400 câu hỏi phỏng vấn có đáp án thi viên chức giáo dục năm 2018

79 1,083 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2018, 10:12

400 câu hỏi vấn ôn thi công chức, viên chức giáo viên A Câu hỏi vấn đáp: I Nhóm câu hỏi quan điểm, đường lối phát triển giáo dục Luật giáo dục: Câu Những quan điểm đạo phát triển giáo dục: GD quốc sách hàng đầu Xây dựng GD có tính nhân văn, dân tộc, khoa học, đại, theo định hướng XHCN Phát triển GD gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, tiến khoa học công nghệ, củng cố an ninh quốc phòng GD nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Câu Các giải pháp phát triển giáo dục: Đổi cấu đào tạo hoàn thiện mạng lưới sở giáo dục đại học Đổi nội dung, phương pháp, quy trình đào tạo Đổi cụng tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng giảng viân cán quản lý Đổi tổ chức triển khai hoạt động khoa học cụng nghệ Đổi việc huy động nguồn lực chế tài chớnh Đổi chế quản lý Hội nhập quốc tế Câu Các mục tiêu giáo dục: Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Câu Tính chất, nguyên lý giáo dục (điều 3, Luật Giáo dục) - Tính chất: Nền giáo dục Việt Nam giáo dục XHCN có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, đại, lấy Chủ nghĩa MacLenin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng - Nguyên lý: Hoạt động giáo dục phải thực theo nguyên lý học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội Câu Nhiệm vụ nhà giáo: (điều 72, Luật giáo dục) Nhà giáo có nhiệm vụ sau đây: Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực đầy đủ có chất lượng chương trình giáo dục; Gương mẫu thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật điều lệ nhà trường; Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; tôn trọng nhân cách người học, đối xử công bừng với người học, bảo vệ quyền, lợi ích đáng người học; Khơng ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ, đổi phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học Các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Câu Quyền nhà giáo (điều 73, Luật giáo dục) Nhà giáo có quyền sau đây: Được giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Được hợp đồng thỉnh giảng nghiên cứu khoa học trường, sở giáo dục khác sở nghiên cứu khoa học với điều kiện đảm bảo thực đầy đủ nhiệm vụ nơi cơng tác; Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; Được nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày nghỉ khác theo quy định Bộ luật lao động Câu 7: Mục tiêu giáo dục đại học Mục tiêu giáo dục đại học đào tạo người học có phẩm chất trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đào tạo trình độ cao đẳng giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn kỹ thực hành để giải vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên có kiến thức chun mơn có kỹ thực hành thành thạo, có khả làm việc độc lập, sáng tạo giải vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao thực hành, có khả làm việc độc lập, sáng tạo có lực phát hiện, giải vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo Đào tạo trình độ tiến sĩ giúp nghiên cứu sinh có trình độ cao lý thuyết thực hành, có lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát giải vấn đề khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học hoạt động chun mơn * Tóm lại, Giáo dục Đại học phải đảm bảo mục tiêu sau: - Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao - Mở rộng đào tạo sau trung học phổ thơng: đa dạng hóa chương trình đào tạo, liên thông, khắc phục cấn đối cấu - Tăng cường lực thích ứng với việc làm xã hội - Tăng cường lực tạo việc làm Câu 8: Trình độ chuẩn đào tạo nhà giáo Trình độ chuẩn đào tạo nhà giáo quy định sau: a Có tốt nghiệp trung cấp sư phạm giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học b Có tốt nghiệp cao đẳng sư phạm có tốt nghiệp cao đẳng có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học sở c Có tốt nghiệp đại học sư phạm có tốt nghiệp đại học có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thơng d Có tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề nghệ nhân, cơng nhân kỹ thuật có tay nghề cao giáo viên hướng dẫn thực hành sở dạy nghề e Có tốt nghiệp đại học sư phạm có tốt nghiệp đại học có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên giảng dạy trung cấp f Có tốt nghiệp đại học trở lên có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học; có thạc sĩ trở lên nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ; có tiến sĩ nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận án tiến sĩ Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Thủ trưởng quan quản lý nhà nước dạy nghề theo thẩm quyền quy định việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn Câu 9: Hệ thống giáo dục quốc dân Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục quy giáo dục thường xuyên Các cấp học trình độ đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: a./ Giáo dục mầm non có nhà trẻ mẫu giáo b./ Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học sở, học phổ thơng c./ Giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chun nghiệp dạy nghề d./ Giáo dục đại học sau đại học, đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ Câu 10 Việc biên soạn giáo trình cao đẳng, đại học luật quy định nào? (Điều 41) Giáo trình giáo dục đại học cụ thể hóa yêu cầu nội dung, kiến thức, kỹ quy định chương trình giáo dục mơn học, ngành học, trình độ đào tạo Hiệu trưởng trường cao đẳng, trường đại học có trách nhiệm tổ chức biên soạn duyệt giáo trình mơn học để sử dụng thức trường sở thẩm định Hội đồng thẩm định giáo trình Hiệu trưởng thành lập; bảo đảm có đủ giáo trình phục vụ giảng dạy, học tập Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm tổ chức biên soạn duyệt giáo trình sử dụng chung cho trường cao đẳng, trường đại học Câu 11 Nhiệm vụ tra giáo dục luật giáo dục qui định nào? (Điều 111) a Thanh tra việc thực sách pháp luật giáo dục b Thanh tra việc thực mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, qui chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực qui định điều kiện cần thiết bảo đảm chất lượng giáo dục sở giáo dục; c Thực nhiệm vụ giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực giáo dục theo qui định pháp luật khiếu nại, tố cáo d Xử lý vi phạm hành lĩnh vực giáo dục theo qui định pháp luật xử lý hành đ Thực nhiệm vụ phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng lĩnh vực giáo dục theo qui định pháp luật chống tham nhũng e Kiến nghị biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung sách qui định nhà nước Giáo dục g Thực nhiệm vụ khác theo qui định pháp luật Câu 12 Trách nhiệm tra giáo dục theo LGD? Thanh tra giáo dục có quyền hạn trách nhiệm theo quy định pháp luật tra Khi tiến hành tra, phạm vi thẩm quyền quản lý Thủ trưởng quan quản lý giáo dục cấp, tra giáo dục có quyền định tạm đình hoạt động trái pháp luật lĩnh vực giáo dục, thông báo cho quan có thẩm quyền để xử lý phải chịu trách nhiệm định II Công chức, viên chức, luật thực hành tiết kiệm, luật phòng chống tham nhũng Câu Đối tượng quy định pháp lệnh cán công chức: Pháp lệnh CBCC UBTVQH thông qua ngày 26/02/1998 Chủ tịch nước CHXHCNVN Trần Đức Lương ký lệnh công bố ngày 09/03/1998 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/1998 Pháp lệnh UBTVQH số 21/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/04/2000 Pháp lệnh UBTVQH số 11/2003/PL UBTVQH11 ngày 29/04/2003 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2003 sửa đổi, bổ sung số điều Cán bộ, công chức quy định pháp lệnh công dân Việt nam, biên chế, bao gồm: a/ Những người bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện); -> cán - Đảng, đoàn thể b/ Những người tuyển dụng, bổ nhiệm giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; -> công chức – chuyên viên từ trung ương đến địa phương c/ Những người tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức giao giữ công vụ thường xuyên quan nhà nước trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; d/ Những người tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch viên chức giao giữ nhiệm vụ thường xuyên đơn vị nghiệp nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội; (chúng ta) đ/ Thẩm phán Toà án nhân dân, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân; e/ Những người tuyển dụng, bổ nhiệm giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, qn nhân chun nghiệp, cơng nhân quốc phòng; làm việc quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp; -> công chức g/ Những người bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ thường trực Hội đồng nhân dân, UBND; Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ; người đứng đầu tổ chức trị - xã hội xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã); h/ Những người tuyển dụng, giao giữ chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã Cán bộ, công chức quy định điểm a, b, c, đ, e, g h khoản hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cán bộ, công chức quy định điểm d khoản hưởng lương từ ngân sách nhà nước nguồn thu nghiệp theo quy định pháp luật Câu Các hình thức khen thưởng kỷ luật cán bộ, viên chức: - CB, CC có thành tích việc thực nhiệm vụ xét khen thưởng theo hình thức sau đây: a/ Giấy khen; b/ Bằng khen; c/ Danh hiệu vinh dự Nhà nước; d/ Huy chương; đ/ Huân chương; - CB, CC quy định điểm b, c, d, đ, e h khoản câu lập thành tích xuất sắc việc thực nhiệm vụ, cơng vụ xét nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định Chính phủ - CB, CC quy định điểm b, c, d, đ, e h khoản câu vi phạm quy định pháp luật, chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật sau đây: a/ Khiển trách; b/ Cảnh cáo; c/ Hạ bậc lương; d/ Hạ ngạch; đ/ Cách chức e/ Buộc việc - Việc xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức - Việc bãi nhiệm, kỷ luật cán quy định điểm a điểm g câu thực theo quy định pháp luật điều lệ tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội - CB, CC vi phạm pháp luật mà có dấu hiệu tội phạm bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật - CB, CC làm mát, hư hỏng trang thiết bị có hành vi gây thiệt hại tài sản Nhà nước phải bồi thường theo quy định pháp luật - CB, CC có hành vi vi phạm pháp luật thi hành nhiệm vụ, công vụ gây thiệt hại cho người khác phải hồn trả cho quan, tổ chức khoản tiền mà quan, tổ chức bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định Nhà nước Câu Những việc cán bộ, công chức không làm: - Cán bộ, công chức không chây lười công tác, trốn tránh trách nhiệm thoái thác nhiệm vụ, cơng vụ; khơng gây bè phái, đồn kết, cục tự ý bỏ việc - CB, CC khơng cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu; gây khó khăn, phiền hà quan, tổ chức, cá nhân giải công việc - CB, CC không thành lập, tham gia thành lập tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư tổ chức nghiên cứu khoa học tư - CB, CC không làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ tổ chức, cá nhân khác nước nước cơng việc có liên quan đến bí mật Nhà nước, bí mật cơng tác, cơng việc thuộc thẩm quyền giải cơng việc khác mà việc tư vấn có khả gây phương hại đến lợi ích quốc gia - CB, CC làm việc ngành, nghề có liên quan đến bí mật Nhà nước, thời hạn năm từ cú định hưu trí, thơi việc không làm việc cho tổ chức, cá nhân nước, nước tổ chức liên doanh với nước ngồi phạm vi cơng việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đảm nhiệm Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà CB, CC không làm sách ưu đãi người phải áp dụng quy định điều - Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu quan, vợ chồng người khơng góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động phạm vi ngành, nghề mà người trực tiếp thực việc quản lý nhà nước - Người đứng đầu cấp phó người đứng đầu quan, tổ chức không bố trí vợ chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ lãnh đạo tổ chức nhân sự, kế toán – tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho quan, tổ chức mua bán vật tư, hàng hoá, giao dịch, ký kết hợp đồng cho quan, tổ chức * Các hành vi nhà giáo không làm: Nhà giáo hành vi sau đây: - Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; - Gian lận tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết học tập, rèn luyện người học; - Xuyên tạc nội dung giáo dục; - Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền * Những hành vi nghiêm cấm theo quy định luật giáo dục: Người có hành vi sau tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật: a/ Thành lập sở giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục trái phép; b/ Vi phạm quy định tổ chức, hoạt động nhà trường, sở giáo dục khác; c/ Tự ý thêm, bớt số môn học, nội dung giảng dạy quy định chương trình giáo dục; d/ Xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa trái phép; đ/ Làm hồ sơ giả, vi phạm quy chế tuyển sinh, thi cử cấp văn bằng, chứng chỉ; e/ Xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo; ngược đãi, hành hạ người học; g/ Gây rối, làm an ninh, trật tự nhà trường, sở giáo dục khác; h/ Làm thất kinh phí giáo dục; lợi dụng hoạt động giáo dục để thu tiền sai quy định; i/ Gây thiệt hại sở vật chất nhà trường, sở giáo dục khác; k/ Các hành vi khác vi phạm pháp luật giáo dục Câu Nghĩa vụ cán bộ, công chức (điều 6, Pháp lệnh CBCC) Cán bộ, công chức có nghĩa vụ sau đây: Trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ an tồn, danh dự lợi ích quốc gia; Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo quy định pháp luật; Tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư trú, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân; Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư, khơng quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng; Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm công tác; thực nghiêm chỉnh nội quy quan, tổ chức; giữ gìn bảo vệ cơng, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định pháp luật; Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ động, sáng tạo, phối hợp cơng tác nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ, công vụ giao; Chấp hành điều động, phân công công tác quan, tổ chức có thẩm quyền Câu Chức trách, nhiệm vụ cụ thể giảng viên đại học (Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức bậc đại học ban hành theo QĐ 538/TCCP-BCTL) + Chức trách: công chức chuyên môn đảm nhiệm việc giảng dạy đào tạo bậc đại học, cao đẳng thuộc chuyên ngành đào tạo trường đại học cao đẳng + Nhiệm vụ cụ thể: - Giảng dạy phần giáo trình hay giáo trình mơn học phân cơng - Tham gia hướng dẫn đánh giá, chấm luận văn, đồ án tốt nghiệp đại học cao đẳng - Soạn giảng, biên soạn tài liệu tham khảo môn học phân công đảm nhiệm - Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, chủ yếu cấp Khoa Trường - Thực đầy đủ quy định chuyên môn nghiệp vụ theo quy chế trường Đại học - Tham gia quản lý đào tạo (nếu có yêu cầu): chủ nhiệm lớp, đạo thực tập, Câu Những yêu cầu trình độ ngạch dự thi Đối chiếu với yêu cầu này, anh chị phải phấn đấu thêm mặt nào? + u cầu trình độ: - Có cử nhân trở lên - Đã qua thời gian tập theo quy định hành - Phải có chứng bồi dưỡng sau đại học: • Chương trình trị - triết học nâng cao cho nghiên cứu sinh cao học • Những vấn đề tâm lý học lý luận dạy học môn bậc đại học - Sử dụng ngoại ngữ chun mơn trình độ B (là ngoại ngữ thứ giảng viên ngoại ngữ) Câu Trình bày nhiệm vụ Đại học ĐN Mục tiêu ĐHĐN ĐHĐN cần phát huy mạnh nhiệm vụ phấn đấu nhiệm vụ nào? (đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hỗ trợ trường) - Nhiệm vụ Đại học Đà Nẵng: Thứ Kiện toàn tổ chức Đại học Đà Nẵng : củng cố nâng cấp đơn vị có hình thành đơn vị dựa nhu cầu đào tạo nhân lực khu vực miền Trung-Tây Nguyên + Các đơn vị phát triển ổn định: Trường Đại học Bách Khoa Trường Đại học Kinh tế Trường Đại học Sư phạm Trường Đại học Ngoại ngữ + Các sở đào tạo khác xúc tiến xây dựng: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng Tây Nguyên, đặt Tỉnh Kon Tum Tập trung đào tạo ngành nghề mà Tây Nguyên ưu tiên phát triển, Tạo điều kiện thuận lợi cho em đồng bào Tây Nguyên học tập để phục vụ trực tiếp cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa địa phương sau tốt nghiệp Tạo điều kiện cho cho giảng dạy Trường tiếp cận với nhu cầu thực tế, thực đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển vùng đất đầy tiềm đất nước Mở rộng tầm hoạt động nước láng giềng (Lào Campuchia) Khoa Y trực thuộc - Dịch vụ, có dịch vụ y tế Thành phố duyên hải Miền Trung có xu hướng chuyển thành mạnh - Đội ngũ cán y tế Miền Trung-Tây Nguyên (với 20 triệu dân) thiếu trầm trọng - Khu vực Nam Trung Bắc Tây Nguyên chưa có trường đại học đào tạo Y Bác sĩ dược sĩ - Đại học Đà Nẵng có ngành kỹ thuật - cơng nghệ (Sinh, Hố, Cơng nghệ thơng tin, Điện tử viễn thông ) tạo tiền đề cho việc phát triển ngành Y - Dược đại - Các mối quan hệ quốc tế Đại học Đà Nẵng hỗ trợ tích cực cho việc đào tạo cán xây dựng chuong trình đào tạo ngành Y duoc - Các bệnh viện địa bàn thành phố Đà Nẵng có sở vật chất đại, có đội ngũ bác sĩ có đủ trình độ kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu đào tạo cho ngành Y -Dược Viện đào tạo quốc tế - Đại học Đà Nẵng thiết lập chương trình liên kết đào tạo với nước - Về sở vật chất, Đại học Đà Nẵng xây dựng tòa nhà 11 tầng nhờ tài trợ tổ chức phi phủ AP để phục vụ cho chương trình liên kết đào tạo quốc tế - Trong năm tới thu nhập bình quân đầu người tăng, nhu cầu du học chỗ người dân tăng cao, nguồn tuyển sinh Viện Đào tạo quốc tế mở rộng - Ngoài sinh viên Việt Nam, Viện Đào tạo quốc tế nơi thu hút sinh viên nước nước láng giềng đến học - Cơ sở đời tạo điều kiện thu hút thêm đầu tư nước đến miền Trung nhà đầu tư, cán bộ, chun gia nước ngồi có nơi để em họ học hành Trường Đại học Công nghiệp - Được thành lập sở Trường Cao đẳng Công nghệ làm nhiệm vụ đào tạo « kỹ sư thực hành » - Loại hình trường đại học thực hành cơng nghệ song song với loại hình trường mang tính hàn lâm (Bách khoa) - Đối tượng tuyển sinh học sinh, sinh viên trường trung cấp chuyên nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp, sinh viên liên thông từ hệ đào tạo - Đào tạo lại đào tạo nâng cao cho đội ngũ cán kỹ thuật công nghệ theo yêu cầu sản xuất đại Viện Đại học mở - Với hai loại hình đào tạo: đào tạo theo phương pháp truyền thống đại học ảo (virtuelle) - Thành lập sở Trung tâm Đào tạo thường xuyên có - Hoạt động Đại học mở theo nguyên tắc tài độc lập, khơng thụ hưởng ngân sách Nhà nước, theo tinh thần xã hội hóa giáo dục-đào tạo có đóng góp đầu tư phát triển Đại học Đà Nẵng - Bộ phận đại học ảo Viện Đại học mở tập trung phát triển loại hình đào tạo từ xa qua internet, multimedia, góp phần phát triển hợp tác quốc tế đào tạo đa ngành - Đại học mở tạo thêm nguồn thu cho Đại học Đà Nẵng, tạo điều kiện phát huy hết tiềm trang thiết bị chất xám để đào tạo nhân lực cho xã hội Viện đào tạo sau đại học - Quản lý đào tạo sau đại học - Phát triển ngành nghề, loại hình đào tạo sau đại học, nâng cao chất lượng hiệu đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ - Kết hợp nghiên cứu khoa học đào tạo sau đại học - Liên kết, hợp tác với nước đào tạo sau đại học - Xây dựng số phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ đào tạo sau đại học nghiên cứu khoa học Thứ Tiếp tục thực việc đổi giáo dục, đa dạng hóa loại hình đào tạo, tập trung xây dựng ngành đào tạo mũi nhọn; nâng cao chất lượng đào tạo tinh hoa kết hợp với phát triển đào tạo nghề nghiệp đại trà theo hướng xã hội hóa giáo dục Thứ Đẩy mạnh đào tạo sau đại học, liên kết đào tạo với nước ngoài, tăng cường hợp tác quốc tế, tổ chức lại công tác nghiên cứu khoa học, tạo nhiều sản phẩm đặc trưng Đại học Đà Nẵng Thứ Qui hoạch đào tạo đội ngũ cán giảng dạy, bổ sung đội ngũ cán trẻ, tiến dần tới tỉ lệ giảng viên/sinh viên theo tinh thần Nghị 14/NQCP Thứ Triển khai xây dựng Làng Đại học Đà Nẵng Hòa Quớ-Điện Ngọc; tiếp tục đầu tư trang thiết bị theo hướng đại đồng để phục vụ giảng dạy nghiên cứu khoa học + Cơ sở hạ tầng đến 2010: Cải tạo, chống xuống cấp cơng trình có Xây dựng Làng Đại học Đà Nẵng giai đoạn II Di dời sở Trường Đại học Ngoại ngữ đến địa điểm Xây dựng ký túc xá Làng Đại học Xây dựng khu thực nghiệm Công nghệ sinh học Xây dựng Viện đào tạo Sau đại học + Cơ sở hạ tầng đến 2015: Triển khai xây dựng giai đoạn III Làng Đại học Đà Nẵng Xây dựng Trường Đại học Y Khoa Xây dựng Viện Đại học mở Xây dựng Trường Đại học Công nghiệp - Mục tiêu: + Mục tiêu lâu dài: Xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học ngang tầm quốc tế khu vực Miền Trung-Tây Nguyên + Mục tiêu ngắn hạn: Đáp ứng yêu cầu nhân lực cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Miền Trung-Tây Nguyên; Nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học số ngành mạnh đạt trình độ ngang tầm trường Đại học lớn khu vực ASEAN - Phương châm hành động: Đổi tư cán bộ, thái độ học tập sinh viên Chuẩn hóa khâu tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học Nhanh chóng tiếp cận hệ thống giáo dục đại học tiên tiến Xây dựng "chất lượng Đại học Đà Nẵng" Câu 8: Các bước tiến hành đánh giá định kỳ cán công chức hàng năm (142)(223) - Mục đích đánh giá viên chức: Đánh giá viên chức để làm rõ lực, trình độ, kết công tác, phẩm chất đạo đức làm để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng thực sách viên chức - Điều 7, Quy chế thực dân chủ quan: Việc đánh giá viên chức tổ chức hàng năm thực vào cuối năm cuối kỳ cơng tác theo trình tự sau: Viên chức tự nhận xét công tác, bao gồm nội dung + Chấp hành chủ trương, sách, pháp luật Nhà nước + Những công việc cụ thể thực năm, đánh giá chất lượng hiệu cơng việc đó, cán cơng chức lãnh đạo phải đánh giá việc lãnh đạo tập thể năm + Phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tính trung thực công tác + Quan hệ phối hợp công tác Tập thể nơi cán bộ, công chức làm việc tham gia góp ý kiến vào tự nhận xét cơng tác Thủ trưởng trực tiếp cán bộ, công chức ghi đánh giá định kỳ hàng ănm cán bộ, công chức thông báo trực tiếp cho cán bộ, công chức biết; cán công chức có quyền phát biểu ý kiến với Thủ trưởng trực tiếp đánh giá định kỳ hàng năm Đánh giá định kỳ hàng năm đưa vào hồ sơ cán bộ, công chức quan quản lý theo phân cấp Câu 9: Nội dung chủ yếu hội nghị cán công chức quan *.Hội nghị cán công chức, viên chức quan có nội dung: (225) Kiểm điểm việc thực nghị Đảng, pháp luật Nhà nước, đánh giá việc thực kế hoạch công tác hàng năm thảo luận, bàn biện pháp thực kế hoạch công tác năm tới quan Thủ trưởng quan tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình cán bộ, công chức; giải đáp thắc mắc, đề nghj cán bộ, công chức quan Bàn biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, công chức quan Ban Thanh tra nhân dân quan báo cáo công tác, bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định pháp luật Tham gia ý kiến vấn đề như: - Chủ trương, giải pháp thực Nghị Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến công việc quan - Kế hoạch công tác hàng năm quan - Tổ chức phong trào thi đua - Báo cáo sơ kết, tổng kết quan - Các biện pháp cải tiến tổ chức lề lốI làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân - Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đề bạt cán bộ, công chức quan theo quy định - Thực chế độ, sách liên quan đến quyền lợi lợi ích cán bộ, công chức - Nội quy, quy chế quan Khen thưởng cá nhân, tập thể quan có thành tích cơng tác Câu 10: Trách nhiệm nhà giáo, cán công chức việc thực dân chủ trường học (231) Điều – Quy chế thực dân chủ hoạt động nhà trường I Nhà giáo, cán công chức nhà trường có trách nhiệm Thực nhiệm vụ quyền hạn nhà giáo theo quy định Luật giáo dục Tham gia đóng góp ý kiến nội dung quy định - Kế hoạch phát triển, tuyển sinh, dạy học, nghiên cứu khoa học hoạt động khác nhà trường năm học - Quy trình quản lý đào tạo, vấn đề chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy nhà trường - Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chun mơn, nghiệp vụ nhà giáo, cán công chức - Kế hoạch xây dựng sở vật chất nhà trường, hoạt động dịch vụ, sản xuất nhà trường - Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế nhà trường - Các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ năm học Kiên đấu tranh chống tượng bè phái, đoàn kết, cửa quyền, quan liêu hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nếp nhà trường Thực quy định Pháp lệnh cán công chức: Pháp lệnh chống tham những: Pháp lệnh thực hành tiết kiệm Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo, cán công chức, tôn trọng đồng nghiệp người học; bảo vệ uy tín nhà trường II Những việc nhà giáo, cán công chức biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thơng qua hình thức dân chủ trực tiếp thơng qua tổ chức, đoàn thể nhà trường Những chủ trương, sách, chế độ Đảng Nhà nước Nhà giáo, cán công chức Những quy định sử dụng tài sản, xây dựng sở vật chất nhà trường Việc giải đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định Luật khiếu nại, tố cáo Công khai khoản đóng góp người học, việc sử dụng kinh phí chấp hành chế độ thu, chi, toán theo quy định hành Giải chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ, công chức, cho người học Việc thực thi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật Những vấn đề tuyển sinh thực quy chế thi năm học Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá công chức hàng năm Câu 11 Các hành vi tham nhũng? (Điều - Luật phòng chống tham nhũng) Tham ô tài sản Nhận hối lộ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ, nhiệm vụ vụ lợi Lạm quyền thi hành nhiệm vụ, cơng vụ vụ lợi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lơi Giả mạo cơng tác vụ lợi Đưa hối lộ, môi giới hối lộ thực người có chức vụ, quyền hạn để giải cơng việc quan, tổ chức, đơn vị địa phương vụ lợi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản nhà nước vụ lợi 10 Nhũng nhiễu vụ lợi 11 Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người khác có hành vi vi phạm pháp luật vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vụ lợi 12 Khơng thực nhiệm vụ, cơng vụ vụ lợi Câu 12.Trách nhiệm CBCC, viên chức việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí? (Điều - Luật thực hành tiết kiêm, chống lãng phí) Thực công vụ giao qui định pháp luật, nội qui, qui chế quan, tổ chức, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Sử dụng tiền, tài sản Nhà nước giao mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 10 A Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Tại điều 12 Nghị định 09/2007/N§-CP CP ngày 15/01/2007 quy định Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu theo đa số, có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: Xây dựng kế hoạch tổ chức thi tuyển xét tuyển (nếu có); Thơng báo cơng khai: kế hoạch tổ chức tuyển dụng; tiêu chuẩn điều kiện dự tuyển; mơn thi, hình thức nội dung thi; nội quy kỳ thi; thời gian, địa điểm thi phí dự tuyển theo quy định; Tiếp nhận xét hồ sơ dự tuyển; tổ chức sơ tuyển (nếu có); thông báo công khai danh sách người đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển; gửi giấy báo đến người đăng ký dự tuyển tham dự kỳ thi; Thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phách; Tổ chức thu phí dự tuyển chi tiêu theo quy định; Tổ chức thi tuyển xét tuyển theo quy chế; Chỉ đạo tổ chức chấm thi theo quy chế; Báo cáo kết tuyển dụng lên người đứng đầu quan có thẩm quyền để xem xét định công nhận kết quả; công bố kết tuyển dụng; Giải khiếu nại, tố cáo người dự tuyển" B “Chuyển ngạch” “Cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch cơng chức” gì? Tại khoản khoản 8, Điều 3, Chương I Nghị định 117/2003/N§-CP ngày 10/10/2003 có nêu: "Chuyển ngạch" chuyển từ ngạch sang ngạch khác có cấp độ chuyên môn nghiệp vụ (ngạch tương đương) "Cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch cơng chức" quan giao thẩm quyền quản lý ngạch công chức chun ngành C Trình tự xét chuyển loại cơng chức: Tại Chương II, Thông tư 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 Bộ Nội vụ quy định: Trình tự xét chuyển loại cơng chức: a) Cơng chức có đủ điều kiện tiêu chuẩn nêu có nguyện vọng chuyển loại công chức phải làm đơn đề nghị gửi quan có thẩm quyền quản lý sử dụng cơng chức xem xét, giải b) Căn vào phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, người đứng đầu quan sử dụng cơng chức có trách nhiệm xem xét đánh giá trình độ, lực, tiêu chuẩn, điều kiện công chức vào nhu cầu quan để làm văn đề nghị kèm danh sách trích ngang gửi quan có thẩm quyền chuyển loại công chức xem xét (qua Vụ Tổ chức cán Sở Nội vụ) c) Cơ quan có thẩm quyền chuyển loại công chức phải thành lập Hội đồng chuyển loại cơng chức để xem xét đánh giá trình độ, lực, tiêu chuẩn, điều kiện công chức đề nghị chuyển loại Hội đồng có nhiệm vụ Hội đồng kiểm tra chuyển ngạch quy định khoản khoản Điều 22 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP d) Căn vào tiêu chuẩn, điều kiện quy định cấu ngạch công chức quan, tổ chức, Hội đồng chuyển loại công chức lập danh sách đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý công chức xem xét định chuyển loại cho công chức đồng thời thông báo để quan giao thẩm quyền bổ nhiệm ngạch cho công chức chuyển loại đ) Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi chung Bộ, ngành tỉnh) báo cáo danh sách công chức chuyển loại Bộ Nội vụ để kiểm tra tổng hợp chung (theo mẫu kèm theo Thông tư này) e) Về việc xếp lương công chức bổ nhiệm vào ngạch thực theo hướng dẫn xếp lương nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức Nhà nước f) Người đứng đầu quan ký văn đề nghị định chuyển loại cho công chức phải chịu trách nhiệm đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện công chức đề nghị chuyển loại D Nêu cách phân loại công chức 65 Tại điều N§ 117/2003/N§-CP ngày 10/10/2003 CP quy định: Điều Phân loại công chức Công chức nói Nghị định phân loại sau : Phân loại theo trình độ đào tạo : a) Công chức loại A người bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn giáo dục đại học sau đại học; b) Công chức loại B người bổ nhiệm vào ngạch u cầu trình độ đào tạo chun mơn giáo dục nghề nghiệp; c) Công chức loại C người bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn giáo dục nghề nghiệp Phân loại theo ngạch công chức : a) Công chức ngạch chuyên viên cao cấp tương đương trở lên; b) Cơng chức ngạch chun viên tương đương; c) Công chức ngạch chuyên viên tương đương; d) Công chức ngạch cán tương đương; đ) Công chức ngạch nhân viên tương đương Phân loại theo vị trí cơng tác : a) Cơng chức lãnh đạo, huy; b) Công chức chuyên môn, nghiệp vụ Việc phân cấp quản lý công chức phải vào việc phân loại công chức quy định Điều Tại Mục 2, Phần I Thông tư 07/2004/TT-BNV quy hướng dẫn Phân loại công chức sau: 2.1 Công chức phân loại theo trình độ đào tạo, theo ngạch theo vị trí cơng tác quy định Điều Nghị định số 117/2003/N§-CP 2.2 Cơng chức loại A người bổ nhiệm vào ngạch u cầu trình độ đào tạo chun mơn giáo dục đại học sau đại học bao gồm: cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 2.3 Cơng chức có trình độ cao đẳng bổ nhiệm vào ngạch cán tương đương quan có vị trí cơng tác, đủ điều kiện tiêu chuẩn xem xét cô dự thi nâng ngạch theo quy định hành Câu 3: Giải thích khái niệm tuyển dụng Những đối tượng đăng ký tuyển dụng vào công chức? Người đăng ký tuyển dụng vào cán bộ, công chức phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn gì? Nếu trúng tuyển kỳ thi tuyển cơng chức lần đồng chí thấy hàng năm có cần phải đánh giá cơng chức khơng? Nếu có nêu mục đích, cứ, trình tự đánh giá cơng chức? A Giải thích khái niệm tuyển dụng Tại mục 5, điều N§ 117/2003/N§-CP ngày 10/10/2003 CP quy định: "Tuyển dụng" việc tuyển người vào làm việc biên chế quan nhà nước thông qua thi xét tuyển; B Những đối tượng đăng ký tuyển dụng vào công chức? Người đăng ký tuyển dụng vào cán bộ, công chức phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn gì? Điều Đối tượng điều kiện đăng ký dự tuyển công chức Những đối tượng đăng ký dự tuyển vào công chức gồm: a) Viên chức làm việc đơn vị nghiệp nhà nước; b) Viên chức làm công tác quản lý, lãnh đạo từ cấp phòng trở lên doanh nghiệp nhà nước; c) Cán bộ, công chức cấp xã; d) Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân Việt Nam Công an nhân dân Việt Nam; 66 Những đối tượng khác có nguyện vọng tuyển dụng bổ nhiệm vào công chức (loại A loại B) đăng ký dự tuyển vào cơng chức dự bị phải thực chế độ công chức dự bị theo quy định hành trước xem xét tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch công chức Những người đăng ký dự tuyển vào ngạch thuộc cơng chức loại C phải đạt đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định khoản (không bao gồm điểm e khoản 4) Điều Các trường hợp tuyển theo tiêu biên chế công chức không thực chế độ công chức dự bị Những đối tượng nói khoản Điều đăng ký dự tuyển vào công chức phải có đủ điều kiện tiêu chuẩn sau đây: a) Là cơng dân Việt Nam, có địa thường trú Việt Nam; b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi; c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng đào tạo phù hợp với yêu cầu ngạch dự tuyển; d) Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ; đ) Không thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn đưa vào sở chữa bệnh, sở giáo dục; e) Có thời gian làm việc liên tục quan, tổ chức, đơn vị nhà nước từ năm (đủ 36 tháng) trở lên; g) Ngoài điều kiện nói trên, vào tính chất đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ ngạch tuyển dụng, quan có thẩm quyền tuyển dụng bổ sung thêm số điều kiện người dự tuyển" C Nếu trúng tuyển kỳ thi tuyển cơng chức lần đồng chí thấy hàng năm có cần phải đánh giá cơng chức khơng? Nếu có nêu mục đích, cứ, trình tự đánh giá cơng chức? * Nếu trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức lần thấy hàng năm cần phải đánh giá cơng chức vì: Đánh giá cơng chức để làm rõ lực, trình độ, kết cơng tác, phẩm chất đạo đức làm để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng thực sách cơng chức * Mục đích, cứ, trình tự đánh giá cơng chức quy định điều 37, điều 38 điều 39 mục chương N§ 117/2003/N§-CP ngày 10/10/2003 CP : Điều 37 Mục đích Đánh giá cơng chức để làm rõ lực, trình độ, kết công tác, phẩm chất đạo đức làm để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng thực sách cơng chức Điều 38 Căn trình tự đánh giá công chức Khi đánh giá công chức, quan sử dụng công chức phải vào nhiệm vụ phân cơng, kết hồn thành nhiệm vụ phẩm chất đạo đức công chức Việc đánh giá công chức tổ chức hàng năm thực vào cuối năm theo trình tự sau : cơng chức tự nhận xét công tác; tập thể nơi công chức làm việc tham gia góp ý ghi phiếu phân loại; sau tham khảo ý kiến nhận xét, phân loại tập thể, người đứng đầu quan đánh giá định xếp loại công chức; thông báo ý kiến đánh giá đến công chức Cơng chức có quyền trình bày, bảo lưu ý kiến tự đánh giá phải chấp hành ý kiến kết luận quan có thẩm quyền Việc đánh giá công chức biệt phái quan sử dụng công chức thực Văn đánh giá công chức biệt phái gửi quan cử biệt phái để lưu vào hồ sơ công chức Tài liệu đánh giá công chức lưu giữ hồ sơ công chức Điều 39 Đánh giá công chức lãnh đạo Việc đánh giá công chức giữ chức vụ lãnh đạo thực theo phân cấp quản lý Ngoài nêu Điều 38 Nghị định này, đánh giá cơng chức lãnh đạo phải vào kết hoạt động quan, đơn vị trách nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo Câu 4: Thế gọi tập sự? 67 Trách nhiệm quan sử dụng công chức người tập sự? Chế độ sách nhà nước người tập hướng dẫn tập sự? Việc quản lý hồ sơ công chức quản lý chế độ thống kê báo cáo thực nào? A Thế gọi tập sự? Tại khoản 10 điều N§ 117/2003/N§-CP ngày 10/10/2003 CP quy định: "Tập sự" việc người tuyển dụng tập làm việc theo chức trách, nhiệm vụ ngạch bổ nhiệm; B Trách nhiệm quan sử dụng công chức người tập sự? Tại điều 17 N§ 117/2003/N§-CP ngày 10/10/2003 CP quy định: Điều 17 Hướng dẫn tập Cơ quan sử dụng cơng chức có trách nhiệm : Hướng dẫn cho người tập nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nội quy, quy chế quan; mối quan hệ tổ chức quan, với quan liên quan tập làm chức trách, nhiệm vụ ngạch bổ nhiệm; Cử công chức ngạch ngạch trên, có lực kinh nghiệm nghiệp vụ hướng dẫn người tập Mỗi công chức hướng dẫn lần người tập C Chế độ sách nhà nước người tập hướng dẫn tập sự? Tại điều 18 N§ 117/2003/N§-CP ngày 10/10/2003 CP quy định: Điều 18 Chế độ, sách người tập người hướng dẫn tập Người tập người hướng dẫn tập hưởng chế độ, sách sau đây: Trong thời gian tập sự, người tập ngạch thuộc công chức loại C hưởng 85% bậc lương khởi điểm (bậc 1) ngạch tuyển dụng Các trường hợp lại tuyển dụng vào cơng chức khơng phải tập quan có thẩm quyền quản lý cơng chức vào diễn biến tiền lương mức lương hưởng quan cũ để xếp lương theo quy định hướng dẫn Nhà nước” Những người sau thời gian tập hưởng 100% lương phụ cấp (nếu có) ngạch tuyển dụng : a) Người tuyển dụng làm việc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; b) Người tuyển dụng làm việc ngành, nghề độc hại nguy hiểm; c) Người tuyển dụng người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên hồn thành nhiệm vụ Cơng chức quan phân công hướng dẫn tập hưởng phụ cấp trách nhiệm 30% mức lương tối thiểu thời gian hướng dẫn tập Thời gian tập khơng tính vào thời gian xét nâng lương theo thâm niên D Việc quản lý hồ sơ công chức quản lý chế độ thống kê báo cáo thực theo quy định khoản 5, khoản Phần IV Thông tư 09/2004/TT-BNV BNV ngày 04/7/2004: Quản lý hồ sơ công chức 5.1 Cơ quan sử dụng cơng chức theo thẩm quyền phân cấp có trách nhiệm lập quản lý hồ sơ cá nhân công chức, bao gồm: - Bản khai lý lịch gốc lý lịch công chức tự khai theo mẫu quy định, giấy khai sinh; - Các văn bằng, chứng đào tạo bồi dưỡng (bản có cơng chứng); - Các Quyết định tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kû luật, nâng bậc lương; - Phiếu đánh giá công chức hàng năm; - Cập nhật hồ sơ khác phát sinh trình công tác, thay đổi lý lịch; - Các tài liệu thẩm tra, xác minh, kết luận quan có thẩm quyền liên quan đến nguồn gốc xuất thân, q trình cơng tác, khen thưởng, kû luật, giải trình; - Các kiểm điểm cá nhân, giải trình đơn khiếu nại, tố cáo, báo cáo thành tích để khen thưởng 68 5.2 Hồ sơ ban đầu công chức bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp tương đương trở lên hồ sơ dự thi nâng ngạch hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm ngạch Bộ Nội vụ quản lý, bao gồm: Tóm tắt sơ yếu lý lịch có ảnh 3cm x 4cm cá nhân công chức, văn bằng, chứng khố đào tạo, bồi dưỡng có chứng nhận quan có thẩm quyền, Quyết định nâng bậc lương gần nhất, văn nhận xét công chức dự thi thời gian năm gần cấp quản lý trực tiếp 5.3 Hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên tương đương công chức sau kết thúc kỳ thi Hội đồng thi nâng ngạch giao trả cho quan có thẩm quyền quản lý cơng chức lưu giữ Quản lý chế độ thống kê, báo cáo 6.1 Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập danh sách thống kê đội ngũ công chức thuộc phạm vi giao quản lý tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 báo cáo tăng giảm vào thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp theo nội dung sau: 6.1.1 Số lượng, chất lượng cấu đội ngũ công chức (theo lĩnh vực theo đơn vị trực thuộc); 6.1.2 Công tác tuyển dụng công chức; 6.1.3- Công tác nâng ngạch công chức; 6.1.4 Công tác khen thưởng - kû luật công chức; 6.1.5 Công tác đánh giá công chức hàng năm; 6.1.6 Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức công chức lãnh đạo; 6.1.7 Danh sách ngạch, bậc lương cán bộ, công chức 6.2 Các biểu mẫu báo cáo cho nội dung quy định điểm 6.1 mục Phần IV thực thống theo quy định hướng dẫn Bộ Nội vụ Câu 5: Thế gọi là” Cơ quan có thẩm quyền quản lý cơng chức”? Nhiệm vụ UBND tỉnh việc quản lý công chức? Chuyển loại công chức quy định nào? Nêu trình tự xét chuyển loại? A Thế gọi là” Cơ quan có thẩm quyền quản lý cơng chức”? Tại khoản 8, điều N§ 117/2003/N§-CP ngày 10/10/2003 CP quy định: "Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức" quan giao thẩm quyền tuyển dụng quản lý công chức; B Nhiệm vụ UBND tỉnh việc quản lý công chức? Tại khoản 16 Điều Nghị định 09/2007/N§-CP CP ngày 15/01/2007 sửa đổi, bổ sung điều 45 N§ 117/2003/N§-CP ngày 10/10/2003 CP quy định sau: Điều 45 Nhiệm vụ quyền hạn ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi tắt ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có nhiệm vụ quyền hạn sau : Quản lý số lượng, tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo theo phân cấp, nâng bậc lương thường xuyên công chức từ ngạch chuyên viên cao cấp tương đương trở xuống; bổ nhiệm ngạch chuyên viên tương đương trở xuống; giải chế độ, thủ tục việc nghỉ hưu cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý 69 Quyết định tiêu biên chế quan hành thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Tổ chức việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức theo quy định; Tổ chức thi tuyển, sử dụng quản lý công chức dự bị theo quy định; Tổ chức xét chuyển loại công chức từ loại B, loại C sang loại A từ loại C sang loại B theo quy định’’ Tổ chức thực chế độ tiền lương chế độ sách đãi ngộ khác công chức thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Thực công tác khen thưởng, kỷ luật công chức theo thẩm quyền đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định; Thực thống kê báo cáo thống kê công chức theo quy định; Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định Nhà nước cơng chức quan hành thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 10 Giải khiếu nại, tố cáo công chức theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo C Chuyển loại công chức quy định nào? Nêu trình tự xét chuyển loại? Tại phần II Thông tư 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 Bộ Nội vụ quy định chuyển loại sau: II VỀ XÉT CHUYỂN LOẠI CƠNG CHỨC Cơng chức loại B loại C tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học, quan có vị trí, nhu cầu cơng tác bố trí vào vị trí làm việc phù hợp với trình độ đào tạo đạt đủ tiêu chuẩn điều kiện quy định xem xét chuyển sang công chức loại A loại B Công chức sau chuyển loại bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng Tiêu chuẩn điều kiện xét chuyển loại công chức: a) Cơ quan, đơn vị có vị trí, nhu cầu sở cấu cơng chức quan cấp có thẩm quyền phê duyệt; b) Thời gian thâm niên trường hợp xét chuyển loại công chức; - Công chức loại C chuyển sang công chức loại B phải có thời gian làm việc liên tục vị trí cơng chức loại C năm (đủ 36 tháng); - Công chức loại B chuyển sang cơng chức loại A phải có thời gian làm việc liên tục vị trí cơng chức loại B năm (đủ 36 tháng); - Công chức loại C chuyển sang cơng chức loại A phải có thời gian làm việc liên tục vị trí cơng chức loại C năm (đủ 60 tháng); c) Đạt yêu cầu trình độ văn bằng, chứng tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định ngạch công chức ứng với loại cơng chức xét chuyển; d) Hồn thành tốt nghĩa vụ, nhiệm vụ cán bộ, công chức quy định Pháp lệnh cán bộ, công chức; đ) Không thời gian thi hành kỷ luật Trình tự xét chuyển loại cơng chức: a) Cơng chức có đủ điều kiện tiêu chuẩn nêu có nguyện vọng chuyển loại cơng chức phải làm đơn đề nghị gửi quan có thẩm quyền quản lý sử dụng công chức xem xét, giải b) Căn vào phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, người đứng đầu quan sử dụng cơng chức có trách nhiệm xem xét đánh giá trình độ, lực, tiêu chuẩn, điều kiện công chức vào nhu cầu quan để làm văn đề nghị kèm danh sách trích ngang gửi quan có thẩm quyền chuyển loại cơng chức xem xét (qua Vụ Tổ chức cán Sở Nội vụ) c) Cơ quan có thẩm quyền chuyển loại công chức phải thành lập Hội đồng chuyển loại công chức để xem xét đánh giá trình độ, lực, tiêu chuẩn, điều kiện công chức đề nghị chuyển loại Hội đồng có nhiệm vụ Hội đồng kiểm tra chuyển ngạch quy định khoản khoản Điều 22 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP d) Căn vào tiêu chuẩn, điều kiện quy định cấu ngạch công chức quan, tổ chức, Hội đồng chuyển loại công chức lập danh sách đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý cơng chức xem xét 70 định chuyển loại cho công chức đồng thời thông báo để quan giao thẩm quyền bổ nhiệm ngạch cho công chức chuyển loại đ) Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi chung Bộ, ngành tỉnh) báo cáo danh sách công chức chuyển loại Bộ Nội vụ để kiểm tra tổng hợp chung (theo mẫu kèm theo Thông tư này) e) Về việc xếp lương công chức bổ nhiệm vào ngạch thực theo hướng dẫn xếp lương nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức Nhà nước f) Người đứng đầu quan ký văn đề nghị định chuyển loại cho công chức phải chịu trách nhiệm đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện công chức đề nghị chuyển loại Câu 6: “Tuyển dụng”, “Bổ nhiệm vào ngạch công chức ” gì? Khi huỷ bỏ định tuyển dụng? Trình tự thủ tục chế độ sách người bị huỷ bỏ định tuyển dụng? Chuyển ngạch chuyển loại công chức quy định nào? tiêu chuẩn điều kiện xét chuyển loại công chức? A “Tuyển dụng”, “Bổ nhiệm vào ngạch cơng chức ” gì? Tại khoản khoản điều nghị định 117/2003/N§-CP CP ngày 10/10/2003 quy định: "Tuyển dụng" việc tuyển người vào làm việc biên chế quan nhà nước thông qua thi xét tuyển; "Bổ nhiệm vào ngạch" việc định bổ nhiệm người có đủ tiêu chuẩn vào ngạch công chức định; B Khi huỷ bỏ định tuyển dụng? Trình tự thủ tục chế độ sách người bị huỷ bỏ định tuyển dụng? Tại điều 20 nghị định 117/2003/N§-CP CP ngày 10/10/2003 quy định: Điều 20 Huỷ bỏ định tuyển dụng Huỷ bỏ định tuyển dụng trường hợp sau : a) Người tập khơng hồn thành nhiệm vụ; b) Người tập bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên Người đứng đầu quan sử dụng công chức đề nghị quan có thẩm quyền quản lý cơng chức định văn huỷ bỏ định tuyển dụng trường hợp quy định khoản Điều Người tập bị huỷ bỏ định tuyển dụng quan sử dụng cơng chức trợ cấp 01 tháng lương phụ cấp (nếu có) hưởng tiền tàu xe nơi thường trú C Chuyển ngạch chuyển loại công chức quy định nào? tiêu chuẩn điều kiện xét chuyển loại công chức? - Tại khoản điều N§ 09/2007/N§-CP ngày 15/01/2007 sửa đổi bổ sung điều 22 Chương III N§117/2003/N§-CP ngày 10/10/2003 CP quy định: Điều 22 Chuyển ngạch Công chức phân công nhiệm vụ không phù hợp với ngạch cơng chức giữ phải chuyển ngạch cho phù hợp với vị trí chun mơn nghiệp vụ giao Công chức chuyển ngạch phải đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyển phù hợp với cấu ngạch công chức quan Cơ quan sử dụng công chức chuyển ngạch cho công chức phải thành lập Hội đồng kiểm tra để sát hạch trình độ, lực công chức Nếu công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch mới, quan sử dụng công chức định bổ nhiệm theo thẩm quyền đề nghị quan có thẩm quyền quản lý công chức bổ nhiệm Hội đồng kiểm tra có 05 07 thành viên bao gồm Chủ tịch Hội đồng ủy viên Hội đồng lãnh đạo phận chuyên môn, số công chức có lực, trình độ nghiệp vụ ngạch cao (trong có ủy viên kiêm thư ký Hội đồng) 71 Hội đồng kiểm tra có nhiệm vụ : a) Xem xét văn bằng, chứng đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu ngạch mới, văn đánh giá nhận xét trình cơng tác quan cũ; b) Phỏng vấn cơng chức chuyển ngạch vấn đề trị, xã hội, chuyên môn; c) Kiểm tra công chức chuyển ngạch soạn thảo văn quản lý theo yêu cầu nhiệm vụ ngạch; d) Hội đồng kiểm tra họp đánh giá kết quả; xét thấy công chức đạt u cầu đề nghị quan có thẩm quyền quản lý công chức bổ nhiệm vào ngạch Khi xét chuyển ngạch không kết hợp nâng ngạch, nâng bậc lương Tại Điều 22a NĐ 09/2007/N§-CP ngày 15/01/2007 quy định Chuyển loại công chức Các trường hợp công chức loại B loại C quy định khoản Điều Nghị định số 117/2003/NĐ-CP tốt nghiệp trường đại học, cao đẳng, trung học, quan có vị trí, nhu cầu cơng tác bố trí vào vị trí làm việc phù hợp với trình độ đào tạo xem xét chuyển sang công chức loại A (hoặc loại B) đồng thời bổ nhiệm xếp lương vào ngạch cơng chức tương ứng Các quan có thẩm quyền tổ chức xét chuyển loại công chức từ loại B, loại C sang loại A từ loại C sang loại B theo quy định Điều 22 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự việc bổ nhiệm ngạch, xếp lương xét chuyển loại cơng chức có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện” Câu 7: §/c hiểu thỊ Nâng ngạch, Ngạch công chức? Nêu quy định nâng ngạch, nâng bậc lương? Điều động, luân chuyển biệt phái cán bộ, công chức? Việc bổ nhiệm miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo thực nào? A Tại điều Chương I Nghị định 117/2003/N§-CP - Nâng ngạch: Là nâng từ ngạch thấp lên ngạch cao ngạch chuyên môn nghiệp vụ - Ngạch Công chức: Là chức danh công chức phân theo ngành, thể cấp độ chuyên môn nghiệp vụ B Quy định nâng ngạch, nâng bậc lương Tại điều 23, Mục I, Chương II Nghị định 117/2003/N§-CP ngày 10/10/2003 quy định sau: Điều 23 Nâng ngạch, nâng bậc lương Cơng chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí cơng tác phù hợp với ngạch ngạch ngành chun mơn nâng ngạch Việc nâng ngạch cho công chức phải thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định Cơng chức lập thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ, cơng vụ xem xét để nâng ngạch Cơng chức có đủ tiêu chuẩn, thời hạn bậc ngạch xem xét để nâng bậc lương Cơng chức lập thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ, cơng vụ xem xét để nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định Chính phủ Trong q trình thực nhiệm vụ, công vụ công chức đạt hiệu cơng tác cao có triển vọng phát triển Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định nâng ngạch nâng bậc lương trước thời hạn theo phân cấp Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc nâng ngạch nâng bậc lương trước thời hạn quy định Điều C Điều động, luân chuyển biệt phái cán bộ, công chức? Tại điều 31 Mục Chương III quy định Điều động CBCC sau: Điều 31 Điều động Việc điều động công chức phải vào nhu cầu cơng tác quan trình độ, lực công chức 72 Khi điều động công chức sang vị trí cơng tác có chun mơn nghiệp vụ khác, quan sử dụng quản lý công chức phải đề nghị cấp có thẩm quyền định chuyển ngạch công chức sang ngạch công chức tương đương phù hợp Những cán bộ, công chức thuộc đối tượng quy định điểm a, d, đ, g khoản Điều Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng năm 2003 quan có thẩm quyền điều động làm việc quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, lực lượng vũ trang, bổ nhiệm vào ngạch công chức phải vào vị trí cơng tác tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch cơng chức Trình tự thủ tục bổ nhiệm vào ngạch thực việc chuyển ngạch quy định Điều 22 Nghị định Tại điều 35 36 Mục Chương III quy định luân chuyển biệt phái cán bộ, công chức sau: Điều 35 Luân chuyển Việc luân chuyển công chức thực trường hợp sau : a) Thực việc tăng cường, bổ sung cho quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, đơn vị nghiệp số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ giao; b) Thực việc luân chuyển cán bộ, công chức trung ương địa phương, quan, ngành, lĩnh vực theo quy hoạch Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng quy định điểm a, d, đ, g khoản Điều Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng năm 2003, quan có thẩm quyền định luân chuyển giữ chức vụ lãnh đạo quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, lực lượng vũ trang, bổ nhiệm vào ngạch cơng chức phải vào vị trí cơng tác tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch cơng chức Trình tự, thủ tục bổ nhiệm vào ngạch thực việc chuyển ngạch quy định Điều 22 Nghị định Công chức luân chuyển làm việc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ngồi việc áp dụng sách ưu đãi hưởng số sách khuyến khích khác theo quy định chung Nhà nước Điều 36 Biệt phái Căn vào yêu cầu nhiệm vụ, công vụ, quan có thẩm quyền quản lý cơng chức cử cơng chức biệt phái đến làm việc có thời hạn quan, tổ chức, đơn vị khác Thời hạn cử biệt phái lần không ba năm Việc cử biệt phái công chức thực trường hợp sau : a) Do có nhiệm vụ đột xuất, cấp bách mà chưa thể thực việc điều động công chức; b) Do có cơng việc cần giải thời gian định Công chức cử biệt phái chịu phân công công tác quan, tổ chức, đơn vị nơi cử đến Cơ quan cử cơng chức biệt phái có trách nhiệm trả lương bảo đảm quyền lợi khác công chức biệt phái Công chức cử biệt phái đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hưởng sách ưu đãi theo quy định chung Nhà nước D Việc bổ nhiệm miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo thực nào? Tại điều 33 Mục Chương III quy định miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo sau: Điều 33 Miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo Công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp có thẩm quyền xem xét cho miễn nhiệm bố trí cơng tác khác không chờ hết thời hạn bổ nhiệm trường hợp sau : Do nhu cầu công tác; Do sức khoẻ không bảo đảm; Do không hoàn thành nhiệm vụ; Do vi phạm kỷ luật chưa đến mức bị thi hành kỷ luật hình thức cách chức Câu 8: Phân biệt “Cơ quan sử dụng công chức” “Cơ quan quản lý cơng chức”? Nội dung việc bố trí, phân cơng công tác việc nâng ngạch, nâng bậc lương? 73 Nêu mục đích, trình tự đánh giá công chức? Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạnh cán sự? A Phân biệt “Cơ quan sử dụng công chức” “Cơ quan quản lý công chức”? Tại khoản khoản 8, Điều 3, Chương I N§ 117/2003/N§-CP CP ngày 10/10/2003 quy định: "Cơ quan sử dụng cơng chức" quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý hành chính, chun mơn nghiệp vụ cơng chức; "Cơ quan có thẩm quyền quản lý cơng chức" quan giao thẩm quyền tuyển dụng quản lý công chức; B Nội dung việc bố trí, phân cơng cơng tác việc nâng ngạch, nâng bậc lương? - Tại điều 21, mục I, Chương III Nghị định 117/2003/N§-CP ngày 10/10/2003 quy định bố trí, phân cơng cơng tác CBCC sau: Điều 21 Bố trí, phân cơng cơng tác Người đứng đầu quan sử dụng công chức chịu trách nhiệm bố trí, phân cơng, giao nhiệm vụ cho công chức, bảo đảm điều kiện cần thiết để công chức thi hành nhiệm vụ, thực chế độ, sách cơng chức Khi thực việc bố trí, phân cơng cơng tác cho cơng chức phải bảo đảm phù hợp nhiệm vụ giao với ngạch công chức bổ nhiệm, công chức ngạch bố trí cơng việc phù hợp với ngạch Cơng chức chịu trách nhiệm trước pháp luật việc thi hành nhiệm vụ, công vụ mình; cơng chức giữ chức vụ lãnh đạo phải chịu trách nhiệm việc thi hành nhiệm vụ, công vụ công chức thuộc quyền quản lý theo quy định pháp luật - Tại điều 23, mục I, Chương III định 117/2003/N§-CP ngày 10/10/2003 quy định nâng ngạch, nâng bậc lương sau: Điều 23 Nâng ngạch, nâng bậc lương Cơng chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí cơng tác phù hợp với ngạch ngạch ngành chuyên mơn nâng ngạch Việc nâng ngạch cho công chức phải thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định Cơng chức lập thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ, cơng vụ xem xét để nâng ngạch Cơng chức có đủ tiêu chuẩn, thời hạn bậc ngạch xem xét để nâng bậc lương Công chức lập thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ, cơng vụ xem xét để nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định Chính phủ Trong trình thực nhiệm vụ, cơng vụ cơng chức đạt hiệu cơng tác cao có triển vọng phát triển Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định nâng ngạch nâng bậc lương trước thời hạn theo phân cấp Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc nâng ngạch nâng bậc lương trước thời hạn quy định Điều C Nêu mục đích, trình tự đánh giá công chức? Từ điều 37 đến điều 39, mục 4, Chương III Nghị định 117/2003/N§-CP ngày 10/10/2003 quy định sau: Điều 37 Mục đích Đánh giá cơng chức để làm rõ lực, trình độ, kết cơng tác, phẩm chất đạo đức làm để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng thực sách cơng chức Điều 38 Căn trình tự đánh giá cơng chức 74 Khi đánh giá công chức, quan sử dụng công chức phải vào nhiệm vụ phân cơng, kết hồn thành nhiệm vụ phẩm chất đạo đức công chức Việc đánh giá công chức tổ chức hàng năm thực vào cuối năm theo trình tự sau : cơng chức tự nhận xét công tác; tập thể nơi công chức làm việc tham gia góp ý ghi phiếu phân loại; sau tham khảo ý kiến nhận xét, phân loại tập thể, người đứng đầu quan đánh giá định xếp loại công chức; thông báo ý kiến đánh giá đến công chức Cơng chức có quyền trình bày, bảo lưu ý kiến tự đánh giá phải chấp hành ý kiến kết luận quan có thẩm quyền Việc đánh giá công chức biệt phái quan sử dụng công chức thực Văn đánh giá công chức biệt phái gửi quan cử biệt phái để lưu vào hồ sơ công chức Tài liệu đánh giá công chức lưu giữ hồ sơ công chức Điều 39 Đánh giá công chức lãnh đạo Việc đánh giá công chức giữ chức vụ lãnh đạo thực theo phân cấp quản lý Ngoài nêu Điều 38 Nghị định này, đánh giá cơng chức lãnh đạo phải vào kết hoạt động quan, đơn vị trách nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo D Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạnh cán sự? Mục 1- Ngạch cán Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ giúp lãnh phận cấu thành máy (phòng, ban hệ thống quản lý Nhà nước nghiệp) để triển khai việc hướng dẫn, theo dõi đôn đốc việc thi hành chế độ, điều lệ quản lý nghiệp vụ Nhiệm vụ cụ thể Được giao đảm nhiệm quản lý, theo dõi phần công việc lĩnh vực quản lý nghiệp gồm việc: - Xây dựng triển khai kế hoạch, phương án nghiệp vụ sở quy chế, thể lệ, thủ tục quản lý có ngành cho sát với sở (Khi xây dựng tiêu chuẩn cụ thể phải ghi rõ nội dung giới hạn công việc để xác định vị trí việc làm quan-chức danh đầy đủ) - Hướng dẫn, đôn đốc theo dõi trình thực cơng việc phân cơng; phân tích, đánh giá hiệu báo cáo kịp thời theo yêu cầu mục tiêu quản lý Phát đề xuất với lãnh đạo để uốn nắn lệch lạc trình thi hành đối tượng quản lý, nhằm đảm bảo cho chế độ, sách, định quản lý thi hành nghiêm túc, chặt chẽ có hiệu lực - Xây dựng nề nếp quản lý hồ sơ tài liệu, tổ chức việc thống kê lưu trữ tài liệu, số liệu đầy đủ, xác yêu cầu nghiệp vụ - Chịu đạo nghiệp vụ công chức nghiệp vụ cấp Hiểu biết: - Nắm nguyên tắc, chế độ, thể lệ, thủ tục hướng dẫn nghiệp vụ mục tiêu quản lý ngành, chủ trương lãnh đạo trực tiếp - Nắm nguyên tắc, thủ tục hành nghiệp vụ hệ thống máy Nhà nước - Hiểu rõ hoạt động đối tượng quản lý tác động nghiệp vụ quản lý tình hình thực tƠn xã hội - Viết văn hướng dẫn nghiệp vụ biết cách tổ chức triển khai nguyên tắc - Hiểu rõ mối quan hệ hợp đồng phải có với viên chức đơn vị liên quan cơng việc quản lý - Biết sử dụng phương tiện thơng tin thống kê tính tốn u cầu trình độ: - Trung cấp hành - Nếu trung cấp nghiệp vụ kỹ thuật có liên quan phải qua lípbåi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành 75 Câu Đồng chí hiểu thỊ Bậc Ngạch cơng chức? Những đối tượng tuyển dơng vào công chức phải thực chế độ tập sự? Trường hợp thực chế độ tập sự? Trong trường hợp phải thực chế độ tập nêu mục đích, nội dung, thời gian tập sự, quy trình bổ nhiệm vào ngạch người tuyển dụng hết thời gian tập sự? A Đồng chí hiểu thỊ Bậc Ngạch công chức? Tại khoản khoản điều nghị định 117/2003/N§-CP CP ngày 10/10/2003 quy định: "Ngạch công chức" chức danh công chức phân theo ngành, thể cấp độ chuyên môn nghiệp vụ "Bậc" khái niệm thang giá trị ngạch công chức, ứng với bậc có hệ số tiền lương B Những đối tượng tuyển dụng vào công chức phải thực chế độ tập sự? - Những đối tượng tuyển dụng vào công chức phải thực chế độ tập theo quy định điều nghị định 117/2003/N§-CP CP ngày 10/10/2003: Điều Đối tượng điều chỉnh Cơng chức nói Nghị định công dân Việt Nam, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước quy định điểm b, điểm c, điểm e khoản Điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức, làm việc quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội sau : Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Các quan hành nhà nước Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp; Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước ngoài; Đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân Công an Nhân dân; Bộ máy giúp việc thuộc tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện C Trường hợp thực chế độ tập sự? Tại mục 6, phần I Thông tư 09/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 quy định: 6.4 Những trường hợp điều động làm việc quan nhà nước, lực lượng vũ trang quy định Điều Nghị định số117/2003/N§-CP khơng phải thực chế độ tập sự, bao gồm: 6.4.1 Những người giữ chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế tốn trưởng cơng tác doanh nghiệp nhà nước; 6.4.2 Những người trước cán bộ, công chức quy định điểm a, điểm ®, điểm g khoản Điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức cán bộ, công chức quy định điểm b, điểm c khoản Điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức; 6.4.3 Những người tuyển dụng vào cán bộ, công chức quy định điểm d khoản Điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức trước ngày 01 tháng năm 2003; 6.4.4 Những người tuyển dụng vào cán bộ, công chức quy định điểm d khoản Điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức sau ngày 01 tháng năm 2003 có thời gian thâm niên từ đủ năm (36 tháng) trở lên; 6.4.5 Cán bộ, công chức quy định điểm h khoản Điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức có thời gian cơng tác từ đủ năm (36 tháng) trở lên C Trong trường hợp phải thực chế độ tập nêu mục đích, nội dung, thời gian tập sự, quy trình bổ nhiệm vào ngạch người tuyển dụng hết thời gian tập sự? 76 - Tại mục 6, Phần I Thông tư 09/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 quy định: Tập 6.1 Tập để người tuyển dụng làm quen với môi trường công tác, tập làm công việc ngạch công chức bổ nhiệm 6.2 Nội dung tập gồm: 6.2.1 Nắm vững thực nghĩa vụ cán bộ, công chức theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức; 6.2.2 Hiểu biết cấu tổ chức, chức nhiệm vụ quan, đơn vị công tác; 6.2.3 Nắm vững nội quy, quy chế làm việc quan, đơn vị chức trách, nhiệm vụ ngạch bổ nhiệm; 6.2.4 Trau dồi kiến thức kỹ hành theo yêu cầu trình độ, hiểu biết ngạch bổ nhiệm; 6.2.5 Nắm vững chế độ sách quy định liên quan đến cơng việc vị trí cơng tác; 6.2.6 Giải thực công việc ngạch công chức bổ nhiệm; 6.2.8 Soạn thảo văn hành sử dụng máy tính thành thạo 6.3 Thời gian tập thực theo quy định khoản Điều 16 Nghị định số 117/2003/N§-CP a) 12 tháng ngạch chuyên viên tương đương; b) 06 tháng ngạch cán tương đương; c) 03 tháng ngạch nhân viên tương đương 6.5 Hết thời gian tập sự, người tập phải viết báo cáo tự đánh giá kết tập theo nội dung: phẩm chất đạo đức; ý thức chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước; ý thức chấp hành kû luật, nội quy, quy chế quan; kết làm việc học tập thời gian tập gửi quan sử dụng công chức 6.6 Người hướng dẫn tập nhận xét đánh giá kết công tác người tập văn gửi người đứng đầu quan sử dụng công chức theo nội dung: Phẩm chất đạo đức; ý thức kû luật; kết làm việc học tập thời gian tập 6.7 Người đứng đầu quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất đạo đức kết công việc người tập sự, người tập đạt yêu cầu đề nghị quan có thẩm quyền quản lý cơng chức định bổ nhiệm vào ngạch cơng chức Câu 10 Đồng chí hiểu thỊ Ngạch công chức Cơ quan có thẩm quyền quản lý Ngạch cơng chức? Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch chuyên viên? Nêu điều kiện tuyển dụng công chức quy định Thông tư 07/2007/TT-BNV Bộ Nội vụ? A Ngạch công chức Cơ quan có thẩm quyền quản lý Ngạch cơng chức? Tại khoản khoản điều Nghị định 117 quy định: "Ngạch công chức" chức danh công chức phân theo ngành, thể cấp độ chun mơn nghiệp vụ 77 "Cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch công chức" quan giao thẩm quyền quản lý ngạch công chức chuyên ngành; B Tại Mục II Quyết định 414/TCCP-VC Ban Tổ chức Chính phủ ngày 29/5/1993 quy định Ngạch chuyên viên: Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ hệ thống quản lý Nhà nước quản lý nghiệp giúp lãnh đạo đơn vị cấu thành (phòng, ban, sở, vụ, cục) tổ chức quản lý lĩnh vực vấn đề nghiệp vụ Nhiệm vụ cụ thể - Xây dựng đề xuất phương án chế quản lý phần lĩnh vực nghiệp vụ sở chế có cấp nhằm thể sát với sở gồm việc: + Xây dựng phương án kinh tế-xã hội, kế hoạch, quy định cụ thể để triển khai công việc quản lý + Xây dựng chế, định cụ thể nội dung quản lý theo quy định hướng dẫn nghiệp vụ cấp phù hợp với tình hình thực tế (Khi xây dựng tiêu chuẩn thể phải ghi nội dung thể, có giới hạn rõ, có độ phức tạp trung bình theo vị trí cơng tác xác định) - Tổ chức đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đề xuất biện pháp điều chỉnh để định thực nghiêm túc đạt hiệu cao - Tổ chức xây dựng nếp quản lý (phương pháp thu thập thông tin thống kê, chế độ phương pháp kiểm tra hồ sơ quản lý, lưu trữ tư liệu, số liệu) nhằm đảm bảo việc quản lý chặt chẽ xác, nguyên tắc quản lý thống nghiƯpvơ ngành - Chủ động tổ chức, phối hợp với viên chức, đơn vị liên quan hướng dẫn giúp đỡ cho viên chức nghiệp vụ cấp việc triển khai công việc, tham gia trách nhiệm với công việc liên đới - Tổ chức việc tập hợp tình hình quản lý, tiến hành phân tích tổng kết, đánh giá hiệu báo cáo nghiệp vụ lên cấp Chịu đạo nghiệp vụ viên chức quản lý nghiệp vụ cấp cao hệ thống quản lý nghiệp vụ Hiểu biết: - Nắm đường lối, sách chung, nắm phương hướng chủ trương sách ngành, đơn vị lĩnh vực nghiệp vụ - Nắm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực - Nắm mục tiêu đối tượng qun lý, h thng cỏc nguyờn tc vàcơ ch qun lý nghiệp vụ thuộc phạm vi phụ trách - Biết xây dựng phương án, kế hoạch, thể loại định thể thông hiểu thủ tục hành nghiệp vụ ngành quản lý, viết văn tốt - Nắm vấn đề tâm sinh lý lao động khoa học quản lý, tổ chức lao động khoa học quản lý, tổ chức lao động khoa học, thông tin quản lý - Am hiểu thực tiễn sản xuất,xã hội đời sống xung quanh hoạt động quản lý lĩnh vực - Biết phương pháp nghiên cứu, tổng kết đề xuất cải tiến nghiệp vụ quản lý Nắm xu phát triển nghiệp vụ nước giới - Biết tổ chức đạo, hướng dẫn, phương pháp kiểm tra có khả tập hợp tổ chức phối hợp tốt yếu tố liên quan để triển khai cơng việc có hiệu cao Có trình độ độc lập tổ chức làm việc Yêu cầu trình độ: - Tốt nghiệp học viện hành quốc gia ngạch chuyên viên - Nếu đại học chuyên môn nghiệp vụ tương đương (đã qua thời gian tập sự) phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành theo nội dung chương trình Học viện hành quốc gia - Biết ngoại ngữ, trình độ A (đọc hiểu sách chuyên môn)./ C Nêu điều kiện tuyển dụng công chức quy định Thông tư 07/2007/TT-BNV Bộ Nội vụ? Tại mục 2, phần I Thông tư 07/2007/TT-BNV Bộ Nội vụ quy định: 78 Về điều kiện tuyển dụng công chức: a) Người đăng ký dự tuyển công chức phải cam kết đơn đăng ký dự tuyển đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hành thông báo công khai (mẫu đơn đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Thông tư này) b) Về văn bằng, chứng chỉ: Người đăng ký dự tuyển cần có đủ văn bằng, chứng có trình độ phù hợp với yêu cầu ngạch dự tuyển mà không phân biệt loại hình đào tạo, kết đào tạo, khơng phân biệt trường cơng lập ngồi cơng lập c) Căn vào tính chất đặc điểm chun mơn, nghiệp vụ vị trí, chức danh ngạch cơng chức cần tuyển, quan có thẩm quyền tuyển dụng cơng chức bổ sung thêm số điều kiện dự tuyển, điều kiện bổ sung không thấp trái với quy định hành Nhà nước Người đứng đầu quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải chịu trách nhiệm cá nhân điều kiện bổ sung trái pháp luật d) Ngoài đối tượng thuộc diện ưu tiên Chính phủ quy định, Bộ, ngành Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không tự quy định thêm đối tượng ưu tiên khác 79 ... tháng tuổi đến tuổi) mẫu giáo (nhận trẻ em từ tuổi đến tuổi) + Giáo dục phổ thơng có giáo dục tiểu học (5 năm) , giáo dục trung học sở (4 năm) , giáo dục trung học phổ thông (3 năm) ; + Giáo dục. .. thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục quy giáo dục thường xuyên Các cấp học trình độ đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: a./ Giáo dục mầm non có nhà trẻ mẫu giáo b./ Giáo dục phổ thông có. .. giáo dục nước ta Ai có cấp gọi “tiến sĩ khoa học” - Các chức danh thức giáo chức đại học theo quy định Nhà nước là: trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư Từ năm 1980 có
- Xem thêm -

Xem thêm: 400 câu hỏi phỏng vấn có đáp án thi viên chức giáo dục năm 2018, 400 câu hỏi phỏng vấn có đáp án thi viên chức giáo dục năm 2018

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn