Đề số 2

18 97 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 00:25

... /ˈɪndəstri/ Câu B trọng âm lại trọng âm Đề số 21 A 22 A 23 B 24 B 25 D 26 D 27 A 28 C 29 A 30 C 31 B 32 D 33 C 34 B 35 A 36 A 37 D 38 C 39 D 40 C 41 B 42 D 43 B 44 B 45 A 46 C 47 C 48 A 49 C 50... giác tạm thời vĩnh viễn 32 D 12 Đề số Exceedingly(adv): chiếm ưu Excess(n) : số dư Excessively(adv) : nhiều Excessive (adj): nhiều In addition to causing hearing loss, ( 32) noise exposure... following questions Question 22 : In most countries, compulsory military service does not apply to women A mandatory Đề số B beneficial C constructive D superior Question 23 : Every time he opens his
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề số 2 , Đề số 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay