Các yếu tố tác động đến quyết định mua tour du lịch hà tiên, tỉnh kiên giang của du khách nội địa

131 14 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 00:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LƯƠNG TUẤN KHẢI CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA TOUR DU LỊCH HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LƯƠNG TUẤN KHẢI CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA TOUR DU LỊCH HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH THỊ THU OANH Tp Hồ Chí Minh - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến định mua Tour du lịch Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang du khách nội địa” kết cơng trình nghiên cứu thân tôi, hướng dẫn TS Đinh Thị Thu Oanh Trừ nội dung tham khảo từ cơng trình nghiên cứu khác nêu rõ luận văn, số liệu điều tra, kết nghiên cứu thu thập từ thực tế, xử lý trung thực, khách quan chưa công bố cơng trình nghiên cứu có từ trước Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung tính trung thực đề tài Rạch Giá, ngày tháng 11 năm 2017 Tác giả luận văn Lương Tuấn Khải MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH Chương GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.6.1 Ý nghĩa khoa học 1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.7 Bố cục nghiên cứu Chương CƠ SỞ KHOA HỌC 10 2.1 Các lý thuyết du lịch 10 2.1.1 Du khách nội địa 10 2.1.2 Khái niệm điểm đến 11 2.1.3 Sản phẩm du lịch - Di ̣ch vụ di ̣ch vụ 12 2.2 Đặc thù du lịch thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 15 2.2.1 Môi trường tự nhiên 15 2.2.2 Hà Tiên-Tiềm du lịch 19 2.2.3 Chính sách du lịch Hà Tiên 23 2.2.4.Tình hình du lịch Hà Tiên giai đoạn 2012-2016 23 2.3 Các lý thuyết hành chọn người tiêu dùng 25 2.3.1 Lý thuyết xu hướng tiêu dùng 25 2.3.2 Các mô hình lý thuyết liên quan 25 2.3.2.1 Thuyết hành động hợp lý – TRA 25 2.3.2.2 Lý thuyết hành vi dự định-TPB 27 2.4 Lược khảo nghiên cứu trước 28 2.4.1 Các nghiên cứu nước 28 2.4.2 Các nghiên cứu nước 29 2.4.3 Tổng hợp đánh giá 31 2.5 Mơ hình nghiên cứu 32 2.5.1 Giải thích mơ hình 33 TÓM TẮC CHƯƠNG 37 Chương THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 38 3.1 Quy trình nghiên cứu: 38 3.2 Nghiên cứu định tính 39 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 39 3.2.2 Thang đo yếu tố 41 3.2.3 Kết nghiên cứu định tính 45 3.3 Xác định thang đo 45 3.3.1 Thang đo cho biến quan sát 45 3.3.1 Thang đo nhân học 47 3.4 Nghiên cứu định lượng 48 4.3.5 Kiểm định khác biệt định mua tour du lịch Hà Tiên theo độ tuổi 82 4.3.5 Kiểm định khác biệt định mua tour du lịch Hà Tiên theo quý khách Hà Tiên chưa? 82 4.3.5 Kiểm định khác biệt định mua tour du lịch Hà Tiên theo mục đích du lịch Hà Tiên 84 4.3.5 Kiểm định khác biệt định mua tour du lịch Hà Tiên theo phương tiện đến Hà Tiên 85 4.3.5 Kiểm định khác biệt định mua tour du lịch Hà Tiên theo hình thức du lịch Hà Tiên 86 4.3.5 Kiểm định khác biệt định mua tour du lịch Hà Tiên theo cách thức thực chuyến 87 TÓM TẮT CHƯƠNG 88 Chương KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 89 5.1 KẾT LUẬN 89 5.2 BÀI HỌC KINH NGHIỆM 93 5.3 GIẢI PHÁP 94 5.3.1 Giải pháp yếu tố sở hạ tầng 94 5.3.2 Giải pháp yếu tố Khả đáp ứng Hà Tiên cho du khách 95 5.3.3 Giải pháp yếu tố Thông tin điểm đến 95 5.3.4 Giải pháp yếu tố Động lực du lịch 95 5.3.5 Giải pháp Năng lực phục vụ 96 5.3.6 Giải pháp yếu tố giá Tour du lịch Hà Tiên 96 5.4 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI THỊ XÃ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG 96 5.5 MỘT SỐ ĐÓNG GÓP VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 100 5.5.1 Đóng góp đề tài 100 3.4.1 Thiết kế nghiên cứu định lượng 48 3.4.2 phương pháp điều tra chọn mẫu 48 3.4.3 phương pháp nghiên cứu định lượng 50 3.4.3.1 Phân tích Cronbach’s Alpha-đánh giá độ tin cậy biến quan sát50 3.4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA- so sánh hội tụ rút gọn biến51 3.4.3.3 Phân tích tương quan 52 3.4.3.4 Phân tích hồi quy kiểm định hồi quy, kiểm định khác biệt 53 TÓM TẮT CHƯƠNG 57 Chương PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu 58 4.2 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 62 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 62 4.2.2 Phân tích yếu tố khám phá – EFA: 64 4.2.2.1 Phân tích yếu tố biến độc lập: 64 4.2.2.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc: 68 4.3 Phân tích hồi quy bội: 70 4.3.1 Phân tích hệ số tương quan: 70 4.3.2 Kiểm định hồi quy bội giả thuyết nghiên cứu 71 4.3.3 Kiểm định vi phạm giả định mơ hình hồi quy 75 4.3.4 Kiểm định khác biệt định mua tour du lịch Hà Tiên theo đặc điểm nhân học 79 4.3.4.1 Kiểm định khác biệt định mua tour du lịch Hà Tiên theo giới tính 79 4.3.4 Kiểm định khác biệt định mua tour du lịch Hà Tiên theo nghề nghiệp 80 4.3.4 Kiểm định khác biệt định mua tour du lịch Hà Tiên theo Thu nhập 81 5.5.2 Một số hạn chế hướng nghiên cứu 101 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục 1: BẢNG CÂU HỎI XIN Ý KIẾN NHÓM CHUYÊN GIA Phụ lục 2: KẾT QUẢ Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CHUYÊN GIA Phụ lục 3: BẢNG CÂU HỎI CHÍNH THỨC Phụ lục 4: HÀ TIÊN THẬP CẢNH TỔNG VỊNH Phụ lục 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SPSS DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải nghĩa GDP Tổng thu nhập quốc dân ISO International Organization for Standardization Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam WTTC World Tourism and Travel Council Hội đồng Du lịch Lữ hành giới NXB Nhà xuất KH Khách hàng SERVQUAL SERVice QUALity Chất lượng dịch vụ TPB Mơ hình thuyết hành vi dự định TRA Mơ hình thuyết hành động hợp lý EFA Phân tích nhân tố khám phá DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Thống kê dân số Hà Tiên 18 Bảng 2: Thống kê Lao động Hà Tiên 18 Bảng 3: Giá trị sản xuất dịch vụ 19 Bảng 4: Thống kê sở lưu trú 21 Bảng 5: Thống kê Lao động kinh doanh thương mại, khách sạn, nhà hàng dịch vụ 22 Bảng 6: Thống kê du khách đến Hà Tiên 24 Bảng 7: Thống kê thời gian lưu trú du khách đến Hà Tiên 24 Bảng 3.1 Bảng tổng hợp kết sau nghiên cứu định tính xây dựng thang đo45 Bảng 4.2 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha 62 Bảng 4.3: Kiểm định KMO Barlet’s Test biến độc lập: 64 Bảng 4.4 Tổng phương sai trích 65 Bảng 4.5: Ma trận nhân tố xoay 66 Bảng 4.6 kiểm định KMO Bartlet’s Test biến phụ thuộc 68 Bảng 4.7 tổng phương sai trích biến phụ thuộc: 69 Bảng 4.8 ma trận nhân tố biến phụ thuộc: 69 Bảng 4.9 ma trận hệ số tương quan Pearson: 70 Bảng 4.10 Tóm tắt mơ hình hồi quy: 72 Bảng 4.11 Phân tích phương sai ANOVA 72 Bảng 4.12 Kết mơ hình hồi quy đa biến 73 Bảng 4.13 Kiểm tra tính đồng phương sai theo giới tính 79 Bảng 4.14 Kết ANOVA giới tính 79 Bảng 4.15 Kiểm tra tính đồng phương sai theo nghề nghiệp 80 Bảng 4.16 Kết ANOVA nghề nghiệp 80 Bảng 4.17 Kiểm tra tính đồng phương sai theo thu nhập 81 Bảng 4.18 Kết ANOVA thu nhập 81 Bảng 4.19 Kiểm tra tính đồng phương sai theo tuổi 82 Bảng 4.20 Kết ANOVA tuổi 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Hồng Trọng (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống Kê Đỗ Thị Ánh Tuyết, Bùi Thiết (2006), Du lịch Việt Nam điểm đến, NXB Thanh niên, Hà Nội Đổng Ngọc Minh - Vương Lơi Đình (2000), Kinh tế du lịch du lịch học, NXB Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thế Giới cộng (2006), Nghiên cứu Marketing lý thuyết ứng dụng, NXB Thống Kê Lưu Thanh Đức Hải (2008) Bài giảng Nghiên cứu Marketing, Tài liệu lưu hành nội Nghiên cứu Dương Quế Lâm Cộng tác (2013) Nghiên cứu Lee (2009) Nghiên cứu Lưu Đức Hải (2014) Nghiên cứu Lưu Đức Hải Cộng tác (2011) 10.Nghiên cứu Som, Marzuki Cộng tác (2012 11.Nghiên cứu Thành Cộng tác (2011) 12.Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nghiên cứu khoa học Marketing ứng dụng mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 13.Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa (2004), Giáo trình Kinh tế du lịch, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 14.Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Du lịch Việt Nam năm 2005 15.Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Kiên Giang (2000), Báo cáo tổng kết năm từ 2000-2007 16 Thanh Xuân (2005), Sức sống U Minh Thượng, Nxb Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh TÀI LIỆU TIẾNG ANH 17.Asunción Beerli, Josefa D Martín (2004) Tourists’ characteristics and the perceived image of tourist destinations: a quantitative analysis – a case study of Lanzarote, Spain, Journal of Tourism Management 18.Chhavi Joynathsing, Haywantee Ramkissoon (2010) Understanding the Behavioral Intention of European Tourists, International Research Symposium in Service Management, ISSN 1694-0938 19.Ching-Fu Chen, DungChun Tsai (2007) How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?, Journal of Tourism Management, Vol 28, pp 1115-1122 20.Hailin Qu, Lisa Hyunjung Kim, Holly Hyunjung Im (2011) A model of destination branding: Integrating the concepts of the branding and destination image, Journal of Tourism Management, Vol 32, pp 465-476 21.Icek Ajzen (2006) Theory of Planned Behavior, 22.Joaquín Alegre, Magdalena Cladera (2006) Repeat Visitation in Mature Sun and Sand Holiday Destinations, Journal of Travel Research 23.Seaton, Tagg, (1995) The family vacation in Europe: paedonomic aspects of choices and satisfactions, Journal of Travel and Tourism Marketing 24.Seoho Um, Kaye Chon, YoungHee Ro (2006) Antecedents of revisit intention, Annals of Tourism Research, Vol 33 25.Seyhmus Baloglu (1999) A model of destination image formation, Annals of Tourism Research, Vol 26 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI XIN Ý KIẾN NHÓM CHUYÊN GIA Xin chào anh/chị! Tôi tên: Lương Tuấn Khải, công tác Văn Phòng Tỉnh ủy Kiên Giang, học viên lớp cao học quản lý Kinh tế thuộc trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin gửi đến anh/chị bảng câu hỏi thành phần thang đo mơ hình nghiên cứu “Các yếu tố tác động đến định mua tour du lịch Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang du khách nội địa” Rất mong nhận ý kiến đóng góp nhận xét anh/chị Tôi cam đoan thông tin mà anh/chị cung cấp bảo mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu, tổng hợp Anh/chị vui lòng giải thích Theo anh/chị, yếu tố ảnh hưởng đến định mua tour du lịch Hà Tiên bảng liệt kê hiểu phù hợp hay khơng? Anh/chị có đề xuất hiệu chỉnh, bổ sung khơng? Vì sao? STT NỘI DUNG Có/ Vì Khơng I CƠ SỞ HẠ TẦNG Hà Tiên có hệ thống giao thơng thuận lợi Các cơng trình cung cấp điện, nước Hà Tiên hoạt động ổn định Hà Tiên có dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe tốt Hà Tiên có dịch vụ thơng tin truyền thông phát triển Các cở sở phục vụ dịch vụ bổ sung khác đảm bảo II KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA HÀ TIÊN CHO DU KHÁCH Hà Tiên có dịch vụ xe đưa đón, vận chuyển thuận tiện Hà Tiên có hệ thống khách sạn, nhà nghỉ sẽ, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi Hà Tiên có vật chất kỷ thuật đầy đủ, đáp ứng tốt cho hoạt động du lịch Hà tiên có nhiều di tích lịch sử nhiều cảnh quan để khám phá III THÔNG TIN ĐIỂM ĐẾN III Anh/chị biết đến Hà Tiên qua phương tiện truyền thông Anh/chị biết đến Hà Tiên thông qua công ty du lịch Anh/chị biết đến Hà Tiên thông qua bạn bè, đồng nghiệp, người thân Anh/chị biết đến Hà Tiên dựa vào kinh nghiệm NĂNG LỰC PHỤC VỤ IV Hà Tiên có lực lượng lao động ngành du lịch dồi Đội ngũ nhân viên ngành du lịch Hà Tiên có trình độ, kiến thức chun mơn nghiệp vụ Hà Tiên có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm phục vụ du khách Hà Tiên có đội ngũ lao động động, nhanh nhạy ĐỘNG LỰC DU LỊCH V Anh/chị đến Hà Tiên để giải trí Anh/chị đến Hà Tiên để tham gia thể thao Anh/chị đến Hà Tiên để dễ dàng tiếp cận địa điểm du lịch khác Anh/chị đến Hà Tiên giao lưu, học hỏi, tìm kiếm hội kinh doanh VI GIÁ TOUR DU LICH HÀ TIÊN Tour Hà Tiên có giá phù hợp với chất lượng sản phẩm - dịch vụ du lịch Giá tour du lịch Hà Tiên phù hợp giá tour du lịch địa danh khác Giá tour linh hoạt, phù hợp với đối tượng du khách Giá tour Hà Tiên có tính cạnh tranh Giá tour vé tham quan điểm du lịch phù hợp với túi tiền khách du lịch QUYẾT ĐỊNH MUA TOUR DU LỊCH HÀ TIÊN VII Anh/chị định mua tour Hà Tiên để du lịch định hoàn toàn đắn Anh/chị định mua tour Hà Tiên nơi điểm du lịch phù hợp với khả kinh phí gia đình Anh/chị tiếp tục chọn Hà Tiên làm điểm đến du lịch lần sau Anh/chị giới thiệu Hà Tiên cho bạn bè, người thân để mua tour Hà Tiên tham quan du lịch Chân thành cảm ơn anh giúp đỡ Trân kính chào! PHỤ LỤC DANH SÁCH Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CHUYÊN GIA KẾT QUẢ Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CHUYÊN GIA STT HỌ VÀ TÊN Trần Chí Dũng THƠNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang Nguyễn Văn Sáu Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang Nguyễn Chí Thanh Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang Phạm Văn Xuân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên, phụ trách lĩnh vực du lịch Vương Chánh Quản Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch thị xã Hà Tiên Cao Hồng Tuấn Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch thị xã Hà Tiên Kết luận chung: Kết thành viên đồng ý, thống 100% với “Các yếu tố tác động đến định mua tour du lịch Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang du khách nội địa” mà tác giả đưa mơ hình: (1) Cơ sở hạ tầng; (2) Khả đáp ứng Hà Tiên cho du khách; (3)Thông tin điểm đến; (4) Năng lực phục vụ;(5) Động lực du lịch; (6)Giá Tour du lịch Hà Tiên Kết luận thang đo: Các thành viên đồng ý, thống 100% với thang đo Kết cụ thể sau: STT NỘI DUNG KẾT LUẬN CƠ SỞ HẠ TẦNG I 6/6 Hà Tiên có hệ thống giao thơng thuận lợi 6/6 Các cơng trình cung cấp điện, nước Hà Tiên 6/6 hoạt động ổn định Hà Tiên có dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe tốt 6/6 Hà Tiên có dịch vụ thơng tin truyền thông phát 6/6 triển II Các cở sở phục vụ dịch vụ bổ sung khác đảm bảo 6/6 KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA HÀ TIÊN CHO DU KHÁCH 6/6 Hà Tiên có dịch vụ xe đưa đón, vận chuyển thuận tiện 6/6 Hà Tiên có hệ thống khách sạn, nhà nghỉ sẽ, 6/6 thống mát, đầy đủ tiện nghi Hà Tiên có vật chất kỷ thuật đầy đủ, đáp ứng tốt cho 6/6 hoạt động du lịch Hà tiên có nhiều di tích lịch sử nhiều cảnh quan để 6/6 khám phá III THÔNG TIN ĐIỂM ĐẾN III Anh/chị biết đến Hà Tiên qua phương tiện truyền 6/6 6/6 thông Anh/chị biết đến Hà Tiên thông qua công ty du 6/6 lịch Anh/chị biết đến Hà Tiên thông qua bạn bè, đồng 6/6 Giá tour vé tham quan điểm du lịch phù 6/6 hợp với túi tiền khách du lịch QUYẾT ĐỊNH MUA TOUR DU LỊCH HÀ TIÊN 6/6 VII Anh/chị định mua tour Hà Tiên để du lịch 6/6 định hoàn toàn đắn Anh/chị định mua tour Hà Tiên nơi 6/6 điểm du lịch phù hợp với khả kinh phí gia đình Anh/chị tiếp tục chọn Hà Tiên làm điểm đến du lịch 6/6 lần sau Anh/chị giới thiệu Hà Tiên cho bạn bè, người thân để mua tour Hà Tiên tham quan du lịch 6/6 nghiệp, người thân Anh/chị biết đến Hà Tiên dựa vào kinh nghiệm NĂNG LỰC PHỤC VỤ IV 6/6 6/6 Hà Tiên có lực lượng lao động ngành du lịch dồi 6/6 Đội ngũ nhân viên ngành du lịch Hà Tiên có 6/6 trình độ, kiến thức chun mơn nghiệp vụ Hà Tiên có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm 6/6 phục vụ du khách Hà Tiên có đội ngũ lao động động, nhanh nhạy 6/6 V ĐỘNG LỰC DU LỊCH Anh/chị đến Hà Tiên để giải trí 6/6 Anh/chị đến Hà Tiên để tham gia thể thao 6/6 Anh/chị đến Hà Tiên để dễ dàng tiếp cận địa điểm 6/6 6/6 du lịch khác Anh/chị đến Hà Tiên giao lưu, học hỏi, tìm kiếm 6/6 hội kinh doanh VI GIÁ TOUR DU LICH HÀ TIÊN Tour Hà Tiên có giá phù hợp với chất lượng sản phẩm 6/6 6/6 - dịch vụ du lịch Giá tour du lịch Hà Tiên phù hợp giá tour du 6/6 lịch địa danh khác Giá tour linh hoạt, phù hợp với đối tượng du 6/6 khách Giá tour Hà Tiên có tính cạnh tranh 6/6 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI CHÍNH THỨC “CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA TOUR DU LỊCH HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA” Kính chào Quý du khách! Chân thành cảm ơn Quý du khách chọn thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang điểm để tham quan du lịch Với mong muốn đem lại hài lòng cao cho khách du lịch, xin Quý du khách vui lòng xem xét kỹ yếu tố, sau dựa quan điểm, hiểu biết kinh nghiệm mình, quý du khách đánh giá yếu tố tác động đến định mua tour du lịch Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cách điền vào Phiếu khảo sát ý kiến du khách sau gửi lại cho Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý du khách! Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin Quý du khách đánh dấu vào ô trống thích hợp  Nam Giới tính:  Nữ Nghề nghiệp:  Nhân viên Văn Phòng  Cán công chức, viên chức  Kinh doanh  Học sinh, sinh viên  Khác: ……………………… Thu nhập/ tháng:  Từ đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến quyết định mua tour du lịch hà tiên, tỉnh kiên giang của du khách nội địa , Các yếu tố tác động đến quyết định mua tour du lịch hà tiên, tỉnh kiên giang của du khách nội địa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay