Tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn thịt tại trại hợp tác xã Trường Giang huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

65 103 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2018, 14:07

Tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn thịt tại trại hợp tác xã Trường Giang huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn thịt tại trại hợp tác xã Trường Giang huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn thịt tại trại hợp tác xã Trường Giang huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn thịt tại trại hợp tác xã Trường Giang huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn thịt tại trại hợp tác xã Trường Giang huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn thịt tại trại hợp tác xã Trường Giang huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)Tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn thịt tại trại hợp tác xã Trường Giang huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM - HỒNG TH QU NH ANH tài: TÌNH HÌNH M C B NG HÔ H L N TH T T I TR I H NG GIANG HUY N HI P HÒA - T NH B C GIANG VÀ BI N PHÁP PHỊNG TR KHĨA LU N T T NGHI H o: Chuyên ngành: L p: Khoa: Khoá h c: IH C Chính quy Thú y K43 - TY 2011 2016 I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM - HỒNG TH QU NH ANH tài: TÌNH HÌNH M C B NG HÔ H L N TH T T I TR I H NG GIANG HUY N HI P HÒA - T NH B C GIANG VÀ BI N PHÁP PHỊNG TR KHĨA LU N T T NGHI Gi IH C H o: Chính quy Chuyên ngành: Thú y L p: K43 - TY Khoa: Khoá h c: 2011 2016 ng d n: TS Nguy n Th Ngân i h c Nông Lâm Thái Nguyên i em luôn hú y Em em Em nuôi Thú y , Khoa TS T h Nông L em nuôi Thú y em T h Nông L em tr i l n h nuôi ng Giang - huy n Hi p Hòa - t nh B c Giang em em công tác sau Thái Nguyên, ngày 25 tháng 11 Sinh viên Hoàng Th Qu nh Anh ong ii L U Th c t p t t nghi p chi m m t v trí quan tr ng trình h c t p c ih i h c Nơng Lâm Thái Ngun nói riêng, nh m giúp sinh viên c ng c , h th ng hóa ki n th u làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c, th c ti n s n xu chuyên môn, n m v u ng d ng ti n b khoa h c k thu t vào s n xu ng th i t o cho tác phong làm vi ng v s n xu t, góp ph n x vào s nghi p phát tri n c ta Xu t phát t c s nh t trí c a n n nơng nghi p c ng, Ban ch nhi Giang, ti i tài: Tình hình m c b th t t i tr i h n, tính sáng t Thú y, tr i h ng hô h ng n ng Giang - huy n Hi p Hòa - t nh B c Giang bi n pháp phòng tr Sau th i gian th c t p, v i tinh th n làm vi c kh , th i gian, kinh phí có h c u b ng cơng tác nghiên c u nên khóa lu n c a tơi khơng tránh kh i nh ng sai sót h n ch , mong nh c a th ng nghi c nh ng ý ki khóa lu n c a tơi hồn thi M t l n n a xin chân thành c y cô giáo! iii DANH M C B NG Trang 32 37 38 40 41 43 44 45 iv Trang 40 42 v DANH M C CÁC T Cs VI T T T : C ng s tính HTX : H p tác xã KgTT : Kilogam th tr ng Ml : Mililit Nxb : Nhà xu t b n STT : S th t TT : Th tr ng vi M CL C Trang : : 24 24 28 : 31 31 31 31 31 - - 31 32 vii 3.4.3 32 33 33 34 : 4.1 Cô 34 34 35 4.1.3 Công tác khác 36 38 - - 38 4.2.2 Tình hình 40 4.2.3 Tình hình 41 4.2.4 43 4.2.5 44 4.2.6 45 : 47 47 47 49 Ph n M U tv Trong nh l n nói riêng ngày phát tri n m ph m c Nh ng ph n l n nhu c u v th c i dân gi m t v trí quan tr ng n n kinh t qu c dân ng v i s phát tri Nông t cao t c, B Nông nghi p Phát tri n p gi ng gia súc, gia c c có n ng ch t ch ng n, nh m m n ng s n ph m Trong lo i v t ni ni l n mang l i hi u qu kinh t cao ngu n cung c p th t ch y u cho xã h i Vì v y nh ct t nhi u thành t u m i, xu th chun mơn hóa s n xu nhu n cao v thú y v cl i v gi c p bách, quy ng cơng tác n thành công Vi c áp d ng ti n b khoa h c k thu t vào th c ti n s n xu giúp x lý kh ng ch b nh d ch M t khác m c s ng c a u v s d ng th c ph m s mà xã h l n nói riêng ph i t o nhi u s ph m t t, vi i có ch i ph i có nh ng bi n pháp h ng s n ng nhu c u xã h i Trong b nh gây thi t h l n b nh liên quan t i ng hô h p di n m t cách ph c t p gây nhi u thi t h i l n B nh ng hô h p m t nh ng b nh có nhi khu n, virus, mycoplasma, gây n ch p c a l n 42 Hình 4.2 T l m c b K t qu ng hô h p c a l b ng 4.4 hình 4.2 cho th y: T l l nm cb ng hô h p có s khác nhau: Th p nh t tháng v i t l m c b nh 12,4% Cao nh t tháng 10 v i t l m c b nh 27,4% Các tháng 6, 8, có t l m c b n K t qu ng 14,0%; 13,1%; 18,5% u tra cho th y: Nguyên nhân ch y u c a y u t th i ti t khí h u Khí h gây b b t ng t nguyên nhân ch y u ng hô h p Khi th i ti i phát tri n, v i s nhi ng t ng t làm cho m m kháng c i th i ti t, chênh l ch nhi l n b suy gi m gi nguyên nhân làm cho t l m c b nh cao T l l nm cb là: tháng 10 ng hô h ên nhân n chuy n mùa nên th i ti t tr m b nh phát tán r ng, nên l n c m nhi m v i b v sinh chu ng tr i, t m r a cho l ng xuyên, th i ti i 43 t ng t nên s kháng v i y u t gây b K t qu hoàn toàn phù h p John Carr (1997) [4 nh ng y u t m cb ng c a ng, th i ti t, khí h u tr ng hơ h p Vì th , ta bi t ng hô h n kh l n th t c thêm vi khu n nguyên nhân gây b nh ut ng, th i ti t, khí h u, tình tr ng stress có vai trò h tr , giúp phát huy tác d ng gây b nh c a vi khu n gây b nh ng hô h p, làm cho b nh phát tri n m nh, nhanh, m h n ch c t l m c b nh qua tháng ta c n ph i h n ch ng c a y u t nhi i th i ti lây lan r ng Và m, nh c i v i tháng có s thay t ng t 4.2.4 Tri u ch ng lâm sàng c a l n th t m c b nh ng hô h p Sau th i gian theo dõi nh ng l n th t m c b ng hô h p, ghi chép l i nh ng bi u hi n lâm sàng (tri u ch ng hô h p l n th t K t qu theo dõi tri u ch n hình c a b nh c th hi n b ng 4.5 B ng 4.5 Tri u ch ng lâm sàng c a l n th t m c b ng hô h p S l n S l n có theo dõi bi u hi n (con) (con) S t 268 156 58,2 Ho 268 268 100 Lông xù 268 127 47,4 268 132 49,3 268 167 62,3 Tri u ch ng Ch T n s hô h T l (%) 44 T b ng 4.5 k t qu hô h c cho th y: T t c l n m c b u có bi u hi n ho, ch y m nh, chi m t l 100% ng m hay v ng l n m c b nh Ngoài l n m c b nh có thêm tri u ch t, lơng cong b ng hóp, t n s hơ h u khó xù, ch th , nh ng l n th n ng há m th 4.2.5 B nh tích c a l n th t m c b V i nh ng l n b ch t b ng hô h p ng hô h p em ti n hành m khám i di n xem b nh tích ghi l i nh ng b dõi b c th hi n c K t qu theo b ng 4.6 B ng 4.6 B nh tích c a l n th t m c b S l n m khám B nh tích ch y u (con) Thùy ph i xu t huy Ph i dí ng hơ h p S l n có b nh tích T l (con) (%) i x ng n Ph i gan hóa H ch lâm ba ph Khí qu n ch a b t khí Qua b ng 4.6 cho ta bi t: - S l n th t m c b ng hơ h p có b nh tích h ch lâm ba ph i m t l cao nh t 100% l n m khám; - S l n th t m c b ng hơ h p có b nh tích ph n chi m t l nh t 25%; Còn l i b nh tích thùy ph i xu t huy b gan hóa khí qu n ch a b t khí chi m t l l i x ng, ph i t 50%, 37,5% 62,5% l n m khám Qua s li u ta có th th y b nh tích c a b ch y u ph i v i t l 100% l n m ch lâm ba ph i khí qu n ch a b t khí ng hơ h p x y nh tích ch y u 45 4.2.6 Hi u qu u tr c a hai lo i thu c Qua th i gian theo dõi phát hi n s l n m c b nh, ti n hành cách ly nh ng có bi u hi hai lo i thu c kháng sinh s d ng u tr b nh Ngoài hai lo i thu c kháng sinh u tr , chúng tơi k t h p s d ng m t s lo i thu c có tác d ng h s t t ng s kháng, tr s c, tr l nh theo tr c trình bày ng c u c a l n K t qu u tr c t b ng 4.7 B ng 4.7 Hi u qu u tr c a thu i v i l n m c b nh ng hô h p Thu c STT Ch tiêu vetrimoxin L.A S l tylan 200 Con 33 33 S l n kh i b nh Con 28 30 T l kh i b nh % 84,85 90,91 S ch t Con Ngày 4,6 ± 0,139 4,3 ± 0,116 u tr Thu c S u tr kh i trung bình (ngày) B ng 4.7 cho th y k t qu u tr b ng hô h p c a hai lo i thu c kháng sinh vetrimoxin tylan 200 cao K t qu c th 33 l b nh, t l kh i b nh 90,91% u tr b ng tylan 200 có 30 l n kh i t; 33 l u tr b ng vetrimoxin L.A có 28 l n kh i b nh, t l kh i b nh 84,85%, t Tri u ch ng l n kh i b nh là: L n kh e m nh tr l i, nhanh nh l ng 46 Qua theo dõi so sánh hi u qu th y hi u qu u tr c a hai lo i thu c, u tr b ng thu c tylan 200 cho k t qu i thu c VetrimoxinLA th hi n qua ch tiêu: - T l u tr kh i b nh b ng thu c tylan 200 c VetrimoxinLA 6,06% - Th u tr kh i trung bình c a thu c tylan 200 thu c vetrimoxin L.A 0,3 ngày T k t qu d ng thu c tylan 200 xu t v i h u tr b ng hô h p ng Giang nên s l n th t 47 Ph n K T LU NGH 5.1 K t lu n Qua th i gian th c t p t i tr i c a h ng Giang (nuôi gia công cho công ty c t Nam) - huy n Hi p Hòa - t nh B c Giang T k t qu -T l m cb c m t s k t lu n ng hô h - L n nuôi th t n th t nuôi t i tr i (17,1%) t t c l a tu u m c, nhiên l n n tháng tu i m c th p nh t (10,7%), giai n tháng tu i m c cao nh t (27,6%) - L n m c b nh ng hô h p t t c tháng (6-10) Tháng 10 l n m c b nh viêm ph i nhi u nh t (27,4%), tháng có t l l n m c b ng hô h p th p nh t (12,4%) - L n nuôi chu u m cb l m c b nh sai khác không rõ r t - H u h t l n m c b ng hô h u có tri u ch ng b nh tích r t rõ ràng - Hai lo i thu c kháng sinh tylan 200 vetrimoxin L.A d ng t u tr b 200 có hi u qu 5.2 ng hơ h p u tr u có tác l n th t Tuy nhiên, thu c tylan u tr ng ngh Qua th i gian th c t p t i tr i c a h công cho công ty c t Nam) - huy n Hi p Hòa - t nh B c Giang Tôi m nh d l n nhi m b ng Giang (nuôi gia ts ngh giúp h n ch ng hô h p l n th t, c th at l 48 V công tác v sinh thú y: C n phun thu c sát trùng chu ng tr i theo ch giám sát ch t ch vi n vào trang tr i Xây d ng riêng chu ng cách ly l n n kh e m nh gi m ti p xúc kh ch tán m m b nh V công tác phòng b nh: Ph i th c hi v sinh phòng d ch, ti n hành ch ng vaccine phòng b th i gian k thu t V 200 u tr b nh: Khuy u tr b nên áp d ng thu c tylan- ng hô h p cho l n th t, c n nghiêm ng t li u trình li ng thu u tr u tr s m tuân th 49 TÀI LI U THAM KH O I TÀI LI U TI NG VI T Nguy n Xn Bình (2005), Phòng tr b nh cho l n nái, l n con, l n th t, Nxb Nông nghi p, Hà N i ng Xuân Bình, Nguy n Th Ngân, Phan Th H nhi m Actinobacilus pleuropeumoniae h i ch ng viêm ph i ph i l màng , T p chí Khoa h c K thu t Thú y, t p XIV (2), Tr 56-59 Nguy n Bá Hiên, Hu nh Th M L (2007), H i th o PRRS, Khoa Thú y, i h c Nông Nghi p, Hà N i n h i ch ng viêm ph i l T p chí Khoa h c K thu t Thú y, (3), trang 91-94 Lý Th Liên Khai, Võ Th C m H ng o sát tình hình nhi m ghép h i ch ng r i lo n sinh s n hô h p v i d ch t heo t i t nh T p chí Khoa h c K thu t Thú y, t p XIX (2), B Tr 23-32 Laval A (2000), D ch t h c thú y, Tài li u t p hu n thú y, chi c c thú y, Hà N i B nh ph bi n Ph m S l n bi n pháp phòng tr , Nxb Nơng nghi p Hà N i ng d u tr b nh l n, Nxb ng Xã h i Tài (2006), Th Ph m S u tr thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i 10 n (2002), ng d ng tin h c sinh h c, ih c Qu c gia, Hà N i 11 Nguy n Ng c Nhiên, Nguy n Th N i (1991), M t s vi khu g p b nh ho th truy n nhi m KHKT 1990 ng l n, Cơng trình nghiên c u 1991, Nxb Nông nghi p, Hà N i 50 12 Nguy n Ng c Nhiên (1996), Vai trò c a m t s vi khu h i ch ng ho th truy n nhi m ng hô h p l n bi n pháp phòng tr , Lu n án TS Khoa h c Nông nghi p 13 Cù H u Phú, Nguy n Ng c Nhiên, Nguy n Thu H ng, Âu Xuân Tu n, c Th y (2002), K t qu Nguy n Bích Th nhân gây b ng hơ h p nh nguyên l n nuôi t i m t s t nh phía B c, Báo cáo khoa h c vi n Thú y Nha Trang 14 Cù H u Phú, Nguy n Ng c Nhiên, Nguy n Thu H ng, Âu Xuân Tu n, Nguy n Bích Th y, c Quý Ph m B o Ng a ch n ch ng vi khu n ch Autovaccine phòng b ng hô h p c a Vi n ng l n nuôi t i m t s t nh khu v c phía B phát tri n 1969 2004, tr 108 109 ng hô h p th n s c kh T p chí Khoa h c K thu t Thú y, t p VIII (3), trang 91 93 o (2007), M t s b nh truy n nhi 16 pháp phòng tr , 17 Nguy ng g p l n bi n ng Xã h i, tr 15 Vi n Bá Hiên, Tr n Th sinh v t thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i 18 Nguy n Quang Tính, Nguy ng (2014), um ts m b nh lý c a h i ch ng r i lo n sinh s n hô h p (PRRS) l n t i t nh B c Ninh, T p chí Khoa h c & Cơng ngh , t p 119 (05), Tr 15-20 19 Yoshikazu Iritani, Nguy n Th Bích Th y, Nguy n Thúy Duyên Cù H Actinobacillus pleuropeumoniae m t s c hi u Serotyp c a c tính c chí Khoa h c K thu t Thú y, t p XII (1), trang 12 18 , T p 51 II TÀI LI U TI NG ANH 20 Ahn D.C and Kim B.H (1994), Toxigenicity and capsular serotypes of Pasteurella multocida isolated from pneumonic lungs of slaughter pigs, Proc, Int, Pig vet, Soc Congr, pp 165 21 Amy Galliher-Beckley, Xiangdong Li, John T Bates, Rachel Madera, Andrew Waters, Jerome Nietfeld, Jamie Henningson, Dongsheng He, h Chinese highly pathogenic PRRS virus modified live vaccine are protected from challenge with North American PRRSV strain NADCVaccine volume 33, Issue 30, July 2015, Pages 3518 3525 22 Amy Galliher-Beckley, L K Pappan, Rachel Madera, Y Burakova, A Waters, M Nickles, X Li, J Nietfeld, J.R Schlup, Q Zhong, S McVey, S Characterization of a novel oil in - water emulsion adjuvant for swine influenza virus and Mycoplasma hyopneumoniae vaccines , Vaccine volume 33, Issue 25, June 2015, Pages 2903 2908 23 De Alwis, M C L (1992), Areview: Pasteurellosis in production animals, ACIAR proceedings, 43, pp 11 19 24 Gajda, A., Bladek, T., Jablonski, A., Posyniak, A of Actinobacillus pleuropneumoniae infection The influence on tulathromycin pharmacokinetics and lung tissue disposition in pig , Department of Pharmacology and Toxicology, National Veterinary Research Institute, Pulawy, Poland, J vet Pharmacol Therap doi: 10.1111/jvp.12259 25 H Zhang, H Kono and S Kubota (2014), Farmers Preferences and Attitudes Toward Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) Vaccination in Vietnam, Poster paper prepared for presentation 52 at the EAAE 2014 Congress Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies August 26 to 29, 2014, Ljubljana, Slovenia 26 Jens G Mattsson, Katrin Bergstrom, Per Wallgren, and Karl-Erik Detection of Mycoplasma hyopneumoniae in Nose Swabs from Pigs by In Vitro Amplification of the 16S rRNA Gene Journal of clinical microbiology, Apr 1995, p 893 897 Vol 33, No 0095-1137 27 Katri Levolen (2000), The detection of respiratory diseseases in swine herds by means by means of antibody assay on colotrum from sows, Department of Food and Environment Hygiene, Faculty of Veternary Medicine, University of Helsinki 28 L.Z Hua, Y.Z Wu, F.F Bai, K.K William, Z.X Feng, M.J Liu, J.T Yao, X Zhang and G.Q Comparative analysis of mucosal immunity to Mycoplasma hyopneumoniae in Jiangquhai porcine lean strain and DLY Genetics and Molecular Research 13 (3): 5199-5206 29 Ngoc Hai Nguyen, Thi Hong Vi Vuong and Tan Hung V PRRS , Journal of Life Sciences (2015) 272276 30 Nick V L Serão, Bob Kemp, Benny Mote, Philip Willson, John Harding (2015), Accuracy of Genomic Prediction for PRRS Antibody Response Animal Industry Report AS 661 ASL R3036 31 Pijoan C and Trogo, E (1989), Bacterial adhesion to mucosal surfaces with special reference to the Pasteurella multocida isolates from atrop , Can J Vet Sci 54: pp 516 521 53 32 Rosembusch, C T and Merchant, I R (1939), Heamorrhagic septicaemiae Pasteurella A study of the multocida , Journal of Bacterriology, 37 33 Schroyen, Martine; Steibel, Juan Pedro; Choi, Igseo; Koltes, James E.; Eisley, Christopher J.; Fritz-Waters, Eric R.; Reecy, James M.; Dekkers, Jack C M.; Rowland, Bob R R.; Lunney, Joan K.; Ernst, Catherine W.; and Tuggle, Christopher K (2015) "Identifying Molecular Differences in Pigs with Extreme Phenotypes for Weight Gain and Viral Load in Response to PRRS," Animal Industry Report AS 661, ASL R3015 34 Taylor D J (2005), Actinobacillus Pleuropeumoniae, Bacterial Diseases, page 343-354 54 TÀI nh 1: T m cho l n nh 3: Tr n nh u tr b nh cho l n nh 4: Tra cám cho l n 55 nh 5: V sinh chu ng tr i nh 6: R c vôi xung quanh tr i nh 7: Phun thu c sát nh 8: L n trùng chu ng tr i b b nh tiêu ch y 56 nh 9: Tri u ch ng c a nh 10: Ph i c a l n m c b nh l nm nh 11: Hai lo i thu c s d tài ... nghi p c ng, Ban ch nhi Giang, ti uôi tài: Tình hình m c b th t t i tr i h n, tính sáng t Thú y, tr i h ng hô h ng n ng Giang - huy n Hi p Hòa - t nh B c Giang bi n pháp phòng tr Sau th i gian... Ngân hô h t phát t tài: Tình hình m c b n th t t i tr i h ng ng Giang - huy n Hi p Hòa- t nh B c Giang bi n pháp phòng tr 1.2 M c tiêu nghiên c u - nh t l l n m c b - So sánh hi u l ng hô h u... I H C NÔNG LÂM - HỒNG TH QU NH ANH tài: TÌNH HÌNH M C B NG HÔ H L N TH T T I TR I H NG GIANG HUY N HI P HÒA - T NH B C GIANG VÀ BI N PHÁP PHỊNG TR KHĨA LU N T T NGHI Gi IH C H o: Chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn thịt tại trại hợp tác xã Trường Giang huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp), Tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn thịt tại trại hợp tác xã Trường Giang huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay