ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG

40 48 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2018, 19:44

ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG ... gian Khi Ps cao, xác suất dừng hệ thống DF thấp, cụ thể sau ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 27/41 Khi Ps = 10dB, xác suất dừng giảm dần từ mức 0.5 hệ số  chạy... Xác suất dừng ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 19/41 4.2 Kỹ thuật AF phân chia theo cơng suất 4.2.1 Q trình nhận lượng từ Nguồn tới Relay Năng lượng thu hệ thống. .. đến 30dB ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG Trang 25/41 5.3 Thông lượng xác suất dừng kỹ thuật chuyển tiếp DF giao thức phân chia thời gian 5.3.1 Kết mô hệ thống DF
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG, ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT DỪNG VÀ THÔNG LƯỢNG HỆ THỐNG BÁN SONG CÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay