giáo trình vật lý trị liệu phục hồi chức năng nội khoa

114 11 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 21:29

}>~ ~ 0 t-,) (1 ~ ~ r- -=-= f:) -c: :z:: :c C) ·m> Z r- '~ ~, ~ ~ =z :t=ac - Z C) >, C1 ~ -< ~ -:c :z::.> -= ~ ~>~ :c c:-) ts Z IC» (") ·0 ;::r- (') O"Q ~ ;:::s , I::: ""'! '"' N- r > c::: e-e , N- p, I::: ;::r- N- " z }>(~ t!l }> (') G> z Q' c; -I :::0 ' "., ,' Chu bien BS HoANG HAl YEN Tham gia bien soan BS HoANG HAl YEN BS vO DUY CHINH Sach kh6ng ban C¢ng dong Chau Au tal trc kinh phi in cucn sach N¢i dung cua cuon sach thuoc ve trach nhiern cua -((Llong cao dJng trung h9C ky thu~Uy te' trung LIang (Truong Cao d~ng Ky thuat Y te I - Hal Duong; Truong Trung hoc Ky thuat Y te II - Da Nang; Khoa Dieu duong Ky thuat Y hoc, Truong Dai hoc Y DUsach Xin tran tr9ng cam dn Chudng trinh Phat tri§n H~ thong Y te' Vi~t Nam - EC da tai tr9 in an va s\i h6 tr9 giup dB clla Nha xuat ban Y h9C d~ b9 giao trinh som dU9Can hanh HIEU TRUONG TRUONG CAO DANG KY THUAT Y TE - SQ Y TE - a~A/ TS va Dinh Chinh / Ml)C Ll)C Cac khai niern ve tan t?t Phan loai tan t?t va each phong ngua Cac thuorig 15 t?t thir cap va each phong ngua Tr icu chirng hoc benh than kinh 18 V?t ly tri lieu - Ph\lc h6i chuc nang tai bien mach mau nao I I· ~ -I- ~ Vat ly tri lieu - Phuc h6i chuc nang t6n thuong song 45 Vat 1y tri lieu - Phuc h6i chuc nang liet day than kinh VII ngoai bie 53 ' Vat 1y tri lieu - Phuc h6i chuc nang benh bai nao ~ 36 58 'I'ricu churig h9C bC)may ho hap 68 LUQng gia chuc nang h6 hap va c.ac ky thuat 77 * , V?t 1y tri lieu benh ho hap fl V?t Iy tri lieu viern mang ph6i mu 84 12 Vat 1y tri 1i~u ap xe ph6i 88 13 V?t 1y tri li~u viem phe quan m(;tn tinh 93 14 Tri~u chung b~nh tim mq.ch 96 15 V?t 1y tri li~u b~nh tang huyet ap 104 16 Ph\lc h6i chuc nang suy tim 111 17 V$,t 1y tri li~u - Ph\lc h6i chuc nang nh6i mau cd tim 116 18 Tri~u chung b~nh khop 121 19 V?t 1y tri li~u - Ph\lc h6i chuc nang viem khop d(;tng thap ~ 126 20 V$,t 1y tri li~u - Ph\lc h6i chuc nang thoai hoa khop "( \ 131 2l V?t 1y trj li~u - Ph\lc h6i chuc nang viem quanh khop vai),( 136 22 V$,t 1y tri li~u hC)ichung c6 vai 138 ~) _ (j \Jf\9 - (»Yt ~ , (r C;b ~ 0/ S " f- D t ')1,""2" ", ~ 0t~ »ttnJ JJJ eJ.1 :5 1~ ~I t): Jj f\lD I ~~ c,b", , J(,~ - 1)1G~o/1 JJ'~\\ - - - - - cAe KHAI NIEM VE TAN TAT PHAN LOAI TA'N TAT vA CACH PHUNG NGitA ' Ml)C TIEU Trinh bay cac van, de sue khoe, benh Iy va qua trinh tan tat Trinh bay tinh hinh tan tat, phan I00i, dich t~ h9C va bien phap phong ngua tan tat, NQI DUNG ,,' ", " I.VAN DE ., sue KHOE Ngltdi khoe rnanh Nguoi khce rnanh la nguci kh6ng co am dau, benh tat, thoai rnai ve th§ chat, vui ve ve tinh than, hoa nhap xa hoi, duoc sinh ra, ldn IEm,phat tri§n, dude vui chci, h9C hanh, dao tao, lao dong san x u'at, cong hien, vui huong tu6i gia Sue khoe la cua rieng moi ca th~, nhurig dong thci cimg la mot tai san quy gia cua cong dong xa hQi Vi v~y bao v¢ sue khoe la quyen lei va nghia vu cao: ca cua nguoi dan va Nga nh Y te cung nhli toan xa hQi Cae yeu to h~ thong eham soe sue khoe - Bao v~ va nang cao suc khoe cho m9i ng'Lidi Phong ngua b¢nh t~t va tai n?n - Dieu tri sam, dung b~nh - Ph1,lchoi ch(tc nang cho nglidi tan t~t Cae dieu ki~n d~ bao dam sue khoe - Bao dam dinh dUdng, d~c bi¢t cho ba m~ va tre em Cung cap n'Ltdcdu va tot - C6 moi trudng song tv nhien tot an toan xa hQi,tinh thliong va nhan h~u - Phuong ti¢n song va lao d9ng dU
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình vật lý trị liệu phục hồi chức năng nội khoa , giáo trình vật lý trị liệu phục hồi chức năng nội khoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay