30 câu trắc nghiệm kèm lời giải thích khá chi tiết

9 11 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2018, 00:21

55 Câu trắc nghiệm kèm lời giải thích chi tiết Câu 1: It is better to try to work rather than against nature A.for B with C by D along KEY B : Work with nature : hòa hợp với thiên nhiên Dịch : Cố gắng hòa hợp với thiên nhiên tốt chống lại vài cụm liên quan thông dụng : : work with nature: hòa hợp với thiên nhiên - work against [sth]: chống lại >< work against nature: chống lại thiên nhiên Eg : - He was working hard against the passage of the law : Ông ta cố gắng vận động chống lại việc thông qua đạo luật 2: Work For : làm cho - He worked for me (Hắn ta làm việc cho ) CÂU : Everyone can join our club,……age and sex A not mention B in case of C in place of D regardless of Key D: regardless of: bất chấp DỊCH: Mọi người tham gia câu lạc ,bất chấp tuổi tác giới tính ( Từ sex từ điển có nhìu nghĩa ,nhưng đơn nhiều người lại nghĩ theo h ướng hot  ) The city council made it clear that .towns without a municipal trash collection service are allowed to issue permits for incinerators CÂU : A Simply B Merely C only D Nearly KEY C : only & merely hiểu " nhất" Tuy nhiên only vừa tính từ vừa trạng từ + only với vai trò tính từ sử dụng trước CDT + merely trạng từ => thấy towns danh từ nên từ cần điền phải tính từ DỊCH : Hội đồng thành phố quy định rõ thị trấn khơng có dịch vụ thu rác phép cấp giấy phép làm lò thiêu rác CÂU : Vaccines have permitted doctors to virtually…… a number of diseases A look up B make clear C straighten up D put down Key C: straighten up = get rid of= eliminate: loại bỏ Dich : Vắc-xin cho phép bác sĩ loại bỏ thực Loại mầm bệnh CÂU The supervisor commented that the manual could better had the company hired an editor to go over the material before it was printed A organize B be organized C have organized D have been organized key D Biến thể câu Đk loại 3, viết lại sau: If the company had hired an editor , the manual could have been organized better.=> "The supervisor commented that" làm nhiễu câu Dich : Người giám sát bình luận sách hướng dẫn làm tốt công ty thuê biên tập viên kiểm tra trước cho in ấn CÂU : A : " _" B " Not at all." A Is it 0k if I sit here? B Would it be possible for me to sit here? C Mind if I sit here? D Can I sit here? KEY C Bạn có phiền tơt ngồi khơng? Khơng có CÂU New York City's hotel _ rate climbed to 90%, a 1% increase from the same period last year A occupation B occupancy C occupant D occupational key B Cụm dt : occupancy rate: tỉ lệ chiếm dụng (ý nói tỉ lệ phòng đặt , có người thuê khách sạn) Phân biệt occupancy & occupation : nghề nghiệp, occupant : người ở, người chiếm dụng Dịch : Khách sạn NEW YORK tỉ lệ chiếm dụng khách sạn lên tới 90%, với 1% tăng so với kỳ năm ngoái CÂU : three months, the marketing department holds seminars to keep the staff up-dated on sales trends A Each B Many C A lot D every KEY D each/every+ danh từ số every/ each of the "DT số nhiều “ NOTE : every + thời gian số nhiều: mức độ thường xuyên việc diễn DỊCH : Cứ tháng, phòng marketing tổ chức hội thảo CẤU 10 : Nowadays,most have four wheels A cars B of the cars C the cars D among the cars key A ngữ pháp most/ most of the vs dt số nhiều ( anh đăng lên hội cần bọn e maybe hỏi a để xem lại ) nhiên thận trọng dùng the + dt xác định Dịch : Ngày , hầu hết xe có bốn bánh ( xe nói chung )  KEY BÀI : BÀI NÀY CX KHÁ LÂU RỒI HI VỌNG CÁC E CÒN NHỚ You may catch a ……… of the deer galloping in the forest A Glimpse B glance C gaze D glaze KEY A catch a glimpse of smb = look at somebody/something for a very short time, when you not see the person or thing completely Bạn bắt gặp thấy đàn hươu phi nhanh cánh rừng LỖI Sai e tìm r sửa lại The International Red Cross, (which) (has helped) so many nations, won the Nobel Peace Prize three times for (their efforts) to reduce (human suffering) KEY C its efforts ( its thay cho The International Red Cross) DỊCH : Ủy chữ thập đỏ quốc tế , tổ chức giúp đỡ nhiều quốc gia, lần đạt giải Nobel hòa bình nỗ lực việc giúp người giảm bớt nỗi khổ (Some of) the stiffest (competitions) that jackals (face on) the plains of Africa comes from (vultures) KEYA One of ý vế sau COMES chia Dịch : Một đấu tranh khốc liệt mà chó rừng phải đối mặt vùng đồng cỏ Châu Phi từ kền kền (Despite) the identity (of the) attacker is known (to) the police, (no) name has been released Key A -> Although : sau mệnh đề Dịch : Mặc dù danh tính kẻ cơng cảnh sát nhận dạng chưa có tên đưa công chúng One (responsibility) of human beings (is) not to interfere with the actions of (another) people (except) in the face of injustice another => other Another + N other + Nes/s (Lightning) rods are used for (to direct) intense electrical (bursts) into the ground (instead of) into buildings and people to direct -> directing Please cut my hair _ the style in this magazine A the same length like B the same length as C the same long like D the same long as KEY B - the same + N + as : the same age as Dịch : Hãy cắt tóc cho tơi với chiều dài tạp chí The squirrels are ……… nuts into their homes for the winter A Picking B Stowing C Commuting D concerting Key B - stow something (away) (in something) to put something in a safe place Dịch : Lũ sóc chất đầy hạnh nhân tổ chung cho mùa đông 10 Animals with thick fur are well ……… in winter A hibernated B Sheltered C Insulated D incubated key C - insulated = be protected by preventing heats, sounds, etc from passing through Dịch : Động vật mà có lơng dày tự bảo vệ tốt vào mùa đơng 11 Have you ……… the sale sign in front of your shop yet? A Displayed B Monitored C illustrated D demonstrated Key A - to display = to put smt in a place that we can see easily : trưng bày , bày biện Dịch : Bạn chưa đem biển hiệu đặt trước quán à? 12 You can go to the party tonight _ you are sober when you come home A as long as B as far as C as soon as D as well as as long as : miễn Dịch : Anh dự tiệc tối miễn anh tỉnh táo nhà 13 The accountant ……… the company fund and ran away to another country A swallowed B confiscated C Embraced D embezzled KEY D - embezzle = to steal money that you are responsible for or that belongs to your employer : biến thủ , tham ô , tham nhũng Dịch : Kế tốn biển thủ hết quỹ cơng ty bỏ trốn tới quốc gia khác 14 She goes for a ……… once a week to ensure that her hands and nails are in good condition A Massage B trimming C manicure D filing key C manicure: sửa móng tay Dịch : Cơ tới tiệm sửa móng tay tuần lần để tay móng tay tình trạng tốt 15 It is impossible to miss the ……… of the Generation X in America A Manifestation B advancement C initiation D acknowledgement manifestation of sth: mắt., biểu lộ, biểu tình DỊCH: Thật tiếc bỏ lỡ lần mắt Generation X Mỹ 16 How are we going to reach you when you are staying in that ……… village? A Illusive B hidden C lost D remote key D : remote: xa xôi, hẻo lánh Dịch : Làm mà chúng tơi đón bạn bạn nơi xa xôi hẻo lánh chứ? 17 The government has been criticised for its new economic ……… A policy B infrastructure C constitution D legislation A economic policy : chính sách kinh tế Dịch : Chính phủ bị trích sách kinh tế mà họ đưa 18 The spendthrift has been ……… money out of his old parents A Squeezing B Pressing C Torturing D squandering squeeze money out of sb: vét hết tiền key A - squeeze something out of/from something : bòn rút, , vắt kiệt từ ai/ ( nghĩa hình tượng ) Dịch : Kẻ tiêu tiền nước bòn rút hết tiền cha mẹ 19 He has a strong ……… to succeed A Dream B Priority C Desire D feeling KEYC - strong desire : khao khát cháy bỏng Dịch : Anh ta khao khát thành công đến cháy bỏng 20There has been ( insufficient) rainfall over the past two years, and farmers are having trouble A adequate B unsatisfactory C abundant D dominant Tổng hợp câu đăng lẻ ngày 12-2-1015 21 The dictionary is useful _me It is useful my studying English A to/for B to/to C.for/to D.for/for A - To be useful to sb: Hữu ích với - To be useful for sth: Hữu ích cho việc gì, điều 23Many people are not grateful as they tend to take everything A for fun B for free C for good D for granted take sth for granted: coi điều điều hiển nhiên 22 hands is a popular gesture at business meetings A Shaking B Moving C Holding D Touching shake hands: bắt tay 25 When I got my case back, it had been damaged _ repair A over B further C above D Beyond beyond repair: sửa chữa 24 Thank you for your support, which me through the hard time I had last month A pull B make C take D have Key A pull sb through sth: giúp thành cơng việc gì// giúp hồi phục sau bệnh 25 Hold on _to your lifebelt Otherwise you’ll sink A steady B firm C strong D tight hold on steady: giữ 26 through a telescope, Venus appears to go through changes in size and shape A It is seen B Seeing C When seen D It has seen Key C Rut́ gọn mđ When câu bị động Venus kim nhìn thấy 27 Geo: “In my opinion, action films are exciting.” Frank : “ _” A There’s no doubt about it B You shouldn’t have said that C What an opinion! D Yes Congratulations Key A : G : theo quan điểm tao , phim hành động thú vị F : k nghi ngờ j NOTE : IN SOMEONE’S OPINION = TO SOMEONE’S MIND : Theo quan điểm , ý kiến FROM SOMEONE’S POINT OF VIEW 28 : You find it hard to your temper if you think someone is making a fool out of you A cool B lose C recover D keep KEY D Keep one's temper giữ bình tĩnh b cố ghi nhớ DỊCH : Bạn sẽ khó giữ bình tĩnh bạn ngĩ đánh lừa bạn 29 advantage C government B authority D intention KEY C ( âm l i 2) 30 A necessary B intelligent C beautiful D Practical KEY B ( âm lại 1) ... lệ chi m dụng (ý nói tỉ lệ phòng đặt , có người th khách sạn) Phân biệt occupancy & occupation : nghề nghiệp, occupant : người ở, người chi m dụng Dịch : Khách sạn NEW YORK tỉ lệ chi m dụng khách... ấn CÂU : A : " _" B " Not at all." A Is it 0k if I sit here? B Would it be possible for me to sit here? C Mind if I sit here? D Can I sit here? KEY C Bạn có phiền tơt ngồi khơng? Khơng có CÂU... organized key D Biến thể câu Đk loại 3, viết lại sau: If the company had hired an editor , the manual could have been organized better.=> "The supervisor commented that" làm nhiễu câu Dich : Người giám
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 câu trắc nghiệm kèm lời giải thích khá chi tiết , 30 câu trắc nghiệm kèm lời giải thích khá chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay