30 câu trắc nghiệm kèm lời giải thích khá chi tiết

9 22 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 00:21

... lệ chi m dụng (ý nói tỉ lệ phòng đặt , có người th khách sạn) Phân biệt occupancy & occupation : nghề nghiệp, occupant : người ở, người chi m dụng Dịch : Khách sạn NEW YORK tỉ lệ chi m dụng khách... ấn CÂU : A : " _" B " Not at all." A Is it 0k if I sit here? B Would it be possible for me to sit here? C Mind if I sit here? D Can I sit here? KEY C Bạn có phiền tơt ngồi khơng? Khơng có CÂU... organized key D Biến thể câu Đk loại 3, viết lại sau: If the company had hired an editor , the manual could have been organized better.=> "The supervisor commented that" làm nhiễu câu Dich : Người giám
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 câu trắc nghiệm kèm lời giải thích khá chi tiết , 30 câu trắc nghiệm kèm lời giải thích khá chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay