các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn vietgap trên địa bàn huyện gò công tây, tỉnh tiền giang

89 138 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2018, 23:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THANH MINH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TRỒNG RAU AN TỒN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GỊ CÔNG TÂY, TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HỌC Thành phố Hồ Chí Minh, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến định trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap địa bàn huyện Cơng Tây tỉnh Tiền Giang” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Ngồi trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017 Người thực Lê Thị Thanh Minh ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước tiên xin trân trọng cảm ơn Quý thầy cô Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh dành nhiều tâm huyết thời gian giảng dạy tơi suốt chương trình cao học Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Văn Ngãi, người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện, phòng Nội vụ anh/chị đồng nghiệp Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện, phòng Nội vụ huyện Cơng Tây tạo điều kiện thuận lợi thời gian công tác để tơi hồn thành chương trình cao học Đồng thời, xin cảm ơn Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, Lãnh đạo đơn vị, tổ chức cá nhân nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình tiến hành khảo sát, thu thập tổng hợp số liệu thực luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình bạn bè hỗ trợ, động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Trân trọng! Công Tây, ngày 24 tháng năm 2017 Người thực Lê Thị Thanh Minh iii TÓM TẮT Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến định trồng rau an tồn theo tiêu chuẩn VietGap địa huyện Công Tây, tỉnh Tiền Giang” thực xã Đồng Thạnh, Thạnh Trị, Yên Luông Nguồn số liệu sử dụng đề tài báo cáo ngành nông nghiệp, niêm giác thống kê tỉnh Tiền Giang, ngồi đề tài sử dụng số liệu sơ cấp từ việc điều tra trực tiếp 120 hộ trồng rau cải thường rau cải an toàn Mục tiêu nghiên cứu 1) Phân tích so sánh hiệu kinh tế mơ hình rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap rau thường; 2) Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap vùng nghiên cứu; 3) Đề xuất giải pháp phát triển trồng rau an tồn theo tiêu chuẩn VietGap địa bàn huyện Công Tây Kết nghiên cứu cho thấy việc trồng rau an tồn địa bàn huyện Cơng Tây phát triển với định hướng huyện tỉnh, nhằm góp phần đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng Tuy nhiên, diện tích trồng rau địa bàn huyện hạn chế năm 2016 phát triển 25 rau an toàn, trung bình hộ trồng 0,16 ha; Qua số liệu phân tích ta thấy giá bán trung bình rau an toàn cao rau cải thường 1000đ/kg, lợi nhuận 01 rau cải an toàn cao rau cải thường 13.794.000 đồng/vụ Nhưng chi phí cho trồng rau an toàn cao 94.304.000đ so với rau cải thường 68.415.000 đồng Bên cạnh đó, đề tài xác định 07 yếu tố ảnh hưởng định trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap: 1) Tuổi nông dân tham gia trồng rau, 2) Trình độ học vấn, 3) Kinh nghiệm trồng rau, 4) Giá bán rau, 5) Tập huấn kỹ thuật, 6)Tổng chi phí trồng rau, 7) Lợi nhuận trồng rau iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu .2 1.5 Phạm vi nghiên cứu đối tượng khảo sát 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG THỰC TRẠNG SẢN XUẤT RAU AN TỒN Ở HUYỆN GỊ CƠNG TÂY VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Thực trạng sản xuất rau an tồn huyện Cơng Tây .5 2.1.1 Giới thiệu tổng quan tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Cơng Tây 2.1.2 Sản xuất rau an toàn Tiền Giang 2.1.3 Các nghiên cứu trước 2.2 Cơ sở lý thuyết 10 2.2.1 Giới thiệu rau an toàn 10 2.2.2 Các tiêu kinh tế 26 CHƯƠNG MƠ HÌNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 30 3.1 Mơ hình .30 v 3.2 Phương pháp thu thập số liệu 33 3.3 Phương pháp xử lý 34 3.4 Mô tả khảo sát 34 3.5 Phương pháp nghiên cứu 35 CHƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TRỒNG RAU CẢI AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP 36 4.1 Đặc điểm kinh tế xã hội hộ trồng rau 36 4.2 Nguồn lực sản xuất hộ trồng rau cải 38 4.3 Phân tích hiệu kinh tế trồng rau cải thường rau cải an tồn 47 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap 50 4.5 Phân tích động lực khuyến khích yếu tố cản trở nông dân tham gia trồng rau an toàn .54 4.6 Giải pháp phát triển trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap địa bàn huyện Cơng Tây 57 CHƯƠNG KẾT LUẬN 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Hạn chế đề tài: 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 65 PHỤ LỤC 69 PHỤ LỤC 76 vi DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Bản đồ hành huyện Cơng Tây Hình 2.2 Mơ hình chấp nhận công nghệ 23 Hình 2.3 Phân loại yếu tố khuyến khích 24 Hình 2.4 Các yếu tố cản trở 25 Hình 4.1 Cơ cấu định hướng sản xuất 47 vii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Diện tích trồng rau an tồn địa bàn tỉnh Tiền Giang Bảng 2.2 Diện tích trồng rau an tồn địa bàn huyện Cơng Tây .8 Bảng 2.3 Giới hạn ô nhiễm rau cải .11 Bảng 2.4 Nhóm tiêu chí đánh giá rau cải an tồn 13 Bảng 4.1 Tuổi người trồng rau 37 Bảng 4.2 Tỷ lệ nam nữ tham gia trồng rau 37 Bảng 4.3 Trình độ văn hóa người trực tiếp tham gia trồng rau .38 Bảng 4.4 Diện tích canh tác nơng hộ .39 Bảng 4.5 Diện tích trồng rau cải nơng hộ 40 Bảng 4.6 Kinh nghiệm trồng rau nông hộ .41 Bảng 4.7 Kinh nghiệm trồng rau cải an toàn nông hộ .42 Bảng 4.8 Giá bán, sản lượng, doanh thu trồng rau cải 43 Bảng 4.9 Nguồn tiêu thụ nông dân 44 Bảng 4.10 Các yếu tố ảnh hưởng suất rau theo đánh giá hộ điều tra 46 Bảng 4.11 Thông tin kỹ thuật trồng rau nông hộ 46 Bảng 4.12 So sánh chi phí hiệu mơ hình trồng rau cải 49 Bảng 4.13 Kết hồi quy Binary logistic 51 Bảng 4.14 Lý chọn trồng rau an toàn 55 Bảng 4.15 Những khó khăn trồng rau an tồn .56 CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài Ngày nay, với phát triển kinh tế, nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày cao Con người không dừng lại nhu cầu ăn no, mặc ấm mà phải ăn ngon, mặc đẹp; đặc biệt họ trọng đến vấn đề sức khỏe ăn uống Do đó, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm an toàn người dân ngày nhiều Cùng với chuyển đổi cấu đất nơng nghiệp, ngành trồng trọt nước nói chung tỉnh Tiền Giang nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực Tuy nhiên bên cạnh phát triển quy mơ, suất, sản lượng, việc sử dụng ngày nhiều hóa chất phân bón, thuốc hóa học vv… việc lạm dụng chất hóa chất gây hậu nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng nông sản sức khỏe người Xác định tầm quan trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, năm qua tỉnh Tiền Giang tập trung đạo trồng theo hướng an toàn nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng tăng khả cạnh tranh nơng sản tỉnh nhà; cụ thể, hình thành nhiều vùng trồng lúa an toàn, vùng rau an toàn, vùng ăn trái an toàn, vùng lúa theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc tế (GlobalGAP) Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm rau xanh xã hội đặc biệt quan tâm Vì rau thực phẩm khơng thể thiếu bữa ăn hàng ngày, nguồn cung cấp vitamin, chất khoáng, vi lượng, chất xơ cho thể người thay Việc ô nhiễm vi sinh vật, hóa chất độc hại, kim loại nặng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư rau, đặc biệt rau ăn gây ảnh hưởng không nhỏ trước mắt lâu dài sức khỏe cộng đồng Qua tìm hiểu, phần lớn nơng dân địa bàn tỉnh biết nhiều biết đến trồng rau an tồn; số hộ nơng dân muốn chuyển đổi sang trồng rau an toàn; hộ tham gia trồng rau an toàn lại khơng thật muốn gắn bó lâu dài với trồng rau an toàn; lý lực điều kiện gia đình chưa đáp ứng, việc cấp giấy chứng nhận khó khăn, chưa tin tưởng vào vấn đề đầu sản phẩm, lợi nhuận tăng không nhiều… để nhân rộng trồng rau an toàn địa bàn huyện thời gian tới ta phải xác định yếu tố có tác dụng khích lệ khó khăn cản trở người dân tham gia trồng rau an tồn; từ đề xuất giải pháp thúc đẩy người dân tự nguyện trồng rau an toàn Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn trên, tiến hành nghiên cứu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến định trồng rau an tồn theo tiêu chuẩn VietGap nơng dân địa bàn huyện Cơng Tây tỉnh Tiền Giang” 1.2 Vấn đề nghiên cứu Đề tài nghiên cứu xem yếu tố ảnh hưởng đến việc nông dân chọn trồng rau an tồn địa bàn huyện Cơng Tây, từ gợi ý, đề xuất nhằm phát triển trồng rau an tồn địa bàn huyện Cơng Tây Để làm rõ thêm vấn đề nghiên cứu này, chi tiết hóa phần mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Phân tích so sánh hiệu kinh tế trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap trồng rau thường; Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap vùng nghiên cứu; Đề xuất giải pháp phát triển trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap địa bàn huyện Cơng Tây 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Hiệu kinh tế trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap trồng rau thường nào? Mơ hình trồng rau hiệu kinh tế hơn? Các yếu tố ảnh hưởng đến việc định trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap gì? Các sách cần thiết góp phần phát triển trồng rau an theo tiêu chuẩn VietGap nào? 67 Bảng Kiểm định phù hợp mồ hình tổng quát Hệ số Chi-square Bước Df Giá trị P Step 119,673 ,000 Block 119,673 ,000 Model 119,673 ,000 (Nguồn số liệu khảo sát, 2016 ) Kiểm định mức độ giải thích mơ hình Kiểm định mức độ giải thích mơ hình phương pháp xác suất dự đoán đối tượng điều tra biến phụ thuộc xu hướng trồng rau an tồn bối cảnh kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao, giá biến động phức tạp, thị trường rau xanh, rau an toàn cạnh tranh ngày gay gắt nhu cầu từ phía khách hàng, doanh nghiệp rau xanh ngày tăng, yêu cầu trồng rau an toàn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ngày khắt khe Bảng Mức độ giải thích mơ hình Quan sát Khả tham gia trồng rau RT RT RAT Tỷ lê dự báo xác mơ hình RAT Mức độ xác kết dự báo (%) 54 90,0 56 93,3 91,7 (Nguồn số liệu khảo sát, 2016 ) Với 120 đối tượng hộ gia đình khảo sát điều tra có khả tham gia trồng an tồn, xác suất dự đốn 60 hộ gia đình đồng ý tham gia trồng rau an tồn mơ hình dự đoán 54 đối tượng khảo sát, tỷ lệ dự đoán 90% Đối với 60 đối tượng điều tra không tham gia trồng rau an tồn mơ hình dự đốn 56 đối tượng khảo sát, vây tỷ lệ dự đoán 93.3% Như vây, tổng số 120 đối tượng điều tra tham gia trồng rau an tồn, mơ 68 hình dự đốn 110 đối tượng điều tra Do đó, tỷ lệ dự đốn tồn mơ hình 91.7% Điều cho thấy phù hợp kết hồi quy Binary Logistic tác giả 69 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT BẢNG PHỎNG VẤN NƠNG DÂN TRỒNG RAU AN TỒN Số phiếu ……… Ngày vấn………… I THƠNG TIN VỀ TÌNH HÌNH CANH TÁC RAU Câu Diện tích đất sử dụng trồng nơng nghiệp Trong diện tích đất trồng rau Câu Số năm kinh nghiệm trồng rau ……………… Tình hình sán xuất rau Khoản mục Đơn vị tính Số vụ canh tác năm Vụ Sản lượng thu hoạch 01 vụ Kg Tiền mua giống đ/vụ phân bón kg/vụ Giá phân bón đ/vụ Thuốc BVTV lít/vụ Giá thuốc BVTV đồng/vụ Chi phí tưới nước (nhiên liệu) đồng/vụ Chi phí khác đồng/vụ Giá bán rau binh quân năm đồng/kg Lao động sử dụng vụ Ngày công - Lao đồng nhà Ngày công - Lao động thuê Ngày công Giá thuê lao động đồng/ngày Lợi nhuận đồng/vụ Câu Kỹ thuật trồng rau Anh/ Chị học từ đâu? Giá trị 70  Thường gia đình  Câu lạc Khuyến nơng  Sách, báo, Ti vi  Khác Câu Theo Anh /Chị yếu tố quan trọng trồng rau  Giống  Nước tưới  Đất  Phân bón  Kỹ thuật  Yếu tố khác Câu Anh chị biết thông tin VietGap qua nguồn a Báo chí, truyền hình, radio, mạng Internet  b Sách, tài liệu nghiên cứu ấn phẩm liên quan  c Tập huấn, hội thảo  d Chưa biết thông tin  Câu Lý anh/chị tham gia dự án thí điểm trồng rau an toàn VietGap Được chọn  Tự nguyện  Câu Anh chị vui lòng cho biết thuận lợi, khó khăn q trình trồng rau Câu Anh chị có muốn tham gia mở rộng diện tích trồng rau an tồn khơng?  Có  Khơng Nếu khơng, Anh /Chị khơng muốn tham gia?  Chi phí đầu tư cao  Khó khăn việc ghi nhật ký  Do Môi trường, đất, nước tưới không đạt tiêu chuẩn an tồn  Đầu khơng ổn định  Thủ tục kiểm định, cấp giấy chứng nhận phức tạp 71  Chưa hiểu rỏ VietGap  Khác Nếu có, sao?  Bán sản phẩm với giá cao  Được hỗ trợ từ nhà nước  Được phổ biến tuyên truyền  Nhận thức an toàn vệ sinh thực phẩm  Khác…………………………………… Câu Tổng số tiền anh chị đầu tư cho 01 vụ trồng rau bao nhiêu? Câu 10 Anh chị có hỗ trợ kinh phí từ quan nhà nước trồng rau an tồn khơng?  Có  Khơng Nếu có Cơ quan hỗ trợ Câu 11 Anh chị có nhận hỗ trợ vốn từ đại lý phân, thuốc bảo vệ thực vật khơng? (các đại lý có cho mua thiếu đến xong vụ trả tiền)  Có  Khơng Nếu có, giá bán có cao so với giá mua trả tiền liền khơng? Câu 12 Anh chị có tham gia tập huấn kỹ thuật trồng rau không?  Có  Khơng Nếu có - Ai tập huấn - Số lần tập huấn /lần/năm Câu 13 anh chị trồng rau gồm bước nào? 72 II TIÊU THỤ SẢN PHẨM Câu 14 Anh /Chị tiêu thụ rau hình thức  Bỏ chợ đầu mối  Bán lẻ  Bán thương lái  Khác……… (ghi rỏ) Câu 15 Anh /Chị có ký hợp đồng tiêu thụ rau khơng?  Có  Khơng Nếu có số lượng tiêu thu rau bao nhiêu? Câu 16 Điều kiện nắm bắt thông tin thị trường (giá cả, chất lượng)  Dễ dàng  Hơi khó  Rất khó Câu 17 Anh /Chị gặp khó khăn q trình tiêu thụ rau? III THÔNG TIN CỦA NÔNG HỘ - Họ tên - Tuổi - Giới tính - Địa - Trình độ : lớp… - Số thành viên gia đình Trong - Số người độ tuổi lao động (trên 18 tuổi) - Số người tham gia trồng rau XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/CHỊ! 73 Phiếu khảo sát rau thường BẢNG PHỎNG VẤN NÔNG DÂN TRỒNG RAU Số phiếu ……… Ngày vấn………… I THƠNG TIN VỀ TÌNH HÌNH CANH TÁC RAU Câu Diện tích đất sử dụng trồng nơng nghiệp Trong diện tích đất trồng rau Câu Số năm kinh nghiệm trồng rau ……………… III Tình hình sán xuất rau Khoản mục Đơn vị tính Số vụ canh tác năm Vụ Sản lượng thu hoạch 01 vụ Kg Tiền mua giống đ/vụ phân bón kg/vụ Giá phân bón đ/vụ Thuốc BVTV lít/vụ Giá thuốc BVTV đồng/vụ Chi phí tưới nước (nhiên liệu) đồng/vụ Chi phí khác đồng/vụ Giá bán rau bình quân năm đồng/kg - Giá cao đồng/kg - Giá thấp đồng/kg Lao động sử dụng vụ Ngày công - Lao đồng nhà Ngày công - Lao động thuê Ngày công Giá trị 74 Giá thuê lao động đồng/ngày đồng/vụ Lợi nhuận Câu Kỹ thuật trồng rau Anh/ Chị học từ đâu?  Thường gia đình  Câu lạc Khuyến nông  Sách, báo, Ti vi  Khác Câu Theo Anh /Chị yếu tố quan trọng trồng rau  Giống  Nước tưới  Đất  Phân bón  Kỹ thuật  Yếu tố khác Câu Anh/Chị vui lòng cho biết thuận lợi, khó khăn trình trồng rau Câu Anh/Chị có muốn tham gia trồng rau an tồn khơng?  Có  Khơng Nếu khơng, Anh /Chị khơng muốn tham gia?  Chi phí đầu tư cao  Do Môi trường, đất, nước tưới  Đầu không ổn định  Thủ tục kiểm định, cấp giấy chứng nhận phức tạp  Khác Câu Tổng số tiền anh/chị đầu tư cho 01 vụ trồng rau bao nhiêu? Câu Anh/Chị có hỗ trợ kinh phí từ quan nhà nước trồng rau an tồn khơng? 75  Có  Khơng Nếu có Cơ quan hỗ trợ Câu 19 Anh/Chị có nhận hỗ trợ vốn từ đại lý phân, thuốc bảo vệ thực vật khơng? (các đại lý có cho mua thiếu đến xong vụ trả tiền)  Có  Khơng Nếu có, giá bán có cao so với giá mua trả tiền liền không? Câu 10 Anh/Chị có tham gia tập huấn kỹ thuật trồng rau khơng?  Có  Khơng Nếu có - Ai tập huấn - Số lần tập huấn /lần/năm Câu 11 Anh/Chị trồng rau gồm bước nào? Câu 12 Anh /Chị tiêu thụ rau hình thức  Bỏ chợ đầu mối  Bán lẻ  Bán thương lái  Khác……… (ghi rỏ) Câu 13 Anh /Chị có ký hợp đồng tiêu thụ rau khơng?  Có  Khơng Nếu có số lượng tiêu thu rau bao nhiêu? Câu 14 Điều kiện nắm bắt thông tin thị trường (giá cả, chất lượng)  Dễ dàng  Hơi khó  Rất khó Câu 15 Anh /Chị gặp khó khăn q trình tiêu thụ rau? 76 Câu 16 Anh /Chị gặp khó khăn q trình tiêu thụ rau II THÔNG TIN CỦA NÔNG HỘ - Họ tên -Tuổi -Giới tính - Địa - Trình độ : Lớp …………… Số thành viên gia đình Trong - Số người độ tuổi lao động (trên 18 tuổi) - Số người tham gia trồng rau XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/CHỊ! 76 PHỤ LỤC SỐ LIỆU PHÂN TÍCH RT Statistics CPLD Valid CP CP CP CP DOANH GIONG NLIEU PHAN THUOC THU LOINHUAN 60 60 60 60 60 60 60 0 0 0 20265 10200 9058 10532 18360 217712 149297 N Missing Mean RAT Statistics PLDT Valid CP CP CP CP DOANH GIONG NLIEU PHAN THUOC THU LOINHUAN 60 60 60 60 60 60 60 0 0 0 44613 12563 13820 9852 13456 257395 163091 N Missing Mean 77 Phân tích logit Omnibus Tests of Model Coefficients Chisquare Step Step Block Mode l df Sig 119,673 ,000 119,673 ,000 119,673 ,000 Model Summary -2 Log Step likelihood Cox & Snell Nagelkerke R Square 46,682a R Square ,631 ,841 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 Hosmer and Lemeshow Test ChiStep square 5,489 df Sig ,704 78 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test MOHINH = RT MOHINH = RAT Observe Expecte Observe Expecte d d d d Total Step 1 12 11,997 ,003 12 12 11,973 ,027 12 12 11,847 ,153 12 11 11,094 ,906 12 7,901 4,099 12 4,022 7,978 12 ,941 12 11,059 12 ,194 11 11,806 12 ,031 12 11,969 12 10 ,001 12 11,999 12 Classification Tablea Predicted MOHINH Observed RT Step MOHIN RT H RAT Overall Percentage a The cut value is ,500 Percentage RAT Correct 54 90,0 56 93,3 91,7 79 Variables in the Equation B Step 1a TUOI S.E Wald df Sig Exp(B) ,121 ,063 3,715 ,054 1,129 TDHV ,315 ,144 4,791 ,029 1,370 DTRAU ,544 5,761 ,009 ,925 1,722 GIABAN 1,119 ,663 2,845 ,092 3,061 ,000 ,000 3,189 ,074 1,000 ,000 ,000 3,518 ,061 1,000 2,431 ,567 18,414 ,000 11,374 2,901 ,942 9,493 ,002 18,200 -17,002 5,530 9,452 ,002 ,000 TCP LOINHU AN KNGHIE M TAPHUA N Constant a Variable(s) entered on step 1: TUOI, TDHV, DTRAU, GIABAN, TCP, LOINHUAN, KNGHIEM, TAPHUAN 80 Correlations LOI MOHINH TUOI TDHV DTRAU GIABAN TONGCP MOHINH Pearson Correlation TUOI Pearson Correlation TDHV ,254** -,043 ,412** ,317** -,087 ,750** ,458** ,888 ,005 ,638 ,000 ,000 ,347 ,000 ,000 120 120 120 120 120 120 120 120 120 ,013 -,098 -,063 -,065 -,208* -,026 -,004 -,024 ,287 ,494 ,482 ,023 ,774 ,969 ,795 N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 ,254** -,098 ,023 ,211* ,178 ,047 ,199* -,040 Sig (2-tailed) ,005 ,287 ,807 ,021 ,052 ,611 ,030 ,665 N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -,043 -,063 ,023 ,035 -,136 ,099 -,052 -,049 Sig (2-tailed) ,638 ,494 ,807 ,702 ,138 ,280 ,572 ,594 N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 ,412** -,065 ,211* ,035 ,215* ,055 ,458** ,276** Sig (2-tailed) ,000 ,482 ,021 ,702 ,018 ,547 ,000 ,002 N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 ,317** -,208* ,178 -,136 ,215* ,157 ,312** ,122 Sig (2-tailed) ,000 ,023 ,052 ,138 ,018 ,086 ,001 ,186 N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -,087 -,026 ,047 ,099 ,055 ,157 -,010 -,114 Sig (2-tailed) ,347 ,774 ,611 ,280 ,547 ,086 ,913 ,217 N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 ,750** -,004 ,199* -,052 ,458** ,312** -,010 ,356** Sig (2-tailed) ,000 ,969 ,030 ,572 ,000 ,001 ,913 N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 ,458** -,024 -,040 -,049 ,276** ,122 -,114 ,356** Sig (2-tailed) ,000 ,795 ,665 ,594 ,002 ,186 ,217 ,000 N 120 120 120 120 120 120 120 120 Pearson Pearson Pearson Correlation TCP HUAN ,888 Correlation GIABAN KNGHIEM Sig (2-tailed) Correlation DTRAU NHUAN ,013 Sig (2-tailed) N TAP Pearson Correlation LOINHUA Pearson N Correlation KNGHIEM Pearson Correlation TAPHUAN Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ,000 120 ... toàn theo tiêu chuẩn VietGap trồng rau thường; Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap vùng nghiên cứu; Đề xuất giải pháp phát triển trồng rau an toàn theo tiêu. .. để xác định yếu tố ảnh hưởng đến vệc nông dân chọn trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap địa bàn tỉnh Tiền Giang Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Chương khẳng định lại yếu tố ảnh hưởng đến nông...i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến định trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap địa bàn huyện Gò Cơng Tây tỉnh Tiền Giang cơng trình nghiên cứu riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn vietgap trên địa bàn huyện gò công tây, tỉnh tiền giang , các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn vietgap trên địa bàn huyện gò công tây, tỉnh tiền giang , CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI, 1 Lý do chọn đề tài, Hình 2.1 Bảng đồ hành chính huyện Gò Công Tây, Điều kiện khí hậu, thời tiết của huyện Gò Công Tây mang các đặc điểm chung nền nhiệt độ cao, biên độ nhiệt ngày đêm nhỏ, khí hậu phân hóa thành 2 mùa (mùa mưa và mùa khô); Nhiệt độ trung bình 270C; lượng mưa thuộc vào loại thấp so với khu vực Đồng Bằn..., Vi khuẩn và ký sinh trùng, MÔ HÌNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU, Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính trong việc khảo sát, phân tích, đánh giá, so sánh các lý thuyết, các mô hình những yếu tố ảnh hưởng đến chọn trồng rau an toàn của nông dân. Phương pháp định tính này sử du..., CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TRỒNG RAU CẢI AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP, Bảng 4.9 Nguồn tiêu thụ sản phẩm của nông dân, 3 Phân tích hiệu quả kinh tế của trồng rau cải thường và rau cải an toàn, 4 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, Kết quả nghiên cứu, 2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI:, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay