Đánh giá công tác thực hiện 19 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 – 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

64 46 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2018, 09:59

Đánh giá công tác thực hiện 19 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 – 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác thực hiện 19 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 – 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác thực hiện 19 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 – 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác thực hiện 19 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 – 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác thực hiện 19 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 – 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác thực hiện 19 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 – 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác thực hiện 19 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 – 2015. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ………….………… NGUYỄN THỊ NHƢ QUỲNH Tên đề tài : “ ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI TẠI LINH SƠN HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 2015” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý tài nguyên Khoá học : 2012 2016 THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ………….………… NGUYỄN THỊ NHƢ QUỲNH Tên đề tài : “ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NƠNG THƠN MỚI TẠI LINH SƠN HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 2015” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý tài nguyên Khoá học : 2012 2016 Giảng viên hƣớng dẫn : ThS Nguyễn Đình Thi THÁI NGUYÊN - 2016 i LỜI CẢM ƠN Thực phương châm “Học đôi với hành”, thực tập tốt nghiệp gia đoạn mà sinh viên sau giai đoạn học tập nghiên cứu trường có điều kiện củng cố vận dụng kiến thức học vào thực tế Đây giai đoạn thiếu sinh viên trường đại học nói chung Trường đại học Nơng Lâm Thái Ngun nói riêng Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.S Nguyễn Đình Thi tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực tập khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, thầy giáo, cô giáo, cán khoa truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu trình học tập rèn luyện trường Em xin gửi lời cám ơn chân thành tới cô, chú, anh, chị em khối Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Linh Sơn gia đình, người thân, bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ động viên em trình thực tập Trong trình thực tập làm chuyên đề, em cố gắng kinh nghiệm thiếu kiến thức hạn chế nên chuyên đề tốt nghiệp em khơng tránh thiếu sót Em mong thầy giáo bạn bè đóng góp ý kiến để chuyên đề em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ năm 2015 20 Bảng 4.2 Số hộ lao động .22 Bảng 4.3 Cơ cấu lao động 22 Bảng 4.4 Hiện trạng tuyến đường Linh Sơn 32 Bảng 4.5: Hiện trạng trạm biến áp Linh Sơn .36 Bảng 4.6 Hiện trạng dân số lao động năm 2010 trước xây dựng NTM 39 Bảng 4.7 Đánh giá tiêu chí chưa đạt đến hết năm 2015 Linh Sơn 48 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCH : Ban chấp hành CNH-HĐH :Cơng nghiệp hóa đại hóa HTX : Hợp tác MTTQ : Mặt trận tổ quốc NTM : Nông thôn THCS : Trung học sở UBND : Uỷ ban nhân dân iv MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu chung 1.3 Mục tiêu cụ thể 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Cơ sở thực tiễn .11 2.2.1 Kinh nghiệm số nước xây dựng nông thôn giới 11 2.2.2 Xây dựng nông thôn Việt Nam 13 2.2.3 Một số học rút từ kinh nghiệm xây dựng nông thôn .14 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 16 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 16 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 16 3.2.2 Thời gian nghiên cứu .16 3.3 Nội dung nghiên cứu .16 3.3.1 Điều kiện Tự nhiên Kinh tế - hội Linh Sơn .16 3.3.2 Đánh giá kết điều tra 16 3.3.3 Thực trạng xây dựng nông thôn Linh Sơn 16 3.3.4 Đánh giá tình hình xây dựng nơng thơn Linh Sơn .16 3.3.5 Đánh giá kết đạt tiêu chí nơng thơn Linh Sơn 16 3.3.6 Kết thực nông thôn sau năm Linh Sơn ( 2011 2015) 16 3.3.7 Những thuận lợi khó khăn xây dựng nơng thơn Linh Sơn 16 3.3.8 Định hướng giải pháp 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu .17 3.4.1 Phương pháp điều tra thực tế 17 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 17 3.4.3 Thống kê số liệu 17 v PHẦN 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế - hội 18 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 18 4.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 21 4.2 Đánh giá kết điều tra 23 4.3 Thực trạng xây dựng nông thôn Linh Sơn 26 4.3.1 Chủ trương, sách Đảng Nhà nước xây dựng nông thôn 26 4.3.2 Các hoạt động thúc đẩy mục tiêu phát triển đến năm 2020 Linh Sơn 26 4.4 Đánh giá tình hình xây dựng nông thôn Linh Sơn 28 4.4.1 Vai trò tổ chức, đồn thể nông thôn đến xây dựng nông thôn 28 4.4.2 Đánh giá kết tiêu chí Linh Sơn trước xây dựng NTM 31 4.5 Kết thực xây dựng Nông thôn sau năm Linh Sơn (2011-2015) 42 4.5.1 Về sở hạ tầng kinh tế - hội 42 4.5.2 Kinh tế tổ chức sản xuất .45 4.5.3 Văn hóa hội Môi trường 46 4.5.4 Hệ thống trị 47 4.6 Kết đạt 48 4.7 Những thuận lợi, khó khăn giải pháp đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn Linh Sơn .51 4.7.1 Thuận lợi 51 4.7.2 Khó khăn 51 4.8 Định hướng giải pháp 52 4.8.1 Định hướng .52 4.8.2 Giải pháp 53 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1.Kết luận 55 5.2.Kiến nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Xây dựng nơng thơn chủ chương lớn Đảng Nhà nước ta Sau 20 năm thực đường lối đổi mới, Nông thôn nước ta đạt thành tựu tồn diện to lớn, góp phần quan trọng ổn định tình hình kinh tế, hội, trị, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân, nhiên thành tựu đạt chưa tương xứng với tiềm năng, lợi chưa đồng vùng miền nước Phát triển nơng nghiệp bền vững, sức cạnh tranh thấp, chưa phát huy tốt nguồn lực cho phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học công nghệ đào tạo nguồn nhân lực hạn chế, sản xuất nhỏ phân tán, xuất chất lượng, giá trị gia tăng nhiều mặt hàng thấp Nơng nghiệp nơng thơn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng kinh tế - hội yếu kém, mơi trường ngày nhiễm, lực thích ứng đối phó với thiên tai nhiều hạn chế Đời sống vật chất tinh thần người dân nơng thơn thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao Xuất phát từ khó khăn hạn chế nêu nên chương trình xây dựng nơng thơn có ý nghĩa to lớn Công tác xây dựng nông thôn địa phương gặp nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp, nhiều tiêu chí chưa đạt được, nguồn lực hạn chế, tổ chức thực gặp nhiều khó khăn, tham gia người dân hạn chế, hiệu chưa cao Nên việc nghiên cứu, đánh giá hoạt động xây dựng nông thôn địa phương cần thiết đưa định hướng nhằm xây dựng nông thôn mang lại hiệu tốt Từ thực tiễn nêu trên, trí, phân cơng nhà trường, BCN Khoa Quản lý Tài nguyên em tiến hành nghiên cứu chuyên đề “ Đánh giá công tác thực 19 tiêu chí Quốc gia nơng thơn Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 2015” 1.2 Mục tiêu chung Đánh giá công tác xây dựng nơng thơn theo 19 tiêu chí Quốc giavề Nông thôn Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 1.3 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá khái quát đặc điểm, điều kiện Linh Sơn - Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn Linh Sơn - Đánh giá tình hình xây dựng nông thôn Linh Sơn - Đánh giá kết xây dựng nông thôn Linh Sơn - Đưa số giải pháp nhằm góp phần xây dựng nơng thơn tốt địa phương 1.4 Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học: Giúp sinh viên vận dụng kiến thức học vào thực tế - Ý nghĩa thực tiễn: + Nâng cao hiểu biết lĩnh vực quản lý đất đai nói chung cơng tác xây dựng nơng thơn nói riêng + Tích lũy kinh nghiệm cho công việc sau trường + Bổ sung tư liệu cho học tập + Làm sở tham khảo đưa giải pháp nâng cao hiệu công tác xây dựng nông thôn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Cơ sở pháp lý lập quy hoạch xây dựng nông thôn - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 Chính phủ quy hoạch xây dựng; - Nghị số 26-NQ/TƯ ngày 5/8/2008 Ban chấp hành Trung ương nông nghiệp - nông dân - nông thơn (Hội nghị TW lần thứ khố X Đảng); - Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng; - Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí nơng thơn mới; - Thơng tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 Bộ Xây dựng việc Ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn; - Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/9/2009 việc hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; - Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/2/2010 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chương trình rà sốt quy hoạch xây dựng nơng thơn mới; - Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2020; - Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 Bộ Xây dựng Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới; ... “ Đánh giá công tác thực 19 tiêu chí Quốc gia nơng thơn xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015” 1.2 Mục tiêu chung Đánh giá công tác xây dựng nông thôn theo 19 tiêu. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ………….………… NGUYỄN THỊ NHƢ QUỲNH Tên đề tài : “ ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ LINH SƠN – HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI... 19 tiêu chí Quốc giavề Nơng thơn xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 1.3 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá khái quát đặc điểm, điều kiện xã Linh Sơn - Đánh giá thực trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác thực hiện 19 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 – 2015. (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác thực hiện 19 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 – 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay