Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam (tt)

12 83 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2018, 10:22

1 MỞ ĐẦU biến thể khác điều phụ thuộc vào điều kiện kinh tế quốc gia, khu vực Đã nhiều hình xây dựng nhằm giải thích nguyên nhân dự báo, ngăn ngừa vỡ nợ, khủng hoảng Tuy nhiên thực tế xảy vỡ nợ ngân hàng, tổ chức tài với quy ảnh hưởng ngày lớn mà người ta không dự báo cho thấy việc xây dựng hình cảnh báo vỡ nợ ln cần quan tâm, bổ sung, hoàn thiện Những biến động lớn kinh tế xã hội, tính khơng dự báo kiện tự nhiên, kinh tế xã hội làm cho việc sử dụng phương pháp truyền thống, phương pháp nhiều trường hợp khơng phù hợp Tính cấp thiết đề tài Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng kinh tế, coi “hệ thống huyết mạch” kinh tế Hoạt động ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro, rủi ro yếu tố khơng thể tách rời q trình hoạt động ngân hàng thương mại thị trường Rủi ro hoạt động ngân hàng gây tổn thất to lớn cho kinh tế rủi ro loại hình doanh nghiệp khác chi phí cho việc khắc phục hậu lớn Cảnh báo sớm rủi ro vỡ nợ góp phần quan trọng ngăn chặn nguy đổ vỡ ngân hàng, giảm thiểu tổn thất cho người gửi tiền, cho ngân hàng, cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi kinh tế Khi ngân hàng yếu bị vỡ nợ tạo đổ vỡ dây truyền hệ thống ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển lành mạnh, bền vững hệ thống ngân hàng Do việc phát sớm ngân hàng gặp khó khăn, nguy vỡ nợ cao ý nghĩa đặc biệt quan trọng quan quản lý việc ngăn chặn khủng hoảng hệ thống ngân hàng, giữ vững ổn định thị trường tài chính, ổn định kinh tế vĩ Xuất phát từ lý trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài: “Xây dựng hình cảnh báo nguy vỡ nợ ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” làm luận án tiến sỹ kinh tế (chuyên ngành Toán kinh tế) với hy vọng góp phần giải vấn đề mà lý luận thực tiễn đặt Mục đích nghiên cứu luận án Mục đích nghiên cứu tổng quát luận án - Xây dựng lựa chọn hệ thống tiêu sử dụng việc đánh giá nguy vỡ nợ NHTMCP Sự phát triển mạnh mẽ hệ thống NHTMCP giai đoạn 19911996, giai đoạn 2006-2010 góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, nhiều NHTMCP lâm vào tình trạng khả tốn vào cuối năm 2011 Đó lý cho đời Đề án cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2011-2015 Nghị Hội nghị Trung ương (khoá XI) khẳng định ba trọng tâm tái cấu trúc kinh tế cấu lại hệ thống tài chính, trọng tâm cấu lại hệ thống ngân hàng Để tái cấu hệ thống ngân hàng thành cơng việc quan trọng cần làm phân loại, nhận diện xác ngân hàng yếu nguy vỡ nợ cao - Xây dựng hình thực nghiệm cảnh báo nguy vỡ nợ NHTMCP Việt Nam Cho đến giới nhiều lý thuyết hình cảnh báo vỡ nợ, khủng hoảng như: phân tích đơn biến, hình phân tích phân biệt (DA), hình Logit (LA), Probit (PA),…Gần phương pháp, hình thuộc nhánh sử dụng kỹ thuật thông minh mạng nơron (ANN), định (DT), hình nhận dạng đặc điểm (TR), áp dụng nghiên cứu cảnh báo vỡ nợ hứa hẹn nhiều kết tốt Các nghiên cứu cho thấy phương pháp, hình ưu, khuyết điểm riêng hình áp dụng quốc gia khác nhau, khu vực khác - Phương pháp, hình cảnh báo vỡ nợ nên đề xuất áp dụng cho NHTMCP Việt Nam? - Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế nguy vỡ nợ NHTMCP Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu: - Trong điều kiện Việt Nam, nhân tố đặc trưng cho khả vỡ nợ ngân hàng; nhân tố, tiêu ảnh hưởng ảnh hưởng tới nguy vỡ nợ NHTMCP Việt Nam? - Các ngân hàng đặc thù riêng ảnh hưởng đến khả vỡ nợ, khác biệt ngân hàng xác định nào? - Hàm ý sách rút từ hình? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận án nguy vỡ nợ, hình xác định nguy vỡ nợ ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 3 - Phạm vi nghiên cứu: Luận án nghiên cứu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam gồ m 35 NHTMCP bao gồm NHTMCP mà Nhà nước n ắm cổ phần chi phối BIDV, MHB, Vietinbank, VCB Khoảng thời gian nghiên cứu từ năm 2010 đến năm 2015 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ VỠ NỢ NGÂN HÀNG 1.1 Khái niệm vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng thương mại Khái niệm vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng thương mại hậu vỡ nợ NH Phương pháp nghiên cứu 1.2 Tổng quan nghiên cứu vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng giới Để phù hợp với nội dung, yêu cầu mục đích nghiên cứu đặt ra, luận án sử dụng phương pháp phân tích định lượng phân tích định tính Một số hình sử dụng hình hồi quy Logit với liệu mảng, hình mạng ron định để xây dựng hình cảnh báo nguy vỡ nợ cho NHTMCP Việt Nam 1.2.1 Tổng quan hình nghiên cứu vỡ nợ tiêu biểu Các số liệu sử dụng luận án thu thập từ báo cáo NHNN, báo cáo tài kiểm toán NHTMCP thời kỳ 2010-2015 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án - Luận án xây dựng sở lý luận cho hình cảnh báo nguy vỡ nợ NHTMCP - Luận án xây dựng, lựa chọn hệ thống tiêu sử dụng cảnh báo vỡ nợ ngân hàng Xác định nhân tố, tiêu ảnh hưởng tới nguy vỡ nợ NHTMCP - Lượng hóa tính đặc thù ngân hàng ảnh hưởng khả vỡ nợ - Xây dựng hình cảnh báo vỡ nợ cho NHTMCP - Đề xuất số giải pháp giảm nguy vỡ nợ cho NHTMCP dựa phân tích luận án Bố cục luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, bảng biểu danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án chia làm chương sau: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu vỡ nợ ngân hàng Chương 2: sở lý luận vỡ nợ ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng hoạt động, nguy vỡ nợ NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2015 Chương 4: Xây dựng hình cảnh báo nguy vỡ nợ ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Chương 5: Kết luận kiến nghị sách Phần lớn nghiên cứu cảnh báo vỡ nợ giới tập trung vào hai nhánh: Các hình, phương pháp chứa tham số: phân tích đơn biến, phân tích phân biệt đa biến, hình Logit, Probit, phân tích sống sót, Các hình phi tham số: mạng nơron, định, phân tích đặc điểm, thuật tốn di truyền, Nghiên cứu sử dụng phân tích phân biệt đơn biến: Nội dung phân tích đơn biến nghiên cứu cảnh báo vỡ nợ xem xét nhân tố đơn lẻ so sánh nhân tố hai nhóm cơng ty vỡ nợ nhóm công ty không vỡ nợ, nhân tố tài cho thấy dấu hiệu khác hai nhóm vỡ nợ khơng vỡ nợ chúng sử dụng biến dự báo Nghiên cứu dựa phân tích đơn biến nghiên cứu FitzPatrick (1932), Smith Winakor (1935), Merwin (1942), Một nghiên cứu đơn biến tham khảo rộng rãi nghiên cứu tác giả Beaver công bố năm 1966 Phương pháp phân tích đơn biến ưu điểm sử dụng kỹ thuật đơn giản việc áp dụng nhanh chóng thuận tiện, hiệu suất dự báo cao Tuy nhiên phương pháp phân tích phân biệt đơn biến ba nhược điểm Trước nhược điểm phương pháp phân tích đơn biến, nhiều nhà nghiên cứu sử dụng phân tích phân biệt đa biến (MDA).Tác giả tiêu biểu sử dụng MDA tác giả Atlman (1968) Trên sở số liệu doanh nghiệp bị phá sản Mỹ, ông xác định hàm phân biệt mà sau sử dụng rộng rãi Phân tích phân biệt đa biến Altman năm 1968 hình ảnh hưởng lớn đến nghiên cứu dự báo vỡ nợ nhiều năm, phần lớn nghiên cứu trước năm 1980 phát triển dựa hình Atlman nghiên cứu Deakin (1972), Blum (1974), Altman Edward, Haldeman, Narayanan (1977), Norton Smith (1979), Karel Prakash (1987), Tuy nhiên thay đổi thời gian không gian nghiên cứu, quan sát mẫu Altman khơng đảm bảo đại diện cho thị trường, giá trị ước lượng khơng hồn tồn phù hợp Hiện nay, giới nhiều tác giả nghiên cứu xây dựng hàm phân biệt riêng cho nước, ngành 5 hình Logit hình Probit bắt đầu xuất vào cuối năm 1970 năm cuối 1980 trở lên phổ biến phương pháp MDA nghiên cứu cảnh báo vỡ nợ hình Logit Probit vào tính xác suất phá sản cơng ty hình Logit, Probit dùng để đánh giá mức độ giải thích biến độc lập Tác giả Ohson (1980) sử dụng hình Logit thay hình MDA để dự báo vỡ nợ cơng ty Nghiên cứu áp dụng hình LA tác giả: Platt (1991), Smith Lawrence (1995), Koundinya (2004), Prasad cộng (2005),… Tác giả Odom Sharda (1990) người nghiên cứu dự báo vỡ nợ sử dụng mạng ron (ANN) Các nghiên cứu sử dụng mạng ron Hawley, Johnson Raina (1990); Boritz Kennedy (1995); Alam cộng (2000); Celik Karatepe (2007) Tác giả West (1985) sử dụng hình Logit kết hợp với phân tích nhân tố để đo lường tả đặc điểm tài hoạt động ngân hàng Dữ liệu lấy từ báo cáo thu nhập, báo cáo kiểm tra 1900 ngân hàng thương mại số bang Mỹ Những nhân tố quan trọng xác định hình Logit nghiên cứu tương tự nhân tố sử dụng hình xếp hạng CAMELS Nghiên cứu cho thấy kết hợp phân tích nhân tố Logit hữu ích đánh giá hoạt động ngân hàng Gần xuất xu hướng áp dụng hình sử dụng kỹ thuật thông minh, sử dụng lợi cơng nghệ máy tính mạng ron, định, phân tích đặc điểm, vào cảnh báo vỡ nợ Tác gi ả tóm t mộ t số nghiên cứu cảnh báo vỡ nợ tiêu biểu giới bảng 1.4 Bảng 1.4: Tóm tắt số nghiên cứu cảnh báo vỡ nợ, vỡ nợ NH giới Tác giả/ Năm công bố Cách tiếp cận/ số nhân tố Các kết Tác giả/ Năm công bố Cách tiếp cận/ số nhân tố Các kết Martin (1977) MDA; LA/25 Dữ liệu sử dụng Xây dựng hình cho năm, NH Mỹ giai đoạn xác định nhân tố, hiệu suất cao 1970-1976 92.3% Hanweck (1977) PA/6 Dữ liệu sử dụng gồm Trong nhân tố nhân tố 177 doanh nghiệp khơng vỡ nợ ý nghĩa thống kê Độ xác 32 doanh nghiệp vỡ nợ 83.8%, mẫu kiểm tra 91.1% Ohson (1980) LA/9 Sử dụng liệu 105 công Độ xác 96.3% ty vỡ nợ 2000 cơng ty không vỡ nợ Tam (1992) Kiang ANN/19, MDA/19, LA/19 Sử Mạng NN độ xác cao dụng liệu 118 ngân hàng, nhất, đạt 96.2% với mẫu huấn chia cho nhóm luyện 85.2% với mẫu kiểm tra Odom Sharda ANN/5; MDA/5 Mẫu gồm 38 Hiệu suất mẫu huấn luyện (1993) công ty vỡ nợ, 36 không vỡ nợ 100%, mẫu kiểm tra 77% Kolari cộng TR LA (1996) Hiệu suất với mẫu gốc 98.6%; mẫu kiểm tra 95.6% Lanine Vander hình TR Logit cho Độ xác 91.6% với Vennet (2006) ngân hàng lớn Nga liệu gốc, 85.1% liệu kiểm tra Ravi Pramodh ANN/9;12 Mẫu gồm ngân Hiệu suất 96.6% cho mẫu Thổ (2008) hàng Thổ Nhĩ Kỳ Tây Ban Nhĩ Kỳ; 100% cho mẫu Tây Ban Nha Nha Beaver (1966) UDA/30 Dữ liệu sử dụng 79 Xác định nhân tố, độ xác cơng ty vỡ nợ 79 công ty từ 50% đến 92% không vỡ nợ 38 ngành Trong đó: UDA- phân tích phân biệt đơn biến; MDA- phân tích phân biệt đa biến; ANN- mạng ron nhân tạo; TR- hình nhận dạng đặc điểm; DT- định; LA- hình Logit; PA- hình Probit Atlman (1968) MDA/22 Dữ liệu gồm 33 cơng Xác định nhân tố, độ xác ty cho nhóm 95% cho doanh nghiệp mẫu 1.2.2 Tổng quan tiêu chí coi vỡ nợ nguy vỡ nợ cao nghiên cứu trước Nguồn: Tổng hợp tác giả từ tài liệu tham khảo 1.2.3 Các nhân tố, biến số nghiên cứu vỡ nợ 1.3 Các nghiên cứu dự báo vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng Việt Nam Tác giả tóm tắt số nghiên cứu vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng Việt Nam bảng 1.8 đến nguy vỡ nợ NHTMCP thời kỳ hay khơng? Hơn cá thể ngân hàng đặc trưng riêng ảnh hưởng tới khả vỡ nợ chưa nghiên cứu xác định tiêu đo lường Các yếu tố vĩ tác động tới nguy vỡ nợ ngân hàng Việt Nam chưa nghiên cứu kiểm chứng Từ khoảng trống nghiên cứu tác giả lựa chọn đề tài: “Xây dựng hình cảnh báo nguy vỡ nợ NHTMCP Việt Nam ” Bảng 1.8: Một số nghiên cứu vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng Việt Nam Tác giả/ Năm công Cách tiếp cận/ số nhân tố Nội dung chính/Các kết bố Nguyễn Trọng Hòa MDA/37; LA/37 Dữ liệu Ước lượng hàm phân biệt, hàm (2009) sử dụng gồm 268 doanh Logit tính xác suất vỡ nợ, xếp nghiệp năm 2007 hạng quan sát mẫu lựa chọn Nguyễn Quang MDA/40.Dữ liệu 37 ngân Xếp hạng tín dụng ngân hàng Dong (2009) hàng năm 2008 Xác định nhân tố, độ xác hình 90.6% cho liệu gốc 84.4% liệu kiểm tra Phan Hồng (2012) Mai hình cơng ty The Đo nguy phá sản công Vickers ty xây dựng Xác định nguyên nhân làm gia tăng nguy phá sản lực quản lý tài sản yếu Nguyễn Việt Hùng Các hình dự báo Dự báo khủng hoảng tiền tệ Xác Hà Quỳnh Hoa khủng hoảng tiền tệ định số phản ánh tín hiệu (2012) khả xảy bất ổn kinh tế Nguyễn Thị Lương hình Merton-KMV (2014) Dữ liệu 380 doanh nghiệp niêm yết thời kỳ 2011-2013 Nguyễn (2015) Phi Đo lường rủi ro vỡ nợ doanh nghiệp Đưa minh chứng cho khả đo lường hợp lý phương pháp Lân Ứng dụng hình cấu Đo lường rủi ro đổ vỡ hệ thống trúc TCTD Việt Nam, ước tính tổn thất tín dụng đo lường rủi ro hệ thống NH Nguyễn Thị Hồng hình liệu mảng, Xác định yếu tố vi mô, vĩ Vinh (2015) hình GMM tác động đến nợ xấu NH Nguồn: Tổng hợp tác giả từ tài liệu tham khảo Khoảng trống nghiên cứu: Vỡ nợ NHTMCP chưa xem xét đầy đủ, chưa theo dõi vỡ nợ ngân hàng thời kỳ định nghiên cứu năm Các nghiên cứu trước xác định nhân tố tác động đến nguy vỡ nợ qua nghiên cứu, nhân tố phải nguyên nhân dẫn Kết luận chương Chương 1, tác giả nêu khái niệm vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng, trình bày hậu vỡ nợ ngân hàng Tác giả tổng quan nghiên cứu vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng giới Việt Nam Đặc biệt tác giả tổng quan đầy đủ hình, nghiên cứu vỡ nợ tiêu biểu từ hình phân tích đơn biến đến nghiên cứu áp dụng kỹ thuật thông minh phi tham số Tác giả nêu tiêu chí coi vỡ nợ nguy vỡ nợ cao nghiên cứu trước, tổng kết hệ thống nhân tố, biến số sử dụng nghiên cứu vỡ nợ Qua việc phân tích phương pháp nghiên cứu chính, nghiên cứu tiêu biểu, ưu nhược điểm phương pháp nghiên cứu cho thấy: Chưa hình hồn tồn ưu việt hình khác Mỗi hình ưu, khuyết điểm riêng Số lượng nhân tố dự báo vỡ nợ nghiên cứu đa dạng, phong phú Việc số lượng nhân tố hình hay nhiều khơng ảnh hưởng đến hiệu suất dự báo Việc tổng kết nghiên cứu giúp tác giả phân tích rõ khoảng trống nghiên cứu, từ khoảng trống nghiên cứu tác giả đề mục tiêu nghiên cứu luận án triển khai nghiên cứu chương sau CHƯƠNG 2: SỞ LÝ LUẬN VỀ VỠ NỢ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tiêu chí xác định nguy vỡ nợ Trong hoạt động ngân hàng, rủi ro tín dụng nỗi sợ hãi lớn nhà quản lý Chất lượng tín dụng phản ánh qua tỷ lệ nợ xấu nợ xấu vấn đề thường trực hoạt động ngân hàng, đồng thời nợ xấu gây số tác động tiêu cực sau: Nợ xấu làm giảm lợi nhuận ngân hàng, nợ xấu ảnh hưởng đến khả toán ngân hàng, nợ xấu làm giảm uy tín ngân hàng, nợ xấu làm phá sản ngân hàng Vấn đề nợ xấu tăng cao hệ thống ngân hàng vấn đề cấp bách cần giải thời kỳ 2011-2015 Các ngân hàng tỷ lệ nợ xấu từ 3% trở lên bị NHNN đặt tình trạng giám sát Nhiều nghiên cứu 10 giới ảnh hưởng tiêu cực t ỷ lệ nợ xấu cao tới nhiều mặt hoạt động ngân hàng, nhiều nghiên cứu minh chứng mối liên hệ t ỷ lệ nợ xấu cao vỡ nợ ngân hàng Ngoài NHTM tổ chức kinh doanh tiền tệ với mục tiêu lớn lợi nhuận, lợi nhuận số quan trọng để đánh giá công tác quản lý hoạt động NH thành công hay thất bại Lợi nhuận cần thiết để bù đắp khoản cho vay bị tổn thất giúp trích lập dự phòng đầy đủ Vì tác giả luận án dựa sở hiệu hoạt động ngân hàng để bổ sung thêm phân nhóm nguy vỡ nợ ngân hàng Cụ thể, tác giả cho ngân hàng chất lượng tín dụng (thể qua tỷ lệ nợ xấu cao) nguy tổn thất tài sản cao hiệu hoạt động NH lại mức trung bình chí yếu khiến NH khơng khả bù đắp tổn thất, mức độ tổn thương NH cao nguy vỡ nợ cao 2.2.2 Các nhân tố vi ảnh hưởng tới nguy vỡ nợ NHTM Để đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng luận án sử dụng phương pháp DEA ước lượng hiệu kỹ thuật ngân hàng từ đánh giá hiệu hoạt động (thông qua hiệu lợi nhuận) ngân hàng, sau phân nhóm NH thành nhóm hiệu (nhóm A- nhóm hiệu tốt, BNhóm hiệu khá, C- nhóm hiệu trung bình, yếu kém) b) Chất lượng tài sản: Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ; Nợ khó đòi/ (VCSH dự phòng nợ khó đòi); Dự phòng nợ khó đòi/ Nợ khó đòi, dự phòng nợ khó đòi/ dư nợ cho vay Ngồi xem xét thêm tiêu: tỷ lệ cho vay/ tài sản sinh lời; gửi cho vay thị trường liên ngân hàng/ tài sản sinh lời Trên sở luận tác giả luận án chọn tiêu chí xác định nguy vỡ nợ sau: Biến nguy vỡ nợ (Y) gán trị (nguy vỡ nợ cao) ngân hàng tỷ lệ nợ xấu từ 3% trở lên thuộc nhóm C sử dụng DEA để phân nhóm Biến Y gán giá trị (nguy vỡ nợ thấp) trường hợp khác Các nhân tố hình Atlman năm 1968 (5 tiêu) Choudhy (2007), Pavlos Almanidis Robin C Sickles (2012) nhiều tác giả khác tỷ lệ tài hình CAMELS tiêu quan trọng để đánh giá hoạt động TCTD đặc biệt ngân hàng tiêu quan trọng việc dự báo vỡ nợ ngân hàng Hệ thống đánh giá, xếp hạng CAMEL Ủy ban quản lý tổ hợp tín dụng quốc gia Mỹ xây dựng áp dụng từ tháng 10/1987 nhằm cung cấp công cụ hỗ trợ giám sát tổ chức tín dụng Mỹ Các tiêu nhóm nhân tố hình CAMELS (Mức độ an tồn vốn, Chất lượng tài sản, Quản lý, Lợi nhuận Thanh khoản, Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường) a) Mức độ an toàn vốn: tiêu c) Quản lý: tiêu d) Lợi nhuận: 13 tiêu e) Thanh khoản: tiêu Qua việc phân tích tiêu hình CAMEL tác giả tổng kết nêu kỳ vọng dấu tiêu ảnh hưởng tới nguy vỡ nợ bảng 2.1 Lựa chọn tiêu chí phân mức nguy vỡ nợ luận án tác giả khác với nghiên cứu khác lý sau: Nhiều nghiên cứu vỡ nợ giới sử dụng thông tin ngân hàng vỡ nợ thực sự, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp vỡ nợ theo thơng lệ quốc tế nghiên cứu sử dụng tiêu chuẩn hệ số an tồn vốn làm tiêu chí phân loại Việt Nam NHNN đưa yêu cầu bắt buộc tỷ lệ an toàn vốn nên tất NHTM đạt theo tiêu chí 2.3 sở lý thuyết số hình áp dụng nghiên cứu cảnh báo vỡ nợ 2.2 Các nhân t ố ả nh h ưở ng t i nguy c v ỡ n ợ c ngân hàng th ươ ng mạ i 2.3.2 Mạng nơron 2.2.1 Các nhân tố vĩ ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng 2.3.1 hình Logit, hình Logit với số liệu mảng Từ ưu điểm số liệu mảng, hình Logit từ mục đích nghiên cứu luận án (nghiên cứu nguy vỡ nợ NHTMCP Việt Nam thời kỳ 2010-2015) tác giả lựa chọn hình Logit với số liệu mảng cho nghiên cứu Nghiên cứu thử nghiệm áp dụng hình mạng nơron, định vào phân loại, dự báo nguy vỡ nợ cho NHTMCP Việt Nam 2.3.3 Cây định • Sự phát triển kinh tế 2.4 Phương pháp bao liệu (DEA) đánh giá hiệu hoạt động NHTMCP • Mơi trường pháp lý, sách kinh tế, tài chính, tiền tệ Nhà nước 2.5 Khung nghiên cứu luận án • Mức độ cạnh tranh 11 12 Kết luận chương Tình hình xuất, nhập khẩu: Xuất trở thành nhân Chương 2, tác giả đưa tiêu chí xác định nguy vỡ nợ NHTMCP; làm rõ sở lý luận cho hình cảnh báo vỡ nợ NHTMCP, phân tích nhân tố vĩ mô, vi ảnh hưởng tới nguy vỡ nợ NH Trình bày sở lý thuyết, ưu, nhược điểm số hình cảnh báo vỡ nợ qua để phù hợp với mục tiêu nghiên cứu điều kiện liệu luận án lựa chọn thực nghiệm hình Logit với liệu mảng, hình mạng nơron, hình định để xây dựng hình cảnh báo nguy vỡ nợ cho NHTMCP Việt Nam CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG, NGUY VỠ NỢ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009-2015 Ở chương 3, luận án phân tích bối cảnh tình hình kinh tế vĩ sách tiền tệ giai đoạn 2009-2015 Tác giả phân tích rõ thực trạng hoạt động hệ thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2015 phương diện: cấu trúc, quy mơ, mức độ an tồn vốn, khả sinh lời, hiệu quản lý, chất lượng tài sản 3.1 Tình hình kinh tế vĩ giai đoạn 2009-2015 Tốc độ tăng trưởng GDP tương đối ổn định, mức trung bình đạt 5.7%, nhiên mức tăng thấp so với tiềm Từ năm 2010 đến năm 2012, tốc độ tăng trưởng GDP giảm dần phản ánh khó khăn kinh tế vĩ mơ, giai đoạn 2012-2015, kinh tế bắt đầu phục hồi, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao năm trước Tỷ lệ lạm phát tăng cao đạt đỉnh vào năm 2011, sau nhờ can thiệp kiên trì sách kiềm chế lạm phát Chính phủ nên tỷ lệ giảm dần qua năm, đạt tỷ lệ thấp năm 2015 khẩu, dẫn tới từ năm 2012 kinh tế ln tình trạng xuất siêu Năm 2014 xuất siêu tới xấp xỉ tỷ USD Thu, chi ngân sách: Trong giai đoạn 2009-2015, tổng thu ngân sách tổng chi ngân sách gia tăng qua năm diễn tình trạng bội chi ngân sách Giai đoạn 2010-2015 chứng kiến suy giảm tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng, tốc độ tăng trưởng tín dụng liên tiếp giảm khoảng 2010-2013 phản ánh tình trạng khó khăn doanh nghiệp 3.2 Một số sách tiền tệ giai đoạn 2009-2015 • Chính sách lãi suất • Chính sách tỷ giá • Nghiệp vụ thị trường mở • Lãi suất huy động • Lãi suất cho vay 3.3 Hoạt động ngành ngân hàng 3.3.1 Cấu trúc, quy phạm vi hoạt động ngân hàng cấu sở hữu, cấu loại hình hoạt động hệ thống NHTM • Quy mơ, phạm vi hoạt động GDP 3.3.2 Mức độ an toàn vốn quy tổng tài sản NHTMCP tố quan trọng tạo bước phát triển kinh tế nhanh thời kỳ đổi Tốc độ tăng trưởng xuất nhập tăng mạnh, khoảng 25% năm Đến kim ngạch xuất nhập tương đương với 80% GDP toàn kinh tế, phản ánh vị quan trọng tăng trưởng chung Trong năm 2010-2014 kim ngạch xuất thường xuyên tăng nhanh kim ngạch nhập 6.42 6.68 6.24 5.4 5.98 5.25 a) Vốn tự mức độ an toàn vốn NHTMCP: 5.42 Giai đoạn 2005-2011 GD P Giai đoạn từ năm 2011 đến 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2009-2015 (%) Nguồn: Tổng cục Thống kê 13 14 Biểu đồ 3.5: Các tiêu nhóm khả sinh lời Nguồn: Tính tốn tác giả Biểu đồ 3.4: Các tỷ lệ nhóm an tồn vốn Nguồn: Tính tốn tác giả Mức độ an toàn vốn ngân hàng đảm bảo theo quy định NHNN, nhiên mức thấp so với nước khu vực cần nâng cấp để đối phó với nguy tiềm ẩn thời gian tới Mức độ an toàn vốn ngân hàng bị suy giảm liên tục từ năm 2012, làm tăng nguy bất ổn hệ thống NHTM 3.3.4 Tăng trưởng huy động tín dụng, khả khoản • Tốc độ tăng trưởng tín dụng, huy động • Tình hình khoản 3.3.5 Chất lượng tài sản, mức độ thâm hụt Biểu đồ 3.9 cho thấy tỷ lệ nợ xấu NHTMCP mẫu sử dụng b) Quy tổng tài sản NHTMCP Từ năm 2008 đến 2011, tổng tài sản ngân hàng xu hướng gia tăng, đặc biệt khối ngân hàng thương mại cổ phần đột biến Các ngân hàng thương mại cổ phần mở rộng mạnh mẽ mạng lưới chi nhánh dẫn đến tốc độ tăng trưởng vượt bậc huy động vốn khai thác hiệu nguồn vốn dân cư Năm 2012, quy tổng tài sản khối ngân hàng thương mại cổ phần xu hướng sụt giảm Tổng tài sản khu vực ngân hàng đạt 5637 nghìn tỷ VNĐ tính đến 30/09/2013 Đến cuối tháng 7/2015, tổng tài sản toàn hệ thống TCTD đạt 6.6 triệu tỷ đồng tăng 150970 tỷ đồng so với cuối năm 2014 Mặc dù tăng trưởng vượt bậc so với ngân hàng khu vực, ngân hàng Việt Nam khiêm tốn quy tài sản, tổng tài sản cần gia tăng để đáp ứng yêu cầu kinh tế phát triển 3.3.3 Khả sinh lợi, hiệu quản lý tài sản Biểu đồ 3.9: Tỷ lệ nợ xấu NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 Nguồn: Tính tốn tác giả Tỷ lệ nợ xấu Việt Nam mức cao so với nước khu vực Thái Lan (2.7%), Indonexia (2.4%) Đến cuối năm 2015, tỷ lệ nợ xấu kiểm sốt mức 2.9%, nhiên nhiều vấn đề đáng lo ngại Một số hạn chế hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tỷ lệ ROE ngân hàng • Rủi ro hoạt động ngân hàng lớn cấu thu nhập ngân hàng • Năng lực quản trị, lực cạnh tranh yếu 15 16 3.4 Nguy vỡ nợ số NHTMCP điển hình giai đoạn 2009-2015 Các ngân hàng yếu kém, nguy vỡ nợ cao gồm NHTMCP SCB, NHTMCP Tín Nghĩa, NHTMCP Ficombank; Habubank; NHTMCP Đại Tín; Ngân hàng Ocean Bank; Ngân hàng Westernbank; NHTMCP Đơng Á; NHTMCP dầu khí tồn cầu Qua việc phân tích ngân hàng yếu kém, tác giả điểm bật ngân hàng yếu Kết luận chương Ở chương 3, luận án trình bày ba nội dung chủ yếu 1) Phân tích tình hình kinh tế vĩ sách tiền tệ tiêu biểu giai đoạn 2009-2015 Bối cảnh kinh tế giới khu vực nhiều bất ổn, từ vấn đề khủng hoảng tài giới tới khủng hoảng nợ công ảnh hưởng bất lợi tới kinh tế nước ta Trong giai đoạn 2010-2012 kinh tế vĩ nhiều bất ổn, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta bị suy giảm xuống mức thấp 10 năm, sang đến giai đoạn 2013-2015 kinh tế bắt đầu phục hồi chưa bền vững Các sách tiền tệ giai đoạn nhiều biến động ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng 2) Phân tích hoạt động hệ thống ngân hàng thông qua tiêu: cấu trúc, quy phạm vi hoạt động, mức độ an tồn vốn, quy tổng tài sản, tăng trưởng huy động tín dụng, hiệu tài chính, rủi ro khoản Đặc biệt tác giả phân tích kỹ số tiêu hình CAMEL, tiêu nợ xấu, nguyên nhân, tác động tiêu cực nợ xấu đồng thời hạn chế hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, hạn chế là: rủi ro hoạt động ngân hàng hệ thống NHTM lớn, lực quản trị, lực cạnh tranh yếu 3) Phân tích nguy vỡ nợ số NHTMCP điển hình, đặc trưng ngân hàng yếu kém: ngân hàng lực quản trị rủi ro yếu kém, chất lượng tài sản thấp, t ỷ lệ nợ xấu, nợ hạn cao, khả sinh lời thấp CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HÌNH CẢNH BÁO NGUY VỠ NỢ CÁC NHTMCP VIỆT NAM 4.1 Thiết kế nghiên cứu 4.1.1 Số liệu Các ngân hàng nghiên cứu bao gồm 35 NHTMCP Cụ thể, số ngân hàng năm bảng 4.1 Bảng 4.1: Số lượng ngân hàng nghiên cứu Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Số ngân hàng 33 35 35 33 27 25 Các tiêu tài sử dụng để dự báo nguy vỡ nợ ngân hàng tính tốn từ số, tiêu báo cáo tài kiểm toán thời điểm cuối năm ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2014, tổng cộng gồm 163 quan sát Năm 2015 25 ngân hàng sử dụng để kiểm tra hiệu suất ngồi mẫu hình 4.1.2 Phân mức nguy vỡ nợ ngân hàng a)Tính toán hiệu hoạt động NHTMCP: Trên sở giả định ngân hàng tìm cách tối đa hóa lợi nhuận, yếu tố đầu vào kết đầu lựa chọn để chạy hình DEA đánh giá hiệu hoạt động NHTMCP Bảng 4.2: Các biến đầu vào /đầu lựa chọn hình DEA (Hiệu lợi nhuận) Đầu vào • Tổng tài sản Đầu Lợi nhuận trước thuế • Vốn chủ sở hữu • Chi phí hoạt động Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu tham khảo kết hợp thiết kế tác giả Sau kết ước lượng hiệu hoạt động NHTMCP từ hình DEA luận án phân nhóm hiệu NHTMCP thành nhóm b)Xác định nguy vỡ nợ NHTMCP Mục này, luận án tính tốn tỷ lệ nợ xấu NH qua năm theo BCTC công bố ngân hàng, kết hợp với kết phân nhóm mục a) phân tích thơng tin phi tài để xác định nguy vỡ nợ cho NH Cụ thể, quan sát nhóm C, 39 quan sát tỷ lệ nợ xấu khơng 3% Ngồi 70 quan sát thuộc nhóm C, tỷ lệ nợ xấu nhỏ 3% Phân tích quan sát tác giả nhận thấy ngân hàng hiệu hoạt động thấp tiêu đánh giá chất lượng tín dụng đáp ứng yêu cầu NHNN, tỷ lệ an toàn vốn CAR 10% Do vậy, ngân hàng coi nguy vỡ nợ cao thuộc nhóm C tỷ lệ nợ xấu từ 3% trở lên, biến Y = trường hợp Y = trạng thái khác Kết quả, liệu mảng 163 quan sát 39 quan sát thuộc 17 18 nhóm nguy vỡ nợ cao (Y = 1) chiếm 23.92% số quan sát thuộc nhóm nguy vỡ nợ thấp (Y = 0) 124 quan sát chiếm 76.08% Các hệ số chặn riêng thể tính đặc thù ngân hàng ảnh hưởng đến khả vỡ nợ cho thấy ngân hàng mã nghiên cứu 22, 14, 19, hệ số chặn lớn tiềm ẩn nguy vỡ nợ cao so với ngân hàng khác 4.1.3 Hệ thống tiêu tác động tới nguy vỡ nợ Nhóm nhân tố vĩ tác giả lựa chọn biến: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân; tỷ lệ lạm phát; tốc độ tăng trưởng tín dụng • Nhóm nhân tố vi mơ: Tác giả lựa chọn, xây dựng tổng cộng 39 số Các số bước đầu chia thành nhóm: Khả sinh lời (11 số); số thâm hụt (3 số); hiệu quản lý tài sản (4 số); chất lượng tài sản (7 số); mức độ an toàn (4 số); số tăng trưởng bền vững (4 số); tính khoản (6 số) • 4.1.4 Phân tích thống kê Tác giả tiến hành phân tích tương quan để xác định số nhóm khả phân biệt mức nguy cơ, cụ thể tác giả rút 18 biến Sau luận án phân tích tương quan cặp biến nhóm 4.2 hình Logit liệu mảng Từ tập 18 biến bảng 4.9 biến vĩ bảng 4.8, nghiên cứu sử dụng phương pháp đưa dần biến vào hình hồi quy Logit liệu mảng Kết kiểm định Hausman cho thấy hình tác động cố định phù hợp ^ Sau kết ước lượng β β bước ước lượng αi Mỗi ngân hàng đặc trưng riêng thể αi Với liệu khoảng thời gian năm 2010-2014, việc tính tốn αi dẫn tới giải phương trình bậc 5, bậc 4, bậc tùy thuộc năm số liệu cho ngân hàng Tác giả lập trình phần mềm Matlab để giải cơng việc Kết hình : ln( p ) = α i -1.2955*RGDP + 1.0346 * d3 − 2.014 * e11 + 3.0769 * l3 1− p Nguồn: Tính tốn tác giả p xác suất để quan sát thuộc nhóm nguy vỡ nợ cao + Với mức ý nghĩa 6% biến RGDP tác động ngược chiều đến xác suất p, với mức ý nghĩa 1% biến e11 tác động ngược chiều đến p + Với mức ý nghĩa 1% biến d3 tác động chiều đến p với mức ý nghĩa 6% biến l3 tác động chiều đến p Tính xác suất vỡ nợ đo hiệu suất hình, kết phân nhóm hình Logit 87.71% 4.3 hình mạng nơron Dữ liệu sử dụng hình mạng nơron gồm 163 quan sát Các quan sát chia cách ngẫu nhiên thành mẫu con, là: i) Mẫu huấn luyện gồm 115 quan sát; ii) Mẫu liệu chứng thực gồm 24 quan sát, iii) Mẫu kiểm tra gồm 24 quan sát Để xác định số ron tối ưu nút ẩn tác giả sử dụng trình lặp xem xét số lượng nơron tìm lỗi trung bình bình phương (MSE) nhỏ Cấu trúc mạng nơron tác giả bao gồm 21 nút đầu vào ứng với biến bảng 4.9 bảng 4.8, 10 nút tầng ẩn nút đầu Hiệu suất phân nhóm mạng nơron mẫu tả bảng 4.19 Bảng 4.19: Hiệu suất mạng nơron Mẫu Mẫu huấn luyện Mẫu chứng thực Mẫu kiểm tra Hiệu suất 95% 91.6% 91.6% Nguồn: Tính tốn tác giả Với liệu (114 quan sát) sử dụng để ước lượng hình Logit với liệu mảng, tác động cố định tỷ lệ phân nhóm hình ANN 92.98% cao hiệu suất hình Logit (87.71%) Hơn sai lầm loại I hình ANN thấp hình Logit 4.4 hình định Tác giả tiến hành thực nghiệm xây dựng định để dự báo nguy vỡ nợ cho NHTMCP với liệu gồm 163 quan sát Biến độc lập sử dụng xây dựng định gồm 21 biến bảng 4.9 bảng 4.8 Tác giả sử dụng thuật toán J48 phần mềm Weka phiên 3.6.9 để tạo định Thuật toán định số tốt giúp cho việc phân loại Độ xác phân nhóm hình định liệu 163 quan sát 96.93%, hiệu suất phân nhóm cao Với liệu 114 quan sát (bộ liệu sử dụng ước lượng hình Logit) định kết phân loại 95.61% Tác giả tổng kết, so sánh kết phân loại ba hình Logit, mạng nơron định với liệu khác kết cho thấy sử dụng mạng nơron, định nâng cao hiệu suất phân loại 19 20 Kết luận chương + Biến e11 = (Tổng thu từ lãi – tổng chi lãi vay) / Tổng tài sản sinh lời, hệ số β = − Tỷ lệ thu nhập lãi biên ròng đo lường mức chênh lệch Chương 4, tác giả thực nghiệm xây dựng hình cảnh báo nguy vỡ nợ cho NHTMCP Việt Nam, cụ thể: Tính toán hiệu hoạt động ngân hàng từ phân nhóm hiệu xác định nguy vỡ nợ NH Xây dựng 39 tiêu tài chính, phân thành nhóm s dụng cảnh báo nguy vỡ nợ ngân hàng hình Logit liệu mảng, tác động cố định tiêu tác động trực tiếp tới nguy vỡ nợ ngân hàng, tiêu là: nợ hạn/ tổng nợ phải trả, lãi cận biên thuần, khoản cho vay thuần/ tiền gửi khách hàng Chỉ tiêu GDP phản ánh tăng trưởng kinh tế, tiêu đại diện cho yếu tố vĩ tác động ngược chiều tới nguy vỡ nợ ngân hàng Tác giả thực nghiệm hình ANN, DT vào cảnh báo vỡ nợ NHTMCP, kết cho thấy hai hình hiệu suất phân loại cao hình Logit hình định tiêu sử dụng cảnh báo nguy vỡ nợ ngân hàng CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 5.1 Các kết đạt a) Kết hình Logit với liệu mảng tác động cố định + Biến l3 = Các khoản cho vay thuần/ Tiền gửi khách hàng, hệ số Tỷ lệ phản ánh mức độ khoản ngân hàng, giá trị tiêu β = lớn khả khoản NH Khả vỡ nợ chịu ảnh hưởng dương tỷ số + Các hệ số chặn α i NH hình Logit tính Các hệ số đo lường khác biệt, tính đặc thù NH ảnh hưởng đến vỡ nợ, theo kết bốn ngân hàng mã 22, 14, 19, hệ số chặn lớn hàm chứa rủi ro vỡ nợ cao hơn, ngân hàng với mã 10, 21, hệ số chặn nhỏ hàm chứa nguy vỡ nợ thấp điều kiện biến số b) Tác động biên biến đến xác suất vỡ nợ p: Căn vào độ lớn hệ số ước lượng hình Logit tác giả tính tốn tác động biên biến tới xác suất vỡ nợ c)Tổng kết, so sánh kết phân loại hình: Từ tập 42 biến ban đầu sau 18 biến, cuối hình Logit lại biến số Khi ước lượng tác giả kiểm định việc lựa chọn tác động cố định tác động ngẫu nhiên kết hình tác động cố định lựa chọn Như tác động biến số RGDP, d3, e11, l3 đến nguy vỡ nợ ngân hàng tác động cố định Điều nghĩa biến số RGDP, d3, e11, l3 tác động đến nguy vỡ nợ ngân hàng giống xu thế, cố định thời gian nghiên cứu tương tự ngân hàng + Theo kết ước lượng hình biến RGDP hệ số thu từ lãi chi phí trả lãi Tác giả kỳ vọng biến e11 ảnh hưởng ngược chiều đến mức nguy vỡ nợ Kết ước lượng hệ số biến e11 dấu âm kỳ vọng β1 = − 1.29 , biến RGDP tác động ngược chiều tới nguy vỡ nợ kết hình Logit minh chứng tác động điều kiện kinh tế vĩ mô, cụ thể tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân tới nguy vỡ nợ NHTMCP Việt Nam + Biến d3 = Nợ hạn /Tổng nợ phải trả hệ số hình β = lớn không, d3 số thể mức thâm hụt ngân hàng, số lớn khiến ngân hàng an toàn Khả vỡ nợ chịu ảnh hưởng dương tiêu Tác giả so sánh hiệu suất hình với liệu 114 quan sát, với liệu quan sát năm 2015 Trong liệu khác hình mạng nơron, định hiệu suất phân loại cao hình Logit Đặc biệt số quan sát bị phân nhóm sai tất hình ít, quan sát việc kết hợp lúc ba hình cho hiệu suất phân nhóm xác cao 5.2 Phân loại ngân hàng thương mại cổ phần Từ kết hình Logit với liệu mảng, tác động cố định mục 4.2 quy định tiêu chuẩn xếp loại ngân hàng định 06/2008 NHNN, tác giả xếp loại ngân hàng thành loại Tác giả tiến hành so sánh kết xếp loại nghiên cứu với kết xếp loại thực tế NHNN 5.3 Một số kiến nghị hàm ý sách Tác giả sau xây dựng thực nghiệm số hình cảnh báo vỡ nợ cho hệ thống NHTMCP Việt Nam xin đề xuất số kiến nghị 21 a) Kiến nghị ngân hàng thương mại: + Theo kết hình biến e11- Lãi cận biên ảnh hưởng ngược chiều đến mức nguy vỡ nợ điều gợi ý ngân hàng thương mại nên thực số biện pháp nhằm gia tăng lãi cận biên ngân hàng như: tăng cường quảng bá hình ảnh, mở rộng thị phần, thu hút nguồn tiền gửi giá rẻ từ khu vực dân cư thành phần kinh tế, đồng thời tăng cường mở rộng tín dụng, tìm kiếm khách hàng tiềm Chỉ số nợ hạn/ tổng nợ phải trả ảnh hưởng chiều tới mức nguy vỡ nợ ngân hàng Trước tiên cần đánh giá, phân nhóm xác khoản cho vay để xác định xác quy mơ, mức độ nợ hạn Sau xác định mức độ nợ hạn ngân hàng cần trọng giảm nợ hạn, đặc biệt nợ xấu sớm tốt: trước hết cần hỗ trợ nguồn tài trích lập dự phòng đầy đủ để bù đắp tổn thất xảy Sau xem xét bán khoản nợ xấu cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đủ khả năng, quyền lực xử lý nợ Mặt khác ngân hàng cần tiến hành biện pháp nhằm hạn chế khoản nợ hạn phát sinh từ khâu xét duyệt cho vay Nợ hạn bao gồm khoản nợ nhóm ngân hàng cần theo dõi chặt chẽ khoản nợ này, hạn chế nguy chuyển nhóm nợ xấu Biến khoản cho vay thuần/ tiền gửi khách hàng ảnh hưởng chiều tới mức nguy vỡ nợ, ngân hàng nên xem xét cách toàn diện nguyên nhân dẫn tới việc tỷ lệ cho vay so với tiền gửi khách hàng cao từ biện pháp giảm tiêu + Kết hình cho thấy biến RGDP tác động ngược chiều tới nguy vỡ nợ ngân hàng, tình hình kinh tế vĩ mơ, cụ thể tốc độ tăng trưởng GDP dấu hiệu suy giảm ngân hàng cần tập trung đảm bảo an tồn cho hoạt động ngân hàng lúc nguy vỡ nợ tăng lên tác động yếu tố vĩ + Cũng từ thực tế thu thập liệu, xây dựng hình tác giả nhận thấy để kết ước lượng hình độ tin cậy cao, ý nghĩa liệu đầu vào phải thu thập xác, đầy đủ, NHTMCP cần biện pháp để hồn thiện hệ thống thông tin nội bộ, đảm bảo yêu cầu thơng tin cập nhật cách xác, kịp thời phục vụ cho mục đích phân tích, quản trị rủi ro + Bốn ngân hàng mã 22, 14, 19, theo tính tốn tác giả hệ số chặn lớn, hàm chứa rủi ro vỡ nợ cao cần phải xem xét cách toàn diện mặt hoạt động ngân hàng để từ tìm giải pháp cụ thể giúp ngân hàng giảm nguy vỡ nợ 22 b) Các kiến nghị quan quản lý: NHNN quan quản lý Nhà nước ngành ngân hàng, với mục tiêu giám sát hoạt động ngân hàng hướng tới ổn định, lành mạnh hệ thống Từ kết xây dựng hình cảnh báo nguy vỡ nợ NHTMCP, luận án đề xuất số khuyến nghị với quan quản lý, NHNN: + Theo kết hình Logit biến RGDP, tốc độ tăng trưởng tổng thu nhập quốc dân ảnh hưởng ngược chiều tới nguy vỡ nợ ngân hàng Khi tăng trưởng kinh tế ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng hoạt động, tăng thu nhập, giảm nguy vỡ nợ, Chính phủ nên cố gắng trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, kinh tế suy giảm tốc độ tăng trưởng cần ý đến an tồn hệ thống ngân hàng ngân hàng bị tăng nguy vỡ nợ từ suy giảm kinh tế Với vai trò giám sát NHNN cần xây dựng kịch tăng trưởng kinh tế hàng năm, từ xác định NH bị vỡ nợ kịch để cảnh báo, giám sát sớm + Nhà nước Chính phủ Việt Nam bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi môi trường hoạt động kinh doanh cho NHTM nước cần hỗ trợ pháp lý, cải cách hành Các sách tiền tệ đưa cần tính tốn đến tác động NHTMCP, đặc biệt NHTMCP yếu Hiện giải nợ xấu yêu cầu cấp bách, quan trọng nhằm giảm nguy vỡ nợ NHTMCP Bên cạnh cố gắng thân NHTM để việc thu hồi xử lý nợ xấu nhanh giúp cho TCTD giảm thiểu chi phí giao dịch, thời gian giao dịch, Chính phủ cần sớm hồn thiện quy trình xử lý tài sản đảm bảo, rút ngắn thời gian giải hồ sơ xử lý tài sản đảm bảo Chính phủ nên xem xét đưa sách để huy động nhiều nguồn lực việc tham gia vào trình xử lý nợ xấu giúp đẩy nhanh trình + Để tránh rủi ro đổ vỡ hệ thống ngân hàng NHNN cần khuyến khích, tiến tới bắt buộc ngân hàng áp dụng quy định theo thông lệ quốc tế hoạt động, hồn thiện hệ thống thơng tin số liệu thống kê công tác dự báo Việc tra, giám sát NHNN cần tiến hành thường xuyên chất lượng Cần chế tính chất bắt buộc, ngân hàng phải báo cáo thông tin cách trung thực kết hoạt động kinh doanh c) Đề xuất hình, quy trình xây dựng hình cảnh báo nguy vỡ nợ NHTMCP: Tác giả đề xuất sử dụng hình Logit với liệu mảng tác động cố định để cảnh báo nguy vỡ nợ cho NHTMCP Việt Nam, đề xuất kết thực nghiệm đạt được.Tác giả đề xuất quy trình cảnh báo vỡ nợ 23 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Xuất phát từ cần thiết hoạt động dự báo vỡ nợ NHTMCP với tồn khoảng trống nghiên cứu nước, luận án áp dụng hình hồi quy Logit với liệu mảng số hình phi tham số (mạng nơron, định) để xây dựng hình cảnh báo nguy vỡ nợ cho NHTMCP Việt Nam Để áp dụng hình này, tác giả lựa chọn tiêu nợ xấu kết hợp với phân tích hiệu hoạt động ngân hàng làm tiêu chí xác định nguy vỡ nợ Các biến dự báo luận án xây dựng chủ yếu từ tiêu hình CAMELS tính tốn từ BCTC NHTMCP giai đoạn 2010-2015 Kết đạt luận án sau: + Thứ nhất: Luận án tổng quan cách hệ thống phương pháp, hình cảnh báo vỡ nợ áp dụng cho công ty, đặc biệt cho ngân hàng từ phương pháp phân tích đơn biến đến phương pháp sử dụng kỹ thuật thông minh đại mà sử dụng nhiều phân tích cảnh báo vỡ nợ Qua ưu khuyết điểm phương pháp, hình, khoảng trống nghiên cứu để xem xét lựa chọn hình Logit với liệu mảng vào xây dựng hình cảnh báo vỡ nợ cho NHTMCP Việt Nam + Thứ hai: Luận án xây dựng sở lý luận nguy vỡ nợ NHTMCP Việt Nam Luận án phân tích làm rõ thực trạng hoạt động, nguy vỡ nợ NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2010-2015 Tác giả phân tích đề xuất tiêu chí để xác định nguy vỡ nợ cho NHTMCP Việt Nam sở phân tích nợ xấu, hiệu hoạt động ngân hàng + Thứ ba: Luận án xây dựng, lựa chọn hệ thống 39 tiêu vi tiêu vĩ sử dụng cảnh báo vỡ nợ ngân hàng Xác định tiêu ảnh hưởng trực tiếp tới nguy vỡ nợ NHTMCP Các tiêu là: nợ hạn /tổng nợ phải trả; lãi cận biên thuần, khoản cho vay thuần/ tiền gửi khách hàng Nghiên cứu minh chứng ảnh hưởng, lượng hóa mức độ ảnh hưởng biến RGDP tới nguy vỡ nợ NHTMCP +Thứ tư: Luận án đề xuất hình cảnh báo vỡ nợ cho NHTMCP Việt Nam sử dụng hình hồi quy Logit với liệu mảng, hình giúp xác định nhân tố, tiêu tác động tới nguy vỡ nợ, xác định xác suất thuộc nhóm nguy cho ngân hàng mẫu hình đưa kết phù hợp mặt kinh tế, đảm bảo tiêu chuẩn hình tốt Kết thực nghiệm luận án cho thấy hình mạng ron, 24 định- hai hình thuộc nhánh hình sử dụng kỹ thuật thơng minh làm tăng hiệu suất phân nhóm + Thứ năm: Luận án lượng hóa mức độ khác biệt, đặc thù ngân hàng ảnh hưởng đến khả vỡ nợ Đồng thời bốn ngân hàng tiềm ẩn nguy vỡ nợ cao cần xem xét toàn diện + Thứ sáu: Từ việc thực nghiệm xây dựng hình cảnh báo vỡ nợ luận án, tác giả đề xuất quy trình cảnh báo vỡ nợ NHTMCP Việt Nam + Thứ bảy: Từ kết đạt tác giả đề xuất số giải pháp, kiến nghị với ngân hàng, quan quản lý giúp ngân hàng hạn chế nguy vỡ nợ Đề xuất hướng nghiên cứu Để tiếp tục xây dựng hình cảnh báo nguy vỡ nợ cho NHTMCP Việt Nam ngày hoàn thiện, tác giả đề xuất số hướng nghiên cứu tương lai thực số nội dung sau: + Thứ nhất, hạn chế việc tiếp cận nguồn số liệu sử dụng cho nghiên cứu nên tác giả sử dụng tiêu nợ xấu xếp loại hiệu hoạt động để làm xác định nguy vỡ nợ NH Các nghiên cứu khác tìm kiếm tiêu chí phân loại, thử nghiệm so sánh kết nghiên cứu theo tiêu chí + Thứ hai, nghiên cứu khác thử nghiệm với hình phân tích sống sót, hình phân tích đặc điểm, thuật tốn di truyền,… so sánh lựa chọn hình Các nghiên cứu khác tìm cách kết hợp nhiều phương pháp, hình nghiên cứu để tăng hiệu suất phân loại + Thứ ba, cần nghiên cứu sâu vào việc xây dựng hình kiểm tra hiệu suất dự báo với mẫu ngồi hình + Thứ tư, nghiên cứu khác sau tính xác suất vỡ nợ, xếp hạng ngân hàng tính tốn ma trận chuyển hạng ngân hàng xây dựng hình xác định nhân tố tác động tới chuyển hạng ngân hàng ... CÁC NGHIÊN CỨU VỀ VỠ NỢ NGÂN HÀNG 1.1 Khái niệm vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng thương mại Khái niệm vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng thương mại hậu vỡ nợ NH Phương pháp nghiên cứu 1.2 Tổng quan nghiên cứu vỡ nợ, ... mảng, mơ hình mạng nơron, mơ hình định để xây dựng mơ hình cảnh báo nguy vỡ nợ cho NHTMCP Việt Nam CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG, NGUY CƠ VỠ NỢ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI... vỡ nợ ngân hàng Chương 2: Cơ sở lý luận vỡ nợ ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng hoạt động, nguy vỡ nợ NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2015 Chương 4: Xây dựng mơ hình cảnh báo nguy vỡ nợ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam (tt) , Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay