổ số, đại lý bảo hiêm hưởng hoa hồng Không chịu thuế GTGT (Nguồn: Khoản Khoản Điều 13 thông tư 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ Tài 113 PHỤ LỤC 04: BIỂU THUẾ SUẤT THUẾ TNCN LỸ TIẾN TỪNG PHẦN Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) Đến 60 Đến 5 Trên 60 đến 120 Trên đến 10 10 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 Trên 960 Trên 80 35 (Nguồn: Khoản 3, điều thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực Luật Thuế thu tncn, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TNCN Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật thuế TNCN Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TNCN) 114 PHỤ LỤC 05: BIỂU THUẾ SUẤT THUẾ TNCN THEO NGÀNH NGHỀ ÁP DỤNG CHO CÁ NHÂN KINH DOANH (Áp dụng từ ngày 01/01/2015) STT Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động Tỷ lệ % tính thuế TNCN Phân phối, cung cấp hàng hóa 0,5% Dịch vụ, xây dựng khơng bao thầu NVL Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL Hoạt động kinh doanh khác 1% Cho thuê tài sản 5% Đại lý xổ số, đại lý bảo hiêm hưởng hoa hồng 5% 2% 1,5% (Nguồn: Điều 10 Luật số 71/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014) 115 PHỤ LỤC 06: Tình hình thực dự tốn thu NSNN từ HKD Theo địa bàn phường xã địa bàn thành phố Lào Cai CHỈ TIÊU THU SỐ TT ĐƠN VỊ THU A B TỔNG Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB PHƯỜNG LÀO CAI Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB PHƯỜNG PHỐ MỚI Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB XÃ VẠN HOÀ Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB PHƯỜNG DUYÊN HẢI Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB Năm 2014 2015 Đơn vị tiền: Triệu đồng SO SÁNH (%) THỰC HIỆN 2016 Kế hoạch Thực Kế hoạch Thực Kế hoạch Thực 15/14 16/ 15 BQ 7=4/2 8=6/4 9=(7/2) ^(1/2) 41.91 34.62 325 75 44.115 51.990 49.281 29.360 38.040 32.587 310 148 150 128 233 3.971 10.248 10.000 11.166 1.015 2.220 1.800 3.118 62.66 43.18 284 13.80 3.391 1.910 1.829 2.000 2.049 2.000 421 350 478 348 475 350 573 350 15 50 4.420 3.800 69 10 51 5.424 3.810 158 27 1.112 62 255 254 187 60 15 50 4.130 3.800 30 110 55 58 4.315 3.812 71 30 50 250 318 200 70 332 728 246 58 25 250 95 250 272 120 62.030 111,7 125,9 118,6 38.000 111,0 116,6 113,8 80 200 41,3 157,4 62,5 85,8 50,8 116,2 14.500 109,0 129,9 118,9 7.200 140,5 230,9 180,1 2.050 112,0 100,0 105,9 580 400 633 400 119,8 100,6 110,5 114,3 115,0 107,2 110 20 50 5.655 4.150 30 1.150 75 250 400 250 110 50 73 6.053 4.150 38 10 1.150 400 305 400 250 159,4 550,0 113,1 79,6 100,1 44,9 111,1 0,0 112,9 130,2 286,6 131,6 100,0 90,9 125,9 140,3 108,9 53,5 33,3 126,3 223,6 119,3 105,6 104,4 49,0 60,9 101,7 254,0 109,4 125,5 115,6 98 376 100 50 100 50 169,0 131,3 88,9 102,0 13,3 0,0 571,4 91,9 54,9 101,6 145 60 50 4.625 5.927 6.120 5.919 4.590 4.846 99,9 81,9 90,4 4.000 4.506 152 4.800 4.963 3.500 3.500 16 110,1 0,0 70,5 88,1 32,4 743 418 108 1.000 200 120 766 69 121 900 70 120 900 290 140 103,1 16,5 112,0 117,5 420,3 115,7 110,1 83,3 113,9 25 350 100 150 116 0,0 10 11 XÃ ĐỒNG TUYỂN Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB 155 80 128 84 125 100 207 172 255 200 336 200 161,7 204,8 162,3 116,3 162,0 154,3 12 27 20 29 35 20 70 65 241,7 0,0 120,0 241,4 70 16,7 241,5 155,2 44,7 13.080 108,7 108,2 108,4 9.145 99,6 111,4 105,3 186,5 100,7 108,9 105,5 99,0 92,2 111,1 86,6 88,3 110,9 106,0 131,1 105,8 1.224,7 98,0 108,1 102,4 PHƯỜNG CỐC LẾU 8.600 11.122 11.330 12.094 Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB PHƯỜNG KIM TÂN Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB PHƯỜNG BẮC CƯỜNG Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB PHƯỜNG NAM CƯỜNG Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB PHƯỜNG BẮC LỆNH Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB PHƯỜNG THỐNG NHẤT Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB 7.500 8.245 8.810 8.210 12.47 9.145 25 450 125 500 6.505 5.700 96 2.235 541 7.576 5.862 120 1.850 50 500 7.400 5.700 179 2.250 866 589 7.990 5.803 175 2.500 150 500 8.354 6.150 165 2.500 750 520 8.860 6.150 250 75 480 961 390 363 1.150 130 420 1.414 346 427 54 1.600 150 400 10 1.600 680 420 147,1 88,7 117,6 113,2 196,5 98,4 129,0 132,0 107,6 2.605 3.433 3.195 3.828 4.265 4.350 111,5 113,6 112,6 2.200 2.154 2.400 2.408 2.980 2.980 111,8 123,8 117,6 250 85 70 862 344 73 600 120 75 1.108 214 98 1.100 120 65 10 1.100 190 70 128,5 62,2 134,2 99,3 88,8 71,4 113,0 74,3 97,9 460 471 745 1.137 1.150 1.193 241,4 104,9 159,2 400 433 550 658 710 710 152,0 107,9 128,1 15 15 30 35 150 15 30 306 133 40 25 330 50 35 300 140 38 4.433,3 114,3 98,0 105,3 95,0 683,1 104,2 845 1.120 1.265 1.254 1.290 1.294 112,0 103,2 107,5 600 657 750 751 785 785 114,3 104,5 109,3 150 60 35 363 65 35 400 80 35 376 90 37 420 50 35 420 50 39 103,6 138,5 105,7 111,7 55,6 105,4 107,6 87,7 105,6 54 59 59 111 125 127 188,1 114,4 146,7 45 52 50 76 85 85 146,2 111,8 127,9 117 12 13 14 15 16 17 18 Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB PHƯỜNG POM HÁN Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB XÃ TẢ PHỜI Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB XÃ HỢP THÀNH Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB PHƯỜNG BÌNH MINH Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB XÃ CAM ĐƯỜNG Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB PHƯỜNG XUÂN TĂNG Thuế GTGT Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB TỔ BÁN HĨA ĐƠN LẺ Thuế GTGT 35 3.100,0 0,0 100,0 112,9 50,0 591,6 158,1 70,7 2.805 2.810 98,0 109,4 103,5 1.604 1.750 1.750 95,1 109,1 101,9 650 40 165 14 762 36 167 850 50 155 850 50 160 104,0 94,7 102,5 50,0 111,5 138,9 95,8 50,0 107,7 114,7 99,1 50,0 10 5 12,5 125,0 35,4 0,0 0 100,0 0,0 0,0 3 4 31 4 2.120 2.621 2.455 2.569 1.675 1.687 1.600 240 35 170 19 733 38 163 12 15 35 0,0 865 1.007 910 1.221 1.705 1.710 121,3 140,0 130,3 650 777 600 691 1.200 1.200 88,9 173,7 124,3 10 145 60 220 200 148 22 60 230 192 200 50 60 110 70 315 154 61 129 83 350 100 55 130 85 350 100 60 303 200 212,8 700,0 101,7 56,1 43,2 111,1 64,9 98,4 234,9 241,0 153,8 213,2 100,0 114,8 102,1 10 10 18 11 10 20 10 23 11 12 30 15 80 15 255,6 61,1 109,1 347,8 136,4 66,7 298,1 91,3 85,3 120 125 125 189 245 271 151,2 143,4 147,2 100 93 100 103 130 130 26 110,8 126,2 118,2 20 32 10 15 48 38 65 50 65 50 118,8 135,4 131,6 125,0 9.610 4.128 13.211 7.008 15.761 169,8 224,9 195,4 7.200 273 8.160 2.657 6.363 973,3 239,5 482,8 118 18.64 11.669 Thuế Tài nguyên Thuế TTĐB Thuế TNCN Thu khác thuế Thuế/(L.phí) MB 325 2.000 85 25 2.942 776 112 3.840 950 261 57 24 3.530 659 81 119 4.225 2.411 335 0,0 96,0 0,0 0,0 120,0 138,0 128,7 4.870 84,9 654,6 235,8 4.314 72,3 264,2 138,2 214 (Nguồn: CCT thành phố Lào Cai, 2017) PHỤ LỤC 07: PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ Lưu ý: - Chỉ áp dụng điều tra thông tin năm 2016 - Những thông tin điều tra mang tính tham khảo, phục vụ cho cơng tác học tập, nghiên cứu, khơng nằm mục đích điều tra Cơ quan thuế hay Chính quyền cấp Cảm phiền Q ơng/bà ghi nội dung thiếu đánh dấu X vào trả lời thích hợp nhất! Phần I Thông tin chung Tên chủ hộ kinh doanh: Tên sở kinh doanh (Biên hiệu): Địa chỉ: Mã số thuế (MST): Hộ kinh doanh Ông/bà làm thủ tục Đăng ký kinh doanh chưa? Đã làm Chưa a) Chọn “Đã làm”, số Giấy phép ĐKKD , cấp ngày: ./ / b) Chọn “Chưa”, lý chưa đăng ký KD gì? Và hộ Ơng/bà bắt đầu đóng thuế từ thời gian nào? Ông/bà quan tâm tới số thuế phải nộp năm hay quan tâm đến cách tính thuế, hai? Số thuế phải nộp Cách tính thuế Cả hai Ơng/Bà có hiêu rõ cách tính thuế áp dụng hộ Ơng /Bà khơng? Có Không rõ Không biết Số vốn kinh doanh hộ Ông/bà đăng ký/ điều chỉnh lần gần bao nhiêu? triệu đồng Mức thuế (lệ phí) Mơn Ơng/Bà nộp năm 2016 1.000.000đ/năm 300.000đ/năm 750.000đ/năm 100.000đ/năm 500.000đ/năm 50.000đ/năm 120 10 Trong năm 2016 hộ Ơng/bà có quan thuế điều tra doanh số bình quân/tháng chưa? Đã điều tra Chưa điều tra 11 Doanh thu từ hoạt động SXKD bình quân tháng: .triệu đồng/tháng, doanh thu năm 2016 triệu đồng 12 Mức thuế khoán áp dụng nộp hàng tháng: .đồng/tháng 13 Trong thời gian qua (2014-2016) khoản thuế, phí hộ Ơng/Bà thay đổi nào? Tăng dần Không đổi Giảm dần Lý tăng: Lý giảm: 14 Hộ kinh doanh Ơng/bà có sử dụng hóa đơn bán hàng khơng? Có Khơng 15 Trong năm 2016 hộ Ơng/bà có quan thuế kiêm tra việc sử dụng hóa đơn khơng? (Nội dung Hộ kinh doanh có thê khơng trả lời) Có Khơng Chọn “Có” , quan thuế nhận xét, kết luận qua việc kiêm tra? Chấp hành tốt việc sử dụng hóa đơn Khiêm trách Phạt tiền, chấn chỉnh Đình sử dụng chuyên quan khác xử lý 16 Ông/bà có thường xuyên nộp thuế thời hạn quy định khơng? (Nội dung Hộ kinh doanh có thê khơng trả lời) Có Khơng Chọn “Khơng”, số lần hộ Ông/bà nộp thuế hạn năm 2016 lần Lý không hạn: Số ngày hạn, khoảng: ngày Đến thời điêm Ơng/bà có nợ thuế năm 2016 khơng? Khơng Còn nợ Chọn “Còn nợ” hộ ơng bà có khó khăng, vướng mắc đề xuất khơng ạ: 17 Xin Ông/bà cho biết, năm 2016 vừa qua hộ nhà Ơng/bà có thơng báo đến CQT việc tạm ngừng, nghỉ kinh doanh lần? 121 Số lượt đơn xin ngừng nghỉ lượt, (bao nhiêu) tháng 18 Hộ kinh doanh Ông/bà kiêm tra, xác minh việc thông báo tạm nghỉ kinh doanh năm 2016 chưa? Đã kiêm tra Chưa kiêm tra “Đã kiêm tra”, số lượt kiêm tra/số lần thông báo là: lượt 19 Hộ kinh doanh Ơng/bà có bị quan thuế khơng chấp nhận việc tạm ngừng nghỉ kinh doanh lần năm 2016 chưa? Có Chưa Nếu “có”, số lần không chấp nhận tạm ngừng, nghỉ là: lần 20 Trong năm 2016, hộ Ơng/bà có nợ đọng thuế khơng? (Nội dung Hộ kinh doanh có thê khơng trả lời) Có Khơng Nếu có, số tháng nợ đọng/năm là: tháng, số tiền nợ đọng: đồng 21.Theo cách hiêu Ơng/bà cơng tác quản lý thuế Chi cục Thuế thành phố Lào Cai hợp lý chưa? 1.Hợp lý Không hợp lý Lý chọn 2: 22 Ông/Bà vui lòng cho biết việc tuyên truyền Pháp luật thuế, sách thuế quan thuế địa bàn thành phố có thường xun khơng? Có Khơng 23 Ông/Bà biết đến Luật quản lý thuế, sách thuế qua phương tiện nào? (Có thể chọn nhiều đáp án) Qua sách báo Qua truyền hình Qua quan thuế Qua Đài phát địa phương Qua cán thuế Phương tiện khác 122 24 Theo Ông/bà địa điêm kinh doanh có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cáchộ kinh doanh ông/bà không? Tác động lớn Bình thường Khơng ảnh hưởng 25 Hộ Ơng/bà có biết thơng tin niêm yết cơng khai dự kiến doanh thu mức thuế phải nộp khơng? Có Khơng Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý Ông/bà! 123 ... SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ VÀ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 2.1.1 Khái niệm thuế quản lý thuế Khái niệm thuế Thuế phạm trù kinh. .. tác quản lý thuế hộ kinh doanh cá thê chi cục thuế thành phố Lào Cai 54 4.1.1 Khái quát hộ kinh doanh cá thê địa bàn thành phố Lào Cai 54 4.1.2 Quy trình quản lý thu thuế thực hộ KDCT... đề lý luận thực tiễn thuế quản lý thuế hộ kinh doanh cá thê Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế hộ KDCT Chi cục Thuế thành phố Lào Cai Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế hộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế thành phố lào cai, Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế thành phố lào cai

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay