TL chuẩn he thong cac van ban quy pham phap luat

52 74 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2018, 11:26

... thẩm quy n định đấu giá quy n sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất đấu giá; không thấp giá đất Bảng giá đất Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định pháp luật (sau gọi tắt giá đất Uỷ ban. .. theo quy định Điều 62 Luật Đất đai; thu hồi vi phạm pháp luật đất đai theo quy định Khoản Điều 64 Luật Đất đai; thu hồi chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất theo quy. .. SDĐNN thực nộp theo vụ, theo năm trừ số thuế SDĐNN phải nộp năm 2001 (theo vụ, theo năm) sau miễn, giảm theo quy định hành Việc thực hiệnmiễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo hướng dẫn Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: TL chuẩn he thong cac van ban quy pham phap luat, TL chuẩn he thong cac van ban quy pham phap luat

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay