giáo trình kỹ thuật chụp x quang

152 47 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 21:28

... th~ng XU'dngchay Bau dudi xuung chay XU'dngmac, 8au du'oi xU'dng mac Mat ca ngoai, Mat ca trang, '7 Khop chay mac dU'oi.8 Di¢1l khop xu'dng chay Khe khop 10 XU'dng sen 11 L6i CLlxU'dng sen 12 Xudng... v~ s~ li~n Xlt
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình kỹ thuật chụp x quang , giáo trình kỹ thuật chụp x quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay