Tác động của thu hồi đất đến thu nhập của hộ gia đình tại dự án khu dân cư phường an bình, thành phố rạch giá

93 36 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 00:24

... Đánh giá sinh kế người dân khu vực dự án Khu dân cư phường An Bình, thành phố Rạch Giá Phân tích yếu tố tác động đến thu nhập người dân sau thu hồi đất Dự án Khu dân cư phường An Bình, thành phố. .. người dân sau thu hồi đất thu c dự án Khu dân cư phường An Bình, thành phố Rạch Giá 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: phạm vi không gian thực hộ gia đình bị thu hồi đất dự án Khu dân cư phường. .. người dân khu vực dự án Khu dân cư phường An Bình, thành phố Rạch Giá diễn biến nào? Các yếu tố làm ảnh hưởng đến thu nhập người dân sau thu hồi đất Dự án Khu dân cư phường An Bình, thành phố Rạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của thu hồi đất đến thu nhập của hộ gia đình tại dự án khu dân cư phường an bình, thành phố rạch giá , Tác động của thu hồi đất đến thu nhập của hộ gia đình tại dự án khu dân cư phường an bình, thành phố rạch giá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay