Điều khiển nhận bằng cử chỉ và giọng nói (có code)

49 66 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 19:44

Điều khiển nhận bằng cử chỉ và giọng nói (có code)............................. Điều khiển nhận bằng cử chỉ và giọng nói (có code)............................. Điều khiển nhận bằng cử chỉ và giọng nói (có code)............................. Điều khiển nhận bằng cử chỉ và giọng nói (có code)............................. Điều khiển nhận bằng cử chỉ và giọng nói (có code)............................. ... để cấp nguồn vi điều khiển module khác - Voice, Gesture, Button: tín hiệu đầu vào để điều khiển nhện Điều khiển nhện cử giọng nói LCD ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 9/44 - MCU: vi điều khiển ATmega328p... để điều khiển nhện: Voice recognition Tiến Lùi Trái Phải Gesture Nút nhấn Bảng 3-1: Tổng hợp lệnh điều khiển nhện 1.8 Sơ đồ nguyên lý vi điều khiển mạch in 1.1.11 Bên thu Điều khiển nhện cử giọng. .. đề tài Điều khiển nhện cử giọng nói ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 7/44 - Thiết kế mạch vi điều khiển, hiểu cảm biến nhận dạng cử APDS -9960, cảm biến nhận dạng giọng nói - Biết cách di chuyển nhện -
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều khiển nhận bằng cử chỉ và giọng nói (có code), Điều khiển nhận bằng cử chỉ và giọng nói (có code)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay