Đề cương tư tưởng HCM

25 19 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 08:34

Câu 1: Các tiền đề tư tưởng lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Câu 2: Các giai đoạn hình thành tư tưởng HCM ? Câu 3: Quan điểm HCM độc lập dân tộc Ý nghĩa đổi ? .6 Câu 4: Mối quan hệ cách mạng thuộc địa với cách mạng vơ sản quốc ? Câu 5: Vai trò Đảng Cộng Sản Việt Nam ? 10 Câu 6: Lực lượng đại đoàn kết tư tưởng HCM vận dụng? 12 Câu 7: Quan điểm HCM xây dựng nhà nước thể quyền chủ, làm chủ nhân dân Vận dụng? 15 Câu 8: Quan điểm HCM tính chất văn hóa? Vận dụng? 18 Câu 9: Các chuẩn mực đạo đức theo quan điểm HCM? Vận dụng? 21 Câu 10: Quan điểm HCM sách động viên phân phối tài chính? 24 Câu 1: Các tiền đề tư tưởng lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Các tiền đề tư tưởng lý luận: Các giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam: - Chủ nghĩa yêu nc ý chí bất khuất đấu tranh dựng nc giữ nc dân tộc - HCM k/đ: “Dân ta có lòng nồng nàn u nc, truyền thống quý báu ta Từ xưa đến nay, tổ quốc bị xâm lăng tinh thần lại sơi Nó kết thành sóng vơ mạnh mẽ to lớn Nó lướt qua nguy hiểm, khó khăn Nó nhấn chìm tất lũ bán nước cướp nước” - Các nhà tư tưởng VN xem yêu nước chuẩn mực lớn giá trị văn hóa tinh thần Việt Nam Là động lực thúc hành động ng, vấn dề dân tộc gắn liền với vấn đề ng tất lĩnh vực đời sống xã hội truyền thống dân tộc thúc giục HCM tìm đg cứu nc, cứu dân HCM nhận xét: “Chính chủ nghĩa yêu nc chưa phải chủ nghĩa cộng sản đưa tin theo Lenin quốc tế thứ 3” - Truyền thống nhân : Lá lành đùm rách; Thương ng thể thương thân - Truyền thống đoàn kết: Đồn kết, đồn kết, đại đồn kết – Thành cơng, thành công, đại thành công - Tinh thần lạc quan ý chí vươn lên - Trí thơng minh sáng tạo, cần cù, ham học hỏi, trọng người tài, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại  Trong giá trị đó, chủ nghĩa yêu nước truyền thống, tư tưởng, tình cảm cao quý , thiêng liêng nhất, cội nguồn trí tuệ sáng tạo lòng dũng cảm ng VN, chuẩn mực đạo đức dân tộc  HCM kết tinh giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc Đó hành trang, sở tiền đề đg Người tiếp thu, vận dụng văn hóa nhân loại vào tue tưởng để giải yêu cầu cách mạng VN đặt Tinh hoa văn hóa nhân loại:  Phương Đơng: - Nho giáo: Ưu điểm: triết lý, hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời, lý tưởng xã hội bình trị, giới đại đồng, lấy dân làm gốc Chủ trương từ thiên tử đến thứ dân phải lấy tu thân làm gốc Nho giáo đề cao văn hóa, lễ giáo, tạo truyền thống hiếu học Điều chứng tỏ hẳn Nho giáo so với học thuyết cổ đại nhiều học thuyết cổ đại chủ trương ngu dân để dễ bề cai trị Nhược điểm: Vẫn yếu tố tâm, lạc hậu tư tưởng đẳng cấp, khinh lao động chân tay, coi thường phụ nữ HCM tiếp thu Nho giáo: HCM xuất thân từ gia đình nhà nho cấp tiến, Người nhận xét: “Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm tu dưỡng đạo đức cá nhân” Tuy nhiên HCM tiếp thu nho giáo tinh thần gạn đục khơi HCM có tiếp thu nho giáo nho giáo qua ng yêu nước, nho giáo qua bổn phận trung hiếu ng dân đối vs dân tộc, quốc gia nho giáo qua lý thuyết, sách Đối với mặt tích cực nho giáo HCM ln có ý thức tiếp thu, quan trọng Người có kế thừa phát triển cho phù hợp vs điều kiện nc ta - Phật giáo Ưu điểm: Phật giáo hướng tới xã hội hòa bình, bình đẳng Đức Phật nói: “ khơng có đẳng cấp dòng máu đỏ, khơng có đẳng cấp giọt nc mắt mặn” Tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, thương yêu ng, cứu khổ cứu nạn, thương ng thể thương thân, nếp sống có đạo đức, giản dị, chăm lo làm điều thiện Tinh thần đại đồng, tư tưởng lục hoà Đề cao lao dộng, chống lười biếng Nhược điểm: Còn yếu tố tâm, cho ng sinh có số kiếp trời định Khuyên ng tin vào đấng tối cao, sống theo thuyết cam chịu Từ thủ tiêu đấu tranh ng Song, đại thể Phật giáo tôn giáo đời sống, ng cõi nhân sinh Phật giáo đời điểm tựa tinh thần cho ng lao động cần lao nên nhanh chóng trở thành tôn giáo giới HCM tiếp thu Phật giáo: “Tơn chỉ, mục đích đạo Phật nhằm xây dựng đời mĩ, thiện chí, bình đẳng, n vui no ấm Đức Phật đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, muốn chúng sinh khỏi khổ nạn người phải hy sinh tranh đấu diệt lũ ác ma” HCM khai thác yếu tố tích cực Phật giáo với ý nghĩa giá trị văn hóa tinh thần nhân loại để phục vụ cho nghiệp cách mạng dân, nước, hòa bình tồn nhân loại - Lão giáo - Chủ nghĩa Tam Dân Tôn Trung Sơn: HCM tìm thấy chủ nghĩa tam dân tư tưởng tiến bộ, tích cực vận vào điều kiện nc ta, Người nói: “ Chủ nghĩa Tam Dân Tơn Dật Tiên có ưu điểm sách phù hợp với điều kiện nươc ta” Phương Tây: tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản, tự do, bình đẳng, bác Chủ nghĩa Mác-Lênin: - 5/6/1991, HCM tìm đường cứu nước với mục đích: “ Sau xem xét họ làm ăn trở giúp đồng bào tôi” 17/7/1920, Người đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lênin đăng báo nhân đạo Những phân tích Lenin giúp Người tìm đường giải phóng dân tộc Người đến với chủ nghĩa MácLenin qua bắt gặp sách mà lao động thân vào quần chúng Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin đứng lập trường yêu nước mục tiêu giải phóng dân tộc - CN Mác-Lênin nguồn gốc định hình thành tư tưởng HCM “Chủ nghĩa Mác có ưu điểm có phương pháp làm việc biện chứng” , “Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mệnh chủ nghĩa Lênin” Nhờ giới quan lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin mà HCM chuyển hóa nâng cao yếu tố tích cực chủ nghĩa dân tộc tinh haoa văn hóa nhân loại vào tư tưởng mình, tìm thấy đường dân tộc VN phải đi, đích phải đến  Việc tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin bước ngoặt đời HCM Nó khơng nâng tầm trí tuệ Người lên tầm cao mới, cung cấp cho Người phương pháp nhận thức, hành động đắn mà giúp Người giải sáng tạo vấn đề sống ngày đặt   Câu 2: Các giai đoạn hình thành tư tưởng HCM ? - Thời kỳ trước 1911: Hình thành tư tưởng u nước chí hướng cứu nước - Thời kỳ 1911-1920: Tìm thấy đường cứu nước, giải phóng dân tộc - Thời kỳ 1921-1930: Hình thành tư tưởng cách mạng VN - Thời kỳ 1930-1945: Vượt qua thử thách, giữ vững lập trường cách mạng - Thời kỳ 1945-1969: Tư tưởng HCM tiếp tục phát triển toàn diện Thời kỳ 1921-1930: Hình thành tư tưởng cách mạng VN Đây giai đoạn HCM có hoạt dộng thực tiễn lý luận sôi nổi, phong phú - Pháp (1921-1923)  Tham dự nhiều đại hội ĐCS Pháp, Đại hội I (1921) Đại hội II (1922), đại hội Người phê bình ĐCS Pháp chưa quan tâm mức đến vấ đề thuộc địa yêu cầu Đảng quan tâm đến vấn đề  1921, Người nhiều nhà hoạt động cách mạng nước thuộc địa Pháp sáng lập nên hội Liên hiệp thuộc địa vào 7/1921 xuất báo Người Cùng Khổ HCM chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo Người tuyên truyền đường lối cách mạng tố cáo tội ác thực dân Pháp - Liên Xô (1923-1924)  6/1923, HCM sang Liên Xô đến tháng 10 tham dự hội nghị quốc tế nông dân Người bầu vào đoàn chủ tịch quốc tế nơng dân Sau đó, Người vào học trường Phương Đông  Tới 1924, Người tham dự đại hội quốc tế cộng sản lần thứ vào 7/1924 Ngoài Người tham gia nhiều đại hội: đại hội quốc tế niên, quốc tế cứu tế đỏ, quốc tế cơng đỏ Người tích cực gửi nhiều báo đăng tạp chí khác nhau: Người khổ, báo Nhân đạo  1/1924, Người đến viếng Lênin viết “Lênin dân tộ thuộc địa”  Hoại động sôi HCM Liên Xô giúp Người luận giải cách khoa học vấn đề thuộc địa, vai trò cách mạng thuộc địa mối quan hệ khăng khít với nghiệp cách mạng vơ sản quốc cách mạng vơ sản giới Đồng thời nâng cao nhận thức lý luận, phát triển sáng tạo lý luận cách mạng thuộc địa Lênin , góp phần bổ sung, làm phong phú kho tàng lý luận Mác-Lênin Đồng thời có điều kiện khảo nghiệm nhà nước Xơ Viết - Trung Quốc (1924-1927) Cuối 1924, HCM tới Quảng Châu, Trung Quốc Người tham gia phong trào nông dân Trung Quốc số nước Châu Á  Sáng lập Việt Nam niên cách mạng đồng chí hội vào 1925, báo Thanh niên mở lớp huấn luyện trực tiếp, đào tạo cán cho cách mạng VN giảng Người lớp tập hợp thành Đường Cách Mệnh vào 1927 Người mở đc khóa huấn luyện cho khoảng 75 ng  2/1930, Người chủ trì hội nghị hợp thành lập ĐCSVN Người trực tiếp soạn thảo văn kiện: Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt… Các tác phẩm Đường cách mệnh(1927), Bản án chế độ thực dân Pháp(1925), Cương lĩnh Đảng(1930) nhiều viết khác Người giai đoạn phát triển tiếp tục hoàn thiện tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc chứa đựng nội dung sau:  Bản chất chủ nghĩa thực dân “ăn cướp” “giết ng” Vì chúng kẻ thù chung dân tộc thuộc địa, cơng nhân nhân dân lao động tồn giới  Cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải theo đường cách mạng vô sản trở thành phận cách mạng vô sản giới  Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa có mối quan hệ khăng khít với cách mạng vơ sản quốc khơng phụ thuộc Cách mạng giải phóng dân tộc xảy giành thắng lợi trước cách mạng vô sản quốc  Cách mạng thuộc địa trước hết “dân tộc cách mệnh”  Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành thắng lợi phải thu phục, lôi nông dân theo, xây dựng khối liên minh công nông làm động lực cách mạng Đồng thời cần kết hợp rộng rãi với tầng lớp, giai cấp khác  Cách mạng muốn thành cơng cần có Đảng lãnh đạo Đảng phải theo chủ nghĩa Mác-Lênin có đội ngũ cán đảng viên trung thành, tận tụy với Đảng, sẵn sàng hy sinh độc lập tự hạnh phúc dân tộc  Cần tập hợp, giác ngộ tổ chức quần chúng nhân dân đấu tranh từ thấp lên cao  - Câu 3: Quan điểm HCM độc lập dân tộc Ý nghĩa đổi ? Dân tộc cộng đồng người ổn định có lãnh thổ quốc gia, có kinh tế thống nhất, có ngơn ngữ chung có ý thức thống Gắn bó với quyền lợi kinh tế, trị, truyền thống văn hóa truyền thống đấu tranh chung suốt trình lịch sử lâu dài dựng nước giữ nước Tiếp cận từ quyền ng: Trong tuyên ngôn độc lập 1945 chủ tịch HCM mở đầu việc trích dẫn câu tuyên ngôn bất hủ Pháp, Mỹ: “Tất ng sinh có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ quyền khơng xâm phạm được, quyền có quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc” Từ quyền người HCM khái quát nâng cao thành quyền dân tộc: “Suy rộng câu có nghĩa tất dân tộc giới sinh bình đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do” Nội dung độc lập dân tộc: - Độc lập theo Người phải độc lập thật độc lập giả hiệu Độc lập thật theo quan niệm HCM bao gồm nội dung: độc lập mặt kinh tế, trị, văn hóa, ngoại giao, quân sự, dân tộc chẳng có độc lập thật trước khơng có độc lập trị, sở cho độc lập kinh tế, văn hóa, ngoại giao - Độc lập phải gắn với quyền dân tộc: vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia dân tộc phải cơng dân dân tộc quốc gia giải khơng phải can thiệp từ bên - Độc lập phải gắn với chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Hiến pháp 1946 điều chương I: “Đất nước VN khối thống chung nam, bắc phân chia” Sau HCM tiếp tục k/đ chân lý bất hủ: “Nước VN 1, dân tộc VN 1, sơng cạn, núi mòn chân lý không thay đổi” - Độc lập dân tộc phải gắn với chủ nghĩa xã hội - Đấu tranh giành, giữ, bảo vệ độc lập dân tộc: HCM trịnh trọng tuyên bố rằng: “Nhân dân chúng tơi thành thật muốn hòa bình, nhân dân kiên đấu tranh tới để bảo vệ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ cho tổ quốc cho độc lập, cho đất nước” - 12/9, HCM k/đ: “Không! Chúng ta hy sinh tất định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ” - HCM lời kêu gọi tâm chống Mĩ cứu nước với chân lý bất hủ mang tính dân tộc thời đại, “khơng có q độc lập tự Đây lẽ sống còn, chân lý bất hủ nhân loại, nguồn sức mạnh mà dân tộc nhỏ yếu đánh thắng đế quốc lớn Pháp Mĩ Đó đồng thời nguồn động viên thúc dân tộc thuộc địa đứng lên giải phóng dân tộc” Chính mà chủ tịch HCM giới thừa nhận người khởi xướng đấu tranh giải phóng thuộc địa kỉ XX Ý nghĩa đổi - Thành tựu: ĐCS lãnh đạo nhân dân đứng vững tiếp tục kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Liên Xô nước XHCN Đông Âu lâm vào thoái trào, tan rã  Vị VN ngày nâng cao trường quốc tế  Nhà nước ta thực nhà nước dân, dân, dân  Đảng, Nhà nước ta thật nắm quyền lãnh đạo , quản lí mặt đời sống : trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao,…  Mọi việc liên quan đến nội , sách quốc kế dân sinh nhân dân Việt Nam phúc mà khơng có can thiệp bên ngồi Hạn chế:  Một phận không nhỏ cán Đảng viên tha hóa, sống theo chủ nghĩa cá nhân  Nạn quan liêu, tham nhũng xảy phổ biến  Nguy chệch hướng XHCN, tụt hậu xa kinh tế, “diễn biến hòa bình” Ngun nhân:  Khách quan: sụp đổ mơ hình XHCN Liên Xô, Đông Âu; khủng hoảng kinh tế giới, nhứng biến động trị phức tạp khu vực; chống phá lực thù địch  Chủ quan: suy thoái đạo đức, niềm tin đội ngũ cán Đảng viên; nhận thức nhân dân chưa đc trọng, đời sống nhân dân chưa đc quan tâm mức Giải pháp: Củng cố, tăng cường lãnh đạo Đảng Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất lực, thường xuyên phê bình tự phê bình, đổi phương thức lãnh đạo Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc CNXH phải thường xuyên nắm vững nhiệm vụ chiến lược, xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc Tăng cường kinh tế đôi với công xã hội bảo vệ mơi trường sinh thái Giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, xây dựng quan hệ xã hội lành mạnh Hết sức quan tâm đến mối quan hệ chủ nghĩa yêu nước chân với hợp tác quốc tế, ghi nhớ lời dặn chủ tịch HCM : “dĩ bất biến, ứng vạn biến” Kết hợp chặt chẽ đổi kinh tế với đổi trị  - -        Câu 4: Mối quan hệ cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản quốc ? Quan điểm quốc tế cộng sản: Thắng lợi cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi cách mạng vơ sản quốc Quan điểm vơ hình trung làm giảm tính chủ động sáng tạo phong trào cách mạng thuộc địa Lênin cho rằng: “Cách mạng giải phóng dân tộc phụ thuộc vào cách mạng vô sản quốc thắng lợi sau cách mạng quốc giành thắng lợi, có giải phóng giai cấp giải phóng dân tộc” Quan điểm HCM: - Người k/đ rằng: “Cách mạng thuộc địa không phụ thuộc vào cách mạng vô sản quốc mà độc lập, chủ động, có khả giành thắng lợi trước cách mạng vơ sản quốc” HCM dự báo: “Ngày mà hàng trăm triệu người dân Châu Á bị tàn sát áp thức tỉnh để gạt bỏ bóc lột đê tiện bọn thực dân lòng tham khơng đáy, họ hình thành lực lượng khổng lồ thủ tiêu điều kiện tồn chủ nghĩa tư chủ nghĩa đế quốc họ giúp đỡ ng anh em phương Tây nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn” Người khẳng định: “An Nam dân tộc cách mệnh thành cơng tư sản Pháp yếu Tư sản Pháp yếu cơng nơng Pháp cách mệnh dễ công nông Pháp cách mệnh thành công dân tộc An Nam tự do” - Lý đưa quan điểm:  Nó xuất phát từ tàn bạo chủ nghĩa đế quốc “Sự tàn bạo chủ nghĩa tư chuẩn bị đất rồi, chủ nghĩa xã hội phải làm việc gieo hạt giống cho cơng giải phóng thôi”  Nhân dân lao động nước thuộc địa bị áp nước quốc Người Đông Dương đến sách tàn bạo, nghèo đói người thầy họ Do mà nước thuộc địa mâu thuẫn trở nên sâu sắc gay gắt nước quốc Thuộc địa đóng vai trò vô quan trọng tồn chủ nghĩa đế quốc HCM k/đ: “Tất sinh lực chủ nghĩa tư quốc tế lấy xứ thuộc địa”, “Hiện nọc độc sức sống rắn độc tư chủ nghĩa tập trung nước thuộc địa nhiều quốc” nên thuộc địa trở thành tảng lực lượng cách mạng  Tiềm sức mạnh dân tộc thuộc địa: HCM nói: “Đằng sau phục tùng tiêu cực, người Đông Dương dấu sơi sục, gào thét bùng nổ cách ghê gớm thời đến” Chủ nghĩa dân tộc động lực to lớn đất nước nhân dân An Nam khơng thể làm khơng dựa vào động lực  Ảnh hưởng từ cách mạng giới, cách mạng Tháng 10 Nga, phong trào cách mạng Trung Quốc Người viết: “Luồng gió từ nước Nga thợ thuyền, từ Trung Quốc cách mạng từ Ấn Độ chiến đấu thổi đến giải độc cho ng Đông Dương  Chính HCM cho cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa cách mạng vơ sản quốc có mối quan hệ khăng khít, tác động qua lại lẫn đấu tranh chống kè thù chung chủ nghĩa đế quốc Đó mối quan hệ bình đẳng, khơng phải quan hệ phụ Người khẳng định: “Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa nổ giành thắng lợi trước cách mạng vô sản quốc” Ý nghĩa: Đây luận điểm sáng tạo hồn tồn HCM, có giả thuyết lý luận thực tiễn to lớn Góp phần bổ sung, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin cách mạng thuộc địa Tạo sở, tiền đề cho cách mạng VN giành thắng lợi với đường lối quán mà Đảng ta đề ra: độc lập, tự cường, đem sức ta giải phóng cho ta nhằm huy động sức mạnh tồn dân tộc, góp phần chống lại quan điểm sai lầm lúc cho thuộc địa người thuộc địa hiểu biết, khơng có khả nhận thức hành động Câu 5: Vai trò Đảng Cộng Sản Việt Nam ? Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin: “Trong đấu tranh chống lại quyền lực liên hợp giai cấp hữu sản, giai cấp vô sản tổ chức thành Đảng độc lập, đối lập với tất Đảng giai cấp hữu sản lập nên hoạt động với tư cách giai cấp” Đây điều kiện tiên đảm bảo cho cách mạng VN thu đc thắng lợi, thực đc mục đích cuối xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ chế độ ng bóc lột ng, xóa bỏ tư hữu sản xuất Quan điểm HCM: - Người k/đ: “Lực lượng giai cấp công nhân, nông dân lao động to lớn, vơ cùng, vơ tận lực lượng cần có Đảng lãnh đạo chắn thắng lợi” - 1927, tác phẩm Đường cách mệnh HCM viết: “Cách mệnh trước hết phải có gì? Trước hết phải có Đảng cách mệnh để vận động tổ chức dân chúng, liên lạc với dân tộc bị áp vô sản giai cấp nơi Đảng có vững cách mệnh thành cơng người cầm lái có vững thuyền chạy” Hơn nữa, theo Người muốn quần chúng nhân dân khơng lạc phương hướng cần có Đảng lãnh đạo, có Đảng quần chúng nhìn nhận tình hình, đường lối Mặt khác, cách mạng đấu tranh gian khổ, lực lượng kẻ địch mạnh Do muốn giành thắng lợi quần chúng nhân dân phải Đảng tổ chức giáo dục thành đội quân thật mạnh Cách mạng thành cơng quần chúng nhân dân cần Đảng lãnh đạo  Như vậy, đời, tồn phát triển Đảng phù hợp với quy luật phát triển xã hội VN Đảng mục đích tự thân ngồi lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân, dân tộc nhân dân tiến giới Vai trò Đảng Cộng Sản: - Lựa chọn đường, xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng:  Lựa chọn đường: Khi chưa có Đảng, phong trào u nước VN thất bại khơng có đường lối cách mạng đắn Từ đời Đảng hướng dân tộc ta theo đường cách mạng vơ sản Nhờ cách mạng VN quy luật phát triển lịch sử, phù họp với lịch sử dân tộc, lịch sử thời đại  Xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đắn: trình lãnh đạo HCM Đảng ta cách mạng VN tiến hành chiến lược chống đế quốc phong kiến, giành độc lập dân tộc Đồng thời vạch nhiêu sách lược đắn để thực thắng lợi chiến lược cách mạng đề nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nghiệp đổi  Xác định phương pháp cách mạng: HCM Đảng ta xác định phương pháp cách mạng để giải phóng dân tộc bạo lực cách mạng đập tan bạo lực phản cách mạng Đây vận dụng sáng tạo phương pháp cách mạng bạo lực chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện VN - Tổ chức, đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng:  Các phong trào yêu nước VN cuối kỷ XIX đầu kỷ XX thất bại thiếu tổ chức, thiếu đoàn kết, thiếu lực lượng cách mạng Nhận nguyên nhân dẫn đến thất bại phong trào chưa có đường lối giải phóng dân tộc đắn, chưa phù hợp 10 với xu thời đại ngun nhân quan trọng chưa có đường lối đại đoàn kết dân tộc đắn nên chưa huy động sức mạnh toàn dân HCM Đảng ta nhận tồn điểm chung tầng lớp, giai cấp tất ng dân nước Do Đảng ta không quy tụ riêng rẽ lực lượng, giai cấp mà giương cao cờ đại đồn kết mục tiêu chung giải phóng dân tộc Vì huy động sức mạnh toàn dân chống đế quốc giải phóng dân tộc  HCM Đảng ta đề cao đại đồn kết quốc tế Khơng đồn kết lực lượng cách mạng nước phải đoàn kết với cách mạng giới, tranh thủ ủng hộ bạn bè quốc tế nhân dân tiến giới, đưa cách mạng VN thành phận cách mạng giới Qua tạo nên sức mạnh to lớn để chiến đấu chiến thắng lực thù địch - Vai trò Đảng cộng sản thể vai trò tiên phong gương mẫu cán Đảng viên: Với quan điểm cán nguồn gốc công việc nên HCM Đảng ta đề cao trọng việc xây dựng đội ngũ cán đảng viên để qua uy tín đảng khơng dựa vào uy tín cá nhân mà uy tín tập thể, tồn Đảng  Như vậy, lãnh đạo đắn Đảng yếu tộ định thắng lợi cách mạng VN Đảng có vai trò quan trọng Đồng thời Đảng có trách nhiệm to lớn vận mệnh dân tộc Là người sáng lập, rèn luyện lãnh đạo Đảng, HCM nêu cao khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng tình Ý nghĩa: Điều chương I Hiến pháp VN ghi rõ Đảng cộng sản VN đội tiên phong giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho quyền lợi giai cấp công nhân, nhân dân, dân tộc Mọi tổ chức Đảng hoạt động khuôn khổ hiến pháp pháp luật Thực tế cách mạng VN khẳng định vai trò lãnh đạo, tính định hàng đầu thơng qua lãnh ddaioj Đảng Đồng thời khẳng định không tổ chức trị khác thay Đảng cộng sản VN Mọi âm mưu nhằm hạ thấp xóa bỏ lãnh đạo Đảng xuyên tạc lịch sử cách mạng, ngược lại xu phát triển xã hội VN Bên cạnh mặt tích cực Đảng ta nhiều hạn chế phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên tha hóa, sống theo chủ nghĩa cá nhân Tệ quan liêu, tham nhũng xảy phổ biến 11 Câu 6: Lực lượng đại đoàn kết tư tưởng HCM vận dụng? Đại đoàn kết trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân mà đại đa số nhân dân công nhân, nông dân tầng lớp nhân dân lao động khác Đó gốc đại đồn kết, nhà, gốc có vững, gốc tốt phải đồn kết tầng lớp nhân dân khác Đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân Dân theo HCM ng cộng đồng, quốc gia, lãnh thổ thống Dân có chung cội nguồn Dân tầng lớp, giới, hệ, đồn thể tự nguyện thừa nhận dân Việt Như theo Người “dân” không người Việt Nam nước mà bao hàm ng Việt sinh sống nước ngồi có tinh thần quốc, nguyện phấn đấu cho độc lập dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc Theo quan niệm “dân” vừa mang tính chất cá nhân cụ thể vừa mang tính chất tập thể quần chúng phương diện chủ cách mạng Nội dung: Thực chất đại đoàn kết thiết lập mối liên hệ vững ng cộng đồng ng Việt Nam, phấn đấu cho độc lập dân tộc, phấn đấu cho dân chủ xã hội Chỉ có đồn kết tầng lớp, giai cấp chiến thắng kẻ thù, xây dựng đc chủ nghĩa xã hội, thắng nghèo nàn lạc hậu Theo HCM, đại đồn kết dân tộc gồm có: - Đồn kết Đảng, Đảng lực lượng lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết  Để Đảng hồn thành sứ mệnh lịch sử mình, HCM yêu cầu ĐCSVN phải Đảng trung thành với lý tưởng giải phóng dân tộc, đem cơm no, áo ấm, hanh phúc cho dân tộc Đồng thời phải Đảng chân thành thực đại đoàn kết  Để đoàn kết Đảng cần phải thống tư tưởng, phải mở rộng nội dân chủ Tự phê bình phê bình Phải có tình đồng chí, u thương lẫn - Đồn kết giai cấp: trước hết đoàn kết nhân dân HCM nói: “Trong bầu trời khơng q nhân dân, giới khơng mạnh lực lượng đồn kết nhân dân” Vì quan điểm HCM phải đoàn kết rộng rãi, đoàn kết nơi, tầng lớp, giai cấp  Giai cấp công nhân: HCM k/đ: “Trong thời đại ngày nay, giai cấp công nhân giai cấp độc có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cách liên minh với giai cấp nơng dân” Trong suốt q trình cách mạng Người khẳng định có giai cấp cơng nhân lãnh đạo cách mạng thắng lợi, kiến quốc thành công  Giai cấp nông dân: HCM rõ giai cấp bị bóc lột nhiều nên họ yêu nước Bên cạnh giai cấp công nhân giai cấp nơng dân chủ cách mạng, gốc cách mạng  Đối với giai cấp tầng lớp khác: Cần phải đồn kết với trí thức, tiểu tư sản, tư sản dân tộc để phát huy sức mạnh nội lực đấu tranh chống kẻ thù - Đồn kết tơn giáo:  Đây phận quan trọng khối đại đoàn kết dân tộc Để đồn kết tơn giáo HCM có thái độ ứng xử mềm dẻo, tế nhị với chức sắc tôn giáo, quân tâm đến đời sống tín đồ Người ln thực đồn kết thân cộng tác chặt chẽ với nhiều vị linh 12 mục, giám mục, thượng tọa, trưởng quan HCM đánh giá đungf giá trị nhân giới Phân biệt, tổ chức tổ chức chân với tổ chức, cá nhân giả danh tôn giáo  Đồn kết với dân tộc người: HCM thường xun nhắc nhở đồng bào dân tộc phải đoàn kết với nhau, đồn kết sống, chia rẽ chết Người đặc biệt quan tâm vun đắp tình cảm hữu dân tộc thiểu số với dân tộc đa số Muốn đồn kết tơn giáo, Đảng phủ phải quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần đồng bào dân tộc, đồng thời phải khắc phục tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tự ti dân tộc - Ngồi HCM chủ trương đoàn kết với ng VN sinh sống làm việc nước ng lầm đường lạc lối biết hối cải Điều kiện: - Kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết dân tộc - Phải có lòng khoan dung, độ lượng với ng - Phải có niềm tin vào nhân dân Vận dụng: Khái niệm “dân”: Là người cộng đồng, quốc gia, lãnh thổ thống Dân có chung cội nguồn Dân tầng lớp, giới, hệ, đoàn thể tự nguyện thừa nhận dân Việt Như theo HCM “dân” không ng VN sống nước mà bao hàm ng Việt sinh sống nước ngồi có tinh thần quốc, nguyện phấn đấu cho độc lập dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc nhân dân Quan niệm “dân” vừa mang tính chất cá nhân cụ thể vừa mang tính chất tập hợp quần chúng phương diện chủ thể cách mạng Đại đồn kết dân tộc gồm có: - Đoàn kết Đảng - Đoàn kết giai cấp - Đồn kết tơn giáo - Đồn kết với người Việt nước ng lầm đường lạc lối nhungh biết hối cải Thành tựu: - Đảng nhà nước ban hành nhiều nghị quyết, thị, sách đại đồn kết:  Nghị số vào 17/1/1993 trị đại đồn kết dân tộc tăng cường mặt trận dân tộc thống  Nghị số khóa IX vấn đề đại đoàn kết dân tộc - Khối đại đoàn kết toàn dân tảng liên minh giai cấp công nhân, nông dân đội ngũ tri thức lãnh đạo Đảng tiếp tục đc mở rộng tăng cường sở thống mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Mặt trận tổ quốc VN đoàn thể nhân dân phát huy tốt vai trò tập hợp xây dựng khối đại đồn kết tồn dân tộc Củng cố, mở rộng, tổ chức, phát triển hội viên, tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều vận động có hiệu thiết thực Cùng nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng nhân dân Tham gia quyền quản lý nhà nước, quản lý xã hội góp phần tích cực vào thành tựu đất nước Hạn chế: - Sức mạnh khối đại đoàn kết chưa đc phát huy đầy đủ 13 - Chủ trương, quan điểm Đảng đại đoàn kết dân tộc, quyền lợi ích giai cấp, tầng lớp nhân dân chưa thể chế đầy đủ thành pháp luật thể chế hóa chưa đc thực nghiêm túc - Công tác kinh tế, đôn đốc chưa thường xuyên, chủ trương tổ chức thực cách biệt, việc tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút nhân dân tham gia phong trào, vận động mặt trận tổ quốc VN , đoàn thể nhân dân hạn chế - Vẫn tơn số phận dân chúng, giáo dân bị lợi dụng, kích động , chống phá nhà nước Nguyên nhân: - Một số cấp ủy Đảng chưa gương mẫu để xảy đoàn kết, phận cán bộ, Đảng viên suy thoái phẩm chất đạo đức - Việc thực chủ trương, sách đồn kết Đảng chưa triệt để - Các lực thù địch sức phá hoại nhằm chia rẽ khối đại đồn kết dân tộc - Trình độ dân trí khu vực vùng sâu xa hạn chế nên dễ bị lực thù địch mua chuộc, lợi dụng, chia rẽ Giải pháp: Trước thực tiễn đòi hỏi phải quán triệt quan điểm HCM đại đoàn kết dân tộc Phải vận dụng, phát triển quan điểm phù hợp với biến đổi tình hình mới, cụ thể Đảng ta đưa số quan điểm sau: - Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, đảm bảo lợi ích nhân dân - Đoàn kết dân tộc tảng liên minh cơng nơng - Đồn kết nghiệp toàn dân lãnh đạo Đảng - Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại - Mở hội nhập quốc tế, bạn tất nước, phấn đấu hòa bình, độc lập phát triển Đồng thời phải tham gia vấn đề toàn cầu Xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, làm hạt nhân đoàn kết dân tộc đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu cảu Đảng cho ngang nhiệm vụ dân tộc, thời đại 14 Câu 7: Quan điểm HCM xây dựng nhà nước thể quyền chủ, làm chủ nhân dân Vận dụng? Nhà nước dân: - Trong tác phẩm Đường cách mệnh 1927, HCM rõ hy sinh làm cách mệnh nên làm nơi nghĩa cách mệnh quyền giao cho dân chúng số nhiều, để tay bọn ng Sau nước ta giành đc độc lập Người khẳng định: “Nước ta nước dân chủ, lợi ích dân, quyền hạn dân Chính quyền từ xã đến phủ trung ương dân cử Nói tóm lại, quyền hành lực lượng nơi dân” - Nhà nước dân nhà nước mà tất quyền lực thuộc nhân dân - Dân phải kiểm soát, giám sát bãi miễn đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân đại biểu tỏ khơng xứng đáng với tín nhiệm nhân dân - Dân hưởng quyền tự do, dân chủ, có quyền làm việc khơng cấm có nghĩa vụ tuân theo pháp luật Nhà nước dân: - Nhà nước dân nhà nước dân làm chủ , lực lượng xây dựng, giữ gìn, hồn thiện nhà nước, định sức mạnh nhà nước - Thực quyền dân chủ nhân dân, dân bầu nhà nước quyền cấp - Nhà nước nhân dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để nhà nước chi tiêu hoạt động HCM k/đ: “Việc nước việc chung, ng phải có trách nhiệm ghé vai gách vác phần” Chính HCM thường nhấn mạnh nhiệm vụ người cách mạng phải làm cho dân hiểu, làm cho dân giác ngộ để nâng cao đc trách nhiệm làm chủ, xây dựng nhà nước, đồng thời phải có trách nhiệm quản lý nhà nước Quyền lợi, quyền hạn đôi với trách nhiệm, nhân dân có nghĩa vụ trách nhiệm đóng góp sức ng, sức vào cơng xây dựng đất nước nghĩa vụ nhân dân đóng thuế để nhà nước chi tiêu hoạt động Nhân dân ủng hộ cách thực chủ trương, sách nhà nước HCM khẳng định có lực lượng dân chúng, việc to mấy, khó khăn làm nên nhà nước muốn làm việc phải dựa vaod dân, thông qua việc huy động tài lực vật lực dân mà xây dựng đất nước vững mạnh - Nhà nước nhân dân phê bình xây dựng HCM yêu cầu tất quan nhà nước phải dựa vào nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu kiểm sốt nhân dân, “Nếu phủ làm hại nhân dân nhân dân có quyền đuổi phủ” - Nhân dân phải tham gia vào công việc nhà nước, công việc xây dựng đất nước trách nhiệm dân Nhà nước tạo điều kiện, chế để nhân dân thực tham gia quản lý nhà nước, đóng góp ý kiến, xây dựng pháp luật chủ trương, sách nhà nước 15 - Nhà nước muốn điều hành, quản lý xã hội có hiệu lực, hiệu định phải dựa vào lực lượng dân, dựa vào sáng kiến trí tuệ dân Nhà nước dân tư tưởng HCM dân tự làm, tự lo thông mối quan hệ xã hội, qua đồn thể khơng phải nhà nước bao cấp lo thay cho dân Chức nhà nước điều hành, quản lý cấp vĩ mơ, phủ giúp kế hoạch, cổ động không làm thay dân, làm cho dân thụ động, dân ỷ lại, chờ đợi nhà nước biết lắng nghe học hỏi ý kiến nhân dân, biết bồi dưỡng nâng cao dân chúng thì thấy dân khơng nói lên điều mong muốn mà làm sáng tỏ trí tuệ nhà nước, gợi ý cần luật lệ luật lệ phải có nội dung nào, quan nhà nước cần giải vấn đề quốc kế dân sinh Nhà nước dân thể nghĩa vụ, thể hiên thể triệt để chất dân chủ nhà nước kiểu Nhà nước dân: - Nhà nước dân nhà nước dân dân - Nhà nước hoạt động lợi ích nhân dân, nhà nước phục vụ nhân dân, chăm lo mặt đời sống nhân dân, tinh thần cho nhân dân Trước hết lợi ích thiết thực nhất: ăn, mặc, chỗ ở, học hành, chữa bệnh Sau hki đảm bảo nhu cầu thiết yếu nhân dân nhà nước phải khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Trong di chúc, HCM k/đ: “Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân”, “Việc có lợi cho dân ta phait làm, việc hại đến dân ta phải tránh” - Nhà nước phải lòng dân - Nhà nước kiên chống lại đặc quyền đặc lợi tiêu cực máy nhà nước HCM bệnh dễ mắc cán nhà nước kiên chống lại bệnh đó: trái phép, cậy thế, hủ hóa, chia rẽ, tư túng, kiêu ngạo Bản thân HCM gương sáng việc thực chống đặc quyền đặc lợi, Người yêu cầu để xây dựng nhà nước dân nhà nước phải kiên chống lại đặc quyền đặc lợi bệnh tiêu cực - Cán bộ, công chức nhà nước vừa ng đầy tớ vừa ng lãnh đạo trung thành dân  Tư tưởng HCM nhà nước dân, dân dân mơ hình nhà nước kiểu tiến bộ, khác chất so với nhà nước trước Vấn đề tỏng tư tưởng HCM nhà nước dân, dân dân nhà nước thuộc nhân dân lao động mang lại lợi ích cho nhân dân lao động Vận dụng: Thành tựu: - Hiến pháp 1992 nhiều luật, pháp luật ban hành, tạo khuôn khổ pháp lý để nhà nước quản lý pháp luật lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh…Có nhiều cải cách quan trọng lĩnh vực xây dựng nhà nước pháp luật 16 - Dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát huy nhiều lĩnh vực Dân chủ kinh tế ngày đc mở rộng thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân Dân chủ trị thể việc bầu cử quan dân cử, hội đồng nhân dân cấp, thảo luận nhân dân tham gia ý kiến xây dựng dự án luật, tỏng hoạt động báo chí - Chuyển từ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang quản lý kinh tế nhiều thành phần Hạn chế: - Bộ máy nhà nước chưa sạch,vững mạnh; tình trạng tham nhũng, quan liêu nghiêm trọng; kỷ cương xã hội bị bng lỏng làm giảm sút lòng tin nhân dân Đảng nhà nước - Quản lý nhà nước chưa ngang tầm với đòi hỏi thời kỳ - Sự lãnh đạo Đảng đỗi với nhà nước tình trạng bng lỏng bao biện, chống chéo nên chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo Đảng hiệu lực điều hành máy nhà nước Nguyên nhân: - Đảng chưa làm tốt việc lãnh đạo cụ thể hóa nghị Đảng xây dựng nhà nước để có chủ trương kịp thời xử lý vấn đề phát sinh thực tiễn đổi - Chưa kịp thời tổng kết thực tiễn thiếu sở khoa học định số chủ trương xếp điều chỉnh máy nhà nước trung ương địa phương - Các đoàn thể quần chúng chưa trọng xây dựng nội dung cụ thể, thiết thực đổi phương thức hoạt động để tổ chức vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ việc tham gia xây dựng quyền, giám sát hoạt động cán thực đầy đủ nghĩa vụ công dân, sống làm việc theo hiến pháp, pháp luật Giải pháp: - Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ nhân dân xây dựng quản lý nhà nước - Nâng cao chất lượng hoạt động kiện toàn tổ chức quốc hội - Tiếp tục cải hành nhà nước - Đổi tổ chức hoạt động quyền địa phương - Đẩy mạnh cải cách tư pháp - Tăng cường lãnh đạo Đảng nhà nước - Kiên đấu tranh tệ tham nhũng, quan liêu - Xây dựng đội ngũ cán vững mạnh, sạch, có đạo đức, phẩm chất, có lực 17 Câu 8: Quan điểm HCM tính chất văn hóa? Vận dụng? Quan điểm HCM văn hóa: “Vì lẽ sinh tồn mục đích sống loài người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, công cụ cho sinh hoạt ngày mặc, ăn, phương thức sử dụng Toàn sáng tạo phát minh tức văn hóa Văn hóa tổng hợp phương thức sinh hoạt với biểu mà lồi người sản sinh nhằm thích ứng nhu cầu đời sống đòi hỏi sinh tồn” Vị trí, vai trò văn hóa: - Mối quan hệ văn hóa xã hội: xã hội giải phóng văn hóa giải phóng, xã hội giải phóng mở đường cho kinh tế phát triển - Mối quan hệ giữ văn hóa kinh tế: kinh tế tảng việc xây dựng văn hóa, xây dựng kiến trúc thượng tầng - Văn hóa phải kinh tế trị, văn hóa phục vụ nhiệm vụ trị, thúc đẩy xây dựng phát triển kinh tế - Kinh tế trị phải có tính văn hóa Quan điểm tính chất văn hóa Trong đề cương văn hóa phát biểu 1943, lần Đảng ta nêu lên tính chất vận động xây dựng văn hóa mới: tính dân tộc, tính khoa học tính đại chúng Tính dân tộc Tính dân tộc văn hóa mang đặc tính dân tộ, cốt cách dân tộc, cốt, tinh túy bên trong, phân biệt, khơng nhầm lẫn với văn hóa dân tộc khác - Nền văn hóa có tính chất dân tộc trước hết phải trì, bảo vệ, trấn hưng phát triển sắc văn hóa dân tộc - Đó văn hóa biểu cốt cách tâm hồn ng VN, truyền thống yêu nước, cần cù, dũng cảm, đoàn kết, yêu thương Con người VN yêu nước biết đoàn kết tự lực, tự cường, kiên cường, bất khuất Tự tin mà khiêm tốn, giản dị Đó dân tộc nhân ái, vị tha - HCM không xây dựng văn hóa VN mà bảo tồn, giữ gìn văn hóa dân tộc âm nhạc, thơ văn, lịch sử Người yêu cầu nhà văn hóa phải học lịch sử “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà VN” - Tính dân tộc văn hóa đc thể hình thức phương tiện diễn đạt, dân tộc có nếp cảm, nếp nghĩ riêng, có hình thức diễn đạt riêng thẳng vào lòng ng, lay động sâu xa tâm hồn họ Về mặt ngôn ngữ, HCM nhắc nhở phải giữ gìn sáng cử tiếng Việt - Đề cao văn hóa dân tộc khơng có nghĩa quan tâm đến văn hóa dân tộc, hẳn vào q khứ, hồi cổ, đóng khung việc biệt lập văn hóa HCM khơng có tư tưởng tách truyền thống với đại, tính dân tộc sâu sắc có điều kiện sở tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phương pháp bồi đắp thêm cho văn hóa dân tộc “Tây phương hay Đơng phương có tốt ta học lấy để tạo văn hóa VN Nghĩa lấy kinh nghiệm tốt văn hóa VN xưa làm cho văn hóa VN hợp với tinh thần dân chủ Tính khoa học - Thể tính đại, tiên tiến, thuận với trào lưu tiến hóa thời đại, thực tiễn với đời sống, mang nội dung XHCN nhân văn 18 - Đòi hỏi phải đấu tranh chống lại trái với khoa học, phản tiến bộ, phải truyền bá tư tưởng triết học Mácxít, đấu tranh chống chủ nghĩa tâm thần bí, mê tín dị đoan - Phải tuyên truyền nếp sống vệ sinh, phong cách sống làm việc theo khoa học Chủ tịch HCM viết nhiều tác phẩm Đời sống mới, sửa đổi lối làm việc nhằm tổ chức lại quan hệ văn hóa từ nhà, làng, trường học đến quan, đơn vị đội cho việc ăn, ở, học tập, lao động phải tuân theo đời sống Bài trừ phong tục tập quán cổ hủ, làm cho nếp sống xã hội ta ngày tiến hợp với khoa học văn minh Tính đại chúng - Thuộc tính nhân dân, đối tượng phục vụ văn hóa Đây điểm để phân biệt văn hóa với văn hóa cũ Văn hóa trước ăn tinh thần cho tầng lớp bên - Văn hóa từ quần chúng nhân dân mà lại quay phục vụ đại đa số nhân dân, phải hướng đại chúng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý chí nhân dân HCM nhắc nhở văn hóa phải thiết thực, phục vụ cho nhân dân góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tươi, lành mạnh quần chúng, “Quần chúng ng sáng tạo, công nông ng sáng tạo quần chúng không sáng tạo cải vật chất cho xã hội, quần chúng ng sáng tác - Người đặt yêu cầu nhà hoạt động văn hóa phải liên hệ thực tế, sâu vào sống nhân dân để phản ánh tâm tư tình cảm, suy nghĩ, khát vọng, tình yêu đời nhân dân vừa để đem ánh sáng văn hóa đến người, nhà vùng sâu vùng xa  Tóm lại, tính chất dân tộc, khoa học, đại chúng hợp lại thành chỉnh thể thống ngày thấm sâu vào ý thức sáng tạo nhà hoạt động văn hóa nước ta, giúp họ sáng tạo nên tác phẩm tiêu biểu cho văn hóa dù sau tính chất văn hóa có thay đổi định cách diễn đạt Vận dụng: Vị trí, vai trò văn hóa: - Mối quan hệ văn hóa xã hội: xã hội giải phóng văn hóa giải phóng, xã hội giải phóng mở đường cho kinh tế phát triển - Mối quan hệ văn hóa kinh tế: kinh tế tảng việc xây dựng văn hóa, xây dựng kiến trúc thượng tầng - Văn hóa phải kinh tế trị, văn hóa phục vụ nhiệm vụ trị, thúc đẩy xây dựng phát triển kinh tế - Kinh tế trị phải có tính văn hóa Quan điểm tính chất văn hóa: Trong đề cương văn hóa phát biểu 1943 lần Đảng ta nêu lên tính chất vận động xây dựng văn hóa mới: tính dân tộc, tính khoa học tính đại chúng Thành tựu: - Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng HCM Đảng ta vận dụng phát triển ngày tỏ rõ giá trị bền vững này, trở thành tảng tư tưởng kim nam cho hành động XH, tạo thông đồng thuận để xây dựng bảo vệ tổ quốc 19 - Nhiều nét văn hóa đc hình thành bên cạnh giá trị văn hóa đạo đức cũ đc củng cố phát triển Hình thành nét văn hóa tiêu biểu tính động kinh tế, tính tích cực cơng dân Đời sống vật chất tinh thần nhân dân ngày nâng cao - Năng lực sở trường cá nhân khuyến khích tạo điểu kiện để phát triển - Những phong trào hướng cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo, người hoạn nạn, từ thiện … ngày phát triển trở thành nét văn hóa dân tộc - Đời sống văn hóa nghệ thuật báo trí, xuất bản, phát thanh, truyền hình … sôi động khởi sắc Hạn chế: - Nhiều tệ nạn xã hội phát triển như: Buôn lậu, ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan … gây hại đến phong mĩ tục giá trị văn hóa truyền thống dân tộc - Nhà nước thực chế mở cửa nên du nhập nhiều luồng văn hóa khác vào Việt Nam, tạo nên nhiều trào lưu không tốt, ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý người dân, đặc biệt tầng lớp niên, tạo thành lối sống ỷ lại, hưởng thụ, lười lao động Nguyên nhân: - Những di sản vơ giá tư tưởng HCM văn hóa chưa đc quan tâm khai thác mức, chưa trở thành tảng văn hóa xã hội - Chưa có hệ thống giải phóng đồng chế, sách pháp luật lĩnh vực đời sống xã hội văn hóa phải phát huy tư tưởng đắn khoa học chủ tịch HCM xây dựng văn hóa dân tộc, khoa học đại chúng Giải pháp: - Đổi người với tư cách chủ thể sáng tạo văn hóa - Mở rộng quan hệ giao lưu hợp tác văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại đẻ làm phong phú thêm văn hóa dân tộc - Khơi phục nét văn hóa cổ truyền để bồi dưỡng thêm sắc văn hóa dân tộc lòng người đất việt - Giữ vững phát huy sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập với giới - Cảnh giác ngăn chặn âm mưu lợi dụng giao lưu văn hóa để thực chiên lược “Diễn biến hòa bình” lực thù địch - Xây dựng gương văn hóa điển hình xã hội - Vận dụng tư tưởng văn háo HCM xây dựng văn hóa lĩnh vực đời sống 20 Câu 9: Các chuẩn mực đạo đức theo quan điểm HCM? Vận dụng? Vị trí, vai trò đạo đức: - Đạo đức tư tưởng HCM đạo đức mới, đạo đức cách mạng - HCM quan tâm đến đạo đức phương diện lý luận thực tiễn - Đạo đức gốc người cách mạng, nhân tố định thành bại cơng việc, tiêu chí đánh giá người Đạo đức giúp ng cách mạng giữ vững đc ý chí, nghị lực thắng lợi, thất bại, hoàn thành nhiệm vụ giao điều kiện Đảng cầm quyền, đạo đức nhân tố quan trọng giúp Đảng giữ vững đc sức mạnh uy tín - Đạo đức gốc phải gắn liền với tài - Đạo đức nhân tố tạo nên sức hấp dẫn chủ nghĩa xã hội Chuẩn mực: - Trung với nước, hiếu với dân - Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư - Thương u người, sống có tình nghĩa - Có tinh thần quốc tế sáng  Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư “Trời có bốn mùa xn, hạ, thu, đơng Đất có bốn phương đơng, tây, nam, bắc Người có bốn đức cần, kiệm, liêm, Thiếu mùa khơng thành trời Thiếu phương khơng thành đất Thiếu đức khơng thành người” Đây phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động ngày người, biểu cụ thể phẩm chất “Trung với nước, hiếu với dân” Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư khái niệm đạo đức cũ HCM tiếp thu, chọn lọc đưa vào yêu cầu nội dung - Cần: tức siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai, lao động sáng tạo có kế hoạch, suất cao, “Cần làm xổi làm trớn, phải biết nuôi dưỡng tinh thần lực lượng để làm việc cho lâu dài” Lười biếng kẻ địch “cần”, lười biếng kẻ địch dân tộc, lười biếng có tội với đồng bào, với tổ quốc - Kiệm: tiết kiệm khơng xa xỉ hoang phí, khơng bừa bãi HCM rõ phải tiết kiệm: sức lao động, tiết kiệm giờ, tiết kiệm tiền của nhân dân, nước, thân mình, phải tiết kiệm từ to đến nhỏ, nhiều cộng lại thành to, “Tiết kiệm bủn xỉn”, “Khi khơng nên tiêu xài đồng xu khơng nên tiêu Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho tổ quốc dù cơng, tốn vui lòng” Theo Người muốn tiết kiệm có kết tốt phải khéo tổ chức - Liêm: sạch, không tham lam, không tham tiền của, địa vị, ăn ngon Theo HCM: “Liêm phải ln ln tơn trọng giữ gìn công dân, không xâm phạm đồng xu, hạt thóc nhà nước, nhân dân Khơng ham người tâng bốc mình” Người hành vi trái với chữ liêm cậy quyền, cậy mà đục khoét dân, ăn đút lót trộm cơng làm tư, tìm người giỏi để giữ 21 danh tiếng địa vị đạo vị, gặp việc phải sợ nguy hiểm khó khăn khơng dám làm thâm vật úy lạo - Chính: nghĩa khơng tà, nghĩa thẳng thắn, đắn Theo HCM làm việc “chính” ng thiện, làm việc “tà” ng ác Theo Người, “người chính” ng khơng tự cao tự đại, ln chịu khó học tập, cầu tiến bộ, ln tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở Đối với Người, khơng nịnh hót người trên, không xem khinh ng dưới, giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đồn kết, thật thà, khơng dối trá, lừa lọc, công việc phải để việc công lên việc riêng - Chí cơng vơ tư: khơng nghĩ đến trước, biết Đảng, tổ quốc, đồng bào, đặt lợi ích cách mạng, nhân dân hết Trước hết “phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” Đối lập với chí cơng vơ tư dĩ cơng vơ tư  Mối quan hệ cần kiệm: Cần với kiệm phải đôi với Cần mà không kiệm làm chừng xào chừng Kiệm mà khơng cần khơng tăng thêm , khơng phát triển lên “Tăng gia tay phải hạnh phúc, tiết kiệm tay trái hạnh phúc”  Chữ liêm phải đôi với chữ kiệm: chữ “kiệm phải đơi với cần” Có tiết kiệm liêm xa xỉ mà sinh tham lam  Cần-Kiệm-Liêm gốc rễ Chính: phẩm chất đạo đức lấy thân người làm đối tượng điều chỉnh Nó diễn ngày, công tác sinh hoạt Một ng phải cần-kiệm-liêm phải người hồn tồn  Mối quan hệ cần-kiệm-liêm-chính chí cơng vơ tư: cần, kiệm, liêm, dẫn tới chí cơng vơ tư Ngược lại chí cơng vơ tư, lòng nước, dân, Đảng định thực cần, kiệm, liêm, có nhiều đức tính tốt khác  Cần, kiệm, liêm, cần thiết với cán Đảng viên cán đảng viên mắc sai lầm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung cách mạng, ảnh hưởng đến uy tín Đảng Mặt khác, người quan nhà nước nhiều có quyền hành, khơng giữ cần, kiệm, liêm, dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt dân Cần, kiệm, liêm, thước đo giàu có vật chất, vững mạnh tinh thần, văn minh, tiến dân tộc Cần, kiệm, liêm, tảng đời sống mới, tảng thi đua yêu nước, cần để làm việc, làm người, càm cán để phụng đoàn thể, phụng giai cấp nhân dân, phụng tổ quốc nhân loại  Thực cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư phải liền với chống chủ nghĩa cá nhân Theo HCM chủ nghĩa cá nhân muốn ng mà khơng biết người, thứ giặc nội xâm nguy hiểm giặc ngoại xâm, bạn đồng minh chủ nghĩa đế quốc thói quen truyền thống lạc hậu Chủ nghĩa cá nhân thứ vi trùng độc đẻ hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí, sa hoa, tham danh, trục lợi, thích địa vị quyền hành, tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, chuyên quyền,…Tóm lại chủ nghĩa cá nhân mối nguy hại cho cá nhân người, cho Đảng dân tộc Thắng lợi CNXH tách rời thắng lợi đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân Tuy nhiên, cần có nhậ thức đắn đâu chủ nghĩa cá nhân, đâu lợi ích cá nhân Vận dụng: Chuẩn mực đạo đức “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí Cơng Vô Tư’: - Cần : Là siêng chăm chỉ, lao động sáng tạo có kế hoạch, suất cao 22 - Kiệm: Là tiết kiệm không xa xỉ hoang phí, khơng bừa bãi Tiết kiệm khơng phải bủn xỉn - Liêm: Là sạch, không tham tiền của, danh tiếng, địa vị, ăn vị, không ham sung sướng, khơng ham người tâng bốc - Chính: Nghĩa khơng tà, nghĩa thẳng thắn, đắn - Chí cơng vơ tư: Là ln đạt lợi ích nhân dân lên hết Thành tựu: - Cán Đảng viên ý thức phải trung thành với tổ quốc, với Đảng kiên trì tu dưỡng, xây dựng lĩnh trị vững vàng - Đối với thân cán Đảng viên cố gắng thực nếp sống văn minh, cần kiệm nhân nghĩ, tôn trọng kỷ cương phép nước, thực “cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư” - Đối với tập thể, cán Đảng viên ln có ý thức kỷ luật cao, tơn trọng tập thể, hòa đồng với đồng nghiệp Hạn chế: - Một số Đảng viên chưa ham học hỏi, chưa chủ động sáng tạo bồi dưỡng mở mang kiến thức bồi dưỡng lý luận trị Một số chưa nhận thức thấu đáo nguyên tắc đạo đức HCM lúng túng việc vận dụng phẩm chất vào sống công việc - Biện pháp giao dục đạo đức cho cán Đảng viên đơn điệu, thiếu biên pháp cụ thể gợi mở cho Đảng viên tự kiểm điểm, tự rèn luyện - Một phận không nhỏ cán Đảng viên tha hóa biến chất, suy thối trị, tư tưởng, đạo đức - Tệ nạn tham nhũng, quan liêu xẩy phổ biến làm giảm lòng tin nhân dân với Đảng nhà nước Nguyên nhân: - Nhận thức hành động chưa đắn, chưa đầy đủ nhiệm vụ xây dựng phẩm chất đạo đức theo tư tưởng HCM - Thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân dẫn đến phạm phải tệ nạn, thói hư tật xấu - Nguyên tắc tập chung dân chủ bị buông lỏng, chưa nghiêm khắc - Công tắc tuyên truyền giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức cho cán đảng viên chưa phong phú, chưa đủ sức thuyết phục - Tổ chức công tác giám sát, đánh giá thực chưa đủ sâu sát Giải pháp: - Nâng cao lĩnh trị, chống chủ nghĩa cá nhân đội ngũ cán đảng viên - Nâng cao đạo đức cách mạng, thực cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư - Cán Đảng viên phải có ý thực kỷ luật cao, xây dựng tinh thần phê bình tự phê bình - Cán Đảng viên phải khiêm tốn, ham học hỏi, nỗ lực học tập khơng ngừng để nâng cao trình độ chun mơn - 23 Câu 10: Quan điểm HCM sách động viên phân phối tài chính? Hoạt động sản xuất tăng cải vật chất tăng, kinh tế phát triển, trị phát triển, xã hội phát triển Cơng tác động viên, phân phối nguồn lực tài góp phần ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế, tài phát triển, giữ vững an ninh quốc phòng Người làm cơng tác cần ý: - Phải lấy dân làm gốc, phải đặt lợi ích nhân dân, lợi ích dất nước lên hết, coi sợi đỏ xun suốt q trình đạo cơng tác tài  Xuất phát từ quan điểm trị nước tích cực lấy dân làm gốc, thực tiễn đạo đất nước HCM nhận thức sâu sắc nguồn lực tài có dân, nhiên thành nhân dân lao động đổ mồ hôi, sôi nước mắt để có Nhân dân đóng góp cho nhà nước để mưu lợi cho nhân dân Do nhà nước phải huy động sức dân cách hợp lý để làm lợi cho dân, biểu qua nguồn thuế mà nhân dân nộp vào ngân sách nhà nước  Không huy động sức dân, nhà nước cần phải chăm lo cho đời sống nhân dân, cần có sách để chăm lo cho lợi ích dân Nhà nước cán cân điều chỉnh: ngân sách nhân dân đóng góp nhà nước chăm lo lại cho đời sống nhân dân để nhân dân lao động sản xuất tốt làm cải vật chất để lại đóng góp vào ngân sách nhà nước Phải lấy “khoan thư sức dân làm kế sách lâu bền”  Nhân dân đóng góp thuế phải tự giác, nhà nước không ép buộc, tránh dùng mệnh lệnh cưỡng chế, nhân dân tự nguyện vui vẻ đóng góp cho ngân sách nhà nước Nhà nước phải tuyên truyền quyền nghĩa vụ đóng thuế nhân dân để phục vụ cho quyền lợi nhân dân Mặt khác, chủ trương, sách nhà nước ta phải đắn, sát với nhu cầu, nguyện vọng nhân dân nhân dân tin tưởng, tự giác đóng thuế - Phải hướng vào đẩy mạnh sản xuất nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài  Hoạt động sản xuất nhân tố đầu tiên, cốt lõi để tạo cải vật chất Công tác quản lý tốt tạo nhiều cải vật chất  Trước đó, nhà nước ta nhà nước nông nghiệp nên việc thu thuế nông nghiệp đắn Nhưng sau nước ta công nghiệp hóa, đại hóa sách thu thuế phải thay đổi, giảm thu thuế nông nghiệp mà thu thuế cơng nghiệp, dịch vụ Sau thu thuế thu nhập cá nhân Việc thay đổi sách đắn - Phải đảm bảo công bằng, hợp lý quan tâm tới đồng bào nhân dân 24 Của cải vật chất thành hoạt động sản xuất nên phải tiết kiệm, chi tiêu cách có hiệu  Phải cơng khai dân chủ tồn cải vật chất mà ngân sách thu lao động sản xuất nhân dân mà thành Nhà nước kêu gọi nhân dân đóng góp để phục vụ cho nhân dân nên nhân dân chủ tài khoản nên có quyền biết thu chi cho việc Phát huy cao độ nguồn nội lực, thực tự lực cánh sinh, dựa vào sức  Chúng ta coi trọng giúp đỡ, nguồn lực bên ngồi khơng mà ỷ lại Cần phải tự lực cánh sinh, dựa vào sức Hơm khủng hoảng tài chính, nhân dân phải biết nhân dân phải lao động, sản xuất tạo cải vật chất  - 25 ...Câu 1: Các tiền đề tư tưởng lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Các tiền đề tư tưởng lý luận: Các giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam:... thành tư tưởng HCM ? - Thời kỳ trước 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước chí hướng cứu nước - Thời kỳ 1911-1920: Tìm thấy đường cứu nước, giải phóng dân tộc - Thời kỳ 1921-1930: Hình thành tư tưởng. .. tớ vừa ng lãnh đạo trung thành dân  Tư tưởng HCM nhà nước dân, dân dân mơ hình nhà nước kiểu tiến bộ, khác chất so với nhà nước trước Vấn đề tỏng tư tưởng HCM nhà nước dân, dân dân nhà nước thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương tư tưởng HCM, Đề cương tư tưởng HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay