SKKN Một số kinh nghiệm thiết kế bài giảng eLearning môn Tin học

48 95 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2018, 06:59

SKKN Một số kinh nghiệm thiết kế bài giảng eLearning môn Tin họcSKKN Một số kinh nghiệm thiết kế bài giảng eLearning môn Tin họcSKKN Một số kinh nghiệm thiết kế bài giảng eLearning môn Tin họcSKKN Một số kinh nghiệm thiết kế bài giảng eLearning môn Tin họcSKKN Một số kinh nghiệm thiết kế bài giảng eLearning môn Tin họcSKKN Một số kinh nghiệm thiết kế bài giảng eLearning môn Tin họcSKKN Một số kinh nghiệm thiết kế bài giảng eLearning môn Tin họcSKKN Một số kinh nghiệm thiết kế bài giảng eLearning môn Tin học - : Mơ hình 2017 I Fax: E-mail: dangkhoicenter@gmail.com chuyên môn II - 13, 2014 III - thông tin, Giáo 14 1) 2) 3) 4) THPT Tin - M E-Learning -Learning -Learning -Learning -Learning -Learning -Learning -Learning t -Learning 10 11 11 -Learning 11 -Learning 11 11 12 12 12 2.3 -Learning 12 12 12 12 -Learning 13 13 13 14 15 15 15 17 18 27 -2017 Trang i - 28 28 28 2.2.1 True/False 28 2.2.2 Multiple Choice 29 2.2.3 Multiple Response 30 2.2.4 Type In 31 2.2.5 Matching Ghép 31 2.2.6 Sequence 32 2.2.7 Number 33 2.2.8 Fill-in the blank 33 2.2.9 Multiple Choice Text 34 2.2.10 Word Bank 34 2.2.11 Hotspot 34 35 35 35 35 36 37 38 39 39 39 40 40 CNTT CNTT-TT GV HS KT KTKN MS SBT SGK THCS THPT Giáo viên Microsoft Sách giáo khoa DANH SÁCH -Learning 38 -2017 Trang ii - DANH SÁCH -Learning 13 18 19 20 20 21 21 22 23 24 25 25 26 26 27 -Learning 28 29 30 30 31 31 32 32 33 33 -in the blank 34 34 35 36 37 H Hình 30 Th -2017 Trang iii - E- giàu nghèo : lo eL ngày inh e-Learning S.Ting - -Learning n -2017 Trang - II T t , 29/NQNam E-Learning -Learning E- e- e- - E(William Horton) - E- -2017 Trang - - E- e- - -ROM, e- -Learning ng; -Learning - Technology-Based Training) hình - Computer- -ROM Based Training - Web-2017 Trang - - -Learning E- E- E- E- ng : - -2017 Trang - - ung -Learning EE- -Learning Hình -2017 -Learning Trang - - Hình 18 2.2.2 Multiple Choice - Move Up Use default options - -2017 Trang 29 , Move Down - Hình 19 2.2.3 Multiple Response Use default options - Hình 20 -2017 Trang 30 - 2.2.4 Type In - Hình 21 2.2.5 Matching - Hình 22 -2017 In Trang 31 - Hình 23 2.2.6 Sequence ; - Hình 24 -2017 Trang 32 - Hình 25 2.2.7 Number - - Hình 26 2.2.8 Fill-in the blank - -2017 Trang 33 - Hình 27 -in the blank 2.2.9 Multiple Choice Text 2.2.10 Word Bank 2.2.11 Hotspot hình; hìn - Hình 28 -2017 Trang 34 - 2.3 Thêm: xóa Xóa: phím Delete 2.4 g p HS làm (Response) Khi HS - nháy nút - tùy bài) Hình 29 2.5 - Home Properties - -2017 Trang 35 Main; - Hình 30 - Home Defaults Result; Properties - -2017 Trang 36 Navigation, Question - Hình 31 e-Learning Learning, d -Learning v - v -2017 Trang 37 -Learning - -Learning: - c Internet; - c q ng cho - i khác 6-201 -Learning - - , -Learning Các 6-2017 - -Learning -Learning) -2017 10A1 10A3 10A10 46 46 40 46 (100%) 46 (100%) 40 (100%) 40 (87%) 28 (60.9%) 30 (75%) Trang 38 - -Learning) 46 (100%) 46 (100%) 40 (100%) 46 (100%) 37 (80.4%) 37 (92.5%) -L nâng cao - s -2017 Trang 39 - n Duy trì - VI e-Learning 10) 17) 15) 15) 14) http://vnedudev.com/ https://elearning.moet.edu.vn/ - ( -2017 Trang 40 BM01b- - 2016-2017 6,0 8,0 6,0 : /20 : BM01bC - - 2016-2017 hai Tên sá 2: 6,0 8,0 6,0 : /20 : BM04- D& T THÀNH Long Thành, ngày tháng 2016-2017 : -LEARNING MƠN chun mơn - - c khác: Trong Ngành - , , GD - , Phòng X vào Khá Tơi xin CHUN MƠN (Ký tên, ghi rõ ... Board, Tinviên; có -2017 Trang - ơn e-Learning trê 4.1 E- - hình e1999 - 2004 e - e-Learning eee- - - -Learning http://vnedudev.com/ -2017 Trang -Learning - -Lea 4.2 e-Learning - e-Learning e- e-Learning. .. eLearning cho k - e- ng thông tin e-Learning ee-Learning châu Á (Asia e-Learning Network - AEN, www.asia- e- - Nh https://elearning.moet.edu.vn/ -2017 Trang -Learning - - enày - e-Learning - 1.1 - sau...I Fax: E-mail: dangkhoicenter@gmail.com chuyên môn II - 13, 2014 III - thông tin, Giáo 14 1) 2) 3) 4) THPT Tin - M E-Learning -Learning -Learning
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số kinh nghiệm thiết kế bài giảng eLearning môn Tin học, SKKN Một số kinh nghiệm thiết kế bài giảng eLearning môn Tin học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay