Quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố sông công, tỉnh thái nguyên

119 9 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 09:40

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀIThuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách nhà nước, việc quản lý thu thuế là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của ngành thuế. Theo Luật Quản lý thuế thì Nhà nước giao quyền cho người nộp thuế tự khai, tự tính, tự nộp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai và nộp thuế của mình. Cơ quan thuế thực hiện chức năng hỗ trợ, kiểm tra đối với người nộp thuế thông qua việc sử dụng hóa đơn bán hàng và kê khai thuế của người nộp thuế để xác định tính chấp hành pháp luật thuế, đồng thời có trách nhiệm quản lý việc thu nộp thuế, phát hiện những hành vi vi phạm các luật thuế và xử lý theo đúng quy định. Từ năm 2014 đến nay ngành thuế không ngừng cải cách và đổi mới để đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của đất nước đồng thời với việc cắt giảm thủ tục hành chính mà chủ yếu là kê khai thuế thì áp lực lại đè nặng lên vai của mỗi cán bộ thuế. Cùng với việc giảm giờ kê khai thì nhà nước lại giao quyền cho người nộp thuế chủ động và tự chịu trách nhiệm với số liệu của mình nhiều hơn. Từ năm 2015, người nộp thuế khi kê khai thuế giá trị giá tăng không cần phải nộp bảng kê mua vào bán ra, do đó việc kiểm tra tại bàn với hồ sơ khai thuế này sẽ không thể kiểm soát được đơn vị mua bán với những đối tác nào, số tiền của mỗi hóa đơn là bao nhiêu cũng như không thể kiểm soát được các doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, hay kinh doanh trong các lĩnh vực rủi ro cao về thuế. Mỗi người nộp thuế có ngành nghề, qui mô hoạt động kinh doanh khác nhau và ý thức tuân thủ pháp luật thuế cũng ở những mức độ khác nhau. Một số doanh nghiệp chưa nhận thức đúng, đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ trong thực hiện chính sách Pháp luật của Nhà nước, trong đó có pháp luật về thuế do đó thường xuyên xảy ra sai sót, vi phạm thậm chí lợi dụng kẽ hở của chính sách thuế cố tình gian lận thuế, trốn thuế hay gần đây nạn mua bán hóa đơn ngày càng tăng lên và công khai hơn gây khó khăn, phức tạp cho công tác quản lý thu thuế.Tại địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Mặc dù số thuế nộp vào Ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển đó còn một số hạn chế đặt ra yêu cầu cần giải quyết đặc biệt đối với doanh nghiệp trên địa bàn như vấn đề về quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, trình độ quản lý thấp kém, việc tiếp cận với trình độ kỹ thuật cao, hiện đại còn thấp, hiểu biết pháp luật thuế còn hạn chế... Khi phát sinh số thuế phải nộp chưa thực hiện nộp đúng, nộp đủ vào Ngân sách Nhà nước ngoài một số nguyên nhân trên còn có một số nguyên nhân khách quan và chủ quan đòi hỏi có giải pháp trong thời gian tới như Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chính sách còn chưa chặt chẽ, tạo nhiều kẽ hở cho doanh nghiệp có biểu hiện trốn thuế, gian lận thuế, nộp thuế chưa kịp thời; Việc quản lý của cấp trên và cán bộ đối với các tổ chức kinh doanh còn hạn chế và thiếu cả về năng lực, trình độ và con người; Cơ quan thuế và cán bộ thuế còn bị hạn chế về quyền khi chưa có chế tài có thể sử dụng một số biện pháp bắt buộc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình trong một số trường hợp cần đòi hỏi phải có quyền cao hơn...Trước yêu cầu cấp bách về đổi mới, để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý thuế hiện nay và đảm bảo mục tiêu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế vào ngân sách, chống thất thu cho ngân sách nhà nước tại địa phương tôi nghiên cứu và lựa chọn đề tài: “Quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên”1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI1.2.1. Mục tiêu chungĐánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.1.2.2. Mục tiêu cụ thể Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất một số giải pháp quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên trong những năm tiếp theo. 1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI1.3.1. Đối tượng nghiên cứuĐề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề về quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên thuộc Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên quản lý.1.3.2. Phạm vi nghiên cứu Về mặt không gian: Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Về mặt thời gian: Giai đoạn từ 2014 2016 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC III DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ TRÍCH YẾU LUẬN VĂN THESIS ABSTRACT PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 2.1 Cơ sở lý luận quản lý thu thuế doanh nghiệp địa bàn thành phố Sông Công 2.1.1 Lý luận chung thuế 2.1.2 Khái niệm, đặc điểm, vai trò doanh nghiệp 2.1.3 Một số sắc thuế chủ yếu điều tiết doanh nghiệp 2.1.4 Lý luận chung quản lý thu thuế doanh nghiệp 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp 2.2 Cơ sở thực tiễn quản lý thu thuế việt nam, học kinh nghiệm 2.2.1 Kinh nghiệm quản lý thu thuế số Cục thuế Việt Nam 2.2.2 Bài học rút Chi cục Thuế thành phố Sông Công quản lý thu thuế doanh nghiệp PHẦN ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 3.1.1 Điều kiện tự nhiên thành phố Sơng Cơng 3.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 3.1.3 Khái quát Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Khung nghiên cứu 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 3.2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu PHẦN .KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 49 4.1 Tình hình thu thuế doanh nghiệp chi cục thuế thành phố Sông Công 4.1.1 Tình hình hoạt động doanh nghiệp địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 4.1.2 Kết thực thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2014-2016 4.2 Thực trạng công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp chi cục thuế thành phố Sông Công 4.2.1 Thực trạng lập dự toán thu thuế tình hình thực dự tốn thu DN 4.2.2 Thực trạng công tác tuyên truyền hỗ trợ DN 4.2.3 Thực trạng cơng tác kê khai, kế tốn thuế 4.2.4 Thực trạng công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế 4.2.5 Thực trạng công tác kiểm tra thuế 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thu thuế doanh nghiệp chi cục thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 4.3.1 Cơ chế sách thuế Nhà nước 4.3.2 Trình độ chun mơn nghiệp vụ cán quản lý thu thuế 4.3.3 Nhận thức doanh nghiệp nộp thuế 4.3.4 Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 4.3.5 Các nhân tố khác 4.3.6 Đánh giá chung tình hình quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 4.4 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế doanh nghiệp chi cục thuế thành phố sông công, tỉnh Thái Nguyên 4.4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu hoàn thiện quản lý thu thuế doanh nghiệp 4.4.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế doanh nghiệp PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Nhà nước 5.2.2 Đối với Bộ Tài - Tổng cục Thuế 5.2.3 Đối với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên 5.2.4 Đối với quyền địa phương tổ chức có liên quan 5.2.5 Đối với người nộp thuế TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 104 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CBCC : Cán công chức CCNT : Cưỡng chế nợ thuế CĐNS : Cân đối ngân sách CNH : Công nghiệp hóa CNTT : Cơng nghệ thơng tin CTN & DV : Công thương nghiệp dịch vụ DN : Doanh nghiệp ĐVT : Đơn vị tính GTGT : Giá trị gia tăng HĐH : Hiện đại hóa HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc Nhà nước KD : Kinh doanh KK-KTT : Kê khai - Kế toán thuế MB : Môn Bài MST : Mã số thuế NNT : Người nộp thuế NS : Ngân sách NSNN : Ngân sách Nhà nước SDĐ : Sử dụng đất SDĐNN : Sử dụng đất nông nghiệp SXKD : Sản xuất kinh doanh TMS : Hệ thống quản lý thuế tập trung TN : Tài nguyên TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt TTNDN : Thu nhập doanh nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tăng trưởng giá trị sản xuất lĩnh vực địa bàn thành phố Sông Công Bảng 3.2 Cơ cấu giá trị sản xuất theo khu vực kinh tế thành phố Sông Công giai đoạn 2012 - 2016 Bảng 3.3 Số lượng mẫu điều tra chia theo loại hình DN Bảng 4.1 Quy mô DN thuộc quản lý Chi cục Thuế Thành phố Sông Công giai đoạn 2014- 2016 Bảng 4.2 Loại hình DN thuộc quản lý Chi cục Thuế Thành phố sông Công giai đoạn 2014- 2016 Bảng 4.3 Ngành nghề DN thuộc quản lý Chi cục Thuế Thành phố Sông Công giai đoạn 2014 – 2016 Bảng 4.4 Số thu NSNN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016 Bảng 4.5 Số thu NSNN Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 Bảng 4.6 Nộp NSNN DN thuộc quản lý Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 Bảng 4.7 Kết thực dự toán thu NSNN khu vực DN Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 -2016 Bảng 4.8 Công tác tuyên truyền hỗ trợ DN Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016 Bảng 4.9 Số lượng hồ sơ khai thuế giai đoạn 2014 – 2016 Bảng 4.10 Số lượng hồ sơ hoàn thuế giai đoạn 2014 - 2016 Bảng 4.11 Tình hình nợ đọng thuế giai đoạn 2014 – 2016 Bảng 4.12 Kết kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế Bảng 4.13 Kết kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế giai đoạn 2014 -2016 Bảng 4.14 Xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế giai đoạn 2014-2016 Bảng 4.15 Đánh giá doanh nghiệp chế sách thuế Nhà nước Bảng 4.16 Đánh giá doanh nghiệp trình độ chun mơn nghiệp vụ cán thuế Bảng 4.17 Hiểu biết doanh nghiệp sách thuế thực kinh doanh Bảng 4.18 Đánh giá cán thuế ý thức tự giác người nộp thuế Bảng 4.19 Tỷ lệ người nộp thuế tham gia tập huấn thuế Bảng 4.20 Nguồn thông tin người nộp thuế tìm kiếm để tham gia tập huấn thuế DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình quản lý thu thuế Sơ đồ 3.1 Mô hình quản lý Chi cục Thuế thành phố Sơng Cơng Sơ đồ 3.2 Khung phân tích luận văn TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Lương Mạnh Cường Tên Luận văn: Quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận quản lý thu thuế doanh nghiệp, đề tài luận văn đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, từ đề xuất giải pháp nhằm nhằm hồn thiện công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên thời gian tới Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập thông tin - Số liệu thứ cấp: Số liệu, tài liệu công bố báo cáo tổng kết năm, viết có liên quan đến đề tài luận văn Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế địa phương, Cục Thuế Chi cục Thuế thuộc tỉnh Thái Nguyên Tài liệu thứ cấp thu thập từ tạp chí thuế, internet, kết nghiên cứu… - Số liệu sơ cấp khóa luận sử dụng phương pháp điều tra vấn trực tiếp 80 chủ doanh nghiệp nộp thuế Chi cục Thuế thành phố Sơng Cơng theo loại hình doanh nghiệp; 20 chuyên viên, kiểm soát viên thuế Chi cục Thuế thành phố Sông Công câu hỏi chuẩn hóa phiếu điều tra liên quan đến công tác quản lý thu thuế DN  Xử lý số liệu Số liệu xử lý tính tốn phần mềm Excel  Phương pháp phân tích - Phương pháp thống kê: Thống kê ý kiến đánh giá doanh nghiệp công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế thành phố Sông Công thông qua số tuyệt đối, số tương đối, bảng biểu số liệu, nội dung khác đề tài - Phương pháp so sánh: Dùng để so sánh đối chiếu tiêu thống kê, so sánh khác tình hình tuân thủ quy định quản lý thuế Trên sở tiêu tính tốn, tiến hành so sánh tiêu có mối quan hệ tương quan kết thực so kế hoạch - Phương pháp dự báo: Dự báo xu biến động tượng kinh tế - xã hội, dự báo số thuế thu Chi cục Thuế thành phố Sông Công năm 2016 tốc độ thu Chi cục Thuế năm Kết kết luận Qua nghiên cứu thực trạng Quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cho thấy: - Tính đến thời điểm ngày 31/12/2016, số lượng doanh nghiệp quản lý 316 doanh nghiệp, tăng 62 doanh nghiệp với mức tăng 6,7% so với năm 2014 Loại hình doanh nghiệp Sơng Cơng chủ yếu hình thức Cơng ty TNHH doanh nghiệp tư nhân Loại hình cơng ty TNHH chiếm 62,0%, doanh nghiệp tư nhân chiếm 14,2%, công ty cổ phần chiếm 22,5%, hợp tác xã chiếm 9% Số lượng loại hình doanh nghiệp tăng qua năm ngày mở rộng quy mô, ngành nghề - Năm 2016 Số thu NSNN địa bàn thành phố Sơng Cơng đạt 43.578 triệu đồng, hồn thành 127,7 % so với dự toán pháp lệnh Số thu NSNN DN thực năm 2014 tiếp tục tăng lên, đạt 5.608 triệu đồng đạt 110,6% so với dự tốn Chi cục Thuế thành phố Sơng Cơng tổ chức lớp tập huấn; hỗ trợ trả lời điện thoại 245 trường hợp; phối hợp với đài phát địa phương để phát sóng sách thuế 28 tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với DN Kiểm tra hồ sơ khai thuế quan thuế 1.200 lượt hồ sơ khai thuế, phát 14 hồ sơ kê khai sai, yêu cầu đơn vị kê khai bổ sung điều chỉnh tăng số thuế phải nộp 135 triệu đồng, kê khai giảm âm thuế GTGT: 64 triệu đồng - Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác Quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên sau: (1) Cơ chế sách thuế Nhà nước; (2) Trình độ chun mơn nghiệp vụ cán quản lý thu thuế; (3) Nhận thức doanh nghiệp nộp thuế; (4) Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; (5) Các nhân tố khác (Môi trường kinh tế - xã hội, Hệ thống sở liệu người nộp thuế chưa hoàn thiện,…) - Các giải pháp nhằm tăng cường Quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi Ba là, Đảm bảo cán bộ, công chức thuế làm việc Đội Kiểm tra đủ số lượng, có đủ lực, trách nhiệm cao cơng việc để có kế hoạch đào tạo, quản lý phân bổ nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua việc thường xuyên đánh giá kết công tác tra, kiểm tra cán bộ, nhân viên làm công tác tra, kiểm tra thuế; tăng cường đổi công tác tra, kiểm tra; thực quy trình thanh, kiểm tra 4.4.2.4 Hồn thiện ứng dụng cơng nghệ thơng tin nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý thuế Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đại, ứng dụng tin học hầu hết chức quản lý quan thuế với hệ thống thông tin thuế từ sở liệu đối tượng nộp thuế tập trung, đầy đủ theo yêu cầu quản lý chế tự khai, tự tính, tự nộp Muốn giải pháp cần tập trung là: Rà soát thơng tin có ngành thuế sở liệu quản lý thuế tất cấp Phân tích u cầu thơng tin quản lý thuế phận chức quản lý thuế, trọng yêu cầu thông tin cho cơng tác tra thuế Xác định mơ hình hệ thống thơng tin thuế mơ hình sở liệu đối tượng nộp thuế ngành theo hướng tập trung liệu từ ngành thuế Xây dựng, nâng cấp, tích hợp chuyển đổi hệ thống phần mềm ứng dụng xử lý thông tin thuế như: kê khai đăng ký thuế, kê khai thuế kế toán tài khoản nộp thuế doanh nghiệp Xây dựng ứng dụng hỗ trợ chức kiểm sốt tình trạng thực nghĩa vụ thuế, phân tích quản lý trường hợp vi phạm thuế Phát triển ứng dụng công nghệ tin học vào công tác tra, kiểm tra Xây dựng hệ thống phần mềm phân tích, lựa chọn đối tượng cần tra, kiểm tra thuế cưỡng chế thuế Quản lý chất lượng công tác tra, kiểm tra thuế Nâng cấp trang thông tin điện tử ngành thuế; nghiên cứu, thiết kế hệ thống chuẩn bị điều kiện để triển khai thực đăng ký thuế, kê khai thuế qua mạng Internet; tạo thêm kênh giao tiếp NNT với quan Thuế hệ thống quản lý trao đổi thư tín điện tử, hỏi đáp trực tuyến, điện thoại tự động 4.4.2.5 Tổ chức tốt công tác trao đổi, cung cấp thông tin phối hợp quan thuế với ngành hữu quan, người nộp thuế Đảm bảo phối hợp chặt chẽ đơn vị ngành thuế, Đội Chi cục Thuế cần phải có phối hợp chặt chẽ đồng theo chức nhiệm vụ phân công để nâng cao hiệu công tác quản lý thuế địa bàn Tăng cường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ quan, ban ngành liên quan như: Sở kế hoạch đầu tư, hải quan, kho bạc nhà nước, ngân hàng, quản lý thị trường, quan truyền thông… để nắm bắt kịp thời thơng tin tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp NQD nhằm phục vụ công tác quản lý thuế ngày hiệu Xây dựng sở liệu người nộp thuế đầy đủ, xác, tập trung thống phạm vi nước Hiện đại hố, tự động hố tích hợp quản lý đăng ký kinh doanh quản lý cấp mã số thuế, mã số hải quan thống Từ cần phải có trao đổi, cung cấp thơng tin phối hợp thông tin đơn vị liên quan Cụ thể: Trao đổi thông tin NNT xuất nhập với quan hải quan; Trao đổi thông tin tiền lương khoản trích theo lương, toán thuế TNCN DN phạm vi quản lý với quan bảo hiểm; Trao đổi xác nhận thơng tin cơng trình, hạng mục cơng trình xây dựng nghiệm thu theo giai đoạn với quan Phòng Tài Chính, chủ đầu tư… Trao đổi phối hợp với quan quản lý thị trường, công an kinh tế việc kiểm tra liên ngành, cưỡng chế nợ thuế Cần phải có quy chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ cụ thể với quan hữu quan để nâng cao hiệu công tác quản lý thuế DN giai đoạn tới 4.4.2.6 Các giải pháp khác Chuẩn hóa hệ thống thơng tin người nộp thuế tổ chức vận hành tốt hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) Xây dựng sở liệu tập trung thơng tin xác người nộp thuế tình hình thu nộp thuế: củng cố nâng cấp sở liệu tập trung doanh nghiệp phục vụ cho công tác điều hành quản lý thuế theo tiêu chí rủi ro Hình thành sở liệu quản lý thuế sắc thuế, xây dựng quản lý người nộp thuế theo mã số thuế chung tất lĩnh vực quản lý Hải quan, bảo hiểm, ngân hàng hoạt động kinh doanh, giao dịch… Rà sốt thơng tin chung người nộp thuế hệ thống thuế tập trung (TMS) với thực tế hoạt động người nộp thuế tình trạng hoạt động, tài khoản giao dịch hệ thống… Tiếp tục thực quy trình quản lý thuế quản lý đối tượng nộp thuế hệ thống quản lý thuế tập trung TMS, rà soát tờ khai nghĩa vụ kê khai khơng xác vào hệ thống để chỉnh sửa xử lý kịp thời Tập trung phát triển triển khai ứng dụng TMS đến công chức, lãnh đạo chi cục Tăng cường đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ, cơng chức để ứng dụng nhanh chóng vận hành tốt vào thực tiễn, phát huy ưu điểm đại, khoa học hệ thống Hoàn thiện tổ chức máy quản lý thuế doanh nghiệp địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Bộ máy quản lý thuế có vai trò định đến tồn hệ thống thuế, máy quản lý thuế tổ chức hợp lý, thực đầy đủ chức quản lý thuế phát huy tồn Ngược lại cấu quản lý khơng phù hợp kìm hãm, làm suy yếu tổ chức hạn chế tác dụng máy Trên cở sở đó, Chi cục cần phải có kế hoạch cấu tổ chức máy phân bổ nguồn lực cách hợp lý nhằm xây dựng máy quản lý thuế khoa học, phù hợp bảo đảm tính thống nhất, thực đầy đủ, có hiệu chức quản lý thuế nhằm thực thi, sách pháp luật thuế cách nghiêm chỉnh Bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thuế vào NSNN Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán thuế làm công tác quản lý thuế doanh nghiệp Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thuế có phẩm chất trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp cao, có kiến thức chuyên sâu, chuyên nghiệp quản lý thuế đại, có kiến thức kế tốn, có khả ứng dụng khoa học cơng nghệ tiên tiến vào công tác quản lý thuế tương đương với trình độ tiên tiến nước khu vực nhằm đáp ứng yêu cầu công cải cách hành thuế, CNH, HĐH chủ động thực thẳng lợi hội nhập quốc tế thuế nhiệm vụ hàng đầu ngành thuế nói chung Chi cục Thuế thành phố Sơng Cơng nói riêng Để đáp ứng u cầu nâng cao trình độ phẩm chất đạo đức cán thuế cần giải vấn đề sau: Trước hết cần tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng trình độ cán thuế thơng qua kiểm tra lực chuyên môn Đội thuế Căn vào chức quản lý thuế mục tiêu đào tạo chung để xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm Chi cục Hai là, phương pháp đào tạo, không coi trọng cấp mà đánh giá trình độ lực cán thông qua việc thực chuyên môn, nghiệp vụ từ cơng tác đào tạo cần thực theo hướng bồi dưỡng toàn diện kiến thức chuyên sâu quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý thuế, trình độ nghiệp vụ thuế, đào tạo ngoại ngữ, tin học, ứng dụng công nghệ cho cán bộ, công chức Đào tạo nâng cao lực cán tập trung vào nội dung chủ yếu như: mở lớp tập huấn bổ sung, cập nhật kiến thức kinh tế tài chính, kinh tế thị trường, thương mại quốc tế, chế độ kế tốn, tài doanh nghiệp cho tất cán thuế Đào tạo nâng cao kiến thức tin học, ngoại ngữ, quản lý Nhà nước để sử dụng thành thạo máy tính quản lý thuế, khai thác xử lý thông tin NNT Đào tạo nghiệp vụ, kỹ quản lý thuế như: Kỹ tuyên truyền, kỹ xử lý tờ khai, kiểm tra thuế, quản lý nợ cưỡng chế thuế Ba là, Công tác bồi dưỡng cán thuế cần phải tiến hành thường xuyên hàng năm đối hầu hết cán thuế theo chuyên đề Đào tạo bồi dưỡng phải gắn với sát hạch, kiểm tra, thi để đánh giá nâng cao chất lượng đào tạo; gắn đào tạo với đánh giá, phân công sử dụng cán Về thời gian đào tạo, bồi dưỡng thực thường xuyên, liên tục kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm; kết hợp học lớp tập huấn, hội nghị có giảng viên với hình thức tự học, tự trao đổi kinh nghiệm, trao đổi ý kiến thông qua buổi thảo luận đầu tuần Chi cục Đội Bốn là, Chi cục Thuế cần coi trọng việc nghiên cứu sáng kiến hàng năm cách nghiêm túc, khuyến khích cơng chức tham gia nghiên cứu, tích cực đăng ký sáng kiến, cải tiến lĩnh vực công tác quản lý thuế Chi cục Trên sở chọn lọc sáng kiến mang tính thực tế, ứng dụng cao, loại bỏ sáng kiến mang tính lý thuyết, hình thức đồng thời đẩy mạnh việc thực việc ứng dụng sáng kiến cải tiến vào thực tế quản lý thuế Chi cục PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài: “Quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái nguyên” tác giả rút số kết luận sau: Thứ nhất, hệ thống hố phân tích làm rõ vấn đề lý luận thuế quản lý thu thuế doanh nghiệp Nội dung quản lý thu doanh nghiệp bao gồm: Xây dựng tổ chức thực dự toán thu thuế; Quản lý công tác tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp; Quản lý công tác kê khai kế tốn thuế; Quản lý cơng tác kê khai kế tốn thuế; Quản lý cơng tác tra, kiểm tra Trên sở nghiên cứu kinh nghiệm quản lý thu thuế số địa phương nước Từ rút học tham khảo vận dụng vào thực tiễn quản lý thu thuế Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Thứ hai, phân tích trạng quản lý thu thuế doanh nghiệp thuộc quản lý Chi cục Thuế thành phố Sông Công cho thấy: (1) Số lượng DN thành phố Sông Công năm gần có xu hướng tăng lên ngày lớn quy mô nên số tiền thuế nộp vào NSNN tăng; Điều thể qua tiêu thu NSNN hàng năm doanh nghiệp chủ yếu loại thuế GTGT, thuế TNDN, thuế Môn với số thu năm 2014 đạt 2.181,08 triệu đồng, năm 2015 đạt 5.366,04 triệu đồng, năm 2016 đạt 5.607,76 triệu đồng, tốc độ tăng bình quân 160,35% Năm 2016 số thu NSNN địa bàn thành phố Sơng Cơng đạt 43.578 triệu đồng, hồn thành 127,7 % so với dự toán pháp lệnh Số thu NSNN DN thực năm 2016 tiếp tục tăng lên, đạt 5.608 triệu đồng đạt 110,6% so với dự toán (2) Công tác quản lý thu thuế Chi cục Thuế thành phố Sông Công quản lý tốt, hiệu tình hình khai thuế doanh nghiệp góp phần hồn thành dự tốn thu NSNN qua năm Cơng tác khai thuế, nộp thuế, xử lý tờ khai thực nghiêm túc, chất lượng nâng cao Công tác Kiểm tra hồ sơ khai thuế bàn phát phát nhiều trường hợp khai sai, khai thiếu, tự xác định thuế TNDN sai quy định số hành vi gian lận trốn thuế xử lý điều chỉnh kịp thời giảm số thuế GTGT khấu trừ, tăng số thu nộp vào ngân sách nhà nước, góp phần tích cực việc chống thất thu thuế đồng thời đảm bảo nguồn thu cho ngân sách địa phương (3) Tuy công tác quản lý thu thuế điểm cần hồn thiện đưa biện pháp khắc phục: Như việc DN vi phạm sách, pháp luật thuế có xu hướng tăng, số DN nợ đọng thuế giảm tiền thuế nợ cao cụ thể năm 2014 số nợ thuế 822 triệu đồng, năm 2015 1.401 triệu đồng, năm 2016 1.174 triệu đồng, tình trạng chây ỳ mà CQT phải sử dụng biện pháp cưỡng chế qua tài khoản ngân hàng; Cơng tác tun truyền hạn chế; Cơng tác theo dõi nợ thu nợ chưa hiệu quả; Cơng tác quản lý ấn chỉ, hóa đơn, chứng từ chưa chặt chẽ Thứ ba, Dựa phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu doanh nghiệp địa bàn thành phố Sông Công, đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế doanh nghiệp đến năm 2020 sau; Hồn thiện cơng tác đạo điều hành; Hồn thiện nâng cao chất lượng cơng tác lập dự tốn thu; Hồn thiện nghiệp vụ quản lý thu thuế DN; Hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý thuế;… 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với Nhà nước Hoàn thành việc hoàn thiện hệ thống sách thuế theo hướng đồng bộ, thống tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế thị trường XHCN, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, phù hợp với yêu cầu hội nhập khu vực quốc tế Xây dựng sách thu phí, lệ phí thống nhất, đồng Nâng cao trách nhiệm quan, tổ chức việc thu sử dụng tiền thu từ phí, lệ phí Hệ thống sách thuế, phí lệ phí sửa đổi bổ sung phù hợp với định hướng phát triển kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước; góp phần chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia; khuyến khích thu hút đầu tư thành phần kinh tế đầu tư nước ngồi vào Việt Nam; bảo hộ hợp lý, có chọn lọc, có thời hạn sản phẩm, hàng hố sản xuất nước phù hợp với cam kết, thông lệ quốc tế Chỉ đạo ban ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với quan thuế công tác quản lý thu thuế địa phương nhằm phát hiện, đưa vào quản lý kịp thời nguồn thu phát sinh Chỉ đạo cấp ủy, quyền xã, phường tăng cường phối hợp với quan thuế công tác quản lý thu thuế, coi công tác quản lý thu thuế nhiệm vụ trọng tâm địa phương 5.2.2 Đối với Bộ Tài - Tổng cục Thuế Về chế sách: Cần đơn giản hóa thủ tục hành thuế, hệ thống sách thuế phải rõ ràng, dễ hiểu Tiếp tục hoàn thiện pháp luật thuế tạo điều kiện để cải cách đại hoá quản lý thu thuế Sửa đổi, bổ sung đồng luật thuế hành tạo sở cho cải cách quản lý thu thuế theo hướng tiên tiến, đại Để tạo môi trường pháp lý công bằng, bình đẳng đối tượng, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, ổn định thị trường, đảm bảo nguồn thu cho NSNN, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành thuế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; Chuẩn hóa quy trình quản lý thu thuế sở ứng dụng cơng nghệ thơng tin bảo đảm thống nhất, có tính liên kết cao Sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành Luật, nghiên cứu, sửa đổi quy định thời gian khai thuế, nộp thuế để giảm tần suất kê khai, nộp thuế, chi phí người nộp thuế, mở rộng diện doanh nghiệp đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế điện tử qua mạng internet; thay đổi phương pháp tính thuế, mức thuế theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho người nộp thuế kinh doanh Xây dựng sở liệu người nộp thuế đầy đủ, xác, tập trung thống phạm vi nước; phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản lý thu thuế có tính liên kết, tự động hóa cao, gắn chặt với q trình cải cách thủ tục hành thuế Tăng cường hợp tác, phối hợp với quan thuế nước, tổ chức quốc tế việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật tìm kiếm nguồn vốn vay, vốn tài trợ cải cách đại hóa cơng tác thuế Cần hồn thiện sở hạ tầng, tin học hóa cơng tác quản lý thuế: Cùng với phát triển liên tục kinh tế nhiều vấn đề nảy sinh công tác quản lý thu thuế, sở vật chất, kỹ thuật ngành thuế cần hiện đại hóa 5.2.3 Đối với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên Công tác đạo điều hành Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên công tác quản lý thu thuế địa bàn cần triển khai nhanh chóng kịp thời đồng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên cần thường xuyên mở lớp lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý thu thuế tập huấn sách thuế có sửa đổi, bổ sung sách, pháp luật thuế Cần có hoạch phân bổ nguồn lực nhân cho thành phố Sông Công đảm bảo số lượng chất lượng thời gian tới số lượng cán bộ, công chức độ tuổi chuẩn bị nghỉ hưu Chi cục Thuế chiếm 19% tổng số lượng cán bộ, cơng chức tồn Chi cục 5.2.4 Đối với quyền địa phương tổ chức có liên quan Đối với ngành ngân hàng kho bạc: Phối hợp thu ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước, quan thu với hệ thống ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực nghĩa vụ thuế với Nhà nước Đối với ngành Bảo hiểm: thực phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin tiền lương tiền công NNT để tránh thất thu thuế TNCN thuế TNDN Đối với ngành Công an: Có trách nhiệm hỗ trợ quan thuế việc xử lý trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, có hành vi chống đối lại quan thuế, không chịu thực nộp thuế định xử phạt vi phạm hành quan thuế… 5.2.5 Đối với người nộp thuế Người nộp thuế cần tơn trọng cơng tác kế tốn đơn vị, từ nâng cao giá trị báo cáo kế tốn báo cáo tài Trên sở đảm bảo việc kê khai, tự tính thuế phải nộp vào NSNN sát thực tế, khơng mang tính chống đối hình thức Cần nâng cao ý thức, trách nhiệm việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN Các chủ DN cần chủ động việc nghiên cứu sách pháp luật thuế, từ nâng cao hiểu biết chấp hành tốt nghĩa vụ tránh gây khó khăn cho cơng tác quản lý thu nợ thuế TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2013), Thơng tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng, ngày 31/12/2013 Bộ Tài (2014), Thơng tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp nghị định số Nghị định 218/2013/NĐ - CP ngày 26/12/2013 Chi cục thống kê thành phố Sông Công (2016), số liệu từ năm 2014 đến năm 2016 thành phố Sông Công Chi cục Thuế thành phố Sông Công (2014), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2014 Chi cục Thuế thành phố Sông Công (2015), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2015 Chi cục Thuế thành phố Sông Công (2016), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2016 Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên (2014), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2014 Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên (2015), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2015 Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên (2016), Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2016 10 Lê Xuân Trường (2012) Giáo trình nghiệp vụ Thuế Nxb Tài chính, Hà Nội 11 Nguyễn Hùng Thắng Trần Thanh Hương (2010) Giáo trình Quản lý thuế Nhà xuất thống kê Hà Nội 12 Nguyễn Ngọc Hùng (2012) Giáo trình quản lý thuế Nxb Kinh tế TPHCM 13 Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Thị Thanh Hoài, Nguyễn Thị Minh Hằng Vương Thị Thu Hiền (2014) Giáo trình nghiệp vụ quản lý Thuế Nhà xuất Tài Hà Nội 14 Quốc hội (2014), Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014) 15 Tạp chí thuế nhà nước (2015), Quy trình quản lý thu thuế tập 2, Nhà xuất Hà Nội 16 Tạp chí thuế nhà nước (2012), Kinh nghiệm thực tiễn, Nhà xuất Hà Nội 17 Tổng cục Thuế (2008), Luật quản lý thu thuế Quy trình kiểm tra theo định 528/QĐ-TCT ngày 29 tháng năm 2008 Tổng cục thuế 18 Tổng Cục Thuế (2012), Quy trình tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, Ban hành theo Quyết định số 601/QĐ-TCT ngày 11/5/2012 Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế 19 Tổng Cục Thuế (2013), Hệ thống số đánh giá hoạt động quản lý thuế, Ban hành theo Quyết định 688/QĐ-TCT ngày 22/4/2013 Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế 20 Tổng Cục Thuế (2015), Quy trình kiểm tra thuế Ban hành kèm theo Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20 tháng năm 2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 21 Website Cục thuế tỉnh Thái Nguyên: http://thainguyen.gdt.gov.vn PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN (Dành cho cán quản lý thu thuế) I Thông tin chung Họ tên………………………………………………Tuổi………………………… Nơi nay: ………………………………………………………………………………… Làm việc tổ/đội: …………………………………………………………………………… Chức vụ: Trình độ chun mơn nghiệp vụ: □ Trung cấp □ Cao đẳng □ Đại học □ Trên đại học Phần II Đánh giá công tác quản lý thu thuế Xin Ông/bà cho biết đánh giá ý kiến cơng tác lập dự toán thu thuế? □ Rất tốt □ Tốt □ Bình thường □ Kém □ Rất Xin Ông/bà cho biết đánh giá ý kiến cơng tác tun truyền hỗ trợ doanh nghiệp? □ Rất tốt □ Tốt □ Bình thường □ Kém □ Rất Xin Ông/bà cho biết đánh giá ý kiến cơng tác kê khai, kế tốn thuế? □ Rất tốt □ Tốt □ Bình thường □ Kém □ Rất Xin Ông/bà cho biết đánh giá ý kiến cơng tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế? □ Rất tốt □ Tốt □ Bình thường □ Kém □ Rất 5 Xin Ông/bà cho biết đánh giá ý kiến cơng tác kiểm tra thuế? □ Rất tốt □ Tốt □ Bình thường □ Kém □ Rất Xin Ông/bà cho biết đánh giá ý thức tự giác người nộp thuế? □ Tốt □ Khá □ Bình thường □ Kém Xin Ơng/bà cho biết khó khăn tồn trình quản lý thu thuế địa bàn nay? …………………………………………………………………………………………… Để nhằm nâng cao hiệu quản lý thu thuế thời gian tới, theo Ông/bà cần phải tập trung vào nội dung nào? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn ông/bà! PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN (Dành cho đối tượng nộp thuế) I Thông tin chung Họ tên………………………………………………………Tuổi……………… Nơi nay:……………………………………………………………………… Làm việc quan/đơn vị/doanhn ghiệp: ……………………………………… Chức vụ: Phần II Đánh giá công tác quản lý thu thuế Xin Ơng/bà cho biết đánh giá chế sách thuế Nhà nước 1.1 Hồ sơ khai thuế phức tạp □ Rất đồng ý □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Rất không đồng ý 1.2 Quy trình kiểm tra thuế phức tạp □ Rất đồng ý □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Rất khơng đồng ý 1.3 Chính sách miễn, giảm thuế khó áp dụng □ Rất đồng ý □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Rất không đồng ý 1.4 Chế tài xử phạt vi phạm pháp luật thuế hành cao □ Rất đồng ý □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Rất không đồng ý Xin Ơng/bà cho biết đánh giá trình độ chun mơn nghiệp vụ cán thuế 2.1 Nghiệp vụ thuế □ Tốt □ Khá □ Bình thường □ Kém 2.2 Kỹ giao tiếp □ Tốt □ Khá □ Bình thường □ Kém 2.3 Nhiệt tình với cơng việc □ Tốt □ Khá □ Bình thường □ Kém Hiểu biết Ông (bà) sách thuế thực kinh doanh □ Hiểu rõ □ Bình thường □ Không hiểu Tỷ lệ người nộp thuế tham gia tập huấn thuế □ Thường xuyên □ Bình thường □ Chưa tham gia Nguồn thơng tin người nộp thuế tìm kiếm để tham gia tập huấn thuế □ Liên hệ phận Tuyên truyền Hỗ trợ □ Liên hệ với công chức thuế quản lý □ Các công ty tư vấn □ Tự tìm hiểu qua tài liệu, Website □ Các đồng nghiệp kế toán Trong trình tổ chức thực kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế, Ông/bà thường gặp phải khó khăn gì? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Để nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý thu thuế; với tư cách đối tượng nộp thuế thực nghĩa vụ với Nhà nước, Ơng/bà có kiến nghị đề xuất với quan quản lý thuế? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn ông/bà! ... thu Chi cục Thu thành phố Sông Công năm 2016 tốc độ thu Chi cục Thu năm Kết kết luận Qua nghiên cứu thực trạng Quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi cục Thu thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. .. tác quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi cục Thu thành phố Sơng Cơng, tỉnh Thái Ngun, từ đề xuất giải pháp nhằm nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi cục Thu thành phố Sông Công,. .. tập trung nghiên cứu vấn đề quản lý thu thuế doanh nghiệp địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên thu c Chi cục Thu thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên quản lý 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố sông công, tỉnh thái nguyên, Quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố sông công, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay