Đề thi học kỳ 2 vật lý 10

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 10:39

ĐỀ SỐ 1: TRƯỜNG THPT NGUYỄN CƠNG TRỨ, QUẬN GỊ VẤP, TPHCM, NĂM 2016-2017 Câu 1: Từ độ cao h = 5m (so với mặt đất), người ta ném vật có khối lượng m = 0,5kg , với vận tốc ban đầu v0 = m s Vật chuyển động chịu tác dụng trọng lực lên đến độ cao cực đại H = 7m Tính tồn phần vật? Tính động vật vị trí độ cao c ực đại? Lấy g = 10m s2 Câu 2: Người ta truyền nhiệt lượng 9000 J cho khí xilanh, khí nở thực cơng 6kJ đẩy pittong lên Tính độ biến thiên nội khí Câu 3:.Một bình kín có dung tích V = 10 lít (khơng đổi) Người ta bơm khí tích V0 = 12 lít áp 0 suất p0 , nhiệt độ t0 = 27 C vào bình Sau bơm, khí bình có nhi ệt độ t1 = 39,5 C áp suất p1 = 1,25atm a) Tính áp suất p0 khí trước bơm lượng khí bị ngồi Tính áp suất phần khí l ại bình? 10 Cho biết nhiệt độ khí bình 39,50C Câu 4: Một lượng khí nhiệt độ 1270C chiếm thể tích lít, có áp suất atm Khí bi ến đổi theo chu trình kín gồm giai đoạn:  Giai đoạn 1: Dãn nở đẳng nhiệt, thể tích tăng gấp lần  Giai đoạn 2: nén đẳng áp  Giai đoạn 3: Nung nóng đẳng tích a) Tìm nhiệt độ, áp suất thấp chu trình b) Vẽ đồ thị biểu diễn chu trình biến đổi hệ tọa độ ( p, T ) Câu 5: Tháp Eiffel cơng trình kiến trúc thép thành phố Paris hoàn thành năm 1889 Vào tháng 01 (mùa đông nhiệt độ 60C ) chiều cao tháp 300m Đến tháng (mùa hè nhi ệt độ 260C ) tháp Eiffel cao thêm đoạn x a) Hiện tượng cao tháp Eiffel tượng vật lý nào? Nêu nguyên nhân? −6 −1 b) Tìm x? Cho hệ số nở dài thép α = 1,1.10 K coi tăng ĐỀ SỐ 2: TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016-2017 Câu 1: Một vật khối lượng kg ném thẳng đứng xuống d ưới với v ận t ốc 10m s từ độ cao 20m so với mặt đất Bỏ qua lực cản, lấy g = 10m s2 , chọn gốc mặt đất a) Tính động , năng, vật vị trí ném? b) Tính quãng đường vật động lần vật? Vẽ hình p = 6at Câu 2: Một khí lý tưởng trạng thái (1) có áp suất , thể tích V1 = 10 lít nhiệt độ T1 = 600K Khối khí làm lạnh đẳng tích tới trạng thái (2) có nhi ệt đ ộ T2 = 200K , sau giãn nở đẳng nhiệt tới trạng thái (3) có áp suất p3 = 0,5at dừng lại a) Xác định áp suất p2 thể tích V3 b) Biểu diễn trình biến đổi nói khối khí hệ tọa độ ( V , T ) ( p, V ) b) Vì bình hở nên ( ) Câu 3: Hai đường đẳng nhiệt có khối lượng khí định ứng với hai nhi ệt đ ộ khác hình vẽ Hãy so sánh T1 T2 Giải thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kỳ 2 vật lý 10, Đề thi học kỳ 2 vật lý 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay