Đề số 1

14 109 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 00:25

... by melting sea ice Đề số Đáp án 1- B 2-C 3-B 4-B 5-A 6-D 7-A 8-D 9-C 10 -B 11 -A 12 -C 13 -B 14 -C 15 -B 16 -A 17 -A 18 -C 19 -C 20-C 21- D 22-B 23-D 24-C 25-B 26-D 27-B 28-A 29-B 30-A 31- B 32-A 33-C 34-A... viện Các đáp án B, C, D không nghĩa → chọn A 11 Đề số Dịch: Một người đàn ơng nguy hiểm trốn khỏi bệnh viện, cảnh sát đưa lời cảnh báo đài phát Question 31: Đáp án B Notice (v): ý Show (v): cho biết,... decrease the salinity of the surrounding water” 13 Đề số → Các đáp án B, C, D đề cập đến trình làm giảm độ mặn Question 46: Đáp án D Dựa vào thông tin đề cập đoạn văn → suy có nhiều nhân tố kết hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề số 1 , Đề số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay