Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trang trại Bùi Huy Hạnh huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương và một số phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

64 61 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2018, 16:13

Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trang trại Bùi Huy Hạnh huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương và một số phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trang trại Bùi Huy Hạnh huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương và một số phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trang trại Bùi Huy Hạnh huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương và một số phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trang trại Bùi Huy Hạnh huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương và một số phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trang trại Bùi Huy Hạnh huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương và một số phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trang trại Bùi Huy Hạnh huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương và một số phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trang trại Bùi Huy Hạnh huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương và một số phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trang trại Bùi Huy Hạnh huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương và một số phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM - NGUY N TH NGÂN tài: KH O SÁT TÌNH HÌNH NHI M B NH VIÊM T CUNG N NÁI NUÔI T I TRANG TR I BÙI HUY H NH HUY N T K , T NH H I TS KHÓA LU N T T NGHI H o: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Khóa h c: 2011 - 2015 Thái Nguyên, 2015 U TR IH C I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NGUY N TH NGÂN tài: KH O SÁT TÌNH HÌNH NHI M B NH VIÊM T CUNG N NÁI NUÔI T I TRANG TR I BÙI HUY H NH HUY N T K , T NH H I TS KHÓA LU N T T NGHI H o: U TR IH C Chính quy Chuyên ngành: Thú y L p: 43 - Thú y Khoa: Khóa h c: Gi 2011 - 2015 ng d n: PGS.TS Tr n Huê Viên Thái Nguyên, 2015 i L IC Trong su t th i gian nghiên c u, t t nghi p này, s c g ng n l c c a b n thân, em nh c s quan tâm nhi t tình, quý báu c a Th c - Thú y, o, cán b nhân viên trang tr Ph n Charoen Pokphand Vi t Nam s c i thân su t th i gian th c t p ch Tr c bày t l i c c t i Th y giáo PGS.TS ng d n, ch b o em t n tình su t trình h c t p c hi tài t t nghi p Em xin c i h c Nông Lâm, BCN khoa - u ki n thu n l i cho phép em th c hi n khóa lu n Em xin bày t lòng c i Cơng ty C ph Charoen Pokphand Vi t Nam, ch trang tr i, cô, chú, anh, ch công nhân trang tr i c nh v s h trí thí nghi m, theo dõi ch tiêu thu th p s li cho khóa lu n Em xin bày t s bi i thân, nh em v m i m t, t su t trình h c t p th c t i u ki n t t nh t cho em t t nghi p Thái Nguyên, ngày Sinh viên Nguy n Th Ngân ii DANH M C CÁC B NG Trang B ng 2.1: Các tiêu chí ch B B cung 14 a d ch ch y t o qua th i gian xu t hi n 14 b trí thí nghi m 25 B ng 4.1: L ch sát trùng tr i l n nái 32 B ng 4.2: L ch phòng b nh c a tr i l n nái 33 B ng 4.3: K t qu công tác ph c v s n xu t 38 B n nái sinh s n 39 B ng 4.5: T l m c b nh viêm t cung theo lo i nái .40 B ng 4.6: T l m c b nh viêm t cung theo tháng 41 B ng 4.7: T l m c b nh viêm t cung theo gi ng l n 42 B ng 4.8: T l m c b nh viêm t cung theo l B nhi m c a l n nái b b nh viêm t cung 44 B ng 4.10: K t qu c B ng 4.11: Kh .43 u tr b nh viêm t cung cho l n nái 46 nc al B ng 4.12: Chi phí s d ng thu u tr .47 u tr b nh viêm t cung 48 iii DANH M C CÁC T VI T T T CP: Charoen Pokphand Cs: C ng s i ch ng tính Kg: Kilogam Kl: Kh ng LMLM: L m m long móng Nxb: Nhà xu t b n MD: P: Kh ng STT: S th t TB: Trung bình TT: Th tr ng iv M CL C Trang Ph n M tv U 1.2 M c tiêu yêu c u c tài 1.2.1 M c tiêu c tài 1.2.2 Yêu c u c tài tài h c c ti n Ph n T NG QUAN TÀI LI U khoa h c m gi i ph 2.1.2 c l n nái m sinh lý sinh s n c a l n nái 2.1.3 Sinh lý lâm sàng 2.1.4 Quá trình viêm t cung 2.1.5 Các th viêm t cung 2.1.6 M t s nguyên nhân gây viêm t cung 12 2.1.7 Ch cung 14 2.1.8 Ch u tr 15 2.1.9 Hi u bi t v m t s lo i thu 2.2 Tình hình nghiên c u tr b nh viêm t cung l n 18 c 21 2.2.1 Tình hình nghiên c u th gi i 21 2.2.2 Tình hình nghiên c Ph NG, N c 22 U 24 ng ph m vi nghiên c u 24 m th i gian nghiên c u 24 3.3 N i dung nghiên c u 24 u ch tiêu theo dõi 24 v u 24 3.4.2 Ch tiêu theo dõi 27 Ph n K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 29 4.1 Công tác ph c v s n xu t 29 ng 29 4.1.2 Công tác thú y 31 4.1.3 Công tác khác 37 4.2 K t qu nghiên c u 39 4.2.1 K t qu kh n nái nuôi t i trang tr i 39 4.2.2 K t qu kh o sát tình hình m c b nh viêm t cung Ph n K T LU n nái 39 NGH 50 5.1 K t lu n 50 ngh 51 TÀI LI U THAM KH O 52 Ph n M U tv c ta hi n nói riêng chi m m t v trí r t quan tr ng n n kinh t qu c dân Ngh nuôi l ch s i m t ngh ph bi n c ta Th t l n chi m 75-80% t ng s lo i th t gia súc, gia c kh n cung c p ng th t, m r t l n cho ngành ch bi n th c ph m cơng ngh ch bi n ngồi cung c p ngu n phân bón quan tr ng cho ngành tr ng tr t Hi u qu c i r t l n cung c p gi ng t t cho nhu c t ph i nâng t sinh s n ch mb nh y u t v gi ng, th thu n lý ng cơng tác thú y ln v h n ch b nh t u, nh m s Tuy v y, nh c ng c n t nh ng tr ng i l n nh t c a l n nái sinh s n d ch b nh x y ph bi n gây nhi u thi t h i n nái nuôi t p trung trang tr p trung i v i l n nái b nh v sinh s n xu t hi n nhi u kh n nái ngo i v u ki n khí h c bi t hay g p b nh viêm t kh c ta nh ng tr c ti p t i nc al nm B nh viêm t cung b nh r t ph bi n b nh nhi u nguyên nhân gây nái (gi m s h l qu toàn ng kháng, gi m sinh s ng th i n nói chung l n nái sinh s l i h u qu nghiêm tr ng c l n ng r t l n t i th t, ch ng hi u V im g su t sinh s n c a l n nái, h n ch thi t h i b nh viêm t ti n nái sinh s n nuôi t i tr i, chúng tơi tài: Kh o sát tình hình nhi m b nh viêm t cung n nái nuôi t i trang tr i Bùi Huy H nh, huy n T K , t nh H ts u tr 1.2 M c tiêu yêu c u c 1.2.1 M c tiêu c tài - tài m nhi m b nh viêm t cung l n nh nh ng bi u hi n lâm sàng c a b nh 1.2.2 Yêu c u c u qu c u tr tài - m nhi m b nh viêm t cung - Ðánh giá hi u qu c l n u tr tài c B sung m t s thông tin khoa h c v b nh viêm t cung l n bi n pháp phòng tr b nh có hi u qu c ti n - Góp ph n ki m soát kh ng ch b nh viêm t nuôi t t hi u qu n Ph n T NG QUAN TÀI LI U khoa h c m gi i ph c l n nái B ph n sinh d c c a l n nái c chia thành b ph n sinh d c bên (bu ng tr ng, ng d n tr ng, t o) b ph n sinh d c bên ngồi: Âm mơn, âm v t, ti (Nguy c Hùng cs, 2003) [15]) * Bu ng tr ng (Ovarium) Bu ng tr ng c a l n g m m t treo c c dây ch ng r ng, n m xoang ch u Hình d ng c a bu ng tr ng r nl n cóhình b u d c ho c hình ovan d t, khơng có lõm r ng tr ng Bu ng tr ng có hai ch n t o giao t ti t hoocmon: Estrogen, Progesteron Inhibin Các hoocmon tham gia vào vi u n chu k sinh s n c a l n Phía ngồi c a bu ng tr ch c bao b c b i m t l p màng liên k t s i, màng d ch hồn Phía bu ng tr c chia làm mi n: Mi n v mi n t y Mi n v ch a noãn nang, th vàng, th tr ng có tác d ng v sinh d c x y q trình tr ng chín r ng tr ng Mi n t y c a bu ng tr ng n m gi a g m m ch máu, dây th n kinh, m ch b ch huy t mô liên k t Trên bu ng tr ng có t 70.000 - 100.000 nỗn bào n khác nhau, t ng nh p phân b u, t ng nh ng noãn bào th c giai i ng, noãn bao chín s n i lên b m t bu ng tr ng (Tr n Th Dân, 2004) [6] * ng d n tr ng (Oviductus) ng d n tr ng c treo b i màng trao ng d n tr m t n p g p màng b ng b t ngu n t l p bên c a dây ch ng r ch chia ng d n tr ng thành b m: Có hình g i m n: vào 43 4.2.2.4 T l m c b nh viêm t cung theo l nh tình hình m c b nh viêm t cung c a l n nái l n lý s d ng h p lý, c dõi tr c ti p trên 1256 l n n nái ki nhóm, ,t n hành theo c phân theo l nh l a - 2, l n nái sinh s n l a - 4, l n nái sinh s n l a - l n nái sinh s n t l a th tr lên K t qu l n nái m c b nh viêm t cung theo tu i sinh s u tra tình hình c trình bày t i b ng 4.8 B ng 4.8: T l m c b nh viêm t cung theo l S nái theo dõi (con) 324 S nái m c b nh (con) 36 T l m c (%) 11,11 296 33 11,14 282 32 11,34 >6 354 41 11,58 Tính chung 1256 142 11,30 L Nh n xét: K t qu b ng 4.8 cho th y: Tu i sinh s n l n t l m c b nh viêm t cung b nh viêm t n theo s l có nh l n nái T l l n nái m c b nh tu i s d ng c a l n nái L n nái l a - có t l m c b nh th p nh t (11,11%), l t l a th tr m c b nh v i t l cao nh t (11,58%) Theo em, l n sinh s n t l a th tr lên có t l m c b nh cao l n sinh s n nhi u l a d n t i s c a l n m gi kháng gi cung co bóp y u, s c r n ng hay b sót gây viêm t cung, m t khác c t n sinh s m m b nh d xâm nh p phát tri n Do nh ng l c l n b b nh mà u tr kh i hoàn toàn, b nh chuy n sang th mãn tính, ti m n tái phát nh ng l ti p sau 44 y u tr b nh cho l n nái ch u tr d t m tránh cho b nh chuy n thành th mãn tính nái sinh s n n vi c theo dõi ki sinh s n c a l nhi t ng lo i th i nh ng nái già, s l l m c b nh gây thi t h i v kinh t 4.2.2.5 K t qu nhi m K t qu theo dõi nuôi t i trang tr i l n nái b b nh nhi m c a l n nái m c b nh viêm t cung c th hi n B b ng 4.9: nhi m c a l n nái b b nh viêm t cung S nái theo S nái m c T l dõi(con) b nh(con) (%) Viêm th nh (+) 142 98 69,01 Viêm th v a (++) 142 39 27,46 Viêm th n ng (+++) 142 3,52 142 142 100 Tính chung Nh n xét: Qua b ng 4.9 cho th nhi m b nh c a l n nái nuôi t i trang tr i ch y u b viêm th nh (+) chi m 69,01%, th p nh t viêm th n ng (+++) chi m 3,52% th nh (+) l n nái có bi u hi màu tr c, thân nhi t ch t d ch, xu t hi n niêm d ch nb ng gi v a (++) l n có tri u ng s a ti t gi m có m t hồn tồn, d ch viêm có l n máu, m nh t ch c có màu nâu, vàng, tr c có mùi th i, Viêm th n ng (+++) chi m 3,52% l n m c b nh kh m th th ng k phát t viêm th v a d n t i nhi m trùng toàn thân, thân nhi t cao 40,5 - 41,50C, m t m i, gi m ho c m t h ng gi m, s c th i h n d ng s a nâu, kèm nh ng m nh ho i t có t ch c, th i r a nên có mùi th i, kh m Ki m tra t cung th y niêm m c nh t nh t, c t cung m , h n d ch ch y nhi u, có l n t ch c ho i t , mùi hôi th i, 45 Vì v u tr b nh viêm t hi n s m, k p th gi t hi u qu cao c n phát b nh không ti n tri n sang th viêm n ng, làm m t s a t ng t i l sau c a l n nái 4.2.2.6 K t qu c u tr b nh viêm t cung cho l n nái Trong trình nghiên c tr b nh viêm t cung tài nghi m hai ph u l n nái c th t 1: - Kháng sinh Vetrimoxin - L.A tiêm b p v i li ng 1ml/10kg TT Tiêm - Oxytocin: Tiêm b p - 6ml/l n/ngày - B.complex: Tiêm b p 1ml/10kg TT - Glucose 5% truy ch Li ng 500 - 1000ml/l n - MD Analgin: Tiêm b p Li ng 1ml/10kg TT - Gynapax: 5g pha v i 500 - cc cung 2: - Kháng sinh Pen-step20/20 tiêm b p v i li ng 1ml/10kgTT Tiêm 3- Oxytocin: Tiêm b p - 6ml/l n/ngày - B.complex: Tiêm b p 1ml/10kg TT - Glucose 5% truy ch Li ng 500 - 1000ml/l n - MD Analgin: Tiêm b p Li ng 1ml/10kg TT - Gynapax: 5g pha v i 500 - cc K t qu th nghi cung u tr b nh viêm t cung l n nái c trình bày t i b ng 4.10: Nh n xét: Qua s li u b ng 4.10 cho th y: Vi c s d ng hai lo i thu c kháng sinh Vetrimoxin - L.A Pent k t qu cao T l (93,75%) u tr kh i c u tr b nh viêm t cung 46 Th u tr c trung bình 5,05 ngày ng n i 5,67 ngày T l kh i c 100%, th Vì v y thu c s d ng c u tr ng i t hi u qu n mau kh i K t qu cho th y, k p th i l a ch n c b nh vi c lo i thu u tr s u tr r t quan tr ng B c hi u qu ng t i kh c u tr b nh s cao, l n mau kh i, n B ng 4.10: K t qu c Phác u tr Thu c dùng u tr u tr b nh viêm t cung cho l n nái Li ng & cách dùng Vetrimoxin 1ml/ 10kg TT, tiêm b p L.A Oxytocin - 6ml/con, tiêm b p Gynapax 5g pha v i 500 - 1000ml cc cung Pen 1ml/10kg TT, tiêm b p step20/20 Oxytocin - 6ml/con, tiêm b p 5g pha v i 500 -1000ml Gynapax cc cung (Ghi chú: S ngày u tr S l n u tr (con) S l n kh i (con) T l kh i (%) 5,05 35 35 100 5,67 32 30 93,75 u tr tháng 06, tháng 07 tháng 08) 4.2.2.7 So sánh kh nc al Khi l n m c b nh s u tr ng tr c ti v t n ng, nh khác tùy thu c vào m m b nh, s a tr m c b b nh s n th kháng c a v t, c bi t l n nái sinh s n b m c ng d c l i sau cai s a, t l ph i gi ng t qu theo dõi m t s sinh s n c a l n K t qu m c trình bày ng c a b b ng 4.11 n kh 47 B ng 4.11: Kh nc al u tr Ch tiêu kh o sát K t qu S u tr kh i 65 S ng d c l i 65 % 100 ngày 7± 0,65 56 % 86,15 % 13,85 T l ng d c l i Th ng d c l S nái ph i gi T l nái ph i gi S nái ph i gi T l nái ph i gi u tr tl n1 tl n1 tl n2 tl n2 Nh n xét: Qua b ng 4.11 cho th y: S l 65 con, chi m t l 100% Th ngày S nái ph i gi ph i gi ng d c l ng d c l i sau cai s a trung bình t l n 56/65 con, chi m t l 86,15% S nái t l n 9/65 con, chi m t l 13,85% T k t qu ta th y b nh viêm t cung có nt l u tr ng d c l i t l ph i gi ng hi n b nh s y m i h n ch s n c a l n nái n n nái Vì v y cơng tác phát ng phòng tr b nh k p th i vơ quan tr ng có c ng c a b nh viêm t cung t i kh 48 4.2.2.8 Chi phí s d ng thu u tr b nh viêm t cung B ng 4.12: Chi phí s d ng thu STT Th Giá thu c Ch tiêu u tr b nh viêm t cung Li ng/l ) u tr u tr trung bình 5,05 5,67 (ngày) Vetrimoxin - L.A (100ml/l ) Pen - step20/20 (100ml/l ) Oxytocin (100ml/l ) Glucose 5% (500ml/l ) MD Analgin (100ml/l ) Gynapax (30x5g/gói/h p) B.complex (100ml/l ) 300.000 20ml/con/2ngày 151.200 275.000 20ml/con/2ngày 23.000 2ml/con/ngày 2.323 2.608 16.000 500ml/con/ngày 80.800 90.720 24.000 10ml/con/ngày 12.120 13.608 24.000 5g/con/ngày 4.040 4.536 30.000 20ml/con/ngày 30.300 40.020 280.783 307.142 155.650 Chi phí thu c/1 tr ( u ng) Qua b ng 4.12 so sánh chi phí thu viêm t cung 280.783 u tr cho m t l n nái b m c b nh ng 49 u tr theo dõi th y r ng nên s d ng phác u tr b nh viêm t cung cho l n nái Hi u qu u tr ng u tr t i t lo i thu c ch a thành ph n kháng sinh Amoxycillin, m t lo i kháng sinh có ho t ph r ng, tác d ng v i c vi khu n Gr(-) Gr(+) nên có th ph kh p, viêm ph i, b ng tiêu hóa, ni u d Qua k t qu b ng cho th cao Vì v y phòng b n xu t c a l n ti t ki qu c nhi u b u tr cho m t l n nái b b nh t nh t, v a nâng cao kh c chi phí thu c thú y, nâng cao hi u 50 Ph n K T LU NGH 5.1 K t lu n T k t qu theo dõi tình hình m c b nh viêm t cung tr i l n Bùi Huy H nh, xã T K , t nh H n nái t i rút m t s k t lu n nh Trong s 1369 nái theo dõi th i gian th c t p, có 142 nái m c b nh v i t l 10,37% V i lo i l n nái khác t l m c b Nái h u b 0%, nái ki th : nh t l nhi n 11,37% i u ki n th i ti t khác t l nhi m b nh khác nhau: Qua theo dõi t tháng 05 n tháng 11 tháng 07 có t l nhi m b nh viêm t cung cao nh t 13,87%, th p nh t vào tháng 05 8,73% T l m c b nh viêm t cung l c hai gi ng l n khơng có s chênh : Gi ng l n Yorkshire t l m c b nh 11,18%, gi ng l n Landrance t l m c b nh 11,42% L nhi u l a t l nhi m cao l l a có t l nhi m b nh cao nh t (11,58%), th p nh t l a - (11,11%) nhi m c a l n nái b viêm t cung ch y u th nh chi m 69,01%, th n ng chi m t l th p nh t 3,52% C cáo nên s d u tr b nh viêm t u cho k t qu cao Khuy n (Vetrimoxin - L.A u tr b nh viêm t cung Kh nc al ng d u tr t l n 86,15%, ph Chi phí s d ng thu c ng/con, cho t l cao, 307.142 u tr ng/con t l n 13,85% 280.783 51 5.2 ngh - Th c hi n t t công tác v thu gi m b t t l m c viêm t cung chu ng tr i ph c v sinh s ch s , tránh nhi ph nh k - Có th s d ng thu c li l n Hàng ngày ng, chu ng tr i u tr b nh viêm t cung cho l n nái sinh s n gi m thi u chi phí Ti p t c nghiên c u th nghi m v i nhi u lo i thu c vi thu c có giá thành r hi u qu u tr b nh viêm t u tr c 52 TÀI LI U THAM KH O I Tài li c u An, Nguy n Ng c An, Nguy n Ng c Lanh, Nguy n H u Mô (1990), Bài gi ng sinh lý b nh, Nxb Y h c, Hà N i Nguy n Xn Bình (2005), Phòng tr b nh l n nái, l n con, l n th t, Nxb Nông nghi p t sinh s n c a l n nái, Nxb Nông ng (1986), nghi p, Hà N i Lê Minh Chí, Nguy s i ch ng MMA K t qu nghiên c u khoa h c 1981-1985, heo nái sinh i h c Nông Lâm Tp.HCM, Tr 48 - 51 Ph m H u Danh (1985), B nh sinh s n l n, Nxb Nông nghi p, Tr 67-69 Tr n Th Dân (2004), Sinh s n heo nái sinh lý heo con, Nxb Nông nghi p TP HCM (1993), K thu Ph m H n nái m sai con, Nxb Nơng nghi p, Hà N i Phòng tr Kim Dung, Lê Th m t s b nh thú y b ng thu c nam, Nxb Nơng nghi p Kim Dung, Lê Th Tài (2004), Phòng tr b nh l s n xu t l n th t siêu n c xu t kh u, Nxb Nông nghi p, Hà N i Giáo 10 Tr n Ti trình sinh s n gia súc, Nxb Nông nghi p 11 Tr n Ti hi K t qu ng ch ng d ng hormone sinh s ng d c l u tr l n nái, T p chí KHKT Nơng nghi p, t p s - 2004 12 T Quang Hi n, Tr i h c Nông Lâm Thái Nguyên n, 53 c lý h c thú y, Nxb Nông 13 Ph m Kh c Hi u, Lê Th Ng c Di p (1997), nghi p, Hà N i 14 Ph m Kh c Hi u, Bùi Th Tho (1999), M t s k t qu nghiên c u tính kháng thu c c a vi khu n gây b nh thú y, K t qu nghiên c u Khoa h c K thu t 15 Nguy xb Nông nghi p, Tr 134 - 138 c Hùng, Nguy n M nh Hà, Tr m (2003), Giáo trình truy n gi ng nhân t o v t nuôi, Nxb Nông nghi p, Hà N i 16 Ph m S (2006), Các b nh n Th Kim Lan, Nguy sinh trùng b nh n i s ng g p l n bi n pháp phòng tr , Nxb Nơng nghi p Ni l 17 18 Nguy nH Nxb Nông nghi p, Hà N i M t s b nh quan tr ng l n, Nxb Hà N i, Tr 165 - 168 K t qu nghiên c u s 19 H i m t s ch tiêu sinh lý lâm sàng c a trâu m c b nh viêm t cung, K t qu nghiên c u KHKT khoa CNTY 1996 - 1998, Nxb Nông nghi p, Hà N i C m nang bác s 20 ng d n phòng tr b nh cao s n, Nxb Nông nghi p, Hà N i 21 Nguy n H u Ninh, B B nh sinh s n gia súc, Nxb Nông nghi p 22 Nguy n H u Ninh, B B nh sinh s n gia súc, Nxb Nông Nghi p, Hà N i 23 Nguy n Hùng Nguy S n khoa b nh s n khoa thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i 24 Nguy n H c (1982), T p chí khoa h c nơng nghi p, Nxb Khoa h c k thu t Nông nghi p 54 S n khoa b nh s n khoa thú y 25 Nông nghi p 1, Hà N i 26 Nguy n Xuân T nh, Nguy n Xuân Bình (1996), Sinh lý gia súc, Nxb Nông nghi p, Hà N i 27 Nguy n Quang Tuyên (2008), Giáo trình vi sinh v t thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i Nghiên c u m t s ch tiêu b 28 Nguy sinh d ng g p l n, Nxb Nông nghi p 29 Nguy ngo i nuôi t ng o sát t l viêm t n nái u tr , T p chí khoa ng b ng sông H ng th nghi h c k thu t thú y, t p 10 s - 2003 30 Nguy n, Ph m S l ch Lân (1996), tr i, Nxb Nông nghi p, Hà N i 31 A.Vtrekaxova (1983), B nh l c l n nái sinh s n, Nxb Nông nghi p 32 Madec F (1991), Nghiên c u v b gia súc, Nxb Khoa h c k thu t, Hà N i 33 Madec F (1995), cung ch nc al ,T p chí KHKT Thú y, t p II s - 1995 II Tài li c 38 Andrew Gresham; 2003; Infectious reproductive disease in pigs, in practice (2003) 25: 466-473 doi:10.1136/inpract.25.8.466 39 Berstchinger, H.U (1993), "Coliforms mastitis", In diseases of swine 7th edition, Iowa state University press, Iowa, U.S.A., pp.511-517 40 Piat Kowski, T L., D C Mahan, A gilts , 48: pp.1357-1365 M TS THU C S D U TR VETRIMOXIN L.A PEN - STEP20/20 OXYTOCIN ANALGIN GYNAPAX LUTALYSE M TS HÌNH NH TRONG CƠNG TÁC NGHIÊN C U VIÊM TH V A VIÊM TH N NG U SAU TIÊM PHÂN THEO DÃY U TR TH T R A T CUNG M TS C M TAI CHO L N CON L Y TINH L N CÔNG TÁC KHÁC U TR L N CON SOI KI M TRA TINH TRÙNG THI N M HECNI TH TINH CHO L N ... nái, h n ch thi t h i b nh viêm t ti n nái sinh s n nuôi t i tr i, chúng tơi tài: Kh o sát tình hình nhi m b nh viêm t cung n nái nuôi t i trang tr i Bùi Huy H nh, huy n T K , t nh H ts u tr... NGUY N TH NGÂN tài: KH O SÁT TÌNH HÌNH NHI M B NH VIÊM T CUNG N NÁI NUÔI T I TRANG TR I BÙI HUY H NH HUY N T K , T NH H I TS KHÓA LU N T T NGHI H o: U TR IH C Chính quy Chuyên ngành: Thú y L p:... m, n 2.1.5 Các th viêm t cung 5], b nh viêm t th : Viêm n i m c t cung, vi c chia làm c t cung 10 2.1.5.1 Viêm n i m c t cung (Endometritis) Theo Nguy 9], viêm n i m c t cung viêm l p niêm m c
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trang trại Bùi Huy Hạnh huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương và một số phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp), Khảo sát tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trang trại Bùi Huy Hạnh huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương và một số phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay