Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế thành phố lào cai

134 89 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 13:46

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀISự hình thành và phát triển của ngành thuế có quan hệ mật thiết với sự hình thành và phát triển của Nhà nước, thuế là công cụ chủ yếu trong việc thu ngân sách quốc gia, nó góp phần duy trì sự tồn tại chính quyền nhà nước, thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Ở nước ta thu từ thuế hàng năm chiếm tỷ trọng gần 80% trong tổng thu của Ngân sách Nhà nước (NSNN). Số thuế thu được từ khu vực kinh tế cá thể tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu ngân sách nhưng đối tượng quản lý lại phổ biến, có tính phức tạp cao. Vì vậy, làm tốt công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể (KDCT) sẽ có tác dụng động viên, tăng nguồn lực tài chính cho đất nước.Chi cục Thuế thành phố Lào Cai là cơ quan chuyên môn nằm trong hệ thống thuế Nhà nước, được giao nhiệm vụ thu thuế và các khoản thu khác trên địa bàn thành phố Lào Cai. Số thu từ các hộ KDCT trên địa bàn chiếm tỷ trọng không lớn nhưng cũng đóng góp không nhỏ trong việc đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu theo dự toán được giao, đặc biệt là đảm bảo bình đẳng, công bằng xã hội. Là thành phố biên giới nằm trong tỉnh Lào Cai có lợi thế trong phát triển thương mại, buôn bán nên số đối tượng quản lý của Chi cục Thuế thành phố Lào Cai là rất lớn so với các huyện khác trong tỉnh. Trong những năm qua cùng với xu thế phát triển kinh tế xã hội toàn thành phố có hơn 5.000 hộ KDCT, với quy mô, hình thức kinh doanh đa dạng, nhưng ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế (NNT) lại chưa cao. Đây là khu vực có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho cộng đồng dân cư, song cũng là lĩnh vực quản lý phức tạp, chịu tác động của yếu tố: số lượng hộ kinh doanh thường xuyên thay đổi; nguồn thu luôn trong trạng thái biến động; tình trạng thất thu, nợ đọng, bỏ sót hộ chưa quản lý vẫn tồn tại; doanh thu tính thuế chưa sát thực tế…Do đó, việc tăng cường công tác quản lý thuế, nhằm thực hiện nhiệm vụ thu đúng, thu đủ cho NSNN từ khu vực hộ KDCT là nhiệm vụ của ngành thuế nói chung và Chi cục Thuế thành phố Lào Cai nói riêng.Chi cục Thuế thành phố Lào Cai là đơn vị được giao thu NSNN cao nhất trong 9 Chi cục Thuế địa phương của tỉnh. Do vậy, quản lý tốt nguồn thu, hạn chế thất thu thuế là nhiệm vụ cấp thiết. Xuất phát từ thực tế cũng như tính cấp thiết của việc kiểm soát nguồn thu từ các hộ KDCT trên địa bàn, tôi lựa chọn đề tài: “Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế thành phố Lào Cai” làm đề tài này để làm luận văn thạc sĩ của mình. ... SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ VÀ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 2.1.1 Khái niệm thuế quản lý thuế Khái niệm thuế Thuế phạm trù kinh. .. tác quản lý thuế hộ kinh doanh cá thê chi cục thuế thành phố Lào Cai 54 4.1.1 Khái quát hộ kinh doanh cá thê địa bàn thành phố Lào Cai 54 4.1.2 Quy trình quản lý thu thuế thực hộ KDCT... đề lý luận thực tiễn thuế quản lý thuế hộ kinh doanh cá thê Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế hộ KDCT Chi cục Thuế thành phố Lào Cai Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế hộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế thành phố lào cai, Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế thành phố lào cai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay