NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264

44 36 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 19:45

NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264.............................................. NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264.............................................. NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264.............................................. NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264.............................................. NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264.............................................. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VII DANH MỤC BẢNG BIỂU VIII DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IX CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ NÉN VIDEO 1.1 MỤC ĐÍCH NÉN VIDEO .1 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP NÉN 1.2.1 Nén không tổn hao 1.2.2 Nén có tổn hao 1.3 CHUẨN NÉN MPEG 1.3.1 Khái quát nén MPEG 1.3.2 Cấu trúc dòng bit MPEG video .5 1.3.3 Các loại ảnh chuẩn MPEG 1.3.4 Nguyên lý nén MPEG CHƯƠNG CÁC CHUÂN NÉN MPEG 11 2.1 CHUẨN NÉN MPEG-1 11 2.1.1 Giới thiệu khái quát .11 2.1.2 Cấu trúc dòng bít tham số MPEG-1 11 2.2 CHUẨN NÉN MPEG-2 13 2.2.1 Giới thiệu MPEG-2 13 2.2.2 Profiles Levels 14 2.3 CHUẨN NÉN MPEG-4 16 2.3.1 Khái quát MPEG-4 16 2.3.2 Cơng nghệ mã hóa giải mã video MPEG-4 16 2.3.3 Các profile level chuẩn MPEG-4 17 2.4 TIÊU CHUẨN MPEG-7 17 2.4.1 Giới thiệu chuẩn MPEG-7 .17 2.4.2 Đối tượng (Objectives) cách miêu tả liệu MPEG -7 18 CHƯƠNG CHUẨN NÉN VIDEO H.264 19 3.1 GIỚI 3.2 CẤU TRÚC DỮ LIỆU TRONG H.264 19 3.2.1 3.3 KỸ THIỆU CHUNG VỀ H.264 19 Sơ đồ cấu trúc .19 THUẬT MÃ HOÁ VIDEO 20 3.3.1 Các ảnh bù chuyển động dùng H.264 .21 3.3.2 Xác định Vector chuyển động (Motion Estimation) 26 3.3.3 Nén video .26 3.3.4 Bộ lọc tách khối .27 3.4 SO SÁNH HIỆU QUẢ MÃ HOÁ CỦA H264 VỚI CÁC TIÊU CHUẨN TRƯỚC ĐĨ 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ MƠ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VIDEO SAU KHI NÉN…………………………………………………………………………………28 4.1 PHẦN MỀM FFMPEG 28 4.2 Q TRÌNH MƠ PHỎNG 29 4.3 KẾT QUẢ MÔ PHỎNG .30 4.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG NÉN 32 KẾT LUẬN…………………………………………………………………………… 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 PHỤ LỤC A…………………………………………………………………………… 37 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1-1: Cấu trúc dòng Bít MPEG Video Hình 1-2: Cấu trúc ảnh MPEG Hình 1-3: Nén MPEG Hình 2-1: Chuẩn nén MPEG-2 13 Hình 2-2 Cấu trúc mã hoá giải mã Video MPEG – 16 Hình 2-3: Profiles Levels MPEG -4 17 Hình 3-1: Cấu trúc mã hố Video H264 19 Hình 3-2: Sơ đồ mã hoá Video H264 20 Hình 3-3: Các mode MPEG-4 22 Hình 3-4: Bù chuyển động nhiều Frame 23 Hình 3-5: Ảnh nội suy B (dự đoán hai chiều) 24 Hình 3-6: Chuyển đổi sử dụng ảnh SP 25 Hình 4-1:So sánh khung ảnh đầu vào với khung ảnh sau nén qp=10 30 Hình 4-2: So sánh khung ảnh đầu vào với khung ảnh sau nén qp=40 .31 Hình 4-3: Ảnh cắt môt gốc ảnh gốc ảnh nén để so sánh chất lượng.31 Hình 4-4: So sánh khung ảnh đầu vào với khung ảnh sau nén qp=20 .32 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2-1: Tham số theo tiêu chuẩn MPEG -1 .12 Bảng 2-2: Bảng thơng số Profiles Levels tín hiệu chuẩn MPEG -2 15 Bảng 4-1: Bảng đánh giá chất lượng video 33 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ADSL Asymmetric Digital Subcriber Line CABAC: Context-based Apdaptive Binary Arithmetic Coding CAVLC Context-based Apdaptive Variable Length Codinh DCT Discrete Cosine Transform DVB DVB – Terrestrial DVB-C DVB – Cable DVB-S DVB – Satellite DVB-T Digital Video Broadcasting ES Elementary Stream FMO Flexible Macro-Block Ordery GOP Group of Picture IEC International Electrotechnical Commission (Part of the ISO) ISO International Standard Organization ITU Inernational Telecommunication Union MB Macro-Block MPEG Moving Picture Expert Group NTSC National Television System Committee PAL Phase Alternative Line RLC Run Length Coding RVLC Reversible Variable Length Codes SAD Summation of Absolute Difference SI Switching Intra Picture SIF Source Intermediate Format SP Switching Prediction Picture VLC Variable Length Coding VO Video Object ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 1/36 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ NÉN VIDEO 1.1 Mục đích nén video Tín hiệu video sau số hố bit có tốc độ 216 Mb/s Để truyền kênh truyền hình thơng thường, tín hiệu video số cần phải nén phải đảm bảo chất lượng hình ảnh Nén video năm 1950 thực công nghệ tương tự với tỷ số nén thấp Ngày công nghệ nén đạt thành tựu cao việc chuyển đổi tín hiệu video từ tương tự sang số Công nghệ nén số (Digital Compressed) đòi hỏi lực tính tốn nhanh Đối với tín hiệu video số, số lượng bit sử dụng để truyền tải thông tin miền tần số khác nhau, có nghĩa là: miền tần số thấp, nơi chứa đựng nhiều thông tin, sử dụng số lượng bít lớn miền tần số cao, nơi chứa đựng thơng tin, sử dụng số lượng bít Tổng số bít cần thiết để truyền tải thơng tin hình ảnh giảm cách đáng kể dòng liệu “nén” mà chất lượng hình ảnh đảm bảo Thực chất kỹ thuật “nén video số” loại bỏ thông tin dư thừa Các thông tin dư thừa nén video số thường là: + Độ dư thừa không gian pixel; + Độ dư thừa thời gian ảnh liên tiếp nhau; + Độ dư thừa thành phần màu biểu diễn pixel có độ tương quan cao; + Độ dư thừa thống kê kí hiệu xuất dòng bít với xác suất xuất không nhau; + Độ dư thừa tâm lý thị giác (các thơng tin nằm ngồi khả cảm nhận mắt) Như vậy, mục đích nén tín hiệu video là: - Giảm tốc độ dòng bít tín hiệu gốc xuống giá trị định đủ để tái tạo ảnh giải nén; - Giảm dung lượng liệu lưu trữ giảm băng thông cần thiết; NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 2/36 - Tiết kiệm chi phí lưu trữ truyền dẫn liệu trì chất lượng ảnh mức chấp nhận đựơc 1.2 Các phương pháp nén Các thống nén số liêu phối hợp nhiều kỹ thuât xử lý nhằm giảm tốc độ bit tín hiệu số mà đảm bảo chất lượng hình ảnh phù hợp ứng với số ứng dụng định Nhiều kỹ thuât nén không thông tin phát triển nhiều năm qua Chỉ có mơt số chúng áp dụng cho nén video 1.2.1 Nén không tổn hao Nén không thông tin cho phép phục hồi lại tín hiêu ban đầu sau giải nén Đây q trình mã hóa cos tính thuận nghịch Hê số nén phục thuộc vào chi tiết ảnh đươc nén Hệ số nén phương pháp nhở 2:1 Các kỹ thuật nén không thông tin bao gồm: Mã hóa với độ dài thay đổi (VLC) Phương pháp gọi mã hóa Huffman mã hóa Entropy dựa khả xuất giá trị biên độ trùng hợp ảnh thiết lập từ mã ngắn cho giá trị có tần suất xuất hiên cao từ mã dài cho giá trị lai Khi thưc hiên giải nén, thiết lập mã trùng hợp sử dụng để tái tạo lại giá trị tín hiệu ban đầu Mã hóa với độ dài động (RLC) Phương pháp dựa lặp lại giá tri mẫu để tao mã đặc biệt biểu diễn sư bắt đầu kết thúc giá trị lặp lại Chỉ mẫu có giá trị khác mã hóa Số mẫu có giá trị truyền dọc theo dòng qt Sử dụng khoảng xóa dòng xóa mảnh NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 3/36 Vùng thơng tin xóa loại bỏ khỏi dòng tín hiệu để truyền vùng thơng tin tích cưc ảnh Theo phương pháp đó, thơng tin xóa dòng xóa mảnh khơng ghi giữ truyền Chúng thay liệu đồng ngắn tùy theo ứng dụng Biến đổi cosin rời rạc (DCT) Qúa trình DCT thuận nghịch coi không thông tin độ dài từ mã hệ số 13 14 băng tần dòng video sử dung bit biễu diễn mẫu Nếu độ dài từ mã số phép biến đổi DCT nhỏ hơn, q trình trở nên có thơng tin Trong truyền hình, phương pháp nén khơng tổn hao kết hợp phương pháp nén có tổn hao cho tỷ lệ nén tốt mà không gây mát đô phân giải 1.2.2 Nén có tổn hao Nén có tổn hao chấp nhận mát thơng tin để gia tăng hiệu nén thích hợp với nguồn thơng tin hình ảnh âm Như vậy, nén có tổn hao thật sư có ý nghĩa truyền hình Nó cho tỷ lê nén ảnh cao để truyền dẫn, phát sóng đồng thời cho tỷ lệ nén thích hợp cho xử lý lưu trữ ảnh studio Nén tổn hao thường thực theo bước liên tuc: - Bước 1: Biến đởi tín hiêu từ miền thời gian (không gian) sang miền tần số cách sử dụng thuật toán chuyển vị biến đổi cosin rời rạc DCT Bước thực việc giảm độ dư thừa pixel ảnh, nhiên q trình khơng gây tổn hao -Bước 2: Thưc lượng tử hóa số DCT, số liệu “làm trơn” cách làm tròn Viêc mát số liệu xảy giai đoạn -Bước 3: Nén số liệu biến đổi làm tròn mã hóa Entropy, sử dụng mã không tổn hao Huffman, RLC… NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 23/36 Để lấy mẫu tín hiệu chói, block dự đốn định dạng là: cho Block nhỏ (Subblock) x 4, Block x 8, hay Macro-Block 16 x 16 Trong trường hợp lựa chọn từ mode, cho Block luma (khối tín hiệu chói) x x 8; mode cho Block luma 16 x 16; mode cho Block chroma (khối tín hiệu màu) Hình 3-9: Các mode MPEG-4[8] Bù chuyển động slice P (dự đoán liên ảnh) Các dạng mã hóa bù chuyển động xác định cho macroblock slice P Dự đoán liên ảnh làm giảm tương quan theo thời gian với trợ giúp việc ước tính vector chuyển động bù chuyển động - Chia macroblock thành block - Các giá trị dự đốn cho thành phần chói thành phần màu - Bù chuyển động H.264 cho phép vector chuyển động khơng hạn chế, tức chúng hướng miền ảnh NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 24/36 H.264 hỗ trợ dự đốn bù chuyển động đa ảnh Hình 3-10: Bù chuyển động nhiều Frame[8] Ngoài mode bù chuyển động mơ tả trên, macroblock slice P mã hóa mode gọi SKIP Bù chuyển động slice B NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 25/36 Hình 3-11: Ảnh nội suy B (dự đoán hai chiều)[9] So với tiêu chuẩn trước đó, H.264 tổng quát khái niệm slice B không hỗ trợ cặp dự đốn theo hướng tiến/lùi mà hai cặp theo hướng tiến/tiến lùi/lùi Các mode dự đoán slice B: Trong slice B có mode dự đốn liên ảnh khác hỗ trợ: dự đoán list 0, list 1, hai hướng trực tiếp Dự đốn có trọng số (weighted prediction): H.264 sử dụng phương pháp dự đốn có trọng số khác cho macroblock slice P hay slice B Một tín hiệu dự đốn p cho Slice B thu trọng số khác từ hai tín hiệu tham chiếu r1 r2, ta có: P = w1 x r1 + w2 x r2 Trong w1 w2 trọng số Việc phân chia macroblock: Các Slice B dùng chia nhỏ Macro-Block tương tự với Slice P Tức với Macro-Block 16 x 16 phân chia thành phần với kích thước như: 16 x 16, 16 x 8, x 16 x 8; với khối có kích thước x chia thành phần với kích thước như: x 8, x 4, x x NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 26/36 Nếu khơng có tín hiệu dự đốn truyền cho mode Macro-Block trực tiếp, dùng đến mode SKIP Slice Block mã hố hiệu quả, tương tự với mode SKIP Slice P Các Vector bù chuyển động tương tự Slice P với biến đổi thích hợp khối bên cạnh mã hoá dùng mode dự đoán khác Các slice SP SI Trong tiêu chuẩn trước đó, việc chuyển đổi hồn tồn dòng bit ảnh I H.264 giới thiệu slice chuyển đổi SP SI để chuyển đổi dòng bit mã hóa tốc độ bit khác Hình 3-12: Chuyển đổi sử dụng ảnh SP[9] NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 27/36 3.3.2 Xác định Vector chuyển động (Motion Estimation) Ước tính vector chuyển động sử dụng cho nén dư thừa thời gian Việc ước tính vector chuyển động thực phép phân tích hai khung liên tiếp xác định miền hình ảnh có thay đổi hay chuyển động ảnh Trong tiêu chuẩn MPEG -4, với 16 x 16 điểm ảnh khối thoả mãn cho tất vị trí vùng tìm kiếm, phạm vi xa từ vị trí gốc khối (block) di chuyển hai khung (frame) Điển hình vùng tìm kiếm +/- 16 điểm ảnh Khi đó, với vị trí tìm kiếm 256(=16 x 16) điểm ảnh block so sánh với ảnh trước Với định dạng CIF độ phân giải (352 x 288) 30 ảnh (frame) giây (frame/s) cho dòng video, số so sánh sau: - Mỗi Macro-Block có: 16 x 16 = 256 pixel; - Mỗi Macro-BLock thoả mãn vị trí tìm kiếm là: 16 x 16 =256; - Mỗi khung hình (frame) bao gồm 396 block; - 30 khung hình xử lý giây Như vậy, tổng khác (cả cộng trừ) giây kết là: 256 x 256 x 396 x 30 = 778.567.680 3.3.3 Nén video 3.3.3.1Nén theo miền thời gian Khi mã hóa hoạt động chế độ "inter", khối phải qua công đoạn hiệu chỉnh chuyển động Khi mã hóa hoạt động chế độ "intra", khối bỏ qua công đoạn hiệu chỉnh chuyển động tới thẳng công đoạn DCT 3.3.3.2Nén theo miền không gian Ưu điểm H.264 sử dụng biến đổi khơng gian ngun (gần giống với DCT) block 4x4 pixel Lượng tử hóa NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 28/36 Để lượng tử hóa hệ số biến đổi, H.264 dùng phương pháp lượng tử hóa vơ hướng Mã hóa entropy Mã hóa entropy tiêu chuẩn trước dựa bảng mã hóa VLC cố định Tuy nhiên, H.264 tất phần tử cú pháp mã hóa mã ExpGolomb Để mã hóa liệu dư thừa, mã CAVLC phát triển Ngồi ra, mã hóa CABAC phát triển Main profile High profile 3.3.4 Bộ lọc tách khối Một đặc trưng riêng mã hóa dựa sở khối nhìn thấy cấu trúc khối H.264 sử dụng lọc tách khối (deblocking filter) để làm giảm tượng tách khối, ngăn chặn việc truyền tạp âm mã hóa tích lũy Bộ lọc tách khối áp dụng tương thích với vài mức(level) sau: - Mức mảng (Slice Level): Mặt mạnh của việc lọc tồn điều chỉnh tới đặc điểm riêng chuỗi video - Mức cạnh khối (Block – edge Level): mặt mạnh việc lọc phụ thuộc vào việc định dự đoán Inter/Intra, chuyển động khác nhau, việc hiển thị dư thừa mã hoá Block tham gia Đặc biệt việc lọc mạnh áp dụng cho Macro-Block với đặc điểm phẳng để loại bỏ “sự nghiêng nhân tạo (tilting artifacts)” - Mức lấy mẫu (Sample Level): giá trị mẫu điểm bắt đầu phụ thuộc vào lượng tử hóa dừng việc lọc cho mẫu riêng biệt 3.4 So sánh hiệu mã hoá H264 với tiêu chuẩn trước Qua q trình thực nghiệm cho tiết kiệm tốc độ bít trung bình H264so với MPEG-2 khoảng 65% Như hiệu nén H264 tăng lên đáng kể Hiệu nén tăng H264 tạo phạm vi ứng dụng hội kinh doanh NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 29/36 CHƯƠNG KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VIDEO SAU KHI NÉN Để thực mô nén video theo chuẩn H.264 ta sử dụng chương trình FFMPEG FFMPEG chương trình nén phát triển Linux dùng để chuyển file YUV sang file mp4 kỹ thuật nén H.264 4.1 PHẦN MỀM FFMPEG FFMPEG framwork hàng đầu đa phương tiện, mã hóa, giải mã chuyển mã… FFMPEG hỗ trợ hầu hết định dạng linh hoạt compile chạy nhiều nề tảng Linux, Microsoft Windown…và nhiều môi trường kiến trúc khác FFMPEG cung cấp sẵn cho người dùng tiện ích là: ffmpeg, ffserver, ffplay ffprobe Với đề tài nén video theo chuẩn nén H.264 ta sử dụng ffmpeg Các gói thư viện ffmpeg libavutil: thư viện chứa hàm cho việc đơn giản chương trình, bao gồm việc sinh số ngẫu nhiên, cấu trúc liệu, chương trình tốn học, tiện ích đa phương tiện bản… libavcodec: thư viện chứa encoder (mã hóa) decoder (giải mã) cho audio/video libavformat: thư viện chứa demuxer (phân kênh) muxer (ghép kênh) cho định dạng đa phương tiện libavdevice: thư viện chứa thiết bị đầu vào đầu cho việc lấy vào hay xuất nội dung đa phương tiện với phần mềm phổ biến Video4Linux, Video4Linux2, VfW, and ALSA NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 30/36 libavfilter: thư viện cho việc lọc video 4.2 Q trình mơ Nguồn video clip foreman, new, coastguard…với kích thức 176x144(qcif), 352x288(cif) Các clip cung cấp dang YUV file (hình ảnh động lưu trữ với thành phần: thành phần chói Y thành phần màu U, V) Để mô file YUV ta sử dụng FFMPEG nén file YUV kỹ thuật h.264 Sau ta mở Command Windown nhập dòng lệnh sau: “ffmpeg -f rawvideo -vcodec rawvideo -s 176X144 -r 25 -pix_fmt yuv420p -i C:\Users\Admin\Desktop\nenvideo\news_qcif\news_qcif.yuv -c:v libx264 -preset ultrafast -qp 20 C:\Users\Admin\Desktop\nenvideo\news_qcif\output_20.mp4” Giải thích tham số dòng lệnh này: -f rawvideo: định dạng đầu vào thành vùng chứa video thô -vcodec rawvideo: thiết lập tập tin đầu vào không nén -s 176x144: kích thước định dạng video -r 25: tỷ lệ khung -pix_fmt: tạo danh sách tất đinh dạng có sẵn yuv420p: Định dạng phổ biến YUV4: 2: phẳng bit -i C:\Users\Admin\Desktop\nenvideo\news_qcif\news_qcif.yuv: thiết lập đường dẫn tập tin đầu vào -c:v libx264: đặt mã hóa để mã hóa video thành libx264 (H.264) -preset ultrafast: tăng tốc độ nén kích thước tệp lớn -qp 20: thiết lập chất lương tối đa, tốt nhất, 51 chất lượng C:\Users\Admin\Desktop\nenvideo\news_qcif\output_20.mp4: thiết lập vùng chứa video sau nén NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 31/36 4.3 KẾT QUẢ MÔ PHỎNG *Đối với clip Foreman: bước lượng tử hóa qp=10 ta Ảnh khung hình YUV Ảnh khung hình sau né Hình 4-13:So sánh khung ảnh đầu vào với khung ảnh sau nén qp=10 Dung lương video đầu vào: 10.8 MB (11,404,761 bytes) Dung lượng video đầu ra: 2.48 MB (2,601,131 bytes) Tỷ lệ nén = 11404761/2601131 = 4,38 PSNR=37,650db NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 32/36 * Đối với clip Foreman: bước lượng tử hóa qp=40 ta Ảnh khung hình YUV Ảnh khung hình sau nén Hình 4-14: So sánh khung ảnh đầu vào với khung ảnh sau nén qp=40 Dung lương video đầu vào: 10.8 MB (11,404,761 bytes) Dung lượng video đầu ra: 56.1 KB (57,544 bytes) Tỷ lệ nén = 11404761/57544 = 19,81 PSNR= 27,914db Như với thay đổi lượng tử hóa dung lượng video nén thay đổi Cụ thể lượng tử hóa lớn dung lượng video nén nhỏ Hình 4-15: Ảnh cắt môt gốc ảnh gốc ảnh nén để so sánh chất lượng *Đối với clip New: bước lượng tử hóa qp=20 NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 33/36 Ảnh khung YUV Ảnh khung sau nén Hình 4-16: So sánh khung ảnh đầu vào với khung ảnh sau nén qp=20 Dung lương video đầu vào: 10.8 MB (11,404,800 bytes) Dung lượng video đầu ra: 1.00 MB (1,051,563 bytes) Tỷ lệ nén = 11404800/1052563 = 10,8 PSNR= 34,9356db 4.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG NÉN Hiệu nén yêu cầu quan trọng phương pháp mã hóa video, phương pháp đánh giá tốt hiệu nén cao so với phương pháp trước Trong việc đánh giá hiệu nén mã hóa video, mối tương quan giữ chất lượng hình ảnh sau giải mã, đo giá trị đỉnh tín hiệu tạp âm (Peak Signal to Noise – Ration - PSNR) lượng bit cần sử dụng để mã hóa (Bitrate – bit per second – bps) Trong PSNR xác định sau: PSNR = 10log10 MSE: Mean Squared Error giá trị trung bình bình phương lỗi tín hiệu trước sau giải mã NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 34/36 Để tính giá tri PSNR ta sử dụng matlab với cú pháp sau: Input=imread(‘input.png’); Output=imread(‘output.png’); PSNR(Output,Input) Từ kết PSNR tính đươc ta có đánh giá chất lượng video sau: Bảng 4-3: Bảng đánh giá chất lượng video PSNR(dB) >37 31-37 25-31 20-25
- Xem thêm -

Xem thêm: NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264, NÉN VIDEO DÙNG CHUẨN NÉN H.264

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay