Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai (Luận án tiến sĩ)

164 132 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2018, 18:18

Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai (Luận án tiến sĩ) 1 (TNBMT) ình thái mơ h m 126 tính hóa u lành có th dõi m àm cho ch ài [126] Ph lành tính chi ính l 3], [32] T 4] MT chi -c 134] Tri ì ph ãl ch tr ch tái phát ch k ình 32] V ên, vi thi àr 116] Sinh thi b ên tai bi v àm oài vi (CLVT)… c gi ình thái, g khó tránh kh [57], [158] ch k [125] Ph òb tr ò b ình nghiên c cho th ành v u TNBMT Th òi h th êm hi àh ành nghiên c ài: “Nghiên c nh àng, SA, CLVT sinh thi êu: T 1.1 GI C 1.1.1 Gi 12], [13], [24] (Hình 1-1) [24] m Tuy 30 gam N ài, gi àm m châm 1.1.1.1 Khu mang tai Khu mang tai m hình l 1.1.1.1.1 M ài G nơng c t òn ch ì chia làm hai lá: + Lá nông ch + Lá sâu qu E C H G D F A B A B A: Tuy òn ch E: Bao c H: Khoang hàm h Hình 1.1: Gi C: Th F: 1.1.1.1.2 M Liên quan v òn ch bám) v ên dó có c àn ên m trâm hàm h òn ch ành Hoành g - ài) - Khe này, ên quan v ùng lách qua khe vào - Khe ngồi òn ch chéo àm th n XI cho b 1.1.1.1.3 M Liên quan v ài b b àm ày gi àm) M c àm dây th ên: Liên quan v ài T v dây th N gi ên d ày t òn ch ên m àm t 1.1.1.2 Tuy Tuy l ên quan ình l nh àv àm nên m (Hình 1-2) [24] Tuy khu có t bào nên òn ch mà v bao kh là: b Nh phát tri m ùng ph Tuy ùy, gi ùy có c th sách, gáy quay v ùy n ên c vào dây VII ài xu 1.1.1.3 phát sinh ong ngồi ch ơng Stenon ch mi àm l 1.1.1.4 Liên quan m T -th ên -b ài vào kinh m ên quan t ài, dây th - 1.1.1.4.1 Th Dây th Sau kh gi Dây th m ùy c ùng v ên v ày này, dây th nhánh c Gi nhánh c ên th nhánh cu à: - àm - Trán mi m - ành tai ngồi òng mi ò má to, nh ên, nanh, chéo m - Trên mi òng mơi Nhánh c ành tai c nhánh nh ành nhi góc hàm, nh - Mi àn à: òng mơi -C -C ày n ành ngang c c Dây th Là nhánh c v IX Khi b uuy àm Các s s òn b ùng àm l ò ng ì s ng 1.1.1.4.2 Liên quan m ph ên góc hàm cm chia thành hai nhánh t vào hàm Ngay sau chui òn tách m èm v kinh m Hình 1.2: - máy 64 l ) T H t ành hai t m ài, t ài àt àm t kinh T ngồi d ài tuy 1.1.1.5 M ýv i Tuy sâu t òn ch c Có nh ên quan gi - ài: có th u ò má t t sâu máu ph ngo c hàm, t Vì v - Th h ì ph - Liên quan v kh kh lan kh - Liên quan v ài: kh 1.1.2 Gi [76] ên thùy, th ch ùy nhánh v , khơng có b bi khơng có b nhu mơ n m ah ành ph ài nhu mơ m hình thái khác Tuy m ì chui vào bình di th dây th ùy nơng thân c ph ành nhánh g ên eo nhánh c ùy sâu nh th m ên thùy l òn l ùy tiên b ph nhánh b thân k ên b nguyên nhân gi mu Ph m gi thùy Thùy nơng: thùy l kính dài 5cm ch ùy sâu r c 1.1.3 Mô h Tuy m ành nhi ch ùy cách b àm nang h ùm nho, ành thùy Nhi ùy ài xu ài xu ùy g l ên k ài xu ùy h Hình 1.3: C Ngồi theo ên k ài xu ành ài xu ài xu i nh ùy 10 1.2 GI 1.2.1 Các kh 1.2 u mô t bào nang [126], [59] Là kh ì ác tính c bào u bi ti ch ày Mã phân lo -O: 8550/3 nang n Hình 1.4: Mơ h 1.2 u mơ bi u bì nhày [126] [59] UTBM bi ì nhày kh b v hay g bi hình tr ì, t trung gian t ch ày d t Hình 1.5: UTBM bi p ì Hình 1.6: UTBM bi ì nhày 400, có t d th t ch ày nhu ìb 159 Valentini V, Fabiani F, Perugini M, Vetrano S, Iannetti G (2001), “Surgical Techniques in the Treatment of Pleomorphic Adenoma of the Parotid Gland: Our Experience and Review of Literature”, The Journal of Craniofacial Surgery, Vol 12 (6), pp 565 – 568 160 Wan Yung-Liang, Chan Siu-Cheung, Chen Yao-Liang, Cheung Yun-Chung et al (2004), "Ultrasonography-guided core-needle biopsy of parotid gland masses", American journal of neuroradiology ISSN 0195-6108 Coden Aajndl, vol 25, no9, pp.1608-1612 161 Whyte AM, Byrne JV (1987), “A comparison of computed tomography and ultrasound in the assessment of parotid masses.”, Clincal Radiology, 38, pp 339–343 162 Wittich GR, Scheible WF, Hajek PC (1985), “Ultrasonography of the salivary glands”, Radiol Clin North Am, (23), pp 29 – 37 163 Yoel.J (1985), Pathology and surgery of the salivary glands 441 - 482 164 Yu G Y, Ma D Q, Liu X B, Zhang M Y, Zhang Q (1998), “Local excision of the parotid gland in the treatment of Warthin’s tumour”, B Journal of Oral and Maxillofacial Surgery , 36 (3), 186 – 189 165 Zajk ólski A, Serafin-Król M (2000), “Pleomorphic adenoma and adenolymphoma in ultrasonography”, Eur J Ultrasound, Vol:12(1), pp 23-29 166 Zbar A.P, Hill A.D, Shering S.G (1997), “A 25 year review of parotid surgery”, Ir Med J, 90 (6), 288-230 167 Zbären P et al (2003), “Carcinoma of the parotid gland”, Am J Surg, Vol:186(1), pp.57-62 Tài liệ u tiế ng pháp 168 Auriol.M.M, Le Charpentier.y (1997), Anatomie pathologie des lesions tumorales de la cavité buccale, de glandses salivaries et des maxillaires Encylopédie médico – chirurgicale Stomatologie 1997, 22011 S10 169 Babin (1999), Parotidectomie concervatrice du nerffacial Lecture 1999 21 170 Duroux S, Ballester M, Michelet V (1997), "Traitement chirugical des adenomes pleomorphes de la parotide", Rev Stomatol Chir Maxillofac, 98(6), pp 336-338 171 Ginestet.G, Palfer-Sollier.M, Pons.j, Frézières.h (1962), Atlas de tecnique opératoire chirugie maxillo-faciable 176-177 172 Guerrier.Y (1988), Cou et cavité buccale Traité de technique chirurgicale O.R.L et cervio-faciale Tom 4, Pari, mason 199-227 173 Laudenback.P, Ancri.D, Hallard.M (1992), Exploration radioisotopique des glands salivaires Encyc Chir (Paris-France) Stomayologie I, 22090 E20 10-1974, 12p 174 Lehmann W (1996), "Tumuers de la glandes parotide", O.R.L, Ellipse, pp 37- 48 175 Lehmann W (1996), Tumuers de la glandes parotide, O.R.L, Ellipse, pp 37- 48 176 Anil T ahuja et al (2000): practical head and neck ultrasould, salivary glands Greenwich medical media limited, London P219-245 CH BN B CHT C CLVT C GPB Gi SA Siêu âm TNBMT Tuy UBMAT U bi UBMLT U bi ành tính UTCLK Ut ên k M 1: T 1.1 GI 1.1.1 Gi 1.1.2 Gi g ngo 1.1.3 Mô h 1.2 GI 10 1.2.1 Các kh 1.2.2 Các kh 10 ành tính 16 1.3 23 1.3.1 Ch ch 1.3.2 uy 23 mang tai 24 1.3.3 CHT 28 1.3.4 (CLVT) 1.3.5 PET/CT, PET/ 31 34 NG PHÁP CH 35 1.4.1 Lâm sàng 35 1.4.2 Ch ình 36 1.4.3 Ch 36 1.4.4 Ch 38 39 1.5.1 Ch 39 1.5.2 Ch 40 1.6 TÌNH HÌNH NGHIÊN C : 40 42 NGHIÊN C 42 42 2.1.2 Tiêu chu nhóm nghiên c 2.1.3 Tiêu chu 42 42 42 2.2.1 Thi t k nghiên c u 42 2.2.2 C 42 2.2.3 Quy trình nghiên c 43 thi âm 45 2.2.5 K àK âm 47 t 48 55 2.2.8 Thu th àx 56 ên c :K 56 ÊN C M CHUNG C 57 ÊN C 57 3.1.1 Phân b 57 3.1.2 Phân b 58 3.1.3 Th àng 58 ÀNG 59 59 3.2.2 M èm theo c àng gi 61 61 ÊN C ÌNH 3.4.1 V ÊU ÂM TUY 62 63 63 ên siêu âm 64 3.4.3 S 3.4.4 Hình d ên siêu âm 64 ranh gi àc 3.4.6 Hình ên siêu âm 65 66 67 ÊU ÂM CÁC LO 3.5.1 U ình u 68 68 ì 70 ÊU ÂM 70 ÊU ÂM GPBL 73 ÌNH 3.8.1 V 73 73 74 3.8.3 Ranh gi 74 3.8.4 C 75 3.8.5 T 77 3.8.6 T 77 3.8.7 Tính ch 3.8.8 H 79 80 81 ình 81 - lympho 83 À GPBL 85 86 86 3.11.2 K 90 : BÀN LU 93 ÊN C 4.1.1 Gi 93 93 4.1.2 Tu 93 4.1.3 Th àng 94 ÀNG 94 4.2.1 U lành tính 94 4.2.2 U ác tính 96 4.2.3 Giá tr àng 97 UB ÊN C 97 4.4 SIÊU ÂM 99 4.4.1 Giá tr 101 4.4.2 Các tai bi 101 àk 101 104 4.4.5 Các tai bi ÌNH 4.6 105 ÊU ÂM KH 105 ÊU ÂM PH 4.6.1 V h 109 4.6.2 Ranh gi 4.7 109 às ÌNH 110 111 4.7.1 U lành tính 111 4.7.2 U ác tính 115 ÊN CLVT U TUY MÔ T MANG TAI V 118 ÊN CLVT V 119 120 120 126 4.10.3 K K KI õi sau 131 GH 132 CÁC CÔNG TRÌNH Ã CƠNG B TÀI LI PH 128 DANH MơC B¶NG B Phân b B Phân b B Th nhóm b nhóm b 57 58 n lâm sàng 58 B àm B 59 àm B c 60 61 B K 62 B V ên siêu âm 63 B B ên siêu âm 64 3.10: S B B kh Hình d ên siêu âm 64 ranh gi ên siêu âm 65 àc 66 : B 67 B Hình B V trí u B ình u às B Hình d B 18: B 19: B B ên siêu âm 67 - lympho siêu âm 68 UTL siêu âm 68 ranh gi ên siêu âm c àc UTL 69 UTL 69 UTL 70 K 1: 71 âm GPBL 73 B V 73 B S 74 B Ranh gi B S B 74 g nhóm b 75 76 B 77 B T 78 B 79 B Tính ch B Xu B 80 80 trí c 81 B 82 B 82 B 82 B T B 83 rí c 83 B 84 B 84 B B T 41: 85 CLVT GPBL 85 B Phân lo 86 B Phân lo 87 B Phân lo nhóm UTCLK 88 B K õi sau B K õi sau B K õi t B K õi sau B B 90 thu 90 91 tr 92 92 K au m 100 DANH MơC BIĨU § å Bi Phân b Bi T Bi Ranh gi 57 ành tính ác tính s 62 75 Bi : C 76 Bi T 78 DANH M Hình 1.1: Gi i ph Hình 1.2: Hình 1.3: C Hình 1.4: Mơ h Hình 1.5: UTBM bi ì nhày Hình 1.6: UTBM bi ì nhày t nang n 10 d nhu Hình 1.7: ÌNH p 10 400, có ìb t ch ày 10 UTBM bi ì nhày ao, hình thái phát tri d Hình 1.8: Hình thái Hình 1.9: Hình thái 11 11 bào s ên d Hình 1.10: UTBM 11 ình 12 Hình 1.11: C t ngồi t Hình 1.12: Nhu bi ì lát bên ì có bào t 12 õ hình 12 Hình 1.13: Các t bào ch àu glycogen 13 Hình 1.14: Các t ãb 13 Hình 1.15: 17 Hình 1.16: 17 Hình 1.17: 17 Hình 1.18: 18 Hình 1.19: màng 18 Hình 1.20: 19 Hình 1.21: , 19 Hình 1.22: , bè, Hình 1.23: 20 , 20 Hình 1.24: , 22 Hình 1.25: , viêm 22 Hình 1.26: 22 Hình 1.27: Hình Hình 1.28 Hình Hình 1.29 24 àn c âm TMT bình th 25 âm c 26 Hình 1.30: Gi ên bình di 28 Hình 1.31: Gi ên bình di 28 Hình 1.32: 30 Hình 1.33: , , 30 Hình 1.34: , , , (a) 1, (b) 2, (c) u bì 31 Hình 1.35: a , b- , 31 Hình 1.36: Gi ên bình di 32 Hình 1.37: Gi ên bình di Axial 33 Hình 1.38: A- , B- ung th 34 Hình 1.39: PET ph 35 Hình 2.1: Kim sinh thi ò máy siêu âm 46 Hình 2.2: Kim sinh thi 46 Hình 2.3: Vùng ph Hình 2.4: B Hình 2.5: Tìm b Hình 2.6: C II 51 Hình 2.7: C 52 Hình 3.1 Hình 49 49 50 ình d òn, c õ nét BN Ph Hình 3.2 Hình 65 ình b 66 Hình 3.3 Hình lòng kh 72 Hình 3.4 Hình thi Hình 4.1 Nguy Hình 4.2: Nguy n Th ãc òng kh -K0) - U Hình 4.3: -K09) - T ình HE x400 98 - bi -K09) - U Hình 4.4: Tr -K09) - U Hình 4.5: BN Ph Hình 4.6: Nơng Thanh Ph (BVK09-11297) 72 100 101 ình x400 102 -K09) - U Warthin HE x400 103 ì nhày 103 Hình 4.7 Ranh gi õ siêu âm 107 Hình 4.8 Ranh gi õ 108 Hình 4.9 Hình ình tái phát 110 DANH M ùng mang tai 95 Kh 2: nh 4.5: 4.6: BN u ình 111 BN u ình 112 BN u ình 113 BN 81 tu 114 BN 115 BN 116 BN K bi 117 BN K bi 117 Kh hình c ình tái phát, hình s “gieo r èm m 121 PT c h 4.17: 121 122 PT c èm m PT c toàn b 122 PT c èm thu 126 T 127 Li 129 S ên b ình tái phát 130 3,7,9-13,17-20,22,24-26,28,30-35,46,49-52,57,62,65,66,72,75,76,78,95,98,100103,107,108,110-117,121,122,126,127,129,130 3,9-13,17-20,22,46,57,62,75,76,78,95,98,100-103,122,126,127,129,130 7,24,25,26,28,30,31-33,35,49-52,65,66,72,107,108,110-117,121 1-2,4-6,8,14-16,21,23,27,29,36-45,47,48,53-56,58-61,63,64,67-71,73,74,77,7994,96,97,99,104-106,108,109,118-120,123-125,128,131-163 ... tính [140] chiếm 60% số khối u tuyến hình u hỗn hợp tuyÕn mang tai chiÕm h¬n 50%, u lympho tuyÕn nang chiếm 7%, khối lành tính khác 1.2.2.1 U ình [126] [59] ình t ình v u thành hình thái mơ h ên... v ên v ày này, dây th nhánh c Gi nhánh c ên th nhánh cu à: - àm - Trán mi m - ành tai ngồi òng mi ò má to, nh ên, nanh, chéo m - Trên mi òng mơi Nhánh c ành tai c nhánh nh ành nhi góc hàm, nh... t kinh T ngồi d ài tuy 1.1.1.5 M ýv i Tuy s u t òn ch c Có nh ên quan gi - ài: có th u ò má t t s u m u ph ngo c hàm, t Vì v - Th h ì ph - Liên quan v kh kh lan kh - Liên quan v ài: kh 1.1.2 Gi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn