Quản lý chi bảo hiểm xã hội tại BHXH huyện quế võ

118 63 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 09:42

1. MỞ ĐẦU1.1. Tính cấp thiết của đề tàiBảo hiểm xã hội là nhu cầu khách quan của NLĐ xuất hiện trên thế giới hàng trăm năm, được pháp luật nhiều nước ghi nhận.Ở nước ta, Đảng và Chính phủ luôn xác định chính sách BHXH là chính sách có tính nhân văn sâu sắc, có tầm quan trọng và vai trò to lớn đối với NLĐ. Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta xác định: “Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc”.Quế võ là một tỉnh đang có sự chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp. Việc hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất, các làng nghề... đã và đang thu hút lực lượng lao động lớn. Trong những năm qua, chính sách BHXH nói chung, việc chi trả các chế độ BHXH trên địa bàn huyện Quế Võ nói riêng đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ như: Nhận thức của các cấp, các ngành, NLĐ và nhân dân về BHXH được nâng lên, chủ SDLĐ đã có ý thức trong việc quan tâm bảo đảm quyền lợi cho NLĐ, đồng thời NLĐ đã dần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về quyền và trách nhiệm của mình khi tham gia BHXH…, điều đó đã tạo niềm tin cho NLĐ tham gia BHXH. Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn huyện Quế Võ còn một số hạn chế như: Hành lang pháp lý, công tác cán bộ, khả năng hiện đại hoá hoạt động BHXH, tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH ngày càng có chiều hướng gia tăng… Đặc biệt, trong công tác tổ chức quản lý chi trả BHXH cũng bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập như: Việc để lại 2% quỹ lương cho chủ SDLĐ để chi trả trợ cấp ngắn hạn theo quy định của Luật BHXH chưa phù hợp với thực tế, làm cho việc chi trả chế độ cho NLĐ chậm, khó khăn trong việc thanh quyết toán giữa cơ quan BHXH với đơn vị SDLĐ; hệ thống cơ quan BHXH được tổ chức theo ngành dọc từ trung ương đến cấp huyện, mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực BHXH tại cấp xã chưa có cán bộ chuyên môn thực hiện, nhất là công tác quản lý đối tượng và chi trả trợ cấp BHXH gặp rất nhiều khó khăn do hoàn toàn phụ thuộc vào đại diện chi trả… Mặt khác, tại huyện Quế Võ hiện nay, do số đối tượng hưởng BHXH ngày càng tăng, đa dạng, phức tạp, số tiền chi BHXH ngày càng lớn đã và đang là những khó khăn, thách thức không nhỏ đối với vấn đề quản lý chi BHXH trên địa bàn huyện Quế Võ.Xuất phát từ thực tế trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Quản lý chi bảo hiểm xã hội tại BHXH huyện Quế Võ”.1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài1.2.1 Mục tiêu chungTrên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lý chi BHXH cho đối tượng hưởng các chế độ BHXH của BHXH huyện Quế Võ thời gian qua, đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi BHXH cho BHXH huyện Quế Võ.1.2.2. Mục tiêu cụ thểMục tiêu cụ thể của luận văn là: Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về BHXH và quản lý chi BHXH. Phản ánh và đánh giá thực trạng quản lý chi BHXH của BHXH huyện Quế Võ trong những năm qua. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi BHXH tại huyện Quế Võ.1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu1.3.1. Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý chi BHXH của BHXH huyện Quế Võ.1.3.2. Phạm vi nghiên cứu+ Phạm vi về không gian: Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại khu vực huyện Quế Võ. + Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu thực trạng từ năm 2011 đến năm 2013.+ Phạm vi về nội dung: Đề tài tập trung vào nghiên cứu các nội dung Quản lý việc chi BHXH tại BHXH huyện Quế Võ, quy trình thực hiện, phối hợp công tác chi BHXH tại địa phương loại hình BHXH bắt buộc, không bao gồm BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế, không đề cập tới quản lý chi sự nghiệp và hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ. ... trạng Quản lý chi bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội huyện Quế Võ 4.1.1 4.1.2 49 Thực trạng quản lý đối tượng chi trả chế độ bảo hiểm xã hội 49 Thực trạng phân cấp thực chi trả bảo hiểm xã hội 50... tra, giám sát chi bảo hiểm xã hội 71 4.2 Đánh giá công tác quản lý chi bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội huyện Quế Võ 73 4.2.1 Đánh giá công tác quản lý đối tượng chi bảo hiểm xã hội 73 4.2.2 Đánh... máy Bảo hiểm xã hội huyện Quế Võ 38 3.2.2 Cơ sở vật chất phục vụ quản lý chi 39 3.2.3 Chức năng, nhiệm vụ Bảo hiểm xã hội huyện Quế Võ 39 3.2.4 Lực lượng lao động cán nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi bảo hiểm xã hội tại BHXH huyện quế võ, Quản lý chi bảo hiểm xã hội tại BHXH huyện quế võ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay