Quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố sông công, tỉnh thái nguyên

119 33 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 09:40

PHẦN 1. MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀIThuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách nhà nước, việc quản lý thu thuế là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của ngành thuế. Theo Luật Quản lý thuế thì Nhà nước giao quyền cho người nộp thuế tự khai, tự tính, tự nộp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai và nộp thuế của mình. Cơ quan thuế thực hiện chức năng hỗ trợ, kiểm tra đối với người nộp thuế thông qua việc sử dụng hóa đơn bán hàng và kê khai thuế của người nộp thuế để xác định tính chấp hành pháp luật thuế, đồng thời có trách nhiệm quản lý việc thu nộp thuế, phát hiện những hành vi vi phạm các luật thuế và xử lý theo đúng quy định. Từ năm 2014 đến nay ngành thuế không ngừng cải cách và đổi mới để đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của đất nước đồng thời với việc cắt giảm thủ tục hành chính mà chủ yếu là kê khai thuế thì áp lực lại đè nặng lên vai của mỗi cán bộ thuế. Cùng với việc giảm giờ kê khai thì nhà nước lại giao quyền cho người nộp thuế chủ động và tự chịu trách nhiệm với số liệu của mình nhiều hơn. Từ năm 2015, người nộp thuế khi kê khai thuế giá trị giá tăng không cần phải nộp bảng kê mua vào bán ra, do đó việc kiểm tra tại bàn với hồ sơ khai thuế này sẽ không thể kiểm soát được đơn vị mua bán với những đối tác nào, số tiền của mỗi hóa đơn là bao nhiêu cũng như không thể kiểm soát được các doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, hay kinh doanh trong các lĩnh vực rủi ro cao về thuế. Mỗi người nộp thuế có ngành nghề, qui mô hoạt động kinh doanh khác nhau và ý thức tuân thủ pháp luật thuế cũng ở những mức độ khác nhau. Một số doanh nghiệp chưa nhận thức đúng, đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ trong thực hiện chính sách Pháp luật của Nhà nước, trong đó có pháp luật về thuế do đó thường xuyên xảy ra sai sót, vi phạm thậm chí lợi dụng kẽ hở của chính sách thuế cố tình gian lận thuế, trốn thuế hay gần đây nạn mua bán hóa đơn ngày càng tăng lên và công khai hơn gây khó khăn, phức tạp cho công tác quản lý thu thuế.Tại địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Mặc dù số thuế nộp vào Ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển đó còn một số hạn chế đặt ra yêu cầu cần giải quyết đặc biệt đối với doanh nghiệp trên địa bàn như vấn đề về quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, trình độ quản lý thấp kém, việc tiếp cận với trình độ kỹ thuật cao, hiện đại còn thấp, hiểu biết pháp luật thuế còn hạn chế... Khi phát sinh số thuế phải nộp chưa thực hiện nộp đúng, nộp đủ vào Ngân sách Nhà nước ngoài một số nguyên nhân trên còn có một số nguyên nhân khách quan và chủ quan đòi hỏi có giải pháp trong thời gian tới như Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chính sách còn chưa chặt chẽ, tạo nhiều kẽ hở cho doanh nghiệp có biểu hiện trốn thuế, gian lận thuế, nộp thuế chưa kịp thời; Việc quản lý của cấp trên và cán bộ đối với các tổ chức kinh doanh còn hạn chế và thiếu cả về năng lực, trình độ và con người; Cơ quan thuế và cán bộ thuế còn bị hạn chế về quyền khi chưa có chế tài có thể sử dụng một số biện pháp bắt buộc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình trong một số trường hợp cần đòi hỏi phải có quyền cao hơn...Trước yêu cầu cấp bách về đổi mới, để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý thuế hiện nay và đảm bảo mục tiêu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế vào ngân sách, chống thất thu cho ngân sách nhà nước tại địa phương tôi nghiên cứu và lựa chọn đề tài: “Quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên”1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI1.2.1. Mục tiêu chungĐánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.1.2.2. Mục tiêu cụ thể Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất một số giải pháp quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên trong những năm tiếp theo. 1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI1.3.1. Đối tượng nghiên cứuĐề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề về quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên thuộc Chi cục Thuế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên quản lý.1.3.2. Phạm vi nghiên cứu Về mặt không gian: Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Về mặt thời gian: Giai đoạn từ 2014 2016 ... thu Chi cục Thu thành phố Sông Công năm 2016 tốc độ thu Chi cục Thu năm Kết kết luận Qua nghiên cứu thực trạng Quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi cục Thu thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. .. tác quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi cục Thu thành phố Sơng Cơng, tỉnh Thái Ngun, từ đề xuất giải pháp nhằm nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế doanh nghiệp Chi cục Thu thành phố Sông Công,. .. tập trung nghiên cứu vấn đề quản lý thu thuế doanh nghiệp địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên thu c Chi cục Thu thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên quản lý 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố sông công, tỉnh thái nguyên, Quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố sông công, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay