Gia tăng nguồn lực tăng trưởng kinh tế việt nam

17 70 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2018, 16:59

Bài viết này sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng phân tích vai trò của xuất khẩu đối với quá trình hình thành và thu hút các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Với số liệu theo quý cho giai đoạn 19992013, mô hình VAR đã được sử dụng và các hàm phản ứng của các biến số (xuất khẩu, vốn, lao động và sản lượng) đối với các cú sốc nội sinh được ước lượng để kiểm định giả thuyết. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy xuất khẩu tăng trưởng đã có tác động tích cực đến việc hình thành và thu hút các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong những năm qua. Xuất khẩu tăng trưởng không chỉ giúp tăng năng suất nhờ phát huy hiệu quả kinh tế theo quy mô, mà còn góp phần tạo thêm việc làm và kích thích đầu tư, tăng tích lũy vốn, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ... đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Bên cạnh đó, kết ước lượng tác động việc gia nhập WTO đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam rằng, hệ số D2007 khơng có ý nghĩa thống kê dấu hệ số dương, việc gia nhập... tăng trưởng kinh tế 3.1 Các nguồn tăng trưởng kinh tế Việt Nam 3.1.1 Vốn Vào đầu kỷ 20, ảnh hưởng tư tưởng Keynes mơ hình Harros – Domar, thời gian dài, vốn xem nhân tố thiết yếu đảm bảo tăng trưởng. .. 34,51 54,40 Nguồn: Cập nhật từ Nguyễn Quang Hiệp (2013) Bảng 1, thể mức độ đóng góp yếu tố nguồn lực tăng trưởng GDP Việt Nam, cho thấy vốn có vai trò lớn tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Gia tăng nguồn lực tăng trưởng kinh tế việt nam, Gia tăng nguồn lực tăng trưởng kinh tế việt nam, Mô hình lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, Vai trò của xuất khẩu đối với việc hình thành và thu hút các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay