Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý KSCL THPT thuận thành số 3 bắc ninh có lời giải chi tiết

10 109 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2018, 17:16

Đề KSCL THPT Thuận Thành Số - Bắc Ninh - Năm 2018 Câu 1: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20ωt(cm) với t tính giây Trong khoảng thời gian s, sóng truyền quãng đường lần bước sóng ? A 40 B 30 C 10 D 20 Câu 2: Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S1, S2 cách 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hồ theo phương thẳng đứng tần số 15 Hz ln dao động đồng pha Biết vận tốc truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn S1S2 A B C D 11 Câu 3: Hai dao động điều hòa, phương, tần số, ngược pha, biên độ A1, A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A A1 − A B A1 + A C A12 + A 22 D A12 + A 22 Câu 4: Một vật dao động điều hòa với tần số f = Hz Chu kì dao động vật A 0,5s B 1s C 1,5s D s Câu 5: Một sóng truyền mơi trường với vận tốc 110 m/s bước sóng 0,5 m Tần số sóng A 27,5 Hz B 440 Hz C 50 Hz D 220 Hz Câu 6: Hai dao động điều hòa phương, phương trình x = Acos(ωt) x2 = Asin(ωt) hai dao động A pha B lệch pha π/3 C ngược pha D lệch pha π/2 Câu 7: Một chất điểm khối lượng m dao động điều hòa Khi chất điểm vận tốc v động A mv B mv 2 C vm 2 D vm Câu 8: Tại nơi xác định, chu kỳ lắc đơn tỉ lệ thuận với A gia tốc trọng trường B chiều dài lắc C bậc hai gia tốc trọng trường D bậc hai chiều dài lắc Câu 9: Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí biên, chất điểm vận tốc khơng gia tốc khơng B Ở vị trí cân bằng, chất điểm vận tốc khơng gia tốc cực đại C Ở vị trí biên, chất điểm độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại D Ở vị trí cân bằng, chất điểm độ lớn vận tốc cực đại gia tốc không Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 10: Một lắc lò xo gồm lò xo độ cứng 10 N/m viên bi khối lượng 0,1 kg dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s m/s2 Biên độ dao động viên bi A 10 cm B cm C cm D 16 cm Câu 11: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kì 2s Tại thời điểm t = 0s vật qua vị trí cân theo chiều âm Phương trình dao động vật là: π  A x = 5cos  πt + ÷cm 2  π  B x = 5cos  πt − ÷cm 2  π  C x = cos  2πt − ÷cm 2  π  D x = 5cos  2πt + ÷cm 2  Câu 12: Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 60dB, B 40dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB giá trị A 50 dB B 26,3 dB C 17 dB D 45,2 dB Câu 13: Tại hai điểm M N mơi trường truyền sóng hai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động Biết biên độ, vận tốc sóng khơng đổi q trình truyền, tần số sóng 40 Hz giao thoa sóng đoạn MN Trong đọan MN, hai điểm dao động biên độ cực đại gần cách cm Vận tốc truyền sóng mơi trường A 2,4 m/s B 0,3 m/s C 1,2 m/s D 0,6 m/s Câu 14: Một sóng học bước sóng λ truyền theo đường thẳng từ điểm M đến điểm N Biết khoảng cách MN = d Độ lệch pha Δϕ dao động hai điểm M N A ∆ϕ = πd λ B ∆ϕ = 2πλ d C ∆ϕ = πλ d D ∆ϕ = 2πd λ Câu 15: Mối liên hệ bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T tần số f sóng A v = T = f λ B f = v = T λ C λ = T f = v v D λ = v = v.f T Câu 16: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì dao động lắc Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A 2π m k B k 2π m C m 2π k D 2π k m Câu 17: Ở mặt chất lỏng hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos40πt (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực AB gần O cho phần tử chất lỏng M dao động ngược pha với phần tử chất lỏng O Khoảng cách MO A 19 cm B 19 cm C 10 cm D 10 cm Câu 18: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo độ cứng 20 N/m dao động điều hòa với chu kì s Khi pha dao động π/2 vận tốc vật −20 cm/s Lấy π2 = 10 Khi vật qua vị trí li độ 3π (cm) động lắc A 0,03 J B 0,18 J C 0,72 J D 0,36 J Câu 19: Trên sợi dây chiều dài l , hai đầu cố định, sóng dừng Trên dây hai bụng sóng Biết vận tốc truyền sóng dây v khơng đổi Tần số sóng là: A v 4l B v l C v 2l D 2v l Câu 20: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể độ cứng 20 N/m Con lắc dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hồn tần số góc ωF Biết biên độ ngoại lực tuần hồn khơng thay đổi Khi thay đổi ω F biên độ dao động viên bi thay đổi ω F = 10 rad/s biên độ dao động viên bi đạt giá trị cực đại Khối lượng m viên bi A 100 gam B 400 gam C 200 gam D 120 gam Câu 21: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ pha ban đầu π/3 -π/6 Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động A π/4 B -π/2 C π/12 D π/6 Câu 22: Một vật dao động điều hòa độ lớn vận tốc cực đại 62,8 cm/s Lấy π = 3,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động A B 20 cm/s C 40 cm/s D 10 cm/s Câu 23: Bước sóng khoảng cách hai điểm A gần mà dao động hai điểm pha B phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 24: Sóng truyền môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20πt - 2πx) (cm) (x tính mét, t tính giây) Vận tốc truyền sóng môi trường A 40 cm/s B 10 m/s C 40 cm/s D m/s Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x = 5cos (4πt + π/3) ( x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = 0,5s , li độ chất điểm giá trị A cm B - 5cm C 2,5 cm D -2,5 cm Câu 26: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì biên độ dao động lắc 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều âm Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s π2 = 10 Thời gian ngắn kể từ t = đến lực đàn hồi lò xo độ lớn cực tiểu A s 30 B s 10 C s 15 D s 30 Câu 27: Khi nói siêu âm, phát biểu sau sai? A Siêu âm tần số lớn 20 KHz B Siêu âm bị phản xạ gặp vật cản C Siêu âm truyền chất rắn D Siêu âm truyền chân Câu 28: Một lắc lò xo (độ cứng lò xo 50 N/m) dao động điều hòa theo phương ngang Cứ sau 0,1 s vật nặng lắc lại cách vị trí cân khoảng cũ Lấy π2 = 10 Khối lượng vật nặng lắc A 250 g B 100 g C 200 g D 50 g Câu 29: Tại nơi gia tốc trọng trường g = 10 m/s , lắc đơn chiều dài m, dao động với biên độ góc 600 Trong trình dao động, lắc bảo tồn Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 30 0, gia tốc vật nặng lắc độ lớn A 500 cm/s2 B 1232 cm/s2 C 732 cm/s2 D 887 cm/s2 Câu 30: Một sóng ngang truyền sợi dây dài với tốc độ truyền sóng 4m/s tần số sóng giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz Biết hai phần tử hai điểm dây cách 25 cm ln dao động ngược pha Bước sóng dây A 10 cm B 20 cm C 40 cm D 16 cm Câu 31: Một vật dao động tắt dần đại lượng giảm liên tục theo thời gian A biên độ gia tốc B biên độ lượng C li độ tốc độ D biên độ tốc độ Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 32: Tại điểm mặt chất lỏng nguồn dao động với tần số 100 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ năm 0,5 m Tốc độ truyền sóng A 15 m/s B 10 m/s C 12,5 m/s D 25 m/s Câu 33: Tại điểm A nằm cách nguồn âm N (Nguồn điểm) khoảng NA = m, mức cường độ âm LA = 80 dB Biết ngưỡng nghe âm I = 10-12 W/m2 Cường độ âm A là: A IA = 0,1 nW/m2 B IA = 0,1 GW/m2 C IA = 0,1 mW/m2 D IA = 0,1 W/m2 Câu 34: Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật độ lớn cực đại B vật cực đại vật vị trí biên C vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu D vị trí cân bằng, vật Câu 35: Một vật nhỏ dao động điều hòa biên độ A, chu kì dao động T , thời điểm ban đầu to = vật vị trí cân Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/12 A A/4 B A/2 C 2A D A Câu 36: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng m treo vào đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm Con lắc dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g Lấy g = π2 (m/s2) Chu kì dao động lắc là: A 2s B 0,5s C 1s D 1,6s Câu 37: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A chậm dần B nhanh dần C nhanh dần D chậm dần Câu 38: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2π/3 + π) (x tính cm; t tính s) Kể từ t = 0, chất điểm qua vị trí li độ x = -2 cm lần thứ 2011 thời điểm A 3016,5 s B 6030,5 s C 3015,5 s D 6031,5 s Câu 39: Một sóng âm truyền khơng khí, số đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng bước sóng; đại lượng khơng phụ thuộc vào đại lượng lại A bước sóng B tần số sóng C biên độ sóng D vận tốc truyền sóng Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 40: Tại nơi gia tốc trọng trường 9,8 m/s2 , lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60 Biết khối lượng vật nhỏ lắc 100 g chiều dài dây treo 1m Chọn mốc vị trí cân bằng, lắc xấp xỉ A 4,4.10-3 J B 8,4.10-3 J C 6,4.10-3 J D 5,4.10-3 J Đáp án 1-C 11-A 21-C 31-B 2-C 12-D 22-C 32-C 3-A 13-A 23-C 33-C 4-A 14-D 24-B 34-B 5-D 15-B 25-C 35-B 6-D 16-A 26-D 36-D 7-B 17-B 27-D 37-B 8-D 18-A 28-C 38-C 9-D 19-B 29-D 39-C 10-B 20-C 30-A 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C + Chu kì sóng T = 2π = 0,1 s ω Khoảng thời gian ∆t = 10T = s → quãng đường sóng truyền gấp 10 lần bước sóng Câu 2: Đáp án C + Bước sóng sóng λ = v = cm f AB AB → Số dãy cực tiểu giao thoa − − ≤k≤ − ⇔ −4, ≤ k ≤ 3, → điểm cực tiểu λ λ giao thoa AB Câu 3: Đáp án A + Biên độ tổng hợp hai dao động ngược pha A = A1 − A Câu 4: Đáp án A + Chu kì dao động vật T = = 0,5 s f Câu 5: Đáp án D + Tần số sóng f = v = 220 Hz λ Câu 6: Đáp án D + Hai dao động vuông pha Câu 7: Đáp án B + Động chất điểm E d = 0,5mv Câu 8: Đáp án D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Tại nơi xác định chu kì dao động lắc đơn tỉ lệ thuận với bậc hai chiều dài lắc Câu 9: Đáp án D + Một chất điểm dao động điều hòa vị trí cân vận tốc độ lớn cực đại gia tốc khơng Câu 10: Đáp án B Tần số góc dao động ω = k = 10 rad s m 2 v a + Biên độ dao động viên bi A =  ÷ +  ÷ = cm  ω  ω  Câu 11: Đáp án A + Phương trình dao động vật x = cos ( πt + 0,5π ) cm Câu 12: Đáp án D + Ta L A − L B = 20 log OB ⇒ OB = 10 OA , ta chuẩn hóa OA = → OB = 10 OA Với M trung điểm AB → OM = OA + 0,5 ( OB − OA ) = 5, → Mức cường độ âm M: L M = L A + 20 log OA = 45, dB OM Câu 13: Đáp án A + Khoảng cách hai điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng nối hai nguồn nửa bước sóng, 0,5λ = → λ = cm + Vận tốc truyền sóng v = λf = 2, m s Câu 14: Đáp án D + Độ lệch pha hai điểm M N: ∆ϕ = 2πd λ Câu 15: Đáp án B + Công thức liên hệ f, T, v λ : f = v = T λ Câu 16: Đáp án A + Chu kì dao động lắc lò xo T = 2π m k Câu 17: Đáp án B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Bước sóng sóng λ = 2πv = cm ω + Pha dao động phần tử môi trường trung trực AB: ϕ = ωt − → Để M 2πd λ ngược pha với O 2πd 2πOA − = ( 2k + 1) π → d = OA + ( 2k + 1) λ λ λ + Để OM nhỏ k = → d = 11 cm → OM = 112 + 92 = 10 cm Câu 18: Đáp án A + Khi pha dao động → v = v max = ωA → A = vật 0,5π → vật qua vị trí cân 20 cm π → Động vật vị trí li độ x: E d = k A − x ) = 0, 03 J ( Câu 19: Đáp án B + Điều kiện để sóng dừng với hai đầu cố định l = n →n=2→f = v với n số bụng sóng 2f v l Câu 20: Đáp án C + Biên ωF = ω = độ dao động viên bi cực đại xảy cộng k ⇒ m = 200 g m Câu 21: Đáp án C + Chuẩn hóa biên độ A1 = A = Ta tan ϕ = sin ϕ1 + sin ϕ2 π = 2− ⇒ ϕ = cos ϕ1 + cos ϕ2 12 Câu 22: Đáp án C + Ta v tb = 4A = v max = 40 cm s T π Câu 23: Đáp án C Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải hưởng + Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha Câu 24: Đáp án B ω = 20π T = 0,1 λ  ⇒ ⇒ v = = 10 m s + Ta  2π T = π λ =  λ Câu 25: Đáp án C + Thay t vào phương trình, ta thu x = 2,5 cm Câu 26: Đáp án D Độ biến dạng lò xo vị trí cân T = 2π ∆l0 ⇒ ∆l0 = cm g + Lực đàn hồi lò xo độ lớn cực tiểu vị trí lò xo khơng biến dạng, tương ứng với x = −∆l0 = −4 cm → Biểu diễn vị trí tương ứng đường tròn, ta thu ∆t = T = s 12 30 Câu 27: Đáp án D + Siêu âm không truyền chân không → D sai Câu 28: Đáp án C + Cứ sau 0,1 s vật nặng lại cách vị trí cân khoảng cũ → x = ± A ⇒ T = 0, s → m = 200 g Câu 29: Đáp án D + Các gia tốc thành phần lắc: a t = g sin α = m s , an = v2 = 2g ( cos α − cos α ) = 7,32 m s l → Gia tốc vật a = a 2n + a 2t = 887 cm s Câu 30: Đáp án A + Độ lệch pha hai phần tử: ∆ϕ = ( 2k + 1) v 2πdf = ( 2k + 1) π ⇒ f = = ( 2k + 1) Hz v 2d Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Với khoảng giá trị f: 33 Hz ≤ f ≤ 43 Hz , sử dụng chức Mode → 7, ta tìm f = 40 Hz → v = 10 cm Câu 31: Đáp án B + Một vật dao động tắt dần biên độ lượng giảm dần theo thời gian Câu 32: Đáp án C + Khoảng cách gợn sóng liên tiếp 4λ = 0,5 → λ = 0,125 m → Vận tốc truyền sóng v = λf = 12,5 m s Câu 33: Đáp án C L A I + Ta L A = 10 log A ⇒ I A = I 10 10 = 0,1 mW m I0 Câu 34: Đáp án B + Một vật dao động điều hòa vật cực đại vật vị trí biên Câu 35: Đáp án B + Quãng đường vật từ vị trí cân đến thời điểm t = T S = 0,5A 12 Câu 36: Đáp án D + Chu kì dao động lắc T = 2π l = 1, s g Câu 37: Đáp án B + Chuyển động vật dao động điều hòa từ vị trí biên vị trí cân chuyển động nhanh dần Câu 38: Đáp án C + Tại t = chất điểm qua vị trí biên âm + Trong chu kì, chất điểm qua vị trí x = −2 cm hai lần → Ta tách 2011 = 2010 + + Từ hình vẽ, ta thu được: ∆t = 1005T + T = 3015,5 s Câu 39: Đáp án C + Biên độ sóng khơng phụ thuộc vào đại lượng lại Câu 40: Đáp án D + lắc E = mglα 20 = 5, 4.10−3 J Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... 32 -C 3- A 1 3- A 2 3- C 33 -C 4-A 14-D 24-B 34 -B 5-D 15-B 25-C 35 -B 6-D 16-A 26-D 36 -D 7-B 17-B 27-D 37 -B 8-D 18-A 28-C 38 -C 9-D 19-B 29-D 39 -C 10-B 20-C 30 -A 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C +... vật nhỏ lắc 100 g chi u dài dây treo 1m Chọn mốc vị trí cân bằng, lắc xấp xỉ A 4,4.1 0 -3 J B 8,4.1 0 -3 J C 6,4.1 0 -3 J D 5,4.1 0 -3 J Đáp án 1-C 11-A 21-C 31 -B 2-C 12-D 22-C 32 -C 3- A 1 3- A 2 3- C 33 -C... tốc độ D biên độ tốc độ Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 32 : Tại điểm mặt chất lỏng có nguồn dao động với tần số 100 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý KSCL THPT thuận thành số 3 bắc ninh có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý KSCL THPT thuận thành số 3 bắc ninh có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay