Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc

118 10 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 09:54

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀINgân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính các cấp có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (Luật ngân sách nhà nước số 012002QH11 ngày 16122002).Trong bất kỳ nền kinh tế nào, việc giải quyết cân đối giữa thu chi cũng được xem là nhiệm vụ hàng đầu để quản lý nền kinh tế của Nhà nước. Song việc tăng trưởng kinh tế luôn luôn không đáp ứng kịp với yêu cầu chi tiêu của Chính phủ cho đời sống xã hội, nên thường xảy ra tình trạng bội chi ngân sách ở nhiều nước trên thế giới. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Việc lập dự toán ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm đã được thực hiện theo quy định của Luật NSNN. Tuy vậy, trên thực tế các khâu này vẫn mang tính hình thức, áp đặt, chưa phản ánh đúng thực trạng khách quan của từng địa phương, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý NSNN. Thêm vào đó là đội ngũ cán bộ (công chức, viên chức) làm công tác tài chính nói chung và quản lý ngân sách nói riêng còn nhiều hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý, không đáp ứng được yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay.Bình Xuyên là huyện trọng điểm phát triển khu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc, cách không xa các khu công nghiệp tập trung như: Bắc Thăng Long Nội Bài; khu công nghiệp Sài Đồng, cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội); nằm giữa hai trung tâm kinh tế chính trị lớn của tỉnh là Vĩnh Yên và Phúc Yên; có đường sắt Hà Nội Lào Cai, Quốc lộ 2 và đường cao tốc Nội Bài Lào Cai chạy qua là những điều kiện rất thuận lợi để huyện phát triển một nền kinh tế đa dạng (công nghiệp dịch vụ và nông lâm nghiệp) và hình thành các khu công nghiệp, các trung tâm dịch vụ; đồng thời có cơ hội tiếp cận nhanh những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa của huyện. Bên cạnh việc thu hút để phát triển các khu công nghiệp. Bình Xuyên còn có rất nhiều lợi thế để phát triển đô thị gắn với các khu công nghiệp do còn có khả năng phát triển về quỹ đất. Tuy nhiên, với cơ cấu kinh tế như những năm vừa qua cho thấy nền kinh tế Bình Xuyên chưa phát triển hài hòa do còn có biểu hiện mất cân đối giữa khu vực sản xuất (công nghiệp xây dựng; nông lâm nghiệp) và khu vực dịch vụ vì tốc độ tăng trưởng của khu vực sản xuất tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Các khu công nghiệp mở ra đã thu hút và tạo việc làm, thu nhập cho người lao động trên địa bàn huyện cũng như các vùng lân cận. Đi đôi với đó là tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở huyện có những diễn biến phức tạp; có bất cập yếu kém trong công tác quản lý nhân lực, quản lý đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.Thực hiện dự toán ở huyện chưa trọng tâm, trọng điểm, nhiều nhiệm vụ không đảm bảo kịp thời trong khi đó chính sách, chế độ thay đổi và bổ sung nhiều. Trước tình hình đó việc tìm giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước ở huyện đang cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, ổn định kinh tế, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chủ động dành nguồn để chi cho công tác an sinh xã hội, chi cho giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh và chính sách xã hội, nhiệm vụ khác tại địa phương. Từ những lý do trên tôi đã chọn đề tài “Quản lý ngân sách Nhà nước tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc”. MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Trích yếu luận văn Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phần Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý ngân sách nhà nước 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Ngân sách Nhà nước hệ thống ngân sách Nhà nước 2.1.2 Ngân sách Nhà nước cấp huyện (quận) hệ thống ngân sách nhà nước 2.1.3 Quản lý ngân sách Nhà nước huyện 2.1.4 Nội dung quản lý ngân sách cấp huyện (quận) 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện (quận) 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Kinh nghiệm quản lý ngân sách Nhà nước số nước giới 2.2.2 Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước số địa phương Việt Nam 2.2.3 Bài học kinh nghiệm rút cho quản lý ngân sách nhà nước huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc i 2.2.4 Các công trình nghiên cứu liên quan ii Phần Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 3.1.1 Vị trí địa lý huyện Bình Xuyên 3.1.2 Địa hình, tình hình khí hậu 3.1.3 Cơ sở hạ tầng 3.1.4 Tổ chức hành chính, dân số lao động 3.1.5 Tình hình phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 3.2.2 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 3.2.3 Hệ thống tiêu chí sử dụng nghiên cứu Phần Kết nghiên cứu thảo luận 4.1 Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc 4.1.1 Thực trạng thu-chi ngân sách nhà nước cấp huyện huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 4.1.2 Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước huyện Bình Xuyên giai đoạn 2014-2016 4.1.3 Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành ngân sách huyện Bình Xuyên 4.2 Đánh giá thực trạng quản lý ngân sách nhà nước huyện bình xuyên 4.2.1 Đánh giá công tác phân bổ, lập dự toán ngân sách Nhà nước 4.2.2 Đánh giá công tác chấp hành ngân sách Nhà nước 4.2.3 Đánh giá cơng tác tốn ngân sách nhà nước 4.2.4 Đánh giá công tác kiểm tra 4.3 Đánh giá chung tình hình quản lý ngân sách nhà nước huyện bình xuyên giai đoạn 2014-2016 4.3.1 Những kết đạt 4.3.2 Những hạn chế, tồn 4.3.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn iii 4.4 Định hướng giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước huyện bình xuyên giai đoạn 2016-2020 4.4.1 Định hướng phát triển kinh tế- xã hội hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước huyện Bình Xuyên giai đoạn 2016-2020 4.4.2 Mục tiêu 4.4.3 Giải pháp quản lý ngân sách nhà nước huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 Phần Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Nhà nước 5.2.2 Đối với UBND tỉnh Vĩnh Phúc 5.2.3 Đối với UBND huyện Bình Xuyên Tài liệu tham khảo iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt BQTH DNNN ĐP Nghĩa tiếng Việt Bình quân thực Doanh nghiệp nhà nước địa phương DNNN TƯ Doanh nghiệp nhà nước Trung ương DN Doanh nghiệp ĐP Địa phương GTGT Giá trị gia tăng HĐND Hội đồng nhân dân KT-XH Kinh tế- Xã hội KD Kinh doanh MT Môi trường NSNN Ngân sách nhà nước NS Ngân sách SX Sản xuất TW Trung Ương TP Thành phố TTCN Tiểu thủ công nghiệp TTĐB Thuế tiêu thụ đặc biệt TNDN Thu nhập doanh nghiệp UBND Uỷ ban nhân dân v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Cơ cấu kinh tế huyện Bình Xuyên 2014-2016 Bảng 3.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Xuyên qua năm 2014-2016 Bảng 4.1 Tổng hợp thu ngân sách huyện Bình Xuyên giai đoạn 2014-2016 Bảng 4.2 Tổng hợp điều tra tình hình thu địa bàn huyện Bình Xuyên năm 2016 Bảng 4.3 Tổng hợp chi ngân sách huyện Bình Xuyên giai đoạn 2014-2016 Bảng 4.4 Dự tốn thu ngân sách huyện Bình Xuyên giai đoạn 2014-2016 Bảng 4.5 Dự tốn ngân sách huyện Bình Xun năm 2014- 2016 Bảng 4.6 Dự toán chi ngân sách huyện Bình Xuyên giai đoạn 2014-2016 Bảng 4.7 Tình hình chấp hành thu ngân sách huyện Bình Xuyên giai đoạn 2014-2016 Bảng 4.8 Cơ cấu thu ngân sách huyện Bình Xuyên giai đoạn 2014-2016 Bảng 4.9 Tình hình chấp hành chi ngân sách huyện Bình Xuyên giai đoạn 2014 - 2016 Bảng 4.10 Số lượng tỷ trọng khoản chi tổng chi ngân sách Nhà nước huyện Bình Xuyên giai đoạn 2014-2016 Bảng 4.11 Quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bình Xun 2014- 2016 Bảng 4.12 Cơng tác tra huyện Bình Xuyên 2014-2016 Bảng 4.13 Cơng tác lập dự tốn phân bổ dự tốn huyện Bình Xun Bảng 4.14 Ngân sách Nhà nước huyện Bình Xuyên vi DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH Sơ đồ 2.1 Hệ thống tổ chức quản lý NSNN .8 Sơ đồ 2.2 Bộ máy quản lý ngân sách Nhà nước huyện Bình Xun .18 Hình 3.1 Bản đồ hành huyện bình Xun 38 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Trương Thị Hiền Tên luận văn: Quản lý ngân sách Nhà nước huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Mã số: 60340102 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng quản lý ngân sách Nhà nước huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc năm gần tìm yếu tố ảnh hưởng đến quản lý NSNN huyện Định hướng đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Đối với số liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên, mơi trường sách có liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội huyện thu thập từ phòng Tài chính- Kế hoạch huyện, chi cục thuế thông qua báo cáo, chuyên đề, báo cáo khoa học, loại sách báo, tạp chí, Luật ngân sách Nhà nước 2002; Nghị định hướng dẫn thực Luật ngân sách Nhà nước 2002; báo cáo khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm quản lý tài ngân sách Đối với số liệu sơ cấp: Đây nguồn số liệu điều tra trực tiếp qua hai mẫu phiếu điều tra thu ngân sách chi ngân sách, thu thập từ việc điều tra 66 phiếu qua cán huyện, xã, thị trấn đơn vị cấp huyện có liên quan đến công tác quản lý ngân sách theo địa bàn (hành chính) để đánh giá thực trạng cơng tác quản lý ngân sách huyện Đây số liệu điều tra trực tiếp từ đơn vị thụ hưởng NSNN theo mẫu câu hỏi chuẩn bị trước để trình điều tra nhanh chóng hiệu nhằm phân tích, đánh giá yếu tố ảnh hưởng hiệu quản lý NSNN huyện Bình Xuyên Phương pháp xử lý số liệu: Nhập liệu hiệu chỉnh mã hóa vào máy tính (thơng qua phần mềm Excel) Phương pháp phân tích: Phương pháp thống kê mơ tả, thống kê so sánh, đánh giá bình quân phương pháp chuyên gia viii Kết Nêu lên thực trạng cơng tác thu- chi ngân sách huyện Bình Xun từ khâu lập dự tốn, chấp hành dự tốn, cơng tác tốn, cơng tác kiểm tra giám sát việc chấp hành ngân sách huyện Tìm nguyên nhân, hạn chế quản lý ngân sách huyện thời gian qua từ đưa định hướng giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách Nhà nước huyện thời gian tới Để làm điều cần thơng qua hình thức tun truyền, hồn thiện cơng tác lập dự toán sát thực tế địa phương, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao cơng tác kiểm tra,… Kết luận Công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Bình Xuyên u cầu cấp thiết có tính khách quan Điều không bắt nguồn từ hạn chế q trình thực mà hoạt động quản lý có liên quan đến cấp, ngành, lĩnh vực, cần phải quan tâm mức Vì có ý nghĩa nhiều mặt, tác động, chi phối, định phát triển KT-XH địa bàn huyện gắn với trách nhiệm quản lý, lãnh đạo Đảng UBND huyện xã, phường quan chức Nên qua q trình phân tích, luận giải, luận văn làm rõ khắc hoạ số nét bật - Khái quát cách tương đối đầy đủ sở lý luận để làm tảng cho việc thực quản lý thu, chi ngân sách huyện Bình Xun - Cơng tác lập dự toán, chấp hành dự toán, toán tra, kiểm tra tiến hành theo quy định khơng mang nặng tính hình thức Thanh tra, kiểm tra cần làm thường xuyên xử lý nghiêm có sai phạm để dăn đe nhằm tránh để xảy sai phạm - Đề phương án để công tác quản lý thu thuế ngày nâng cao, công tác quản lý chi ngân sách khơng bị lãng phí huyện cần làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến sách cách cụ thể thường xuyên, kịp thời - Để thực biện pháp hoàn thiện cơng tác quản lý ngân sách có hiệu đòi hỏi phải thực tổng hơp giải pháp tầm vĩ mô vi mô Sự lãnh đạo đạo UBND huyện, cấp, ngành chức năng, tổ chức CT-XH từ huyện xã (thị trấn) cần phải quan tâm mức, coi công tác trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm khơng riêng quan tài ix THESIS ABSTRACT Master candidate: Truong Thi Hien Thesis title: “The State Budget Management in Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province” Major: Business administration Code: 60340102 Educational organization: Vietnam National University of Agriculture (VNUA) Research Objectives Assessing of the situation of state budget management in Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province in recent years and find out factors affecting state budget management in the district Orientation and proposal for improvement of budget management in Binh Xuyen district, Vinh Phuc province in the coming time Research Methods For secondary data: Secondary data on the economy, society, natural conditions, environment and policies related to socio-economic development of the district are collected from district finance and planning department, tax department and Through reports, special topics, scientific reports, books, magazines, etc State Budget Law 2002; Decrees guiding the implementation of the 2002 State Budget Law; Survey report, research experience, financial management budget For primary data: This is the source of the data directly surveyed through the two survey questionnaires for budget revenues and expenditures, collected from a 66question survey conducted by district, commune and township officials The district is involved in the management of budget by location (administrative) to assess the situation of district budget management This is the data surveyed directly from the state budget beneficiaries in the form of pre-prepared questionnaires for quick and effective investigation in order to analyze and evaluate the factors influencing the efficiency of district state budget management in Binh Xuyen district x điều kiện để người tài có hội ngang bầu cử Công tác quy hoạch cần lựa chọn người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định phù hợp với tình hình địa phương để đưa vào sử dụng quy hoạch Một công chức cần đủ tài đức, tâm với nghề nghiệp Nguồn cán ln chủ động, tạo chủ động đón bắt tình hình phát triển tương lai, kịp thời thay vị trí cần thiết từ nguồn nhân lực làm chuyên môn lãnh đạo, đảm bảo tính ổn định liên tục phát triển quan hệ thống trị nhà nước Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo theo hướng đổi mới, công tác xây dựng theo kế hoạch đào tạo hang năm trung, dài hạn cho đối tượng cán khoa học Thực tốt quy chế luân chuyển cán công chức, có kế hoạch, xác định rõ phạm vi, địa bàn, thời gian, hình thức luân chuyển Tiến hành tổng kết đánh giá kịp thời công tác luân chuyển Sắp xếp, bố trí lại đơn vị dự tốn, cán làm cơng tác kế tốn cho phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng công việc giao theo qui định Luật kế tốn Để bố trí cán làm cơng tác để họ phát triển phục vụ tốt cho đơn vị cần nâng cao trình độ đánh giá cán công chức, công tác đánh giá cán cần phải làm hàng năm đột xuất có nhu cầu bổ nhiệm, luân chuyển, tái bổ nhiệm đảm bảo tính khách quan, cơng bằng, đáng tin cậy Đánh giá cán phải đặt môi trường làm việc cụ thể, phù hợp với chủ trương, sách cuả nhà nước Xây dựng chế để nhân dân giám sát, nhằm phát kịp thời tiến cán yếu trình độ, sa sút đạo đức lối sống Đổi công tác quản lý chế quản lý tài cấp huyện, xã thơng qua việc thực chế khoán thu- chi ngân sách trao quyền tự chủ tài Tăng cường việc phối hợp quan hệ thống tài địa phương, từ cấp tỉnh trở xuống đến sở: Cơ quan Tài chính, Kho bạc, Thuế, ngân sách xã, quan tài nòng cốt, trung tâm công tác tham mưu đề xuất tổ chức thực sách tài - Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức tới công dân Luật Ngân sách Nhà nước, phát triển hạ tầng cơng nghệ thơng tin Ở Việt Nam nói chung huyện Bình Xun nói riêng ngồi việc cần làm cần có hệ thống khn khổ pháp lý đầy đủ, đội ngũ cán quản lý với tư trình độ đủ để tiếp cận với tình hình cần có hạ tầng cơng nghệ thơng tin tuyên truyền nâng cao trình độ nhận thức Luật NSNN, quản 93 lý ngân sách, văn nhà nước tới không cán mà tới công dân Các đối tượng lãnh đạo đơn vị, phận chun mơn kế tốn xã,… để họ nhận thức thực đầy đủ, Luật NSNN, chế độ thu- chi tài chính, lập báo cáo, tổ chức thực quy định hành Đối với người dân để họ hiểu chấp hành nộp thuế, nhà nước giám sát, phát sai phạm địa bàn Thực tốt chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, để làm điều phải qua phương tiện truyền thơng huyện cần sớm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin Phát triển công nghệ thông tin, triển khai có hiệu hệ thống thơng tin quản lý ngân sách có vai trò lớn Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc cấu phần quan trọng bốn cấu phần dự án “Cải cách quản lý tài cơng” Hệ thống thơng tin thơng qua phần mềm kế tốn, mạng, báo đài kênh đưa đến công dân thông tin nhanh nhất, Thông qua phần mềm hệ thống quản lý đơn vị có thống đồng bộ, báo cáo lập nhanh chóng tổng hợp thuận lợi trước Riêng quan thuế ngân hàng, tổ chức tín dụng nhờ sử dụng hệ thống TABMIS đơn vị phối hợp với theo yêu cầu theo luật quản lý thuế hệ thống thông tin mạng nhằm ngăn chặn hành vi chốn thuế chậm nộp thuế đối tượng nộp thuế Nhờ công nghệ thông tin phát triển mà doanh nghiệp, công dân nộp kê khai thuế trực tiếp mà kê khai qua mạng nộp qua tài khoản ngân hàng 94 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Công tác quản lý ngân sách Nhà nước huyện Bình Xuyên yêu cầu cấp thiết có tính khách quan Điều bắt nguồn từ thực tiễn thực có liên quan đến cấp, ngành, lĩnh vực, công tác cần quan tâm đầy đủ, mức Quản lý ngân sách có ý nghĩa nhiều mặt, tác động, chi phối, định hướng phát triển KT-XH địa bàn huyện gắn với trách nhiệm quản lý, lãnh đạo Đảng UBND huyện, xã, phường quan chức Quá trình thực luận văn tập trung giải Một góp phần hệ thống hóa lý luận quản lý thu, chi ngân sách huyện; Tập hợp kinh nghiệm quản lý thu, chi ngân sách số địa phương Từ rút học kinh nghiệm quản lý thu, chi ngân sách cho điểm nghiên cứu huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Hai tiến hành phân tích, so sánh thực trạng quản lý thu, chi ngân sách huyện Bình Xuyên giai đoạn 2014-2016, đồng thời đưa nhận xét, đánh giá quản lý thu, chi ngân sách huyện Q trình phân tích nguyên nhân hạn chế tồn dẫn đến cơng tác lập dự tốn, chấp hành dự tốn, toán tra, kiểm tra tiến hành theo quy định chưa mang lại hiệu mong muốn Ba từ kết phân tích định hướng phát triển KT-XH huyện, định hướng quản lý thu, chi ngân sách luận văn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách huyện Bình Xuyên giai đoạn 2016-2020 bao gồm: Hồn thiện lập dự tốn ngân sách nhà nước huyện; Hồn thiện cơng tác chấp hành dự tốn ngân sách; Hồn thiện cơng tác tốn ngân sách; Hồn thiện công tác tra, kiểm tra quản lý ngân sách nhà nước nhóm giải pháp khác Các giải pháp luận văn đề xuất nhìn chung chi tiết, cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế huyện Bình Xuyên năm tới Tuy nhiên, để giải pháp thực đầy đủ có hiệu luận văn có kiến nghị 95 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với Nhà nước - Nhà nước cần sớm hoàn thiện chế quản lý NSNN, ngành thuế cần phải nghiên cứu hồn thiện sách thuế Trong q trình hồn thiện sách thuế cần quán triệt quan điểm Đảng Nhà nước đổi sách thuế Chính sách thuế phải góp phần nâng cao lực cạnh tranh, tăng cường đầu tư đổi công nghệ đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế - Theo yêu cầu phát triển kinh tế việc hồn thiện sách thuế phải nhằm thiết lập hệ thống thuế công hiệu quả, phải đơn giản, ổn định, minh bạch, cơng khai có tính luật pháp cao Áp dụng hệ thống thuế không phân biệt thành phần kinh tế doanh nghiệp nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, cần phải tách sách xã hội khỏi sách thuế - Sớm hoàn thiện hệ thống định mức chi tiêu ngân sách, cần cập nhật thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn linh hoạt cho phù hợp với khác biệt vùng, miền Cần nghiên cứu đổi phương pháp lập dự toán NSNN theo đầu vào sang lập dự toán NSNN theo kết đầu - Quản lý NSNN theo kết đầu coi công cụ để Nhà nước tập trung nguồn lực công vào nơi mang lại lợi ích cao cho xã hội, giúp cải thiện sách cơng góp phần tăng cường hiệu quản lý 5.2.2 Đối với UBND tỉnh Vĩnh Phúc Để đưa kinh tế- xã hội huyện Bình Xuyên phát triển “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Bình Xuyên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030” Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cần đẩy mạnh phân cấp ngân sách đặc biệt ý đến việc đẩy mạnh phân cấp nguồn thu để huyện có cấu nguồn thu bền vững, chủ động cân đối ngân sách cho chi thường xuyên dành phần thích đáng cho chi đầu tư phát triển - UBND tỉnh cần thực quán sách đền bù giá đền bù giải phóng mặt để đẩy nhanh tiến độ đầu tư XDCB địa bàn - UBND tỉnh cần kiện tồn cơng tác hệ thống mạng thơng tin văn tính pháp lý văn mạng để huyện, xã, đơn vị sử dụng 96 ngân sách công dân tiếp cận văn kịp thời 5.2.3 Đối với UBND huyện Bình Xuyên Huyện cần làm tốt công tác tuyên truyền tới người dân chủ trương, sách nhà nước, huy động ủng hộ nhân dân - Thực nghiêm quy định nhà nước, có sách thu hút người có tài, đức vào máy quản lý nhà nước, tạo niềm tin cho người dân - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cách nghiêm minh Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho cán làm công tác liên quan quản lý ngân sách 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài huyện Bình Xun (2014-2016) Tỉnh Vĩnh Phúc Báo cáo số 77/BC-UBND, Cô Tô 16/7/2015, tỉnh Quảng Ninh Hà Việt Hoàng (2007) Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý Ngân sách cấp huyện tỉnh Thái Nguyên Giáo trình Tài cơng (2009) Nxb Tài chính, Hà Nội Luật ngân sách nhà nước 2002 Luật đầu tư công Nguyễn Thế Anh (2007) Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý NSNN huyện Than Uyên- Lai Châu Nguyễn Thanh Minh (2015) Quản lý ngân sách nhà nước huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An Nghị định số 60/2003/NĐ-CP 10 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 11 Nghị định số 71/2006/NĐ-CP 12 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP 13 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP 14 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 15 Nghị định số 81/2006/NĐ-CP 16 Nghị số 23/2010/NQ-HĐND định mức phân bổ chi thường xuyên 17 Nghị số 71/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 sửa đổi bổ sung Nghị số 22/2010/NQ-HĐND 18 Nghị số 22/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi sửa đổi bổ sung điều Nghị 197/2015/NQ-HĐND 19 Nghị số 134/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 20 Nâng cao lực quản lý tài cơng địa phương (2007) 21 QĐ số 163/QĐ-KBNN ngày 17/3/2010 Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước 22 Thông tư số 01/2007/TT-BTC hướng dẫn xét duyệt, thẩm định toán ngân sách 23 Thông tư số 108/2008/TT-BTC hướng dẫn sử lý ngân sách cuối năm 24 Thông tư số 59/2003/TT-BTC 98 25 Trần Thị Lan Hương (Tạp chí Tài chính) 26 Phạm Hải Hà (2015) Quản lý ngân sách cấp huyện thành phố ng Bí, tỉnh Quản Ninh 27 Quản lý tài cơng, Nxb Lao động, Hà Nội 28 Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND tỉnh ngày 18/7/2014 việc bổ sung số khoản thu tỷ lệ điều tiết cho ngân sách cấp theo NQ số 22/2010 29 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 30 Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/12/2012 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2011 31 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 việc bổ sung Quyết định số 01/2011 Đối với đơn vị nghiệp thực toán thu, chi theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 từ ngày tháng năm 2015 áp dụng Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập 32 Vũ Quốc Hồn (2013) Tăng cường cơng tác quản lý sử dụng kinh phí NSNN địa bàn Cổng thơng tin điện tử Sở Tài tỉnh Bắc Giang 99 PHỤ LỤC Mẫu phiếu điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA Về công tác quản lý chi ngân sách Tên đơn vị sử dụng ngân sách: ………………………………… Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: ………………………………… Tên cá nhân hỏi ý kiến: Cơ quan đơn vị công tác: Chức vụ công tác: Xin ơng (bà) vui lòng cho biết số thơng tin sau: I/ Về Dự tốn ngân sách Ông (bà) đánh công tác lập, phân bổ dự toán chi ngân sách (Xin đánh dấu X vào thích hợp) Rất tốt Tốt Trung bình Kém Rất Theo ơng (bà) lập dự tốn, phân bổ chi ngân sách số nhiệm vụ chi chưa với định mức nguyên nhân đâu? (có thể chọn nhiều mục để đánh dấu X) Do định mức phân bổ thấp, chưa phù hợp Do người làm công tác phân bổ chưa nắm đầy đủ quy định định mức Khác (nêu cụ thể) … .…………………………………………… Theo ông (bà) lập dự tốn chi ngân sách tình trạng lập dự toán chưa sát với thực tế nguyên nhân đâu? (có thể chọn nhiều mục để đánh dấu X) Thời gian lập dự toán bị giới hạn Chưa vào tình hình thực năm liền kề nhiệm vụ 100 năm kế hoạch Năng lực người giao nhiệm vụ lập dự tốn hạn chế Chưa lường trước nhiệm vụ phát sinh năm Khác (nêu cụ thể) …………………………………………… II/ Về quản lý chi ngân sách Ông (bà) đánh công tác quản lý chi ngân sách huyện Bình Xun (Xin đánh dấu X vào thích hợp) Rất tốt Tốt Trung bình Kém Rất Ơng (bà) đánh công tác chấp hành chi ngân sách đơn vị sử dụng ngân sách? (Xin đánh dấu X vào thích hợp) Rất tốt Tốt Trung bình Kém Rất Theo ông (bà) phương thức cấp phát chi ngân sách thuận tiện cho việc giao dịch tốn kinh phí chi ngân sách chưa? Rất thuận tiện Thuận tiện Chưa thuận tiện Hiện 05 hình thức cấp phát (1 Dự tốn, Giao tự chủ, Lệnh chi; Ghi thu ghi chi, Hạn mức vốn) theo ơng (bà) có cần giảm hình thức cấp phát khơng? Giữ ngun (nếu chọn chuyển câu 8) Có thể giảm hình thức (có thể chọn nhiều mục để đánh X) Dự toán Giao tự chủ Lệnh chi Ghi thu ghi chi Hạn mức vốn XDCB Theo Ơng (bà) có tình trạng xã, thị trấn chi từ nguồn tăng thu, dự phòng, nguồn đầu tư sai quy định nhà nước (có thể chọn nhiều mục để đánh dấu X) Do định mức phân bổ cho nhiệm vụ chi thấp Một số nhiệm vụ cấp giao không giao kinh phí để thực Do chưa nắm quy định nhà nước 101 Khác (nêu cụ thể) … .…………………………………………… Theo ông (bà) nguyên nhân việc chấp hành chi ngân sách chưa quy định đâu? (có thể chọn nhiều mục) Do chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định chưa phù hợp Do lực quản lý chủ tài khoản, trình độ kế toán đơn vị sử dụng ngân sách chưa đáp ứng yêu cầu Do cấp chậm nguồn ngân sách Do văn hướng dẫn thường xuyên thay đổi đơn vị chưa nắm bắt kịp Do công tác kiểm tra, kiểm sốt chưa chặt chẽ, chưa thường xun Cơng tác phối hợp phòng ban liên quan chưa chặt chẽ, chưa thống Do thiếu hướng dẫn quan quản lý chuyên môn nghiệp vụ Khác (nêu cụ thể) … .……………………………… 10 Theo ông( bà) yếu tố sau ảnh hưởng đến cơng tác quản lý chi ngân sách huyện Bình Xuyên Năng lực trình độ cán quản lý chi ngân sách Cơ chế sách quản lý chi ngân sách Cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý chi ngân sách nhà nước Trách nhiệm chủ tài khoản, kế toán đơn vị sử dụng ngân sách Số lượng cán chuyên môn Tổng số tiền chi ngân sách Khác( Nêu cụ thể) III/ Về tốn ngân sách 11 Theo ơng (bà) nguyên nhân việc lập báo cáo toán chi ngân sách chậm đâu? (có thể chọn nhiều mục) Trình độ lực kế tốn yếu Thiếu tinh thần trách nhiệm Văn hướng dẫn không rõ ràng Khối lượng công việc nhiều Khác (nêu cụ thể) … .……………………………… IV/ Về đánh giá chung 12 Theo ông (bà) để công tác quản lý chi ngân sách ngày tốt hơn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch cần? (có thể chọn nhiều mục) 102 Nâng cao chất lượng tuyển dụng CBCC, VC Tổ chức sát hạch nghiệp vụ chuyên môn định kỳ đội ngũ cán làm cơng tác kế tốn đơn vị sử dụng ngân sách Có biện pháp xử lý kiên kế toán thiếu tinh thần trách nhiệm, khơng hồn thành nhiệm vụ kể lựa chọn hình thức cho chuyển việc, nghỉ việc Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn quan chuyên môn Tăng cường công tác tra, kiểm tra, kiểm tốn Hồn thiện chế, sách Khác (nêu cụ thể) … .……………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 103 Mẫu phiếu điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA Về công tác quản thu ngân sách Thông tin tổ chức, cá nhân Tên đơn tổ chức, cá nhân : Chức vụ công tác: Địa : Năm thành lập Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Xin ông (bà) vui lòng cho biết số thơng tin sau: Tình hình chấp hành quy định Luật thuế 2.1 Về đăng ký, kê khai thuế - DN có nhận thông tin cấp mã số thuế, kê khai thuế khơng ? Có Khơng 2.2 Về ứng dụng phần mềm quan thuế việc kê khai thuế ? Thuận lợi Phức tạp Ý kiến khác 2.3 Về chấp hành nghĩa vụ nộp thuế từ 2013-2015 Đơn vị có phải nộp thuế khơng Có Khơng Nếu có số thuế phải nộp : 2.3.1 Thuế môn Bài : + Mức thuế : đồng 104 + Số thuế nộp NSNN : đồng + Số thuế nợ đọng : .đồng + Nguyên nhân: đồng 2.3.2 Thuế GTGT : + Số thuế phải nộp : đồng + Số thuế nộp NSNN : đồng + Số thuế nợ đọng : .đồng + Nguyên nhân: đồng 2.3.3 Thuế TNDN : + Số thuế phải nộp : đồng + Số thuế nộp NSNN : đồng + Số thuế nợ đọng : .đồng + Nguyên nhân: đồng 2.3.4 Thuế loại phí khác : + Số thuế phải nộp : đồng + Số thuế nộp NSNN : đồng + Số thuế nợ đọng : .đồng + Nguyên nhân: đồng - Theo ông (bà) : mức thuế : Cao Thấp Bình thường Nguyên nhân : Tình hình tra, kiểm tra thuế Từ 2013-2015 tổ chức, cá nhân quan thuế đến tra, kiểm tra chưa ? Có Khơng Nếu có : - Số lần đơn vị tra, kiểm tra .lần 105 + Số thuế truy thu phạt (nếu có) : Thuế môn Bài : đồng Thuế GTGT : đồng Thuế TNDN : đồng Thuế loại phí khác : đồng + Số thuế truy thu phạt nộp : Thuế môn Bài : đồng Thuế GTGT : đồng Thuế TNDN : đồng Thuế loại phí khác : đồng Mức độ thuận lợi khó khăn vấn đề sau hoạt động SXKD Doanh nghiệp 4.1 Quản lý quan thuế - Về thủ tục hành Tương đối thuận lợi Bình thường Cản trở Rất cản trở - Quá trình hồn thuế doanh nghiệp Tương đối thuận lợi Bình thường Cản trở Rất cản trở 4.2 Tiếp cận sách thuế Tương đối thuận lợi Bình thường Cản trở Rất cản trở 4.3 Quan hệ quan thuế Doanh nghiệp Tương đối thuận lợi Bình thường Cản trở Rất cản trở Các ý kiến khác 106 Xin chân thành cảm ơn ! 107 ... luận thực tiễn quản lý ngân sách nhà nước địa bàn huyện - Đánh giá thực trạng quản lý ngân sách Nhà nước huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc năm gần tìm yếu tố ảnh hưởng đến quản lý NSNN huyện - Đề... 4/2017 PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Ngân sách Nhà nước hệ thống ngân sách Nhà nước 2.1.1.1 Khái niệm ngân sách Nhà nước Thuật ngữ “NSNN”... lực quản lý tài cơng địa phương, Ban quản lý dự án, 2007) 2.1.2 Ngân sách Nhà nước cấp huyện (quận) hệ thống ngân sách nhà nước 2.1.2.1 Khái niệm ngân sách Nhà nước cấp huyện (quận) Quản lý NSNN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc, Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay