TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về GIÁO dục THANH NIÊN TRONG bối CẢNH HIỆN NAY

19 9 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 22:05

Bài tiểu luận này nghiên cứu sâu về tư tưởng hồ chí minh về giáo dục thanh niên và vận dụng nó trong bối cảnh hiện nay. Phân tích đầy đủ các phần và nhận được 8.5đ. Nội dung khái quát, súc tích, và vận dụng tốt TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BỘ MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH POS 361 AG ──────── * ─────── TIỂU LUẬN Đề tài: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC THANH NIÊN GVHD: NGUYỄN THỊ THÀNH LÊ NHÓM THỰC HIỆN: DƯƠNG THỊ THUẬN: 2220354025 LỮ DIỆU MY: 2120715707 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG: 2120715779 VĂN THỊ DIỆU HIỀN: 2120715623 NGUYỄN NGỌC QUÝ: 2221172582 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài…………………………………………… Mục đích, phạm vi, phương pháp nghiên cứu……………… Đóng góp tiểu luận………………………………… Kết cấu tiểu luận NỘI DUNG KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH……………… NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN………………………………………… 2.1 Vai trò niên……………… 2.2 Quan điểm Hồ Chí Minh giáo dục niên…… 2.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng tầng lớp niên 2.4 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục niên nay… KẾT LUẬN…………………………………………… LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Bất quốc gia dân tộc, chế độ xã hội muốn tồn phát triển phải quan tâm đến việc bồi dưỡng phát huy khả niên Sự phát triển niên quan hệ đến vận mệnh tồn đất nước mà ảnh hưởng đến tương lai dân tộc Vì niên ln lực lượng chiến lược quốc gia, dân tộc Trong q trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta ln đề cao vai trò, vị trí niên, xác định niên lực lượng xung kích cách mạng, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đội dự bị tin cậy Đảng; công tác niên vấn đề sống dân tộc Tại đại hội Đồn tồn quốc lần thứ VIII, sau nói đường lối cơng nghiệp hóa, đại hóa chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, đồng chí tổng bí thư Nơng Đức Mạnh khẳng định: “… Cơng việc tồn xã hội trước hết niên, niên có vị trí đặc biệt nghiệp cách mạng tương lai dân tộc…” Điều cho thấy quan tâm đặc biệt Đảng ta công tác niên Vì cơng tác giáo dục phát huy vai trò niên vơ quan trọng, thân sinh viên nhóm em thấy việc tìm hiểu chủ trương nhà nước giáo dục niên, vấn đề liên quan bổ ích, nhóm em xin chọn đề tài tư tưởng Hồ Chí Minh niên để hiểu thêm niên qua tư tưởng Bác Hồ, đồng thời thấy niên cần có phẩm chất gì, cần phấn đấu để lực lượng nòng cốt đất nước tương lai Mục đích nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu: Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung tư tưởng Hồ Chí Minh niên giáo dục niên nói riêng rộng lớn sâu sắc Học tập nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh việc nhìn nhận, đánh giá vai trò, vị trí khả cách mạng to lớn niên đòi hỏi cấp thiết nghiệp đổi đất nước ngày Trong thực tiễn cách mạng, với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng ta, dân tộc ta nhân dân ta Chính vậy, việc giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh học viện, nhà trường xã hội nói chung, quân đội ta nói riêng có vai trò to lớn nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Nhận thức đắn đối tượng mơn Tư tưởng Hồ Chí Minh điều kiện, yêu cầu để nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, có quan hệ chặt chẽ, hữu với việc xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp môn học Phạm vi nghiên cứu đề tài hệ thống Tư tưởng Hồ Chí Minh niên, hệ thống tri thức mang tính qui luật đối tượng niên Tư tưởng Hồ Chí Minh niên khơng phản ánh văn kiện, tác phẩm Người mà quán triệt chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước ta Người đứng đầu, toàn đời nghiệp Cách mạng mà Người để lại cho Phương pháp nghiên cứu mà nhóm em lựa chọn phương pháp dựa lịch sử, đặt vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể Trong năm đầu kỷ 21, đất nước ta có hội lớn thách thức khơng nhỏ Tình hình giới diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường Ðể thực thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Việt Nam thời kỳ phát triển mới, cần thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo nguyên lý phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để giải vấn đề nóng bỏng mà thực tiễn đặt ra; nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh phải trở thành nhiệm vụ mấu chốt công tác tư tưởng Ðảng, cần tồn Ðảng thực chặt chẽ, có chất lượng hiệu Với tinh thần ý nghĩa đó, ngày 27-3-2003, Ban Bí thư Chỉ thị số 23CT/TW đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động tổ chức đợt tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh Ðây sinh hoạt trị rộng lớn, quan trọng cần tổ chức chặt chẽ, khoa học, có hệ thống sau phải trở thành nếp thường xuyên hoạt động Ðảng đời sống xã hội ta Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh nhiệm vụ trị quan trọng thường xuyên toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân; nội dung trọng yếu công tác xây dựng Ðảng, tình cảm, nguyện vọng thiết tha người Việt Nam Nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh phải nhằm mục đích lâu dài, quán, biến tư tưởng Người thành thực; hình thành phát triển tố chất Hồ Chí Minh, tinh thần độc lập, tự chủ, đổi sáng tạo người Việt Nam Thông qua tiểu luận, chúng em xin trình bày vấn đề nguồn gốc, trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh niên, việc vận dụng tư tưởng niên Người điều kiện biện pháp nhằm phát triển toàn diện, phát huy lực niên phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đóng góp tiểu luận: Bài tiểu luận chúng em nhiều hạn chế sơ sài, phần góp phần bổ sung vào nguồn tư liệu tư tưởng Hồ Chí Minh niên Kết cấu tiểu luận: Bài tiểu luận chúng em chia làm phần lớn: Phần I: Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh Nêu khái niệm chung Tư tưởng Hồ Chí Minh Phần II: Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh niên Phần tập trung phân tích bốn vấn đề : Phân tích vai trò niên xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục niên Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng tầng lớp niên Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục niên NỘI DUNG 1– KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: Kể từ sau Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VII Đảng, cơng tác nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh tiến hành nghiêm túc đạt kết quan trọng Những kết nghiên cứu cung cấp luận khoa học có sức thuyết phục để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng (tháng 4-2001) xác định tồn diện có hệ thống vấn đề cốt yếu thuộc nội hàm khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh sau: “Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm tồn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta.” – NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN: 2.1 – Vai trò niên: Thanh niên lớp người kế tục tất yếu nghiệp cách mạng cha anh đưa nước nhà đến tương lai tươi sáng, “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn niên”, “Vì niên lớp người kế tục nghiệp cách mạng cho hệ niên già, đồng thời người phụ trách dìu dắt hệ niên tương lai” Tháng 01/1946, thư gửi niên nhi đồng tồn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ Tuổi trẻ mùa xuân xã hội”, tuổi trẻ lực lượng định vận mệnh dân tộc, phát triển đất nước Người sớm phát tin tưởng tiềm năng, sức mạnh to lớn hệ trẻ đấu tranh cách mạng phát triển xã hội Người nhận thấy tuổi trẻ Việt Nam lực lượng đơng đảo, ™ang hậu, ™ang cảm; có ưu trội: trẻ, khoẻ, chiếm số đông xã hội, ™ang hái nhiệt tình, nhanh nhạy tiếp thu Thế hệ trẻ tiêu biểu cho sức sống, sức phát triển dân tộc, chăm sóc, rèn luyện đóng vai trò quan trọng nghiệp giải phóng dân tộc Nhưng, Người nhận thấy, q trình thống trị Đơng Dương Việt Nam, thực dân Pháp thực sách ngu dân, áp đặt văn hố nơ dịch làm tàn tạ, mê muội hệ trẻ Việt Nam Đó điều nguy hiểm Vì thế, tác phẩm tiếng Bản án chế độ thực dân Pháp, xuất năm 1925, Người viết: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người chết mất, đám niên già cỗi Người không sớm hồi sinh.”2 Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng, dành độc lập dân tộc giác ngộ quần chúng nhân dân, mà trước hết thức tỉnh, giác ngộ niên, hướng đấu tranh họ quỹ đạo cách mạng vô sản, từ thức tỉnh dân tộc Tư tưởng này, trước nhà yêu nước Phan Bội Châu đề xướng thực hiện, đường mà nhà cách mạng tiền bối hướng cho họ đường cách mạng vô sản Tháng 12 năm 1924 Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc tiếp xúc với niên yêu nước nhóm tâm tâm xã tổ chức nhóm cách mạng Việc thành lập Hội Việt Nam cách mạng niên, mở lớp đào tạo chủ nghĩa Mác – Lênin bước chuẩn bị vô quan trọng – nhân tố người, nhân tố niên - hạt giống cho cách mạng Việt Nam Bằng hoạt động tích cực hiệu quả, Hội Việt Nam cách mạng niên nhanh chóng phát triển thành lực lượng trị độc lập, giác ngộ nhiều người yêu nước theo đường lối Nguyễn Ái Quốc, góp phần đưa phong trào công – nông phát triển Hội Việt Nam cách mạng niên trở thành tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam Được tin tưởng đào tạo, giáo dục, niên thực trở thành lực lượng quan trọng nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trở thành đội ngũ hậu bị Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm thấy sức mạnh tuổi trẻ nghiệp xây dựng đất nước Ngay ngày khai trường nước Việt Nam dân chủ cộng hồ, tháng năm 1945, Hồ Chí Minh tin tưởng gửi gắm vào hệ trẻ, tương lai non ™ang Việt Nam phụ thuộc “một phần lớn công học tập em.”3 Tháng năm 1947, Người lại khẳng định: “Thanh niên người chủ tương lai nước nhà… Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn niên Thanh niên muốn làm chủ tương FangFho xứng đáng phải rèn luyện tinh thần lực lượng mình, phải làm việc để chuẩn bị cho tương lai đó”.4 “Thanh niên ta Fang hái Ta biết tập hợp lòng Fang hái lại dìu dắt đắn niên thành lực lượng mạnh mẽ”5 Người rõ, hạt nhân để tập hợp niên, giáo dục niên Đồn niên Cộng sản, Người quan tâm đến việc thành lập Đoàn niên Cộng sản Và năm sau Đảng Cộng sản Việt Nam đời, Đoàn niên Cộng sản thành lập Về chức năng, nhiệm vụ Đồn, Hồ Chí Minh rõ: “Đồn niên cánh tay đội hậu bị Đảng, người phụ trách dìu dắt nhi đồng”6 Để thực tốt nhiệm vụ trên, Đoàn niên cần phải thường xun quan tâm cơng tác xây dựng Đồn vững mạnh, Đồn phải tìm nhiều phương thức hoạt động để tổ chức, tập hợp rộng rãi niên Đảng phải chăm lo giáo dục cho họ, đào tạo họ trở thành người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội 2.2 – Quan điểm Hồ Chí Minh giáo dục niên: Là lãnh tụ vĩ đại, có tầm nhìn xa trơng rộng, hết, Người thấu hiểu vai trò vơ to lớn lực lượng niên nghiệp cách mạng, công bảo vệ, xây dựng, kiến thiết nước nhà Để phát huy vai trò sức mạnh tuổi trẻ phải tiến hành giáo dục niên cách toàn diện chu đáo Nói đến tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu giáo dục thường nhấn mạnh đến đặc sắc quan điểm Người vấn đề nhân cách, việc học tập để rèn luyện phát triển nhân cách người Hồ Chí Minh nói: “Thiện ác vốn tính cố hữu, phần lớn giáo dục mà nên” Người muốn nhấn mạnh đến vai trò giáo dục việc hình thành phẩm chất nhân cách người, “thiện”, “ác” chất sẵn có người mà chủ yếu trình giáo dục hình thành nên Hiểu sâu sắc tầm quan trọng vấn đề này, suốt đời hoạt động cách mạng mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm dìu dắt hệ trẻ Ngay từ ngày đầu bôn ba cứu nước, để tập hợp, giáo dục giác ngộ cách mạng cho niên, Người lập tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội Trước lúc xa, “Di chúc” thiêng liêng, Người ân cần dặn: “Đồn viên niên ta nói chung tốt, việc Fang hái xung phong, khơng ngại khó khăn, có chí tiến thủ Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành người thừa kế xây đựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc quan trọng cần thiết” Trong số vấn đề cần giáo dục cho niên, Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu vấn đề giáo dục tinh thần yêu nước Trong năm điều Người dạy thiếu niên nhi đồng, điều thứ là: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, niên, “Trước hết phải yêu Tổ quốc, yêu nhân dân Phải có tinh thần dân tộc vững tinh thần quốc tế đắn” Tinh thần yêu nước vốn quý, sức mạnh to lớn giúp dân tộc ta đứng vững trước thử thách nghiệt ngã lịch sử Nó vun đắp từ bao đời trở thành sức mạnh Việt Nam, biểu tượng Việt Nam Ngày nay, thời đại Hồ Chí Minh, hết, tinh thần cần đề cao khơi dậy cách mạnh mẽ để đưa vượt qua đói nghèo, tụt hậu Có thể khẳng định rằng, giáo dục tinh thần yêu nước cho niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh việc làm đặc biệt quan trọng bối cảnh nay, tiếp thêm nguồn sức mạnh, trí sáng tạo cho hàng triệu niên ngày đêm chiến đấu, lao động, cống hiến lĩnh vực vững bền đất nước, cho thăng hoa dân tộc, cho dáng đứng Việt Nam tạc sâu vào thiên niên kỷ Những tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục tinh thần yêu nước hệ trẻ nguyên giá trị mang ý nghĩa thời Chúng ta giành độc lập tự do, đất nước hòa bình thống nhất, song khó khăn thử thách Sự nghiệp chấn ™ang đất nước, đưa kinh tế nước ta phát triển ngang với trình độ cường quốc lớn đòi hỏi hệ trẻ hơm phải phấn đấu, nỗ lực cống hiến nhiều Họ phải tự giác rèn luyện, trở thành người có ý chí bền vững, có lòng ™ang cảm gan để vượt qua cám dỗ thấp kém, thói hư tật xấu,… mà mặt trái kinh tế thị trường, tồn cầu hố mang lại Trong công giáo dục, bồi dưỡng hệ trẻ cho đất nước, Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến nguyên tắc giáo dục toàn diện Người cho rằng, “Nhà nước trọng đặc biệt việc giáo dục niên đức dục, trí dục thể dục” Một người có trí tuệ nhân cách phát triển lệch lạc người chủ xứng đáng đất nước, Tổ quốc Vấn đề giáo dục toàn diện vấn đề quan trọng Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, niên người chủ tương lai nước nhà, vậy, từ tại, “… niên phải chuẩn bị làm người chủ nước nhà Muốn phải sức học tập trị, kỹ thuật, văn hóa, trước hết phải rèn luyện thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa, gột rửa cá nhân chủ nghĩa…” Đúng tư tưởng Người, để hồn thành tốt vai trò người chủ nước nhà, niên phải giáo dục, đào tạo cách chu đáo, phải chuẩn bị đầy đủ hành trang cần thiết Trước hết, họ phải người gương mẫu đạo đức, có ý thức đạo đức hồn thiện, đầy đủ, đồng thời, chất cường tráng, mạnh mẽ Có họ vượt qua khó khăn, thử thách, làm tròn nhiệm vụ vẻ vang nặng nề mà Đảng, dân tộc nhân dân giao phó Đặc biệt, họ phải người có trí tuệ cao, thơng minh, sáng tạo, có ý chí khám phá, tìm tòi “dám nghĩ, dám làm”, biết vận dụng thành khoa học – công nghệ đại vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Để trở thành người phát triển hài hoà toàn diện, đường niên không ngừng sức phấn đấu, rèn luyện, học tập tất lĩnh vực, “phải sức học tập trị, kỹ thuật, văn hoá, phải thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa” Điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, điều kiện toàn cầu hoá bùng nổ cách mạng khoa học – công nghệ đại Thanh niên Việt Nam phải biết vươn lên làm chủ công nghệ tiên tiến nhất, để rút ngắn khoảng cách với quốc gia phát triển Thực tế cho thấy, nhiều niên xứng đáng với lời dạy Người Những thắng lợi vẻ vang tuổi trẻ Việt Nam thi quốc tế, học tập, sản xuất kinh doanh, … chứng minh vai trò lực hệ niên công xây dựng đất nước Tuy nhiên, tuổi trẻ ngày cần phải làm nhiều thế, cần phải tiếp tục phấn đấu rèn luyện Trên nhiều lĩnh vực, tụt hậu, có khoảng cách xa so với nước phát triển khu vực giới Nhiệm vụ niên phải góp phần thu hẹp, san khoảng cách Hồ Chí Minh đặc biệt trọng việc giáo dục đạo đức cách mạng cho hệ trẻ Người rõ: “Thanh niên phải luôn rèn luyện đạo đức cách mạng Đạo đức cách mạng tóm tắt điểm: Trung thành: Trọn đời trung thành với nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với Đảng, với giai cấp Dũng cảm: Không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện: “Đâu cần niên có, việc khó niên làm”, “gian khổ trước, hưởng thụ sau người” Khiêm tốn: Không nên tự cho tài giỏi, khơng khoe cơng, khơng tự phụ Được ví mùa xuân xã hội, nhiệm vụ thiếu niên không học tập, rèn luyện, mà phải biết cống hiến hy sinh Trong nói chuyện buổi lễ khai mạc trường Đại học nhân dân Việt Nam, Hồ Chí Minh ân cần bảo: “Nhiệm vụ niên khơng phải hỏi nước nhà cho Mà phải tự hỏi làm cho nước nhà! Mình phải làm cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?” Lời nói Người giản dị mà thật sâu sắc Ngày nay, nhiều bạn trẻ mải mê theo đuổi giá trị vật chất thấp kém, tầm thường mà quên trách nhiệm, nghĩa vụ lớn lao Tổ quốc, với non ™ang đất nước Thói quen đua đòi, hưởng lạc, chạy theo thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội làm hư hỏng số thanh, thiếu niên vốn không tự giác học tập, rèn luyện Họ sa vào sống thiếu lý tưởng, khơng có niềm tin, khơng có định hướng cách đắn Khơng có lý tưởng cao để phấn đấu, sống người trở nên tẻ nhạt, tầm thường, chí vơ nghĩa Có lẽ nguyên nhân dẫn đến gia tăng tượng đáng lo ngại giới trẻ ngày nay, đua xe máy, nghiện ngập ma túy… Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh niên cần phải có tinh thần gan sáng tạo, cần phải có chí khí ™ang hái tinh thần tiến lên, vượt khó khăn, gian khổ để tiến khơng ngừng” Dù hoàn cảnh nào, người niên phải sống xứng đáng với truyền thống vẻ vang dân tộc Trong bối cảnh hội nhập mở cửa nay, đất nước đứng trước thời thử thách lớn lao, hết, vai trò trách nhiệm niên, tuổi trẻ lại vinh dự nặng nề Tương lai đất nước, dân tộc nằm tay hệ trẻ Chúng ta sánh vai với cường quốc năm châu hay không? Chúng ta tắt, đón đầu thời đại hay khơng? Chúng ta vượt khỏi đói nghèo, tụt hậu để trở thành quốc gia giàu có, vững mạnh, phát triển mặt hay không? Tất trơng chờ vào ý chí, nghị lực lĩnh tuổi trẻ, tất định việc làm, hành động cụ thể tuổi trẻ hôm Chúng ta quên lời dặn thiết tha Người: “Thanh niên ta có vinh dự to có trách nhiệm lớn Để làm tròn trách nhiệm, niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân” Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt niềm tin lớn vào hệ trẻ, quan tâm đặc biệt đến phát triển toàn diện họ, có phát triển thể chất Người nêu gương sáng rèn luyện thể dục, thể thao, đồng thời kêu gọi người, niên, phải thường xuyên rèn luyện sức khoẻ, coi trách nhiệm bổn phận niên Họ cần có hoạt động vui chơi lành mạnh: “Thanh niên phải chuyên tâm học hành công tác, cần có vui chơi Vui chơi lành mạnh phận sinh hoạt niên” Rõ ™ang, bối cảnh ngày nay, lời nhắc nhở Bác có ý nghĩa quan trọng Có lẽ, phần thiếu sân chơi lành mạnh, bổ ích mà khơng bạn trẻ lao vào trò chơi dại dột, vơ nguy hiểm, đua xe trái phép, cá độ bóng đá, cờ bạc, nghiện ngập, hút xách Hoặc có khơng nam nữ niên mải mê truy tìm cảm giác xa lạ sàn nhảy, vũ trường với đủ loại thuốc kích thích Vui chơi, giải trí điều thiếu lứa tuổi niên, song hoạt động phải mang tính giáo dục, tính văn hố lành mạnh Vui chơi để có thêm niềm tin ý chí học tập, rèn luyện Hổ Chí Minh nhắc nhở: “Trong vui chơi có giáo dục Cần có thú vui chơi văn hố, thể dục có tính chất tập thể quần chúng” 2.3 – Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng niên: Có đạo đức cách mạng niên tự phấn đấu hồn thiện mình, hình thành lực để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang Vì vậy, đạo đức cách mạng tảng vững để niên hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang Trong điểm Bác dạy niên điều Bác dạy thiếu nhi, toát lên quan tâm đặc biệt sâu sắc giáo dục đạo đức cách mạng cho niên Người nêu lên nội dung cụ thể giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho niên sau:- Đạo đức cách mạng tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc, với Đảng hiếu với nhân dân Khi nói tới đạo đức cách mạng, vấn đề quan trọng hàng đầu Hồ Chí Minh quan tâm làm cho niên nhận thức rằng: đạo đức cách mạng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng hiếu với nhân dân Khái niệm trung, hiếu mà Hồ Chí Minh nêu để niên tu dưỡng, rèn luyện bao hàm nội dung mẻ, sở phát triển tinh hoa dân tộc nhân loại Hồ Chí Minh nói: Tuy Khổng Tử phong kiến học thuyết Khổng Tử có nhiều điều khơng đúng, song điều hay nên học Trung, hiếu khái niệm quan trọng mà Nho giáo đưa Nhưng trung, hiếu Nho giáo bó hẹp phạm vi hết lòng thờ vua, thờ cha mẹ điều kiện Hồ Chí Minh sử dụng khái niệm trung, hiếu, nâng cao, phát triển mang tính giai cấp sâu sắc để giáo dục niên Đó lòng trung với Tổ quốc, với Đảng hiếu với nhân dân.Muốn có lòng trung với nước phải giáo dục cho niên tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc Về nội dung này, Hồ Chí Minh nói rõ: u Tổ quốc trái với quyền lợi Tổ quốc, kiên chống lại Tư tưởng quán xuyến Người Tổ quốc gắn liền với nhân dân, yêu nước hay trung với nước cho “dân giàu, nước mạnh”, khái niệm thiết tha, gần gũi mà Hồ Chí Minh đưa sớm từ sau miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng Trung với Đảng, theo Người phải giáo dục cho niên có đức tính trung thực, thẳng, không tà dâm, không làm việc bậy Ngồi lợi ích Đảng khơng có lợi ích riêng Lúc giao việc to nhỏ sức làm cẩn thận, có hiệu quả, phải biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng Đó nội dung sinh động, cụ thể vừa thước đo, vừa dẫn khơng riêng niên, mà cho tất tự nguyện chiến đấu cờ Tổ quốc, Đảng "Những người Cộng sản không phút quên lý tưởng cao phấn đấu cho tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi đất nước ta toàn giới" Người rõ, giáo dục lý tưởng cho hệ trẻ tức phải dạy cho họ biết yêu nước thương nòi, biết tự lực tự cường, không chịu thua ai; làm cho hệ trẻ có nhận thức đắn chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; xây dựng niềm tin tương lai đất nước, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng; giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin Người dặn: "Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có máy móc, có kỹ thuật, có văn hố niên phải học học cho giỏi" Hồ Chí Minh yêu cầu nhà trường giảng dạy phải coi trọng môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, mơn kỹ thuật để có kiến thức tồn diện tham gia vào nghiệp xây dựng nước nhà Phải giáo dục hệ trẻ tình yêu lao động, quý trọng người lao động, có thái độ trân trọng người lao động 2.4 – Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề niên nay: Để giáo dục hệ niên, Hồ Chí Minh trọng tới vai trò nhà trường, ngành giáo dục - đào tạo Có thể nói, trường học môi trường thuận lợi để giáo dục niên phương diện Nhà trường nơi tuổi trẻ tiếp thu tri thức, kinh nghiệm để chuẩn bị bước vào đời, trau dồi đạo đức ý chí, luyện rèn phẩm chất cần thiết cho tương lai tươi sáng Trong Đời sống mới, Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò nhà trường chế độ mới: "Cốt phải dạy học trò biết yêu nước, thương nòi, phải dạy cho họ ý chí tự lập tự cường, khơng chịu thua ai, không chịu làm nô lệ" Hiện nay, chế, sách chưa thực hồn thiện, đồng nên thân trường học, quan, phận ngành giáo dục - đào tạo tồn hạn chế, thiếu sót Những bệnh phổ biến, "bệnh thành tích", tượng tiêu cực, bất công, gian lận thi cử, ngồi "nhầm" chỗ, "nhầm" lớp… chưa khắc phục cách triệt để Trong điều kiện nay, phải qn triệt tư tưởng có tính đạo Hồ Chí Minh: dù khó khăn đến đâu phải tâm dạy thật tốt, học thật tốt Bên cạnh trường học, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng việc giáo dục, bồi dưỡng niên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức cách mạng Hồ Chủ tịch Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, rèn luyện, đội ngũ người niên Việt Nam ưu tú Trong suốt q trình cách mạng Việt Nam, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có đóng góp to lớn vào nghiệp cách mạng dân tộc Đây vừa tổ chức, vừa môi trường cho người niên yêu nước rèn luyện cống hiến Để phát huy vai trò tuổi trẻ, Hồ Chí Minh dặn: "Trung ương Đoàn cần phải tăng cường việc giáo dục tinh thần yêu nước, giác ngộ giai cấp đạo đức cách mạng cho đoàn viên niên" Trong bối cảnh ngày nay, lời nhắc nhủ Người lại có ý nghĩa hết Những hệ cha anh trước hy sinh xương máu cho dân tộc độc lập tự do, cho Tổ quốc hòa bình thống nhất, cho lãnh thổ Việt Nam vẹn toàn Trong hai kháng chiến thần thánh trường kỳ chống đế quốc Pháp đế quốc Mỹ, nhân dân Việt Nam nói chung niên Việt Nam nói riêng nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất, hy sinh đến giọt máu cuối định không chịu nước, định không chịu sống đời nô lệ Con người Việt Nam vĩ đại nhất, tiêu biểu cho tinh thần ý chí Chủ tịch Hồ Chí Minh Là nhà quốc vĩ đại, đời cao Người gương sáng ngời cho hệ trẻ hôm noi theo học tập Việc giáo dục tuổi trẻ thông qua gương cách mạng vấn đề quan trọng Hồ Chí Minh người thấu hiểu điều Người nhắc nhở: "Có số niên tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày trời rơi xuống, gian nan, cực khổ cũ Các đồng chí già phải kể lại cho họ nghe Đó cách giáo dục niên" Đối với gương anh hùng cách mạng, với chiến công anh hùng dũng sĩ lập nên công cứu nước giữ nước, Người dặn: "Chúng ta phải ghi chép thường nhắc lại tích ấy… để giáo dục niên ta rèn luyện ý chí kiên quật cường, tâm lý cảm xung phong, tin tưởng vào tương lai tươi sáng Tổ quốc" Người niên có giáo dục phải người "uống nước nhớ nguồn, ăn nhớ kẻ trồng cây" Đạo lý lưu giữ từ nghìn đời trở thành lẽ sống quý báu dân tộc ta Với anh hùng liệt sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc, phải đời đời ghi nhớ công ơn họ Trong “Di chúc" để lại cho đồng bào nước, Hồ Chí Minh dặn: "Đối với liệt sĩ địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa bia kỷ niệm ghi hy sinh anh dũng liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta" Những tư tưởng quý báu Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục niên mãi tỏa sáng suốt hành trình lịch sử dân tộc Việt Nam Trong bối cảnh thời đại quốc tế ngày nay, tư tưởng lại có giá trị hết Thấm nhuần quán triệt cách sâu sắc lời dạy giúp niên có thêm niềm tin sức mạnh Đó biểu sinh động phong trào toàn dân, có niên "sống, chiến đấu, lao động học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại" Tin tưởng vào chất sức mạnh niên phải giáo dục họ để họ trở thành lực lượng kế tục nghiệp cách mạng Theo Người, niên phải giáo dục vừa "hồng", vừa "chuyên" Một tư tưởng ngắn gọn đầy Bồi dưỡng hệ niên công việc công phu bền bỉ, nghiệp toàn Đảng, toàn dân Người cho rằng, học phải đôi với hành, giáo dục gắn liền với xã hội Học để hành, để phục vụ sống Người phê phán lối học vẹt Học phải có suy nghĩ, thực hành, thí nghiệm Giáo dục niên khơng thể tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với đấu tranh xã hội "Đạo đức cách mạng trời sa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong" Người nghiêm túc rõ bệnh ham chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, anh hùng niên "Thanh niên cần phải chống tâm lý tự tư tự lợi, lo lợi ích riêng sinh hoạt riêng Chống thói quen xem khinh lao động, lao động chân tay Chống lười biếng xa xỉ Chống cách sinh hoạt uỷ mị Chống kiêu ngạo, giả dối khoe khoang"13 "Thanh niên phải có đức, có tài Có tài mà khơng có đức ví anh làm kinh tế tài giỏi lại đến thụt két khơng làm ích lợi cho xã hội mà có hại cho xã hội Nếu có đức mà khơng có tài ví ơng bụt khơng làm hại gì, khơng lợi ích cho người" Trong việc “trồng người”, Hồ Chí Minh cho rằng: “Lấy gương người tốt, việc tốt để ngày giáo dục lẫn cách tốt để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng người mới, sống mới” Đó phương pháp giáo dục vừa mang tính khoa học tính thực tiễn Hồ Chí Minh đề xướng Phương pháp vừa đáp ứng nhu cầu người muốn học tập noi gương người tốt, việc tốt để tiến lên, vừa thể niềm tin yêu, lạc quan Hồ Chí Minh người nghiệp giáo dục niên Hồ Chí Minh ln quan tâm khơi dậy chăm chút phần tốt, mặt tốt niên, nêu lên gương tốt diễn ngày để người noi theo Để động viên khuyến khích việc làm tốt niên, người gửi hàng ngàn huy hiệu, viết trả lời hàng ngàn thư, tiếp hàng ngàn thanh, thiếu nhi tiêu biểu cho gương người tốt việc tốt Đó anh hùng, dũng sĩ mặt trận, gương cứu bạn, hành động dũng cảm, đến việc làm tốt chăm sóc trâu bò hợp tác xã, nhặt rơi trả lại Đồng thời, Người nhắc nhở niên ln ln trân trọng, lắng nghe, tìm hiểu, suy ngẫm gương tốt, ý hay nhân dân Người nói: “Dân thơng minh Quần chúng kinh nghiệm, sáng kiến nhiều Chỉ cần có biết học hay biết lợi dụng mà thôi” Với thái độ tinh thần lạc quan cách mạng, lòng nhân ái, bao dung người, Hồ Chí Minh thể lòng u mến, trân trọng, tin tưởng niên, động viên khích lệ họ sức học tập, rèn luyện để kế tục xứng đáng nghiệp cách mạng mà nhân dân giao cho KẾT LUẬN Quan niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục niên hệ thống hồn chỉnh Những quan điểm thể quan tâm đặc biệt niên, thể tầm nhìn chiến lược lực lượng quan trọng Ngày nay, bối cảnh mới, thời đại hội nhập phát triển, công tác Đồn niên, quan điểm nguyên giá trị, có ý nghĩa đạo hoạt động công tác lý luận hoạt động thực tiễn Trung thành vận dụng sáng tạo tư tưởng Người công tác niên, hồn tồn tin tưởng vào cống hiến to lớn niên nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Giáo trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh – NXB Chính trị Quốc gia- Sự thật 2011 Bài giảng TS Hồ Tuấn Dung- Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh- Khoa Lý luận trị- Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Một số tư liệu từ internet: - Luanvan.co - lyluanchinhtri.vn - luanvan.net - 123doc.vn - thuvienso.ut.edu.vn Bài giảng giảng viên ... KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH …………… NỘI DUNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN………………………………………… 2.1 Vai trò niên …………… 2.2 Quan điểm Hồ Chí Minh giáo dục niên … 2.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo... Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh niên Phần tập trung phân tích bốn vấn đề : Phân tích vai trò niên xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục niên Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng tầng lớp niên Vận... cứu, phương pháp nghiên cứu: Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung tư tưởng Hồ Chí Minh niên giáo dục niên nói riêng rộng lớn sâu sắc Học tập nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh việc nhìn nhận, đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về GIÁO dục THANH NIÊN TRONG bối CẢNH HIỆN NAY, TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về GIÁO dục THANH NIÊN TRONG bối CẢNH HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay