Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý đề kiểm tra giữa kì THPT chu văn an hà nội có lời giải chi tiết

11 56 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2018, 17:17

Đề kiểm tra THPT Chu Văn An - Nội - Năm 2018 Câu 1: Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi gia tốc rơi tự g = 10 m/s 2, độ cứng k = 50 N/m Khi vật dao động lực kéo cực đại lực nén cực đại mà lò xo tác dụng lên điểm treo N N Vận tốc cực đại vật là: A 40π cm/s B 30π cm/s C 20π cm/s D 10π cm/s Câu 2: Một lắc đơn dao động tuần hoàn, phút lắc thực 360 dao động Tần số dao động lắc A Hz B Hz C Hz D Hz Câu 3: Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng ngang trơn nhẵn với biên độ A = 10 cm, chu T = 0,5 s Biết khối lượng vật nặng m = 250 g Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật nặng giá trị đây? A N B N C N D N Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(10πt - 2π/3) cm Thời điểm (sau thời điểm t = ) vật lặp lại vị trí ban đầu là: A 0,5 s B 2/15 s C 17/15 s D 1/15 s Câu 5: Một lắc đơn khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ góc α nơi gia tốc rơi tự g Lực căng dây T lắc đơn vị trí góc lệch cực đại là: A T = mgcosα0 B T = mg(1 – 3cosα0) C T = 2mgsinα0 D T = mgsinα0 Câu 6: Một người quan sát sóng mặt hồ thấy khoảng cách hai sóng liên tiếp m 10 sóng qua trước mặt s Vận tốc truyền sóng mặt nước là: A 1,25 m/s B 0,9 m/s C 10/9 m/s D m/s Câu 7: Một sóng tần số 850 Hz truyền khơng khí Hai điểm M N phương truyền sóng cách 0,6 m dao động ngược pha Giữa M N điểm dao động pha với M Vận tốc truyền sóng khơng khí A 450 m/s B 320 m/s C 340 m/s D 330 m/s Câu 8: Một lắc lò xo nằm ngang, vật nặng khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A Khi li độ cực đại x = A, người ta thả nhẹ lên m vật khác khối lượng hai vật dính chặt vào Biên độ dao động lắc A A B A C A D A Câu 9: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α chu T = s Thời gian ngắn để vật từ vị trí cân đến vị trí li độ góc α = 0,5α0 A 0,375 s B 0,5 s C 0,25 s D 0,2 s Câu 10: Phát biểu sau sóng học không đúng? Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A Sóng học trình lan truyền dao động học mơi trường liên tục B Sóng ngang sóng phần tử dao động theo phương ngang C Sóng dọc sóng phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng D Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kỳ Câu 11: Một nguồn O dao động với tần số f = 25 Hz tạo sóng mặt nước Biết khoảng cách ngắn điểm dao động vuông pha với nằm phương truyền sóng 2,5 cm Vận tốc truyền sóng mặt nước bằng: A 25 cm/s B 50 cm/s C 1,5 m/s Câu 12: Lúc t = vật nhỏ dao động điều hòa gia tốc a   D 2,5 m/s A (với a, A, ω gia tốc, biên độ tần số góc vật) chuyển động theo chiều âm quỹ đạo Phương trình dao động vật biểu diễn � � t  � A x  A cos � 3� � � � t  � B x  2A cos � � 3� � 2 � t  � C x  3A cos � � � � 2 � t  D x  3A cos � � � � Câu 13: Hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ A ≠ A2 luôn pha A dao động đạt gia tốc cực đại li độ dao động B hiệu số pha số nguyên lẻ lần π C hiệu số pha số nguyên lẻ lần 0,5π D hai vật qua vị trí cân thời điểm theo chiều Câu 14: Một vật dao động điều hòa với chu T = 0,5 s Khi pha dao động 0,25π gia tốc vật a = -8 m/s2 Lấy π2 = 10 Biên độ dao động vật A cm B cm C 3 cm D cm Câu 15: Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(4πt + 0,5π) cm với t tính giây Động vật biến thiên với chu A 1,00 s B 1,50 s C 0,25 s D 0,50 s Câu 16: Con lắc đơn chiều dài l = m, dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 với biên độ góc α = 90 Chọn gốc vị trí cân Tốc độ vật vị trí mà động A 0,55 m/s B 0,35 m/s C 0,25 m/s D 0,45 m/s Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 17: Nguồn sóng O dao động theo phương trình u = 3cos(2πt – 0,5π) cm, sóng truyền khơng gian sóng cầu bước sóng λ = 1,5 m Chu sóng vận tốc truyền sóng giá trị bằng: A T = 2,5 s v = m/s B T = 1,5 s v = m/s C T = s v = 2,5 m/s D T = s v = 1,5 m/s Câu 18: Treo cầu khối lượng m vào lò xo nơi gia tốc trọng trường g Cho cầu dao động điều hòa với biên độ A theo phương thẳng đứng Lực đàn hồi cực đại lò xo tác dụng lên vật tính theo biểu thức A Fmax = kA B Fmax = mg – kA C Fmax = mg + kA D Fmax = mg Câu 19: Một vật dao động điều hòa dọc trục Ox với biên độ cm chu T Tại thời điểm t1 vật tọa độ x1 = cm theo chiều âm quỹ đạo Quãng đường mà vật từ thời điểm t1 đến thời điểm t  t1  A 3  cm B 3 cm T 12 C  cm D 6 cm Câu 20: Một vật khối lượng m = kg dao động điều hòa theo phương ngang với chu T = s Biết vật qua vị trí cân vận tốc 10π cm/s Chọn t = lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động điều hòa vật A x = 10cos(πt – 0,5π) cm B x = 7cos(3πt) cm C x = 8cos(2πt + 0,25π) cm D x = 6cos(5πt + π/3) cm Câu 21: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho vật nhỏ dao động dọc trục lò xo Khi vật vị trí cao lò xo giãn cm; vật cách vị trí cân cm vận tốc 20 cm/s Biết gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Vận tốc cực đại vật A 50 cm/s B 60 cm/s C 45 cm/s D 40 cm/s Câu 22: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Lò xo chiều dài tự nhiên l = 30 cm, vật nặng khối lượng m Sau kích thích, vật nặng dao động theo phương trình c = 2cos(20t) dọc trục lò xo Lấy g = 10 m/s2 Chiều dài ngắn dài lò xo q trình dao động A 30,5 cm 34,5 cm B 32 cm 34 cm C 29,5 cm 33,5 cm D 31 cm 36 cm Câu 23: Phát biểu sau sai? Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số A phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần B nhỏ hai dao động thành phần ngược pha Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải C phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần D lớn hai dao động thành phần pha Câu 24: Phát biểu sau khơng đúng? Trong dao động điều hòa lắc lò xo, gia tốc vật A độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ vật B ngược pha với li độ vật C ln hướng vị trí cân D giá trị nhỏ vật đổi chiều chuyển động Câu 25: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động D Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin Câu 26: Khoảng thời gian ngắn mà trạng thái vật dao động tuần hoàn lặp lại cũ gọi A chu dao động B biên độ dao động C tần số dao động D pha dao động Câu 27: Hai vật dao động điều hòa tần số, biên độ A hai trục tọa độ song song, chiều với nhau, gốc tọa độ nằm đường vuông góc chung Khi hai vật vị trí li độ x  A  A ngược chiều độ lệch pha hai dao động B 5 C  D  Câu 28: Phát biểu sau không nói lượng vật dao động điều hòa? Năng lượng vật dao động điều hòa A với động vật vật vị trí cân B với vật vật vị trí biên C tỉ lệ nghịch với bình phương chu dao động D tỉ lệ với biên độ dao động Câu 29: Một lắc lò xo độ cứng 100 N/m, vật nặng khối lượng 100 g dao động mặt phẳng ngang ma sát Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang μ = 0,02 Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 10 cm thả nhẹ Quãng đường mà vật đến dừng hẳn giá trị gần Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A 25 cm B 25 m C 24 m D 24 cm Câu 30: Hai chất điểm dao động điều hòa đồ thị li độ theo thời gian hình vẽ Khoảng cách lớn hai chất điểm trình dao động A cm B cm C D Câu 31: Một vật dao động điều hoà chu kỳ T Gọi vmax amax tương ứng vận tốc cực đại gia tốc cực đại vật Hệ thức liên hệ vmax amax A a max  v max 2T B a max  v max T C a max  2v max T D a max   2v max T Câu 32: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, � � � � 20t  � cm x  3cos � 20t  � cm Biết vận tốc phương trình x1  A1 cos � 3� 3� � � cực đại vật vmax = 140 cm/s Biên độ A1 dao động thứ A cm B cm C 10 cm D 11 cm Câu 33: Để tăng chu dao động nhỏ lắc đơn lên hai lần, phải thực cách sau đây? A Giảm biên độ dao động lần B Tăng vận tốc dao động lên lần C Tăng khối lượng vật lên lần D Tăng chiều dài dây treo lên lần Câu 34: Biên độ sóng tăng lên lần lượng sóng A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Câu 35: Một lắc lò xo gồm lò xo độ cứng k = 20 N/m vật nặng khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s m/s2 Biên độ dao động viên bi A 16 cm B cm C  cm D 10  cm Câu 36: Đồ thị biểu diễn biến thiên vận tốc theo li độ dao động điều hòa dạng A đường tròn B đường elip C đường parabol D đường hypebol Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 37: Một nguồn phát sóng nước O phương trình u = Acos(2πt) cm Cho biên độ sóng không đổi lan truyền Điểm M mặt nước cách O nửa bước sóng Tại thời điểm t1 = 1,125 s, li độ dao động sóng điểm M – cm Biên độ dao động sóng : A cm B  cm C 2  cm D  cm Câu 38: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox phương trình x = 5cos(4πt) cm Tại thời điểm t = s, vận tốc chất điểm giá trị A cm/s B – 20π cm/s C cm/s D 20π cm/s Câu 39: Trong dao động học, nói vật dao động cưỡng (giai đoạn ổn định), phát biểu sau đúng? A Chu dao động cưỡng chu ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật C Chu dao động cưỡng ln chu dao động riêng vật D Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hồn Câu 40: Vận tốc truyền sóng A vận tốc dao động phần tử vật chất B vận tốc truyền pha dao động vận tốc dao động phần tử vật chất C vận tốc truyền pha dao động D vận tốc dao động nguồn Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đáp án 1-A 11-D 21-D 31-C 2-B 12-A 22-A 32-A 3-C 13-D 23-C 33-D 4-B 14-D 24-D 34-B 5-A 15-C 25-A 35-B 6-D 16-B 26-A 36-B 7-C 17-D 27-A 37-C 8-D 18-C 28-D 38-C 9-C 19-B 29-B 39-A 10-B 20-A 30-B 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A + Trong trình dao động vật điểm treo vừa bị kéo ném � A  l0 Ta A 8 � Fk max A  l0   � A  2l0 � � cm l  Fn max A  l0 � Vận tốc cực đại vật v max  A  g A  gA  40 cm / s l0 Câu 2: Đáp án B + Tần số dao động lắc f  N  Hz t Câu 3: Đáp án C + Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật Fmax  m A  N Câu 4: Đáp án B + Tại t  vật qua vị trí x  5 theo chiều dương → Biểu diễn vị trí tương ứng đường tròn, ta thu t  T T T    s 12 12 15 Câu 5: Đáp án A  � T  mg cos  + Lực căng dây lắc T  mg  3cos   cos   ��� Câu 6: Đáp án D + Khoảng cách hai sóng liên tiếp bước sóng �   m + 10 sóng qua tương ứng với 9T  � T  s → Vận tốc truyền sóng v    m / s T Câu 7: Đáp án C + Độ lệch pha hai phần tử:   2x 2xf 1020 �   2k  1  � v   v 2k  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Dựa vào khoảng giá trị vận tốc từ đáp án, sử dụng chức Mode →7 ta tìm v  340 m / s Câu 8: Đáp án D + Tại vị trí li độ cực đại vận tốc vật v  � việc thả nhẹ thêm vật khác theo phương thẳng đứng không làm thay đổi vận tốc vị trí cân vật sau hệ dao động với biên độ A Câu 9: Đáp án C + Thời gian ngắn để vật từ vị trí cân đến vị trí   0,5 t  T  0, 25 s 12 Câu 10: Đáp án B + Sóng ngang phần tử sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng → B sai Câu 11: Đáp án D + Khoảng cách ngắn hai điểm dao động vuông pha với phương truyền sóng 0, 25  2,5 �   10 cm + Vận tốc truyền sóng v  f  2,5 m / s Câu 12: Đáp án A 2 + Ta a   x   A A �x 2 Vật chuyển động theo chiều âm quỹ đạo � 0   � � � x  A cos � t  � cm � 3� Câu 13: Đáp án D + Hai vật pha trạng thái dao động giống → hai vật qua vị trí cân thời điểm theo chiều Câu 14: Đáp án D �2 � + Ta a   A cos  � 8   � �A cos  45��  A  cm �0,5 � Câu 15: Đáp án C + Chu dao động vật T  2  0,5 s � động biến thiên với chu 0, 25 s  Câu 16: Đáp án B + Vật động vị trí   � 0 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giảiVận tốc tương đương v  2gl  cos   cos    0,35 m / s Câu 17: Đáp án D + Chu sóng T  2   s � vận tốc truyền sóng v   1,5 s  T Câu 18: Đáp án C + Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên lò xo xác định biểu thức Fmax  mg  kA Câu 19: Đáp án B + Tại t1 vật li độ x  cm chuyển động theo chiều âm → sau khoảng thời gian T vật 12 đến vị trí cân → Vật quãng đường cm Câu 20: Đáp án A + Tần số gốc dao động   2   rad / s T Tốc độ vật qua vị trí cân tốc độ cực đại v  v max  A � A  10 cm � x  10 cos  t  0,5  cm Câu 21: Đáp án D + Gọi A l0 biên độ độ biến dạng lò xo vị trí cân bằng, ta có: l0  A  � � � 2 �0, � � A  0, 02  0, � A  0, 02  � � �  � � � � �  → Vận tốc cực đại vật v max  A   l0  0, 02  0, g   A  0, 06 � A  4cm 10 g A=30 cm / s l0 Câu 22: Đáp án A + Độ biến dạng lò xo vị trí cân l0  g  2,5 cm 2 → Chiều dài ngắn lò xo l  l0  l0  A  30,5 cm → Chiều dài lớn lò xo l max  l  l  A  34,5 cm Câu 23: Đáp án C + Biên độ dao động tổng hợp không phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần → C sai Câu 24: Đáp án D + Vật đổi chiều chuyển động biên → biên gia tốc giá trị lớn →D sai Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 25: Đáp án A + Quỹ đạo vật dao động điều hòa đoạn thẳng Câu 26: Đáp án A + Khoảng thời gian ngắn mà trạng thái dao động vật dao động tuần hoàn lặp lại cũ gọi chu Câu 27: Đáp án A + Biểu diễn hai vị trí tương ứng đường tròn, ta dễ dàng xác định   0,5 Câu 28: Đáp án D + Năng lượng dao động điều hòa tỉ lệ thuận với bình phương biên độ → D sai Câu 29: Đáp án B + Trong trình dao động vật công lực ma sát suốt trình (xem gần vật ngừng dao động vị trí lò xo khơng biến dạng) → Ta kx 02 kx  mgS � S   25 m 2mg Câu 30: Đáp án B + Từ đồ thị, ta xác đinh T  s Tại t  2,5 s dao động thứ (nét liền) qua vị trí cân theo chiều dương, sau khoảng thời gian t  đến vị trí x  � T  0,5 s vật 3 A � Gia điểm hai đồ thị li độ x  � A 2 + Biểu diễn vị trí tương ứng đường tròn, ta thu    → Khoảng cách lớn hai dao động d  A12  A 22  2A1A cos   cm Câu 31: Đáp án C a max  2 A 2 � � a max  v max � a max  v max + Ta � T �v max  A Câu 32: Đáp án A �2 � + Vận tốc cực đại vật v max  A � 140  20 A12  32  2A 3cos � �� A1  cm �3 � Câu 33: Đáp án D Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Ta T : � tăng chu lên lần ta phải tăng chiều dài dây lên lần Câu 34: Đáp án B + Ta E : A � A tăng lần lượng tăng lên lần Câu 35: Đáp án B + Tần số góc dao động   2 k  10 rad / s m 2 a � �v � �a � �v � Ta � � � � � � A  � � � �  cm � A � �A � � � � � Câu 36: Đáp án B + Đồ thị biểu diễn biến thiên vận tốc theo li độ dao động điều hòa dạn elip Câu 37: Đáp án C + Độ lệch pha theo tọa độ O M X  2x OM   rad  + Độ lệch pha theo thời gian t  t  2, 25 Vậy độ lệch pha M O MO  t  X  1, 25 rad Từ hình vẽ, ta A  2 cm Câu 38: Đáp án C + Vận tốc chất điểm v  20 sin  20   cm / s Câu 39: Đáp án A + Trong dao động cưỡng chu dao động ln chu dao động lực cưỡng Câu 40: Đáp án C + Trong q trình truyền sóng vận tốc truyền sóng hiểu vận tốc truyền pha dao động Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đáp án 1-A 11-D 21-D 31-C 2-B 12-A 22-A 32-A 3-C 13-D 23-C 33-D 4-B 14-D 24-D 34-B 5-A 15-C 25-A 35-B 6-D 16-B 26-A... 26-A 36-B 7-C 17-D 27-A 37-C 8-D 18-C 28-D 38-C 9-C 19-B 29-B 39-A 10-B 20-A 30-B 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A + Trong trình dao động vật điểm treo vừa bị kéo ném � A  l0 Ta có A 8... Đáp án D + Vật đổi chi u chuyển động biên → biên gia tốc có giá trị lớn →D sai Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 25: Đáp án A + Quỹ đạo vật dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý đề kiểm tra giữa kì THPT chu văn an hà nội có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý đề kiểm tra giữa kì THPT chu văn an hà nội có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay