Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý đề thi giữa kỳ 1 THPT tam hiệp đồng nai có lời giải chi tiết

12 77 2
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2018, 17:16

Đề thi kỳ THPT Tam Hiệp - Đồng Nai - Năm 2018 Câu 1: Gọi T chu kỳ vật nhỏ dao động điều hòa Năng lượng vật A biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T B vật vật qua vị trí cân C biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì 0,5T D động vật vật qua vị trí cân Câu 2: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Vectơ gia tốc vật A độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn li độ vật B hướng theo chiều chuyển động vật C hướng ngược chiều chuyển động vật D độ lớn tỉ lệ nghịch với tốc độ vật Câu 3: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo nhẹ dao động điều hòa với tần số góc ω dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Chọn gốc O Khi vật li độ x lắc A m2 x 2 B mx 2 C mx D m2 x Câu 4: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang Nếu tăng khối lượng vật nhỏ lên gấp đôi đồng thời giảm độ cứng lò xo hai lần chu kỳ dao động điều hòa lắc A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Câu 5: Trên sợi dây dài sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương trục Ox Tại thời điểm t, đoạn sợi dây hình dạng hình bên Hai phần tử dây O M dao động lệch pha A  rad B  rad C  rad D 2 rad Câu 6: Hai dao động điều hòa phương, tần số, vng pha biên độ A1, A2 Dao động tổng hợp hai dao động biên độ Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A A1  A B A12  A 22 C A12  A 22 D A1  A Câu 7: Một sóng ngang lan truyền bề mặt chất lỏng, phương dao động phần tử môi trường A phương ngang B vng góc với phương truyền sóng C trùng với phương truyền sóng D phương thẳng đứng Câu 8: Một sóng truyền mơi trường với vận tốc 100 m/s bước sóng 0,25 m Chu kỳ sóng A 4.10-4 s B 25.10-4 s C 4.10-5s D 25.10-5 s Câu 9: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Mốc vị trí cân Khi vật vị trí li độ x = cm, vật động Biên độ dao động vật A 2 cm B 4 cm C 2 cm D 3  cm Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 2π s biên độ cm Vận tốc chất điểm vị trí cân độ lớn A 2,50 cm/s B 0,50 cm/s C 0,25 cm/s D 5,00 cm/s Câu 11: Giao thoa mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt hai điểm A, B dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước bước sóng λ Cực đại giao thoa nằm điểm hiệu đường hai sóng từ hai nguồn tới A kλ với k = 0, ±1, ±2,… B (k+ 0,5)λ với k = 0, ±1, ±2,… C (2k + 1)λ với k = 0, ±1, ±2,… D 2kλ với k = 0, ±1, ±2,… Câu 12: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200 g gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình li độ x = 2cos5t (x tính cm; t tính s) Mốc vị trí cân lắc A 1,0 mJ B 1,0 J C 10,0 mJ D 10,0 J Câu 13: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểm t = 0, vật O theo chiều dương Phương trình li độ vật � � 2t  � cm A x  5cos � 2� � � � t  � cm B x  cos � � 2� � � cm C x  5cos �t  � � 2� � � cm D x  5cos �2t  � 2� � Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 15 Hz pha Tại điểm M mặt nước cách A, B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải khoảng d1 = 12 cm, d2 = 16 cm sóng biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB hai dãy cực tiểu Tốc độ truyền sóng mặt nước A 15 cm/s B 48 cm/s C 30 cm/s D 24 cm/s Câu 15: Một vật nhỏ tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ cm cm Biên độ dao động tổng hợp vật nhỏ nhận giá trị sau đây? A 15 cm B cm C 20 cm D 10 cm Câu 16: Một sóng tần số 80 Hz lan truyền dọc theo trục Ox với vận tốc m/s Hai điểm M, N trục Ox cách cm lệch pha A 1,2π rad B 0,5π rad C 1,0π rad D 0,2π rad Câu 17: Một vật nhỏ tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, phương trình li độ x = 5cos10t cm x2 = 10cos10t Gia tốc vật độ lớn cực đại A 150 m/s2 B 15 cm/s2 C 150 cm/s2 D 15 m/s2 Câu 18: Một vật nhỏ tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, phương trình li độ x1 = 10cos(100πt - 0,5π) cm, x2 = 5cos(100πt + 0,5π) cm Pha ban đầu dao động tổng hợp giá trị A π rad B – π rad C – 0,5π rad D 0,5π rad Câu 19: Một hệ dao động thực dao động cưỡng Hiện tượng cộng hưởng xảy A tần số lực cưỡng lớn tần số dao động riêng hệ B tần số lực cưỡng tần số dao động riêng hệ C chu kì lực cưỡng lớn chu kì dao động riêng hệ D chu kì lực cưỡng nhỏ chu kì dao động riêng hệ Câu 20: Tại nơi gia tốc trọng trường g, lắc đơn sợi dây dài l dao động điều hòa Chu kì dao động lắc A 2 g l B 2 l g C l 2 g D g 2 l Câu 21: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Phát biểu sau đúng? A Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động B Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng chiều dài gấp hai lần biên độ dao động C Lực kéo tác dụng vào vật không đổi Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải D Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng chiều dài biên độ dao động Câu 22: Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng A tốc độ lan truyền dao động mơi trường truyền sóng B tốc độ cực tiểu phần tử mơi trường truyền sóng C tốc độ chuyển động phần tử môi trường truyền sóng D tốc độ cực đại phần tử mơi trường truyền sóng Câu 23: Tại nơi gia tốc trọng trường 9,8 m/s 2, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 70 Biết khối lượng vật nhỏ lắc 95 g chiều dài dây treo 1,5 m Chọn mốc vị trí cân bằng, lắc giá trị gần với giá trị sau đây? A 10 mJ B J C 10 J D mJ Câu 24: Dao động tắt dần A ln lợi B lượng giảm dần theo thời gian C lượng khơng đổi theo thời gian D ln hại Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa, phương trình li độ x = 10cos(10πt + π) (x tính cm, t tính s) Tần số dao động chất điểm A 10π Hz B 10 Hz C Hz D π Hz Câu 26: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 4cos(40πt – 2πx) mm Biên độ sóng A mm B 16 mm C mm D mm Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O, � � phương trình li độ x  3cos �t  �(x tính cm; t tính s) Nhận xét sau � 2� đúng? A Chu kỳ dao động chất điểm s B Tại vị trí cân bằng, vận tốc chất điểm độ lớn cm/s C Chiều dài quỹ đạo chất điểm cm D Tại thời điểm t = 0, chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox Câu 28: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Biểu thức xác định lực kéo tác dụng lên vật li độ x F = – kx Nếu F tính niutơn (N), x tính mét (m) k tính A Nm2 B Nm C N/m D N/m2 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 29: Một vật dao động điều hòa, phương trình li độ x = Acos(ωt +φ) Gọi v vận tốc tức thời vật.Hệ thức sau đúng? A A  v  x2 2 B A  2  v2 x2 C A  x  v2 2 D A  2  x2 v2 Câu 30: Một sóng hình sin truyền mơi trường Xét hướng truyền sóng, khoảng cách hai phần tử môi trường A dao động pha phần tư bước sóng B gần dao động pha bước sóng C dao động ngược pha phần tư bước sóng D gần dao động ngược pha bước sóng Câu 31: Hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động điều hòa pha, AB = 40 cm Bước sóng 1,2 cm Điểm M thuộc miền giao thoa cho tam giác MAB vuông cân M Dịch chuyển nguồn A xa B dọc theo phương AB đoạn cm Số lần điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực đại A lần B lần C lần D lần Câu 32: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường lắc đơn Một học sinh đo chiều dài lắc (148 ± 1) cm chu kì dao động nhỏ (2,45 ± 0,01) s Lấy π2 = 9,87 bỏ qua sai số số π Gia tốc trọng trường học sinh đo nơi làm thí nghiệm A g = (9,8± 0,1) m/s2 B g = (9,7± 0,2) m/s2 C g = (9,7± 0,1) m/s2 D g = (9,8± 0,2) m/s2 Câu 33: Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A, B cách 10 cm dao động điều hòa pha Bước sóng cm Gọi (∆) đường thẳng thuộc mặt nước, qua A vng góc với AB Gọi M điểm thuộc (∆) dao động với biên độ cực đại gần A MA A 4,45 cm B 2,25 cm C 2,45 cm D 4,25 cm Câu 34: Ba lắc lò xo giống hệt nhau, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O với biên độ A W Chọn gốc O Gọi W d1, Wd2, Wd3 động ba lắc Tại thời điểm t, li độ động vật nhỏ thỏa mãn x12  x 22  x 32  A 16 n A Wd1 + Wd2 + Wd3 = W Giá trị n B C 8,0 D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải � � 2t  �(x tính Câu 35: Một vật dao động điều hòa, phương trình li độ x  8cos � 3� � cm, t tính s) Kể từ thời điểm t = 0, thời điểm vật qua vị trí li độ x  3cm theo chiều âm lần thứ 2017 A 2016,25 s B 2016,75 s C 1008,75 s D 1008,25 s Câu 36: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Khi vật vị trí cân O, lò xo giãn cm Kích thích cho vật dao động điều hòa với chu kỳ T theo phương thẳng đứng quanh O thấy thời gian lò xo trạng thái bị nén chu kì A cm B cm T Biên độ dao động lắc C 16 cm D cm Câu 37: Một sóng hình sin truyền sợi dây nhỏ với vận tốc m/s Biết tần số sóng giá trị nằm khoảng 22 Hz < f < 46 Hz Điểm M cách nguồn đoạn 20 cm dao động pha với nguồn Giá trị f A 25 Hz B 40 Hz C 30 Hz D 35 Hz Câu 38: Hai vật nhỏ dao động điều hòa với chu kỳ T = s dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Khi hai vật nhỏ cách xa vận tốc vật –6πcm/s Khi hai vật nhỏ gặp vận tốc vật hai –8πcm/s Biên độ dao động hai vật nhận giá trị sau đây? A cm B cm C cm D cm Câu 39: Hai chất điểm dao động điều hòa tần số dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O, đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ theo thời gian hình bên Biết t – t1 = 4,5 s Kể từ thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm cách 10 cm lần thứ 2017 A 3024,00 s B 3024,75 s C 3024,50 s D 3024,25 s Câu 40: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g = 10 m/s Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc độ lớn lực căng T dây treo vào li độ góc α Khối lượng lắc đơn giá trị gần với giá trị sau đây? Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A 100 g B 300 g C 200 g D 400 g Đáp án 1-D 11-A 21-B 31-A 2-A 12-A 22-A 32-C 3-A 13-C 23-A 33-B 4-A 14-C 24-B 34-C 5-C 15-A 25-C 35-A 6-B 16-A 26-D 36-D 7-B 17-D 27-D 37-B 8-B 18-C 28-C 38-D 9-A 19-B 29-C 39-C 10-D 20-B 30-B 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D + Năng lượng vật dao động điều hòa động vật vị trí cân Câu 2: Đáp án A + Vecto gia tốc vật dao động điều hòa độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn li độ Câu 3: Đáp án A 2 + Thế lắc li độ x : E t  0,5m x Câu 4: Đáp án A + Ta T : m � tăng khối lượng lên lần, giảm độ cứng lần →T tăng lần k Câu 5: Đáp án C + Từ đồ thị, ta thấy O M cách nửa bước sóng → dao động ngược pha   rad Câu 6: Đáp án B + Biên độ tổng hợp hai dao động vuông pha A  A12  A 22 Câu 7: Đáp án B + Sóng ngang phần tử mơi trường dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng Câu 8: Đáp án B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Chu kì sóng T    25.10 4 s v Câu 9: Đáp án A + Ta E d  E t � x  � A � A  2 cm Câu 10: Đáp án D + Tốc độ vị trí cân v  v max  A  cm / s Câu 11: Đáp án A + Để cực đại giao thoa hiệu khoảng cách đến hai nguồn thỏa mãn d1  d  k Câu 12: Đáp án A + lắc E  0,5m2 A  mJ Câu 13: Đáp án C + Phương trình li độ vật x  5cos  t  0,5  cm Câu 14: Đáp án C + Hiện tượng giao thoa với hai nguồn pha → trung trực AB cực đại giao thoa k  Giữa M trung trực dãy cực tiểu →M thuộc cực đại thứ � d  d1  v � v  30 cm/s f Câu 15: Đáp án A A A+   A1 A + Ta ln biên độ dao động tổng hợp A1 ��+�� A 14 A nhận giá trị A  cm Câu 16: Đáp án A + Độ lệch pha hai điểm M N   2d 2df   1, 2rad  v Câu 17: Đáp án D + Hai dao động vuông pha � A  A1  A  15 cm 2 Gia tốc cực đại a max = A=15 m / s Câu 18: Đáp án C + Hai dao động ngược pha → pha dao động tổng hợp pha với dao động thành phần biên độ lớn 0,5 Câu 19: Đáp án B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số lực cưỡng tần số dao động riêng hệ Câu 20: Đáp án B + Chu kì dao động lắc đơn T  2 l g Câu 21: Đáp án B + Vật dao động điều hòa quanh vị trí cân O quỹ đạo đoạn thẳng gấp đôi biên độ A Câu 22: Đáp án A + Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng tốc độ lan truyền dao động môi trường Câu 23: Đáp án A + lắc E  mgl   cos    10 mJ Câu 24: Đáp án B + Dao động tắt dần lượng giảm dần theo thời gian Câu 25: Đáp án C + Tần số dao động chất điểm f  Hz Câu 26: Đáp án D + Biên độ sóng A  mm Câu 27: Đáp án D + t  � x  v  � vật qua vị trí cân theo chiều âm Câu 28: Đáp án C + Đơn vị độ cứng k N/m Câu 29: Đáp án C + Hệ thức A  x  v2 2 Câu 30: Đáp án B + Trong q trình lan truyền sóng cơ, theo phương truyền sóng, khoảng cách hai điểm gần dao động pha bước sóng Câu 31: Đáp án A + Với giao thoa hai nguồn pha trung trực M hai nguồn ln cực đại.→ Ban đầu M thuộc cực đại ứng với k  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Từ hình vẽ ta A ' M  A 'A  AM  2AA 'AM cos  135�   41 cm + Xét tỉ số A ' M  BM �3,1 � M gần cực đại ứng với  k 3 → cực đại di chuyển qua M Câu 32: Đáp án C + Ta T  2 l �2 � �2 � � g  � �l � g  � �l  9, 734 m/s g �T � �T � T � �l Sai số tuyệt đối phép đo g  g �  � 0,145 m/s l T � � → Ghi kết g  g �g  9, �0,1 m/s Câu 33: Đáp án B + Số dãy hypebol cực đại đoạn thẳng nối hai nguồn  AB AB �k � � 5 �k �5   → Để M gần A M phải thuộc dãy cực đại ứng với k  + Từ hình vẽ, ta có: d  d1  � �  d1   =d12 +10 � d1 =2,25 cm �2 2 d  d1  10 � Câu 34: Đáp án C + Từ giả thuyết toán: n n � �2 2 n �x1  x  x  A �Wt1  Wt  Wt3  W �� � 3W  W  W � n  � �  W  Wt1    W  Wt    W  Wt   W �Wd1  Wd2  Wd3  W � � Câu 35: Đáp án A + Tại thời điểm t  vật qua vị trí x  cm theo chiều dương + Trong chu kì vật qua vị trí x  cm lần → Ta tách 2017  2016  + Biểu diễn vị trí đường tròn, từ hình vẽ Ta có: Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải t  2016T  0, 25T  2016, 25 s Câu 36: Đáp án D T � A  2l0  cm + Thời gian lò xo bị nén chu kì Câu 37: Đáp án B + Độ lệch pha M nguồn   2d 2df kv �  2k � f   20k Hz  v d → Sử dụng chức Mode → ta tìm f  40 Hz Câu 38: Đáp án D + Biểu diễn hai dao động (1) (2) tương ứng đường tròn → Khi hai dao động cách xa (1) (2) song song với Ox→ tốc độ hai dao động Khi hai dao động gặp (1) (2) vng góc với Ox → Ta A  v12  v 22 � A  cm Câu 39: Đáp án C + Từ hình vẽ, ta thu phương trình dao động hai chất điểm � � � t  � 5 sin  t   �x1  cos � � x1  x � tan  t    � t    k � 2� � 3 �x  5cos  t  �2 + Thời điểm t1 ứng với gặp lần đầu hai chất điểm  k  1 � t1  5 6 + Thời điểm t ứng với gặp lần thứ hai chất điểm  k   � t  Kết hợp với giả thuyết t  t1  4,5 s � = + Trong khoảng cách 23 6 2 rad/s hai chất điểm � 2 � d  x1  x  10 cos � t  � � � Trong chu kì hai vật cách 10 cm lần, ta tách 2017  2016  Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Từ hình vẽ, ta t  1008  T  3024,5 s Câu 40: Đáp án A + Biểu thức lực căng dây theo li độ góc: � 2� T  mg  3cos   cos   �mg �  0   � � � + Từ độ thị, ta thấy  �0,17 rad 2 Khi   T  10m   0,17  �102, 2.10 � m  100g Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... đề thi thử file word có lời giải A 10 0 g B 300 g C 200 g D 400 g Đáp án 1- D 11 -A 2 1- B 3 1- A 2-A 12 -A 22-A 32-C 3-A 13 -C 23-A 33-B 4-A 14 -C 24-B 34-C 5-C 15 -A 25-C 35-A 6-B 16 -A 26-D 36-D 7-B 17 -D... 6-B 16 -A 26-D 36-D 7-B 17 -D 27-D 37-B 8-B 18 -C 28-C 38-D 9-A 19 -B 29-C 39-C 10 -D 20-B 30-B 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D + Năng lượng vật dao động điều hòa động vật vị trí cân Câu 2: Đáp... � + Từ độ thị, ta thấy  �0 ,17 rad 2 Khi   T  10 m   0 ,17  10 2, 2 .10 � m  10 0g Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý đề thi giữa kỳ 1 THPT tam hiệp đồng nai có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý đề thi giữa kỳ 1 THPT tam hiệp đồng nai có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay