Tiền ảo bitcoin thực trạng tại một số quốc gia trên thế giới và quản lý tại việt nam

102 182 6
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 00:25

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - NGUYỄN THỊ NHƯ Ý TIỀN ẢO BITCOIN – THỰC TRẠNG TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ QUẢN LÝ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Ngân hàng Mã số :... loại tiền tệ giới Thứ ba quốc gia phải chịu rủi ro khơng quản lý giao dịch liên quan đến Bitcoin Tại Việt Nam giao dịch liên quan đến Bitcoin thực vào năm 2014 Lúc du nhập vào thị trường, tiền ảo. .. Tiền ảo Bitcoin – Thực trạng số quốc gia giới quản lý Việt Nam Lý thực đề tài Trong thời gian gần đây, thường hay nghe nhắc đến Cách mạng khoa học Công nghệ lần thứ tư diễn khắp nơi giới Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiền ảo bitcoin thực trạng tại một số quốc gia trên thế giới và quản lý tại việt nam , Tiền ảo bitcoin thực trạng tại một số quốc gia trên thế giới và quản lý tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay