Tác động của thu hồi đất đến thu nhập của hộ gia đình tại dự án khu dân cư phường an bình, thành phố rạch giá

93 13 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 00:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH DANH HÙNG TÁC ĐỘNG CỦA THU HỒI ĐẤT ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHƯỜNG AN BÌNH, THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH DANH HÙNG TÁC ĐỘNG CỦA THU HỒI ĐẤT ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHƯỜNG AN BÌNH, THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUỲNH HOA TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan kết Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi với hướng dẫn TS Nguyễn Quỳnh Hoa Các số liệu thu thập thực cách trung thực kết nghiên cứu không trùng lắp với nghiên cứu trước Các số liệu, kết trực tiếp tác giả thu thập, thống kê xử lý Các nguồn liệu khác tác giả sử dụng luận văn có ghi nguồn trích dẫn xuất xứ TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Danh Hùng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DAH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ TĨM TẮT LUẬN VĂN CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 ĐẤT ĐAI VÀ THU HỒI ĐẤT THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2.1.1 Khái niệm đất đai 2.1.2 Các văn liên quan đến đất đai 2.1.3 Khái niệm thu hồi đất 2.2 CHÍNH SÁCH THU HỒI ĐẤT 2.3 SINH KẾ VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG 2.3.1 Khái niệm sinh kế 2.3.2 Sinh kế bền vững 2.3.3 Khung lý thuyết sinh kế bền vững 2.3.3.1 Tài sản sinh kế 10 2.3.3.1 Tài sản sinh kế 10 2.3.3.2 Hoàn cảnh dễ bị tổn thương 11 2.3.3.3 Chiến lược sinh kế 12 2.3.3.4 Kết sinh kế 12 2.4 HỘ GIA ĐÌNH 12 2.5 LƯỢC KHẢO NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM LIÊN QUAN 13 2.6 CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG 17 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 CÁCH TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU 18 3.2 THÔNG TIN DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 18 3.2.1 Thông tin liệu thứ cấp 18 3.2.2 Thông tin liệu sơ cấp 19 3.3 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 19 3.4 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 24 3.4.1 Quy trình sàng lọc xử lý liệu 24 3.4.2 Phân tích thống kê mơ tả 24 3.4.3 Phương pháp hồi quy Binary Logistic 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 4.1 GIỚI THIỆU VỀ PHƯỜNG AN BÌNH 25 4.2 ĐÁNH GIÁ NGUỒN VỐN SINH KẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH 30 4.2.1 Nguồn vốn người 30 4.2.2 Nguồn vốn tự nhiên 34 4.2.3 Nguồn vốn tài 34 4.2.4 Nguồn vốn vật chất 35 4.2.5 Nguồn vốn xã hội 36 4.3 PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ TĂNG THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH 37 4.4 KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC CHUYÊN GIA 40 4.5 KẾT QUẢ HỒI QUY 41 4.5.1 Kiểm tra đa cộng tuyến biến mơ hình 41 4.5.2 Kết hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến khả tăng thu nhập hộ gia đình 42 4.6 ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ TRONG THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA NHÀ NƯỚC 45 4.6.1 Những thuận lợi 46 4.6.2 Những khó khăn, hạn chế 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 48 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 49 5.1 KẾT LUẬN 49 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 49 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHÂN TÍCH SỐ LIỆU DANH SÁCH 110 HỘ GIA ĐÌNH THU HỒI ĐẤT DANH SÁCH 05 CHUYÊN GIA, CÁN BỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DANH MỤC VIẾT TẮT CP Cổ phần TP Thành phố KCN Khu công nghiệp SXKD Sản xuất, kinh doanh DFID Khung sinh kế bền vững NĐ-CP Nghị định Chính phủ QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng phủ QĐ-UBND Quyết định Ủy ban nhân dân TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TT-BTNMT Thơng tư Bộ tài ngun môi trường UBND Ủy ban nhân dân TTr-TV ĐTXD Tờ trình tư vấn đầu tư xây dựng BQL Ban quản lý TC Trung cấp TH Trung học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Giải thích biến mơ hình 23 Bảng 4.1: Vị trí đất 28 Bảng 4.2: Tuổi chủ hộ 31 Bảng 4.3: Số lao động hộ 33 Bảng 4.4: Tỷ lệ phụ thuộc 33 Bảng 4.5: Giấy tờ đất 34 Bảng 4.6: Nguồn vốn tài 35 Bảng 4.7: Nhà 36 Bảng 4.8: Thiết bị truyền thông 36 Bảng 4.9: Thu nhập tăng theo tuổi chủ hộ 38 Bảng 4.10: Tăng thu nhập theo số lao động hộ 39 Bảng 4.11: Tăng thu nhập theo tỷ lệ phụ thuộc 40 Bảng 4.12: Ý kiến chuyên gia 41 Bảng 4.13: Ma trận tương quan biến độc lập 42 Bảng 4.14: Kết ước lượng mơ hình 43 Bảng 4.15: Kết đánh giá tác động biên 44 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 2.1: Khung sinh kế bền vững DFID 10 Hình 4.1: Cơ cấu thành phần dân tộc phường An Bình 26 Hình 4.2 Sơ đồ dự án Khu dân cư phường An Bình 27 Biểu đồ 4.1: Giới tính chủ hộ 31 Biểu đồ 4.2: Nghề nghiệp chủ hộ 32 Biểu đồ 4.3: Học vấn chủ hộ 32 Biểu đồ 4.4: Tham gia hội đoàn thể 37 Biểu đồ 4.5: Tăng thu nhập theo giới tính 37 Biểu đồ 4.6: Tăng thu nhập theo nghề nghiệp chủ hộ 38 Biểu đồ 4.7: Tăng thu nhập theo học vấn chủ hộ 39 TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu ảnh hưởng việc thu hồi đất để xây dựng dự án Khu dân cư phường An Bình, thành phố Rạch Giá việc làm cần thiết nhằm phát triển hệ thống công trình hạ tầng thành phố Rạch Giá đồng bộ, khang trang, tiến tới hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đô thị loại II đạt yêu cầu kiến trúc, cảnh quan khu thị, đồng thời góp phần phường An Bình quy hoạch phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, phân bố lại nhà theo hướng mỹ quan, văn minh Trong thời gian qua, cấp, ngành tỉnh quan tâm đến vấn đề thu hồi đất, bồi thường, giải tỏa, bố trí tái định cư cố gắng thực nhiều biện pháp thiết thực để đảm bảo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân có đất bị thu hồi Sau nghiên cứu phân tích thực trạng sinh kế tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập hộ gia đình bị thu hồi đất dự án Khu dân cư phường An Bình cho thấy: Đời sống hộ gia đình sau thu hồi đất cải thiện nhiều so với trước thu hồi đất, có nhiều hộ gia đình sau nhận tiền bồi thường sử dụng tiết kiệm, hợp lý tập trung đầu tư vào SXKD để nâng cao thu nhập cho gia đình Tuy nhiên, q trình thực dự án, cơng tác bồi thường, giải phóng mặt phát sinh số tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm thu nhập hộ dân có đất bị thu hồi Kết phân tích hồi quy Binary Logistic nhân tố ảnh hưởng đến khả tăng thu nhập 110 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án cho thấy, có biến đưa vào mơ hình có ảnh hưởng đến khả tăng thu nhập gồm tuổi, nghề, học vấn, số lượng lao động, đầu tư diện tích bị thu hồi Phụ lục: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CHUYÊN GIA, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (CÁN BỘ GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG) Kính chào Ơng/Bà! Hiện tơi học viên cao học ngành Quản lý kinh tế, trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Tơi thực vấn nhằm mục tiêu tìm hiểu thực trạng tình hình thu hồi đất dự án Khu dân cư phường An Bình, thành phố Rạch Giá, việc thực chế sách cơng tác bồi thường, giải phóng mặt có thuận lợi, khó khăn Rất mong Ơng/Bà dành chút thời gian để trả lời câu hỏi sau I THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên người vấn:………………………………………… … Giới tính: Nam Nữ Chức vụ: ……………………………………………………………………… Đơn vị công tác: ……………………………………………………………… II CÁC NỘI DUNG CẦN THU THẬP Theo Ông/Bà yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi thu nhập hộ gia đình sau thu hồi đất ( Đánh dấu x vào ô đồng ý không đồng ý) Nội dung Giới tính chủ hộ Tuổi chủ hộ Học vấn chủ hộ Số lao động hộ Số người phụ thuộc Chuyển đổi nghề nghiệp Diện tích bị thu hồi Đồng ý Khơng đồng ý Xin Ơng/Bà cho biết nghề nghiệp hộ dân trước sau bị thu hồi đất chiếm lệ %? Nội dung Trước thu hồi đất Sau thu hồi đất Số lao động cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (người) Số lao động nông (người) Số lao động tiểu thủ công nghiệp (người) Số lao động buôn bán kinh doanh (người) Số lao động làm thuê (người) Số lao động làm khu công nghiệp (người) Khác: (ghi rõ)…………………………… Những thuận lợi, khó khăn thực cơng tác bồi thường, giải phóng mặt dự án Khu dân cư phường An Bình, thành phố Rạch Giá 3.1 Những thuận lợi ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3.2 Những khó khăn ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Việc triển khai thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Khu dân cư phường An Bình có thuận lợi, khó khăn gì? 4.1 Những thuận lợi ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4.2 Những khó khăn ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Việc áp dụng sách bồi thường, giải phóng mặt có phù hợp hay khơng? Người dân có phản ảnh hay kiến nghị sách này? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin Ông/Bà cho biết sống hộ dân có thuận lợi, khó khăn sau bị thu hồi đất? 6.1 Những thuận lợi ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 6.2 Những khó khăn ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin Ông/Bà cho biết thêm nguyện vọng hộ dân khu vực bị thu hồi đất ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ơng/bà có đề xuất để cải thiện sống hộ dân bị thu hồi đất? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ơng/Bà có đề xuất với ngành cấp để thực tốt sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư hay khơng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin cám ơn Ơng/Bà trả lời vấn! PHỤ LỤC SỐ LIỆU THỐNG KÊ MÔ TẢ tab gioitinh gioitinh Freq Percent Cum 36 74 32.73 67.27 32.73 100.00 Total 110 100.00 Variable Obs Mean tuoi 110 46.34545 8.336321 nghe Freq Percent Cum 38 72 34.55 65.45 34.55 100.00 Total 110 100.00 hocvan Freq Percent Cum 45 25 17 23 40.91 22.73 15.45 20.91 40.91 63.64 79.09 100.00 Total 110 100.00 sold Freq Percent Cum 22 23 43 12 20.00 20.91 39.09 10.91 8.18 0.91 20.00 40.91 80.00 90.91 99.09 100.00 Total 110 100.00 Variable Obs Mean phuthuoc 110 3745455 sum tab tab tab tuoi Std Dev Min Max 32 59 Min Max nghe hocvan sold sum phuthuoc Std Dev .2227585 tab giaytodat giaytodat Freq Percent Cum 13 87 10 11.82 79.09 9.09 11.82 90.91 100.00 Total 110 100.00 sum tientietkiem tindung Variable Obs Mean tientietkiem tindung 110 110 19.46364 6.072727 tab 18.86732 8.698528 nhao nhao Freq Percent Cum 12 38 60 10.91 34.55 54.55 10.91 45.45 100.00 Total 110 100.00 tivi Freq Percent Cum 102 7.27 92.73 7.27 100.00 Total 110 100.00 tivi Freq Percent Cum 110 100.00 100.00 Total 110 100.00 daudia Freq Percent Cum 81 29 73.64 26.36 73.64 100.00 Total 110 100.00 dauchao Freq Percent Cum 14 96 12.73 87.27 12.73 100.00 Total 110 100.00 tab tab tab tab Std Dev tivi tivi daudia dauchao Min Max 0 75 30 tab dienthoai dienthoai Freq Percent Cum 110 100.00 100.00 Total 110 100.00 giaytodatsa u Freq Percent Cum 11 90 10.00 81.82 8.18 10.00 91.82 100.00 Total 110 100.00 nhaosau Freq Percent Cum 40 65 4.55 36.36 59.09 4.55 40.91 100.00 Total 110 100.00 tab tab sum giaytodatsau nhaosau tientietkiem_sau tindung_sau Variable Obs Mean tientietki~u tindung_sau 110 110 20.70909 7.309091 18.20291 9.103629 doanthe_sau Freq Percent Cum 69 41 62.73 37.27 62.73 100.00 Total 110 100.00 tab Std Dev doanthe_sau Min Max 0 75 30 tab tntang gioitinh, col Key frequency column percentage gioitinh tntang Total 29 80.56 21 28.38 50 45.45 19.44 53 71.62 60 54.55 Total 36 100.00 74 100.00 110 100.00 bysort tntang: sum tuoi -> tntang = Variable Obs Mean tuoi 50 46.16 Variable Obs Mean Std Dev tuoi 60 46.5 8.622989 Std Dev 8.061903 Min Max 34 59 Min Max 32 59 -> tntang = tab tntang nghe, col Key frequency column percentage tntang nghe Total 32 84.21 18 25.00 50 45.45 15.79 54 75.00 60 54.55 Total 38 100.00 72 100.00 110 100.00 tab tntang hocvan, col Key frequency column percentage tntang 34 75.56 Total bysort hocvan Total 10 40.00 23.53 8.70 50 45.45 11 24.44 15 60.00 13 76.47 21 91.30 60 54.55 45 100.00 25 100.00 17 100.00 23 100.00 110 100.00 tntang: sum sold -> tntang = Variable Obs Mean Std Dev sold 50 3.42 1.429857 Variable Obs Mean Std Dev sold 60 3.95 1.064449 Min Max Min Max -> tntang = bysort tntang: sum phuthuoc -> tntang = Variable Obs Mean Std Dev phuthuoc 50 468 2004485 Variable Obs Mean Std Dev phuthuoc 60 2966667 Min Max Min Max -> tntang = KẾT QUẢ HỒI QUY Ma trận tương quan 2115052 corr tntang gioitinh tuoi nghe hocvan sold dautu dtthuhoi (obs=110) tntang gioitinh tntang gioitinh tuoi nghe hocvan sold dautu dtthuhoi 1.0000 0.4917 0.0204 0.5655 0.5326 0.2094 0.6113 0.1330 1.0000 0.1178 0.4304 0.3619 0.1004 0.4145 0.0684 tuoi nghe hocvan sold 1.0000 0.1915 0.1335 -0.0226 0.1095 0.0458 1.0000 0.3298 0.0143 0.3149 0.0714 1.0000 0.2108 0.5245 0.0711 1.0000 0.3018 0.0198 dautu dtthuhoi 1.0000 -0.0776 Hồi quy logit logit tntang gioitinh tuoi hocvan nghe sold phuthuoc dautu dtthuhoi Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: 5: log log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = = -75.791016 -29.828183 -27.578048 -27.423186 -27.422712 -27.422712 Logistic regression Number of obs LR chi2(8) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -27.422712 tntang Coef gioitinh tuoi hocvan nghe sold phuthuoc dautu dtthuhoi _cons 7302883 -.0969828 888316 3.848954 5099482 -2.155671 4.112781 0003379 -2.350016 Std Err .8268629 0498585 3908961 1.129114 2791733 1.905282 1.35195 0001752 2.137862 z 0.88 -1.95 2.27 3.41 1.83 -1.13 3.04 1.93 -1.10 P>|z| 0.377 0.052 0.023 0.001 0.068 0.258 0.002 0.054 0.272 = = = = 110 96.74 0.0000 0.6382 [95% Conf Interval] -.8903332 -.1947036 1221738 1.635932 -.0372213 -5.889955 1.463007 -5.48e-06 -6.540148 2.35091 000738 1.654458 6.061976 1.057118 1.578613 6.762554 0006812 1.840116 mfx Marginal effects after logit y = Pr(tntang) (predict) = 69522372 variable gioitinh* tuoi hocvan nghe* sold phuthuoc dautu* dtthuhoi dy/dx 1608099 -.0205495 1882232 7409053 1080518 -.4567601 6083467 0000716 Std Err .19274 01089 0815 13225 05985 40532 10644 00004 z 0.83 -1.89 2.31 5.60 1.81 -1.13 5.72 1.86 P>|z| [ 95% C.I 0.404 0.059 0.021 0.000 0.071 0.260 0.000 0.064 -.216958 -.041893 028489 481701 -.009244 -1.25118 399721 -4.0e-06 538578 000794 347958 1.00011 225347 33766 816972 000147 (*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from to ] X 672727 46.3455 2.16364 654545 3.70909 374545 336364 797.207 1.0000 estat class Logistic model for tntang True Classified D ~D Total + - 54 42 62 48 Total 60 50 110 Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as tntang != Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) 90.00% 84.00% 87.10% 87.50% False False False False Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 16.00% 10.00% 12.90% 12.50% + + - rate rate rate rate for for for for true ~D true D classified + classified - Correctly classified 87.27% DANH SÁCH 110 HỘ GIA ĐÌNH BỊ THU HỒI ĐẤT Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ tên Địa Lê Thị Ảnh Lư Văn Chên Đặng Thị Sửu Trần Văn Toàn Trịnh Kế Nam Lê Văn Nhơn Trần Minh Đảo Trần Bửu Lộc Nguyễn Thị Dịp Phạm Văn Tại Phạm Tuấn Đạt Lê Hồng Thiện Thái Thị Cho Lê Trung Định Lê Văn Thú Trần Văn Phát Tăng Bùi Thúy Lan Lưu Ngọc Hà Phan Thành Công 1242/19A Phùng Hưng - AB – RG 53 Phan Đăng Lưu - AB – RG 1242/4A Nguyễn Tr Trực - KP2 - AB - RG 876 Nguyễn Trung Trực - P.An Hòa - RG 1242/11/6 Nguyễn Trung Trực 105/35 Lê Q Đơn - P.An Bình - RG 1242/11/6 Phùng Hưng -KP3 - AB - RG 105/27 Lê Quý Đơn - P.An Bình - RG 1242/6 Nguyễn Trung Trực - AB - RG 1242/11/10 Phùng Hưng -KP3 - AB - RG 1424/11 Phùng Hưng -KP3 - AB - RG Phùng Hưng - KP3 - P.An Bình - RG KP3- P.An Bình -TP.Rạch Giá 105/35 Lê Q Đơn - P.An Bình - RG 1262/5 Nguyễn Trung Trực - AB - RG 273/4 Nguyễn Chí Thanh-Rạch Sỏi-RG 1328/74 Nguyễn Tr Trực -KP3 - AB - RG 21 Phùng Hưng - P An Bình – RG 78 Lê Q Đơn - P.An Bình - Rạch Giá Nguyễn Văn Bi Huỳnh Thị Em Huỳnh Văn Tám Bùi Thị Cúc Trần Hà Thụy Nguyễn Thị Bích Nhi Nguyễn Thị Trọng Trần Thị Đầm Trần Thị Thành Huỳnh Thị Vệ Đặng Thị Lộc 46 Lê Q Đơn - KP3 - P.An Bình - RG 44/2A Lê Quý Đôn - AB-RG 44/2 Lê Quý Đôn - P.An Bình – RG 50A Lê Q Đơn - P.An Bình – RG 44/16 Lê Q Đơn - P.An Bình - RG 40/7 Lê Q Đơn - P.An Bình – RG 44/2 Lê Q Đơn-Kp3-AB-RG 105/21 Lê Q Đơn - P.An Bình - RG 62 Lê Q Đơn - P.An Bình – RG Lê Q Đơn - KP3 - P.An Bình - RG 44/12 Lê Q Đơn - P.An Bình - RG 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Nguyễn Xuân Vẻ Đặng Thị Út Đặng Văn Cường Phạm Thị Nhẫn Trần Thị Tiến Nguyễn Thị Hiểu Nguyễn Thị Bé Lưu Ngọc Bích Khưu Văn Tỷ Lê Ngọc Trường Trương Văn Đáo Thái Văn Khá Trương Hữu Nghĩa Trương Minh Cảnh Huỳnh Thị Bạch Thái Thị Tròn Thái Thị Ánh Trương Minh An Thái Văn Lẹ Trương Minh Nhàn Thái Văn Sao Võ Văn Nghé Ngô Văn Thành Trần Thị Mỹ Châu Huỳnh Công Luận Nguyễn Văn Cường Ngô Thị Hai Ngô Văn Thành Đặng Thành Hiệp Nguyễn Thị Nới Phù Thị Lý Nguyễn Thị Hậu Phạm Thị Ánh Nguyệt Lê Văn Hùng 44/8 Lê Q Đơn - P.An Bình – RG 44/12 Lê Q Đơn - P.An Bình - RG 44/12 Lê Q Đơn - P.An Bình - RG 44/3 Lê Q Đơn - P.An Bình – RG 91/8 Lê Q Đơn-P An Bình-RG 56 Lê Q Đơn - P.An Bình – RG 86 Lê Q Đơn - P.An Bình – RG 85 Phùng Hưng-KP3-An Bình-RG 102 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 1242/31 Nguyễn Trung Trực - AB - RG 267 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 163 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 183/11 Lê Q Đơn - P.An Bình - RG 183/6 Lê Q Đơn - P.An Bình - RG 163A - Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 165 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 165B Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 16 Nguyễn Cơng Trứ - Vĩnh Thanh - RG 165C Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 183/4 Lê Q Đơn - P.An Bình - RG 839/1/20 Nguyễn Trung Trực - AB - RG 229/1 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 175 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 179/1 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 179/5 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 183/10 Lê Q Đơn - P.An Bình - RG 249 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 175 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 101/23 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG Phan Đăng Lưu - P.An Bình – RG hẻm Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 133 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 207 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 40 Phùng Hưng - P.An Bình – RG 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Trần Kim Hoàng Trần Thị Thu Liễu Lê Thị Gái Nhỏ Lê Văn Ngàn Nguyễn Thị Chung Trần Thị Hoài Phụng Nguyễn Văn Dần Nguyễn Văn Tùng Lê Thị Đèo Lê Thị Tuyết Nhung Nguyễn Thị Chung Ngô Minh Kế Nguyễn Văn Diển Dương Văn Dũng Nguyễn Văn Vũ Nguyễn Văn Cường Trang Thị Chúc Ngô Thị Đầm Lê Văn Giữ Lê Văn Của Lê Văn Phú Phạm Minh Tuấn Trương Văn Thọ Danh Thị Bích Chi Quách Thị Nía 56/20 Lê Q Đơn - P.An Bình - RG 222 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG Phan Đăng Lưu - P.An Bình – RG 195/5 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 207/26 Phan Đăng Lưu-An Bình-RG 195/7B Phan Đăng Lưu -AB-RG 220 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 201/5 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 195/3 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 195/1 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 207/26 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 195/10 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 195/7 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 201/13 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 195/11A Phan Đăng Lưu - An Bình - RG 195/11 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 205A Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 119/1 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 203/2 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 203/1 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 201 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 203 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 205 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 502A Nguyễn Trung Trực-Vĩnh Lạc-RG 211 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG Nguyễn Ngọc Thì Nguyễn Thị Năm Kiều Văn Tùng Nguyễn Thị Cánh Huỳnh Thị Bảy Trương Thị Thu Ba Vương Văn Thọ Huỳnh Thị Kim Huyên Trương Thị Mai 215 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 248 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 233/10 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 233/8 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 245- Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 270 Phan Đăng Lưu- AB 255 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - RG 105/16 Lê Q Đơn - P.An Bình - RG 105/20 Lê Q Đơn - P.An Bình - RG 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Nguyễn Hữu Tiến Lâm Thị Hồng Hoa Lê Minh Hoàng Bùi Tuấn Kiệt Phạm Tiến Dũng Nguyễn xuân Quang Lê Quốc Dũng Trương Văn Yều Nguyễn Thu Mai Nguyễn Bạch Lan Nguyễn Thị Khéo Ba Nguyễn Tiến Phong 40 Phùng Hưng - P.An Bình – RG 165 Lê Q Đơn - P.An Bình – RG 127 Lê Q Đơn - P.An Bình – RG 165 Lê Q Đơn - P.An Bình – RG 17 Lê Q Đơn - P.An Bình – RG 17/24 Lê Q Đơn - P.An Bình - RG 17/45 Lê Q Đơn - P.An Bình - RG 105/20 Lê Quý Đôn, AB, RG 200 Lê Quý Đôn - P.An Bình – RG 23 Phan Đăng Lưu - P.An Bình - Rạch Giá 207/22 Phan Đăng Lưu - P.An Bình -RG 207/30 Phan Đăng Lưu - P.An Bình -RG DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (CÁN BỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG) Số Họ tên Đơn vị công tác Điện thoại TT 01 Nguyễn Văn Hôn Phó Chủ tịch UBND thành phố Rạch 0903930072 Giá 02 Phạm Quốc Tước Phó Chánh tra thành phố Rạch 0917558565 Giá 03 Nguyễn Văn Soa Giám đốc Chi cục quản lý đất đai – 0918526516 Sở Tài nguyên Mơi trường Phó phòng Tài Kế hoạch 04 Huỳnh Minh Đạo Trung tâm Kỹ thuật Phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang 05 Nguyễn Ngọc Châu Chủ tịch UBND phường An Bình, thành phố Rạch Giá 0918243285 ... Đánh giá sinh kế người dân khu vực dự án Khu dân cư phường An Bình, thành phố Rạch Giá Phân tích yếu tố tác động đến thu nhập người dân sau thu hồi đất Dự án Khu dân cư phường An Bình, thành phố. .. người dân sau thu hồi đất thu c dự án Khu dân cư phường An Bình, thành phố Rạch Giá 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: phạm vi không gian thực hộ gia đình bị thu hồi đất dự án Khu dân cư phường. .. người dân khu vực dự án Khu dân cư phường An Bình, thành phố Rạch Giá diễn biến nào? Các yếu tố làm ảnh hưởng đến thu nhập người dân sau thu hồi đất Dự án Khu dân cư phường An Bình, thành phố Rạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của thu hồi đất đến thu nhập của hộ gia đình tại dự án khu dân cư phường an bình, thành phố rạch giá , Tác động của thu hồi đất đến thu nhập của hộ gia đình tại dự án khu dân cư phường an bình, thành phố rạch giá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay