Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý đề thi giữa kì THPT nguyễn khuyến TP HCM lần 9 có lời giải chi tiết

13 225 11
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2018, 17:17

Đề thi THPT Nguyễn Khuyến - TP HCM - Lần - Năm 2018 Câu 1: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện điện dung C điện áp biểu thức u = U0cos(ωt + φ) Tại thời điểm cường độ dòng điện chạy qua mạch giá trị i = U 0ωC điện áp tức thời hai tụ A U0 ωC B − U C D U Câu 2: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm: biến trở R, tụ điện điện dung C = 10 -4/π F cuộn cảm độ tự cảm L = 0,5/π H Điện áp đặt vào hai đầu mạch ln khơng đổi biểu thức u = 220cos(100πt) V Điều chỉnh biến trở R để công suất tiêu thụ mạch lớn Giá trị lớn A 484 W B 968 W C 242 W D 121 W Câu 3: Trên sợi dây đàn hồi dài m, hai đầu cố định, sóng dừng với nút sóng (kể hai đầu dây) Khoảng cách hai nút sóng liên tiếp A 0,25 m B 1,5 m C 0,5 m D m Câu 4: Khi đoạn mạch điện xoay chiều RLC cộng hưởng điện, điện trở R giảm A hệ số công suất mạch giảm B điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở giảm C công suất tiêu thụ mạch giảm D điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở không đổi Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều tần số khơng đổi vào hai đầu đoạn mạch điện R, L, C mắc nối tiếp Biết dung kháng tụ điện nhỏ cảm kháng cuộn cảm So với cường độ dòng điện đoạn mạch điện áp hai đầu đoạn mạch A Ngược pha B sớm pha C pha D trễ pha Câu 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm, qua vị trí cân tốc độ 37,68 cm/s Tần số dao động vật A 6,28 Hz B Hz C 3,14 Hz D Hz Câu 7: Một lắc đơn dạo động điều hòa với tần số góc rad/s nơi gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Chiều dài dây treo lắc A 40 cm B 1,0 m C 1,6 m D 80 cm Câu 8: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ A pha ban đầu -π/6 -π/2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A A B A C A D 2A Câu 9: Âm la dây đàn ghita dây đàn viôlon phát khơng thể Trang http://dethithpt.com – Website chun đề thi thử file word lời giải A tần số B độ cao C âm sắc D độ to Câu 10: Khi tăng tần số dòng điện xoay chiều lên lần dung kháng tụ điện A giảm lần B tăng lần C giảm lần D tăng lần Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + φ) vào hai đầu đoạn mạch gồm: điện trở R = 40 Ω, cuộn cảm độ tự cảm L = 0,6/π H tụ điện điện dung C = 10 -3/2π F mắc nối tiếp Độ lệch pha điện áp hai đầu mạch so với cường độ dòng điện chạy mạch A π/3 B π/6 C -π/3 D π/2 Câu 12: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp Gọi u, i điện áp tức thời hai đầu mạch cường độ dòng điện tức thời chạy qua mạch U0, U điện áp cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu mạch I 0, I giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện chạy qua mạch Biểu thức liên hệ không đúng? 2 2 2  i   u  B  ÷ −  ÷ =0 I U 0     i  u  A  ÷ +  ÷ = I U  i   u  C  ÷ +  ÷ =1  I0   U   I  U  D  ÷ +  ÷ =1  I0   U  Câu 13: Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa ln A đổi chiều tác dụng vật đến vị trí biên B không đổi hướng độ lớn C hướng theo chiều chuyển động vật D hướng vị trí cân Câu 14: Khi đặt điện áp biểu thức u = U0cos(ωt - π/3) V vào hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện chạy mạch biểu thức i = I0cos(ωt - π/6) A Hệ số công suất mạch A 0,5 B 0,5 C 0,5 D 0,75 Câu 15: Trong sóng dừng, điểm nằm hai nút liền kề A đứng yên B ao động pha C dao động tốc độ cực đại D dao động biên độ Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C điện áp cực đại hai đầu phần tử 40 V Khi tụ bị nối tắt điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở A 20 V B 10 V C 20 V D 40 V Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 17: Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi gia tốc trọng trường g, gọi ∆l độ dãn lò xo vật nặng cân Tần số lắc xác định công thức g ∆l A f = 2π B f = g π ∆l C f = 2π ∆l0 g D f = ∆l0 2π g Câu 18: Tại nơi mặt đất, tăng chiều dài dây treo lắc đơn lên lần tần số dao động nhỏ lắc nơi A giảm lần B tăng lần C tăng lần D khơng đổi Câu 19: Bước sóng A khoảng cách hai phần tử sóng gần phương truyền sóng dao động pha B khoảng cách hai phần tử sóng phương truyền sóng dao động pha C khoảng cách gần hai phần tử sóng dao động pha D quãng đường mà phần tử môi trường giây Câu 20: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây cảm độ tự cảm L điện áp biểu thức u = U0cos(ωt + φ) Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy mạch A U0 ωL B U ωL C U0 2ωL D U0 ωL Câu 21: Một sợi dây đàn hồi căng ngang vào hai điểm cố định, tốc độ truyền sóng dây khơng đổi m/s Khi kích thích để dây sóng dừng với bụng sóng bước sóng dây 50 cm Kích thích để dây sóng dừng với tần số nhỏ f Giá trị fmin A Hz B 24 Hz C 0,8 Hz D 16 Hz Câu 22: Một sóng ngang truyền sợi dây dài phương trình u = 6cos(4πt + 0,02πx) Trong u x tính centimet (cm) t tính giây (s) Quãng đường sóng truyền thời gian 7,15 s A 14,3 m B 15,2 m C 20 m D 16,5 m Câu 23: Trong mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp dòng điện xoay chiều với tần số góc ω Điện áp hai tụ trễ pha π/2 so với điện áp hai đầu mạch A ω2 = LC B ω2 LC = C ω2 =1 LC D ω LC = Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều biểu thức u = 100 cos ωt V, (ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây hai tụ 100 V 200 V Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với điện áp hai tụ Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A π B 5π C π D 2π Câu 25: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào đại lượng đây? A Pha ban đầu ngoại lực B Tần số ngoại lực C Ma sát môi trường D Biên độ ngoại lực Câu 26: Khi đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 150 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 90 Ω tụ điện điện dung 26,526 µF mắc nối tiếp cường độ dòng điện cực đại chạy qua mạch A A B 0,5 A C A D 0,5 A Câu 27: Để đo cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch, người ta mắc ampe kế nhiệt lí tưởng nối tiếp với đoạn mạch cần đo Khi đó, số ampe kế giá trị cường độ dòng điện? A Hiệu dụng B Tức thời C Cực đại D Trung bình Câu 28: Năng lượng lắc lò xo dao động điều hòa A khơng phụ thuộc độ cứng lò xo B tỉ lệ thuận với khối lượng vật nặng C không phụ thuộc khối lượng vật nặng D tỉ lệ thuận với biên độ dao động Câu 29: Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số không phụ thuộc đại lượng hai dao động thành phần? A Biên độ B Độ lệch pha hai dao động C Pha ban đầu D Tần số Câu 30: Gọi φ1 pha ban đầu điện áp hai đầu đoạn mạch chứa tụ φ pha ban đầu dòng điện chạy qua mạch Mối liên hệ φ1 φ2 A ϕ1 = ϕ2 = π B ϕ1 + ϕ2 = π C ϕ1 − ϕ2 = π D ϕ1 − ϕ2 = − π Câu 31: Một lắc lò xo khối lượng vật nặng m = 100 g, treo thẳng đứng dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g = π2 = m/s2 với chu 0,4 s biên độ cm Khi vật lên đến vị trí cao nhất, độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật A 0,25 N B C 0,5 N D 0,1 N Câu 32: Giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt A B Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, ngược pha tần số 10 Hz Biết AB = 20 cm, tốc độ truyền sóng mặt nước 0,3 m/s Ở mặt nước, gọi (d) đường thẳng qua trung điểm AB hợp với AB góc 45 Trên (d), hai phần tử môi trường dao động với với biên độ cực đại xa cách đoạn gần với giá trị nhất? A 23,6 cm B 56,5 cm C 33,4 cm D 47,5 cm Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft) (U0, f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp R thay đổi Đồ thị biểu diễn phụ thuộc hệ số công suất theo R Hệ số công suất mạch R = A 0,71 Ω B 0,59 C 0,87 D 0,5 Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều biểu thức u = U cos 2πf (U khơng đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp Khi cho f = f điện áp hiệu dụng hai tụ U Khi cho f = f + 75 Hz điện áp hai đầu cuộn cảm U hệ số công suất mạch lúc A 50 Hz f0 gần với giá trị nhất? B 15 Hz C 17 Hz D 25 Hz Câu 35: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm độ tự cảm L điện áp xoay chiều giá trị cực đại U tần số góc ω ln khơng đổi Đồ thị điện áp hai đầu mạch cường độ dòng điện chạy qua mạch theo thời gian hệ trục hình vẽ Tỉ số A R nhận giá trị đây? ωR B 0,5 C D Câu 36: Một lắc đơn chiều dài dây treo m vật nhỏ khối lượng 100 g mang điện tích 7.10-7 C Treo lắc đơn điện trường với vectơ cường độ điện Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải trường hướng theo phương nằm ngang độ lớn 10 V/m Khi cầu cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường giữ nguyên cường độ Trong q trình dao động, hai vị trí quỹ đạo nặng độ cao chênh lệch lớn A 2,44 cm B 1,96 cm C 0,97 cm D 2,20 cm Câu 37: Một nguồn điểm O phát sóng âm cơng suất khơng đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Một thiết bị đo mức cường độ âm chuyển động thẳng từ A O với tốc độ m/s Khi đến điểm B cách nguồn 10 m mức cường độ âm tăng thêm 20 dB Thời gian để thiết thiết bị đo chuyển động từ A đến B A 20 s B 22 s C 24 s D 18 s Câu 38: Cho đoạn mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm: biến trở R, cuộn dây điện trở hoạt động R0 độ tự cảm L = 0, H Điện áp đặt vào hai đầu mạch ln giá trị hiệu dụng 100 π V tần số góc 100π rad/s Hình bên đường biểu diễn phụ thuộc công suất tiêu thụ mạch cho R thay đổi Giá trị R0 A 100 Ω B 80 Ω C 45 Ω D 60 Ω Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều u = U 0cos(2πft + φ) V (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp Khi điều chỉnh f = f = 50 Hz cảm kháng cuộn dây dung kháng tụ điện 45 Ω 90 Ω Để dòng điện pha với điện áp hai đầu mạch phải điều chỉnh tần số đến giá trị f2 Giá trị f2 A 75 Hz B 50 Hz C 25 Hz D 100 Hz Câu 40: Một chất điểm khối lượng m = 50 g dao động điều hòa đồ thị động theo thời gian chất điểm hình bên Biên độ dao động chất điểm gần giá trị nhất? Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A 2,5 cm B 2,0 cm C 3,5 cm D 1,5 cm Đáp án 1-C 11-B 21-C 31-A 2-C 12-B 22-A 32- 3-A 13-D 23-B 33-D 4-D 14-A 24-B 34- 5-B 15-B 25-A 35-A 6-B 16-C 26-C 36-D 7-A 17-B 27-A 37-D 8-C 18-A 28-C 38-B 9-C 19-A 29-D 39-B 10-C 20-C 30-D 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C + Cường độ dòng điện điện áp hai đầu tụ vuông pha nhau, nên thời điểm i = I0 = U ωC điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện u = Câu 2: Đáp án C + Công suất cực đại mạch R biến thiên: Pmax U2 = = 242 W ZL − ZC Câu 3: Đáp án A + Điều kiện để sóng dừng dây hai đầu cố định l = n λ với n số bó sóng dây Khi xảy sóng dừng, dây nút (kể hai đầu dây) → bó sóng → n = → λ = 0,5 m + Khoảng cách hai nút sóng liên tiếp nửa bước sóng 0,5λ = 0, 25 m Câu 4: Đáp án D + Khi xảy cộng hưởng điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch → không đổi Câu 5: Đáp án B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Vì ZL > ZC → mạch tính cảm kháng → điện áp hai đầu mạch sớm pha so với dòng điện mạch Câu 6: Đáp án B + Ta v max = 2πfA → f = Hz Câu 7: Đáp án A + Chiều dài dây treo l = g = 40 cm ω2 Câu 8: Đáp án C + Hai dao động lệch pha ∆ϕ = π ⇒ A th = A + A + 2AA cos ∆ϕ = A 3 Câu 9: Đáp án C + Đàn ghita violon âm sắc Câu 10: Đáp án C + Ta ZC : ⇒ f tăng lần dung kháng giảm lần f Câu 11: Đáp án B + Độ lệch pha điện áp dòng điện tan ϕ = ZL − ZC 60 − 20 π = = ⇒ϕ= R 40 3 Câu 12: Đáp án B 2  i   u  + u i ln vng pha →  ÷ −  ÷ ≠ → B sai  I0   U  Câu 13: Đáp án D + Lực phục hồi tác dụng lên vật dao động điều hòa ln hướng vị trí cân Câu 14: Đáp án A  π + Hệ số công suất mạch cos ϕ = cos  − ÷ =  6 Câu 15: Đáp án B + Trong tượng sóng dừng, điểm nằm hai nút liền kề dao động pha Câu 16: Đáp án C + Ta U 0R = U 0L = U 0C = 40 V → R = ZL = ZC U = 20 V + Khi tụ nối tắt U = U 2R + U 2L ⇒ 20 = U 2R + U 2R ⇒ U R = 20 V Câu 17: Đáp án B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Tần số lắc f = g π ∆l Câu 18: Đáp án A + Ta f : ⇒ tăng chiều dài lên lần tần số giảm l lần Câu 19: Đáp án A + Bước sóng khoảng cách hai phần tử sóng gần phương truyền sóng dao động pha Câu 20: Đáp án C + Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy mạch I = U0 2Lω Câu 21: Đáp án C + Điều kiện để sóng dừng dây với hai đầu cố định l = n v với n số bó sóng 2f Khi xảy sóng dừng, dây bụng sóng → tương ứng với bó sóng → n = + Dây xảy sóng dừng với tần số nhỏ → n = 1, dây bó sóng v λ v = ⇒ f = = 0,8 Hz 2f 5λ Câu 22: Đáp án A ω = π T = 0, 5s λ  ⇒ ⇒ v = = m / s + Ta có:  2π T = 0, 02π λ = 1m  λ + Quảng đường mà sóng truyền S = vt = 14,3 m Câu 23: Đáp án B + Điện áp hai tụ trễ pha so với điện áp hai đầu mạch mạch xảy cộng hưởng → ω2 LC = Câu 24: Đáp án B 2 + Ta u = u d + u C → U = U d + U C + 2U d U C cos ∆ϕ = U − U d2 − U C2 5π = 2U d U C Câu 25: Đáp án A + Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào pha ban đầu ngoại lực Câu 26: Đáp án C Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Cường độ dòng điện cực đại qua mạch I0 = U0 U = = A R R + ZC2 Câu 27: Đáp án A + Chỉ số ampe kế cho biết giá trị hiệu dụng dòng điện Câu 28: Đáp án C + Năng lượng dao động lắc lò xo không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng Câu 29: Đáp án D + Biên độ dao động tổng hợp không phụ thuộc vào tần số dao động thành phần Câu 30: Đáp án D + Dòng điện mạch chứa tụ sớm pha điện áp hai đầu mạch góc π 0, 5π → ϕ1 − ϕ2 = − Câu 31: Đáp án A + Độ biến dạng lò xo vị trí cân T = 2π ∆l0 ⇒ ∆l0 = cm g Độ lớn lực đàn hồi vật đến vị trí cao F = k ( A − ∆l0 ) = mω ( A − ∆l0 ) = 0, 25 N Câu 32: Đáp án + Các cực đại giao thoa tạo thành dãy hypebol theo phương trình: 2 x2 x  y = = ⇒ y = b −1 ( y > 0)  ÷  ÷ a2 a  b  d1 − d = ( k + 0,5 ) λ = 2a Trong  c = a + b  AB = 2c + Trong hệ trục tọa độ chọn d phương trình y = x +Gọi N điểm cực đại d gần O nhất, N thuộc cực đại ứng với k = AB  c = = 10 ⇒y= Ta có:  a = 0,5λ = 0, 75   x2   x2  ( c − a )  a − 1÷ = 99, 4375  0,5625 − 1÷     2  x2  y = x ⇔ 99, 4375 − 1÷ = x ⇒ x N = 0, 75 cm Phương trình gia điểm d y:   0,5625  Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải +Gọi M điểm cực đại d xa N nhất, M tiến vô AM − BM ≈ ABcos 45° = 10 Xét tỉ số AM − BM = 4, ⇒ M xa N thuộc cực đại λ ứng với k = → a = 6, 75 cm + Tương tự ta phương trình y =   x2  2  x c − a − = 54, 4375 − 1÷ ( )  a2 ÷     45, 5625   x2  − 1÷ = x ⇒ x M = 16, Phương trình gia điểm d y: y = x ⇔ y = 54, 4375   45,5625  cm → Khoảng cách M N: MN = xM − x N ≈ 22, cm cos 45° Câu 33: Đáp án D ⇒ ( ZL − ZC ) = 16 + Từ đồ thị ta cos ϕR = = = + ( Z L − ZC ) 4 = 0,5 Hệ số công suất mạch R = ⇒ cos ϕ =    ÷ + 16  3 Câu 34: Đáp án + Khi U C = U ⇒ ωC = 2ω0C , với ω0C tần số để điện áp hiệu dụng tụ đạt cực đại Ta ωC =  L R2  2 − ÷ ⇔ ZL = 2ZL ZC − R  L C    ZL = R = 2m − ⇒ Chuẩn hóa   ZC = m  Z = m Hệ số cơng suất mạch cos ϕ = + Khi U L = U ⇒ ωL = Ta ω2L = R 2m − = Z m ω0L với ω0L tần số để điện áp hiệu dụng cuộn cảm đạt cực đại ⇔ ZC2 = 2ZL ZC − R 2   L R 2C2  − ÷ C  Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải   ZC = R = 2m − ⇒ Chuẩn hóa   ZL = m  Z = m Hệ số công suất mạch cos ϕ = R 2m − = Z m Câu 35: Đáp án A + Ta thấy thời điểm t = Tại thời điểm t ' = t + π pha dòng điện ϕi = 6ω 2π pha điện áp ϕu = π 3ω + Độ lệch pha u i ∆ϕ = π − ω∆t = π − ω Tỉ số 2π π = rad 3ω R R 1 = = = Lω ZL tan ∆ϕ Câu 36: Đáp án D + Tại vị trí cân ban đầu, dây treo hợp với phương ngang góc tan α = qE = 0, 07 mg + Khi đổi chiều điện trường lắc dao động quanh vị trí cân mới, đối xứng với vị trí cân cũ qua phương thẳng đứng biên độ dao động 2α + Hai vị trí chênh lệch lớn khoảng h = l ( − cos 3α ) ≈ 22, cm Câu 37: Đáp án D P   L A = 10 log I 4πOA OA  ⇒ L B − L A = 20 = 20 log ⇒ OA = 10OB = 100 m + Ta  P OB  L = 10 log  B I0 4πOB2 → Thời gian chuyển động từ A đến B: t = AB = 18 s v Câu 38: Đáp án B + Cảm kháng cuộn dây ZL = Lω = 60 Ω Từ đồ thị ta thấy đồ thị công suất ứng với trường R bt = Z L − R < ⇒ R > 60 Ω (đỉnh đồ thị nằm bên trái trục OR Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải hợp + Tại R = Ta P = U2 ( R + R ) ( R + R0 ) + 602 ⇔ 80 = 100 R ⇔ R 02 − 125R + 3600 = R 02 + 60 → Phương trình cho hai nghiệm, dựa vào điều kiện R ta chọn nghiệm R = 80 Ω Câu 39: Đáp án B + Ta có:  Z Z Z  ZC = ⇒ ω02 = ω2 C ⇒ ω0 = ω C = 50 Hz Cω ⇒ C =  ZL LCω ZL ZL   ZL = Lω Câu 40: Đáp án D + Tại thời điểm t1 = E d = A E ⇒ E t = E ⇒ x1 = ± (thời điểm động 4 tăng) 1 + Tại thời điểm t = 26 ms E d = E ⇒ E t = E ⇒ x1 = ± A (thời điểm động 2 giảm) → Biểu diễn vị trí tương ứng đường tròn, ta thu được: 45° + 30° T = 18 ⇒ T = 86, ms → ω = 72, rad / s 360° + Biên độ dao động A = 2E = 1,5 cm ω m Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... file word có lời giải A 2,5 cm B 2,0 cm C 3,5 cm D 1,5 cm Đáp án 1-C 11-B 21-C 31-A 2-C 12-B 22-A 3 2- 3-A 13-D 23-B 33-D 4-D 14-A 24-B 3 4- 5-B 15-B 25-A 35-A 6-B 16-C 26-C 36-D 7-A 17-B 27-A 37-D... 3 4- 5-B 15-B 25-A 35-A 6-B 16-C 26-C 36-D 7-A 17-B 27-A 37-D 8-C 18-A 28-C 38-B 9- C 1 9- A 2 9- D 3 9- B 10-C 20-C 30-D 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C + Cường độ dòng điện điện áp hai đầu tụ... có chi u dài dây treo m vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 7.1 0-7 C Treo lắc đơn điện trường với vectơ cường độ điện Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý đề thi giữa kì THPT nguyễn khuyến TP HCM lần 9 có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý đề thi giữa kì THPT nguyễn khuyến TP HCM lần 9 có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay