Bài giảng hệ tọa độ trong không gian

54 35 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 02:03

...  D BB ', AC , DD ' Câu 75 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tứ diện Câu 80 Trong không gian với hệ tọa Oxyz , cho hỡnh Giảng dạy: nguyễn bảo vương - 0946798489 Page | 13 Tài liệu... 114 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu Câu 112 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt cầu sau tiếp xúc với hai trục tọa độ Oy Oz ? 2 A S1  :  x 1  y   z Giảng dạy: nguyễn. .. đến gốc tọa độ O 14 A M , N , P B M , N , Q C M , P , Q D N , P , Q Câu 27 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm Câu 32 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba M 2; 5;4  Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng hệ tọa độ trong không gian, Bài giảng hệ tọa độ trong không gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay