Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của khu công nghiệp điềm thụy tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp thái nguyên

118 9 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 09:37

PHẦN 1MỞ ĐẦU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀIỞ mỗi Quốc gia, để đánh giá được mức độ phát triển kinh tếxã hội của đất nước nói chung, một trong những lĩnh vực được thể hiện và có vai trò quyết định tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho toàn xã hội đồng thời cũng là yếu tố cơ bản để thúc đẩy sự hợp tác, liên kết và khai thác thế mạnh của từng lĩnh vực đó là hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).Có thể khẳng định rằng đầu tư XDCB là hoạt động quan trọng tạo ra hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, là tiền đề cơ bản để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản là một hoạt động đặc thù, phức tạp và luôn luôn biến động nhất là trong điều kiện môi trường pháp lý, các cơ chế chính sách quản lý kinh tế còn chưa hoàn chỉnh thiếu đồng bộ và luôn thay đổi như ở nước ta hiện nay.Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ, từ TW đến địa phương trên tất cả các mặt, các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB). Số vốn đầu tư vào khu công nghiệp cho mỗi năm từ 400500 tỷ đồng trong đó phần lớn là Ngân sách nhà nước. Nhiều dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng đã phát huy được hiệu quả góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB vào khu công nghiệp thời gian qua vẫn còn những tồn tại, tình trạng thất thoát, lãng phí kém hiệu quả trong đầu tư XDCB vẫn thường xuyên xảy ra. Các nguyên nhân chủ yếu làm công tác quản lý vốn đầu tư XDCB vào khu công nghiệp tỉnh còn tồn tại là: việc quy hoạch, lập kế hoạch, bố trí vốn đầu tư XDCB còn phân tán, dàn trải...Thêm vào đó, do đặc thù của vốn đầu tư XDCB là rất lớn, thời gian đầu tư dài nên dễ xảy ra tình trạng thất thoát vốn đầu tư XDCB của Nhà nước. Vậy vấn đề đặt ra là cần thiết phải nghiên cứu để đưa ra những giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả vốn đầu tư XDCB vào khu công nghiệp tỉnh (nhất là đối với các dự án, khu công nghiệp trọng điểm), góp phần khắc phục những tồn tại, bất cập để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn XDCB nói chung và nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho XDCB nói riêng.Để thực hiện được những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên, đòi hỏi phải tạo ra những bước đột phá quan trọng trong chính sách phát triển công nghiệp. Việc hình thành khu công nghiệp Điềm Thụy sẽ tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp trong tỉnh, thúc đẩy các ngành kinh tế công nông nghiệp, dịch vụ, tạo ra khả năng khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên và nhân lực của địa phương.Với vị trí địa lý thuận lợi, điều kiện phát triển công nghiệp trong các lĩnh vực lắp ráp điện, điện tử, cơ khí, cơ khí chính xác, chế biến hàng tiêu dùng. Hàng xuất khẩu, công nghiệp nhẹ (dệt may, da giầy…), vật liệu xây dựng…. Việc phát triển Khu công nghiệp sẽ kéo theo sự phát triển các khu đô thị, thực hiện chiến lược đô thị hoá, tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương.Việc phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là nhu cầu bức thiết, nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Đây chính là bước đột phá quan trọng nhằm thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh Thái Nguyên, góp phần thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh, thúc đẩy các ngành kinh tế nông nghiệp, dịch vụ và du lịch, tạo ra khả năng khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên và nhân lực của địa phương.Trước nhu cầu thực tế và định hướng phát triển trong lĩnh vực đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh và địa phương, việc xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Điềm Thụy là cần thiết và cấp bách, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội, phát huy thế mạnh của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.Khu công nghiệp Điềm Thụy là khu công nghiệp tập trung của tỉnh Thái Nguyên nằm trên địa bàn huyện Phổ Yên và Phú Bình, cách thành phố Thái Nguyên về phía Nam 20km, cách thủ đô Hà Nội 65km về phía Bắc. Khu công nghiệp Điềm Thụy có tổng diện tích được quy hoạch là 350ha, trong đó phần còn lại có diện tích 180ha đang được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đang trong quá trình thu hút các nhà đầu tư. Hiện tại, Khu công nghiệp Điềm Thụy phần diện tích 180ha đã thu hút được trên 30 doanh nghiệp FDI vào đầu tư, trong đó có nhiều doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiều doanh nghiệp khác đang trong quá trình thi công xây dựng nhà xưởng chuẩn bị đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay việc đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp chưa hoàn thiện, vì thiếu vốn đầu tư xây dựng cơ bản.Xuất phát từ thực tiễn trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của khu công nghiệp Điềm Thụy tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Thái Nguyên ”.1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI1.2.1. Mục tiêu chungTrên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của khu công nghiệp Điềm Thụy trong những năm qua, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho Ban QLDA KCN Thái Nguyên trong những năm tới sao cho hiệu quả hơn.1.2.2. Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư XDCB; Phản ánh và đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của khu công nghiệp Điềm Thụy tại Ban QLDA KCN Thái Nguyên trong những năm qua; Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB tại Ban QLDA KCN Thái Nguyên trong những năm tới.1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUĐối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của khu công nghiệp Điềm Thụy tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Thái Nguyên.1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU1.4.1. Phạm vi nội dung Một là. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư XDCB.Hai là. Nghiên cứu thực trạng quản lý vốn của KCN Điềm Thụy, phản ánh, đánh giá thực trạng này. Ba là. Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB của KCN Điềm Thụy tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Thái Nguyên đến năm 2020.1.4.2. Phạm vi không gianĐề tài được nghiên cứu ở KCN Điềm Thụy huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, đề tài chỉ tập trung vào khu công nghiệp Điềm Thụy do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư.1.4.3. Phạm vi thời gianĐề tài sử dụng thông tin, số liệu liên quan từ năm 2014 đến năm 2016. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 06 năm 2016 2017. MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Trích yếu luận văn Thesis abstract Phần Mở Đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi nội dung 1.4.2 Phạm vi không gian 1.4.3 Phạm vi thời gian Phần Cơ sở lý luận thực tiễn QL vốn đầu tư XDCB 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm liên quan 2.1.2 Vai trò nguyên tắc quản lý vốn đầu tư XDCB 2.1.3 Phân cấp quản lý vốn đầu tư XDCB 2.1.4 Quy trình quản lý vốn đầu tư XDCB 2.1.5 Nội dung công tác quản lý vốn đầu tư XDCB Ban QLDA 2.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư XDCB 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư XDCB số địa phương nước i 2.2.2 Bài học quản lý vốn đầu tư XDCB rút cho Ban QLDA KCN Thái Nguyên 2.2.3 Một số nghiên cứu có liên quan đến cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB Phần Đặc iểm địa bàn phương pháp nghiên cứu 3.1 Đặc điểm KCN điềm thụy ban qlda KCN Thái Nguyên 3.1.1 Đặc điểm vị trí địa lý khu cơng nghiệp Điềm Thụy 3.1.2 Đặc điểm Ban QLDA KCN Thái Nguyên 3.1.3 Ban lãnh đạo Ban QLDA KCN Thái Nguyên 3.1.4 Các tổ thuộc Ban QLDA KCN Thái Nguyên gồm có 04 tổ 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 3.2.2 Phương pháp thu thập tài liệu/thông tin 3.2.3 Phương pháp phân tích 3.2.4 Các tiêu chủ yếu dùng phân tích 3.3 Khung phân tích đề tài Phần Kết nghiên cứu thảo luận 4.1 Những quy định mang tính pháp lý quản lý vốn đầu tư XDCB 4.1.1 Những quy định Nhà nước 4.1.2 Quy định tỉnh Thái Nguyên 4.1.3 Quy định Ban QLDA KCN Thái Nguyên 4.2 Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xdcb KCN điềm thụy ban QLDA KCN Thái Nguyên 4.2.1 Công tác lập kế hoạch, huy động nguồn vốn đầu tư XDCB 4.2.2 Quản lý tổ chức thực thi công cơng trình 4.2.3 Quản lý toán, toán vốn đầu tư XDCB 4.2.4 Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán VĐT XDCB 4.3 Đánh giá thực trạng quản lý vốn đẩu tư xdcb ban QLDA KCN Thái Nguyên 4.3.1 Những kết đạt công tác quản lý vốn đầu tư XDCB 4.3.2 Những hạn chế công tác quản lý vốn đầu tư XDCB ii 4.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư xdcb kcn điềm thụy ban qlda kcn Thái Nguyên 4.4.1 Cơ chế, sách quản lý VĐT XDCB Trung ương địa phương 4.4.2 Năng lực, trình độ cán quản lý vốn 4.4.3 Năng lực tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, lập dự toán 4.4.4 Cơng tác tra, kiểm tra, kiểm tốn 4.5 Giải pháp quản lý vôn đầu tư XDCB ban QLDA KCN Thái Nguyên 4.5.1 Căn đề xuất giải pháp 4.5.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB Phần Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Trung ương 5.2.2 Đối với tỉnh Thái Nguyên Tài liệu tham khảo iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ Viết tắt Nghĩa tiếng Việt BC KTKT Báo cáo kinh tế kỹ thuật BVTC Bản vẽ thi cơng CT Cơng trình DT Dự tốn ĐTXD Đầu tư xây dựng GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân HTKT Hạ tầng kỹ thuật KBNN Kho bạc Nhà nước KH Kế hoạch KLHT Khối lượng hoàn thành KTXH Kinh tế xã hội QĐ Quyết định QLCL Quản lý chất lượng QLDA Quản lý dự án QLNN Quản lý Nhà nước TW Trung ương UBND Uỷ ban nhân dân VĐT Vốn đầu tư XDCB Xây dựng iv DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Dự án mà Ban QLDA thực KCN Điềm Thụy Bảng 3.2 Số lượng mẫu điều tra Bảng 4.1 Nguồn vốn huy động KCN Điềm Thụy Bảng 4.2 Các đơn vị trúng thầu thực cơng trình KCN Điềm Thụy Bảng 4.3 Cơng trình KCN Điềm Thụy có điều chỉnh, bổ sung dự tốn Bảng 4.4 Kết cơng tác giải phóng mặt KCN Điềm Thụy đạt Bảng 4.5 Tạm ứng cho nhà thầu thi công KCN Điềm Thụy Bảng 4.6 Các cơng trình nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng KCN Điềm Thụy Bảng 4.7 Kết toán vốn cơng trình KCN Điềm Thụy giai đoạn 2013 - 2016 Bảng 4.8 Tổng hợp kết toán vốn cơng trình KCN Điềm Thụy Bảng 4.9 Điều tra thời gian tạm ứng, toán vốn đầu tư XDCB Bảng 4.10 Tổng hợp toán, phê duyệt toán vốn đầu tư XDCB KCN Điềm Thụy giai đoạn 2013 – 2016 Bảng 4.11 Kết cơng trình KCN Điềm Thụy tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước từ năm 2013 – 2016 v DANH MỤC BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1 Quy trình quản lý vốn đầu tư XDCB Sơ đồ 2.2 Lựa chọn nhà thầu xây dựng Sơ đồ 3.1 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất KCN Điềm Thụy Sơ đồ 3.2 Tổ chức máy Ban QLDA KCN Thái Nguyên Sơ đồ 3.3 Khung phân tích đề tài vi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Ngô Xuân Cầu Tên Luận văn: Quản lý vốn đầu tư XDCB KCN Điềm Thụy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng KCN Thái Nguyên Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản lý vốn đầu tư XDCB; - Phản ánh đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng khu công nghiệp Điềm Thụy Ban QLDA KCN Thái Nguyên năm qua; - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB Ban QLDA KCN Thái Nguyên năm tới Phương pháp nghiên cứu a Phương pháp tiếp cận nghiên cứu - Tiếp cận hệ thống; - Tiếp cận vấn đề nghiên cứu b Phương pháp thu thập tài liệu/ Thông tin c Phương pháp phân tích - Phương pháp thống kê mơ tả ; - Phương pháp thống kê so sánh Kết kết luận a Thực trạng cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB KCN Điềm Thụy Ban QLDA KCN Thái Nguyên Công tác lập kế hoạch, huy động nguồn vốn đầu tư XDCB Quản lý tổ chức thực thi cơng cơng trình Quản lý toán, toán vốn đầu tư XDCB Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vốn đầu tư XDCB b Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB Ban QLDA KCN Thái Ngun Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch, huy động vốn đầu tư XDCB vii Tăng cường kiểm sốt cơng tác tạm ứng tốn vốn đầu tư XDCB Tăng cường cơng tác Kiểm tra, tra, kiểm toán Tăng cường công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu Thực tốt cơng tác đền bù giải phóng mặt Nâng cao hiệu quản lý chi phí đầu tư dự án, tránh lãng phí thất u cầu đẩy nhanh tiến độ thi cơng Có sách hợp lý tuyển dụng đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên quản lý vốn đầu tư XDCB viii THESIS ABSTRACT Master candidate: Ngo Xuan Cau Thesis title: Management basic construction investment of Diem Thuy industrial zone at construction investment projects management Thai Nguyen industrial zone Major: Business administration Code: 60.34.01.02 Educational organization: Vietnam National University of Agriculture Research Objectives - To systematize of theoretical and practical basis about management basic construction investment; - To reflects and evaluates the reality management mission basic construction investment of Diem Thuy industrial zone at construction investment projects management Thai Nguyen industrial zone over the years; - Propose major solutions to improve the management mission basic construction investment of Diem Thuy industrial zone at construction investment projects management Thai Nguyen industrial zone in the coming years Materials and Methods a Research approach method - Approach to the system; - Approach the research problem b Data collection / information method c Analytical methods - Descriptive statistics method; - Comparative statistical method Main findings and conclusions a The reality management mission basic construction investment of Diem Thuy industrial zone at construction investment projects management Thai Nguyen industrial zone: Planning, mobilize basic construction investment Managing the organization of construction execution Payment management, settlement basic construction investment Inspection, inspection and audit basic construction investment ix b Major solutions to perfect management mission basic construction investment at construction investment projects management Thai Nguyen industrial zone: Complete planning, mobilize basic construction investment Enhance control over advance and payment basic construction investment Enhance the inspection, inspection and audit work Enhance the bidding for contractor selection Perform the work of compensation and site clearance well Improve management efficiency of project investment costs, avoid wastefulness loss Require to speed up the construction progress Have a reasonable policy in recruit training to improve the quality of staff who manage capital construction investment x xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB Ban QLDA KCN Thái Nguyên địa phương năm tới 4.5.1.2 Căn vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB tỉnh Thái Ngun thơng qua q trình nghiên cứu công tác quản lý vốn đầu tư XDCB Ban QLDA KCN Thái Nguyên, kết nghiên cứu, học viên vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên việc thực theo nhiệm vụ trọng tâm, chương trình cơng tác Ban QLDA KCN Thái Ngun năm tới Đây sở cho giải pháp phù hợp với điều kiện phát triển chung tỉnh 1) Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Nguyên Năm 2017, trị ổn định kinh tế nước với mức tăng trưởng khá, cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực Kết tỉnh nhà đạt năm 2016 năm trước bước đệm, động lực quan trọng cho bước phát triển năm 2017 Tuy nhiên, kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng phải cạnh tranh gay gắt hơn; tranh chấp chủ quyền biển đảo phức tạp; tỉnh nguồn nhân lực chất lượng chưa cao, nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu phát triển Trên sở đánh giá yếu tố khách quan, Nghị Quyết 9/2016/NQCP ngày 28/4/2016, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016-2017 định hướng phát triển xã hội đến năm 2020, tình hình thực năm 2016, tiêu kế hoạch đầu tư phát triển, dự toán ngân sách năm 2016 Trung ương giao, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 sau: Khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao năm 2016 Tập trung tái cấu kinh tế đổi mơ hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững, tạo đà cho việc thực thắng lợi mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016-2017 Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hoá-xã hội Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân Giữ vững quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước đạo điều hành ngành, cấp Dự kiến tiêu chủ yếu: + Về kinh tế: Tổng sản phẩm tỉnh tăng 14%; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 23%; Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,5%; Kim ngạch xuất 94 tăng 26,2%; Tổng mức hàng hoá bán lẻ doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 12,2%; Thu cân đối ngân sách Nhà nước địa bàn đạt 3.75 tỷ đồng, tăng 6%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12% so với ước thực năm 2016 + Về Đầu tư-Xây dựng: Tăng cường quản lý đầu tư xử lý nợ đọng XDCB Tập trung bố trí vốn cho dự án hồn thành năm cho cơng tác GPMB, đầu tư hạ tầng, phục vụ định hướng đổi đầu tư phát triển tỉnh Hoàn thiện dự án đầu tư hạ tầng KCN Điềm Thụy: Hoàn thiện quy hoạch chi tiết, kêu gọi, thu hút nhà đầu tư xây dựng vào KCN Sông Công II Đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng KCN Điềm Thụy quy hoạch điều chỉnh mở rộng; phấn đấu đến cuối năm 2017, hoàn thiện KCN Điềm Thụy Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường vào KCN Sông Công II: Tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi cơng, giải ngân hạng mục, cơng trình, đặc biệt hạng mục xây dựng dang rở , dự án có khả hồn thành năm 2017: dự án KCN Điềm Thụy, dự án tái định cư nhà công nhân Điềm Thụy, dự án đường nối KCN Yên Bình đến KCN Điềm Thụy, Hoàn thiện, triển khai thực Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, Quy hoạch chung xây dựng; hoàn thành quy hoạch chi tiết KCN sau mở rộng nâng cao hiệu đầu tư công 2) Nhiệm vụ trọng tâm, chương trình cơng tác Ban QLDA KCN Thái Nguyên thời gian tới Năm 2017, Ban QLDA KCN Thái Nguyên bám sát vào đạo chương trình cơng tác UBND tỉnh Thái Ngun để triển khai thực nhiệm vụ giao, tập trung vào nhiệm vụ cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB dự án KCN triển khai thực hiện: * Dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Công II Trên sở Quyết Định số 1018/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 UBND tỉnh Thái Nguyên việc Phê duyệt Dự án xây dựng hạ tầng Khu cơng nghiệp Sơng Cơng II Diện tích 250ha, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, thời gian đầu tư dự án từ năm 2017 đến năm 2020, tổng mức đầu tư dự án 1.757,776 tỷ đồng, kế hoạch thực dự án năm 2017 dự kiến kết đạt khoảng 555 tỷ đồng, gồm hạng mục: Công tác thi công xây lắp: San với tổng diện tích 250 ha, tiến hành đồng toàn khu vực khu chức tiến hành theo giải pháp phân lơ 95 chức năng, theo hướng nước chung từ Đơng Bắc xuống Tây nam mương nước có Các lơ đất bám mặt đường, san tạo hướng dốc từ lô đất đường giao thơng trước lơ đất, đảm bảo u cầu nước mặt xây dựng - Sau dự án phê duyệt chủ đầu tư kết hợp với UBND Tp Sông Công, xã Tân Quang thành lập hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng, tổ chức thống kê, lên phương án giải phóng mặt bằng, lập dự tốn trình UBND tỉnh Thái Ngun phê duyệt Thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bên cạnh việc UBND tỉnh Thái Nguyên cấp vốn để thực chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư quản lý cơng trình, dự án đầu tư XDCB, đảm bảo hoạt động máy quản lý Nhà nước năm qua, cấu tổ chức máy hoạt động Ban QLDA KCN Thái Nguyên cấp có thẩm quyền ln quan tâm tạo điều kiện trang bị sở vật chất, kết cấu hạ tầng, đầu tư xây dựng phòng ban làm việc với đầy đủ tiện nghi, máy tính, trang thiết bị…giúp cho hoạt động Ban ổn định bền vững, tập trung xây dựng tổ chức máy cán có lực trình độ chun mơn đáp ứng u cầu cơng việc trì tạo nguồn lực cho máy Ban QLDA KCN Thái Nguyên vào hoạt động ổn định 4.5.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB Để tiếp tục nâng cao hiệu quản lý dự án đầu tư xây dựng với dự án giao thời gian tới đạt kết tốt mong muốn phải thực tốt tất khâu từ công tác lập kế hoạch vốn, tạm ứng, tốn vốn đến hồn thiện hồ sơ tài liệu cho cơng tác tra, kiểm tốn vốn q trình thực cơng việc phải có gắn kết với nhau, khâu có quan hệ biện chứng cho nhau, khâu quan trọng, đòi hỏi người làm cơng tác QLDA phải có kiến thức tổng hợp, sâu rộng với lực học viên xin đề xuất số giải pháp sau: 4.5.2.1 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch vốn đầu tư - Kế hoạch vốn đầu tư XDCB cần theo hướng giao kế hoạch giai đoạn cụ thể gắn kết trách nhiệm cấp định đầu tư với chủ đầu tư Để tạo chuyển biến tích cực, Trung ương cần nghiên cứu việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB theo hướng giao kế hoạch ngắn hạn (từ 2-3 năm) cho Bộ, 96 Ngành, địa phương để đơn vị chủ động điều hành kế hoạch vốn cho dự án đầu tư đạt kết cao Cần có đột phá khâu định dự án đầu tư kế hoạch hố đầu tư, gắn trách nhiệm người định đầu tư với người quản lý vốn đầu tư hoàn thiện chế kế hoạch hoá đầu tư theo dự án, kế hoạch hố vốn đầu tư tập trung khơng phân tán Ngun nhân trực tiếp cấp định phê duyệt dự án đầu tư với cấp định nguồn vốn chưa có gắn kết hợp lý Cấp định đầu tư vào nhu cầu đầu tư phát triển thuộc phạm vi phụ trách để đầu tư lại khơng thể định khả huy động nguồn vốn dẫn đến có nhiều dự án định đầu tư, nguồn vốn lại chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư Cấp quản lý vốn đầu tư phải có trách nhiệm sử dụng hợp lý nguồn vốn đầu tư dự án định đầu tư Chủ đầu tư có trách nhiệm tồn tiến độ sử dụng vốn, phát huy thực theo chủ trương Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình để ngăn chặn tình trạng đầu tư dàn trải, tượng phổ biến địa phương Cơ chế, sách cần áp dụng đồng từ Trung ương đến địa phương - Nghiên cứu xây dựng, thực chế sử dụng vốn theo tiến độ dự án xây dựng chế quyền trách nhiệm quan tài gắn kết với quyền trách nhiệm sở khế hoạch đầu tư Do đặc thù hoạt động đầu tư XDCB thời gian thi cơng dài, có khối lượng lớn, cơng trình dở dang, chu kỳ đầu tư khơng trùng với năm ngân sách nên cần bố trí vốn trung dài hạn; việc phân bổ, bố trí vốn cần thực theo tiến độ lập dự án Hiện nay, việc phân bổ, bố trí vốn đầu tư XDCB cho dự án, cơng trình Bộ, Ngành, địa phương thực bố trí theo năm ngân sách (kế hoạch năm dự án toán hết ngày 31 tháng 01 năm sau), chưa đảm bảo vốn theo tiến độ thực dự án dẫn đến tình trạng nhiều cơng trình, dự án đầu tư XDCB phê duyệt thực không bố trí vốn bố trí khơng đảm bảo tiến độ thực làm kéo dài thời gian đầu tư xây dựng, chậm đưa cơng trình, dự án vào khai thác sử dụng Nguồn vốn cho đầu tư XDCB hàng năm đáp ứng phần nhỏ so với nhu cầu đầu tư, nguồn vốn chịu nhiều áp lực yếu tố phi 97 kinh tế dẫn đến dàn trải mang tính bình quân mà chưa xuất phát từ hiệu dự án đầu tư cụ thể Hàng năm tồn dự án không “tiêu” hết vốn, có dự án vốn khơng theo kịp tiến độ khiến cho trình thực hiện, thường tháng cuối năm, Bộ, Ngành, địa phương phải điều chỉnh vốn từ dự án sang án khác gây khó khăn cho CĐT doanh nghiệp Cũng từ việc thiếu gắn kết dự án với kế hoạch hàng năm kéo theo nhiều vấn đề phát sinh nợ đọng khối lượng, kéo dài tốn gây khó khăn cho chủ đầu tư cơng tác quản lý lãng phí nguồn lực xã hội Do vậy, việc chuyển dần từ kế hoạch hoá đầu tư hàng năm sang kế hoạch hoá theo tiến độ dự án đảm bảo hiệu đồng vốn khắc phục tình trạng Tập trung bố trí vốn cho mục tiêu theo quy định, triển khai bố trí vốn cho dự án đầu tư, phối kết hợp UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch-Đầu tư, KBNN tỉnh với chủ đầu tư phải tuân thủ nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn theo quy định quan Nhà nước cấp 4.5.2.2 Tăng cường kiểm sốt cơng tác tạm ứng tốn vốn đầu tư Kiện tồn tổ chức tài thực cơng tác tốn vốn đầu tư; Cải cách thủ tục toán theo hướng đơn giản hoá, phối hợp đồng tất ban ngành nghiên cứu quản lý toán cho dự án theo “đầu ra” Đối với Sở, Ban ngành có phối kết hợp cơng tác quản lý vốn Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư KBNN: Cần tăng cường lực lượng trình độ chun mơn máy quản lý vốn đầu tư XDCB, kiểm soát chi Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo bên liên quan cách nghiêm túc, kịp thời phục vụ công tác điều hành UBND tỉnh Đối với chủ đầu tư, cần tăng cường nâng lực giải công tác quản lý vốn đầu tư XDCB cách bố trí hợp lý nhiệm vụ chun mơn, vai trò thực cơng việc Ngồi cần hỗ trợ, phối hợp nhịp nhàng cán bộ, phận khác Ban, với nhà thầu để nắm bắt khối lượng tiến độ thực để làm tốt cơng tác kế hoạch, tạm ứng, tốn giải ngân vốn Các thủ tục toán liên quan đến lĩnh vực xây dựng, địa chính, tài hay công tác cần xây dựng hợp lý, rút ngắn tiến độ thực phải đảm bảo quy trình, quy định pháp luật Đồng thời sở quy định pháp luật, tỉnh cần xây dựng chế tài nghiêm minh xử phạt vấn đề hạn chế tồn tại, thiếu kết hợp phận 98 tiếp nhận hồ sơ toán gây chậm trễ toán vốn đầu tư XDCB dự án tỉnhThái Nguyên giao cho Ban QLDA KCN Thái Nguyên quản lý Vì sản phẩm dự án đầu tư XDCB cơng trình xây dựng sản phẩm đơn lẻ sản xuất theo đơn đặt hàng, vào mẫu mã hồ sơ thiết kế Bên mua chủ đầu tư dự án, bên bán nhà thầu, đối tượng mua bán cơng trình XDCB hồn thành theo đơn dặt hàng thông qua hợp đồng Như vậy, chất đầu tư XDCB việc tạo sản phẩm xây dựng, loại hàng hóa, nên đề nghị sửa đổi hình thức tốn theo hướng kiểm soát đầu Tức mua sản phẩm hồn thành, cấp có thẩm quyền định đầu tư chủ đầu tư đưa yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, mẫu mã hàng hóa mà định mua, sau đề nghị nhà thầu có biện pháp tạo sản phẩm hàng hố Sau nhà thầu thực xong hợp đồng cấp định đầu tư kiểm tra, thấy đúng, đủ theo hợp đồng ký đề nghị KBNN tốn cho nhà thầu Ngồi cần tạo điều kiện mặt thời gian, kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán phụ trách cơng tác tốn vốn đầu tư Thường xun đơn đốc doanh nghiệp, nhà thầu bên có liên quan lập thủ tục toán vào quý I, II hàng năm, tránh tình trạng tốn khơng đồng quý năm, giảm khối lượng tốn chuyển giao năm sau 4.5.2.3 Tăng cường cơng tác kiểm tra, tra, kiểm tốn Cơng tác kiểm tra, tra, kiểm toán đầu tư XDCB Ban QLDA KCN Thái Nguyên từ trước đến thực hiện, tập trung vào dự án riêng lẻ Để nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, tra đầu tư XDCB, UBND tỉnh Thái Nguyên chủ đầu tư cần thực số biện pháp cụ thể sau: Xây dựng quy chế, quy định cụ thể nội dung, trách nhiệm, quyền hạn quan liên quan, ban hành quy trình, biện pháp kiểm tra hữu hiệu; Nâng cao lực hiệu lực lượng tra phát huy vai trò kiểm tốn Nhà nước, tạo điều kiện để kiểm toán Nhà nước thực nhiệm vụ Công tác tra, kiểm tra quản lý đầu tư xây dựng cần quy định cụ thể trách nhiệm quyền hạn quan nội dung tra, đối tượng tra, quy định chế phối hợp công tác tra, kiểm tra Bộ, ngành tránh tình trạng trùng lặp Có quy định cơng tác tra, kiểm tra, kiểm tốn đầu tư thực 99 đầy đủ tất giai đoạn trình đầu tư như: định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật dự tốn cơng trình, lựa chọn nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình, kết thúc đầu tư đưa cơng trình vào khai thác, sử dụng, tránh tình trạng tập trung vào giai đoạn thi cơng xây dựng, sau cơng trình hồn thành đưa vào khai thác sử dụng có tượng xuống cấp kiểm tra Các quy định đầu tư xây dựng, tài phải tuân thủ đúng, đủ phát sơ hở quy định Thực kiểm tra từ lập kế hoạch đầu tư: dự án đầu tư phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế địa phương Trong khâu cần kiểm tra tính cần thiết phân tích, xem xét hiệu sử dụng dự án Điều hạn chế việc đầu tư không phù hợp, hiệu Thực kiểm tra suốt quy trình kế hoạch hố xem xét khía cạnh: Khối lượng cơng việc đầu tư; Định mức chi phí: Là vấn đề nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực Trong thực tế đầu tư, định mức quy định thực tiễn nhiều khơng có đồng nhất; Giá thiết bị lập dự toán: Một số dự án đầu tư thường điều chỉnh, bổ sung Nguyên nhân có thay đổi giá theo thực tế, cần kiểm tra thực tế nội dung nhằm hạn chế điều chỉnh, bổ sung gây khó khăn cho chủ đầu tư nhà thầu Tích cực thực kiểm tra, giám sát khâu thi công, kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, công trình theo thiết kế, kiểm tra tốn (nếu có) Kết hợp tra thường xuyên với tra đột xuất tra cục Cán làm công tác tra cần có thái độ cương quyết, nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn công tác tra xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm đầu tư XDCB Kết hợp tốt công tác kiểm tra với chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm 4.5.2.4 Tăng cường quản lý công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Xây dựng tiêu chí đánh giá ngắn gọn, xác, xúc tích dễ hiểu: Trên sở Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu quy định liên quan hướng dẫn đầy đủ để thực quy trình đấu thầu bước đấu thầu, nhiên để thực nhanh đảm bảo tiến độ, có độ xác cao cần phải thể tính chuyên nghiệp nắm vững bước thực hiện, vận dụng sáng tạo để lập hồ sơ mời thầu dễ hiểu chặt chẽ, đánh giá hồ sơ nhanh khoa học xác, lộ trình thực 100 bước phải lập trước tránh để thời gian trống làm chậm tiến độ Các tiêu chí yêu cầu ngắn gọn, đầy đủ dễ hiểu Về yêu cầu tư cách hợp lệ: Năng lực, kinh nghiệm tiêu chí phải rõ ràng Tiên lượng mời thầu phải đầy đủ dễ hiểu liên quan đến chất lượng hồ sơ thiết kế Nếu tư vấn thiết kế, lập dự tốn khơng tốt tạo khó khăn việc thực đấu thầu thiếu thừa khối lượng, bóc tách khối lượng không chuẩn dẫn đến phải làm rõ hồ sơ mời thầu gây chậm tiến độ 4.5.2.5 Thực tốt cơng tác đền bù giải phóng mặt Các địa phương tỉnh thành lập Ban giải phóng mặt chun trách mang tính chủ động, khơng kiêm nhiệm, giao trách nhiệm thực tuyên truyền rõ chủ trương thực dự án, chế độ sách hành, vận động nhân dân thực Thực tốt cơng tác xây dựng, bố trí tái định cư hợp lý sở lấy ý kiến nhân dân Chủ đầu tư dự án cần tham mưu, trình UBND tỉnh thành lập Ban đạo tỉnh GPMB, phê duyệt ban hành quy chế đặc thù cho dự án Tăng tỷ lệ chi phí cho hội đồng để đảm bảo hoạt động hội đồng (hiện áp dụng tỷ lệ 2%) gắn liền với trách nhiệm tiến độ GPMB Thực tốt việc xác định khung giá đất Chính phủ bảng giá đất UBND cấp tỉnh ban hành năm lần Theo khung giá đất Chính phủ bảng giá đất UBND cấp tỉnh ban hành năm lần tăng trách nhiệm cụ thể cấp quyền thể tính cơng cho người dân có đất bị thu hồi 4.5.2.6 Nâng cao hiệu quản lý chi phí đầu tư dự án, tránh lãng phí Quản lý chi phí dự án thực tồn q trình thực dự án Để quản lý tốt chi phí đầu tư dự án cần: - Quản lý chi phí từ dự án bắt đầu hình thành, xác định tiêu kinh tế- kỹ thuật quy mô, mục tiêu đầu tư theo quy hoạch phát triển vùng, chi phí cần thiết để thực dự án phương án xử lý phù hợp vừa tiết kiệm vừa đảm bảo với kết cấu cơng trình định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng - Thẩm định rõ ràng nguồn vốn đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư 4.5.2.7 Yêu cầu thực đẩy nhanh tiến độ thi cơng Chỉ khởi cơng cơng trình xác định nguồn vốn, bố trí đủ vốn để tốn khối lượng hồn thành cho nhà thầu q trình thi cơng 101 Chỉ khởi cơng cơng trình có giải phóng mặt 80% địa phương có mặt dự án qua phải cam kết hồn thành nốt phần lại khoảng thời gian định Chủ đầu tư đạo bên liên quan phối hợp thực xử lý công việc phát sinh trường, kịp thời điều chỉnh giá trị hợp đồng theo chế độ sách hành để giảm bớt khó khăn tài cho nhà thầu 4.5.2.8 Có sách hợp lý tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý vốn đầu tư XDCB Đây yếu tố quan trọng góp phần vào việc triển khai, điều hành dự án đầu tư quy định, đảm bảo tiến độ thực dự án Ban QLDA KCN Thái Nguyên cần chủ động báo cáo cấp phụ trách tổ chức đào tạo lại cho cán thiếu kinh nghiệm nghiệp vụ chuyên môn, chưa đáp ứng yêu cầu yêu cầu cam kết thời hạn phải đáp ứng yêu cầu công việc sau đào tạo, đồng thời kết hợp đào tạo nâng cao cán nguồn, cán quản lý 102 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN a) Vốn đầu tư XDCB khoản vốn Ngân sách Nhà nước dành cho việc đầu tư xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội mà khơng có khả thu hồi vốn khoản chi đầu tư khác theo quy định Luật đầu tư Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB thường bao gồm nội dung mang tính quy trình là: (1) Lập kế hoạch vốn; (2) Cơng tác tạm ứng, tốn vốn đầu tư XDCB; (3) Công tác lập báo cáo; thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu tư hồn thành; (4) Kiểm tra, tra, kiểm tốn vốn đầu tư XDCB Cơng tác thực tốt có hiệu phục thuộc vào nhiều yếu tố như: Điều kiện tự nhiên, Mơi trường sách, Điều kiện kinh tế xã hội b) Kết nghiên cứu thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB Ban nhìn chung cho thấy: - Công tác lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB thực quy định, bảo đảm mục tiêu chung phát triển kinh tế, xã hội địa phương Tuy nhiên, nguồn vốn huy động hạn chế nên việc phân bổ, sử dụng vốn cho số cơng trình, dự án dàn trải, kéo dài nhiều năm - Công tác tạm ứng toán vốn đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cơng trình XDCB, đáp ứng tiến độ giải ngân chung Tuy nhiên, cơng tác gặp nhiều khó khăn như: Các văn hướng dẫn thường xuyên thay đổi; Thủ tục tạm ứng toán rườm rà; Sự phối kết hợp phòng ban có liên quan chưa thực thống - Công tác toán vốn đầu tư XDCB chưa áp dụng thực dự án dự án Ban quản lý giai đoạn triển khai thực - Công tác kiểm tra, tra, kiểm tốn vốn đầu tư XDCB góp phần lớn việc nâng cao chất lượng cơng trình XDCB địa bàn tỉnh chống lãng phí nguồn vốn Nhà nước thông qua việc phát hiện, xử lý bất cập đầu tư XDCB địa phương Tuy nhiên, cơng tác chưa thực mang tính chun sâu thiếu đội ngũ cán chuyên môn điều kiện trang thiết bị phục vụ cho công tác hạn chế c) Trong năm tới, cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB cần thực 103 tốt giải pháp sau: (1) Hoàn thiện công tác lập kế hoạch vốn đầu tư; (2) Tăng cường kiểm sốt cơng tác tạm ứng tốn vốn đầu tư; (3) Tăng cường công tác kiểm tra, tra, kiểm tốn Mặt khác, khn khổ luận văn này, học viên đề xuất thêm giải pháp có liên quan đến cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB nhằm nâng cao hiệu công tác sau: - Có kế hoạch thực tốt cơng tác đền bù giải phóng mặt bằng; - Tăng cường kiểm tra giám sát, quản lý công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo quy định hành; - Giám sát chặt chễ tiến độ thi công yêu cầu thực đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; - Nâng cao hiệu quản lý chi phí đầu tư dự án, tránh lãng phí; - Chính sách tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Các giải pháp nhằm mục tiêu khắc phục tồn đơn vị giúp Ban giám đốc thực tốt nhiệm vụ thời gian tới tài liệu tham khảo cho số đơn vị khác có điều kiện tương tự cơng tác quản lý 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với Trung ương - Đề nghị Chính phủ bố trí đủ nguồn vốn hỗ trợ cho địa phương theo tiến độ thi cơng cơng trình, dự án - Cần có biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải theo hướng: Quy định số lượng dự án tối đa bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm địa phương tương ứng với số vốn bố trí - Về cơng tác GPMB: Đưa luật đất đai vào sống cách thiết thực với hướng dẫn cụ thể địa phương, phát triển quỹ đất ở, tạo sở cho việc xây dựng đơn giá đất - Bổ sung hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật, chế độ kế toán chủ đầu tư quy định lợi nhuận định mức cho phù hợp với phát triển khoa học công nghệ chế thị trường 104 5.2.2 Đối với tỉnh Thái Nguyên - Xây dựng quy chế bắt buộc thi tuyển cán bộ, viên chức vào quan, đơn vị nghiệp công lập Ban QLDA KCN Thái Nguyên - Xây dựng chế khen thưởng cho cá nhân, tập thể có vai trò tích cực việc chống thất thốt, lãng phí nguồn vốn đầu tư XDCB - Xây dựng chế phân bổ vốn ưu tiên cho hạng mục cơng trình, dự án KCN thuộc nhóm cấp thiết để phát triển kinh tế xã hội - Có chế quản lý, tổ chức cán quản lý vốn đầu tư, cán tài kế tốn linh động cho chủ đầu tư, Ban nhằm thu hút nhân lực có trình độ nghiệp vụ chun mơn cao quản lý vốn đầu tư XDCB 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2011) Thơng tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 Bộ Tài quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước Bộ Tài (2011) Thơng tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài quy định quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn NSNN Bộ Tài (2014) Thơng tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014, quy định quy trình thẩm tra tốn dự án hoàn thành án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Bùi Mạnh Hùng (2004) Kinh tế xây dựng Nhà xuất Xây dựng Chính phủ (2009) Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số Điều luật Đất đai Chính phủ (2015) Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Chính phủ (2015) Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015của Chính phủ việc quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Đỗ Văn Thành (2005) Đổi chế quản lý đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước (đề tài nghiên cứu khoa học cấp - Bộ Tài chính) 10 Lê Hùng Sơn (2013) Lý luận vốn đầu tư XDCB quản lý vốn đầu tư XDCB, Đại học Kinh tế quốc dân 11 Nguyễn Văn Chọn (2008) Phương pháp lập dự án đầu tư ngành xây dựng, NXB Xây dựng Hà Nội 12 Nguyễn Văn Chọn (2013) Kinh tế đầu tư xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội 13 Nguyễn Ái Đoàn (2004) Kinh tế học vĩ mơ, NXB Chính trị Quốc gia 14 Nguyễn Mạnh Đức (2004) Hoàn thiện chế quản lý nhằm nâng cao hiệu đầu tư XDCB Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế (2003) trường Đại học Kinh tế Quốc dân 15 Nguyễn Bạch Nguyệt Từ Quang (2007) Kinh tế đầu tư NXB Thống kê Hà Nội 16 Nguyễn Quang Thái (2008) Bài giảng: Nghiệp vụ kế hoạch đầu tư, Bộ Kế 106 hoạch-Đầu tư 17 Phạm Thị Nhung (2012) Quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN địa bàn huyện Yên Khánh 18 Phạm Quỳnh Trang (2003) Kinh tế xây dựng chế thị trường Nhà xuất Xây dựng 19 Quốc hội (2014) Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 20 Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thái Nguyên (2016) Báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2011-2015 21 Từ Quang Phương (2013) Giáo trình Kinh tế đầu tư, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 22 UBND tỉnh Thái Nguyên (2011) Kế hoạch số 65/2011/KH-UBND ngày 12 tháng năm 2011 Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 - 2015 107 PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ THỜI GIAN TẠM ỨNG, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Người vấn: Ngô Xuân Cầu Thông tin người trả lời Họ tên ; Nam/nữ ; Tuổi ; Cơ quan công tác: Chức vụ công tác Số năm chức vụ công tác này: năm; Số năm tham gia cơng tác đơn vị: năm XIN ƠNG/BÀ VUI LỊNG CUNG CẤP CHO CHÚNG TƠI MỘT SỐ THƠNG TIN SAU: Ơng/bà đánh nàovề tính kịp thời cơng tác tạm ứng tốn vốn đầu tư XDCB BQL dự án đầu tư xây dựng KCN Thái Nguyên Nhanh [ ] Kip thời [ ] Chậm [ ] Rất chậm [ ] Tổng số [ ] 2.Ông/bà đánh công tác quản lý vốn đầu tư XDCB BQL dự án đầu tư xây dựng KCN Thái Nguyên nay? Rất tốt [ ] Tốt [ ] Bình thường [ ] 108 Kém [ ] ... lập Ban quản lý dự án để giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án Ban quản lý dự án phải có lực tổ chức thực nhiệm vụ quản lý dự án theo yêu cầu chủ đầu tư Ban quản lý dự án thuê tư vấn quản lý, ... lý vốn KCN Điềm Thụy, phản ánh, đánh giá thực trạng Ba Nghiên cứu đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB KCN Điềm Thụy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Thái. .. thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB Ban QLDA KCN Thái Nguyên năm tới 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tư ng nghiên cứu đề tài công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng khu công nghiệp Điềm Thụy Ban quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của khu công nghiệp điềm thụy tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp thái nguyên, Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của khu công nghiệp điềm thụy tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay