Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng ở gà nuôi tại thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái và dùng thuốc điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

65 61 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2018, 16:54

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng ở gà nuôi tại thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái và dùng thuốc điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng ở gà nuôi tại thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái và dùng thuốc điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng ở gà nuôi tại thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái và dùng thuốc điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng ở gà nuôi tại thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái và dùng thuốc điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng ở gà nuôi tại thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái và dùng thuốc điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng ở gà nuôi tại thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái và dùng thuốc điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng ở gà nuôi tại thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái và dùng thuốc điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM TR N QUY T CHI N tài: NGHIÊN C U M T S NUÔI T I THÀNH PH DÙNG THU M D CH T B NH C U TRÙNG YÊN BÁI, T NH YÊN BÁI U TR KHÓA LU N T T NGHI H o: Chính qui Chuyên ngành: Thú y Khoa: Khóa h c: 2011 - 2016 Thái Nguyên - IH C I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM TR N QUY T CHI N tài: NGHIÊN C U M T S NUÔI T I THÀNH PH DÙNG THU M D CH T B NH C U TRÙNG YÊN BÁI, T NH YÊN BÁI U TR KHÓA LU N T T NGHI IH C H o: Chính qui Chuyên ngành: Thú y L p: 43TY - N01 Khoa: Khóa h c: 2011 - 2016 Gi ng d n: TS Lê Minh i h c Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên - i L IC Trong su t trình h c t p rèn luy n t ih i h c Nông Lâm - cs d yb cô g ân c n c a th y - cho em nh ng ki n th n, t c lòng tin v c cu c s ng công tác sau Em xin bày t lòng bi kính tr ng sâu s c nh t t i Ban giám hi u Nhà ng, Ban ch nhi m khoa th y, cô giáo, cán b nuôi - ih y b o t chúng tơi tồn khóa h c Em xin chân thành c m Thú y thành ph Yên Bái - t nh Yên Bái u ki n thu n l Em xin bày t lòng bi c ti ng d n, t o m th c hi tài t t nghi p c nh t t i cô giáo TS Lê Minh tồn th u ki tơi su t trình th c t p t t nghi p Em xin chân thành c t ng nghi ng viên tơi su t q trình h c t p th c hi Thái Nguyên, ngày tháng 12 Sinh viên Tr n Quy t Chi n tài ii U L oc chi m m t v trí quan tr kho ng th h n th c t p t t nghi p iv im sinh viên c ng c h th ng hóa toàn b ki n th ng th i giúp sinh viên làm quen v i th c t s n xu t T chuyên môn, n ch c ti n hành công tác nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t vào th c ti n s n xu t, t o cho tác phong làm vi n, sáng t ng tr thành m t i cán b k thu c nhu c u th c ti n, góp ph n vào s nghi p phát tri c Xu t phát t th c t - cs ng ý c a Ban ch nhi m Khoa i h c Nông Lâm Thái Nguyên, s ng d n TS Lê Minh, em ti n hành th c hi n s m d ch t b nh c u trùng dùng thu u tr c a Nghiên c u m t nuôi t i thành ph Yên Bái, t nh Yên Bái Do th có h u làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c nên b n khóa lu n khơng tránh kh i nh ng thi u sót, h n ch Vì v y, em r t mong nh ng nghi b n khóa lu c s góp ý c a th y giáo b n c hồn thi iii DANH M C CÁC B NG Trang Oocyst 31 33 36 38 .39 Oocyst 42 43 45 47 iv DANH M C CÁC HÌNH Trang v t l nhi m c u trùng t i m t s xã c a TP Yên Bái 34 37 38 40 v DANH M C CÁC T VI T T T E.acervulina Eimeria acervulina E brunetti Eimeria brunetti E hagani Eimeria hagani E.maxima Eimeria maxima E mitis Eimeria mitis E mivati Eimeria mivati E necatrix Eimeria necatrix E praecox Eimeria praecox E tenella Eimeria tenella TP vi M CL C Trang i ii iii iv v vi : .2 .2 : .3 2.1.3 Oocyst .7 10 .15 15 15 .17 .18 18 19 vii .20 22 22 23 25 : 25 25 25 25 25 25 3.4.1 25 3.4.2 Oocyst 26 3.4.3 .26 3.4.4 27 Oocyst 3.4.5 27 3.4.6 .28 3.4.7 28 3.4.8 29 P 4: 31 31 Oocyst Yên Bái - 31 33 Yên Bái 33 35 viii 6/2015 1/2015) 37 theo ph Oocyst 4.2.5 4.3 N .39 41 43 4.4 45 4.5 46 : 48 48 48 41 Trên th c t c nuôi công nghi u ki n v m b o v sinh M t khác, nh ng h thú y h n ch , khơng áp d ng khoa h c k thu t nhi ng hay nhi m b t c bi t v i b nh c u trùng gà, v sinh chu ng tr i không ng xuyên thay ch sinh, không h n ch c n chu ng, d ng c cv ng v t trung gian truy n b t u làm b nh c u trùng x m Nh t do, t l nhi m c u trùng th (24,60% so v i 32,69%) Theo chúng bãi nuôi th c ni th n, di n tích ni l n bên nh u so v i di nên s nhi m c u trùng có ph n gi t khác, m nuôi chu m u ki n ti p xúc v i noãn nang c u trùng chu ng nuôi nhi , v y t l nhi m c c bán t 4.2.5 Nghiên c u th i gian phát tri n c a Oocyst c u trùng ngo i c nh Oocyst Oocyst Sporocyst p Oocyst 42 B ng 4.6 S phát tri n c a Oocyst c u trùng ngo i c nh S m u Th i gian xu t hi n Oocyst có s c gây b nh (%) t thí Oocyst S m nh t Mu n nh t nhi t (0C) T p trung nh t nghi m theo dõi ( x mx ) ( x mx ) c a khơng khí (ngày) (m u) (ngày) (ngày) t o =28,5 C (20,70C - 34,90C) A o = 73,5 % 20 5,05 ± 0,15 12,25 ± 0,21 5-9 5,15 ± 0,19 11,65 ± 0,15 6-9 (60% - 91%) t o =25 C (23,3 - 32,9) A o =75,5 % 20 (56% - 91%) Qua b ng 4.6 th y: Th i gian phát tri n thành Oocyst có s c gây b nh phân ngo i c nh ( thí nghi m 2) s m nh t 5,05 ngày 5,15 ngày, mu n nh t 12,25 ngày 11,65 ngày Th i gian xu t hi n Sporocyst t p trung nh t t - ngày Nh u ki n cao bình quân 73,5% - 75,5% nhi bình quân 26 - 27o u ki n thu n l i cho Oocyst c u trùng phát tri n thành Sporocyst s m nh t phân ngo i c nh - ngày Oocyst Oocyst Oocyst Oocyst Oocyst Sporocyst Oocyst Sporocyst Sporocyst Sporocyst 43 T k t qu nghiên c u c n tr ng khâu v chúng tơi có khuy c bi t ph ng xuyên u chu ng ho t sinh h di t Oocyst ngo i c nh, Sporocyst phân Phân có Oocyst th i ngu n reo r c Oocyst ngo i c nh, phân Oocyst d dàng phát tri n thành Sporocyst Nh ng Sporocyst có th phát tán, nu t vào b nhi m b nh 4.3 Nghiên c u tri u ch ng lâm sàng b nh c u trùng Qua theo dõi nh m c b nh c u trùng, a ch n theo dõi u ch ng nh l nhi m c u trùng v i t l cao nhi m K t qu c th hi n qua b ng 4.7 B ng 4.7 Tri u ch ng lâm sàng a S ng m theo (xã) dõi nhi m b b nh c u trùng Bi u hi n lâm sàng t m i, v n Phú L c Minh B o Ti n Tân Th nh Âu Lâu 60 63 75 52 66 ++++ ++++ ++++ Tiêu ch bi u hi n th n kinh t m i, v Tiêu ch bi u hi n th n kinh t m i, v Tiêu ch bi u hi n th n kinh t m i, v t nh m nghi n, có t nh m nghi n, có l t nh m nghi n, có n máu ++++ ++++ Tiêu ch y c bi u hi n th n kinh t m i, v Tiêu ch bi u hi n th n kinh t nh m nghi n, có t nh m nghi n, có S có tri u ch ng T l (%) 28 46,67 18 30,00 14 23,33 27 42,86 24 38,10 12 19,05 35 46,67 26 34,67 14 18,67 30 57,69 14 26,92 15,38 31 46,97 20 30,30 15 22,73 44 Qua b ng 4.7 cho th y: Theo dõi 316 nhi m c u trùng ta th y có bi u hi n tri u ch t m i, v ng kém, l hân sáp, phân màu cà phê, có bi u hi n th n kinh u có bi u hi n ng có nh ng tri u ch ng cá th : iv ng t m l i m t ch t nh c, ch m ch p Tri u ch c a t ng t ho c xác tr ng b ch, bóp h u mơn th y có máu Quan sát n n chu ng xu t hi n nh ng bãi phân l nhanh, s ng h p n u khơng có thu ng u tr s ch t r t u hi ng th t ng t l i thành t nh c ch m ch p, khơng mu n v t ng lì m t ch , h u mơn dính phân l n máu Nh ng h ng thu di t c u trùng Do M t s tri u ch ng d u hi bi t v i m t s b ng nhi Khi m c c bù l u ng nhi t l u n c a phân lỗng, có b m ch is t, ng không m c c c nhi m t cao Do v y phát hi n th y nh u hi n tri u ch ng cb phát tri n n n chu ng ni có phân l h u mơn dính b t phân ho c c, l n b ni có th dùng lo i thu c tr c u trùng cho nh c phòng 45 cho nh ng l nhi ng lo i thu ng có r t ng th i làm t t công tác v sinh chu ng tr i, v sinh th c u ng cho V n khuy n cáo bà nên phòng lo i c u trùng r t d kháng thu c n u kh i b nh s còi c c ch m l n, gi 4.4 Nghiên c u b nh tích b nh c u trùng ki m tra b nh tích tơi ti n hành m khám ch t nghi m c b nh b ng khám khơng tồn di n T ng s m khám 55 nghi m c b nh, ch t l a tu i khác Qua m b nh, ki m c b nh i th c u trùng gây K t qu c th hi n qua b ng 4.8 B ng 4.8 K t qu m khám b nh tích b m c b nh c u trùng Tu i (tu n) S Manh tràng m khám SCCBT T l (%) Ru t non SCCBT Tá tràng T l (%) SCCBT T l (%) 2 100 0 0 5 100 0 0 8 100 25,00 0 11 11 100 27,27 9,09 16 13 81,25 12 75,00 18,75 62,50 37,50 62,50 40,00 60,00 80,00 T ng 55 46 83,63 23 41,81 13 23,63 SCCBT: s có b nh tích B ng s li u cho th y, l n t l b nh tích gi m, n tu n tu tu n tu gi m xu ng 40,00% manh tràng ng gi m d n n tu n tu n6 n tu n tu i 46 Khi ki m tra b nh tích manh tràng th ng s m L y kéo r t l p máu y niêm m c b xu t huy t t tràng m p niêm mac b ho i t , vách manh hi u N o l p niêm m c l y ch t ch a soi kính th y nhi u noãn nang c u trùng l n b nh tích ru n t khơng th y xu t hi n b nh tích l xu t hi n b nh tích -3 tu n tu i n tu n tu i t manh tràng 25,00%, t l t n6 tu n tu i 75,00% Ru t non m c b nh nhìn t bên ngồi th y có nh t m kéo dài, ru m xu t huy t l m ng ch a nhi u ch c, l y kéo c t d c ru t non th y bên ch a nhi u ch t d ch ch t ch a không tiêu, l n máu, g t ch t ch a th y niêm m c nhi u ch xu t huy t ho i t , thành ru t d y m ng g gh , làm cho ru t ch to, ch nh u, nhi u ch b th t l i N o niêm m c soi kính th y nhi u noãn nang c u trùng l n t l b nh tích n tu n tu i t l t cao nh t y, t n t tu n tu i 80,00% nh lý b nh c u trùng gây ch y u ng tiêu hóa c a 4.5 K t qu u tr th nghi m nhi m c u trùng Sau ki ch thu ct l nhi m c l a l nhi m c u trùng cao dùng thu c cho c i t l nhi m c u trùng qua xét nghi k t lu n v hi u l c c a thu c d u tr th nghi m m c b 47 B ng 4.9 K t qu u tr th nghi m nhi m c u trùng Lo i thu c Avicoc Di n gi i Li ng c Li u trình Cho u ng t c - ngày liên t c - ngày 51 55 u tr S Oocyst/ g phân ( X ± m X ) 10155 ± 408 10247 ± 363 S Oocyst (con) u tr S Oocyst/ g phân ( X ± m X ) 245 ± 142 400 ± 218 48 50 94,12 90,91 qu Sau ki m tra 15 phân c Cho u ng liên c S nhi m (con) Kt Rigecoccin - ws S s ch Oocyst (con) ngày T l s ch Oocyst (%) Qua b ng 4.9 cho th y: Có 51 nhi m c c ti nghi m v i thu c Avicoc (thành ph n ch a Sulphadimerazine) u tr v i thu c Rigecoccin - ws (thành K t h p b sung Gluco - K cao s u tr th c ti n Clopidol ) u tr tri u ch ng, tr l c, tr s c, nâng kháng + Oocyst s d ng Avicoc: u tr 51 m c b nh có 48 s ch t t l 94,12% + s d ng Rigecoccin - ws: ti s ch Oocyst u tr 55 nhi m b nh, t t l 90,91% T ng c ng v i p 98 s ch Oocyst u tr th nghi m 106 nhi m c u trùng có t t l trung bình có t l kh i (90,91%) y, c u tr th nghi m nhi m c u trùng t i thành ph u có k t qu t t, t l kh i b nh cao T k t qu u tr th nhi a bàn thành ph Yên Bái ch nhi m c u trùng ng s d ng c u tr 48 Ph n K T LU NGH K t lu n a bàn thành ph Yên Bái g m: E tenella, E - Có lồi c u trùng acervulina, E maxima, E brunetti, E necatrix, E brunetti, E mitis - T l nhi m khác gi n - T l nhi m c a bàn thành ph Yên Bái qua nghiên c u tu n tu nhi ng t 24,69% - 32,33% nhi m t nh a tu i t tu n th t cao nh t - T l nhi m khác gi a tháng bi - nr t n tu n th m d n ng t 25,48% - 33,03% t có t l nhi m c u trùng th i (24,60% so v i 32,69%) - Th i gian xu t hi n Sporocyst t p trung nh t t - ngày - Các t nh lý b nh c u trùng gây ch y ng tiêu hóa c a -S d có 98 s ch Oocyst u tr th nghi t t l trung bình kh m c u trùng có t l (90,91%) ngh Ti p t c nghiên c u thêm v b nh c u trùng, bi n pháp h n ch tác h i b nh c u trùng gây u tr b nh c u trùng TÀI LI U THAM KH O I Tài li u ti ng Vi t Chapman H c ti n c a vi c s d ng v cxin phòng b nh c u hoa h c K thu t thú y, s (t p 2), tr 63 - 73 Hunter A (2000), S tay d ch b Tâm d ch), Nxb B ng v t (Ph m Gia Ninh Nguy c , Hà N i c (1996), Ký sinh trùng thú y, Nxb, Hà N i, tr 318 - 329 Ph Kolapxki N A., Paskin P (1980), B nh c u trùng t ti ng Nga c a Nguy gia súc, gia c m, (B n d ch n Xuân Th ), Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr 11 - 48 Nguy n Th Kim Lan, Tr ng ô nhi m c u trùng l n khu v c chu ng nuôi th i gian phát tri n c a Oocyst t nhi n c m T p chí Khoa h c K thu t thú y, T p XII, s 5, tr 45 - 59 Nguy n Th Kim Lan, Nguy n Th Lê, Ph m S (2008), Ký sinh trùng h c thú y (Giáo trình dùng cho b c Cao h c), Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr 277 - 302 10 Nguy n Th Kim Lan (2012), Giáo trình ký sinh trùng b nh ký sinh trúng ob N i, tr 303 - 329 i h c), Nxb Nông nghi p, Hà 11 Nguy n Ng c Lanh (1982), Tìm hi u mi n d ch h c (t p I), Nxb Y h c, Hà N i 12 Ph m S , Nguy Kh i, B M t s b nh m i ký sinh trùng - nH n ch Lân, Chu c t n m - b nh sinh s n gia súc - gia c m nh p n i bi n pháp phòng tr , Nxb Nơng nghi p, Hà N i, tr 40 - 49 ch Lân (2004), B nh ký sinh trùng 13 Ph m S gia c m, Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr - 14 14 Nguy , M t s b nh quan tr ng nH V l n, Nxb i, tr 128 - 129 15 Morgot A A (2000), C n công nghi p, Nxb Nông nghi p, Hà N i 16 i quan h gi E coli b i huy t ch n l c thu sinh b nh c a c u trùng hoa h c K thu t u tr thú y, s 3(t p 3), tr 19 - 25 B nh c u trùng gia súc, gia c m, Nxb Nông nghi p, Hà 17 N i, tr - 55, 77 - 81 m c u trùng Eimeria t i xí nghi 18 Hồng Th T p chí Khoa h c K thu t thú y, nuôi Thu n An (t T p IV, s 4, tr 20 - 24 19 Hồng Th m c u trùng Chí Minh vùng ph c th n nuôi t i TP H T p chí Khoa h c K thu t thú y, T p V, s tr 29 - 32 20 Hoàng Th ch (1999), Kh o sát tình hình nhi m c u trùng Eimeria m t s m c a b nh c u trùng TP H Chí Minh, m t s vùng ph c n th nghi m thu c phòng tr , Lu n án ti 21 u Thanh, Nguy n Ng trùng c p, Hà N i t s nghiên c u v b nh c u K t qu nghiên c u khoa tr h c & k thu t thú y (1968 - 1978), tr 334 - 339 22 Nguy nghi p, Hà N i Mi n d ch h c thú y, Nxb Nơng Th o, Tr 23 c Hồn, Nguy n Th n H u Nam, Ph m H t s ch tiêu lâm sàng bi i b nh lý m c c u trùng th c nghi T p chí Khoa h c K thu t thú y, T p XII, s tr 34 - 38 24 Tr c (1982), Giáo nh, Phan Tr ng Cung, Ph trình ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i 25 (1993), (SMP), 99 - 105 26 Công Nam, Cơng trình nghiên ni trùng Nam, Nxb Khoa , kí sinh n (2003), Phòng tr b 27 , Nxb Nông nghi p, Hà N i 28 H Th Thu công nghi u tra v u tr b nh c u trùng t i m t s tr i T ng h p cơng trình nghiên c u khoa h c, Trung tâm thú y Nam B , Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr 291 - 302 29 , http://text.123doc.org/document/2289514-ung-dung-ky-thuat-pcrpolymerase-chain-reaction-de-chan-doan-benh-cau-trung-ga.htm 30 c Tr ch, Nguy n Th ng, Pondman K W., Wright P E., Ph m M nh Hùng (1984), Mi n d ch h c, Vi i h c Amsterdam, tr - 12 II Tài li u ti ng Anh 31 Bhurtel J.E (1995), Addition detail of the life history of E.necarix, Veterinary Review Kathmadu, pp 17 - 23 32 Braunius W.W (1982), Epidemiology of Eimeria in broiler flock and the anticoccidial drugs on the economic performance, Woenden, the Neitherlands 33 Goodrich H P (1994), Coccidian Oocysts, Parasitology, pp 36 - 72 Coccidiosis, World 34 poultry, pp 99 - 106 Eimeria necatrix 35 J Parasitology, pp 401 - 405 36 Levine N (Ed) (1938), Veterinary Protozoology The Iowa University State Press, Iowa, pp.130 - 232 37 Johnson W.T ( 1930), Directors Biann Report Oregon Agric Exp Sta., pp 119 -120 38 Jordan F T W., 1990 Coocidiosis Disease of poutry, 3rd edition, pp 227 - 243 39 Railliet A and Lucet A (1891) Note sur quelques especes de coccidies encore peu etudiees B Soc Zool France 16, pp 246- 250 40 Tyzzer E E (1929), Coccidiosis in gallinaccous bird, Amer J., Hyg, pp 43 - 55 - trùng trùng ...I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM TR N QUY T CHI N tài: NGHIÊN C U M T S GÀ NUÔI T I THÀNH PH DÙNG THU M D CH T B NH C U TRÙNG YÊN BÁI, T NH YÊN BÁI VÀ U TR KHÓA LU N T T NGHI... u trùng - Nghiên c u tri u ch ng b nh tích b nh c u trùng xu t bi n u tr b nh c u trùng cho gà 1.3 M c tiêu nghiên c u c thành ph n loài c Yên Bái; y u t d ch t i TP n tình hình nhi m c u trùng. .. hi n s m d ch t b nh c u trùng dùng thu u tr c a Nghiên c u m t gà nuôi t i thành ph Yên Bái, t nh Yên Bái Do th có h u làm quen v i cơng tác nghiên c u khoa h c nên b n khóa lu n không tránh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng ở gà nuôi tại thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái và dùng thuốc điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng ở gà nuôi tại thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái và dùng thuốc điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay