giáo trình kỹ thuật chụp x quang

152 10 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 21:28

PGS.TS PHAM MINH THONG chu bien CHl)P X-Q Ky thuat vien chan doan hinh anh NHA XUAT BAN Y HQC HA NOI G , XU'O'ng dui I CIAl PHAU XUONC DUI Ul xirong dai nhf'l cua bQ xuong, gl~l(nco mot than va hai dftu Than xucng gorn mfit (xau ngoai, sau V~lsau truoc) vii bo (ngoai, va saul I )frU trcn xucng dui g6m co CClvi, chom xirong Cham xuong Ch~IU tao khop hang l lai mau chuycn xirung ti~p khop vdi c0i Ion va be, giC(a hai mau chuycn I~l tuong lien mau Dftu duoi xuong dui hoi cong va sau L6i cftu va ngoai ti~p khop voi rnam chfty tuong Crng I)i~n khop rang J'
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình kỹ thuật chụp x quang , giáo trình kỹ thuật chụp x quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay