Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý THPT trực ninh nam định lần 1 có lời giải chi tiết

11 182 4
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2018, 17:16

Đề thi thử THPT Trực Ninh - Nam Định - Lần - Năm 2018 Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với tần số góc ω biên độ A Biết gốc tọa độ O vị trí cân vật Chọn gốc thời gian lúc vật vị trí li độ A/2 chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động vật π π π π     A x = A cos  ωt + ÷ B x = A cos  ωt − ÷ C x = A cos  ωt − ÷ D x = A cos  ωt + ÷ 4 4 3 3     Câu 2: Một chất điểm M chuyển động tròn với tốc độ dài 160cm/s tốc độ góc rad/s Hình chiếu P chất điểm M đường thẳng cố định nằm mặt phẳng hình tròn dao động điều hòa với biên độ chu kì A 40 cm; 0,25s B 40 cm; 1,57s C 40 m; 0,25s D 2,5 m; 1,57s Câu 3: Cho hai dao động điều hòa phương phương trình π  x1 = cos ( 100πt + π ) ( cm ) x = 5cos 100πt − ÷( cm ) Phương trình dao động tổng hợp 2  hai dao động 3π   A x = 10 cos  100πt − ÷( cm )   3π   B x = cos 100πt + ÷( cm )   3π   C x = 10 cos 100πt + ÷( cm )   3π   D x = cos 100πt − ÷( cm )   Câu 4: Con lắc lò xo m = 250 (g), k = 100 N/m, lắc chịu tác dụng ngoại lực cưỡng biến thiên tuần hoàn Thay đổi tần số góc ngoại lực biên độ dao động cưỡng thay đổi Khi tần số góc 10 rad/s 15 rad/s biên độ A A2 So sánh A1 A2 A A1 < A2 B A1 > A2 C A1 = A2 D A1 = 1,5A2 Câu 5: Bước sóng A khoảng cách hai phần tử gần phương truyền sóng dao động pha B khoảng cách hai phần tử gần dao động pha C khoảng cách hai phần tử sóng dao động pha D quãng đường mà phần tử môi trường 1s Câu 6: Một lắc lò xo vật nặng m=200g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chiều dài tự nhiên lò xo 30 cm Lấy g =10 m/s Khi lò xo chiều dài 28 cm vật vận tốc lúc lực đàn hồi lò xo độ lớn N Chọn mốc vị trí cân lắc A 1,5 J B 0,1 J C 0,08 J D 0,02 J Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 7: Hai vật khối lượng gắn vào hai lò xo dao động tần số ngược pha Hai dao động biên độ A 1, A2 A1 =2 A2 Biết dao động động 0,56 J dao động 0,08 J Khi dao động động 0,08 J dao động A 0,20 J B 0,56 J C 0,22 J D 0,48 J Câu 8: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa Gia tốc vật ln A chiều với chiều chuyển động vật B hướng vị trí cân C hướng vị trí biên D ngược chiều với chiều chuyển động vật Câu 9: Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A Tỉ số động lắc vật qua vị trí v = A v max B 1/2 C 1/3 D Câu 10: Một lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g tần số dao động lắc A f = 2π g l B f = 2π l g C f = l 2π g D f = g 2π l Câu 11: Một lò xo tiết diện cắt thành ba lò xo chiều dài tự nhiên ℓ cm, (ℓ – 15) cm (ℓ – 25) cm Lần lượt gắn ba lò xo theo thứ tự vào vật nhỏ khối lượng m ba lắc lò xo chu kỳ dao động tương ứng là: s, 1,5 s T Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Giá trị T A 1,04 s B 1,41 s C 1,20 s D 1,09 s Câu 12: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Biết quãng đường chất điểm chu kì dao động 16 cm Biên độ dao động chất điểm bằng: A 16 cm B cm C 32 cm D cm Câu 13: Chọn câu trả lời Sóng dọc A truyền chất rắn B truyền chất rắn, chất lỏng chất khí C truyền chất rắn, chất lỏng, chất khí chân khơng D khơng truyền chất rắn Câu 14: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân O Biểu thức lực kéo tác dụng lên vật theo li độ x A F = −kx B F = − kx C F = k.x D F = kx Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 15: Một sóng học lan truyền mơi trường A với vận tốc v A truyền môi trường B vận tốc vB = 2vA Bước sóng môi trường B A lớn gấp hai lần bước sóng mơi trường A B bước sóng môi trường A C lớn gấp bốn lần bước sóng mơi trường A D nửa bước sóng mơi trường A Câu 16: Một lắc đơn chu kỳ T = s nơi g = 10 = π m/s2 , cầu khối lượng m = 10 (g), mang điện tích q = μC Khi đặt lắc điện trường hướng thẳng đứng từ lên độ lớn E = 5.10 V/m Khi chu kỳ dao động nhỏ lắc A T ' = 2,42 s B T′ = s C T ' = 1,72 s D T′ = 2s Câu 17: Tiến hành thí nghiệm dao động điều hòa với lắc lò xo treo thẳng đứng: Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 từ vị trí cân vật dao động với biên độ A1 Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x buông nhẹ Lần vật dao động với biên độ A2 Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 Lần vật dao động với biên độ A A1 + A 2 B A12 + A 22 C A1 + A D A12 + A 22 Câu 18: Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí biên, chất điểm độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại B Ở vị trí biên, chất điểm vận tốc khơng gia tốc khơng C Ở vị trí cân bằng, chất điểm độ lớn vận tốc cực đại gia tốc khơng D Ở vị trí cân bằng, chất điểm vận tốc khơng gia tốc cực đại Câu 19: Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo đường thẳng với biên độ không đổi Ở thời điểm t = 0, O phương trình: u = Acosωt (cm) Một điểm cách nguồn khoảng 1/2 bước sóng li độ 5cm thời điểm 1/2 chu kì Biên độ sóng là: A 2,5cm B 5cm C cm D 10cm Câu 20: Một người quan sát phao mặt biển, thấy nhơ cao 10 lần khoảng thời gian 27s Chu kì sóng biển A 2,45s, B 2,8s C 2,7s D 3s Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 21: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A thẳng nhanh dần B thẳng chậm dần C thẳng nhanh dần D thẳng chậm dần Câu 22: Một vật dao động điều hòa độ lớn vận tốc cực đại 31,4 cm/s Lấy π = 3,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động A cm/s B 15 cm/s C 20 cm/s D 10 cm/s Câu 23: Chọn câu trả lời Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào A tốc độ truyền sóng bước sóng B phương dao động phương truyền sóng C phương truyền sóng tần số sóng D phương truyền sóng tốc độ truyền sóng Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Trong đại lượng sau chất điểm: biên độ, vận tốc, gia tốc, động đại lượng khơng thay đổi theo thời gian A động B gia tốc C biên độ D vận tốc Câu 25: Tại nơi mặt đất, chu kì dao động điều hòa lắc đơn chiều dài l T chu kì dao động điều hòa lắc đơn chiều dài 4l A T/4 B 4T C 2T D T/2 Câu 26: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai? A Tần số dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng gần tần số riêng hệ dao động C Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng Câu 27: Một sóng học lan truyền sợi dây với tốc độ 40cm/s Phương trình sóng nguồn O u O = cos 2πt ( cm ) Coi biên độ sóng khơng đổi Phương trình sóng điểm N nằm cách O đoạn 10cm π  A u N = cos  πt + ÷( cm ) 4  π  B u N = cos  2πt − ÷( cm ) 4  π  C u N = cos  2πt + ÷( cm ) 2  π  D u N = cos  2πt + ÷( cm ) 2  Câu 28: Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A Động vật biến thiên theo hàm bậc thời gian B vật không thay đổi theo thời gian C Lực cản môi trường tác dụng lên vật nhỏ dao động tắt dần nhanh Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải D Biên độ dao động vật giảm dần theo thời gian Câu 29: Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn biến thiên li độ theo thời gian dao động điều hòa Vận tốc dao động thời điểm t=0 A 7,5π cm/s B cm/s C 15π cm/s D - 15π cm/s Câu 30: Một nguồn O dao động với tần số f = 25Hz tạo sóng mặt nước Biết khoảng cách 11 gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng 1m Tốc độ truyền sóng mặt nước bằng: A 25cm/s B 50cm/s C 1,50m/s D 2,5m/s Câu 31: Trong dao động điều hoà A Gia tốc biến đổi điều hoà pha so với li độ B Gia tốc biến đổi điều hoà trễ pha π so với li độ C Gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ D Gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha π so với li độ Câu 32: Hai lắc đơn dao động điều hòa nơi với chu kì dao động 1,8s 1,5s Tỉ số chiều dài lắc thứ lắc thứ A 1,44 B 1,2 C 0,70 D 1,3 Câu 33: Một sóng học lan truyền khơng khí bước sóng λ Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng dao động ngược pha (k thuộc N) A d = ( 2k + 1) λ B d = ( 2k + 1) λ C d = kλ D d = ( 2k + 1) λ Câu 34: Một vật nhỏ khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo biểu thức F = - 0,8cos 4t (N) Dao động vật biên độ A cm B 12 cm C cm D 10 cm Câu 35: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 1,25 s biên độ cm Tốc độ lớn chất điểm Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A 2,5 cm/s B 25,1 cm/s C 6,3 cm/s D 63,5 cm/s Câu 36: Một vật dao động điều hòa với tần số Hz Chu kỳ dao động vật : A 1,5s B 1,0s C s D 0,5s Câu 37: Ba lò xo chiều dài tự nhiên độ cứng k 1, k2, k3, đầu treo vào điểm cố định, đầu treo vào vật khối lượng Lúc đầu, nâng vật đến vị trí mà lò xo khơng biến dạng thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với W1 = 0,1J, W2 = 0,2J W3 Nếu k3 = 2,5k1 +3k2 W3 A 25 mJ B 14 mJ C 19,8mJ D 20 mJ Câu 38: Hai lắc lò xo độ cứng k Biết chu kỳ dao động T = 2T2 Khối lượng lắc liên hệ với theo công thức A m1 = 2m B m1 = 4m2 C m1 = 2m2 D m2 = 4m1 Câu 39: Sóng A dao động B chuyển động vật dao động điều hòa C dao động lan truyền môi trường D truyền chuyển động khơng khí Câu 40: Một lắc lò xo khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acosωt Mốc tính vị trí cân bằng.Biểu thức lắc W = A mωA B mωA 2 C mω2 A D mω2 A 2 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đáp án 1-C 11-A 21-C 31-C 2-B 12-B 22-C 32-A 3-D 13-B 23-B 33-D 4-A 14-A 24-C 34-D 5-A 15-A 25-C 35-B 6-C 16-D 26-A 36-D 7-A 17-B 27-B 37-A 8-B 18-C 28-D 38-A 9-D 19-B 29-A 39-C 10-D 20-D 30-D 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C π  + Phương trình dao động vật x = A cos  ωt − ÷cm 3  Câu 2: Đáp án B + Chu kì giao động T = 2π = 1, 57 s ω → Hình chiếu P dao động với tốc độ cực đại tốc độ dài M : v max = ωA → A = 40 cm Câu 3: Đáp án D 3π   + Dao động tổng hợp x = x1 + x = cos 100t − ÷cm   Câu 4: Đáp án A + Tần số giao động riêng hệ ω0 = k = 20 rad / s m Tần số ω2 gần giá trị ω0 → A > A1 Câu 5: Đáp án A + Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao đơng pha Câu 6: Đáp án C + Khi lò xo chiều dài 28 cm, vận tốc lắc → ứng với vị trí biên → Lực đàn hồi lò xo F = k∆l ⇒ k = F = = 100 N / m l0 − l 0, 02 + Độ biến dạng lò xo vị trí cân ∆l0 = mg = cm → A = + = cm k → Năng lượng dao động E = 0,5kA = 0, 08 J Câu 7: Đáp án A + Với hai dao động ngược pha, ta ln Trang http://dethithpt.com – Website chun đề thi thử file word lời giải A  E x1 A1 E − 0,56 = ⇔ t1 =  ÷ ⇔ = ⇒ E1 = 0,88 J x2 A2 Et  A2  0, 08 → Khi dao động động E dl = 0, 08 0,88 − 0, 08 = ⇒ E t = 0, J Et2 Câu 8: Đáp án B + Gia tốc vật dao động điều hòa ln hướng vị trí cân Câu 9: Đáp án D + Ta Ed Ed v2 = = = E t E − E d v max − v Câu 10: Đáp án D + Tần số dao động lắc đơn f = g 2π l Câu 11: Đáp án A  k1l = k ( l − 15 ) = k ( l − 15 )  T1  k l  ⇒ ÷ = = ⇒ l = 34,3 cm + Ta  T k l − 15 T :    k  → Chu kì lắc thứ ba: T = T1 l − 25 = 1, 04 s l Câu 12: Đáp án B + Quãng đường vật chu kì S = 4A = 16 cm → A = cm Câu 13: Đáp án B + Sóng dọc truyền rắn, lỏng khí Câu 14: Đáp án A + Biểu thức lực kéo F = −kx Câu 15: Đáp án A Ta λ tỉ lệ với v → λ A = 2λ B Câu 16: Đáp án D Ta T' = g = 2 s qE g− m Câu 17: Đáp án B + Ta A1 = v0 ω Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x thả nhẹ → A = x v  A = x +  ÷ = A12 + A 22 ω Câu 18: Đáp án C + Một chất điểm dao động điều hòa, vị trí cân chất điểm tốc độ cực đại gia tốc không Câu 19: Đáp án B + Độ lệch pha O điểm xét: ∆ϕ = ∆ϕx + ∆ϕt = 2πx + ω∆t = 2π rad → li độ biên độ A = x = cm λ Câu 20: Đáp án D + Thời gian nhấp nhô 10 lần tương ứng với ∆t = 9T = 27 s → T = s Câu 21: Đáp án C + Một vật dao động điều hòa chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động nhanh dần Câu 22: Đáp án C + Ta v tb = 4A = v max = 20 cm / s T π Câu 23: Đáp án B + Để phân biệt sóng ngang sóng dọc người ta dựa vào phương dao động phương truyền sóng Câu 24: Đáp án C + Một vật dao động điều hòa biên độ khơng đổi theo thời gian Câu 25: Đáp án C + Ta T − l → chiều dài gấp lần T ' = 2T Câu 26: Đáp án A + Với dao động cưỡng tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng → A sai Câu 27: Đáp án B + Bước sóng sóng λ = 2πv = 40 cm ω 2πd  π   → u N = cos  2πt − ÷ = cos  2πt − ÷cm λ  4   Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 28: Đáp án D + Vật dao động tắt dần biên độ giảm dần theo thời gian Câu 29: Đáp án A + Từ đồ thị ta xác định được:  A = 3cm 2π ⇒ v t = = v max = ωA = A = 7,5 cm/s  T T = 0,8s Câu 30: Đáp án D + Khoảng cách 11 đỉnh sóng liên tiếp 10λ = m → λ = 0,1 m → Vận tốc truyền sóng v = λf = 2,5 m / s Câu 31: Đáp án C + Trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha với li độ Câu 32: Đáp án A l T  + Ta : T ⇒ =  ÷ = 1, 44 l2  T2  Câu 33: Đáp án B + Các điểm dao động ngược pha cách số lẻ lần nửa bước sóng d = ( 2k + 1) 0,5λ Câu 34: Đáp án D + Biên độ dao động vật F0 = mω A → A = 10 cm Câu 35: Đáp án B + Tốc độ cực đại dao động v max = ωA = 25,1 cm / s Câu 36: Đáp án D + Chu kỳ dao động vật T = = 0,5 s f Câu 37: Đáp án A mg E = 12 kA + Biên độ dao động vật A =  →E : k k → với k = 2, 5k1 + 3k ⇒ 2,5 = + ⇒ E = 25 mJ E E1 E Câu 38: Đáp án A + Ta T : T1 = 2T2 m  → m1 = 2m Câu 39: Đáp án C + Sóng dao động lan truyền môi trường Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 40: Đáp án D + lắc E = 0,5mω2 A Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... chuyên đề thi thử file word có lời giải Đáp án 1- C 11 -A 2 1- C 3 1- C 2-B 12 -B 22-C 32-A 3-D 13 -B 23-B 33-D 4-A 14 -A 24-C 34-D 5-A 15 -A 25-C 35-B 6-C 16 -D 26-A 36-D 7-A 17 -B 27-B 37-A 8-B 18 -C 28-D 38-A... 28-D 38-A 9-D 19 -B 29-A 39-C 10 -D 20-D 30-D 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C π  + Phương trình dao động vật x = A cos  ωt − ÷cm 3  Câu 2: Đáp án B + Chu kì giao động T = 2π = 1, 57 s... ln có Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A  E x1 A1 E − 0,56 = ⇔ t1 =  ÷ ⇔ = ⇒ E1 = 0,88 J x2 A2 Et  A2  0, 08 → Khi dao động có động E dl = 0, 08
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý THPT trực ninh nam định lần 1 có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý THPT trực ninh nam định lần 1 có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay