Đề số 3

14 71 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 00:25

... the results Global warming, it seems, is to stay Question 31 : A give B put C take D have Question 32 : Question 33 : Question 34 : Question 35 : A concerning A strict A off A but B regarding B severe... the numbered blanks from 31 to 35 Câu 31 : Đáp án B Giải thích: put the blame for something on somebody: đổ lỗi cho Câu 32 : Đáp án D Giải thích: according to: theo Câu 33 : Đáp án B Giải thích:... of the numbered blanks from 31 to 35 GLOBAL WARMING Few people now question the reality of global warming and its effects on the world’s climate Many scientists (31 ) the blame for recent
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề số 3 , Đề số 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay