Gia tăng nguồn lực tăng trưởng kinh tế việt nam

17 93 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2018, 16:59

Bài viết này sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng phân tích vai trò của xuất khẩu đối với quá trình hình thành và thu hút các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Với số liệu theo quý cho giai đoạn 19992013, mô hình VAR đã được sử dụng và các hàm phản ứng của các biến số (xuất khẩu, vốn, lao động và sản lượng) đối với các cú sốc nội sinh được ước lượng để kiểm định giả thuyết. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy xuất khẩu tăng trưởng đã có tác động tích cực đến việc hình thành và thu hút các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong những năm qua. Xuất khẩu tăng trưởng không chỉ giúp tăng năng suất nhờ phát huy hiệu quả kinh tế theo quy mô, mà còn góp phần tạo thêm việc làm và kích thích đầu tư, tăng tích lũy vốn, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 1 VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU TRONG VIỆC GIA TĂNG NGUỒN LỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM TS Nguyễn Quang Hiệp Trường Đại học Tài - Quản trị kinh doanh Email: nqhsta@gmail.com Tóm tắt: Bài viết sử dụng kết hợp phương pháp định tính định lượng phân tích vai trò xuất q trình hình thành thu hút nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam Với số liệu theo q cho giai đoạn 1999-2013, mơ hình VAR sử dụng hàm phản ứng biến số (xuất khẩu, vốn, lao động sản lượng) cú sốc nội sinh ước lượng để kiểm định giả thuyết Kết nghiên cứu cho thấy xuất tăng trưởng có tác động tích cực đến việc hình thành thu hút nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm qua Xuất tăng trưởng không giúp tăng suất nhờ phát huy hiệu kinh tế theo quy mơ, mà góp phần tạo thêm việc làm kích thích đầu tư, tăng tích lũy vốn, qua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Từ khóa: Nguồn lực tăng trưởng kinh tế, vai trò xuất tăng trưởng kinh tế Giới thiệu Sau gần 30 năm đổi hội nhập, Việt Nam có nhiều thành cơng việc thiết lập quan hệ hợp tác song phương, đa phương; tích cực tham gia phát huy vai trò thành viên tổ chức kinh tế quốc tế; hội nhập kinh tế quốc tế với mức độ tự hoá sâu rộng Điển hình xuất hàng hố Việt Nam giới có tăng trưởng mạnh mẽ giá trị tỷ lệ Ngoại trừ hai năm có tỷ lệ tăng trưởng âm 1991 1999, xuất Việt Nam liên tục tăng trưởng với tốc độ trung bình 20% giai đoạn 1990 – 2013 Cơ cấu hàng hóa xuất có chuyển dịch tích cực, theo hướng giảm dần tỷ trọng nhóm hàng nơng lâm thủy sản có giá trị gia tăng thấp, từ 52,2% năm 1991 xuống 17,6% năm 2013, tăng tỷ trọng nhóm hàng cơng nghiệp nặng, từ 33,4% lên 44,3%, nhóm hàng cơng nghiệp nhẹ tăng từ 14,4% lên 38,1% thời kỳ Qua đó, xuất coi nhân tố tích cực việc hình thành thu hút nguồn lực cho kinh tế, nâng cao mức sống người dân đưa Việt Nam gia nhập hàng ngũ nước có thu nhập trung bình kể từ năm 2008 Bài viết phân tích vai trò xuất q trình hình thành thu hút nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam Mơ hình lý thuyết phương pháp nghiên cứu 2.1 Mơ hình tăng trưởng ràng buộc cán cân toán (Balance Of Payments-Constrained Growth Model) Mơ hình tăng trưởng ràng buộc cán cân toán biết đến Luật Thirlwall (Thirlwall, 1979) Theo Thirlwall (1979), ràng buộc chủ yếu tổng cầu kinh tế mở cán cân toán Nếu cán cân toán quốc gia tình trạng xấu tổng cầu bị cắt giảm, đó, nguồn cung khơng sử dụng cách đầy đủ, không thu hút đầu tư, cơng nghệ chậm phát triển, hàng hóa sản xuất nước trở nên hấp dẫn so với hàng hóa nước ngồi, đó, tiếp tục làm cán cân toán trở nên xấu Cứ vậy, trình lại tái diễn thành vòng luẩn quẩn Ngược lại, cán cân tốn cải thiện giúp mở rộng tổng cầu, theo kích thích đầu tư, tăng vốn thúc đẩy tiến công nghệ, tạo thêm nhiều việc làm, yếu tố sản xuất dịch chuyển từ khu vực hiệu sang khu vực hiệu hơn…, qua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Từ lập luận đó, Thirlwall (1979) khơng có quốc gia tăng trưởng nhanh tốc độ tăng trạng thái cân cán cân toán Điều ngụ ý tăng trưởng kinh tế bị ràng buộc trạng thái cân cán cân toán Khi xuất tăng trưởng hệ số co giãn nhập theo thu nhập giảm kinh tế tăng trưởng nhanh dài hạn Tốc độ tăng trưởng kinh tế trạng thái cân cán cân toán theo Luật Thirlwall thể phương trình sau: g = x/π (1) Trong đó: g: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trạng thái cân cán cân toán x: Tốc độ tăng trưởng xuất π: Hệ số co giãn nhập theo thu nhập Mô hình tăng trưởng ràng buộc cán cân tốn phân tích vai trò xuất trình hình thành thu hút nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế mơ tả sau: Xuất tăng trưởng Tăng vốn, việc làm tiến công nghệ Tăng trưởng kinh tế 2.2 Phương pháp nghiên cứu Để phân tích vai trò xuất tăng trưởng kinh tế Việt Nam, viết sử dụng mơ hình VAR (Vector Autoregression) với biến số logarit số tự nhiên xuất (LNX), vốn (LNK), lao động (LNL) tổng sản phẩm nước (LNGDP) Mơ hình VAR cấu trúc gồm nhiều phương trình (mơ hình hệ phương trình) có trễ biến số VAR mơ hình véc tơ biến số tự hồi quy Mỗi biến số phụ thuộc tuyến tính vào giá trị trễ giá trị trễ biến số khác Ví dụ ta xét hai chuỗi thời gian Y Y2 Mơ hình VAR tổng quát Y1 Y2 có dạng sau đây: (2) (3) Trong mơ hình trên, phương trình chứa p trễ biến Với hai biến, mơ hình có 22.p hệ số góc hệ số chặn Vậy trường hợp tổng quát, mô hình có k biến có k 2.p hệ số góc k hệ số chặn (có thể bao gồm số, xu tuyến tính đa thức), k lớn số hệ số phải ước lượng tăng Theo phương pháp này, đầu tiên, biến số LNX, LNK, LNL LNGDP kiểm định tính dừng thơng qua kiểm định nghiệm đơn vị ADF Sau đó, mơ hình VAR ước lượng hàm phản ứng biến số cú sốc nội sinh ước lượng để kiểm định giả thuyết vai trò xuất tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo kênh truyền dẫn mơ hình tăng trưởng ràng buộc cán cân toán Độ trễ tối ưu cho biến mơ hình lựa chọn theo tiêu chuẩn LR, FPE, AIC HQ 2.3 Dữ liệu 2.3.1 Nguồn số liệu Số liệu viết thu thập chủ yếu từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) - International Financial Statistics (IFS), Tổng cục Thống kê (GSO) giai đoạn 1990 - 2013 2.3.2 Biến số thang đo * Tổng sản lượng (GDP): đo GDP thực tế Việt Nam, đơn vị tính tỷ đồng tính theo giá so sánh năm 1994 * Xuất (X): giá trị kim ngạch xuất hàng hóa thực tế Việt Nam, đơn vị tính tỷ đồng Biến số chuẩn hóa theo giá năm 1994 cách lấy giá trị xuất hàng hóa danh nghĩa chia cho số giảm phát * Vốn (K): trữ lượng vốn thực tế đo đơn vị tỷ đồng mức giá cố định năm 1994 Vì Việt Nam khơng có số liệu tiêu nên sử dụng GDP năm 1990 làm mức K thời kỳ đầu (tức K0) Từ mức K ban đầu giá trị đầu tư hàng năm (It), chúng tơi tính trữ lượng vốn theo thời gian dựa công thức: Kt = (1-)Kt-1 + It (4) Trong đó, =5% tỷ lệ khấu hao Tỷ lệ khấu hao lựa chọn dựa số nghiên cứu nguồn tăng trưởng kinh tế Việt Nam cơng trình Trần Thọ Đạt cộng (2010), Chu Quang Khởi (2003)… - Lao động (L): Lao động sử dụng nghiên cứu lực lượng lao động độ tuổi lao động Việt Nam * Biến giả: D2007 đưa vào mơ hình để xem xét ảnh hưởng của việc gia nhập WTO năm 2007 đến xuất tăng trưởng kinh tế Biến D2007 nhận giá trị vào quý giai đoạn 1999 – 2006, vào quý giai đoạn 2007 – 2013 Vai trò xuất việc hình thành thu hút nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế 3.1 Các nguồn tăng trưởng kinh tế Việt Nam 3.1.1 Vốn Vào đầu kỷ 20, ảnh hưởng tư tưởng Keynes mơ hình Harros – Domar, thời gian dài, vốn xem nhân tố thiết yếu đảm bảo tăng trưởng Mơ hình giao điểm Keynes cho thấy thay đổi đầu tư có tác động đến sản lượng thơng qua hiệu ứng số nhân Và mơ hình tăng trưởng sau hạn chế vai trò vốn tăng trưởng kinh tế dài hạn, vốn có đóng góp lớn tăng trưởng kinh tế Một nguồn bổ sung vốn lớn cho kinh tế hoạt động ngoại thương Để tăng cường tích lũy vốn cho kinh tế, nhiều quốc gia lựa chọn sách phát triển ngoại thương, nghĩa đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, cải thiện cán cân toán Khi cán cân toán cải thiện giúp mở rộng tổng cầu, theo kích thích đầu tư gia tăng vốn Ngoài ra, xuất tạo nguồn thu nhập ngoại tệ đáng kể cho đất nước, cung cấp ngoại hối cho phép tăng nhập công nghệ, hàng hóa vốn hàng hóa trung gian cần thiết cho phát triển ngành công nghiệp, làm tăng tiềm sản xuất quốc gia Đối với nhiều nước phát triển, ngoại thương trở thành nguồn tích lũy vốn chủ yếu giai đoạn đầu nghiệp cơng nghiệp hóa Bảng Đóng góp yếu tố nguồn lực tăng trưởng GDP Việt Nam (%) Năm Đóng góp K Đóng góp L Đóng góp TFP 1996 1997 1998 63,45 55,67 67,77 16,85 19,11 23,95 19,70 25,22 8,28 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 70,69 40,06 36,06 33,50 32,36 33,39 35,30 44,46 41,37 84,11 60,34 59,40 62,57 52,78 31,06 34,48 48,12 31,04 27,49 29,30 24,43 18,66 16,35 15,13 6,74 17,59 18,19 9,65 12,71 14,53 -5,18 11,82 32,90 39,00 38,34 42,17 46,04 39,18 43,50 9,15 22,07 22,41 27,78 34,51 54,40 Nguồn: Cập nhật từ Nguyễn Quang Hiệp (2013) Bảng 1, thể mức độ đóng góp yếu tố nguồn lực tăng trưởng GDP Việt Nam, cho thấy vốn có vai trò lớn tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm qua Mức đóng góp trung bình vốn GDP vào khoảng 46,8% giai đoạn 1996 - 2005 tăng lên 54,5% giai đoạn 2006 - 2013 Điều phản ánh thực tế Việt Nam quốc gia phát triển huy động lượng vốn đầu tư lớn kể từ thực sách mở cửa Tổng vốn đầu tư tăng trung bình 11,9%/năm giai đoạn 1990 - 2013 (Hình 1) giúp tỷ trọng vốn đầu tư GDP liên tục gia tăng So với nước khu vực nước phát triển giới, Việt Nam xếp vào nhóm nước có tỷ trọng vốn đầu tư GDP cao 7 1200 1000 800 600 400 200 Hình Vốn đầu tư Việt Nam (Nghìn tỷ đồng) Nguồn: Tổng cục thống kê Tuy nhiên, vốn đầu tư Việt Nam tăng trưởng mạnh lực sản xuất vốn hạn chế Chỉ số ICOR cao minh chứng rõ ràng cảnh báo sụt giảm hiệu đầu tư khả hấp thụ vốn kinh tế (Hình 2) Trong thời gian từ 1990 đến 1999, hệ số ICOR liên tục tăng mạnh, từ 2,73 năm 1991 lên 7,2 năm 1999 (nghĩa để GDP tăng lên đồng đầu tư cần tăng thêm khoảng đồng) Sau khủng hoảng tài chính, với nỗ lực cải tổ cấu kinh tế Chính phủ doanh nghiệp, hệ số ICOR giảm đáng kể trì ổn định mức khoảng 5,1 giai đoạn 2000 2007 Tuy nhiên, kinh tế giới bước vào giai đoạn suy thoái mới, với yếu kém, bất ổn kinh tế nước, hệ số ICOR lại tiếp tục gia tăng giai đoạn từ 2008 - 2013, đó, đạt mức cao vào năm 2009 8,4 Nguyên nhân chủ yếu thiết bị kỹ thuật - công nghệ Việt Nam lạc hậu so với giới; chi phí thuê mua mặt sản xuất, kinh doanh cao; chi phí xã hội lớn; trình độ quản lý tay nghề thấp; có lượng vốn khơng nhỏ bị chơn vào vàng, đất đai chạy lòng vòng thị trường mà không đầu tư trực tiếp cho tăng trưởng sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế 8 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Hình Hệ số ICOR Việt Nam Nguồn: Theo tính tốn tác giả 3.1.2 Lao động Xuất tăng trưởng giúp tạo thêm việc làm cho lao động, quốc gialực lượng lao động dồi Việt Nam Xét từ phía cung, gia tăng việc làm tạo nguồn lực quan trọng tăng trưởng dài hạn Đồng thời, việc làm tác động đến kinh tế từ phía cầu thu nhập người lao động khu vực xuất nâng cao, làm gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa dịch vụ, kích thích sản xuất nước phát triển Bảng cho thấy lao động có đóng góp khơng nhỏ vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam, trung bình khoảng 21,4% giai đoạn 1996 2013 Kết cấu dân số trẻ với dân số độ tuổi lao động tăng qua năm rõ ràng nguồn bổ sung dồi cho lực lượng lao động Việt Nam (hiện khoảng 47 triệu người độ tuổi lao động) Lực lượng lao động trẻ có ưu sức khỏe, khả tiếp thu chuyên môn, kỹ thuật khoa học cơng nghệ giúp Việt Nam có vị trí quan trọng chuỗi sản xuất toàn cầu Lao động có việc làm tăng làm tăng tiết kiệm tăng nguồn đóng góp cho quỹ an sinh xã hội, qua tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế ổn định xã hội Tuy nhiên, đóng góp lao động có xu hướng giảm xuống tương đối, từ 27,3% giai đoạn 2001 - 2007 xuống 13,9% giai đoạn 2008 - 2013 Mặc dù chất lượng lao động ngày tăng, tỷ lệ lao động qua đào tạo Việt Nam thấp có chênh lệch lớn thành thị nông thôn (Bảng 2) Lao động đào tạo yếu chất lượng, phần nhiều khơng có khả làm việc sau trường mà phải thời gian đào tạo lại Lực lượng lao động trẻ dồi Việt Nam đứng trước thách thức lớn thất nghiệp thiếu việc làm thị trường lao động ngày cạnh tranh Bảng Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc kinh tế qua đào tạo (%) Phân theo thành thị, nông Năm Cả nước Thành thị thôn Nông thôn 2000 10,3 24,2 5,3 2001 10,7 24,9 5,9 2002 11,1 25,6 6,4 2003 11,5 26,0 7,0 2004 12,0 26,5 7,3 2005 12,5 27,2 7,6 2006 13,1 28,4 8,1 2007 13,6 29,7 8,3 2008 14,3 31,5 8,3 2009 14,8 32,0 8,7 2010 14,6 30,6 8,5 2011 15,4 30,9 9,0 2012 16,6 31,7 10,1 2013 17,9 33,7 11,2 Nguồn: Tổng cục thống kê 3.1.3 Năng suất nhân tố tổng hợp Bên cạnh việc tăng vốn việc làm, xuất có tác động thúc đẩy suất nhân tố tổng hợp (TFP) nhờ phân bổ nguồn lực tối ưu qua phát huy lợi so sánh hiệu kinh tế theo qui mô làm tăng suất Bảng cho thấy, suất lao động xã hội Việt Nam tăng qua năm, khoảng 5%/năm Mức suất trung bình giai đoạn 2006-2013 đạt 44,32 trđ/người/năm, cao gấp gần lần so với giai đoạn 2001-2005, 10 10 lần so với giai đoạn 1991-1995 Tuy nhiên, dù suất tăng cao đóng góp TFP tăng trưởng kinh tế lại có xu hướng giảm năm gần đây, từ 40,2% giai đoạn 2001-2007 xuống 28,4% giai đoạn 2008-2013 (Bảng 1) Sự suy giảm mức đóng góp TFP tăng trưởng GDP ảnh hưởng đến tính bền vững tăng trưởng kinh tế Việt Nam, làm cho kinh tế dễ bị ảnh hưởng từ yếu tố bên Thể tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam liên tục trì mức trung bình giai đoạn suy giảm TFP (Bình quân 5,8%/năm) Bảng Năng suất lao động xã hội Việt Nam Giai đoạn Năng suất lao động bình quân (Triệu đồng/người/năm) 1991-1995 4,62 Tốc độ tăng suất lao động (%/năm) 5,71 1996-2000 10,09 4,28 2001-2005 15,67 4,84 2006-2013 44,32 4,93 Nguồn: Theo tính tốn tác giả Bên cạnh đó, suất lao động Việt Namtăng trưởng thấp so với nước giới Ngay khu vực Đơng Nam Á, nhóm nước có suất lao động trung bình Năm 2013, mức suất lao động Việt Nam theo giá thực tế 9.996,6 USD/người (Tính theo ngang giá sức mua – liệu ADB), thấp so với nước so sánh (Hình 3) Năng suất lao động Indonesia cao khoảng lần, Thái Lan 2,6 lần, Malaysia lần Singapore 12,1 lần Nguyên nhân chủ yếu trình độ kỹ thuật, cơng nghệ nước ta thấp; cơng tác quản lý nhiều hạn chế; sản xuất phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, đặc biệt sản xuất nơng nghiệp 11 Hình Năng suất lao động Việt Nam số nước (USD/người) Nguồn: Tính tốn tác giả theo số liệu ADB GSO 3.2 Kết ước lượng thực nghiệm Phần trình bày kết ước lượng thực nghiệm mơ hình VAR với biến số LNX, LNK, LNL LNGDP, với tần suất quý cho giai đoạn 19992013 bao gồm 60 quan sát Mô tả thống kê tóm tắt biến LNGDP, LNX, LNK LNL thể bảng Bảng Thống kê mô tả LNGDP, LNX, LNK LNL Các biến Trung bình Giá trị lớn Giá trị nhỏ LNGDP 11,54106 11,54841 12,22937 10,85081 LNK 13,81624 LNL 3,74754 LNX 11,0316 Trung vị 13,8386 3,76583 14,50519 12,94848 3,864931 3,566712 11,16091 11,83555 9,843794 Độ lệch chuẩn 0,33479 0,47284 0,08512 0,51997 Nguồn: Tính tốn tác giả Để kiểm định tính dừng cho chuỗi số liệu, kiểm định Augumented Dickey Fuller (ADF) thực Kết kiểm định ADF trình bày tóm tắt bảng cho thấy, có chuỗi LNK LNL dừng, chuỗi LNGDP LNX không dừng, chúng dừng sai phân bậc 12 Bảng Kết kiểm định tính dừng cho chuỗi số liệu Giá trị tới hạn (Mức ý nghĩa 1%) LNGDP ADF(1) = -1,033887 -3,548208 D(LNGDP) ADF(1) = -7,504916*** -3,550396 LNX ADF(0) = -1,832654 -3,546099 D(LNX) ADF(0) = -8,940892*** -3,548208 LNK ADF(0) = -5,520256*** -3,546099 LNL ADF(0) = -5,840238*** -3,550396 Ghi chú: Ký hiệu D sai phân bậc 1; (***) mức ý nghĩa thống kê 1% Nguồn: Tính tốn tác giả Các biến Giá trị ADF (độ trễ) Bước kiểm định độ trễ tối ưu cho biến mơ hình Kết bảng cho thấy, theo tiêu chuẩn LR, FPE, AIC HQ, độ trễ tối ưu lựa chọn cho biến mơ hình VAR Bảng Kết kiểm định độ trễ tối ưu cho biến VAR Lag Order Selection Criteria Lag LogL LR FPE AIC 254,0522 NA 1,53e-09 -8,947352 563,3551 551,1216 3,58e-14 -19,61291 585,0586 35,51482 2,95e-14 -19,82031 741,1001 232,6437 1,86e-16 -24,91273 768,9035 37,40817* 1,28e-16* -25,34194* * cho biết độ trễ lựa chọn theo tiêu chuẩn SC HQ -8,655376 -8,834442 -18,73699 -19,27419 -18,36044 -19,25577 -22,86890* -24,12237 -22,71416 -24,32576* Nguồn: Tính tốn tác giả Mơ hình VAR ước lượng với trễ biến, mơ hình tổng qt có dạng sau: D(LNGDP) = + + D2007 + e1 D(LNX) = + + D2007 + e2 LNK = + + D2007 + e3 (5) (6) (7) LNL = + + D2007 + e4 (8) Bảng Kết ước lượng mơ hình VAR LNGDP, LNX, LNK LNL 13 Biến độc lập D(LNGDP(-1)) D(LNGDP(-2)) D(LNGDP(-3)) D(LNGDP(-4)) D(LNX(-1)) D(LNX(-2)) D(LNX(-3)) D(LNX(-4)) LNK(-1) LNK(-2) LNK(-3) LNK(-4) LNL(-1) LNL(-2) LNL(-3) LNL(-4) D2007 Biến phụ thuộc D(LNGDP) -1,1612*** [-6,82403] -1,1924*** [-7,23941] -1,20405*** [-7,06462] -0,181324 [-1,04170] 0,026482* [ 1,34254] 0,016580 [ 0,84777] 0,005588 [ 0,30660] -0,018577 [-1,08328] -0,385153* [-1,32403] 0,792072** [ 2,05512] -0,459259 [-1,17215] -0,138558 [-0,45395] 1,651641*** [ 3,16621] -1,162898* [-1,64608] 2,577758*** [ 3,39823] -1,98666*** [-3,81659] 0,003096 [ 0,45656] D(LNX) LNK 2,6856** -0,082411 [ 2,10967] [-0,90600] 2,584286** -0,088051 [ 2,09724] [-1,00006] 2,976700** -0,087593 [ 2,33464] [-0,96148] 3,226074** -0,066534 * [ 2,47745] [-0,71508] -0,300102** 0,016286* [-2,03368] [ 1,54459] -0,270365** -0,002151 [-1,84793] [-0,20578] -0,137650 -0,006259 [-1,00947] [-0,64235] -0,286650** -0,008597 [-2,23442] [-0,93791] -3,644790* 1,048555*** [-1,67486] [ 6,74343] 4,403867* 0,245084 [ 1,52739] [ 1,18963] 0,588762 -0,296972* [ 0,20087] [-1,41797] -1,073477 -0,048553 [-0,47012] [-0,29759] 3,892024 0,236567 [ 0,99734] [ 0,84840] 2,722996 -0,033917 [ 0,51523] [-0,08981] 1,845886 -0,063951 [ 0,32528] [-0,15772] -9,35580*** 0,088750 [-2,40256] [ 0,31897] -0,031487 0,004734* [-0,62077] [ 1,30619] LNL -0,145585*** [-2,56578] -0,138291*** [-2,51792] -0,139311*** [-2,45138] -0,147247*** [-2,53699] 0,008693* [ 1,32173] 0,013195** [ 2,02341] -0,000389 [-0,06405] -0,000682 [-0,11932] -0,041999 [-0,43300] 0,055498 [ 0,43185] 0,171219* [ 1,31057] -0,190809** [-1,87482] 0,994601*** [ 5,71815] -0,027616 [-0,11723] -0,078714 [-0,31120] 0,130444 [ 0,75155] -0,001974 [-0,87336] Ghi chú: Giá trị ngoặc vuông [ ] trị thống kê t; (***), (**), (*) mức ý nghĩa thống kê 1%, 5% 10% Nguồn: Kết ước lượng từ mơ hình 14 Kết ước lượng tóm tắt thể bảng cho thấy, xuất khẩu, vốn lao động có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Đồng thời, xuất có tác động tích cực đến vốn lao động Qua cho thấy rõ ràng bên cạnh TFP vốn lao động kênh truyền dẫn quan trọng cho tác động xuất đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Bên cạnh đó, kết ước lượng tác động việc gia nhập WTO đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam rằng, hệ số D2007 ý nghĩa thống kê dấu hệ số dương, việc gia nhập WTO có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Hình thể hàm phản ứng thời gian nghiên cứu 10 kỳ (q) Theo đó, GDP khơng có phản ứng tức thời với cú sốc X, K L Trong đó, GDP bắt đầu phản ứng với cú sốc X từ quý 2, mức độ phản ứng mạnh đầy đủ quý 6, cú sốc K L mức độ phản ứng mạnh đầy đủ vào quý quý K bắt đầu phản ứng với cú sốc X từ quý 2, thời gian có mức độ phản ứng mạnh đầy đủ Tuy nhiên, L lại có phản ứng tức thời cú sốc X, mức độ phản ứng mạnh đầy đủ quý Điều cho thấy khu vực xuất tăng trưởng có tác động nhanh tích cực lực lượng lao động Việt Nam năm qua 15 Response to Cholesky One S.D Innovations ± S.E Response of D(LNGDP) to D(LNGDP) Response of D(LNGDP) to D(LNX) Response of D(LNGDP) to LNK Response of D(LNGDP) to LNL 015 015 015 015 010 010 010 010 005 005 005 005 000 000 000 000 -.005 -.005 -.005 -.005 -.010 -.010 -.015 -.010 -.015 10 -.010 -.015 Response of D(LNX) to D(LNGDP) 10 -.015 Response of D(LNX) to D(LNX) 10 Response of D(LNX) to LNK 08 08 08 06 06 06 06 04 04 04 04 02 02 02 02 00 00 00 00 -.02 -.02 -.02 -.02 -.04 10 -.04 Response of LNK to D(LNGDP) 10 Response of LNK to D(LNX) 10 015 010 010 010 010 005 005 005 005 000 000 000 000 -.005 10 -.005 Response of LNL to D(LNGDP) 10 Response of LNL to D(LNX) 10 004 003 003 003 003 002 002 002 002 001 001 001 001 000 000 000 000 -.001 -.001 -.001 -.001 -.002 10 -.002 10 10 10 10 10 Response of LNL to LNL 004 2 Response of LNL to LNK 004 -.005 004 -.002 Response of LNK to LNL 015 2 Response of LNK to LNK 015 -.04 015 -.005 Response of D(LNX) to LNL 08 -.04 -.002 10 Hình Phản ứng biến số với cú sốc Nguồn: Kết ước lượng từ mơ hình Kết luận Kết nghiên cứu cho thấy xuất tăng trưởng có tác động tích cực đến việc hình thành thu hút nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm qua Xuất tăng trưởng không giúp tăng suất nhờ phát huy hiệu kinh tế theo quy mơ, mà góp phần tạo thêm việc làm kích thích đầu tư, tăng tích lũy vốn, qua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, Việt Nam, hiệu sử dụng yếu tố đầu vào thấp Trình độ cơng nghệ sử dụng Việt Nam thấp tương đối so với nước khu vực, kéo theo suất lao động xã hội thấp; lực sản xuất vốn hạn chế có xu hướng giảm; lực lượng lao động đông số lượng tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp 16 Bên cạnh đó, coi động lực tăng trưởng kinh tế thực tế cho thấy xuất phát triển theo chiều rộng chiều sâu Xuất hàng hóa thơ sơ chế, hàng hóa thâm dụng tài ngun, khống sản chiếm tỷ trọng cao giỏ hàng hóa xuất Hàng chế biến chủ yếu hàng thâm dụng lao động tập trung nhiều vào khâu gia công mang lại giá trị gia tăng thấp Do đó, để đảm bảo trì vai trò động lực cho tăng trưởng bền vững năm tới, xuất cần phải đạt chuyển đổi mặt chất, vừa mở rộng quy mô xuất khẩu, vừa trọng nâng cao giá trị gia tăng Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng hiệu sử dụng yếu tố nguồn lực, đặc biệt suất lao động nhằm đảm bảo khả truyền dẫn tối ưu tác động xuất đến tăng trưởng kinh tế 17 Tài liệu tham khảo Awokuse Titus O (2003), “Is the Export-led Growth Hypothesis Valid for Canada?”, Canadian Journal of Economics, 36 (1), pp 126-137 Chu Quang Khởi (2003), Sources of economic growth in Vietnam, 1986-2002, MDEs thesis, NEU Emilio, Medina-Smith (2001), Is the export-led growth hypothesis valid of developing countries? A case study of Costa Rica, UNCTAD Feder G (1983) “On Exports and Economic Growth”, Journal of Development Economics, 12, pp 59-73 Giles, J.A and Williams, C.L (2000), Export Led Growth: A Survey of the empirical Literature and Some Noncausality results part 1, Econometrics Working paper EWP0001, ISSN 1485-6441, University of Victoria Helpman, E and Krugman, P (1985), Market Structure and Foreign Trade, MIT Press, Cambridge Herzer, Dierk et al (2005), Export-Led Growth in Chile: Assessing the Role of Export Composition in Productivity Growth, Verein für Socialpolitik, Research Committee Development Economics Nguyễn Quang Hiệp (2013), “Vai trò yếu tố nguồn lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế xã hội năm 2011 - 2015 điều chỉnh chiến lược, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, tr 209-220 Thirlwall, A.P (1979), “The Balance of Payments Constraint as an Explanation of International Growth Rate Differences”, Banca Nazionale Del lavoro Quarterly Review, 32 (128), pp 44-53 10 Trần Thọ Đạt, Hà Quỳnh Hoa, Nguyễn Khắc Minh (2010), Giáo trình Mơ hình tăng trưởng kinh tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân ... đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Bên cạnh đó, kết ước lượng tác động việc gia nhập WTO đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam rằng, hệ số D2007 khơng có ý nghĩa thống kê dấu hệ số dương, việc gia nhập... tăng trưởng kinh tế 3.1 Các nguồn tăng trưởng kinh tế Việt Nam 3.1.1 Vốn Vào đầu kỷ 20, ảnh hưởng tư tưởng Keynes mơ hình Harros – Domar, thời gian dài, vốn xem nhân tố thiết yếu đảm bảo tăng trưởng. .. 34,51 54,40 Nguồn: Cập nhật từ Nguyễn Quang Hiệp (2013) Bảng 1, thể mức độ đóng góp yếu tố nguồn lực tăng trưởng GDP Việt Nam, cho thấy vốn có vai trò lớn tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Gia tăng nguồn lực tăng trưởng kinh tế việt nam, Gia tăng nguồn lực tăng trưởng kinh tế việt nam, Mô hình lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, Vai trò của xuất khẩu đối với việc hình thành và thu hút các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay