Sinh Học BeeClass 2018 đề thi môn sinh học

11 262 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2018, 18:26

sinh học 2018 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ... tố sinh thái vơ sinh tất nhân tố vật lí hố học mơi trường xung quanh sinh vật (4) Nhân tố hữu sinh chất hữu mơi trường có tác động đến sinh vật (5) Môi trường tác động lên sinh vật, đồng thời sinh. .. triển thành nên quần xã, cháy rừng thi u hủy tồn sinh vật, sau quần xã hình thành Diễn xảy trình tự: thứ sinh → nguyên sinh Hệ sinh thái khu chung cư có suất thấp hệ sinh thái khu rừng lớn A.1 B.2... đột biến thích hợp với vi sinh vật tốc độ sinh sản vi sinh vật nhanh, phân lập dễ dàng ● Tạo giống phương pháp gây đột biến thực vật sử dụng đề khai thác sản phẩm quan sinh sản chủ yếu ● Kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh Học BeeClass 2018 đề thi môn sinh học, Sinh Học BeeClass 2018 đề thi môn sinh học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay