Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của khu công nghiệp điềm thụy tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp thái nguyên

118 31 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 09:37

PHẦN 1MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀIỞ mỗi Quốc gia, để đánh giá được mức độ phát triển kinh tếxã hội của đất nước nói chung, một trong những lĩnh vực được thể hiện và có vai trò quyết định tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho toàn xã hội đồng thời cũng là yếu tố cơ bản để thúc đẩy sự hợp tác, liên kết và khai thác thế mạnh của từng lĩnh vực đó là hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).Có thể khẳng định rằng đầu tư XDCB là hoạt động quan trọng tạo ra hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, là tiền đề cơ bản để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản là một hoạt động đặc thù, phức tạp và luôn luôn biến động nhất là trong điều kiện môi trường pháp lý, các cơ chế chính sách quản lý kinh tế còn chưa hoàn chỉnh thiếu đồng bộ và luôn thay đổi như ở nước ta hiện nay.Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ, từ TW đến địa phương trên tất cả các mặt, các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB). Số vốn đầu tư vào khu công nghiệp cho mỗi năm từ 400500 tỷ đồng trong đó phần lớn là Ngân sách nhà nước. Nhiều dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng đã phát huy được hiệu quả góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB vào khu công nghiệp thời gian qua vẫn còn những tồn tại, tình trạng thất thoát, lãng phí kém hiệu quả trong đầu tư XDCB vẫn thường xuyên xảy ra. Các nguyên nhân chủ yếu làm công tác quản lý vốn đầu tư XDCB vào khu công nghiệp tỉnh còn tồn tại là: việc quy hoạch, lập kế hoạch, bố trí vốn đầu tư XDCB còn phân tán, dàn trải...Thêm vào đó, do đặc thù của vốn đầu tư XDCB là rất lớn, thời gian đầu tư dài nên dễ xảy ra tình trạng thất thoát vốn đầu tư XDCB của Nhà nước. Vậy vấn đề đặt ra là cần thiết phải nghiên cứu để đưa ra những giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả vốn đầu tư XDCB vào khu công nghiệp tỉnh (nhất là đối với các dự án, khu công nghiệp trọng điểm), góp phần khắc phục những tồn tại, bất cập để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn XDCB nói chung và nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho XDCB nói riêng.Để thực hiện được những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên, đòi hỏi phải tạo ra những bước đột phá quan trọng trong chính sách phát triển công nghiệp. Việc hình thành khu công nghiệp Điềm Thụy sẽ tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp trong tỉnh, thúc đẩy các ngành kinh tế công nông nghiệp, dịch vụ, tạo ra khả năng khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên và nhân lực của địa phương.Với vị trí địa lý thuận lợi, điều kiện phát triển công nghiệp trong các lĩnh vực lắp ráp điện, điện tử, cơ khí, cơ khí chính xác, chế biến hàng tiêu dùng. Hàng xuất khẩu, công nghiệp nhẹ (dệt may, da giầy…), vật liệu xây dựng…. Việc phát triển Khu công nghiệp sẽ kéo theo sự phát triển các khu đô thị, thực hiện chiến lược đô thị hoá, tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương.Việc phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là nhu cầu bức thiết, nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Đây chính là bước đột phá quan trọng nhằm thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh Thái Nguyên, góp phần thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh, thúc đẩy các ngành kinh tế nông nghiệp, dịch vụ và du lịch, tạo ra khả năng khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên và nhân lực của địa phương.Trước nhu cầu thực tế và định hướng phát triển trong lĩnh vực đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh và địa phương, việc xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Điềm Thụy là cần thiết và cấp bách, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội, phát huy thế mạnh của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.Khu công nghiệp Điềm Thụy là khu công nghiệp tập trung của tỉnh Thái Nguyên nằm trên địa bàn huyện Phổ Yên và Phú Bình, cách thành phố Thái Nguyên về phía Nam 20km, cách thủ đô Hà Nội 65km về phía Bắc. Khu công nghiệp Điềm Thụy có tổng diện tích được quy hoạch là 350ha, trong đó phần còn lại có diện tích 180ha đang được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đang trong quá trình thu hút các nhà đầu tư. Hiện tại, Khu công nghiệp Điềm Thụy phần diện tích 180ha đã thu hút được trên 30 doanh nghiệp FDI vào đầu tư, trong đó có nhiều doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiều doanh nghiệp khác đang trong quá trình thi công xây dựng nhà xưởng chuẩn bị đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay việc đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp chưa hoàn thiện, vì thiếu vốn đầu tư xây dựng cơ bản.Xuất phát từ thực tiễn trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của khu công nghiệp Điềm Thụy tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Thái Nguyên ”.1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI1.2.1. Mục tiêu chungTrên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của khu công nghiệp Điềm Thụy trong những năm qua, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho Ban QLDA KCN Thái Nguyên trong những năm tới sao cho hiệu quả hơn.1.2.2. Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư XDCB; Phản ánh và đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của khu công nghiệp Điềm Thụy tại Ban QLDA KCN Thái Nguyên trong những năm qua; Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB tại Ban QLDA KCN Thái Nguyên trong những năm tới.1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUĐối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của khu công nghiệp Điềm Thụy tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Thái Nguyên.1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU1.4.1. Phạm vi nội dung Một là. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư XDCB.Hai là. Nghiên cứu thực trạng quản lý vốn của KCN Điềm Thụy, phản ánh, đánh giá thực trạng này. Ba là. Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB của KCN Điềm Thụy tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Thái Nguyên đến năm 2020.1.4.2. Phạm vi không gianĐề tài được nghiên cứu ở KCN Điềm Thụy huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, đề tài chỉ tập trung vào khu công nghiệp Điềm Thụy do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư.1.4.3. Phạm vi thời gianĐề tài sử dụng thông tin, số liệu liên quan từ năm 2014 đến năm 2016. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 06 năm 2016 2017. ... lập Ban quản lý dự án để giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án Ban quản lý dự án phải có lực tổ chức thực nhiệm vụ quản lý dự án theo yêu cầu chủ đầu tư Ban quản lý dự án thuê tư vấn quản lý, ... lý vốn KCN Điềm Thụy, phản ánh, đánh giá thực trạng Ba Nghiên cứu đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB KCN Điềm Thụy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Thái. .. thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB Ban QLDA KCN Thái Nguyên năm tới 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tư ng nghiên cứu đề tài công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng khu công nghiệp Điềm Thụy Ban quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của khu công nghiệp điềm thụy tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp thái nguyên, Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của khu công nghiệp điềm thụy tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay