Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công ích tại công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị vĩnh yên

100 8 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 10:03

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀIQuá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, trong đó hệ thống doanh nghiệp nhà nước là bộ phận chủ yếu. Doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế, đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, nêu gương về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế xã hội… Doanh nghiệp nhà nước nói chung và doanh nghiệp nhà nước hoạt động vì mục tiêu công ích, hoạt động theo các chính sách xã hội của nhà nước phục vụ cho lợi ích trực tiếp của toàn xã hội hay lợi ích công cộng như: cung ứng hàng hóa công cộng theo kế hoạch hay đơn đặt hàng của nhà nước như các hàng hóa về quốc phòng, an ninh, y tế công cộng và văn hóa... Mặc dù nhóm hàng hóa công cộng được coi là hàng hóa đặc biệt này chiếm tỷ trọng không lớn trong nền kinh tế nhưng nhà nước phải có những nguyên tắc quản lý riêng do vai trò quan trọng và tính đặc thù của nó đối với nền kinh tế. Những năm qua của thời kỳ đổi mới, quá trình sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp công ích cho phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, doanh nghiệp công ích đã có những đóng góp đáng kể: kết cấu hạ tầng được cải thiện, góp phần đảm bảo những cân đối lớn trong nền kinh tế ổn định và phát triển, giảm thiểu mức đầu tư từ ngân sách nhà nước.Ngày nay cùng với quá trình phát triển chung của đất nước, việc tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và mức độ đô thị hóa ngày càng nhanh chóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đang đặt ra rất nhiều nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng phải tập trung nhiều hơn cho đầu tư phát triển, nâng cấp, cải tạo, đồng bộ và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Cung cấp kịp thời với chất lượng ngày càng tốt hơn các dịch vụ, tiện ích công cộng cho mọi người. Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, có vai trò, vị trí trọng yếu trong việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích với giá ưu đãi (thấp hơn giá thành, ổn định trong thời gian dài) như: đảm bảo tiêu thoát nước mưa, nước thải; thu gom chế biến rác thải và chất thải công nghiệp, y tế; chiếu sáng công cộng; phát triển hệ thống các vườn hoa, cây xanh, công viên, giải phân cách… Kết quả hoạt động của Công ty đóng góp to lớn vào việc bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo công bằng xã hội, người dân thực sự được hưởng lợi từ các sản phẩm và dịch vụ công ích và tạo ra diện mạo mới cho bộ mặt của thành phố Vĩnh Yên.Bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH trước yêu cầu phát triển nhanh, vững chắc đặt ra đối với Công ty những nhiệm vụ cấp bách. Yêu cầu ấy đòi hỏi phải đổi mới cách nhìn nhận, đánh giá và có những giải pháp, chính sách cả vĩ mô, vi mô đối với các hoạt động công ích mà Công ích mà công ty đem lại cho người dân. Xuất phát từ những lý do trên và với tâm huyết của một cán bộ Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, tôi luôn mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của Công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ công ích của Công ty, tôi lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công ích tại Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên” làm đề tài nghiên cứu của mình. MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình Danh mục sơ đồ Trích yếu luận văn Thesis abstract Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Cơ sở lý luận thực tiễn 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm dịch vụ cơng dịch vụ cơng ích 2.1.2 Đặc điểm dịch vụ cơng ích 2.1.3 Sự cần thiết nâng cao chất lượng dich vụ cơng ích 2.1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ích 2.1.5 Nội dung nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ích 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ công ích Việt Nam i 2.2.2 Bài học rút cho Công ty Cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên Phần Phương pháp nghiên cứu 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 3.1.1 Vị trí địa lý 3.1.2 Địa hình, thổ nhưỡng 3.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 3.1.4 Vài nét Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 3.2.2 Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu 3.2.3 Hệ thống tiêu phân tích xử lý số liệu Phần Kết nghiên cứu thảo luận 4.1 Thực trạng dịch vụ cơng ích cơng ty cổ phần môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên 4.1.1 Thực trạng dịch vụ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt 4.1.2 Thực trạng dịch vụ công viên xanh 4.1.3 Thực trạng dịch vụ chiếu sáng nước thị 4.2 Yếu tố ảnh hưởng việc nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ích công ty cổ phần môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên 4.2.1 Người lao động 4.2.2 Trình độ cơng nghệ 4.2.3 Tình hình kiểm tra chất lượng dịch vụ 4.2.4 Tình hình tài 4.2.5 Quan điểm tạo động lực lãnh đạo 4.2.6 Các yếu tố khác 4.3 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ích công ty cổ phần môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên 4.3.1 Định hướng, quan điểm nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ích Cơng ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên 4.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ích Cơng ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên ii Phần Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với quan quyền thành phố Vĩnh Yên 5.2.2 Đối với Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên Tài liệu tham khảo Phụ lục Phụ lục iii DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt BHXH CTR DNNN DT ĐTNN DVC DVHCC LN TP UBND Nghĩa tiếng việt Bảo hiểm xã hội Chất thải rắn Doanh nghiệp nhà nước Doanh thu Đầu tư nước ngồi Dịch vụ cơng Dịch vụ hang công cộng Lợi nhuận Thành phố Ủy ban nhân dân iv DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 4.1 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Bảng 4.4 Bảng 4.5 Bảng 4.6 Bảng 4.7 Bảng 4.8 Bảng 4.9 Bảng 4.10 Bảng 4.11 Bảng 4.12 Bảng 4.13 Bảng 4.14 Bảng 4.15 Bảng 4.16 Bảng 4.17 Bảng 4.18 Bảng 4.19 Bảng 4.20 Diện tích đất tự nhiên, dân số mật độ dân số trung bình phân theo xã/phường (2015 – 2016) Cơ sở lao động sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (năm 2014 – 2016) Tình hình giáo dục – y tế thành phố Vĩnh Yên (năm 2010 – 2016) Phân bổ mẫu điều tra đề tài Tình hình rác thải sinh hoạt Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thu gom xử lý Đánh giá người dân thành phố Vĩnh yên công tác thu gom sử lý rác thải Dự báo khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh Kết đánh giá chung cho công tác thu gom xử lý rác thải Thành phố Vĩnh Yên Đánh giá người dân hợp lý thời gian thu gom rác Chi phí đơn giá theo kế hoạch thực cho công tác quản lý xử lý rác thải sinh hoạt Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên năm 2016 Mức thu phí quản lý xử lý rác thải sinh hoạt cho hộ gia đình thành phố Vĩnh Yên năm 2016 Chi phí hỗ trợ Nhà nước cho quản lý xử lý rác thải sinh hoạt thành phố Vĩnh Yên năm 2016 Thực trạng quản lý chăm sóc xanh Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên Đánh giá người dân sở vật chất Đánh giá người dân môi trường, vệ sinh Đánh giá người dân cảnh quan, cảnh Đánh giá người dân việc tiếp cận thông tin Thực trạng trồng quản lý xanh thị Tình hình chiếu sáng thị thành phố Vĩnh n Đánh giá dịch vụ chiếu sáng đô thị Tình hình nước thải thị cơng ty Tình hình lao động công ty Đánh giá cán bộ, lao động công ty cơng tác lao động Tình hình tài cơng ty v DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Cơ cấu sản xuất – kinh doanh TP Vĩnh Yên năm 2010 2016 Hình 3.2 Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên Hình 4.1 Thành phần rác thải sinh hoạt thu gom thành phố Vĩnh Yên Hình 4.2 Mơ hình chế quản lý rác thải sinh hoạt thành phố Vĩnh Yên Hình 4.3 Quy trình quản lý thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Nội dung quản lý nhà nước dịch vụ công ích vi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Hoàng Quang Hùng Tên luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ích Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu đề tài sở nghiên cứu thực trạng yếu tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ cơng ích Cơng ty, đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ích Cơng ty cổ phần Mơi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thời gian tới Để thực nghiên cứu, sử dụng phương pháp chủ yếu điều tra chọn mẫu; phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh, thang đo LIKERT để nghiên cứu thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cơng ích công ty cổ phần môi trường dịch vụ thị Vĩnh n Từ thấy mặt thuận lợi khó khăn làm sở đề xuất định hướng số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ích cơng ty thời gian tới Công ty Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thành lập hoạt động dạng công ty cổ phần Mọi đầu tư phần chi phí vận hành lấy từ ngân sách nhà nước Cả UBND thành phố Vĩnh Yên UBND cấp tham gia đáng kể cơng tác quản lý dịch vụ cơng ích Tổng số nhân viên cơng ty 506 người (tính đến 11/2016), 285 nữ, 70 người có đại học đại học, 15 người tốt nghiệp trung cấp cao đẳng, 98 người công nhân kỹ thuật có chứng nghề, cơng nhân kỹ thuật khơng có chứng nghề, 316 người lao động phổ thơng Các dịch vụ cơng ty là: Dịch vụ vệ sinh môi trường Dịch vụ nước thải thi Dịch vụ đèn chiếu sáng cơng cộng Dịch vụ chăm sóc xanh đường phố Dịch vụ chăm sóc nghĩa trang dịch vụ tang lễ Công ty Môi trường Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đặc biệt quan tâm đầu tư toàn diện nguồn lực, sở vật chất thiết bị Hiện nay, cơng ty có trụ sở làm việc khang trang, tổ chức máy hành vào nếp, vận hành nhịp nhàng đồng bộ, lực lượng CB-CNV tăng lên số chất lượng Các dịch vụ thu gom xử vii lý rác thải, nước, điện sang cơng cộng xanh đô thị công ty thực tốt đem lại nhiều kết đáng ghi nhận thời gian vừa qua Những thành công bước đầu nâng cao chất lượng dịch vụ : - Rác thải đô thị thành phố Vĩnh Yên thu gom xử lý tương đối đảm bảo vệ sinh hệ thống 200 xe gom rác, thùng rác di động với xe oto chở rác… - Hệ thống đèn chiếu sang đô thị mở rộng khắp tuyến phố, tạo điều kiện cho hộ dân tuyến phố có điều kiện tham gia hoạt động buổi tối - Hệ thống xanh đô thị xanh công viên cơng ty chăm sóc thường xun Hệ thống xanh đô thị trồng tỉa cắt tháng đảm bảo an tồn giao thơng mỹ quan thị - Hệ thống nước nạo vét cống xả hố ga địa bàn thành phố giúp cho thành phố Vĩnh Yên bị hạn chế ngập úng vào mùa mưa bão Những hạn chế nguyên nhân hạn chế việc nâng cao chất lượng dịch vụ công ty: - Phương tiện thiết bị công nghệ công ty đa phần cũ lạc hậu - Việc quản lý chăm sóc chế độ cho người lao động nhiều hạn chế - Việc theo dõi đánh giá công tác vệ sinh môi trường chưa thực thực cách triệt để - Tổ chức kiểm tra, kiểm sốt dịch vụ cơng ty làm hình thức Để nâng cao chất lượng dịch vụ công ty cổ phần môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, cần thực tốt biện pháp là: Điều chỉnh hình thức cung ứng dịch vụ, tăng cường giới hóa, rà sốt quy trình tiết kiệm chi phí, hồn thiện cấu tổ chức, tăng cường đổi chế quản lý nội bộ, đào tạo nâng cao trình độ lao động, tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt viii THESIS ABSTRACT Author: Hoang Quang Hung Thesis title: Solution to improve the quality of public services at Vinh Yen Urban Environment and Services Joint Stock Company Major: Business Administration Code: 60 34 01 02 Educational organization: Vietnam National University of Agriculture The research objective of the research is based on the research on the status and factors affecting the quality of public services in the Company and propose some major solutions to improve the quality of public services at the Company Vinh Yen Urban Environment and Services Joint Stock Company in the coming time To carry out the study, we used the principal method of sample sampling; Descriptive statistics, comparative statistics and LIKERT scales to study the current situation and factors affecting the quality of public services at Vinh Yen Urban Environment and Services Joint Stock Company From that, we see the advantages and disadvantages as the basis for proposing orientations and some major solutions to improve the quality of public services in the company in the coming time Vinh Yen Urban Environment and Services Company was established and operates as a joint stock company All investment and part of running costs are from the state budget Both the People's Committee of Vinh Yen City and the People's Committees at all levels are involved in the management of public services The total number of employees of the company is 506 (as of 11/2016), of which 285 are women, 70 have university and postgraduate degrees, 15 are graduates and colleges, 98 are workers Technicians have vocational certificates, technical workers not have vocational certificates, 316 people are common labor The main services of the company are: environmental sanitation services Urban waste water drainage service Public lighting service Tree care service street Care services for cemeteries and funeral services Vinh Yen Urban Environment and Services Company pays special attention to comprehensive investment in resources, facilities and equipment At present, the company has a spacious working office, the administrative structure has been put into order and synchronous operation, the staff has increased in number and quality Waste collection and treatment services, public utilities and urban green plants have been well implemented by the company and have produced remarkable results in the recent past ix Initial successes in improving service quality: - Urban waste in Vinh Yen city has been collected and treated relatively clean and hygienic with a system of more than 200 garbage trucks, mobile garbage bins with garbage trucks - The urban lighting system has been expanded throughout the streets, enabling the households in the streets to have conditions to participate in evening activities - Urban green trees and park trees are regularly maintained by the company The system of urban green trees is planted and trimmed monthly to ensure traffic safety and urban beauty - Drainage and dredging of sluice gates in the city has made Vinh Yen city limited to flooding in the rainy season Limitations and causes of limitations in improving the quality of service at the company: - The equipment and technology of the company is old and outdated - The management and care as well as the regimes for workers are still limited - The monitoring and evaluation of environmental sanitation has not really been implemented thoroughly - Organizing inspection and control of the services of the company the form In order to improve the quality of services at Vinh Yen Urban Environment and Services Joint Stock Company, the following measures should be taken to improve service delivery, strengthen mechanization and process review To save costs, to improve the organizational structure, to strengthen the internal management mechanism, to improve the level of workers, to strengthen the inspection and control x Ba là: Hoàn thiện cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ người lao động Trong bối cảnh giao lưu hợp tác toàn cầu nay, công nghệ kỹ thuật khơng ngừng cải tiến Nhân viên người tài giai đoạn định nhanh chóng trở nên lạc hậu khơng bồi dưỡng kiến thức Do đó, việc bồi dưỡng nhân viên cách thường xuyên, liên tục nhà quản lý coi yếu tố làm cho đội ngũ công nhân viên tài công ty giữ vững Trước tiến hành đào tạo, Công ty phải xác định xác nhu cầu đào tạo người lao động, lựa chọn người cần đào tạo đảm bảo cơng nhờ nâng cao động lực làm việc cho người lao động Việc xác định nhu cầu đào tạo phải xuất phát từ yêu cầu công việc xuất phát từ nhu cầu cán cơng nhân viên Các chương trình đào tạo tập trung chủ yếu vào mục tiêu sau: - Đào tạo kiến thức, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ lao động gián tiếp lao động trực tiếp: + Đối với cán quản lý: Các kỹ cần tiến hành đào tạo là: nghệ thuật lãnh đạo, đánh giá thực công việc; kỹ quản trị, định + Đối với phận lao động gián tiếp: Cần đào tạo kiến thức cho phù hợp với công việc đảm nhận phù hợp với thông tư, hướng dẫn mới; đào tạo chuyên sâu nâng cao; đào tạo kiến thức liên quan đến chương trình kế tốn, tin học, sách thuế, + Đối với phận lao động trực tiếp: Các nội dung đào tạo công nhân cần phải tiến hành như: đào tạo nâng bậc cho cơng nhân, nâng cao trình độ tay nghề, công nghệ mới; đào tạo kiến thức để thực công việc -Tổ chức lớp học tập, nghe thời theo chuyên đề để bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người lao động 4.3.2.5 Giải pháp tạo điều kiện làm việc thuận lợi Bên cạnh mặt đạt được, biện pháp tạo điều kiện cho người lao động số hạn chế: nhiều cán công nhân viên chưa thật thấy thoải mái công việc, công việc họ chịu quản lý chặt chẽ nhà quản 76 lý trực tiếp, họ khơng có hội sáng tạo, phát triển ý tưởng Vì vậy, đơn vị cần tạo cho người lao động môi trường làm việc cởi mở cách: - Xây dựng phong cách lãnh đạo cho nhà quản lý nhằm tạo mối quan hệ thân thiết, thu hẹp khoảng cách lãnh đạo cán cơng nhân viên, người lao động có hội trình bày ý tưởng, quan điểm, phát huy khả năng, mạnh thân Để làm điều này, đòi hỏi nhà lãnh đạo đơn vị phải chấp nhận thay đổi phong cách lãnh đạo, cần có biện pháp theo dõi đôn đốc nhắc nhở thường xuyên lãnh đạo cấp cao - Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, nâng cao sức sáng tạo người lao động Để làm điều này, cần xây dựng mối quan hệ đồn kết, gắn bó tập thể, thúc đẩy phát kiến, ý tưởng tơn vinh đóng góp cho đơn vị - Tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp: đôn đốc thực tốt nội quy, quy định quan, giúp người lao động vạch mục tiêu công việc, tạo nên môi trường văn hóa tốt đẹp Đặc biệt, lãnh đạo Cơng ty cần có biện pháp khuyến khích, khen thưởng xứng đáng, kịp thời cán công nhân viên đơn vị nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động; đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực quy định thời gian làm việc; kỷ luật lao động; có chế tài xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, cơng bằng, nghiêm minh Điều tạo cho người lao động tác phong làm việc chuyên nghiệp, làm tăng suất lao động họ, tạo bình đẳng thành viên - Đầu tư trang thiết bị, sửa chữa bổ sung sở vật chất, tăng cường vệ sinh, an toàn lao động Nếu thực tốt giải pháp nêu khiến người lao động cảm thấy an tâm hăng say lao động Ngoài ra, đơn vị nên gia tăng việc thu nhận giải đáp thắc mắc từ phía người lao động Có nhiều hình thức như: hộp thư góp ý kín, email chung dành cho đơn vị Điều thiết thực giúp cho Lãnh đạo nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc từ phía người lao động từ có biện pháp giải tháo gỡ tạo tâm lý tin tưởng yên tâm làm việc người lao động - Tổ chức phong trào thi đua công ty: hoạt động phong trào bề nổi, phong trào thi đua, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao trước đơn vị quan tâm, nhiên công tác cần đẩy mạnh nâng cao Bởi vì, hoạt động có tác dụng kích thích lớn mặt tinh 77 thần cho người lao động Một số giải pháp đề nhằm tăng cường phong trào, hoạt động đồn thể thi đua đơn vị là: + Hàng quý hàng năm, Công ty nên tổ chức Hội thi lao động giỏi để kích thích tinh thần học hỏi người lao động tạo điều kiện cho người lao động tham gia phong trào địa phương phát động, tổ chức thăm hỏi, giao lưu văn nghệ, thể thao đặc biệt đơn vị khác + Các phong trào thi đua cần phải hướng vào sản xuất đời sống; phải có mục tiêu, tiêu, hình thức tổ chức, biện pháp cụ thể Đồng thời, phong trào thi đua phải thiết thực ủng hộ tập thể lao động Đơn vị cần đa dạng hóa hình thức thi đua, phong phú nội dung thi đua Ngồi ra, phong trào cần phải có phần thưởng kích thích đồng thời kết cần đánh giá cách công công khai Điều có tác dụng lớn mặt tinh thần cho người lao động, giúp họ có thời gian tham gia nhiều hoạt động bổ ích góp phần tăng động lực lao động 78 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Từ sau công nhận đô thị loại II vào năm 2014, thành phố Vĩnh Yên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mặt Tuy nhiên, q trình xây dựng định hình nếp sống thị nên nhiều khó khăn q trình quản lý nảy sinh Vài năm gần đây, đời sống nhân dân nâng cao đáng kể, Vĩnh Yên thành phố có tốc độ phát triển cao nước Cùng với phát triển vấn đề phát sinh từ mơi trương đòi hỏi dịch vụ công ich phải thường xuyên cải tiến nâng cao mặt để đáp ứng tốc độ phát triển thành phố Đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công ích Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên” đạt số kết sau: Thứ nhất, đề tài nghiên cứu sở lý luận, sở thực tiễn dịch vụ cơng dịch vụ cơng ích, việc quản lý xử dụng dịch vụ công ich giới tỉnh thành nước Thứ hai, đề tài tìm hiểu thực trạng cơng tác quản lý dịch vụ cơng ích Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên Hàng ngày, lượng rác thải sinh hoạt địa bàn thành phố Vĩnh Yên lớn, vào khoảng 70 tấn, lượng rác thu gom chiếm 90% tổng lượng rác phát sinh Đây thật số ấn tượng Công ty cổ phầnMôi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đơn vị cung cấp dịch vụ cơng ích thu gom xử lý rác thải toàn địa bàn thành phố, chất lượng dịch vụ tương đối tốt nhận đồng tình đa số dân cư thành phố Thứ ba, qua việc tìm hiểu tình hình kinh tế, xã hội khu vực thành phố tiến hành vấn trực tiếp 110 hộ gia đình địa bàn phường lớn thành phố phường Đồng Tâm phường Ngô Quyền, Quang Khai nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ cơng ích cơng viên xanh, chiếu sáng nước thị địa bàn thành phố Để nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ích thành phố Vĩnh Yên thời gian tới, đề tài mạnh dạn đưa số biện pháp Những giải pháp ngắn hạn để tăng cường ý thức bảo vệ môi trường người dân tăng chất lượng dịch vụ cơng ích 79 Những giải pháp lâu dài giúp hồn thiện chế, sách hệ thống quản lý xử lý dịch vụ cơng ích đồng cho thành phố Vĩnh Yên đảm bảo cho môi trường bảo vệ cách bền vững 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với các quan quyền thành phố Vĩnh Yên Cần xây dựng đồng hệ thống văn pháp quy liên quan đến dịch vụ cơng ích, quy định mức phạt hình thức phạt đối tượng có hành vi vi phạm Tăng cường hoạt động tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao ý thức giữ vệ sinh môi trường cho người dân Khuyến khích người dân thành phố tiến hành phân loại rác nguồn Nâng cao mức phí vệ sinh lên cao so với tiến hành thu phí theo số khẩu/hộ gia đình Với hộ hoạt động ngành nghề khác có mức thu phí khác Như đảm bảo tính cơng xã hội 5.2.2 Đối với Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên Thực việc thu gom rác thải sinh hoạt đặn, nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom Đó giải pháp để nâng cao mức phí thu gom người dân Do qua nghiên cứu dễ dàng thấy được, mức phí cao phải đồng nghĩa với chất lượng dịch vụ phải cao Nên đầu tư thêm lượng xe gom mới, thay lượng xe gom xuống cấp Mua thêm xe ép rác có dung tích lớn (20m 3) Cần trình ủy ban nhân dân tỉnh sở ban ngành liên quan cho đặt thùng rác cộng cộng khắp công viên đường giao thông khu vực thành phố Nâng cao dần mức thu nhập cho người lao động, có thêm biện pháp khuyến khích (thưởng, phúc lợi…) để tạo tâm lý thoải mái tăng hiệu công việc công nhân Cần tạo mối liên hệ với người dân, lắng nghe ý kiến góp ý họ để từ có biện pháp xử lý hợp lý Ví dụ: đường dây nóng… 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2005) Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3 sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ cơng ích Hà Nội Chính Phủ (2016) Thơng tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24/6/2016 Bộ Tài hướng dẫn xây dựng dự tốn ngân sách nhà nước Chính Phủ (2009) Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28-9-2009 Chính phủ quản lý chiếu sáng thị Chính phủ (2010) Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11-10-2010 Phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025 Báo cáo kinh doanh, báo cáo hội đồng quản trị, Báo cáo hội đồng cổ đông công ty cổ phần môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên Hoàng Thị Hà (2015) Nghiên cứu hiệu dịch vụ công ty môi trường đô thị Hiệp Thành Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Hồng Văn Nguyện (2014) Nâng cao dịch vụ cơng ích thành phố Hà Nội Luận văn thạc sỹ Trường đại học kinh tế quốc dân Nguyễn Văn Lộc (2013) Dịch vụ công ảnh hưởng dịch vụ công đến chất lượng đô thị Việt Nam Luận văn tiến sĩ Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Phạm Thế Chuyền (2015) Hiệu dịch vụ cơng ích Việt Nam Báo thời báo kinh tế số 128 ngày 15/7/2015 10 Phạm Thị Khánh Quỳnh (2011) Những yếu tố tác động đến dịch vụ cơng ích Việt Nam Báo cáo chuyên đề 11 Phạm Văn Đặng (2015) Các hoạt động cơng ích cơng ty cổ phần mơi trường thị Hà Đông Báo môi trường số 25 ngày 05/01/2015 12 Phạm Văn Việt (2012) Hoạt động dịch vụ công ích số nước giới Báo kinh tế môi trường số 36 ngày 15/7/2012 13 Vũ Đức Chung (2010) Đánh giá công tác quản lý sử lý chất thải sinh hoạt hộ dân địa bàn tỉnh Bắc Ninh Khóa luận tốt nghiệp Học viện Nơng nghiệp Việt Nam 14 Vũ Văn Bình (2012) Những ưu nhược điểm dịch vụ cơng ích Việt Nam.Viện khoa học môi trường 81 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN NGƯỜI DÂN Người vấn: Thời gian điều tra: Xã (Phường): thành phố Vĩnh Yên Đề nghị ông (bà) điền thông tin vào phần ‘…’ đánh dấu ‘X’ vào ô ‘□’ câu hỏi đây: Câu 1: Tên chủ hộ:……………………………………………………… Câu 2: Giới tính □ Nam □ Nữ Câu 3: Ông (bà) năm tuổi? tuổi Câu 4: Số gia đình: …….khẩu Câu 5: Trình độ văn hóa □ Phổ thơng trung học □ Trung học sở □ Cao đẳng □ Đại học/Trên đại học Câu 6: Ông (bà) làm việc khu vực (việc gì)? □Khu vực nhà nước □Sản xuất nhỏ □Nông dân □Buôn bán □Nghề khác Câu 7: Ơng (bà) cho biết dịch vụ cơng ích hàng ngày ông (bà) thường sử dụng cho hoạt động sinh hoạt gia đình? □ Thu gom xử lý rác thải □Chiếu sáng đô thị □ Công viên xanh □Dịch vụ nước thị * Về dịch vụ thu gom xử lý rác thải Câu 8: Hiện dịch vụ thu gom xử lý rác thải khu vực ông (bà) sinh sống thực nào? □ Do gia đình tự xử lý □ Thải bừa bãi khu vực cơng cộng (vỉa hè, bãi đỗ xe, lòng đường, …) 82 □ Tập trung rác đầu đường hay ven đường đơn vị dịch vụ đến thu gom đem xử lý Câu 9: Gia đình ông (bà) sử dụng dịch vụ thu gom xử lý rác thải đơn vị nào? □ Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên □ Một tổ đội thu gom khu vực nơi ông (bà) sinh sống □ Đơn vị khác □ Không đơn vị Câu 10: Công tác thu gom rác thải khu vực ông (bà) sinh sống tiến hành vào thời gian nào? □Sáng (từ 5h-10h) □Trưa (từ 10h-12h) □Chiều (từ 12h-18h) Thời gian thu gom có hợp lý khơng? □Có □Khơng Khơng hợp lý vì: ………………………………………………………… Câu 11: Mức chi trả cho việc quản lý xử lý chất thải sinh hoạt hàng tháng gia đình bao nhiêu? (nghìn đồng/tháng) Câu 12: Ơng (bà) cảm thấy mức thu phí dịch vụ (thu gom xử lý rác thải) nào? □Chưa hợp lý □Hợp lý □Bình thường Câu 13: Đánh giá chung ông (bà) công tác thu gom xử lý rác thải nay? □Rất tốt □Không tốt □Tốt □Kém □Bình thường □Rất 83 * Về dịch vụ chiếu sáng đô thị Câu 14: Hiện trạng dịch vụ chiếu sáng đô thị địa bàn ông (bà) sinh sống nào? □ 100 % tổ, khu phố có điện chiếu sáng □ Một số xã, phường chưa có điện chiếu sáng □ Chưa có xã, phường có điện chiếu sáng Câu 15: Gia đình ông (bà) sử dụng dịch vụ chiếu sáng đô thị đơn vị nào? □ Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên □ Tổ dân phố khu vực nơi ông (bà) sinh sống đóng góp □ Đơn vị khác □ Khơng đơn vị Câu 16: Hoạt động chiếu sáng đô thị khu vực ông (bà) sinh sống tiến hành vào thời gian nào? □ Từ 17h đến 22h □ Từ 17h đến 24h □ Từ 17h-02h (sáng hôm sau) □ Từ 17h-06h (sáng hôm sau) Thời gian chiếu sáng có hợp lý khơng? □Có □Khơng Khơng hợp lý vì: ………………………………………………………… Câu 17: Gia đình ơng (bà) có trả tiền cho dịch vụ chiêu sáng đô thị khơng? □Có □Khơng Nếu có mức chi trả cho việc sử dụng dịch vụ chiếu sáng đô thị hàng tháng gia đình bao nhiêu? Đánh giá ơng (bà) mức thu phí dịch vụ nào? □Chưa hợp lý □Hợp lý □Bình thường Câu 18: Đánh giá chung ông (bà) dịch vụ chiếu sáng đô thị nay? 84 □Rất tốt □Không tốt □Tốt □Kém □Bình thường □Rất * Về dịch vụ cơng viên xanh Câu 19: Trong khu vực ông (bà) sinh sống có bố tri cơng viên xanh khơng? □Có □Khơng Nếu có, ơng (bà) vui long đánh giá chất lượng cơng viên xanh đó? □Rất tốt □Khơng tốt □Tốt □Kém □Bình thường □Rất Câu 20: Ơng bà có giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ công viên xanh địa bàn thành phố? …………………………………………………………………………………… * Về dịch vụ thoát nước đô thị Câu 21: Trong khu vực ông (bà) sinh sống có bố tri hệ thống nước khơng? □Có □Khơng Nếu có, ơng (bà) vui long đánh giá chất lượng hệ thống nước đó? □Rất tốt □Khơng tốt □Tốt □Kém □Bình thường □Rất Câu 22: Ơng bà có giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ nước thị địa bàn thành phố?………………………………………………… Câu 23: Xin ông (bà) cho số ý kiến giúp nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ích địa bàn thành phố Vĩnh Yên thời gian tới? …………………………………………………………………………………… Câu 24: Ông (bà) vui lòng cho biết thơng tin thu nhập □ Dưới 1.000.000 đ/tháng □ 1.000.000 – 1.500.000 đ/tháng 85 □ 1.500.000 – 2.000.000 đ/tháng □ 2.000.000 – 3.000.000 đ/tháng □ Mức khác Xin cảm ơn ông (bà) giúp đỡ tơi hồn thành phiếu điều tra Chúc ơng bà gia đình mạnh khỏe! 86 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN CÁN BỘ Người vấn: Thời gian điều tra: Bộ phận : công ty cổ phần môi trường đô thị thành phố Vĩnh Yên Đề nghị ông (bà) điền thông tin vào phần ‘…’ đánh dấu ‘X’ vào ô ‘□’ câu hỏi đây: Câu 1: Ông (bà) năm tuổi? tuổi Câu 2: Trình độ văn hóa □ Phổ thơng trung học □ Trung học sở □ Cao đẳng □ Đại học/Trên đại học Câu 3: Ơng (bà) cho biết dịch vụ cơng ích hàng ngày ông (bà) đảm nhiệm? □ Thu gom xử lý rác thải □Chiếu sáng đô thị □ Cơng viên xanh □Dịch vụ nước thị * Về dịch vụ thu gom xử lý rác thải Câu 4: Hiện dịch vụ thu gom xử lý rác thải công ty thực nào? □ Do gia đình tự xử lý □ Thải bừa bãi khu vực công cộng (vỉa hè, bãi đỗ xe, lòng đường, …) □ Tập trung rác đầu đường hay ven đường đơn vị dịch vụ đến thu gom đem xử lý Câu 5: Công tác thu gom rác thải tiến hành vào thời gian nào? □Sáng (từ 5h-10h) □Trưa (từ 10h-12h) □Chiều (từ 12h-18h) Thời gian thu gom có hợp lý khơng? 87 □Có □Khơng Khơng hợp lý vì: ………………………………………………………… Câu 6: Mức chi trả cho phụ cấp độc hại bảo hộ lao động hàng tháng ông bao nhiêu? (nghìn đồng/tháng) Câu 7: Ơng (bà) cảm thấy mức phụ cấp độc hại thế nào? □Chưa hợp lý □Hợp lý □Bình thường Câu 8: Ơng ( Bà) có cung cấp đồ bảo hội lao động làm việc không? Câu 9: Đánh giá chung ông (bà) công tác thu gom xử lý rác thải nay? □Rất tốt □Không tốt □Tốt □Kém □Bình thường □Rất * Về dịch vụ chiếu sáng đô thị Câu 10: Hiện trạng dịch vụ chiếu sáng đô thị công ty thực nào? □ 100 % tổ, khu phố có điện chiếu sáng □ Một số xã, phường chưa có điện chiếu sáng □ Chưa có xã, phường có điện chiếu sáng □ Không đơn vị Câu 11: Hoạt động chiếu sáng đô thị tiến hành vào thời gian nào? □ Từ 17h đến 22h □ Từ 17h đến 24h □ Từ 17h-02h (sáng hôm sau) □ Từ 17h-06h (sáng hôm sau) Thời gian chiếu sáng có hợp lý khơng? □Có □Khơng Khơng hợp lý vì: ………………………………………………………… 88 Câu 12: Đánh giá chung ông (bà) dịch vụ chiếu sáng đô thị nay? □Rất tốt □Khơng tốt □Tốt □Kém □Bình thường □Rất * Về dịch vụ công viên xanh Câu 13: Trong khu vực ơng (bà) sinh sống có bố tri cơng viên xanh khơng? □Có □Khơng Nếu có, ông (bà) vui long đánh giá chất lượng cơng viên xanh đó? □Rất tốt □Khơng tốt □Tốt □Kém □Bình thường □Rất Câu 14: Ơng bà có giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ công viên xanh địa bàn thành phố? …………………………………………………………………………………… * Về dịch vụ thoát nước đô thị Câu 15: Ông (bà) vui long đánh giá chất lượng hệ thống nước cơng ty quản lý? □Rất tốt □Khơng tốt □Tốt □Kém □Bình thường □Rất Câu 16: Ơng bà có giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ nước thị địa bàn thành phố?………………………………………………… Câu 17: Xin ông (bà) cho số ý kiến giúp nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ích địa bàn thành phố Vĩnh Yên thời gian tới? …………………………………………………………………………………… Câu 18: Ông (bà) vui lòng cho biết thơng tin thu nhập □ Dưới 1.000.000 đ/tháng □ 1.000.000 – 1.500.000 đ/tháng □ 1.500.000 – 2.000.000 đ/tháng □ 2.000.000 – 3.000.000 đ/tháng 89 □ Mức khác Câu 19: Mức thu nhập theo ông bà hợp lý chưa? Vì Xin cảm ơn ông (bà) giúp đỡ hoàn thành phiếu điều tra Chúc ơng bà gia đình mạnh khỏe! 90 ... - Các dịch vụ cơng ích Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thực nào? - Kết đạt tồn hạn chế việc nâng cao chất lượng dịch vụ công ích Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ thị Vĩnh. .. đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ích Cơng ty? - Những giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ công ích Công ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên? 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC... cơng ty cổ phần mơi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên 4.3.1 Định hướng, quan điểm nâng cao chất lượng dịch vụ cơng ích Cơng ty cổ phần Môi trường dịch vụ đô thị Vĩnh Yên 4.3.2 Giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công ích tại công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị vĩnh yên, Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công ích tại công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị vĩnh yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay