Sinh Học BeeClass 2018 đề thi môn sinh học

11 398 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2018, 18:26

sinh học 2018 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Chúc mừng năm ! Đề Tết Con Cờ Hó ( Mậu Tuât ) - 2018 Group : Sinh Học BeeClass - Chủ biên Trương Công Kiên​-01699036696 Thời gian : 50p (21h-21h30) Chúc em gia đình ăn tết vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc an khanh thịnh vượng ​ ! Câu 1​:​ Cho số phát biểu sau: 1.Sinh vật nhân sơ, dịch mã phân tử mARN tạo loại chuỗi polipeptit 2.Các gen có chung vùng điều hòa nằm đầu 5’ mạch mã gốc 3.Trong Lac.Operon, gene có số lần nhân đôi thường phiên mã thường không 4.Sự nhân đôi gene diễn nhân tế bào, phiên mã dịch mã gene diễn chất tế bào 5.Đột biến chuyển đoạn tương hỗ thường ảnh hưởng đến sức sống thể đột biến nên ứng dụng để chuyển gen từ người sang vi khuẩn Số phát biểu sai : A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 2​: Ở người, gen quy định nhóm máu gồm alen IA,IB IO Qua nghiên cứu quần thể trạng thái cân di truyền, số người có nhóm máu O chiếm 1% quần thể, nhóm máu B có 63% nhóm máu A có 8% Theo lý thuyết quần thể xác suất cặp vợ chồng sinh đứa có đủ nhóm máu ? A.0,0105 B.0,021 C.0,009 D.0,01575 Câu 3​: Ở phả hệ gia đình sau: +) Xét bên vợ : ba người vợ, bố vợ lẫn mẹ vợ: bình thường có máu A Cơ ruột vợ(em gái bố vợ) máu O bị bệnh K Ông nội vợ máu B bình thường, bà nội vợ máu A bình thường +) Xét bên chồng : chồng bình thường máu B có chị gái máu O bình thường Bố chồng mẹ chồng máu B mẹ chồng bình thường bố chồng bệnh K Ơng bà nội chồng bình thường Bà nội máu B ông nội máu O cặp vợ chồng sinh cậu trai tên Jupiter máu AB mang gen bệnh K không biểu hiện, cậu cưới vợ tên Linda có bệnh K có xác suất biểu mẹ chàng nhóm máu xác suất biểu bố chàng Biết Jupiter Linda có đứa gái, xác suất để đứa gái máu B bị bệnh K ? A.5/1584 B.5/792 C.17/792 D.17/1584 Chúc mừng năm ! Câu 4​ : Các giai đoạn trình tổng hợp chuỗi Polipeptit bao gồm : (1) : Tiểu đơn vị lớn riboxom kết hợp tạo riboxom hoàn chỉnh (2) : Bộ đối mã phức hợp mở đầu mettARN liên kết bổ sung với ba 5’ AUG 3’ mARN (3) : Tiểu đơn vị nhỏ riboxom gắn với mARN vị trí nhận biết đặc trưng (4) : Acid amin mở đầu đc cắt khỏi chuỗi polipeptit (5) : Riboxom tiếp xúc với ba 5’ UAG 3’ mARN (6) : Codon thứ mARN gắn bổ sung anticodon phức hợp aatARN (7) : Riboxom dịch theo codon mARN (8) : Liên kết peptit thứ đc hình thành (9) : giải phóng chuỗi polipeptit hoàn chỉnh Thứ tự : A.2→3→1→8→6→7→5→4→9 B.3→1→ 2→5→6→4→7→8→9 C.1→3→2→6→7→5→4→8→9 D.3→2→ 1→ 6→8→7→5→4→9 Câu 5​: Phát biểu sau sai nói " Tạo giống công nghệ tế bào động vật " : ● Mục đích cấy truyền phơi: tạo giống từ nhiều hợp tử ban đầu ● Cấy truyền phôi thường áp dụng loài thú quý hiếm, sinh sản nhanh nhiều ● Trong nhân vơ tính động vật : Cừu Đolly giống với cừu cho trứng ● Trứng sau tạo từ cừu cho nhân cừu cho trứng đưa vào cừu mang thai hộ A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 6​ : Số phát biểu khơng xác : ● Tạo giống phương pháp gây đột biến thích hợp với vi sinh vật tốc độ sinh sản vi sinh vật nhanh, phân lập dễ dàng ● Tạo giống phương pháp gây đột biến thực vật sử dụng đề khai thác sản phẩm quan sinh sản chủ yếu ● Kỹ thuật trung tâm tạo giống công nghệ gen tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen ● Nhờ lai tế bào xoma mà người ta tạo pomato A.1 B.2 C.3 D.4 Chúc mừng năm ! Câu 7​ : Ở loài thực vật thụ tinh kép, quan sát tế bào sinh dưỡng bình thường lì ngun phân thấy có 48 cromatit Giả sử trình thụ tinh hạt phấn nỗn đạt hiệu suất 100%, hình thành nên 40 hợp tử lưỡng bội Tính tổng số lượng NST đơn tương đương nguyên liệu môi trường cung cấp cho tế bào đại bào tử mẹ tiểu bào tử mẹ thực phân bào đảm bảo cho thụ tinh nói trên? A.5520 B.5040 C 4320 D.6000 Câu 8​ :Ở lợn gen tác động tích lũy trọng lượng thể ( gen gồm alen) Mỗi cặp gen chứa gen trội có tác dụng làm tăng trọng lượng tăng trọng gấp lần cặp gen lặn Lai giống lợn Ỉ chủng có trọng lượng 60kg với lợn Landorat chủng có trọng lượng 100kg, lai F1 có trọng lượng 120kg Cho cặp gen nằm NST khác tham gia hình thành tính trạng nói lai F1 dị hợp tử theo tất gen cho Tìm kiểu gen lợn Ỉ lợn Landorat? A AABBDDee aabbddEE B.AABBddee aabbDDee C.AABBDDee AABBddee D.AABBDDEE aabbddee Câu 9​ : Cho phát biểu sau: (1) Nhân tố sinh thái tất nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật (2) Tất nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với thành tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật (3) Nhóm nhân tố sinh thái vơ sinh tất nhân tố vật lí hố học mơi trường xung quanh sinh vật (4) Nhân tố hữu sinh chất hữu mơi trường có tác động đến sinh vật (5) Môi trường tác động lên sinh vật, đồng thời sinh vật ảnh hưởng đến nhân tố sinh thái, làm thay đổi tính chất nhân tố sinh thái Số phát biểu đúng? A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 10​ : Cho phát biểu sau: mARN làm mạch khuôn cho trình dịch mã Riboxom mARN có cấu tạo mạch thẳng Ở đầu 3' phân tử mARN có trình tự nu đặc biệt( khơng dịch mã) nằm gần codon mở đầu để riboxom nhận biết gắn vào Loại ARN thể bền vững mARN Chúc mừng năm ! Tất ADN sợi kép, vi khuẩn sinh vật sống có q trình PM Ở SVNT, q trình nhân đơi ADN diễn nhân tế bào, kì trung gian lần phân bào, lúc NST dạng dỗn xoắn cực đại tARN có chức kết hợp protein tạo nên riboxom phân tử mARN tARN mạch kép Số phát biểu đúng: A B C D Câu 11​: Số phát biểu ? 1.Phương pháp xác định nguyên tắc nhân đôi ADN quan sát kính hiển vi đại 2.Trong q trình nhân đôi ADN, enzym ADN polimelaza tham gia tháo xoắn ADN 3.Ở svns, svnt enzym nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ 4.Trong q trình nhân đơi ADN, E.Coli có mạch tổng hợp gián đoạn A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 12​ : Ở loài thực vật, tiến hành phép lai tròn hoa kép dài hoa đơn chủng F1 100% tròn kép.cho F1 giao phối với chưa biết kiểu gen (Cây X) thu F2 sau : 56,25% tròn kép, 18,75% tròn đơn, 9,375% bầu dục kép, 3,125% bầu dục đơn , 9,375% dài kép , 3,125% dài đơn Nếu cho F1 lai phân tích tỉ lệ Fa 25% tròn kép : 25% tròn đơn : 25% dài kép : 25% dài đơn Hỏi cho Cây X lai phân tích tỉ lệ dài đơn chiếm tỉ lệ ? A.20% B.25% C.12,5% D.50% Câu 13​ : yếu tố làm thay đổi trạng thái cân quần thể Đột biến Giao phối ngẫu nhiên Giao phối có lựa chọn Chọn lọc tự nhiên Di nhập gen Kích thước quần thể lớn Các loại giao tử có sức sống khơng ngang Biến động di truyền Phương án đúng​: A.​5 B.​8 C.​7 D.​6 Chúc mừng năm ! Câu 14​: Hai quần thể I II có kích thước lớn, sống cách biệt Tần số alen A quy định khả kháng virus quần thể I 0,7 quần thể 0,4 Một nhóm cá thể từ quần thể I di cư sang quần thể II Sau vài hệ giao phối người ta quan sát thấy tần số alen A quần thể 0,415 Tính tỉ lệ số cá thể di cư quần thể I so với quần thể II sau di cư ? A.0,05 B.0,01 C.0,1 D.0,075 Câu 15​ :Ở thực vật, cho A: thân cao, a: thân thấp, B: hoa kép, b: hoa đơn, D: hoa đỏ, d: hoa trắng Hỏi cá thể dị hợp cặp alen hình thành kiểu gen khác nhau? A.11 B.10 C.8 D.12 Câu 16​ : Số phát biểu chưa xác: Xavan Châu Phi rừng Taiga dãy núi Alaska ví dụ quần xã Quần đảo Galapagos Thái Bình Dương có lồi Cự đà Cốc biển có số lượng đơng, có vai trò quan trọng quần xã quần đảo này, coi lồi “hai loài ưu ” Ở vùng biển TBD, núi lửa Hunga phun trào tạo đảo hoàn toàn, giả sử đảo sau hàng ngàn năm phát triển thành nên quần xã, cháy rừng thiêu hủy tồn sinh vật, sau quần xã hình thành Diễn xảy trình tự: thứ sinh → nguyên sinh Hệ sinh thái khu chung cư có suất thấp hệ sinh thái khu rừng lớn A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 17​ : Ở ​ bí ngơ màu vàng gen A quy định ; màu xanh a quy định Màu sắc biểu khơng có B lấn át , b khơng có khả Trong kiểu gen có B có màu trắng Khi cho dòng trắng chủng với xanh F1 thu 100% trắng Cho F1 lai phân tích thu trắng: xanh: trắng Hãy tìm tần số hốn vị ? A.20% B.30% C.25% D.15% Câu 18​ : Ở ngô chiều cao cặp gen quy định , biết alen trội làm cao 5cm ; cao cao 220cm Cho AABbDdeehh× AabbDDEeHh Tính xác suất thu 200cm đời bao nhiêu? A.10/64 B 7/128 C 35/ 128 D 10/ 128 Chúc mừng năm ! Câu 19 ​: ​Cho ruồi giấm chủng mắt đỏ, cánh nguyên giao phối với ruồi giấm mắt trắng ,cánh xẻ F1 đồng loạt mắt đỏ , cánh nguyên Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, F2 thu : 282 mắt đỏ, cánh nguyên ; 62 mắt trắng, cánh xẻ; 18 mắt đỏ cánh xẻ 18 mắt trắng cánh nguyên Cho tính trạng gen quy định , có mắt đỏ, cánh nguyên số ruồi mắt trắng cánh xẻ bị chết giai đoạn phơi Tính theo lý thuyết số ruồi mắt trắng, cánh xẻ chết bao nhiêu? A.30 B.50 C.10 D.20 Câu 20​ : Số phát biểu chưa xác: Cửa sơng Hàn Đà Nẵng có hệ sinh thái đa dạng đoạn sông Năng lượng tuần hồn vật chất tái sinh 100% khoa học can thiệp Rừng tự nhiên có khả tự điều chỉnh cao rừng nhân tạo Hệ sinh thái rừng Amozon cố độ đa dạng cao rừng Kim nên tính ổn định cao A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 21:​ ​ở loài thực vật cho P chủng : thân cao hoa vàng× thân thấp hoa đỏ F1 :100% thân cao hoa đỏ Cho F1 tự thụ F2: 40.5% thân cao hoa đỏ: 34.5% thân thấp hoa vàng : 15.75% thân cao hoa vàng: 9.25% thân thấp hoa vàng Cho biết giảm phân bình thường giống trình tạo giao tử đực Xác định kiểu gen F1? A.​ (Ad/ aD)Bb B (Ab/aB)Dd C (Bd/bD)Aa D.(AD/ad)Bb Câu 22​ : Cho quần thể có cấu trúc di truyền sau P: 0,4AABb : 0,4AaBb : 0,2aabb Người ta tiến hành cho quần thể tự thụ qua hệ, tỉ lệ thể mang cặp gen đồng hợp lặn F ? A.131/432 B.177/640 C.435/820 D.234/636 Câu 23​ : (1) Tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt; (2) Tạo giống dâu tằm tam bội 3n; (3) Tạo giống lúa gạo vàng có khả tổng hợp β caroten hạt; (4) Tạo giống nho không hạt; (5) Tạo cừu Đôly; (6) Tạo cừu sản xuất protein huyết người Số thành tựu tạo phương pháp gây đột biến : A.1 B.2 C.3 D.4 Chúc mừng năm ! Câu 24​ : Số phát biểu (1) Cường độ ánh sáng tăng dần đến điểm bão hòa cường độ quang hợp tăng dần; từ điểm bão hòa trở cường độ ánh sáng tăng cường độ quang hợp giảm dần (2) quang hợp mạnh miền ánh sáng đỏ sau miền ánh sáng xanh tím (3) nồng độ CO2 tăng cường độ quang hợp tăng (4) Nồng độ CO2 tăng dần đến điểm bão hòa cường độ quang hợp tăng dần; từ điểm bão hòa trở nồng độ CO2 tăng cường độ quang hợp giảm dần (5) Khi tăng đến nhiệt độ tối ưu cường độ quang hợp tăng nhanh thường đạt cực đại 25- 35°C A (1) (4) B (1)(2)(4) C (1)(2)(4)(5) D (1)(2)(3)(4)(5) Câu 25​ : Cho bệnh, tật hội chứng di truyền sau người: (1) Bệnh phêninkêtô niệu (2) Bệnh ung thư máu (3) Tật có túm lơng vành tai (4) Hội chứng Đao (5) Hội chứng Tơcnơ (6) Bệnh máu khó đơng Bệnh, tật hội chứng di truyền gặp nam nữ A.​(1), (2), (5) B ​(1), (2), (4), (6) C.​(3), (4), (5), (6) D.​(2), (3), (4), (6) Câu 26​ : Ở thực vật C4 để tổng hợp phân tử glucozo cần ATP? A 18 B.20 C.22 D.24 Câu 27​: Ở người A phân biệt mùi vị > a không phân biệt mùi vị Nếu cộng đồng tần số alen a=0,4 xác suất cặp vợ chồng phân biệt mùi vị sinh trai phân biệt mùi vị gái không phân biệt mùi vị là? A.1,97% B.9,4% C.52% D.1,72% Chúc mừng năm ! Câu 28​ : Người bị huyết áp cao hô hấp thay đổi A Giảm nhịp giảm độ sâu hô hấp B Tăng nhịp giảm độ sâu hô hấp C Giảm nhịp tăng độ sâu hô hấp D Tăng nhịp tăng độ sâu hô hấp Câu 29​ : S ​ ố phát biểu sai: Cơ quan thối hóa quan tương tự Mọi chứng tiến hóa đóng vai trò chứng minh nguồn gốc sinh giới Bằng chứng sinh học phân tử chứng chứng minh trực tiếp nguồn gốc sinh giới Có trình chọn lọc: Chọn lọc nhân tạo chọn lọc tự nhiên Động lực trình chọn lọc A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 30​ :Ở QT thực vật ngẫu phối alen đột biến a làm chết từ tiền phôi A quy định KH bình thường Ở locut gen khác B hoa đỏ >>> b trắng, cặp nằm cặp NST thường phân li độc lập Ở hệ ( QT F1) người ta nhận thấy có % số bị chết từ giai đoạn phôi.(lá mầm) 48,96% sống cho hoa đỏ 47,04% hoa trắng ,biết QT CBDT đối gen quy định màu hoa Khơng có đột biến khác phát sinh Tỉ lệ chủng quần thể ban đầu P bao nhiêu: A 0,566 B 0,348 C.0,683 D.0,688 Câu 31​ : Số phát biểu chưa xác là? Cơ quan tương tự phản ánh tiến hóa phân li Bản chất chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sống sót cá thể quần thể Kết chọn lọc nhân tạo hình thành lồi Tiến hóa nhỏ xảy trước, tiến hóa lớn xảy sau Chọn lọc tự nhiên; yếu tố ngẫu nhiên ĐBG làm thay đổi tần số alen cách nhanh chóng A.4 B.2 C.3 D.5 Chúc mừng năm ! Câu 32​ : Trong phát biểu sau có phát biểu khơng nói chu trình sinh địa hóa nitơ? (1) Tồn nitơ trao đổi liên tục theo vòng tuần hồn kín (2) Vi khuẩn nitrat hóa phân hủy nitrat (NO3-) thành phân tử (N2​) (3) Một số loài vi khuẩn, vi khuẩn lam có khả cố đinh nitơ từ khơng khí (4) Thực vật hấp thụ nitơ dạng muối,, muối amoni ( NH4+), nitrat ( NO3-) (5) Trong hệ sinh thái cạn, thực vật hấp thụ nitơ qua hệ rễ dạng N2​O NO3- (6) Nitơ phân tử trả lại cho đất, nước bầu khí nhờ hoạt động nhóm vi khuẩn cố định nitơ (7) Thực vật tự dưỡng có khả biến đổi nitơ dạng NO3- thành nitơ dạng NH4+ (8) Thực vật hấp thụ nitơ dạng NH4+ NO3(9) Vi khuẩn nitrat hóa có khả biến đổi nitơ khí thành dạng đạm nitrat (NO3-) (10) Vi khuẩn nitrat hóa có khả biến đổi NO2- thành NH4+ A.5 B.6 C.7 D.8 Câu 33​.Khi dùng để xử lí ADN, acridin có vai trò gì? (1) Chèn vào mạch khn gây đột biến thay cặp nu (2) Chèn vào mạch khuôn gây đột biến cặp nu (3) Chèn vào mạch khuôn gây đột biến thêm cặp nu (4) Chèn vào mạch tổng hợp gây đột biến thay cặp nu (5) Chèn vào mạch tổng hợp gây đột biến cặp nu (6) Chèn vào mạch tổng hợp gây đột biến thêm cặp nu Câu trả lời A B hoặc C D hoặc Câu 34​.Trong Quần thể người CBDT có 21% người máu B 30 % người máu AB 4% người máu O Tính xác suất cặp vợ chồng máu B thuộc quần thể sinh người mà đứa nhóm máu giống mẹ: A.16/49 B.4/49 C.4/196 D.49/196 Chúc mừng năm ! Câu 35​ : Trong ống tiêu hóa động vật nhai lại , thành xenlulozo tế bào thực vật A Khơng tiêu hóa phá vỡ nhờ co bóp mạnh dày B Được nước bọt thủy phân thành thành phần đơn giản C Được tiêu hóa nhờ enzim tiết từ ống tiêu hóa D Được tiêu hóa nhờ VSV cộng sinh manh tràng dày Câu 36​ : Trong trình tạo cừu Đoly: ● Nhân tế bào cừu có cặp gen quy định màu lơng: gồm alen : A:trắng > a:xám ● Trong tế bào chất cừu, màu mắt gồm alen: B: đen > b: nâu ● Cừu cho nhân: Trắng : Aa ( có mẹ trắng, cha xám), mắt đen ● Cừu cho trứng: xám,nâu Số phát khơng xác ? Không xác định màu lông cừu Đoly Không xác định màu mắt cừu Đoly Cừu Đoly sinh có lơng màu trắng Cừu Đoly sinh có lông mắt đen Cừu Đoly tạo từ nhân cừu cho nhân tế bào trứng cừu cho trứng Cừu cho nhân có KG : AaBb Cừu cho trứng có KG : aabb A.3 B.4 C.5 D.6 Câu 37​ :Sản phẩm phân giải kị khí từ axitpiruvic là: B.axitlactic+ CO2+NL A Rượu etilic+ CO2+ NL C Rượu etilic+ NL D Rượu etilic+ CO2 Câu 38​.Sinh sản vơ tính có đặc điểm nào? (1) cá thể sống độc lập đơn lẻ tạo cháu Vì có lợi mật độ quần thể thấp (2) tạo cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định , biến động, nhờ quần thể phát triển nhanh (3) tạo cá thể giống giống cá thể mẹ đặc điểm di truyền (4) tạo số lượng lớn cháu thời gian ngắn (5) cho phép tăng hiệu suất sinh sản khơng phải tiêu tốn lượng cho việc tạo giao tử thụ tinh (6) tạo hệ cháu giống mặt di truyền nên có lợi điều kiện sống thay đổi B.3 C.4 D.5 Số phát biểu là: A.2 Chúc mừng năm ! Câu 39​ :Ở loài thú A xám, a đen; B cao, b thấp; D đỏ, d xanh Biết D d nằm X khơng có Y Cho dị hợp ba cặp gen giao phối với đực xám cao đỏ thu F1 có 13,5% xám cao xanh 3% xám thấp (đồng hợp) đỏ Giảm phân thụ tinh diễn bình thường, hốn vị giới Theo lí thuyết kiểu hình mang hai tính trạng lặn ba tính trạng tỉ lệ đen cao (đồng hợp) đỏ bao nhiêu? A.10,85% 4% B.32,5% 2% C.13,5% 3,2% D.13,5% 2% Câu 40​.Ở người bệnh Phenylketo (PKU) thiếu enzim bước A bệnh Alkaptonuria (AKU) thiếu enzim bước B chuỗi phản ứng tóm tắt đây: Phenylketo → Tirosin → CO2 + H2O Một người mắc bệnh PKU lấy người mắc bệnh AKU kiểu hình đời là? A Tất mang bệnh B Một nửa số mắc họ mắc PKU số lại bình thường C Một nửa số họ mắc bênh AKU số lại bình thường D Tất bình thường ... tố sinh thái vơ sinh tất nhân tố vật lí hố học mơi trường xung quanh sinh vật (4) Nhân tố hữu sinh chất hữu mơi trường có tác động đến sinh vật (5) Môi trường tác động lên sinh vật, đồng thời sinh. .. triển thành nên quần xã, cháy rừng thi u hủy tồn sinh vật, sau quần xã hình thành Diễn xảy trình tự: thứ sinh → nguyên sinh Hệ sinh thái khu chung cư có suất thấp hệ sinh thái khu rừng lớn A.1 B.2... đột biến thích hợp với vi sinh vật tốc độ sinh sản vi sinh vật nhanh, phân lập dễ dàng ● Tạo giống phương pháp gây đột biến thực vật sử dụng đề khai thác sản phẩm quan sinh sản chủ yếu ● Kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh Học BeeClass 2018 đề thi môn sinh học, Sinh Học BeeClass 2018 đề thi môn sinh học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay