giáo trình vật lý trị liệu phục hồi chức năng nội khoa

114 28 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 21:29

... song narn cao hen than xuong song khoanh tuy, d ngang D3 da chua khoanh D4 hoac D5, dean D7 ', Dl2 cao hen xudng song khoanh tuy, L1 - 81 chenh lech khoang khoanh .Doan tuy-tu Sr - den cut narn... tren d6t s6ng L2 g6m- 31 khoanh tuy, phan cudi cling eua song la phan du6i ngua (t~p trung r~ cac day than kinh) chieu dai khoang 42- 45 ern o dean c6, d6t song chua khoanh c6 Tu dean nguc D1-... cling co thftn va cac b~nh ly cua chuyen khoa khac nhu N9i Truyen nhi~m II MQT s6 DIEM cua nao b9 bi roi tinh cam, y thuc lien quan tai tam khoa, Nha khoa, Cd BAN VE GIAI PHAU H~ ,THAN KINH H~
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình vật lý trị liệu phục hồi chức năng nội khoa , giáo trình vật lý trị liệu phục hồi chức năng nội khoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay