Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý chuyên THPT lương thế vinh đồng nai lần 1 có lời giải chi tiết

6 472 8
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2018, 17:16

SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH CHƯƠNG Dao động Sóng Tổng Nhận biết ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI 2017 – 2018 Môn: Vật Thời gian làm bài: 45 phút MA TRẬN ĐỀ THI MỨC ĐỘ Thông hiểu Vận dụng 10 15 30 Vận dụng cao 2 Câu 1: Một sợi dây căng ngang sóng dừng Sóng truyền dây bước sóng λ Khoảng cách hai điểm bụng liên tiếp A 0,25λ B λ C 0,5λ D 2λ Câu 2: Một lắc đơn chiều dài l , dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g Chu kỳ dao động riêng lắc l l g g A 2 B 2 C D g 2 g l 2 l Câu 3: Trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S S2 dao động theo phương thẳng đứng, pha, với biên độ a, xem biên độ khơng đổi qua trình truyền sóng Khi giao thoa hai sóng mặt nước dao động phần tử nước trung điểm đoạn S1S2 biên độ A 0,5a B 2a C a D Câu 4: Một vật dao động điều hòa trục Ox đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t hình vẽ, pha ban đầu dao động   A 10t  B 10t  2   C  D  2 Câu 5: Trong tượng phản xạ sóng, điểm phản xạ ln sóng phản xạ A pha với sóng tới B ngược pha với sóng tới C tần số với sóng tới D khác chu kì với sóng tới Câu 6: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo độ cứng 20 N/m kích thích cho dao động điều hòa phương nằm ngang Thời gian hai lần liên tiếp vật nhỏ gắn vào đầu lò xo đổi chiều chuyển động s Khi vật qua vị trí x = 5,5 cm tốc độ v = 30 cm/s Khi vật qua vị trí x = 10 cm động vật giá trị gần với A 42,9 mJ B 147,4 mJ C 21,4 mJ D 6,8 mJ Câu 7: Chọn phát biểu sai Con lắc lò xo dao động điều hòa chu kì A phụ thuộc vào hệ số đàn hồi lò xo B phụ thuộc vào khối lượng vật nặng gắn vào đầu lò xo C khơng phụ thuộc vào cách kích thích dao động D phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi treo lò xo Câu 8: Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m gắn vào đầu dợi dây chiều dài l kích thích cho dao động điều hòa nới gia tốc trọng trường g Biểu thức li độ dạng s  s0 cos  t    Lực kéo tác dụng lên vật nhỏ lắc biểu thức g A F  mgl s cos  t    B F   m s0 cos  t    l g C F  m s cos  t    D F  mgl s cos  t    l Câu 9: Trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp M N dao động theo phương thẳng đứng, pha, biết tần số sóng 40 Hz giao thoa sóng đoạn MN Trên đoạn MN, hai điểm dao động biên độ cực đại gần cách 1,5 cm Tốc độ truyền sóng mơi trường A 1,2 m/s B 0,6 m/s C 2,4 m/s D 0,3 m/s Câu 10: Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng A tốc độ chuyển động nhiệt phần tử mơi trường truyền sóng B tốc độ lan truyền dao động môi trường truyền sóng C tốc độ dao động phần tử mơi trường truyền sóng D tốc độ cực đại phần tử mơi trường truyền sóng � � t  � Câu 11: Hai dao động điều hòa phương, tần số, phương trình dao động x1  3cos � 4� � � � t  �cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động cm x1  3cos � 4� � A cm B cm C cm D cm Câu 12: Xét hai dao động điều hòa phương, tần số phương trình x1  A1 cos  t  1  x  A cos  t  2  , biên độ dao động tổng hợp hai dao động tính biểu thức A A  A12  A 22  2A1A cos  1  2  B A  A12  A 22  2A1A cos  2  1  C A  A12  A 22  2A1A cos  1  2  D A  A12  A 22  2A1A cos  2  1  Câu 13: Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A Gia tốc vật giảm dần theo thời gian B Vận tốc vật giảm dần theo thời gian C Biên độ dao động giảm dần theo thời gian D Li độ vật giảm dần theo thời gian Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A = cm, chất điểm qua vị trí li độ x = cm, chuyển động với tốc độ v = cm/s Chu kỳ dao động chất điểm A s B 0,5 s C 4π s D π s 4 Câu 15: Một lắc đơn dao động điều hòa quanh vị trí cân O, vị trí hai biên M N Chọn phát biểu đúng? A Khi từ M đến O, lắc chuyển động nhanh dần B Khi từ O đến N, lắc chuyển động chậm dần C Khi từ N đến O, lắc chuyển động D Khi từ O đến M, lắc chuyển động tròn Câu 16: Một lắc đơn chiều dài 121 cm, dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g = 10 m/s Lấy 2  10 Chu kỳ dao động lắc A 2,0 s B 0,5 s C 2,2 s D 1,0 s Câu 17: Trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S S2 dao động theo phương thẳng đứng, pha Cực tiểu giao thoa nằm điểm hiệu đường hai sóng từ hai nguồn tới A số nguyên chẵn lần nửa bước sóng B số nguyên lẻ lần phần tư bước sóng C số nguyên lần bước sóng D số bán nguyên lần bước sóng Câu 18: Cơng thức tần số góc dao động điều hòa lắc lò xo k k m m A B C D 2 m 2 m k k � � 5t  � (s : cm; t : s) Kể từ t = 0, thời điểm lắc Câu 19: Một lắc đơn dao động theo phương trình s  5cos � 3� � qua vị trí cân lần đầu giá trị gần với A 0,133 s B 0,10 s C 0,167 s D 0,067 s Câu 20: Khi sóng truyền từ khơng khí vào nước đại lượng sau khơng đổi? A Tốc độ truyền sóng B Biên độ sóng C Bước sóng D Tần số sóng Câu 21: Hai dao động điều hòa phương, tần số, lệch pha 0,5π, biên độ A A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A A1  A B A12  A 22 C A1  A D A12  A 22 Câu 22: Khi nói dao động cưỡng ổn định, phát biểu sau sai? A Dao động cưỡng tần số ln tần số lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng tần số tần số riêng hệ dao động D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số lực cưỡng � � 10t  � (x : cm; t : s) Quãng đường mà chất Câu 23: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  5cos � 4� � điểm từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = 0,525 s giá trị gần với A 51,46 cm B 55,00 cm C 50,35 cm D 53,54 cm Câu 24: Trên sợi dây dài sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương trục Ox với tốc độ 0,2 m/s Phần tử dây vị trí M � � 5t  �cm (x tính cm, t tính s) Phần tử dây N cách M dao động với phương trình u M (x, t)  2cos � 6� � đoạn 10 cm dao động với phương trình 8 � 7 � � � 5t  � cm 5t  cm A u N (x, t)  2cos � B u N (x, t)  2cos � � 3 � � � � 8 � 7 � � � 5t  � cm 5t  cm C u N (x, t)  2cos � D u N (x, t)  2cos � � 3 � � � � Câu 25: Một sóng ngang truyền sợi dây dài với tốc độ m/s tần số sóng giá trị từ 20 Hz đến 30 Hz Biết hai phần tử hai điểm dây cách 25 cm ln dao động ngược pha Tần số sóng dây A 24 Hz B 40 Hz C Hz D 56 Hz Câu 26: Trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S S2 dao động theo phương thẳng đứng, pha với S1S2  8,2 cm Biết tần số sóng 15 Hz, tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 A 11 B C D � � Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa phương trình vận tốc theo thời gian v  5cos �t  �(v tính � 3� cm/s, t tính s) Pha ban đầu vận tốc   A π B C t  D 3 Câu 28: Một lắc lò xo dao động điều hòa Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc động W d lắc theo thời gian t Biết t3 – t2 = 0,25 s Giá trị t4 – t1 A 0,54 s B 0,45 s C 0,50 s D 0,40 s Câu 29: Cho x1, x2 x3 ba dao động điều hòa phương, tần số Dao động tổng hợp x x2 � � t  �cm Dao động tổng hợp x x3 phương trình x 23  3cos  t  cm Dao phương trình x12  3 cos � 2� � động x1 ngược pha với dao động x3 Khi biên độ dao động x2 giá trị nhỏ nhất, biên độ dao động x1 A 2,6 cm B 2,7 cm C 3,6 cm D 4,5 cm Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp dao động pha đặt hai điểm A B cách 16 cm Sóng truyền mặt nước với bước sóng cm Xét hai điểm C, D mặt nước cho ABCD hình vng Trên BD số điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại A B C 11 D 10 Câu C Câu 11 D Câu 21 B Câu A Câu 12 A Câu 22 C Câu B Câu 13 C Câu 23 A Câu D Câu 14 C Câu 24 A BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu C C Câu 15 Câu 16 B C Câu 25 Câu 26 A D Câu D Câu 17 D Câu 27 B Câu B Câu 18 A Câu 28 C Câu A Câu 19 C Câu 29 A ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Khoảng cách hai bụng sóng liên tiếp nửa bước sóng 0,5λ  Đáp án C Câu 2: l + Chu kì dao động lắc đơn T  2 g  Đáp án A Câu 3: + Với hai nguồn pha trung điểm S1S2 dao động với biên độ cực đại 2a  Đáp án B Câu 4: + Ban đầu vật qua vị trí cân theo chiều âm → φ = 0,5π  Đáp án D Câu 5: + Sóng phản xạ ln tần số với sóng tới  Đáp án C Câu 6: + Thời gian hai lần tiếp vật nhỏ đổi chiều chuyện động 0,5T = s → T = s → ω = π rad/s �v � → Biên độ dao động vật A  x  � �  11 cm � � → Động vật vị trí li độ x: E d  k  A  x   21, mJ  Đáp án C Câu 7: + Chu kì lắc lò xo không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi treo lắc → D sai  Đáp án D Câu 8: g + Ta F   ks   m s cos  t    l  Đáp án B Câu 9: + Khoảng cách hai cực đại gần MN 0,5λ = 1,5 cm → λ = cm → Vận tốc truyền sóng v = λf = 1,2 m/s  Đáp án A Câu 10: + Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng tốc độ lan truyền dao động môi trường  Đáp án B Câu 11: Câu 10 B Câu 20 D Câu 30 A + Biên độ tổng hợp hai dao động vuông pha A  A12  A 22  cm  Đáp án D Câu 12: + Biên độ dao động tổng hợp A  A12  A 22  2A1A cos  1  2   Đáp án A Câu 13: + Vật dao động tắt dần biên độ giảm dần theo thời gian  Đáp án C Câu 14: v  0,5 rad/s → T = 4π s + Tần số góc dao động   A  x2  Đáp án C Câu 15: + Khi lắc từ vị trí cân O đến vị trí biên N chuyển động vật chậm dần  Đáp án B Câu 16: l  2, s + Chu kì lắc đơn T  2 g  Đáp án C Câu 17: + Với hai nguồn pha cực tiểu giao thoa hiệu khoảng cách đến hai nguồn số bán nguyên lần bước sóng  Đáp án D Câu 18: k + Tần số góc lắc lò xo   m  Đáp án A Câu 19: + Tại t = vật qua vị trí x = 0,5A = 2,5 cm theo chiều dương T T → Thời gian để vật qua vị trí cân lần đầu t    0,167 s  Đáp án C Câu 20: + Khi sóng truyền qua mơi trường khác tần số sóng ln khơng đổi  Đáp án D Câu 21: + Biên độ tổng hợp hai dao động vuông pha A  A12  A 22  Đáp án B Câu 22: + Dao động cưỡng tần số ln tần số ngoại lực cưỡng → C sai  Đáp án C Câu 23: 2  0, s + Chu kì dao động T   T T Ta t  2T    0,525 s � 2� T 1 → Kể từ thời điểm ban đầu, sau vật đến biên → S T  A � � � � 8 � � → Tổng quãng đường vật là: S  10T  S T  51, 46 cm  Đáp án A Câu 24: + Bước sóng sóng   2v  cm   2MN � 8 � � � 5t   5t  �cm → Phường trình sóng điểm N: u N  2cos � � 2cos �  � � � �  Đáp án A Câu 25: + Độ lệch pha hai phần tử dây:  2k  1 v  2k  Hz 2d 2df      2k  1  � f     v 2d → Dựa vào khoảng giá trị f, kết hợp với lệnh Shift → solve casio ta tìm f = 24 Hz  Đáp án A Câu 26: v + Bước sóng sóng    cm f SS SS Số cực đại giao thoa S1S2 là:  �k � � 4,1 �k �4,1 → điểm    Đáp án D Câu 27:  + Pha ban đầu vận tốc  Đáp án B Câu 28: + Từ đồ thị, ta có: A � � � x2  � E  E E  E � d t � � 10 � � � 10 10 �� �� � A �E  E � E t3  E � x3  � d3 � 10 10 � � � → Biểu diễn vị trí tương ứng hình tròn, ta thu được: x � x T � t3  t2  ar sin  ar sin � 0, 25 � T  s � 2 � A A� → t4 – t1 = 0,25T = 0,5 s  Đáp án C Câu 29: + Phương pháp giản đồ vecto + Từ hình vẽ, ta thấy A2 ≤ OH Áp dụng hệ thức lượng tam giác, ta thu 1 1   �  2 OH A12 A 23 OH 3    � OH  2,6cm 33 Vậy A2min = 2,6 cm  Đáp án A Câu 30: + Số dãy cực đại giao thoa  + Xét tỉ số: AD  BD  2,  AB AB �k � � 5,3 �k �5,3 → 11 dãy   → Trên BD cực đại dao thoa ứng với k = –1….5  Đáp án A ...  2A1A cos  2  1  C A  A12  A 22  2A1A cos  1  2  D A  A12  A 22  2A1A cos  2  1  Câu 13 : Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A Gia tốc vật giảm dần theo... động tròn Câu 16 : Một lắc đơn có chi u dài 12 1 cm, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s Lấy 2  10 Chu kỳ dao động lắc A 2,0 s B 0,5 s C 2,2 s D 1, 0 s Câu 17 : Trên mặt nước... tần số có phương trình x1  A1 cos  t  1  x  A cos  t  2  , biên độ dao động tổng hợp hai dao động tính biểu thức A A  A12  A 22  2A1A cos  1  2  B A  A12  A 22  2A1A cos
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý chuyên THPT lương thế vinh đồng nai lần 1 có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý chuyên THPT lương thế vinh đồng nai lần 1 có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay